Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm

2

3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12 KYRKOPOLITISK VERKSAMHET...12 ÄLDREPOLITISK VERKSAMHET...13 FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET...14 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET...14 ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET...15 REPRESENTANTSKAPETS MÖTEN OCH BESLUT...18 GRUNDORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR...27 KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN...33 LANDSTINGSFULLMÄKTIGEGRUPPEN...49 STIFTSFULLMÄKTIGE...68 RIKSDAGSGRUPPEN...70 GRANSKNINGSUTSKOTTET...73

4

5 INLEDNING Foto: Linda Håkansson Det verksamhetsår vi nu lägger bakom oss har varit minst sagt omvälvande. Socialdemokratin betraktades av många som uträknad, men vi klarade av att vända utvecklingen. Under hösten presenterade stadshusgänget en stark budget med konkreta reformer för att ge Stockholms unga jobb och utbildning. (S) i Stockholm hade en stor medlemstillströmning och flera nya föreningar bildades, framför allt inom Invandrarutskottets område. Landstingsgänget har med tydlighet för medborgarna visat på det slarv och den vårdskandal som landstingsmoderaterna ansvarar för. Framför allt har våra grundorganisationer gjort ett stort och viktigt arbete i att bygga folkrörelse i grunden och stärka partiets förtroende hos stockholmarna. Vi har under 2012 gjort en viktig resa, men vi är långt ifrån klara med vårt förnyelsearbete och med att stärka partiet. Om ett år står vi precis på väg in i en valrörelse. För att vi ska vara väl rustade krävs att vi alla under det kommande verksamhetsåret drar vårt strå till stacken. Vi behöver fortsätta rusta organisationen, vi behöver vara tydligt samlade runt ett gemensamt mål om att vinna val för att få möjlighet att göra Stockholm till en ännu bättre stad att leva i och vi behöver hålla ihop. Bara tillsammans och bara om vi vill så kan vi anta utmaningen, möta stockholmarnas förväntningar och vinna förtroende. Tack för allt arbete under 2012 och välkommen till ett viktigt och spännande Veronica Palm Stockholms arbetarekommuns ordförande 5

6 STYRELSE OCH EXPEDITION Verksamhetsinriktning och prioriteringar Det övergripande målet för Stockholms arbetarekommuns organisation och verksamhet, fastställt av representantskapet senhösten 2011, är att Socialdemokraterna ska stärkas som modern folkrörelse och vinna val. Utifrån detta har representantskapet också fastställt två delmål, som handlar om att vi ska öka medlemsmässigt och bli det parti i Stockholm som får störst väljarstöd För att uppnå dessa målsättningar valde arbetare kommunens styrelse att i verksamhetsplanen för 2012 lyfta fram följande prioriteringar: att stärka och förbättra den interna demokratin och kommunikationen att utveckla vårt stöd till de socialdemokratiska grundorganisationerna att förbättra vår kapacitet gällande kampanj och utåtriktad verksamhet att utveckla medlemsmottagandet, studieverksamheten och idédebatten att öka möjligheten för de medlemmar som vill vara aktiva att vara det att höja vår kompetens gällande väljarkunskap och utvecklingskunskap att inleda kandidatrekrytering och programarbete inför valen I verksamhetsplanen angavs också att arbetare kommunen skulle vidareutveckla vår strategiska samverkan med Stockholms läns partidistrikt samt med de två S- kanslierna och LO-distriktet. Som beskrivs nedan har detta i allt väsentligt förverkligats, tack vare gott samarbete mellan partiets olika organisatoriska nivåer och engagerade medarbetare. Likaså har styrelsen uppfyllt 2012 års åtagande för att återupprätta en stabil ekonomi, med en valfond om 10 miljoner kronor att användas för att vinna valet 2014 samt drygt 4 miljoner kronor i budgetreserv. Viktiga delar av 2012 års verksamhet som förtjänar att nämnas inledningsvis är följande: Vi har utvecklat ett projekt för väljardialog, som bygger på att den utåtriktade verksamheten bygger på en tvåvägskommunikation mellan väljare och partimedlemmar. Ett webbverktyg för materialproduktion har utvecklats och utbildningar i arbetsmetoden har genomförts samt introducerats på möten med lokala styrelser. Studieverksamheten blomstrar. Vi har byggt upp system som säkrar tillgången till de väljar- och opinionsdata som Socialdemokraterna i Stockholmsregionen behöver. Genom de löpande väljarundersökningarna förstår vi bättre hur invånarna i Stockholmsregionen ser på Socialdemokraterna och i synnerhet vad de viktiga blockbytarväljarna efterfrågar. Vi har anställt en gemensam kommunikations chef för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och samordnat alla de resurser som vi förfogar över gällande press och kommunika tion. Det ledde till en kraftsamling kring presentationen av S-budgeten i Stockholms stadshus. Det har också skett en total integration av hemsidan, sociala medier, internkommunikation etc. Vi har under 2012 också tagit oss an arbetet med att jämföra rutiner, system och avtal mellan de två partidistrikten i syfte att uppnå synergieffekter och besparingar.

7 Vidare har grunden lagts för förbättrad service till såväl partimedlemmar som socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner och organisatoriska mellannivåer. Ett uttalat mål i verksamhetsplanen för 2012 var att arbetarekommunens medlemsantal skulle öka. Viktiga resultat har uppnåtts i detta avseende i och med att antalet huvudmedlemsskap steg från till Stockholms arbetarekommun tillhör därmed de partidistrikt som har ökat mest under året. Ett viktigt bidrag till detta har kommit från Invandrarutskottet som under 2012 har gjort en imponerande satsning på medlemsvärvning med resultatet att ett stort antal nya medlemmar har kunnat välkomnas i partiet. Styrelse Ordinarie vald till år Veronica Palm 2013 ordförande Maria Bosdotter 2014 Catarina Carbell 2014 Joel Ensjö 2013 Abdo Goriya 2013 Dag Larsson 2014 Teres Lindberg 2013 vice ordförande Mirja Räihä 2014 facklig ledare Johan Sjölander 2013 studieledare Karin Wanngård 2014 Olle Burell kommunsekreterare Ersättare Lowisa Anderzon 2013 Lawen Redar 2013 Benedict Hugosson 2013 Kristoffer Hernbäck 2013 Lena Josefsson 2013 Emilia Bjuggren 2013 Johnny Nadérus 2013 Omar Mustafa 2013 Anders Österberg 2013 Ylva Johansson 2013 Margarita Pulido 2013 Arbetsutskott och verksamhetsstödjande råd I likhet med tidigare har styrelsen utsett ett arbetsutskott som består av tre ordinarie ledamöter, närmare bestämt ordföranden, vice ordföranden och kommunsekreteraren, samt som adjungerade våra gruppledare i Stadshuset och Landstingshuset och arbetarekommunens fackliga ledare: Arbetsutskottet: Veronica Palm (ordförande), Teres Lindberg och Olle Burell samt Dag Larsson, Karin Wanngård och Mirja Räihä Styrelsens medlemmar har också bidragit till organisationens utveckling genom sitt arbete i styrelsens verksamhetsstödjande råd (se fullständig sammansättning nedan), som också involverar personer som hämtas i arbetarekommunen utanför styrelsens krets: 7

8 8 Folkrörelse- och kampanjrådet: Lena Josefsson (ordförande), Olle Burell, Maria Bosdotter, Benedict Hugosson, Abdo Goriya, Omar Mustafa, Lawen Redar, Johan Moström (ombudsman) Studierådet: Johan Sjölander (ordförande), Göran Eriksson, Jytte Guteland, Olea Huuska, Hans Kilsved, Anne-Marie Lindgren, Somar Al Naher, Johnny Nadérus, Kristoffer Hernbäck, Anders Österberg, Maria-Elsa Salvo, Mattias Vepsä, Lasse Åsberg (ombudsman) Internationella rådet: Joel Ensjö (ordförande), Maria Bosdotter, Kristoffer Hernbäck, Margarita Pulido, Gunnar Stenarv, Annie Säll (ombudsman) Kyrkopolitiska rådet: Leni Björklund (ordförande), Catarina Carbell, Pehr- Albin Edén, Jan Forsell, Ann-Sofie Nelstrand, Ulla Löfven (ombudsman) samt representanter för Stockholms läns partidistrikt Äldrepolitiska rådet: Catarina Carbell (ordförande), Lowisa Anderzon (styrelserepresentant), Anna Amundberg, Alexis Asvestas, Ulla-Liza Blom, Barbro Gåije, Margarita Pulido, Wåge Johansson, Elisabeth Landgren-Möller, Inger Lenas, Barbro Norman, Gun Risberg, Gunilla Skoglund, Peter Forslund, Elisabeth Kling, Doris Valborg, Sven Almgren (hedersombudsman) Fackliga rådet: Veronica Palm, Olle Burell, Petra Larsson, Teres Lindberg, Mirja Räihä, Annie Säll (ombudsman) samt representanter för LO-distriktet och Stockholms läns partidistrikt De verksamhetsstödjande råden har utformat sitt arbete på olika sätt, men sammanträder regelbundet för att bidra till planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens olika delar. Se nedan. Strategisk samordning och politikutveckling Under 2012 formades en politisk styrgrupp som består av Stockholms arbeta rekommuns styrelses AU och Stockholms läns partidistrikts ledningsgrupp. I detta forum förs samtal som syftar till samordning av Socialdemokraterna i Stockholmsregionens strategiska arbete för valvinst Kopplat till detta påbörjade också fyra politikutvecklingsgrupper sitt arbete under 2012 med att hitta framtidens lösningar på de utmaningar som Stockholmsregionen står inför. Grupperna är sammansatta av företrädare från såväl stad som län för att de förslag som läggs fram ska vara brett förankrade och kunna kommuniceras med tydlighet. Trafik och bostäder: Helene Hellmark Knutsson (ordförande), Erika Ullberg, Anders Johansson, Tomas Rudin, Nanna Wikholm, Anders Ygeman Utbildning och lärande: Ebba Östlin (ordförande), Robert Noord, Jonas Nygren, Roger Mogert, Johan Sjölander, Ylva Johansson Hälsa, välfärd och livskvalitet: Dag Larsson (ordförande), Emilia Bjuggren, Teres Lindberg, Anders Lönnberg, Åsa Westlund, Liselott Vahermägi Jobb och hållbar tillväxt: Karin Wanngård (ordförande), Arhe Hamednaca, Börje Vestlund, Maryam Yazdanfar, Lars Bryntesson, Katarina Berggren Arbetarekommunens expedition Under 2012 har ett antal väsentliga förändringar gjorts för att vår organisation ska stå bättre rustad för de utmaningar som ligger framför oss. Den största skedde i juni, då alla medarbetare på Stockholms arbetarekommuns och Stockholms läns partidistrikt expeditioner delade in sig i gemensamma arbetslag:

9 Folkrörelse- och kampanjteamet Strategi- och utvecklingsteamet Press- och kommunikationsteamet Administrations- och ekonomiteamet Denna täta samverkan hade möjliggjorts genom att de två expeditionerna i början av 2012 genomförde en flytt till gemensamma lokaler på Sveavägen 68, plan 3, vilket har varit positivt på många sätt och haft en avgörande betydelse för många av de viktiga framsteg som har gjorts under året. FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET Folkrörelse och kampanjrådet För att stödja organisationsutveckling och kampanjverksamhet i grundorganisationerna har styrelsen ett Folkrörelse- och kampanjråd. Rådet organiserade under 2012 ett möte för områdesorganisationer, styrelseutskott och sidoorganisationsdistrikt med tema valkampanj. Gästföreläsare var Eric Sundström från Dagens Arena samt Jim Arkedis från USA som arbetade i kampanjorganisationen för Obama i valrörelserna 2008 och Därutöver redogjordes också för resultaten från medlemsundersökningen på mötet. Mötet besöktes av ordförande samt kampanjledare för samtliga områdesorganisationer, stadgebundna utskott samt sidoorganisationsdistrikt. Organisationsutveckling Nya uppdragsbeskrivningar har utarbetats som används i utbildningar för de som sitter på interna förtroendeposter. Uppdragsbeskrivningarna beskriver vad som är respektive styrelsepositions ansvar, men ger också förslag på hur det går att utveckla dessa funktioner utöver det som är obligatoriskt. En modell för att analysera hur väl arbetet fungerar inom områdesorganisationer, stadgebundna utskott och sidoorganisationsdistrikt har utarbetats. Modellen används som utgångspunkt för dialog mellan ombudsmännen och styrelserna och ska fungera som vägledning i arbetet med verksamhetsplanering. Fokus ligger på 1) utåtriktat arbete, 2) intern styrning, 3) medlemsvård och värvning, 4) studieverksamhet och medlemsaktiviteter. Denna analys kommer att genomföras under En gemensam planering för arbetet med väljardialog har utarbetats för hela Stockholmsregionen. I planeringen anges vilka geografiska och icke-geografiska organisationer som kommer att vara först ut med att använda väljardialog som kampanjmetod. Planeringen bygger på att kampanjverksamheten börjar inom samtliga områdesorganisationer i ett begränsat område för att testa metoden och utveckla fungerande rutiner för att därefter sprida arbetsmetoden till hela det geografiska område som organisationen ansvarar för. Under 2012 har aktiviteter genomförts inom samtliga områdesorganisationer, antingen i form av väljardialog kring lokala frågor eller som en del av den regionala väljardialogen kring trafikfrågor. Medlemsundersökning Under september-oktober genomfördes en omfattande medlemsundersökning bland medlemmarna i Stockholms AK samt Stockholms läns PD. Enkäten skickades till medlemmar och besvarades av cirka personer. Resultaten har sammanställts och har under november-december presenterats i interna sam- 9

10 10 manhang. Ett medlemsutskick med en rapport av resultaten gjordes i december 2012 och under 2013 kommer resultaten också att presenteras på möten för att främja diskussioner kring hur vi kan utvecklas som parti. Undersökningens centrala slutsatser är att det finns en stor outnyttjad potential i det stora antal medlemmar som definierar sig som passiva stödmedlemmar alternativt varken passiv eller aktiv medlem. Dessa utgör två tredjedelar av vår medlemskår och av dem uttrycker ungefär hälften, alltså en tredjedel av vårt totala medlemsantal, att de skulle vilja vara mer aktiva men inte vet hur de ska gå till väga. Möjligheter att göra ideella insatser hemifrån, via webben eller på andra sätt bidra med en insats i annan form än de som redan finns skulle innebära att vi tar tillvara fler medlemmars engagemang. Många nya medlemmar som har försökt engagera sig lokalt beskriver att de inte har hittat sin plats eller känt sig välkomna i sin förening. Detta leder till att de antingen överväger att gå ur partiet, alternativt blir passiva medlemmar som inte deltar i medlemsaktiviteter eller utåtriktade insatser. Undersökningens resultat visar att det finns ett tydligt behov av att åtgärda de brister i organisationen som orsakar en stor medlemsomsättning och en svårighet med att sysselsätta de medlemmar som vill göra en insats. En viktig uppgift för vår organisation under 2013 blir därför att hitta nya vägar och former för engagemang så att vi inför de stundande valrörelserna har hela organisationen i rörelse. Arbetarekommunens centrala kampanjverksamhet Tillsammans med partistyrelsen och Stockholms läns partidistrikt har vi under 2012 genomfört en vårkampanj med utåtriktade aktiviteter på gator och torg då vi mobiliserade inför Första maj och värvade medlemmar. Dessutom genomfördes en höstkampanj med tema Fler jobb då vi fokuserade på samtal vid dörrknackning och öppna möten. I samband med vårkampanjen hölls dagliga kampanjmöten i samverkan mellan lokalföreningar och expeditionen där heltidspolitikerna medverkade. Stöd till lokal kampanjverksamhet Vid två tillfällen har kampanjledare och ordförande i föreningarna bjudits in för genomgång av de centrala vår- och höstkampanjerna med fokus på metodutveckling och medlemsmottagande. Ett enkelt verktyg för att producera tryckt material som kan användas för väljardialog har arbetats fram och publicerats på vår kampanjsida på webben. Verktyget kan användas av de föreningar som genomför väljardialog för att göra ett eget lokalt material med för dem relevanta frågor. Beroende på mängden material som ska användas kan föreningarna välja att trycka själva eller göra det via det tryckeri som arbetarekommunen anlitar. Mottagande och inlotsning av nya medlemmar Stockholms arbetarekommun har bjudit in samtliga nya medlemmar till träffar i våra lokaler på Sveavägen 68. Träffarna äger rum den första måndagen i månaden och nio träffar har genomförts med totalt cirka 300 deltagare. Där får medlemmen en snabb introduktion till vår organisation och politik. Träffarna är viktiga då vi också fångar upp medlemmarnas förväntningar och önskemål om engagemang. Den ansvariga ombudsmannen fungerar också som en lots för deltagarnas fortsatta engagemang i partiet. Träffarna följdes upp med studiebesök i stadshuset, landstinget och riksdagen där medlemmarna fick träffa våra parlamentariker och diskutera aktuell politik.

11 Verksamhetsfonden Under 2012 har medel beviljats till Kärrtorp om kr för öppen mötesverksamhet i möteslokalen Reflexen. Därtill har sammanlagt kr utbetalats till följande föreningar för ansökningar som bifölls under 2011: Föreningen Bättre och Jämlik hälsa(4 200kr), SSK ( kr), S-2000 ( kr), Valborgsfirande på Riddarholmen ( kr), Farsta s-förening (8 000). Nya riktlinjer för verksamhetsfonden har också beslutats av Folkrörelse- och kampanjrådet som tydliggör att den verksamhet som finansieras ska vara nyskapande i sitt sätt att bedriva politisk verksamhet och nå potentiella nya väljare och medlemmar. STUDIEVERKSAMHET Studierådet För att skapa en nära koppling mellan styrelsens, expeditionens och folkrörelsens arbete med studier tillsätts ett studieråd som samlar företrädare för partiorganisationen, fackföreningsrörelsen och ABF. Rådet beslutar inriktningen på årets studier och utarbetar en studieplan för året samt samordnar genomförandet av kurser, seminarier och studiecirklar. Arbetarekommunens centrala studieverksamhet Stockholms arbetarekommun tog fram ett omfattande studieprogram riktat till samtliga medlemmar. I programmet finns utbildningsserien riktad till nya medlemmar Vad är socialdemokrati? en grundläggande medlemsutbildning i tre steg om vår politik, organisation, ideologi och framtidsstrategi. I studieprogrammet erbjöds också möjlighet till fördjupningsutbildningar i aktuella politiska ämnen samt funktionsutbildningar för styrelser och föreningar. Nytt för 2012 var också att medlemmar kan hitta tips om studier på studierådets egen Facebooksida. Under 2012 har 8 studiebesök med 32 deltagare genomförts, 12 grundutbildningar (Vad är Socialdemokrati) med sammanlagt 240 deltagare, 12 föreläsningar med sammanlagt 300 deltagare, 8 funktionsutbildningar med 30 deltagare, 3 repombudsutbildningar med sammanlagt 20 deltagare samt 2 studiecirklar med sammanlagt 20 deltagare. Totalt har ungefär 1240 personer deltagit i studieverksamheten. Stöd till lokal studieverksamhet Stockholm arbetarekommun och studierådet har aktivt bidragit till att stärka de lokala föreningarnas möjligheter att utveckla sin egen studieverksamhet genom att bjuda in samtliga studieledare och studieintresserade till en studieupptakt där vi erbjöd föreningarna studiematerial, tips och idéer men också ett ekonomiskt stöd för utveckling av egna studieinsatser. Studierådet har under året bjudit in studieledare från samtliga föreningar och mellanled för samtal om hur studieverksamheten kan utvecklas lokalt. Studierådet har också besökt ett antal föreningar, områdesorganisationer och mellanled för att diskutera behov och stöd för att bättre kunna stärka upp den lokala studieverksamheten. Tillsammans med ABF Stockholm erbjuder arbetarekommunen ekonomisk ersättning för de föreningar som önskar hjälp med att arrangera lokala utåtriktade seminarier. Arbetarekommunen erbjuder också hjälp med att lokalt genomföra medlemsutbildningar och träffa för nya medlemmar 11

12 Socialdemokratisk idédebatt Studierådet bjöd in medlemmar till ett flertal seminarier om arbetet med att ta fram ett förslag till nytt partiprogram. Ett antal studiecirklar och möten arrangerades även lokalt i frågan. Det remissvar representantskapet antog och skickade in till programrevisionsgruppen framtogs vid ett idépolitiskt forum som samtliga medlemmar var välkomna att delta i. Över 50 medlemmar deltog aktivt under den lördag och söndag det idépolitiska forumet pågick. Utöver detta tillfälle har två andra möten med fokus på idédebatt ordnats som har samlat totalt ungefär 300 personer. INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationella rådet Styrelsen utser inom sig ett verksamhetsstödjande internationellt råd. Sammankallande har sedan september 2012 varit Joel Ensjö som tillträdde efter att posten varit vakant under några månader. Rådet har till uppgift att stödja grundorganisationerna i deras internationella arbete samt att för arbetarekommunens räkning sköta representation i sammanhang med internationell prägel. Rådet ansvarar också för den internationella projektverksamhet som Stockholms arbetarekommun bedriver och sköter den löpande kontakten med de projektgrupper som hanterar projekten. Internationella projekt I nuläget finns bara ett pågående internationellt projekt som är ett samarbete mellan arbetarekommunen och vårt palestinska systerparti al Fatah i östra Jerusalem. Projektet syftar till att hjälpa al Fatah med att stärka sin lokala partiorganisation och utveckla sina demokratiska arbetssätt. Projektet finansieras med medel från Olof Palmes Internationella Center. Ansvarig ombudsman för Internationella rådet var under 2012 Annie Säll. Projektet har stött på vissa utmaningar under året då den palestinska projektgruppens ledare inte har fått det mandat som är nödvändigt till följd av interna problem inom al Fatah. Ett besök till Jerusalem gjordes i juni för att reda ut problemen och samarbetet är nu igång. KYRKOPOLITISK VERKSAMHET Kyrkopolitiska rådet I det gemensamma Kyrkopolitiska rådet för Stockholms stad och län innehade Stockholms stad ordförandeposten under Kyrkopolitiska rådet har under året haft sju möten. Verksamhetsåret har till stor del präglats av den kommande kyrkovalrörelsen. En gemensam tidsplan vad gäller nomineringar, fastställande av listor och valupptakt har tagits fram. Stockholms arbetarekommun har en etablerad kyrkopolitisk verksamhet sedan länge och har under senare år också bjudit in kyrkopolitiker från länet till vissa träffar. Sedan organisationsförändringen i juni 2012 arbetar vi nu tillsammans för att utveckla det gemensamma arbetet med kyrkopolitiker i båda partidistrikten. Det är en process där vi lär av varandra och varandras traditioner. I Stockholms arbetarekommun behöver man bara samarbeta med en stiftsgrupp, den i Stockholms stift. Det är en mycket enklare uppgift än för länets partidi- 12

13 strikt. Länet har stiftspolitiker i tre stift: förutom Stockholm även Strängnäs och Uppsala stift och samlar de regionala frågorna från de arbetarekommuner som finns i Stockholms stift, vilket påverkar hela arbetet inför val och nomineringar. Och därmed även arbetet i det kyrkopolitiska rådet. Vi bygger detta val upp en gemensam erfarenhetsbank och återkommer med mer samlade reflektioner kring det gemensamma arbetet i nästa årsrapport. Tre kyrkopolitiska konferenser med förtroendevalda från våra olika kyrkopolitiska organ har genomförts. Den 25 februari deltog ca 75 personer i en kyrkopolitisk inspirationskväll som dels behandlade temat vad vi som socialdemokratiska kyrkopolitiker kan göra för att lyfta fram vår syn på HBTQ-frågor i den lokala kyrkopolitiken. Inledare var teologie doktor Anna-Karin Hammar som tillhört vår S-grupp i Kyrkomötet. Det andra temat var Modern diakoni för lokala kyrkopolitiker där direktor Ninni Smedberg vid Vårsta diakoni i Härnösands stift var inledare. Den 22 maj anordnades den första gemensamma kyrkopolitiska konferensen. Ca 80 personer deltog. Olle Burell och Kennet Odelstrand medverkade och bl a introducerades Folkkyrkospelet som sedan spelades med stort intresse. Den 18 oktober hölls en kvällskonferens med gruppledare i fullmäktigeförsamlingar, representanter för länets arbetarekommuner, representanter från områdesorganisationerna samt kyrkopolitiska rådet. Kyrkosekreterare Christina Grenholm, Svenska kyrkan i Uppsala, var inbjuden och talade på temat Demokratin i den Svenska kyrkan. Olle Burell redovisade partiets nationella valhandbok. Samtliga medlemmar i våra två partidistrikt bjöds in till den öppna delen av Kyrkopolitiskt forum, ett riksomfattande arrangemang som anordnades av Partistyrelsen och Kyrkomötets gruppstyrelse i ABF-huset den augusti. Vid mötet talade vår partiordförande Stefan Löfven och Kommunals ordförande Annelie Nordström. Under verksamhetsåret har församlingsstrukturen i Stockholms innerstad varit fortsatt föremål för diskussion. De olika förslagen har resulterat i att de tre Kungsholmsförsamlingarna; Essinge, Kungsholmen och S:t Göran från och med 2014 bildar den gemensamma församlingen Västermalm. Detta stöddes av Kyrkopolitiska rådet eftersom det var en önskan från S-ledamöterna i berörda församlingar. I övrigt önskade rådet att innerstadsförsamlingarna skulle avvakta Kyrkomötets beslut i strukturfrågan innan man tog ställning till eventuella sammanläggningar. Det fanns inte heller någon önskan till sammanläggningar i övriga församlingar, på några håll ett betydande motstånd, och detta var också huvudskälet till att stiftet slutade att driva frågan om ytterligare sammanläggning. Innerstadsförsamlingarna, med undantag av Västermalm, kvarstår som egna församlingar i kyrkovalet. ÄLDREPOLITISK VERKSAMHET Äldrepolitiska rådet Under 2012 har verksamheten bland våra äldre varit aktiv och uppåtgående. Verksamheten har letts av Äldrepolitiska rådet, som består av områdesorganisationernas äldreansvariga med Catarina Carbell som ordförande och Sven Almgren som Hedersombudsman. Äldrepolitiska rådet har träffats 10 gånger för planering, utvärdering och utveckling. De har haft särskilda aktiviteter i samarbete med bland annat stadshuset och landstinget. 13

14 14 Särskilda eftermiddags- och kvällsseminarier har genomförts inom aktuella politiska områden då våra pensionärsansvariga i de lokala partiföreningarna och ledamöter inom stadsdelsnämnder, äldrenämnder med flera har inbjudits i syfte att utbilda och kompetenshöja inför valarbetet. Seminarierna har behandlat bland annat äldrevård, sjukvård, Stockholms läns landsting och Stockholm stads budget, LOV (Lag om Valfrihet), arbetarekommunens undersökning av medlemmarnas inställning till partiet och arbetarekommunens strategiarbete. Flera av rådets medlemmar var också närvarande och hjälpte till vid Stefan Löfvens sommartal i Vasaparken. Särskilda arbetsgrupper inom äldrepolitiska rådet har bearbetat följande områden; boende, medlemsvärvning, kulturen, information/propaganda samt att utveckla kontakt med våra ledamöter i SDN. Arbetet kring boendet ledde till ett förslag till kongressmotion. Ett särskilt fokus har legat på programmet Folkhälsa för äldre som antagits av Stockholms arbetarekommun. Catarina Carbell har deltagit vid mer än 30 olika tillfällen för att presentera och diskutera programmet. Programmet har även legat till grund för en motion som gått till partikongressen Ett antal inbjudningar har gått ut till äldre- och pensionärsansvariga gällande ABF Stockholms föreläsningar. Rådet har även medverkat på PROs 2-dagars mässa ombord på Viking Line. På kvällen den 21 november genomförde rådet en lyckad flygbladsutdelning vid Stockholms Stadsbibliotek med info om äldrefrågor. FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET Grundstommen i Stockholms arbetarekommuns facklig-politiska verksamhet utgörs av Fackliga utskottet med tillhörande grundorganisationer. För samordningen av det facklig-politiska arbetet inom Stockholmsregionen spelar Fackliga rådet, som består av representanter för Stockholms arbetarekommun, Stockholms läns partidistrikt och LO-distriktet, en viktig roll. Efter en period med förhållandevis låg aktivitet, bestämde sig rådet i slutet av 2012 för att intensifiera sitt arbete under 2013 med sikte på en stark valrörelse KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Medlems- och föreningskommunikation Fram till september i år informerade vi våra föreningar och medlemmar varje månad via ett digitalt medlemsbrev. Sen oktober har Stockholms läns partidistrikt och Stockholms arbetarekommun gemensam interninformation till arbetarekommuner, föreningar och medlemmar. Varje vecka skickas ett gemensamt Veckonytt till förtroendevalda i partiet, riksdag, kommun, landsting och kyrkan och till anställda av karaktären interninformation. Dessutom skickas varje månad ett medlemsbrev till samtliga medlemmar med en registrerad e-post vilket är cirka personer, varav cirka 4500 är medlemmar i Stockholms arbetarekommun, med information om studier, verksamhet och politik. Kanaler för extern kommunikation Under året har samordningen av det externa kommunikationsarbetet utvecklats som en del av att den regiongemensamma organisationen har tagit form. Ett gemensamt kommunikationsteam med personal från båda partidistrikten och kanslierna i stadshus och landsting har inrättats under ledning av en övergripande kommunikationschef. Samordningen och den effektivisering som det har

15 inneburit har frigjort tid och resurser för att kunna öka närvaron i sociala medier. Vi har varit mycket aktiva i de kanaler som vi själva förfogar över, såsom hemsidan, Facebook, Flickr och Twitter. Samordningen har bidragit till att vi har kunnat bli snabbare och därmed mer relevanta i vår information och omvärldsbevakning. ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Första maj Ett traditionsenligt Första maj-firande genomfördes i samarbete med LO-distriktet i Stockholm vilket inleddes med en manifestation vid La Mano. Därefter genomfördes kransnedläggning på Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård samt Olof Palme och Hjalmar Brantings gravar på Adolf Fredriks kyrkogård. Kl samlades ett stort antal personer i Humlegården och cirka tågade mot Norra Bantorget där ytterligare deltagare anslöt för att lyssna till talare. Sammanlagt lyssnade cirka till tal som framfördes av Carin Jämtin, Karin Wanngård och Elisabeth Brandt Ygeman och efter talen ordnades eftersnack i Brantingparken i samarbete med SSU. Stefan Löfvens sommartal Det årliga sommartalet hölls 2012 i Vasaparken i Stockholm. Cirka tvåhundra personer samlades för att lyssna till Stefan Löfven det ihållande regnet till trots. Talet kunde också följas via tv-sändning vilket många i såväl Stockholm som övriga landet valde att göra. Stockholm Pride Stockholms arbetarekommun fanns närvarande i Prideparken med ett tält och informationsbord som organiserades tillsammans med HBT-S, ABF Stockholm, SSU Förbundet, LO-distriktet, S-kvinnor Stockholms stad och partistyrelsen. Som en del av detta samarbete organiserades också den socialdemokratiska sektionen i Prideparaden med blåsorkester och en imponerande uppslutning av medlemmar. Internationella kvinnodagen 8 mars På den internationella kvinnodagen 8 mars medverkade arbetarekommunen i likhet med tidigare år vid en manifestation på Södermalmstorg vid Slussen och den efterföljande manifestationen på Medborgarplatsen. Hedersvakt på minnesdagar Årsdagen av Olof Palmes död uppmärksammades med fanvakt och kransnedläggning vid hans grav. Stefan Löfven och Carin Jämtin från partistyrelsen samt Veronica Palm och Olle Burell från Stockholms arbetarekommun lade ned kransar och graven bemannades med hedersvakter från Åtskilliga privatpersoner passerade också för att lägga ner blommor vid graven. Södersossarna anordnade traditionsenligt hedersvakt vid Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård. Med representanter från partistyrelsen och arbetarekommunen genomfördes en kransnedläggning. 15

16 Första maj 2012 i Stockholm. Karin Wanngård första maj-talar på Norra Bantorget. Foto: Lena Dahlström Carin Jämtin talar på första maj 2012, Norra Bantorget, Stockholm. Foto: Anders Löwdin Stockholms arbetarekommuns ordförande Veronica Palm välkomnar Stefan Löfven till hans sommartal i Vasaparken Foto: Anders Löwdin Stefan Löfven håller sitt sommartal i Vasaparken, Stockholm På bild Lawen Redar. Foto: Anders Löwdin Stefan Löfvens sommartal Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Carin Jämtin och Mikael Damberg. Foto: Anders Löwdin 16

17 Stockholms arbetarekommuns årsmöte Veronica Palm, arbetarekommunens ordförande. Foto: Lena Dahlström Stockholms arbetarekommuns årsmöte Stefan Löfven, partiordförande, talade på årsmötet. Foto: Lena Dahlström Stockholms arbetarekommuns årsmöte Fullt av ombud och åhörare i Z-salen i ABF-huset. Foto: Lena Dahlström Prideparaden. Foto: Lena Dahlström 17

18 REPRESENTANTSKAPETS MÖTEN OCH BESLUT Totalt finns 199 ombud med rött kort och 165 deltagare med vitt kort. Representantskapsmöte den 7 februari i ABF-huset Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman och Margrethe Höglund. Program mot rasism och för jämlikhet, första läsning. Uttalande Stöd folket i Syrien. AKs verksamhetsplan. 132 registrerade ombud, 59 kvinnor och 73 män. 50 registrerade deltagare 20 kvinnor och 30 män. Representantskapsmöte den 21 mars i ABF-huset Till mötesordförande valdes Inga Näslund och Gunnar Söderholm. Lars Engqvist, huvudsekreterare i partiets programkommission, gästade mötet och inledde en diskussion om vår politiska färdriktning. Program mot rasism och för jämlikhet. Uttalande - Somaliska barns rätt att växa upp tillsammans med sina föräldrar. 120 registrerade ombud, 51 kvinnor och 69 män. 39 registrerade deltagare, 17 kvinnor, 22 män. Representantskapsmöte, årsmöte, den april i ABF-huset Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman, Gunnar Söderholm, Inga Näslund, Margrethe Höglund, Bosse Ringholm och Linnea Björnstam. Partistyrelsens gäst var vår partiledare Stefan Löfven som höll ett bejublat tal. Internationella gäster kom från Danmark och Finland. Gästernas tal hölls av Lars Weiss från Socialdemokraterna i Köpenhamn. 21 april 157 registrerade ombud, 74 kvinnor, 83 män. 65 registrerade deltagare, 25 kvinnor, 40 män. 22 april 136 registrerade ombud, 65 kvinnor, 71 män. 45 registrerade deltagare, 21 kvinnor, 24 män. Årsmötet ajournerades och återupptogs den 24 maj. Fortsättning på det ajournerade årsmötet, den 24 maj i ABF-huset 81 regustrerade ombud, 37 kvinnor, 44 män. 28 registrerade deltagare, 11 kvinnor, 17 män. Representantskapsmöte den 14 juni i Årsta Folkets Hus Första representantskapet med de nya ombuden. Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård inledde diskussionen på temat Kunskap och arbete bygger Stockholm AKs studieledare Johan Sjölander, redovisade resultatet av representantskapsombudsenkäten. 90 registrerade ombud, 40 kvinnor och 50 män. 33 registrerade deltagare, 16 kvinnor och 17 män. Representantskapsmöte den 28 augusti i ABF-huset Till mötesordförande valdes Linnéa Björnstam och Inga Näslund. Ordförande Veronica Palm inledde diskussionen Det politiska läget. 123 registrerade ombud, 61 kvinnor, 62 män. 47 registrerade deltagare, 23 kvinnor, 24 män. 18

19 Representantskapsmöte den september i ABF-huset Till mötesordförande valdes Linnéa Björnstam, Elisabeth Brandt Ygeman, Petra Engman, Bosse Ringholm och Gunnar Söderholm. Behandling av kongressmotioner. Avtackning av Arne Ahlström och Kenneth Strömberg. 29 september 144 registrerade ombud, 71 kvinnor, 73 män. 53 registrerade deltagare, 21 kvinnor, 32 män. 30 september 116 registrerade ombud, 57 kvinnor, 59 män. 40 registrerade deltagare, 16 kvinnor, 24 män. Representantskapsmöte den 30 oktober i ABF-huset Till mötesordförande valdes Margrethe Höglund. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård rapporterade om det pågående budgetarbetet i Stadshuset. Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin och Martin Engman rapporterade från den politiska arbetsgruppen för stadsbyggnad och bostäder. 103 registrerade ombud, 46 kvinnor, 57 män. 45 registrerade deltagare, 18 kvinnor, 27 män. Representantskapsmöte den 11 december i ABF-huset Till mötesordförande valdes Inga Näslund och Elisabeth Brandt Ygeman. På mötet behandlades partiprogramsremissen. Erlander-medaljen delades ut till Ann- Marie Furumark. Uttalande togs om situationen i Palestina gällande bojkott av israeliska varor från ockuperad mark i Palestina. 92 registrerade ombud, 42 kvinnor, 50 män. 45 registrerade deltagare, 30 kvinnor, 15 män. 19

20 Redovisning av motioner från representantskapet med direkta uppdrag till styrelsen Motion A03 Vikten av att värna kollektivavtalen A. att genom facklig politisk samverkan verka för att fler företag tecknar kollektivavtal. B. att alla varor och tjänster som inhandlas köps eller hyrs sker från företag som tecknat kollektivavtal för sina anställda. A. Det pågår ett arbete, gemensamt med Fackliga utskottet, för att ta fram en handlingsplan, klart våren B. Beslutet beaktas i alla förekommande fall Motion A07 En politik för kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden Årsmötesbeslut: A. att lyfta upp/upplysa om vikten av kvalifikationer och kunskaper hos kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden. B. att vända om det negativa och inpräglade i ordet invandrare till en positiv bild av invandrare där man ser deras kompetens och kreativitet. C. att skapa förståelse på arbetsmarknaden där kvinnor med annan etnicitet kommer att efterfrågas och accepteras efter sin identitet, kompetens och kunskap. D. att gå ifrån stereotyper och schabloner, integritet är en viktig faktor för människor med annan etnisk bakgrund. A. Motion samt utlåtande är skickade till programkommissionen. Något svar har inte getts utöver programförslagets formuleringar kring jämlikhet och ickediskriminering. B, C och D. Inkluderas i kongressmotion HX01, Ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna. Motion A skäl till att agera, cirka unga män befinner sig utanför alla samhällsfunktioner. A. att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt påtalar vikten av att en konsekvensutredning snarast genomförs B. att samhällsmedel för särskilda insatser avseende personal och ekonomiska medel föreslås avdelas för att hantera detta utanförskap Motionen har skickats till riksdagsgruppen. Eventuella åtgärder inom riksdagsgruppen till följd av motionen återrapporteras i nästkommande verksamhetsberättelse. Motion A16 Samlingslokaler A. att årsmötet ger i uppdrag till arbetarekommunens styrelse att verka för att fler samlingslokaler blir tillgängliga för stadens ideella föreningar B. att de befintliga lokalerna ges de resurser som krävs för en långsiktig funktionalitet och hållbar ekonomi C. att avgifterna ska vara symboliska och inte får utgöra ett hinder för aktiviteterna. Motionerna inkluderas i KF-gruppens budgettext för

21 Motion A17 Förtroendevaldas förmåner Arbetarkommunens styrelse anser att det är självklart att våra förtroendevalda ska följa de regler som är uppsatt för ersättningar och arvoden samt även i övrigt uppträda på ett sätt som vinner respekt. A. att stärka förtroendet för politiskt förtroendevalda i allmänhet och våra egna företräden i synnerhet är en mycket viktig uppgift. B. Arbetarkommunens styrelse föreslår årsmötet besluta att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur förtroendet för våra förtroendevalda kan stärkas. C. Vidare att ekonomiska ersättningar för förtroendeuppdrag och offentliga uppdrag ska vara på en sådan nivå att inte stora klyftor skapas mellan politiska företrädare och medborgare; att partiet initierar en utvärdering och översyn av omfattningen och nivån på ekonomiska ersättningar för förtroendeuppdrag och offentliga uppdrag. A. Ingår i kandidatförsäkran beslut på representantskapet I och med att ett färdigt förslag har presenterats har styrelsen och expeditionen fullgjort sin del av beslutet. B. tas med i nya riktlinjerna för val och nomineringsprocesser. Beslut på representantskapet C. Skickats till organisationsutredningen. Motion A18 Att Stockholms Arbetarekommunen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att se över Stadsdelsnämndernas uppdrag, roll och geografi Arbete pågår i Stadshuskansliet med denna fråga där arbetarekommunens ledamöter vägleds av motionens mening och inriktning. Eventuella förändringsförslag kommer att läggas fram efter valet Motion B01 Skuldkrisen i Euro-området A. att Stockholms arbetarekommun arbetar för att EU ska ha en avsevärt större budget för jobbskapande åtgärder. Motionen har skickats till EU-parlamentsgruppen som ännu inte har gett återkoppling. Eventuella resultat av beslutet redovisas i kommande verksamhetsberättelse. Motion B09 Stoppa spelet med pensionspengarna att anse motionen besvarad med tillägg av följande nya att-sats: att sända motionen jämte utlåtande, för kännedom till de socialdemokratiska ledamöterna i pensionsgruppen som leder partiets arbete för att utveckla pensionssystemet. Har skickats till ledamöterna i pensionsgruppen. Motion B13 En ny Socialistinternational - ett sätt att slippa rodna att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt verkar för att Socialistinternationalen till alla delar uppfyller minst kap 2 och 5 i Declaration of Principles of the Socialist International i annat fall bör partiet överväga andra lösningar. Partiet på nationell nivå har agerat i motionens anda. 21

22 Motion C23 Ungdoms politiskt programa att uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till ungdomspolitiskt program. Arbetsgrupp ska tillsättas i samarbete med SSU distriktet efter årsmötet Kvarstår i balans till nästa verksamhetsberättelse. Motion C27 Var finns männen i skola och förskola? att arbetarekommunen tar fram en handlingsplan för hur detta ska genomföras och använder denna i oppositionsarbetet och när socialdemokraterna får makt nästa gång. Motionen har skickats till gruppledarna i SDN med uppmaning att lägga en skrivelse i nämnden. Efter årsmötet 2013 kommer en arbetsgrupp att tillsättas med uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan. Motion C31 Ungdomars trygghet = Sveriges framtid att integrera och utöka emotionell och social utveckling i standardämnen som biologi, naturkunskap, socialkunskap. att också ge skolan i uppdrag att i större utsträckning arbeta med värderingar och normkritik att representantskapet antar motionen som sin egen samt tilläggsattsats att integrera och utöka social kunskap hos alla elever. Motionen har överlämnats till politikutvecklingsgruppen för utbildning och skola i Stockholmsregionen. Eventuella resultat kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E06-07 Ta bort taket på kansliavgifterna Inkluderas i kandidatförsäkran, beslut på representantskapet Resultatet redovisas i nästkommande verksamhetsberättelse. Motion E08,09 Öka rörligheten i Socialdemokraterna, Inför princip mot långsittande att uppdra åt styrelsen att återkomma med förslag till hur mandatperioden för partiets förtroendevalda ska begränsas. Att uppdra åt styrelsen att återkomma med ett förslag till hur antalet partiuppdrag och offentliga uppdrag för varje enskild person ska begränsas. Tas med i nya riktlinjer för val och nomineringsprocesser., beslut på representantskapet Motion E14-15 Att borgarråd och landstingsråd väljs av representantskapet efter förslag från den valberedning som utsetts vid representantskapets årsmöte. att den valberedning som ändå väljs vid årsmötet efter sedvanlig nomineringsprocess också föreslår kandidater till borgarråd och landstingsråd som därefter väljs av representantskapet. Skickad till Partistyrelsen samt tas med i nya riktlinjer för val och nomineringsprocesser., beslut på representantskapet , som också förtydligade att den valberedningen som avses är den för nämnder och styrelser. Motion E17 Strategi A. att arbetarekommun får i uppdrag att ta fram ett program som också kan användas i valet med kraftfulla och konkreta satsningar. B. att det programmet i första hand ska formas av lokala politiker som har god 22

23 kännedom om områdena och som har mycket kontakter med boende förslagsvis från 4 utvalda stadsdelar (baserat på valdeltagandet). C. att arbetarekommunen ställer sig bakom förslaget att åtminstone delvis arvodera lokala politiker så att de får möjlighet att skapa ett förtroende för vår politik. A. Inkluderas i arbetet med vårt kommunala valprogram samt i det strategiska arbetet för att öka valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande. Under 2012 har arbetarekommunen lanserat väljardialog som arbetsmetod för att områdesorganisationerna ska inkludera medborgare, medlemmar och lokalpolitiker i utformningen av valplattformen inför B. Arbetarekommunen har under 2012 stöttat områdesorganisationerna med att påbörja väljardialog och därmed inkluderat lokalpolitiker i arbetet med att utforma den framtida politiken i Stockholm. C. Dialog med områdesorganisationerna hur tillgängliga resurser under valåret används på bästa sätt. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E18-19 Valsedlarnas utformning inför kyrkovalet 2013 att det på valsedlarna inför kyrkovalet 2013 ska anges kandidaternas namn, ålder samt yrke eller sysselsättning. Genomförs när valsedlarna utformas. Motion E21 Vår historia egna berättelser A. att arbetarekommunen tar initiativ till att starta ett projekt där medlemmar och andra som är intresserade skriver ner sina egna eller andras personliga berättelser och levnadsöden. Berättelserna samlas i ett häfte eller en bok, på Facebook, som bloggsidor eller på andra sätt. B. att arbetarekommunen lyfter fram de politiska beslut som socialdemokraterna drivit och som gjort Sverige till ett välfärdsland. C. att berättelserna eller delar av berättelserna också kan vara ett inslag vid olika aktiviteter t ex vid första maj. Som åtgärd för A, B och C ska styrelsen uppmana ABF och Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Sällskap att påbörja ett arbete i linje med motionens mening. Arbetarekommunen kommer att ge det stöd som är nödvändigt för att få projektet att fungera men kommer inte att inta en ledande roll i arbetet. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E22 Nominering av ombud att det ges en kort funktionsbeskrivning av uppdraget och en bekräftelse att kandidaten fått uppdraget, samt namnet på ansvarig kontaktperson. Det pågår ett arbete med uppdragsbeskrivningar i Folkrörelse-och kampanjteamet. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E24 Hur bemöter vi Sverigedemokraternas politik? A. att Socialdemokratin på lokal, regional och riksnivå ska utmana Sverigedemokraterna där tillfälle ges B. att Stockholms arbetarkommun initierar diskussioner och debatter om utanförskap och integration/segregation t ex genom att införa dessa ämnen i arbetarkommuns representantskaps dagordning. C. att årsmötet sänder motionen vidare till partistyrelsen för ställningstagande 23

24 angående i motionen föreslagen ändrade attityd gentemot Sverigedemokraterna. A. Seminarium anordnades den 8 december tillsammans med Expo Ett seminarium hur vi tacklar Sverigedemokraterna i debatten inför valet B. Tema integration på ett representantskap under C. Inkluderas i kongressmotion HX01. Motion E26 Skapa regionalt beslutsorgan för landstingspolitiken att representantskapet beslutar att ett regionalt representantskap bör inrättas. att uppdra åt Stockholms Arbetarekommuns styrelse att uppta förhandlingar med Stockholms läns partidistrikt i syfte att uppnå en överenskommelse om detta. Frågan har lyfts med Stockholms läns partidistrikt som dock gör bedömningen att det inte finns ett behov av det slag som beskrivs i motionen. Förutsättningar för att inleda förhandlingar kring att införa ett regionalt representantskap saknas därmed och styrelsen har gjort vad som i nuläget är möjligt utifrån det fattade beslutet. Motion E29 Förtroendevaldas ersättningar och utsatthet att se över arvodena i nämnder och delegationer, så att det blir en rättvis ersättning att fundera på en lösning med professionellt stöd till dem som sitter i sociala delegationen Motionen har skickats till kommunfullmäktigegruppen. Eventuellt resultat kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse i KF-gruppens eller styrelsens verksamhetsberättelse. Motion E32 Jämställd rekrytering i Socialdemokraterna att Stockholms arbetarekommun ska verka för att Socialdemokraterna ska ha en jämn könsfördelning vid anställningar inom den egna organisationen. att Stockholms arbetarekommun ska verka för att Socialdemokraterna alltid ska vara ett föredöme vid rekrytering och som arbetsgivare. Detta är en del av de principer vilka Stockholms arbetarekommun följer vid samtliga rekryteringar. I den mån en ojämn könsbalans finns inom personalen prioriteras i övrigt likvärdiga sökande av det underrepresenterade könet. Motion E33 Facklig-politisk samverkan att arbetarekommunen ska prioritera organisering av LO-medlemmar och på arbetsplatser. Pågående samarbete mellan LO-distriktet och teamet Folkrörelse- och kampanj vilket också diskuteras i Fackliga utksottet och i Fackliga rådet. Bland annat har LO-distriktet i Stockholm och arbetarekommunen samarbetat kring medlemsundersökningen under hösten. 24

25 Utsedda av årsmötet utöver styrelsen Revisorer Ordinarie Amanj Mala Ali Anita Modin Gun Risberg Ersättare Sigurd Eliasson Gunnel Färm Lazarus Kulaba-Malingha Fanbärare Ordinarie Alvar Alaperä Britten Lagerkvist Tranströmer Inga Näslund Paul Trossö Ersättare Alexis Asvestas Annika Johansson Arhe Hamednaca Erik Hallonstén Wikström Emma Malmström Gustav Mannerström Jansson 25 direktvalda till representantskapet Anita Gradin Eleonore Eriksson Leni Björklund Gunnel Färm Gabriella Granditsky Svenson Inger Grufman Jan-Olof Gustavsson Leif Gustafson Mats Hulth Paraskevi Karazissi Pedro Bentancour Garin Roine Hangvar Dimitrios Karkamanis Sanna Fransson Per-Erik Kull Anne-Marie Lindgren Erik Nilsson Gadha Makdesi-Elias Jens Orback Lennart Svensson Maj Britt Theorin Milly Namiro Darlson Magnus Nilsson Niklas Nilsson Sonja Pagrotsky 25

26 Granskningsutskottet Ordinarie Ersättare Valberedning Ordinarie Ersättare Ingela Håkansson, sammankallande Gert Abelt Per Aldeborg Norma Aranda de Gutiérrez Elsemarie Bjellqvist Carolina Gomez Lagerlöf Leif Krafft Inger Grufman Roine Hangvar Kyllikki Iroegbu Christos Tsoukatos Lukas Romson Britten Lagerkvist Tranströmer Roland Eliasson Katina Staf, sammankallande Juan Carlos Cebrian Petra Engman Stefan Hansson Robert Johansson Mia Päärni Björn Sund Birgit Marklund Beijer Urban Ryadal Emma Lindqvist Johan Heinonen Mervi Mäkinen Andersson Nicholas Smidhagen Gadha Makdesi-Elias Anställda på expeditionen 2012 Burell Olle, kommunsekreterare Moström Johan, ombudsman folkrörelse och kampanj Almgren Sven, hedersombudsman Säll Annie, ombudsman folkrörelse och kampanj Åsberg Lasse, ombudsman folkrörelse och kampanj och studier Rönngren Tina, ombudsman press och kommunikation Ståhl Fredrik, assistent press och kommunikation Löfven Ulla, ombudsman, kyrkopolitisk from 1 juni Gidlööf Ing-Marie, ombudsman, administration och ekonomi Holm Sophia, assistent, administration och ekonomi from 1 december Sundblad Torbjörn, praktikant administration och ekonomi Tiihonen Lena, assistent administration och ekonomi Ahlström Arne, assistent administration och ekonomi tom 30 september Strömberg Kenneth, deltidsombudsman tom 31 oktober Lindgren Sylvia, volontär 26

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti!

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti! stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 2 augusti 2008 08-791 11 00 Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Allsång mot högern Vitabergsparken 31 augusti! /ledare /aktuellt Läs

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Ombudskandidater till partikongressen

Ombudskandidater till partikongressen Stockholm Ombudskandidater till partikongressen Nedan finner du alla kongressombudskandidater från Stockholms arbetarekommun som du kan rösta på i valet som pågår 8-21oktober. Har du några frågor kring

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer