Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering"

Transkript

1 Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank Lüders från MDH

2 Sammanfattning 1988 började företaget Byggkonsulten Rune Norbäck AB använda en kunddatabas. Den första versionen var primitiv och togs fram i Pascal. Inför millenniumskiftet flyttades databasen till Access. Nu vill företaget att databasen ska klara av fakturering av pågående projekt. De vill även kunna ta fram statistik och kunna söka efter tidigare arbeten. För att klara detta behövde databasen kompletteras med tidredovisning, fakturering, sökrutiner och statistikrapportering. För att kunna utveckla databasen samtidigt som företaget använde den, delades den upp i två databaser. En del med data i och en med funktionalitet, dvs användargränssnitt och beräkningar. Databasen med data i länkas sedan in i databasen med funktionalitet. Företagets önskemål medförde att nya tabeller fick skapas i databasen, även de existerande tabellerna fick kompletteras. Det tunga arbetet låg dock i att skapa ett nytt användargränssnitt med ny funktionalitet samt rapportgenerering av fakturor mm. Det är inte lätt att skapa en databas som är användarvänlig och användarsäker. Det krävs mycket arbete i bakgrunden för att se till att data som matas in är rätt. Detta underlättas till viss del i Access, men det blir i vissa fall svårare då Access tar hand om t.ex. sparande av data utan att ge utvecklaren möjlighet att styra vissa villkor. Ett annat vanligt problem är kommunikationen mellan utvecklare och kund/användare då dessa sällan pratar samma språk. Det behövs många omtag innan båda är överens om att resultatet är det önskade. 2

3 Förord Det har varit intressant och lärorikt att få utföra detta arbete. Jag vill passa på att tacka Byggkonsulten Rune Norbäck AB, som gett mig möjligheten till detta. Läsanvisning Denna rapport beskriver hur arbetet lagts upp och hur det utförts. I stället för att ta upp allt i rapporten har skrymmande delar flyttats över till två bilagor. Bilaga 2, Användarmanual, beskriver hur det är tänkt att arbete med databasen RunerevA. Här finns exempel på hur programmet ser ut och vad användaren bör tänka på i olika situationer. Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA, beskriver hur programmet är uppbyggt och är en referens för framtida förbättringar. 3

4 Innehållsförteckning 1 Introduktion Kort beskrivning av Access Problembeskrivning Tidredovisning Fakturering Sökrutiner Statistikrapportering Arbete Tabeller och relationer Tidredovisning Fakturering Sökrutiner Statistikrapportering Användargränssnitt & funktionalitet Design av ett formulär Design av en formulärs klassmodul Design av en modul Design av en klassmodul Design av en rapport Design av en fråga Design av ett makro Visual Basic for Applications... Error! Bookmark not defined. 3.7 Programmets funktionalitet Analys Slutsatser Vidare arbete Källförteckning Internet Litteratur Bilagor Bilaga 1, Exempel på faktura Bilaga 2, Användarmanual Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA

5 1 Introduktion Byggkonsulten Rune Norbäck AB har för tillfället fyra stycken anställda. Företagets arbetsuppgifter varierar men i huvudsak handlar det om konstruktion av hus eller andra byggnader. Ofta utgår de från en arkitektritning men ibland gör de även den. Företaget räknar på hållfastighet och tar fram byggritningar som sedan kan användas av byggarbetarna på plats tog företaget fram ett kundregister, detta gjordes i Pascal då detta var ett naturligt val vid denna tidpunkt. Inför millenniumskiftet blev företaget tvunget att flytta över kundregistret till Access. Filhanteringen i det tidigare programmet skulle inte klara sorteringar och sökningar efter år I och med flytten till Access kompletterades databasen med projekthantering. Nu vill företaget även klara av tidredovisning, fakturering, sökrutiner och statistikrapportering i databasen. En ytterligare sak som företaget fakturerar är extra kopior (kopieringar) av konstruktionsritningarna. För att kunna utveckla databasen samtidigt som företaget använde den, delades den upp i två databaser. En del med data i och en med funktionalitet, dvs användargränssnitt och beräkningar. Databasen med data i länkas sedan in i databasen med funktionalitet. Företagets önskemål medförde att nya tabeller fick skapas i databasen, även de existerande tabellerna fick kompletteras. Det tunga arbetet låg dock i att skapa ett nytt användargränssnitt med ny funktionalitet samt rapportgenerering av fakturor mm. 1.1 Kort beskrivning av Access Microsoft Access är en databashanterare. I mitten av 1990-talet släppte Microsoft Access version 2. I och med den versionen gavs vanliga användare möjligheten att hantera relativt stora databaser som tidigare bara kunnat hanteras i sk. stordatorer. Utvecklingen av PCn och en förbättring av sökrutinen i Access 2 gjorde att en persondator nu hade kraft nog att hantera mycket större datamängder än tidigare. En annan fördel som snabbt gjorde Access populär var att användarna nu kunde skapa "Windowsbaserade" databaser/program. Tidigare databaser var uppbyggda kring enkla menyer och fält i en textterminalmiljö. Denna revolution fanns visserligen redan i Access 1 men med Access 2 så kunde vanliga användare nu göra stora och användarvänliga databaser. Access databaser är uppbyggda av tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler. Tabellerna används till att lagra data. Frågorna är till för att söka efter poster, bygga upp formulär och rapporter med. På formulär byggs gränssnittet mellan användare och databas med knappar, textrutor mm. Rapporter är till för att visa upp och skriva ut information. Makron används till att köra kommandon och i moduler kan funktioner skrivas som nås av alla formulär. Formulär och rapporter har egna klassmoduler där kod kan skrivas in. Nu för tiden är programmeringsspråket som används VBA (Visual Basic for Applications). För att komplettera funktionaliteten i Microsofts produkter (Access, Word och Excel) används VBA (Visual Basic for Applications). I VBA går det att definiera egna funktioner och subrutiner, som löser specifika arbetsuppgifter. Det hörs av namnet att grunden till VBA 5

6 kommer från VB (Visual Basic). A:t kommer från att VB anpassats till produkten (Applikationen) t ex i Excel finns objekt för att hantera celler och dess egenskaper. Liknande anpassningar finns för Word och Access. Några exempel på VBA kod finns i Bilaga 3. 2 Problembeskrivning Ovan nämnda databas har fungerat bra och används i det dagliga arbetet för att hantera kunder och projekt/arbeten. Tidigare har företaget skrivit ut fakturor för hand, men de vill nu att detta ska hanteras med hjälp av databasen. Företaget vill även kunna ta fram statistik och söka efter tidigare arbeten. Detta medför att databasen måste kompletteras med: Tidredovisning. Fakturering. Sökrutiner. Statistikrapportering. 2.1 Tidredovisning De anställda ska sköta sin egen tidredovisning. Dvs var och en matar in vad de jobbat med och hur många timmar i databasen. De som sålt kopior och rest inom ett projekt anger även det. Det finns önskemål om att kunna ändra de anställdas timpris vid fakturering. Det kan vara fråga om övertid eller helgarbete. 2.2 Fakturering För att klara av faktureringen är det flera delar som måste lösas. Dels måste tidrapporteringen och projekthantering kompletteras med information om kostnader. Databasen måste även kompletteras med information om tidigare faktureringar och anbud. Vissa typer av projekt görs på bok och räkning dvs företaget får betalt vartefter de arbetar. Andra projekt görs som anbudsprojekt. I detta fall är kunden och företaget överens om priset för arbetet, kunden får i detta fall en eller flera delfakturor och en slutfaktura. Det ska även gå att ta fram tidigare fakturor för att se vad som är fakturerat på ett visst projekt. 2.3 Sökrutiner För att slippa hålla alla gamla projekt i huvudet vill företaget kunna använda databasen som ett primitivt CM system (Configuration Managment). Sökning i gamla arbeten kan spara mycket arbetstid vid nya arbeten. Dels kan fastigheter redan finnas ritade vilket spar arbete och dels går det att se hur företaget löst vissa problem åt samma kund tidigare. Alla företag har någon form av CM. Det kan innefatta registrering av inkomna brev till fullständiga rutiner för rapporter och ritningar. CM innefattar även arbetsrutiner för att följa t.ex. ISO 9000 certifieringen. 2.4 Statistikrapportering Företaget vill kunna se vilka som har varit de bästa kunderna och de bästa arbetena. Det är även intressant att se vilka projekt som varit minst lönsamma. 6

7 3 Arbete Examensarbetet gick ut på att ordna till tidrapportering, fakturor, sökrutiner och statistikrapportering. För att klara detta var det tvunget att komplettera databasen med nya tabeller och med mer information i de redan existerande tabellerna Kunder och Arbetsregister. Se Figur 1 nedan. Alla tabeller behöver inmatningsformulär dvs. en dialog som hjälper användaren att lägga till information och ändra viss information. Att ta bort information är i princip inte tillåtet. Det som i denna databas kan tillåtas att tas bort är ofakturerade tidrapporter. 3.1 Tabeller och relationer Figur 1. Tabellernas relationer Tabellerna och deras relationer finns beskrivna i figur 1 ovan. En relation kan göras på många sätt. I denna databas finns bara många till en kopplingar. Ex en kund kan ha många arbeten och många kontaktpersoner (se 1 - i figur 1). Om relationerna byggs upp på ett korrekt sätt förenklar detta konstruktionen av frågor och därmed formulär och rapporter. Exempel på en relation och referensintegritet finns beskrivet i figur 2 nedan. Referensintegritet är ett regelsystem som används i Microsoft Access för att säkerhetsställa att poster inte tas bort eller ändras oavsiktligt för relaterade poster. Kryssrutorna i figur X nedan styr hur en relation skall fungera. Mellan dessa tabeller tillåts uppdateringar av poster som annars skulle hindras av referensintegritetsreglerna. Kopplingarna mellan alla tabeller i databasen Runetab har samma referensintegritetsregel vald, som figuren nedan. 7

8 Figur 2. Kopplingens referensintegritet Företagets databas är uppbyggd av två databaser, vid namn Runetab och RunerevA. Där Runetab innehåller allt data dvs. tabeller och RunerevA all funktionalitet dvs. användargränssnitt och frågor mm. Detta gör att företaget kan fylla i data i tabellerna samtidigt som utvecklingen sker på annat håll. När databasen RunerevA har ett användargränssnitt länkas databasen Runetab in till RunerevA. Detta gör att alla frågorna med mera i RunerevA kommer åt tabellerna från Runetab. Länkningen sker vid uppstart av databasen RunerevA och fungerar så länge de båda databasfilerna ligger i samma katalog på hårddisken eller i nätverket. Se mer om hur länkningen sker vid uppstart i Bilaga 3 ( ). Figur 3 nedan visar hur länkningen ser ut då databasfilerna ligger i katalog "C:\ByggRune\Rune\". Figur 3. Databasen Runetabs länkade tabeller. Nedanför beskrivs tabellerna i Runetab, vilka fält de har, vilken datatyp fältet har och vilket fält som är primärnyckel. 8

9 En primärnyckel består av ett eller flera fält och ger en unik identifikation av varje post i en tabell. I relationer används primärnycklar ofta för att referera till särskilda poster mellan tabeller. En primärnyckel kallas för sekundärnyckel när den refererar till en annan tabell. Tabellen Arbetsregister består av fälten: Fält Datatyp Arbetsnr Tal Primärnyckel Var Stad Kund Tal Specifikation Start Datum/tid Stop Datum/tid Arbetstyp Kontaktid Tal Anbudsumma Valuta Aconto Ja/Nej Projektledare Kreditfaktura Valuta AnbudBetald Ja/Nej Tabellen Kunder består av fälten: Fält Kundnr Kunden Organisationens namn Adress Ort Postnummer Kontakperson Telefon Telefax Anmärkning Datatyp Räknare Primärnyckel Tabellen Kontaktperson består av fälten: Fält KontaktID Kundnr Kontaktperson Datatyp Räknare Primärnyckel Tal Tabellen Tidrapporter består av fälten: Fält Datatyp Orderspecifikationsnr Räknare Arbertsnr Tal Primärnyckel 9

10 FakturanrDel FakturaDatum Arbetsbeskr ArbetsKopia Försäljningsdatum Kopiakvantitet Kvantitet Enhetspris Namn Fakturerad Kopia Ant mil Enhetspris mil Specifikation Betald när Valdkreditfaktura KreditDatum Tal Datum/tid Datum/tid Tal Tal Valuta Ja/Nej Ja/Nej Tal Valuta Datum/tid Ja/Nej Datum/tid Tabellen Namntabell består av fälten: Fält Datatyp Namn Primärnyckel Standard timpris Valuta Tabellen Kopietyper består av fälten: Fält Datatyp Kopietypnr Räknare Produkt Primärnyckel st pris Valuta Kvar i lager Tal Tabellen Aconto består av fälten: Fält Nummer Anbud Arbetsnr FakturanrDel Fakturatext Belopp Fakturerad FakturaDatum Datatyp Räknare Primärnyckel Valuta Tal Tal Valuta Ja/Nej Datum/tid Tabellen Bensinpris består av fältet: Fält Datatyp 10

11 Bensinpris Valuta Primärnyckel Tabellen Antal består av fältet: Fält Datatyp Antal Tal Primärnyckel Tabellen Arbetsregister innehåller pågående och avslutade byggprojekt. I Aconto sparas alla fakturerade fakturor på anbudsprojekt. I Bensinpris lagras det nuvarande bensinpriset. Namntabell innehåller information om företagets anställda och deras timpris. Företagets alla kunder finns lagrade i tabellen Kunder som är kopplad till tabellen Kontaktperson. Olika projekt kan ha samma kund men olika kontaktpersoner. I Kopietyper finns de olika typerna av kopior som företaget använder sig av och dess pris. I tabellen Tidrapporter lagras alla timmar, sålda kopior, resor samt när de skett i ett projekt. Här syns även om dessa är fakturerade eller inte, om de är kreditfakturerade eller inte och när de är betalda. Tabellen Antal innehåller siffror och används i kombinationsrutor. Kombinationsrutor är verktyg som finns till formulären. Tabellen Kredit 3.2 Tidredovisning De anställdas arbetstid sparas i tabellen Tidrapporter när de utför sin tidredovisning. Detta kopplas automatiskt ihop med det projekt de arbetat med, arbeten finns sparade i tabellen Arbetsregister. Vid tidredovisningen anges även hur mycket en anställd rest inom arbetet. Tabellen Bensinpris används här för att räkna ut den totala resekostnaden. Tabellen Namntabell används här för att leta fram den anställdes timpris. Summa kostnader för arbetet beräknas med frågor och beräkningar i samband med faktureringen. Summa timmar och mil för arbetsdagen visas för den anställde när tidredovisningen är klar för den dagen. Det går att söka efter fakturerade och ofakturerade tidrapporter. Detta är av stor vikt vid fakturering och sökning av fakturerade arbeten. Vid löneutbetalningar kan en rapport skrivas ut om hur mycket en anställd har jobbat under en viss månad. Där visas hur många timmar en anställd arbetat under en dag och med vilket arbete. Sedan summeras den anställdes arbetade timmar. 3.3 Fakturering Vid fakturering av ett arbete summeras de ofakturerade tidrapporterna och kopiorna som finns i tabellen Tidrapporter sedan summeras resekostnaderna och läggs till. Uppgifter om resekostnader finns också i tabellen Tidrapporter. Normalt sker faktureringen en gång per månad och projekt. Om det inte arbetats mycket på ett projekt under en månad kan faktureringen skjutas upp till nästa månad. När fakturan är utskriven blir tidrapporterna, resor och kopiorna markerade som fakturerade. Vid varje fakturering skapas en delfaktura. Delfakturans fakturanummer ökas på vid varje fakturering och minskas då faktureringen ångras. I samband med ångerfunktionen avmarkeras alla fakturerade tidrapporter och kopior. Den utskrivna fakturan är indelad i fem kolumner: Se Bilaga 1, Exempel på faktura Månad, som ett visst arbete utförts. 11

12 Namn på dem som utfört arbetet. Antal (timmar, mil). Á pris på aktuellt arbete. Total kostnad. Information om sålda kopior finns samlade på fakturans nedre del. Längst ner på fakturan finns de totala kostnaderna summerade samt uppgifter om momsen. Det går även att lägga till information om tidigare delfakturor. Det går att skriva ut kopior på fakturan efter faktureringen. Kreditfakturering innebär att företaget betalar tillbaka pengar till en kund. Det går att välja vilka timmar eller kopior som skall krediteras. Då görs fälten för timpris och enhetspris till negativa i tabellen Tidrapporter. Detta pga att vid beräkningar, som t ex bästa kund ska kunna ge rätt resultat. Även datumet då kreditfakturan gjordes sparas i tabellen Tidrapporter. Vid skapande av ett nytt arbete kan det anges att arbetet är ett sk. anbudsprojekt. Anbudsprojekt sparas också i tabellen Arbetsregister, men vid fakturering av anbud läggs dessa fakturor till i tabellen Aconto. Vid faktureringen anges hur mycket som skall faktureras vid detta tillfälle. Om totalsumman av acontofakturorna överskrider anbudet så meddelas detta vid faktureringen. Även här används en fakturanummer del vilken ökas på vid varje fakturering av ett anbudsprojekt. 3.4 Sökrutiner Vid sökning efter arbeten kan anställda välja vilket sökord de vill använda till sökning. Användare har att välja mellan sökorden arbetsnummer, vart arbetet ligger, vilken stad och till vilken kund arbetet tillhör. När den anställde klickar på knappen Sök visas resultatet av sökningen upp. Vid sökningen skapas frågan efter de sökord som valdes, om frågan ger poster visas resultaten annars meddelas det om att inget resultat hittades på sökordet. 3.5 Statistikrapportering Vid den statistiska rapporteringen för bästa kund summeras produkten av antal mil körda och bensinpriset, produkten av antal timmar jobbade och till vilket pris och produkten av antal sålda kopior och till vilket pris. Sedan visas kunden med den högsta summan överst i formuläret. Detsamma gäller för rapporteringen för bästa arbete, med då visas summorna för arbeten. 3.6 Användargränssnitt & funktionalitet Användargrässnitt byggs upp med hjälp av formulär där det placeras verktyg som knappar, textrutor mm. Detta görs i designläge för formulär. Till varje formulär och verktyg finns egenskaper som nås via egenskapshanteraren. Information som visas i formulär erhålls från frågor. Frågorna kopplas till formulären via egenskapen Datakälla. Rapporter byggs upp på liknande sätt. I rapporter är det viktigt hur posterna visas och skrivs ut. I kapitlen visas och förklaras de delar som finns att jobba med för att bygga ett användargränssnitt. Viktigt att tänka på vid arbete med formulär, frågor mm är att komprimera databasen ibland. Annars finns det risk att databasen blir fragmenterad och tar 12

13 upp onödigt mycket diskutrymme. När databasen komprimerats tar databasfilen mindre plats. Komprimering ligger i menyn Verktyg/Databasverktyg/Komprimera databas Design av ett formulär Figuren nedan visar ett formulär i designläge. Till vänster finns de verktyg som kan placeras på formuläret. I nedre högra delen av figuren visas egenskapshanteraren. Där går det att sätta formulärens och övriga verktygs egenskaper. I formulärets egenskap Datakälla sätts den fråga in som formuläret ska bygga på, dvs formuläret ska visa informationen från frågan. Beroende på om formuläret tillåter redigering av fälten och hur frågan är uppbyggd, kan ändring av information göras. Om frågan är uppbyggd med uttryck tillåts inte redigering av fälten. I och med detta kan det behövas andra formulär där redigering kan göras. När tabeller är kopplade med en 1 - koppling kan objektet Recordset behövas. Ta till exempel tabellerna Kunder och Kontaktpersoner. Om formuläret bara ska visa kunder kan inte frågan som formuläret är uppbyggd av innehålla båda tabellerna, för då visas en kund flera gånger beroende på hur många kontaktpersoner den kunden har. Om nu detta formulär är till för att lägga till kunder och kontaktpersoner kan objekt av typen Recordset behövas. Recordsetet används för att få tag på tabellen Kontaktpersoner i och med att den informationen inte finns i formuläret. Med detta Recordset kan sedan nya kontaktpersoner läggas till för den aktuella kunden. Det finns mer beskrivning objekt av typen Recordset nedan. Detta var en lösning till ett av de många problem som fanns i examensarbetet. Figur 4. Design av ett formulär 13

14 Figuren ovan visar designen av formuläret Arbeten. Formuläret Arbeten används till att söka och skapa nya arbetsprojekt Design av ett formulärs klassmodul I ett formulärs klassmodul finns alla händelser till formuläret och formulärets verktyg. Vid varje händelse kan kod skrivas för vad som ska ske vid just den händelsen. Det går även programmera egna subrutiner och funktioner. Dessa kan göras till typen Private och Public. Typen Private innebär att subrutinen eller funktionen bara kan nås av detta formulär. Subrutiner eller funktioner med typen Public kan nås av alla formulär och moduler. Typerna Private och Public gäller även för variabler. För att få tag på information som formuläret inte är uppbyggd av kan objekt av typen Recordset användas. Ett Recordset objekt innehåller poster från en tabell eller poster från en fråga. Till detta behövs även ett objekt av typen Database. Först sätts objektet av typen Database att peka på den tänkta databasen. Sedan sätts objektet av typen Recordset att peka på en tabell eller fråga för att hämta information från den tänkta databasen. Ex: Hämta information från tabellen Kunder i den databas som är öppen Dim tblrec as Recordset Dim db as Database Set db= CurrentDb Set tblrec=db.openrecordset("kunder", dbopentable) Figur 5. Design av ett formulärs klassmodul 14

15 Figuren ovan visar formuläret Tidrapporters klassmodul. Formuläret Tidrapporter används till att registrera arbetstimmar och antalet resta mil i arbetet Design av en modul Moduler kan användas till att skriva funktioner och variabler som nås utav databasens alla formulär. Funktioner som ligger i en modul kan nås av makron med instruktionen KörBasickod. Skillnaden mellan en modul och en klassmodul är att en klassmodul är kopplad till ett specifikt formulär och koden i en modul kan användas från alla formulär. Figur 6. Design av en modul Figuren ovan visar hur det kan se ut vid arbete med modul. Figuren visar modulen ModulMaxim, som används för att maximera formulär, rapporter samt ge programmet ny titel Design av en klassmodul Klassmodul är en modul som innehåller definitionen för ett nytt eget objekt. När en ny instans skapas av en klass så skapas det nya objektet. De procedurer som har definierats i modulen blir egenskaper och metoder för objektet. Klassmoduler i Microsoft Access existerar antingen fristående eller tillsammans med formulär och rapporter. 15

16 Figur 7. Design av en klassmodul Figuren ovan visar hur det kan se ut vid arbete med en klassmodul. Figuren visar klassmodulen CloseCommand, som används för att avaktivera Access stängknapp. I modulen ModulMaxim används ett objekt av typen CloseCommand för att avaktivera knappen. Det är knappen högst upp till höger i figuren. Detta gjordes för att denna knapp saknar händelse, dvs det går inte att kontrollera vad som gjorts innan programmet stängs Design av en rapport En rapports design ser ungefär likadan ut som ett formulärs design. Rapporter har också sin klassmodul, men rapporter har inte precis samma händelser som ett formulär har. 16

17 Figur 8. Design av en rapport I rapporters designläge finns dock sortering och gruppering som inte finns i formulärs designläge. Detta används till att sortera och gruppera informationen från frågan som rapporten är uppbyggd av, så att utskriften blir bra. I rapportens Utskriftsformat under Arkiv menyn kan marginaler, sidinställningar och layoutalternativ bestämmas. I textrutor kan uttryck ges vilka kan t ex. summera posternas fält, vilket är användningsbart i rapporter såsom fakturor. Figuren ovan visar designen av rapporten rptfaktura. Rapporten rptfaktura används vid utskrift av fakturor Design av en fråga Tabeller som används i en fråga läggs till i frågans designläge. Tabeller som inte är kopplade till varann kan kopplas i frågans design. Om kopplingen inte godtas ges ett meddelande. Det går att göra uttryck på fälten, ge villkor till fälten och sortera fälten. I databasen RunerevA har 17

18 bara urvalsfrågor använts. Det finns flera olika typer av frågor t ex uppdateringsfrågor, tilläggsfrågor och borttagningsfrågor. När frågorna är färdiga bildas motsvarande SQL kod. Det går även att skriva frågorna direkt i SQL kod. SQL (Structured Query Language) är ett språk som ofta används i frågor mot databaser, framförallt i stora databaser. Figur 9. Design av en fråga Figuren ovan visa frågan som rapporten rptfaktura är uppbyggd utav. Två exempel på att summera fältet tal i tabellen Nummer: Första exemplet använder sig av en for-loop. Här stegas posterna igenom och summeras vartefter. Dim tbltal As Recordset Dim db As Database Dim i, sum As Integer Set db = CurrentDb Set tbltal = db.openrecordset("nummer", dbopentable) For i = 0 To tbltal.recordcount - 1 sum = sum + tbltal("tal") tbltal.movenext Next Andra exemplet använder sig av en fråga som har skapats i SQL kod. I denna fråga används funktionen Sum, vilken summerar fälten. Summan ges sedan till ett fält döpt till Summa. Dim SQL As String Dim tbltal As Recordset Dim db As Database Set db = CurrentDb SQL = "SELECT Sum(Nummer.tal) AS Summa FROM Nummer;" Set tbltal = db.openrecordset(sql, dbopendynaset) I och med dessa exempel kan det sägas att det finns många sätt att jobba i Access. Speciellt med objektet Recordset Design av ett makro Ett makro är en uppsättning instruktioner som var och en utför en viss operation, t ex öppnar ett formulär. Med makron automatiseras vanliga uppgifter. 18

19 Figur 10. Design av ett makro I makrots design kan olika instruktioner läggas till. Villkor kan även läggas till för var och en av instruktionerna. Exemplet i figuren ovan är makrot Autoexec. Makron med namnet Autoexec körs automatiskt när databasen öppnas. Detta makro använder sig av villkor. Om funktionen uppdateralankar returnerar ett falskt värde körs instruktionen Meddelanderuta. Det är detta makro som ordnar länkningen av databasen Runetab med funktionen uppdateralankar. Om uppdateralankar returnerar ett falskt värde misslyckades länkningen och ett meddelande ges. 19

20 3.7 Programmets funktionalitet Här beskrivs i korthet vad som kan göras i programmet. Mer om detta finns i Bilaga 2, Användarmanual. Hur formulär, tabeller och funktioner mm är konstruerade finns beskrivet i Bilaga 3. För att examensarbetet skulle bli komplett fick flera formulär skapas och gamla ändras. I figur 10 nedan visas programmets huvudmeny. Härifrån styrs allt arbete. Figur 11. Formuläret Meny Knapparna öppnar nya formulär. Knapparnas namn antyder vad som kan göras i dessa formulär. Nedan beskrivs i korthet vad som går att göra i databasen. Avsluta: Logga in: Timpriser, Milersättning och Kopietyper: Bästa Kund och Bästa Arbete: Kopieringar och Tidrapporter: Arbeten och Kunder: Sök: Skriv ut tidrapport: Fakturera och Fakturera Anbud: Fakturerade och Fakturerade Anbud: Betalda fakturor: Avslutar programmet. Används till att logga in med nytt namn. Visar upp och hanterar aktuell tabells information. Tar fram statistik. Används till att fylla i antal timmar arbetade och antal sålda kopior. Används till att skapa nya och söka efter arbeten och kunder. Tar fram sökresultatet. Används för utskrift av anställdas arbetade timmar. Används vid fakturering. Tar fram de fakturerade delfakturorna. Visar upp de betalda fakturorna. 20

21 4 Analys Ett vanligt problem är kommunikationen mellan utvecklare och kund/användare då dessa sällan pratar samma språk, men det största problemet är att få programmet tillräckligt användarvänligt. I Access formulär uppdateras databasen när formulär stängs eller vid förflyttning till en annan post. Om inte användare fyller i alla väsentliga fält vid skapande av ny post ges svårtydda felmeddelanden när formuläret stängs. På grund av denna anledning skapades en Spara knapp. I Spara knappens händelse kontrolleras att alla fält som behövs fyllas i för referensintegritetens skull är ifyllda. Om användare inte klickar på knappen Spara kan användare inte lämna formuläret, förutom om knappen Ångra klickas. Knappen Ångra kan användas när en ny post har skapats. Det fanns också problem vid skapande av rapporter. Frågan som en rapport är uppbyggd av var ett av problemen. Att göra grupperingarna rätt i rapporten så att informationen sorteras och skrivs ut bra var ett annat. Även att få plats med informationen rapporterna och subrapporterna var svårt. Hur det löstes finns beskrivet i Bilaga 3. Att få formulär att visa information, sker med frågor. Men att få frågorna att ta fram rätt information är svårt. Om t ex frågorna var uppbyggda med uttryck kunde dessa poster inte ändras. Då fick ett annat formulär skapas i vilket det gick att ändra på värdena. Ett exempel är vid fakturering, där det ska gå att ändra på en anställds timpenning innan fakturan skrivs ut. På grund av detta skapades ett formulär för att söka poster. Detta formulär är uppbyggd av en fråga, som inte innehåller något uttryck och i detta formulär går det att ändra på timpenningen och antalet arbetstimmar. Även vid registrering av kopior skapades ett liknande formulär av samma orsak. Det krävs extra arbete för att få ett databasprogram att se ut och fungera som ett vanligt program. Det ska t ex inte gå att pendla mellan formulär utan att först stänga det aktiva formuläret. T ex vid skapandet av ett nytt arbete ska det aktiva formuläret stängas innan ett nytt formulär kan öppnas. I detta fall är det löst med två knappar Spara och Stäng. Vid knappen Spara kontrolleras om den anställde har fyllt i alla fält som behövs och om posten sedan är sparad går det att stänga formuläret. Vid första försöket att lösa detta problem maximerades formulären, men även om egenskaperna för minimera och maximera knapparna avaktiverats kom en minimeraknapp fram. I och med detta kunde användare minska ned formuläret och gå vidare till andra formulär. Maximeringen av formulär fick lösas med APIfunktioner som hittades ute på Internet. API, Application Programming Interface, är funktioner, meddelanden, datastrukturer, datatyper och instruktioner som operativsystemet använder för att t ex styra hur ett program ska se ut och fungera. Ett annat problem var att RunerrevA kunde stängas med knappen längst upp till höger. Till denna knapp finns ingen händelse, där kontrollering om vad som gjorts innan stängning kunde göras. På grund av detta skapades en klassmodul, CloseCommand, som skapar ett objekt som tar hand om aktivering och avaktivering av stängknappen. Klassmodulen CloseCommand använder sig också av API-funktioner. Stängknappen avaktiveras när förhandsgranskningen av rapporter öppnas, pga att en del fakturor faktureras innan utskrift och om utskrift inte sker ska dessa fakturor kunna avfaktureras. Detta görs menyn Arkiv/Stäng om så behövs. Hur menyer byggs upp i Access går att läsa i Bilaga 3. 21

Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA

Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA Läsanvisning Denna bilaga visar hur databaserna RunerevA och Runetab är uppbyggda. För att enklare hitta finns ett index med sidnumrering. Bilagan skall användas

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör:

Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00. Access. Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access. Detta exemplar tillhör: Mitthögskolan ITM Telefon 063-16 53 00 Access Laborationskompendium för grunderna i databasen Microsoft Access Detta exemplar tillhör: HT 2003 Innehållsförteckning Tema...1 Databasmiljön...2 Tabeller...2

Läs mer

LATHUND ACCESS 2000 SV/EN

LATHUND ACCESS 2000 SV/EN LATHUND ACCESS 2000 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10

PROGRAMUTVECKLINGSPROJEKT 1999-05-10 $19b1'$5+$1'/('1,1* 1* 7,'5$ '5$33257 ,QQHKnOO INNEHÅLL...2 PROJEKTINFORMATION...4 SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...4 DATORMILJÖ...5 SÄKERHET...5 SYSTEMÖVERBLICK...5 ALLMÄNNA FUNKTIONER...6 LOGIN...6 FUNKTIONER

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1 Tävl-adm 3.0 Innehåll Introduktion... 3 Systemkrav... 3 Mjukvara... 3 Grunder... 4 Symboler... 4 Knappar... 4 Kontroller... 4 Tips... 4 Huvudmeny... 5 Flytta data mellan datorer... 5 Tävlingsdata... 5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Med tilläggsprodukten Mamut Enterprise Travel CRM får du möjlighet att ta med dig arbetet ut från kontoret. Du arbetar då lokalt i en kopia av den centrala databasen och kan

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB

Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Snabbguide Visma Compact API Copyright 2006-2010 Visma Spcs AB Komma igång med Compact API Hur APIet fungerar Visma Compacts API läser och skriver direkt till databasen via ett antal färdiga metoder som

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Hantering av timpriser

Hantering av timpriser Hantering av timpriser Lär dig timpriser, prisgrupper och prislistor Bli expert på hantering av timpriser Lär dig hur man bäst hanterar timpriser i TimeLog Project. Detta dokument beskriver hur man upprättar

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 6.89 Denna uppdatering omfattar ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Ganttvy 1 månad och 3 månader

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT

GUIDE TILL SKAPA PROJEKT GUIDE TILL SKAPA PROJEKT Projektet är grunden för hela systemet. Projekt innehåller alltid Projektnamn, Datum, Projektledare, Anteckningar och vilket typ av projekt det är: Internt eller Externt. Externt

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE

dit06omr@cs.umu.se 12 juni 2009 Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE Projektplan Webb-baserat bokningssystem för flyg Kurs: Applikationsutveckling för internet, TFE VT-09 Innehållsförteckning Inledning & problembeskrivning...1 Systembeskrivning...2 Affärsobjekt...2 Databasen...4

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Lathund för STF tävlingssystem

Lathund för STF tävlingssystem Göteborg 2016-10-07 Till arrangörer Lathund för STF tävlingssystem Här hittar du hjälp för att kunna lägga upp, ändra i och ta bort tävlingar. Innehållsförteckning Introduktion Arbetsgång 2 Registrering

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Introduktion och övningar i MS Access

Introduktion och övningar i MS Access Introduktion och övningar i Högskolan Trollhättan/Uddevalla Sammanställt av Ann Johansson och Gunnar Peterson 1 Innehållsförteckning Introduktion 3 Tabeller 3 Frågor 4 Formulär 5 Rapporter 6 Relationer

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer