Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm

2

3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12 KYRKOPOLITISK VERKSAMHET...12 ÄLDREPOLITISK VERKSAMHET...13 FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET...14 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET...14 ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET...15 REPRESENTANTSKAPETS MÖTEN OCH BESLUT...18 GRUNDORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR...27 KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN...33 LANDSTINGSFULLMÄKTIGEGRUPPEN...49 STIFTSFULLMÄKTIGE...68 RIKSDAGSGRUPPEN...70 GRANSKNINGSUTSKOTTET...73

4

5 INLEDNING Foto: Linda Håkansson Det verksamhetsår vi nu lägger bakom oss har varit minst sagt omvälvande. Socialdemokratin betraktades av många som uträknad, men vi klarade av att vända utvecklingen. Under hösten presenterade stadshusgänget en stark budget med konkreta reformer för att ge Stockholms unga jobb och utbildning. (S) i Stockholm hade en stor medlemstillströmning och flera nya föreningar bildades, framför allt inom Invandrarutskottets område. Landstingsgänget har med tydlighet för medborgarna visat på det slarv och den vårdskandal som landstingsmoderaterna ansvarar för. Framför allt har våra grundorganisationer gjort ett stort och viktigt arbete i att bygga folkrörelse i grunden och stärka partiets förtroende hos stockholmarna. Vi har under 2012 gjort en viktig resa, men vi är långt ifrån klara med vårt förnyelsearbete och med att stärka partiet. Om ett år står vi precis på väg in i en valrörelse. För att vi ska vara väl rustade krävs att vi alla under det kommande verksamhetsåret drar vårt strå till stacken. Vi behöver fortsätta rusta organisationen, vi behöver vara tydligt samlade runt ett gemensamt mål om att vinna val för att få möjlighet att göra Stockholm till en ännu bättre stad att leva i och vi behöver hålla ihop. Bara tillsammans och bara om vi vill så kan vi anta utmaningen, möta stockholmarnas förväntningar och vinna förtroende. Tack för allt arbete under 2012 och välkommen till ett viktigt och spännande Veronica Palm Stockholms arbetarekommuns ordförande 5

6 STYRELSE OCH EXPEDITION Verksamhetsinriktning och prioriteringar Det övergripande målet för Stockholms arbetarekommuns organisation och verksamhet, fastställt av representantskapet senhösten 2011, är att Socialdemokraterna ska stärkas som modern folkrörelse och vinna val. Utifrån detta har representantskapet också fastställt två delmål, som handlar om att vi ska öka medlemsmässigt och bli det parti i Stockholm som får störst väljarstöd För att uppnå dessa målsättningar valde arbetare kommunens styrelse att i verksamhetsplanen för 2012 lyfta fram följande prioriteringar: att stärka och förbättra den interna demokratin och kommunikationen att utveckla vårt stöd till de socialdemokratiska grundorganisationerna att förbättra vår kapacitet gällande kampanj och utåtriktad verksamhet att utveckla medlemsmottagandet, studieverksamheten och idédebatten att öka möjligheten för de medlemmar som vill vara aktiva att vara det att höja vår kompetens gällande väljarkunskap och utvecklingskunskap att inleda kandidatrekrytering och programarbete inför valen I verksamhetsplanen angavs också att arbetare kommunen skulle vidareutveckla vår strategiska samverkan med Stockholms läns partidistrikt samt med de två S- kanslierna och LO-distriktet. Som beskrivs nedan har detta i allt väsentligt förverkligats, tack vare gott samarbete mellan partiets olika organisatoriska nivåer och engagerade medarbetare. Likaså har styrelsen uppfyllt 2012 års åtagande för att återupprätta en stabil ekonomi, med en valfond om 10 miljoner kronor att användas för att vinna valet 2014 samt drygt 4 miljoner kronor i budgetreserv. Viktiga delar av 2012 års verksamhet som förtjänar att nämnas inledningsvis är följande: Vi har utvecklat ett projekt för väljardialog, som bygger på att den utåtriktade verksamheten bygger på en tvåvägskommunikation mellan väljare och partimedlemmar. Ett webbverktyg för materialproduktion har utvecklats och utbildningar i arbetsmetoden har genomförts samt introducerats på möten med lokala styrelser. Studieverksamheten blomstrar. Vi har byggt upp system som säkrar tillgången till de väljar- och opinionsdata som Socialdemokraterna i Stockholmsregionen behöver. Genom de löpande väljarundersökningarna förstår vi bättre hur invånarna i Stockholmsregionen ser på Socialdemokraterna och i synnerhet vad de viktiga blockbytarväljarna efterfrågar. Vi har anställt en gemensam kommunikations chef för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och samordnat alla de resurser som vi förfogar över gällande press och kommunika tion. Det ledde till en kraftsamling kring presentationen av S-budgeten i Stockholms stadshus. Det har också skett en total integration av hemsidan, sociala medier, internkommunikation etc. Vi har under 2012 också tagit oss an arbetet med att jämföra rutiner, system och avtal mellan de två partidistrikten i syfte att uppnå synergieffekter och besparingar.

7 Vidare har grunden lagts för förbättrad service till såväl partimedlemmar som socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner och organisatoriska mellannivåer. Ett uttalat mål i verksamhetsplanen för 2012 var att arbetarekommunens medlemsantal skulle öka. Viktiga resultat har uppnåtts i detta avseende i och med att antalet huvudmedlemsskap steg från till Stockholms arbetarekommun tillhör därmed de partidistrikt som har ökat mest under året. Ett viktigt bidrag till detta har kommit från Invandrarutskottet som under 2012 har gjort en imponerande satsning på medlemsvärvning med resultatet att ett stort antal nya medlemmar har kunnat välkomnas i partiet. Styrelse Ordinarie vald till år Veronica Palm 2013 ordförande Maria Bosdotter 2014 Catarina Carbell 2014 Joel Ensjö 2013 Abdo Goriya 2013 Dag Larsson 2014 Teres Lindberg 2013 vice ordförande Mirja Räihä 2014 facklig ledare Johan Sjölander 2013 studieledare Karin Wanngård 2014 Olle Burell kommunsekreterare Ersättare Lowisa Anderzon 2013 Lawen Redar 2013 Benedict Hugosson 2013 Kristoffer Hernbäck 2013 Lena Josefsson 2013 Emilia Bjuggren 2013 Johnny Nadérus 2013 Omar Mustafa 2013 Anders Österberg 2013 Ylva Johansson 2013 Margarita Pulido 2013 Arbetsutskott och verksamhetsstödjande råd I likhet med tidigare har styrelsen utsett ett arbetsutskott som består av tre ordinarie ledamöter, närmare bestämt ordföranden, vice ordföranden och kommunsekreteraren, samt som adjungerade våra gruppledare i Stadshuset och Landstingshuset och arbetarekommunens fackliga ledare: Arbetsutskottet: Veronica Palm (ordförande), Teres Lindberg och Olle Burell samt Dag Larsson, Karin Wanngård och Mirja Räihä Styrelsens medlemmar har också bidragit till organisationens utveckling genom sitt arbete i styrelsens verksamhetsstödjande råd (se fullständig sammansättning nedan), som också involverar personer som hämtas i arbetarekommunen utanför styrelsens krets: 7

8 8 Folkrörelse- och kampanjrådet: Lena Josefsson (ordförande), Olle Burell, Maria Bosdotter, Benedict Hugosson, Abdo Goriya, Omar Mustafa, Lawen Redar, Johan Moström (ombudsman) Studierådet: Johan Sjölander (ordförande), Göran Eriksson, Jytte Guteland, Olea Huuska, Hans Kilsved, Anne-Marie Lindgren, Somar Al Naher, Johnny Nadérus, Kristoffer Hernbäck, Anders Österberg, Maria-Elsa Salvo, Mattias Vepsä, Lasse Åsberg (ombudsman) Internationella rådet: Joel Ensjö (ordförande), Maria Bosdotter, Kristoffer Hernbäck, Margarita Pulido, Gunnar Stenarv, Annie Säll (ombudsman) Kyrkopolitiska rådet: Leni Björklund (ordförande), Catarina Carbell, Pehr- Albin Edén, Jan Forsell, Ann-Sofie Nelstrand, Ulla Löfven (ombudsman) samt representanter för Stockholms läns partidistrikt Äldrepolitiska rådet: Catarina Carbell (ordförande), Lowisa Anderzon (styrelserepresentant), Anna Amundberg, Alexis Asvestas, Ulla-Liza Blom, Barbro Gåije, Margarita Pulido, Wåge Johansson, Elisabeth Landgren-Möller, Inger Lenas, Barbro Norman, Gun Risberg, Gunilla Skoglund, Peter Forslund, Elisabeth Kling, Doris Valborg, Sven Almgren (hedersombudsman) Fackliga rådet: Veronica Palm, Olle Burell, Petra Larsson, Teres Lindberg, Mirja Räihä, Annie Säll (ombudsman) samt representanter för LO-distriktet och Stockholms läns partidistrikt De verksamhetsstödjande råden har utformat sitt arbete på olika sätt, men sammanträder regelbundet för att bidra till planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens olika delar. Se nedan. Strategisk samordning och politikutveckling Under 2012 formades en politisk styrgrupp som består av Stockholms arbeta rekommuns styrelses AU och Stockholms läns partidistrikts ledningsgrupp. I detta forum förs samtal som syftar till samordning av Socialdemokraterna i Stockholmsregionens strategiska arbete för valvinst Kopplat till detta påbörjade också fyra politikutvecklingsgrupper sitt arbete under 2012 med att hitta framtidens lösningar på de utmaningar som Stockholmsregionen står inför. Grupperna är sammansatta av företrädare från såväl stad som län för att de förslag som läggs fram ska vara brett förankrade och kunna kommuniceras med tydlighet. Trafik och bostäder: Helene Hellmark Knutsson (ordförande), Erika Ullberg, Anders Johansson, Tomas Rudin, Nanna Wikholm, Anders Ygeman Utbildning och lärande: Ebba Östlin (ordförande), Robert Noord, Jonas Nygren, Roger Mogert, Johan Sjölander, Ylva Johansson Hälsa, välfärd och livskvalitet: Dag Larsson (ordförande), Emilia Bjuggren, Teres Lindberg, Anders Lönnberg, Åsa Westlund, Liselott Vahermägi Jobb och hållbar tillväxt: Karin Wanngård (ordförande), Arhe Hamednaca, Börje Vestlund, Maryam Yazdanfar, Lars Bryntesson, Katarina Berggren Arbetarekommunens expedition Under 2012 har ett antal väsentliga förändringar gjorts för att vår organisation ska stå bättre rustad för de utmaningar som ligger framför oss. Den största skedde i juni, då alla medarbetare på Stockholms arbetarekommuns och Stockholms läns partidistrikt expeditioner delade in sig i gemensamma arbetslag:

9 Folkrörelse- och kampanjteamet Strategi- och utvecklingsteamet Press- och kommunikationsteamet Administrations- och ekonomiteamet Denna täta samverkan hade möjliggjorts genom att de två expeditionerna i början av 2012 genomförde en flytt till gemensamma lokaler på Sveavägen 68, plan 3, vilket har varit positivt på många sätt och haft en avgörande betydelse för många av de viktiga framsteg som har gjorts under året. FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET Folkrörelse och kampanjrådet För att stödja organisationsutveckling och kampanjverksamhet i grundorganisationerna har styrelsen ett Folkrörelse- och kampanjråd. Rådet organiserade under 2012 ett möte för områdesorganisationer, styrelseutskott och sidoorganisationsdistrikt med tema valkampanj. Gästföreläsare var Eric Sundström från Dagens Arena samt Jim Arkedis från USA som arbetade i kampanjorganisationen för Obama i valrörelserna 2008 och Därutöver redogjordes också för resultaten från medlemsundersökningen på mötet. Mötet besöktes av ordförande samt kampanjledare för samtliga områdesorganisationer, stadgebundna utskott samt sidoorganisationsdistrikt. Organisationsutveckling Nya uppdragsbeskrivningar har utarbetats som används i utbildningar för de som sitter på interna förtroendeposter. Uppdragsbeskrivningarna beskriver vad som är respektive styrelsepositions ansvar, men ger också förslag på hur det går att utveckla dessa funktioner utöver det som är obligatoriskt. En modell för att analysera hur väl arbetet fungerar inom områdesorganisationer, stadgebundna utskott och sidoorganisationsdistrikt har utarbetats. Modellen används som utgångspunkt för dialog mellan ombudsmännen och styrelserna och ska fungera som vägledning i arbetet med verksamhetsplanering. Fokus ligger på 1) utåtriktat arbete, 2) intern styrning, 3) medlemsvård och värvning, 4) studieverksamhet och medlemsaktiviteter. Denna analys kommer att genomföras under En gemensam planering för arbetet med väljardialog har utarbetats för hela Stockholmsregionen. I planeringen anges vilka geografiska och icke-geografiska organisationer som kommer att vara först ut med att använda väljardialog som kampanjmetod. Planeringen bygger på att kampanjverksamheten börjar inom samtliga områdesorganisationer i ett begränsat område för att testa metoden och utveckla fungerande rutiner för att därefter sprida arbetsmetoden till hela det geografiska område som organisationen ansvarar för. Under 2012 har aktiviteter genomförts inom samtliga områdesorganisationer, antingen i form av väljardialog kring lokala frågor eller som en del av den regionala väljardialogen kring trafikfrågor. Medlemsundersökning Under september-oktober genomfördes en omfattande medlemsundersökning bland medlemmarna i Stockholms AK samt Stockholms läns PD. Enkäten skickades till medlemmar och besvarades av cirka personer. Resultaten har sammanställts och har under november-december presenterats i interna sam- 9

10 10 manhang. Ett medlemsutskick med en rapport av resultaten gjordes i december 2012 och under 2013 kommer resultaten också att presenteras på möten för att främja diskussioner kring hur vi kan utvecklas som parti. Undersökningens centrala slutsatser är att det finns en stor outnyttjad potential i det stora antal medlemmar som definierar sig som passiva stödmedlemmar alternativt varken passiv eller aktiv medlem. Dessa utgör två tredjedelar av vår medlemskår och av dem uttrycker ungefär hälften, alltså en tredjedel av vårt totala medlemsantal, att de skulle vilja vara mer aktiva men inte vet hur de ska gå till väga. Möjligheter att göra ideella insatser hemifrån, via webben eller på andra sätt bidra med en insats i annan form än de som redan finns skulle innebära att vi tar tillvara fler medlemmars engagemang. Många nya medlemmar som har försökt engagera sig lokalt beskriver att de inte har hittat sin plats eller känt sig välkomna i sin förening. Detta leder till att de antingen överväger att gå ur partiet, alternativt blir passiva medlemmar som inte deltar i medlemsaktiviteter eller utåtriktade insatser. Undersökningens resultat visar att det finns ett tydligt behov av att åtgärda de brister i organisationen som orsakar en stor medlemsomsättning och en svårighet med att sysselsätta de medlemmar som vill göra en insats. En viktig uppgift för vår organisation under 2013 blir därför att hitta nya vägar och former för engagemang så att vi inför de stundande valrörelserna har hela organisationen i rörelse. Arbetarekommunens centrala kampanjverksamhet Tillsammans med partistyrelsen och Stockholms läns partidistrikt har vi under 2012 genomfört en vårkampanj med utåtriktade aktiviteter på gator och torg då vi mobiliserade inför Första maj och värvade medlemmar. Dessutom genomfördes en höstkampanj med tema Fler jobb då vi fokuserade på samtal vid dörrknackning och öppna möten. I samband med vårkampanjen hölls dagliga kampanjmöten i samverkan mellan lokalföreningar och expeditionen där heltidspolitikerna medverkade. Stöd till lokal kampanjverksamhet Vid två tillfällen har kampanjledare och ordförande i föreningarna bjudits in för genomgång av de centrala vår- och höstkampanjerna med fokus på metodutveckling och medlemsmottagande. Ett enkelt verktyg för att producera tryckt material som kan användas för väljardialog har arbetats fram och publicerats på vår kampanjsida på webben. Verktyget kan användas av de föreningar som genomför väljardialog för att göra ett eget lokalt material med för dem relevanta frågor. Beroende på mängden material som ska användas kan föreningarna välja att trycka själva eller göra det via det tryckeri som arbetarekommunen anlitar. Mottagande och inlotsning av nya medlemmar Stockholms arbetarekommun har bjudit in samtliga nya medlemmar till träffar i våra lokaler på Sveavägen 68. Träffarna äger rum den första måndagen i månaden och nio träffar har genomförts med totalt cirka 300 deltagare. Där får medlemmen en snabb introduktion till vår organisation och politik. Träffarna är viktiga då vi också fångar upp medlemmarnas förväntningar och önskemål om engagemang. Den ansvariga ombudsmannen fungerar också som en lots för deltagarnas fortsatta engagemang i partiet. Träffarna följdes upp med studiebesök i stadshuset, landstinget och riksdagen där medlemmarna fick träffa våra parlamentariker och diskutera aktuell politik.

11 Verksamhetsfonden Under 2012 har medel beviljats till Kärrtorp om kr för öppen mötesverksamhet i möteslokalen Reflexen. Därtill har sammanlagt kr utbetalats till följande föreningar för ansökningar som bifölls under 2011: Föreningen Bättre och Jämlik hälsa(4 200kr), SSK ( kr), S-2000 ( kr), Valborgsfirande på Riddarholmen ( kr), Farsta s-förening (8 000). Nya riktlinjer för verksamhetsfonden har också beslutats av Folkrörelse- och kampanjrådet som tydliggör att den verksamhet som finansieras ska vara nyskapande i sitt sätt att bedriva politisk verksamhet och nå potentiella nya väljare och medlemmar. STUDIEVERKSAMHET Studierådet För att skapa en nära koppling mellan styrelsens, expeditionens och folkrörelsens arbete med studier tillsätts ett studieråd som samlar företrädare för partiorganisationen, fackföreningsrörelsen och ABF. Rådet beslutar inriktningen på årets studier och utarbetar en studieplan för året samt samordnar genomförandet av kurser, seminarier och studiecirklar. Arbetarekommunens centrala studieverksamhet Stockholms arbetarekommun tog fram ett omfattande studieprogram riktat till samtliga medlemmar. I programmet finns utbildningsserien riktad till nya medlemmar Vad är socialdemokrati? en grundläggande medlemsutbildning i tre steg om vår politik, organisation, ideologi och framtidsstrategi. I studieprogrammet erbjöds också möjlighet till fördjupningsutbildningar i aktuella politiska ämnen samt funktionsutbildningar för styrelser och föreningar. Nytt för 2012 var också att medlemmar kan hitta tips om studier på studierådets egen Facebooksida. Under 2012 har 8 studiebesök med 32 deltagare genomförts, 12 grundutbildningar (Vad är Socialdemokrati) med sammanlagt 240 deltagare, 12 föreläsningar med sammanlagt 300 deltagare, 8 funktionsutbildningar med 30 deltagare, 3 repombudsutbildningar med sammanlagt 20 deltagare samt 2 studiecirklar med sammanlagt 20 deltagare. Totalt har ungefär 1240 personer deltagit i studieverksamheten. Stöd till lokal studieverksamhet Stockholm arbetarekommun och studierådet har aktivt bidragit till att stärka de lokala föreningarnas möjligheter att utveckla sin egen studieverksamhet genom att bjuda in samtliga studieledare och studieintresserade till en studieupptakt där vi erbjöd föreningarna studiematerial, tips och idéer men också ett ekonomiskt stöd för utveckling av egna studieinsatser. Studierådet har under året bjudit in studieledare från samtliga föreningar och mellanled för samtal om hur studieverksamheten kan utvecklas lokalt. Studierådet har också besökt ett antal föreningar, områdesorganisationer och mellanled för att diskutera behov och stöd för att bättre kunna stärka upp den lokala studieverksamheten. Tillsammans med ABF Stockholm erbjuder arbetarekommunen ekonomisk ersättning för de föreningar som önskar hjälp med att arrangera lokala utåtriktade seminarier. Arbetarekommunen erbjuder också hjälp med att lokalt genomföra medlemsutbildningar och träffa för nya medlemmar 11

12 Socialdemokratisk idédebatt Studierådet bjöd in medlemmar till ett flertal seminarier om arbetet med att ta fram ett förslag till nytt partiprogram. Ett antal studiecirklar och möten arrangerades även lokalt i frågan. Det remissvar representantskapet antog och skickade in till programrevisionsgruppen framtogs vid ett idépolitiskt forum som samtliga medlemmar var välkomna att delta i. Över 50 medlemmar deltog aktivt under den lördag och söndag det idépolitiska forumet pågick. Utöver detta tillfälle har två andra möten med fokus på idédebatt ordnats som har samlat totalt ungefär 300 personer. INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationella rådet Styrelsen utser inom sig ett verksamhetsstödjande internationellt råd. Sammankallande har sedan september 2012 varit Joel Ensjö som tillträdde efter att posten varit vakant under några månader. Rådet har till uppgift att stödja grundorganisationerna i deras internationella arbete samt att för arbetarekommunens räkning sköta representation i sammanhang med internationell prägel. Rådet ansvarar också för den internationella projektverksamhet som Stockholms arbetarekommun bedriver och sköter den löpande kontakten med de projektgrupper som hanterar projekten. Internationella projekt I nuläget finns bara ett pågående internationellt projekt som är ett samarbete mellan arbetarekommunen och vårt palestinska systerparti al Fatah i östra Jerusalem. Projektet syftar till att hjälpa al Fatah med att stärka sin lokala partiorganisation och utveckla sina demokratiska arbetssätt. Projektet finansieras med medel från Olof Palmes Internationella Center. Ansvarig ombudsman för Internationella rådet var under 2012 Annie Säll. Projektet har stött på vissa utmaningar under året då den palestinska projektgruppens ledare inte har fått det mandat som är nödvändigt till följd av interna problem inom al Fatah. Ett besök till Jerusalem gjordes i juni för att reda ut problemen och samarbetet är nu igång. KYRKOPOLITISK VERKSAMHET Kyrkopolitiska rådet I det gemensamma Kyrkopolitiska rådet för Stockholms stad och län innehade Stockholms stad ordförandeposten under Kyrkopolitiska rådet har under året haft sju möten. Verksamhetsåret har till stor del präglats av den kommande kyrkovalrörelsen. En gemensam tidsplan vad gäller nomineringar, fastställande av listor och valupptakt har tagits fram. Stockholms arbetarekommun har en etablerad kyrkopolitisk verksamhet sedan länge och har under senare år också bjudit in kyrkopolitiker från länet till vissa träffar. Sedan organisationsförändringen i juni 2012 arbetar vi nu tillsammans för att utveckla det gemensamma arbetet med kyrkopolitiker i båda partidistrikten. Det är en process där vi lär av varandra och varandras traditioner. I Stockholms arbetarekommun behöver man bara samarbeta med en stiftsgrupp, den i Stockholms stift. Det är en mycket enklare uppgift än för länets partidi- 12

13 strikt. Länet har stiftspolitiker i tre stift: förutom Stockholm även Strängnäs och Uppsala stift och samlar de regionala frågorna från de arbetarekommuner som finns i Stockholms stift, vilket påverkar hela arbetet inför val och nomineringar. Och därmed även arbetet i det kyrkopolitiska rådet. Vi bygger detta val upp en gemensam erfarenhetsbank och återkommer med mer samlade reflektioner kring det gemensamma arbetet i nästa årsrapport. Tre kyrkopolitiska konferenser med förtroendevalda från våra olika kyrkopolitiska organ har genomförts. Den 25 februari deltog ca 75 personer i en kyrkopolitisk inspirationskväll som dels behandlade temat vad vi som socialdemokratiska kyrkopolitiker kan göra för att lyfta fram vår syn på HBTQ-frågor i den lokala kyrkopolitiken. Inledare var teologie doktor Anna-Karin Hammar som tillhört vår S-grupp i Kyrkomötet. Det andra temat var Modern diakoni för lokala kyrkopolitiker där direktor Ninni Smedberg vid Vårsta diakoni i Härnösands stift var inledare. Den 22 maj anordnades den första gemensamma kyrkopolitiska konferensen. Ca 80 personer deltog. Olle Burell och Kennet Odelstrand medverkade och bl a introducerades Folkkyrkospelet som sedan spelades med stort intresse. Den 18 oktober hölls en kvällskonferens med gruppledare i fullmäktigeförsamlingar, representanter för länets arbetarekommuner, representanter från områdesorganisationerna samt kyrkopolitiska rådet. Kyrkosekreterare Christina Grenholm, Svenska kyrkan i Uppsala, var inbjuden och talade på temat Demokratin i den Svenska kyrkan. Olle Burell redovisade partiets nationella valhandbok. Samtliga medlemmar i våra två partidistrikt bjöds in till den öppna delen av Kyrkopolitiskt forum, ett riksomfattande arrangemang som anordnades av Partistyrelsen och Kyrkomötets gruppstyrelse i ABF-huset den augusti. Vid mötet talade vår partiordförande Stefan Löfven och Kommunals ordförande Annelie Nordström. Under verksamhetsåret har församlingsstrukturen i Stockholms innerstad varit fortsatt föremål för diskussion. De olika förslagen har resulterat i att de tre Kungsholmsförsamlingarna; Essinge, Kungsholmen och S:t Göran från och med 2014 bildar den gemensamma församlingen Västermalm. Detta stöddes av Kyrkopolitiska rådet eftersom det var en önskan från S-ledamöterna i berörda församlingar. I övrigt önskade rådet att innerstadsförsamlingarna skulle avvakta Kyrkomötets beslut i strukturfrågan innan man tog ställning till eventuella sammanläggningar. Det fanns inte heller någon önskan till sammanläggningar i övriga församlingar, på några håll ett betydande motstånd, och detta var också huvudskälet till att stiftet slutade att driva frågan om ytterligare sammanläggning. Innerstadsförsamlingarna, med undantag av Västermalm, kvarstår som egna församlingar i kyrkovalet. ÄLDREPOLITISK VERKSAMHET Äldrepolitiska rådet Under 2012 har verksamheten bland våra äldre varit aktiv och uppåtgående. Verksamheten har letts av Äldrepolitiska rådet, som består av områdesorganisationernas äldreansvariga med Catarina Carbell som ordförande och Sven Almgren som Hedersombudsman. Äldrepolitiska rådet har träffats 10 gånger för planering, utvärdering och utveckling. De har haft särskilda aktiviteter i samarbete med bland annat stadshuset och landstinget. 13

14 14 Särskilda eftermiddags- och kvällsseminarier har genomförts inom aktuella politiska områden då våra pensionärsansvariga i de lokala partiföreningarna och ledamöter inom stadsdelsnämnder, äldrenämnder med flera har inbjudits i syfte att utbilda och kompetenshöja inför valarbetet. Seminarierna har behandlat bland annat äldrevård, sjukvård, Stockholms läns landsting och Stockholm stads budget, LOV (Lag om Valfrihet), arbetarekommunens undersökning av medlemmarnas inställning till partiet och arbetarekommunens strategiarbete. Flera av rådets medlemmar var också närvarande och hjälpte till vid Stefan Löfvens sommartal i Vasaparken. Särskilda arbetsgrupper inom äldrepolitiska rådet har bearbetat följande områden; boende, medlemsvärvning, kulturen, information/propaganda samt att utveckla kontakt med våra ledamöter i SDN. Arbetet kring boendet ledde till ett förslag till kongressmotion. Ett särskilt fokus har legat på programmet Folkhälsa för äldre som antagits av Stockholms arbetarekommun. Catarina Carbell har deltagit vid mer än 30 olika tillfällen för att presentera och diskutera programmet. Programmet har även legat till grund för en motion som gått till partikongressen Ett antal inbjudningar har gått ut till äldre- och pensionärsansvariga gällande ABF Stockholms föreläsningar. Rådet har även medverkat på PROs 2-dagars mässa ombord på Viking Line. På kvällen den 21 november genomförde rådet en lyckad flygbladsutdelning vid Stockholms Stadsbibliotek med info om äldrefrågor. FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET Grundstommen i Stockholms arbetarekommuns facklig-politiska verksamhet utgörs av Fackliga utskottet med tillhörande grundorganisationer. För samordningen av det facklig-politiska arbetet inom Stockholmsregionen spelar Fackliga rådet, som består av representanter för Stockholms arbetarekommun, Stockholms läns partidistrikt och LO-distriktet, en viktig roll. Efter en period med förhållandevis låg aktivitet, bestämde sig rådet i slutet av 2012 för att intensifiera sitt arbete under 2013 med sikte på en stark valrörelse KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Medlems- och föreningskommunikation Fram till september i år informerade vi våra föreningar och medlemmar varje månad via ett digitalt medlemsbrev. Sen oktober har Stockholms läns partidistrikt och Stockholms arbetarekommun gemensam interninformation till arbetarekommuner, föreningar och medlemmar. Varje vecka skickas ett gemensamt Veckonytt till förtroendevalda i partiet, riksdag, kommun, landsting och kyrkan och till anställda av karaktären interninformation. Dessutom skickas varje månad ett medlemsbrev till samtliga medlemmar med en registrerad e-post vilket är cirka personer, varav cirka 4500 är medlemmar i Stockholms arbetarekommun, med information om studier, verksamhet och politik. Kanaler för extern kommunikation Under året har samordningen av det externa kommunikationsarbetet utvecklats som en del av att den regiongemensamma organisationen har tagit form. Ett gemensamt kommunikationsteam med personal från båda partidistrikten och kanslierna i stadshus och landsting har inrättats under ledning av en övergripande kommunikationschef. Samordningen och den effektivisering som det har

15 inneburit har frigjort tid och resurser för att kunna öka närvaron i sociala medier. Vi har varit mycket aktiva i de kanaler som vi själva förfogar över, såsom hemsidan, Facebook, Flickr och Twitter. Samordningen har bidragit till att vi har kunnat bli snabbare och därmed mer relevanta i vår information och omvärldsbevakning. ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Första maj Ett traditionsenligt Första maj-firande genomfördes i samarbete med LO-distriktet i Stockholm vilket inleddes med en manifestation vid La Mano. Därefter genomfördes kransnedläggning på Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård samt Olof Palme och Hjalmar Brantings gravar på Adolf Fredriks kyrkogård. Kl samlades ett stort antal personer i Humlegården och cirka tågade mot Norra Bantorget där ytterligare deltagare anslöt för att lyssna till talare. Sammanlagt lyssnade cirka till tal som framfördes av Carin Jämtin, Karin Wanngård och Elisabeth Brandt Ygeman och efter talen ordnades eftersnack i Brantingparken i samarbete med SSU. Stefan Löfvens sommartal Det årliga sommartalet hölls 2012 i Vasaparken i Stockholm. Cirka tvåhundra personer samlades för att lyssna till Stefan Löfven det ihållande regnet till trots. Talet kunde också följas via tv-sändning vilket många i såväl Stockholm som övriga landet valde att göra. Stockholm Pride Stockholms arbetarekommun fanns närvarande i Prideparken med ett tält och informationsbord som organiserades tillsammans med HBT-S, ABF Stockholm, SSU Förbundet, LO-distriktet, S-kvinnor Stockholms stad och partistyrelsen. Som en del av detta samarbete organiserades också den socialdemokratiska sektionen i Prideparaden med blåsorkester och en imponerande uppslutning av medlemmar. Internationella kvinnodagen 8 mars På den internationella kvinnodagen 8 mars medverkade arbetarekommunen i likhet med tidigare år vid en manifestation på Södermalmstorg vid Slussen och den efterföljande manifestationen på Medborgarplatsen. Hedersvakt på minnesdagar Årsdagen av Olof Palmes död uppmärksammades med fanvakt och kransnedläggning vid hans grav. Stefan Löfven och Carin Jämtin från partistyrelsen samt Veronica Palm och Olle Burell från Stockholms arbetarekommun lade ned kransar och graven bemannades med hedersvakter från Åtskilliga privatpersoner passerade också för att lägga ner blommor vid graven. Södersossarna anordnade traditionsenligt hedersvakt vid Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård. Med representanter från partistyrelsen och arbetarekommunen genomfördes en kransnedläggning. 15

16 Första maj 2012 i Stockholm. Karin Wanngård första maj-talar på Norra Bantorget. Foto: Lena Dahlström Carin Jämtin talar på första maj 2012, Norra Bantorget, Stockholm. Foto: Anders Löwdin Stockholms arbetarekommuns ordförande Veronica Palm välkomnar Stefan Löfven till hans sommartal i Vasaparken Foto: Anders Löwdin Stefan Löfven håller sitt sommartal i Vasaparken, Stockholm På bild Lawen Redar. Foto: Anders Löwdin Stefan Löfvens sommartal Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Carin Jämtin och Mikael Damberg. Foto: Anders Löwdin 16

17 Stockholms arbetarekommuns årsmöte Veronica Palm, arbetarekommunens ordförande. Foto: Lena Dahlström Stockholms arbetarekommuns årsmöte Stefan Löfven, partiordförande, talade på årsmötet. Foto: Lena Dahlström Stockholms arbetarekommuns årsmöte Fullt av ombud och åhörare i Z-salen i ABF-huset. Foto: Lena Dahlström Prideparaden. Foto: Lena Dahlström 17

18 REPRESENTANTSKAPETS MÖTEN OCH BESLUT Totalt finns 199 ombud med rött kort och 165 deltagare med vitt kort. Representantskapsmöte den 7 februari i ABF-huset Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman och Margrethe Höglund. Program mot rasism och för jämlikhet, första läsning. Uttalande Stöd folket i Syrien. AKs verksamhetsplan. 132 registrerade ombud, 59 kvinnor och 73 män. 50 registrerade deltagare 20 kvinnor och 30 män. Representantskapsmöte den 21 mars i ABF-huset Till mötesordförande valdes Inga Näslund och Gunnar Söderholm. Lars Engqvist, huvudsekreterare i partiets programkommission, gästade mötet och inledde en diskussion om vår politiska färdriktning. Program mot rasism och för jämlikhet. Uttalande - Somaliska barns rätt att växa upp tillsammans med sina föräldrar. 120 registrerade ombud, 51 kvinnor och 69 män. 39 registrerade deltagare, 17 kvinnor, 22 män. Representantskapsmöte, årsmöte, den april i ABF-huset Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman, Gunnar Söderholm, Inga Näslund, Margrethe Höglund, Bosse Ringholm och Linnea Björnstam. Partistyrelsens gäst var vår partiledare Stefan Löfven som höll ett bejublat tal. Internationella gäster kom från Danmark och Finland. Gästernas tal hölls av Lars Weiss från Socialdemokraterna i Köpenhamn. 21 april 157 registrerade ombud, 74 kvinnor, 83 män. 65 registrerade deltagare, 25 kvinnor, 40 män. 22 april 136 registrerade ombud, 65 kvinnor, 71 män. 45 registrerade deltagare, 21 kvinnor, 24 män. Årsmötet ajournerades och återupptogs den 24 maj. Fortsättning på det ajournerade årsmötet, den 24 maj i ABF-huset 81 regustrerade ombud, 37 kvinnor, 44 män. 28 registrerade deltagare, 11 kvinnor, 17 män. Representantskapsmöte den 14 juni i Årsta Folkets Hus Första representantskapet med de nya ombuden. Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård inledde diskussionen på temat Kunskap och arbete bygger Stockholm AKs studieledare Johan Sjölander, redovisade resultatet av representantskapsombudsenkäten. 90 registrerade ombud, 40 kvinnor och 50 män. 33 registrerade deltagare, 16 kvinnor och 17 män. Representantskapsmöte den 28 augusti i ABF-huset Till mötesordförande valdes Linnéa Björnstam och Inga Näslund. Ordförande Veronica Palm inledde diskussionen Det politiska läget. 123 registrerade ombud, 61 kvinnor, 62 män. 47 registrerade deltagare, 23 kvinnor, 24 män. 18

19 Representantskapsmöte den september i ABF-huset Till mötesordförande valdes Linnéa Björnstam, Elisabeth Brandt Ygeman, Petra Engman, Bosse Ringholm och Gunnar Söderholm. Behandling av kongressmotioner. Avtackning av Arne Ahlström och Kenneth Strömberg. 29 september 144 registrerade ombud, 71 kvinnor, 73 män. 53 registrerade deltagare, 21 kvinnor, 32 män. 30 september 116 registrerade ombud, 57 kvinnor, 59 män. 40 registrerade deltagare, 16 kvinnor, 24 män. Representantskapsmöte den 30 oktober i ABF-huset Till mötesordförande valdes Margrethe Höglund. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård rapporterade om det pågående budgetarbetet i Stadshuset. Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin och Martin Engman rapporterade från den politiska arbetsgruppen för stadsbyggnad och bostäder. 103 registrerade ombud, 46 kvinnor, 57 män. 45 registrerade deltagare, 18 kvinnor, 27 män. Representantskapsmöte den 11 december i ABF-huset Till mötesordförande valdes Inga Näslund och Elisabeth Brandt Ygeman. På mötet behandlades partiprogramsremissen. Erlander-medaljen delades ut till Ann- Marie Furumark. Uttalande togs om situationen i Palestina gällande bojkott av israeliska varor från ockuperad mark i Palestina. 92 registrerade ombud, 42 kvinnor, 50 män. 45 registrerade deltagare, 30 kvinnor, 15 män. 19

20 Redovisning av motioner från representantskapet med direkta uppdrag till styrelsen Motion A03 Vikten av att värna kollektivavtalen A. att genom facklig politisk samverkan verka för att fler företag tecknar kollektivavtal. B. att alla varor och tjänster som inhandlas köps eller hyrs sker från företag som tecknat kollektivavtal för sina anställda. A. Det pågår ett arbete, gemensamt med Fackliga utskottet, för att ta fram en handlingsplan, klart våren B. Beslutet beaktas i alla förekommande fall Motion A07 En politik för kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden Årsmötesbeslut: A. att lyfta upp/upplysa om vikten av kvalifikationer och kunskaper hos kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden. B. att vända om det negativa och inpräglade i ordet invandrare till en positiv bild av invandrare där man ser deras kompetens och kreativitet. C. att skapa förståelse på arbetsmarknaden där kvinnor med annan etnicitet kommer att efterfrågas och accepteras efter sin identitet, kompetens och kunskap. D. att gå ifrån stereotyper och schabloner, integritet är en viktig faktor för människor med annan etnisk bakgrund. A. Motion samt utlåtande är skickade till programkommissionen. Något svar har inte getts utöver programförslagets formuleringar kring jämlikhet och ickediskriminering. B, C och D. Inkluderas i kongressmotion HX01, Ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna. Motion A skäl till att agera, cirka unga män befinner sig utanför alla samhällsfunktioner. A. att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt påtalar vikten av att en konsekvensutredning snarast genomförs B. att samhällsmedel för särskilda insatser avseende personal och ekonomiska medel föreslås avdelas för att hantera detta utanförskap Motionen har skickats till riksdagsgruppen. Eventuella åtgärder inom riksdagsgruppen till följd av motionen återrapporteras i nästkommande verksamhetsberättelse. Motion A16 Samlingslokaler A. att årsmötet ger i uppdrag till arbetarekommunens styrelse att verka för att fler samlingslokaler blir tillgängliga för stadens ideella föreningar B. att de befintliga lokalerna ges de resurser som krävs för en långsiktig funktionalitet och hållbar ekonomi C. att avgifterna ska vara symboliska och inte får utgöra ett hinder för aktiviteterna. Motionerna inkluderas i KF-gruppens budgettext för

21 Motion A17 Förtroendevaldas förmåner Arbetarkommunens styrelse anser att det är självklart att våra förtroendevalda ska följa de regler som är uppsatt för ersättningar och arvoden samt även i övrigt uppträda på ett sätt som vinner respekt. A. att stärka förtroendet för politiskt förtroendevalda i allmänhet och våra egna företräden i synnerhet är en mycket viktig uppgift. B. Arbetarkommunens styrelse föreslår årsmötet besluta att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur förtroendet för våra förtroendevalda kan stärkas. C. Vidare att ekonomiska ersättningar för förtroendeuppdrag och offentliga uppdrag ska vara på en sådan nivå att inte stora klyftor skapas mellan politiska företrädare och medborgare; att partiet initierar en utvärdering och översyn av omfattningen och nivån på ekonomiska ersättningar för förtroendeuppdrag och offentliga uppdrag. A. Ingår i kandidatförsäkran beslut på representantskapet I och med att ett färdigt förslag har presenterats har styrelsen och expeditionen fullgjort sin del av beslutet. B. tas med i nya riktlinjerna för val och nomineringsprocesser. Beslut på representantskapet C. Skickats till organisationsutredningen. Motion A18 Att Stockholms Arbetarekommunen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att se över Stadsdelsnämndernas uppdrag, roll och geografi Arbete pågår i Stadshuskansliet med denna fråga där arbetarekommunens ledamöter vägleds av motionens mening och inriktning. Eventuella förändringsförslag kommer att läggas fram efter valet Motion B01 Skuldkrisen i Euro-området A. att Stockholms arbetarekommun arbetar för att EU ska ha en avsevärt större budget för jobbskapande åtgärder. Motionen har skickats till EU-parlamentsgruppen som ännu inte har gett återkoppling. Eventuella resultat av beslutet redovisas i kommande verksamhetsberättelse. Motion B09 Stoppa spelet med pensionspengarna att anse motionen besvarad med tillägg av följande nya att-sats: att sända motionen jämte utlåtande, för kännedom till de socialdemokratiska ledamöterna i pensionsgruppen som leder partiets arbete för att utveckla pensionssystemet. Har skickats till ledamöterna i pensionsgruppen. Motion B13 En ny Socialistinternational - ett sätt att slippa rodna att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt verkar för att Socialistinternationalen till alla delar uppfyller minst kap 2 och 5 i Declaration of Principles of the Socialist International i annat fall bör partiet överväga andra lösningar. Partiet på nationell nivå har agerat i motionens anda. 21

22 Motion C23 Ungdoms politiskt programa att uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till ungdomspolitiskt program. Arbetsgrupp ska tillsättas i samarbete med SSU distriktet efter årsmötet Kvarstår i balans till nästa verksamhetsberättelse. Motion C27 Var finns männen i skola och förskola? att arbetarekommunen tar fram en handlingsplan för hur detta ska genomföras och använder denna i oppositionsarbetet och när socialdemokraterna får makt nästa gång. Motionen har skickats till gruppledarna i SDN med uppmaning att lägga en skrivelse i nämnden. Efter årsmötet 2013 kommer en arbetsgrupp att tillsättas med uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan. Motion C31 Ungdomars trygghet = Sveriges framtid att integrera och utöka emotionell och social utveckling i standardämnen som biologi, naturkunskap, socialkunskap. att också ge skolan i uppdrag att i större utsträckning arbeta med värderingar och normkritik att representantskapet antar motionen som sin egen samt tilläggsattsats att integrera och utöka social kunskap hos alla elever. Motionen har överlämnats till politikutvecklingsgruppen för utbildning och skola i Stockholmsregionen. Eventuella resultat kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E06-07 Ta bort taket på kansliavgifterna Inkluderas i kandidatförsäkran, beslut på representantskapet Resultatet redovisas i nästkommande verksamhetsberättelse. Motion E08,09 Öka rörligheten i Socialdemokraterna, Inför princip mot långsittande att uppdra åt styrelsen att återkomma med förslag till hur mandatperioden för partiets förtroendevalda ska begränsas. Att uppdra åt styrelsen att återkomma med ett förslag till hur antalet partiuppdrag och offentliga uppdrag för varje enskild person ska begränsas. Tas med i nya riktlinjer för val och nomineringsprocesser., beslut på representantskapet Motion E14-15 Att borgarråd och landstingsråd väljs av representantskapet efter förslag från den valberedning som utsetts vid representantskapets årsmöte. att den valberedning som ändå väljs vid årsmötet efter sedvanlig nomineringsprocess också föreslår kandidater till borgarråd och landstingsråd som därefter väljs av representantskapet. Skickad till Partistyrelsen samt tas med i nya riktlinjer för val och nomineringsprocesser., beslut på representantskapet , som också förtydligade att den valberedningen som avses är den för nämnder och styrelser. Motion E17 Strategi A. att arbetarekommun får i uppdrag att ta fram ett program som också kan användas i valet med kraftfulla och konkreta satsningar. B. att det programmet i första hand ska formas av lokala politiker som har god 22

23 kännedom om områdena och som har mycket kontakter med boende förslagsvis från 4 utvalda stadsdelar (baserat på valdeltagandet). C. att arbetarekommunen ställer sig bakom förslaget att åtminstone delvis arvodera lokala politiker så att de får möjlighet att skapa ett förtroende för vår politik. A. Inkluderas i arbetet med vårt kommunala valprogram samt i det strategiska arbetet för att öka valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande. Under 2012 har arbetarekommunen lanserat väljardialog som arbetsmetod för att områdesorganisationerna ska inkludera medborgare, medlemmar och lokalpolitiker i utformningen av valplattformen inför B. Arbetarekommunen har under 2012 stöttat områdesorganisationerna med att påbörja väljardialog och därmed inkluderat lokalpolitiker i arbetet med att utforma den framtida politiken i Stockholm. C. Dialog med områdesorganisationerna hur tillgängliga resurser under valåret används på bästa sätt. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E18-19 Valsedlarnas utformning inför kyrkovalet 2013 att det på valsedlarna inför kyrkovalet 2013 ska anges kandidaternas namn, ålder samt yrke eller sysselsättning. Genomförs när valsedlarna utformas. Motion E21 Vår historia egna berättelser A. att arbetarekommunen tar initiativ till att starta ett projekt där medlemmar och andra som är intresserade skriver ner sina egna eller andras personliga berättelser och levnadsöden. Berättelserna samlas i ett häfte eller en bok, på Facebook, som bloggsidor eller på andra sätt. B. att arbetarekommunen lyfter fram de politiska beslut som socialdemokraterna drivit och som gjort Sverige till ett välfärdsland. C. att berättelserna eller delar av berättelserna också kan vara ett inslag vid olika aktiviteter t ex vid första maj. Som åtgärd för A, B och C ska styrelsen uppmana ABF och Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Sällskap att påbörja ett arbete i linje med motionens mening. Arbetarekommunen kommer att ge det stöd som är nödvändigt för att få projektet att fungera men kommer inte att inta en ledande roll i arbetet. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E22 Nominering av ombud att det ges en kort funktionsbeskrivning av uppdraget och en bekräftelse att kandidaten fått uppdraget, samt namnet på ansvarig kontaktperson. Det pågår ett arbete med uppdragsbeskrivningar i Folkrörelse-och kampanjteamet. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E24 Hur bemöter vi Sverigedemokraternas politik? A. att Socialdemokratin på lokal, regional och riksnivå ska utmana Sverigedemokraterna där tillfälle ges B. att Stockholms arbetarkommun initierar diskussioner och debatter om utanförskap och integration/segregation t ex genom att införa dessa ämnen i arbetarkommuns representantskaps dagordning. C. att årsmötet sänder motionen vidare till partistyrelsen för ställningstagande 23

24 angående i motionen föreslagen ändrade attityd gentemot Sverigedemokraterna. A. Seminarium anordnades den 8 december tillsammans med Expo Ett seminarium hur vi tacklar Sverigedemokraterna i debatten inför valet B. Tema integration på ett representantskap under C. Inkluderas i kongressmotion HX01. Motion E26 Skapa regionalt beslutsorgan för landstingspolitiken att representantskapet beslutar att ett regionalt representantskap bör inrättas. att uppdra åt Stockholms Arbetarekommuns styrelse att uppta förhandlingar med Stockholms läns partidistrikt i syfte att uppnå en överenskommelse om detta. Frågan har lyfts med Stockholms läns partidistrikt som dock gör bedömningen att det inte finns ett behov av det slag som beskrivs i motionen. Förutsättningar för att inleda förhandlingar kring att införa ett regionalt representantskap saknas därmed och styrelsen har gjort vad som i nuläget är möjligt utifrån det fattade beslutet. Motion E29 Förtroendevaldas ersättningar och utsatthet att se över arvodena i nämnder och delegationer, så att det blir en rättvis ersättning att fundera på en lösning med professionellt stöd till dem som sitter i sociala delegationen Motionen har skickats till kommunfullmäktigegruppen. Eventuellt resultat kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse i KF-gruppens eller styrelsens verksamhetsberättelse. Motion E32 Jämställd rekrytering i Socialdemokraterna att Stockholms arbetarekommun ska verka för att Socialdemokraterna ska ha en jämn könsfördelning vid anställningar inom den egna organisationen. att Stockholms arbetarekommun ska verka för att Socialdemokraterna alltid ska vara ett föredöme vid rekrytering och som arbetsgivare. Detta är en del av de principer vilka Stockholms arbetarekommun följer vid samtliga rekryteringar. I den mån en ojämn könsbalans finns inom personalen prioriteras i övrigt likvärdiga sökande av det underrepresenterade könet. Motion E33 Facklig-politisk samverkan att arbetarekommunen ska prioritera organisering av LO-medlemmar och på arbetsplatser. Pågående samarbete mellan LO-distriktet och teamet Folkrörelse- och kampanj vilket också diskuteras i Fackliga utksottet och i Fackliga rådet. Bland annat har LO-distriktet i Stockholm och arbetarekommunen samarbetat kring medlemsundersökningen under hösten. 24

25 Utsedda av årsmötet utöver styrelsen Revisorer Ordinarie Amanj Mala Ali Anita Modin Gun Risberg Ersättare Sigurd Eliasson Gunnel Färm Lazarus Kulaba-Malingha Fanbärare Ordinarie Alvar Alaperä Britten Lagerkvist Tranströmer Inga Näslund Paul Trossö Ersättare Alexis Asvestas Annika Johansson Arhe Hamednaca Erik Hallonstén Wikström Emma Malmström Gustav Mannerström Jansson 25 direktvalda till representantskapet Anita Gradin Eleonore Eriksson Leni Björklund Gunnel Färm Gabriella Granditsky Svenson Inger Grufman Jan-Olof Gustavsson Leif Gustafson Mats Hulth Paraskevi Karazissi Pedro Bentancour Garin Roine Hangvar Dimitrios Karkamanis Sanna Fransson Per-Erik Kull Anne-Marie Lindgren Erik Nilsson Gadha Makdesi-Elias Jens Orback Lennart Svensson Maj Britt Theorin Milly Namiro Darlson Magnus Nilsson Niklas Nilsson Sonja Pagrotsky 25

26 Granskningsutskottet Ordinarie Ersättare Valberedning Ordinarie Ersättare Ingela Håkansson, sammankallande Gert Abelt Per Aldeborg Norma Aranda de Gutiérrez Elsemarie Bjellqvist Carolina Gomez Lagerlöf Leif Krafft Inger Grufman Roine Hangvar Kyllikki Iroegbu Christos Tsoukatos Lukas Romson Britten Lagerkvist Tranströmer Roland Eliasson Katina Staf, sammankallande Juan Carlos Cebrian Petra Engman Stefan Hansson Robert Johansson Mia Päärni Björn Sund Birgit Marklund Beijer Urban Ryadal Emma Lindqvist Johan Heinonen Mervi Mäkinen Andersson Nicholas Smidhagen Gadha Makdesi-Elias Anställda på expeditionen 2012 Burell Olle, kommunsekreterare Moström Johan, ombudsman folkrörelse och kampanj Almgren Sven, hedersombudsman Säll Annie, ombudsman folkrörelse och kampanj Åsberg Lasse, ombudsman folkrörelse och kampanj och studier Rönngren Tina, ombudsman press och kommunikation Ståhl Fredrik, assistent press och kommunikation Löfven Ulla, ombudsman, kyrkopolitisk from 1 juni Gidlööf Ing-Marie, ombudsman, administration och ekonomi Holm Sophia, assistent, administration och ekonomi from 1 december Sundblad Torbjörn, praktikant administration och ekonomi Tiihonen Lena, assistent administration och ekonomi Ahlström Arne, assistent administration och ekonomi tom 30 september Strömberg Kenneth, deltidsombudsman tom 31 oktober Lindgren Sylvia, volontär 26

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

05/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

05/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 05/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

03/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

03/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 03/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00 nr 04/2010 Cirkulär Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Nomineringar till extra partikongress 2011

Nomineringar till extra partikongress 2011 Nomineringar till extra partikongress 2011 Namn Abrahamsson, Joanna Adbo, Jerry Adén, Emil Andersson, Annika Andersson, Bo Andersson, Håkan Anderzon, Lowisa Anderzon, Lowisa Anderzon, Lowisa Aranda de

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Maria-Södra stations socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningen hade vid 2011 års slut 158 medlemmar (2010:161, 2009:151 och 2008:157). Föreningsuppdrag Styrelse Martin Engman

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Stockholm Innehåll Inledning 1 Utskott/mellanled 4 Verksamheter 10 Utåtriktad verksamhet 13 Representantskapet 16 Jämställdhet 23 Grundorganisationer 24 Kommunfullmäktigegruppen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 1/2009 JANUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer