Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm

2

3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12 KYRKOPOLITISK VERKSAMHET...12 ÄLDREPOLITISK VERKSAMHET...13 FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET...14 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET...14 ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET...15 REPRESENTANTSKAPETS MÖTEN OCH BESLUT...18 GRUNDORGANISATIONER OCH MEDLEMMAR...27 KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN...33 LANDSTINGSFULLMÄKTIGEGRUPPEN...49 STIFTSFULLMÄKTIGE...68 RIKSDAGSGRUPPEN...70 GRANSKNINGSUTSKOTTET...73

4

5 INLEDNING Foto: Linda Håkansson Det verksamhetsår vi nu lägger bakom oss har varit minst sagt omvälvande. Socialdemokratin betraktades av många som uträknad, men vi klarade av att vända utvecklingen. Under hösten presenterade stadshusgänget en stark budget med konkreta reformer för att ge Stockholms unga jobb och utbildning. (S) i Stockholm hade en stor medlemstillströmning och flera nya föreningar bildades, framför allt inom Invandrarutskottets område. Landstingsgänget har med tydlighet för medborgarna visat på det slarv och den vårdskandal som landstingsmoderaterna ansvarar för. Framför allt har våra grundorganisationer gjort ett stort och viktigt arbete i att bygga folkrörelse i grunden och stärka partiets förtroende hos stockholmarna. Vi har under 2012 gjort en viktig resa, men vi är långt ifrån klara med vårt förnyelsearbete och med att stärka partiet. Om ett år står vi precis på väg in i en valrörelse. För att vi ska vara väl rustade krävs att vi alla under det kommande verksamhetsåret drar vårt strå till stacken. Vi behöver fortsätta rusta organisationen, vi behöver vara tydligt samlade runt ett gemensamt mål om att vinna val för att få möjlighet att göra Stockholm till en ännu bättre stad att leva i och vi behöver hålla ihop. Bara tillsammans och bara om vi vill så kan vi anta utmaningen, möta stockholmarnas förväntningar och vinna förtroende. Tack för allt arbete under 2012 och välkommen till ett viktigt och spännande Veronica Palm Stockholms arbetarekommuns ordförande 5

6 STYRELSE OCH EXPEDITION Verksamhetsinriktning och prioriteringar Det övergripande målet för Stockholms arbetarekommuns organisation och verksamhet, fastställt av representantskapet senhösten 2011, är att Socialdemokraterna ska stärkas som modern folkrörelse och vinna val. Utifrån detta har representantskapet också fastställt två delmål, som handlar om att vi ska öka medlemsmässigt och bli det parti i Stockholm som får störst väljarstöd För att uppnå dessa målsättningar valde arbetare kommunens styrelse att i verksamhetsplanen för 2012 lyfta fram följande prioriteringar: att stärka och förbättra den interna demokratin och kommunikationen att utveckla vårt stöd till de socialdemokratiska grundorganisationerna att förbättra vår kapacitet gällande kampanj och utåtriktad verksamhet att utveckla medlemsmottagandet, studieverksamheten och idédebatten att öka möjligheten för de medlemmar som vill vara aktiva att vara det att höja vår kompetens gällande väljarkunskap och utvecklingskunskap att inleda kandidatrekrytering och programarbete inför valen I verksamhetsplanen angavs också att arbetare kommunen skulle vidareutveckla vår strategiska samverkan med Stockholms läns partidistrikt samt med de två S- kanslierna och LO-distriktet. Som beskrivs nedan har detta i allt väsentligt förverkligats, tack vare gott samarbete mellan partiets olika organisatoriska nivåer och engagerade medarbetare. Likaså har styrelsen uppfyllt 2012 års åtagande för att återupprätta en stabil ekonomi, med en valfond om 10 miljoner kronor att användas för att vinna valet 2014 samt drygt 4 miljoner kronor i budgetreserv. Viktiga delar av 2012 års verksamhet som förtjänar att nämnas inledningsvis är följande: Vi har utvecklat ett projekt för väljardialog, som bygger på att den utåtriktade verksamheten bygger på en tvåvägskommunikation mellan väljare och partimedlemmar. Ett webbverktyg för materialproduktion har utvecklats och utbildningar i arbetsmetoden har genomförts samt introducerats på möten med lokala styrelser. Studieverksamheten blomstrar. Vi har byggt upp system som säkrar tillgången till de väljar- och opinionsdata som Socialdemokraterna i Stockholmsregionen behöver. Genom de löpande väljarundersökningarna förstår vi bättre hur invånarna i Stockholmsregionen ser på Socialdemokraterna och i synnerhet vad de viktiga blockbytarväljarna efterfrågar. Vi har anställt en gemensam kommunikations chef för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och samordnat alla de resurser som vi förfogar över gällande press och kommunika tion. Det ledde till en kraftsamling kring presentationen av S-budgeten i Stockholms stadshus. Det har också skett en total integration av hemsidan, sociala medier, internkommunikation etc. Vi har under 2012 också tagit oss an arbetet med att jämföra rutiner, system och avtal mellan de två partidistrikten i syfte att uppnå synergieffekter och besparingar.

7 Vidare har grunden lagts för förbättrad service till såväl partimedlemmar som socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner och organisatoriska mellannivåer. Ett uttalat mål i verksamhetsplanen för 2012 var att arbetarekommunens medlemsantal skulle öka. Viktiga resultat har uppnåtts i detta avseende i och med att antalet huvudmedlemsskap steg från till Stockholms arbetarekommun tillhör därmed de partidistrikt som har ökat mest under året. Ett viktigt bidrag till detta har kommit från Invandrarutskottet som under 2012 har gjort en imponerande satsning på medlemsvärvning med resultatet att ett stort antal nya medlemmar har kunnat välkomnas i partiet. Styrelse Ordinarie vald till år Veronica Palm 2013 ordförande Maria Bosdotter 2014 Catarina Carbell 2014 Joel Ensjö 2013 Abdo Goriya 2013 Dag Larsson 2014 Teres Lindberg 2013 vice ordförande Mirja Räihä 2014 facklig ledare Johan Sjölander 2013 studieledare Karin Wanngård 2014 Olle Burell kommunsekreterare Ersättare Lowisa Anderzon 2013 Lawen Redar 2013 Benedict Hugosson 2013 Kristoffer Hernbäck 2013 Lena Josefsson 2013 Emilia Bjuggren 2013 Johnny Nadérus 2013 Omar Mustafa 2013 Anders Österberg 2013 Ylva Johansson 2013 Margarita Pulido 2013 Arbetsutskott och verksamhetsstödjande råd I likhet med tidigare har styrelsen utsett ett arbetsutskott som består av tre ordinarie ledamöter, närmare bestämt ordföranden, vice ordföranden och kommunsekreteraren, samt som adjungerade våra gruppledare i Stadshuset och Landstingshuset och arbetarekommunens fackliga ledare: Arbetsutskottet: Veronica Palm (ordförande), Teres Lindberg och Olle Burell samt Dag Larsson, Karin Wanngård och Mirja Räihä Styrelsens medlemmar har också bidragit till organisationens utveckling genom sitt arbete i styrelsens verksamhetsstödjande råd (se fullständig sammansättning nedan), som också involverar personer som hämtas i arbetarekommunen utanför styrelsens krets: 7

8 8 Folkrörelse- och kampanjrådet: Lena Josefsson (ordförande), Olle Burell, Maria Bosdotter, Benedict Hugosson, Abdo Goriya, Omar Mustafa, Lawen Redar, Johan Moström (ombudsman) Studierådet: Johan Sjölander (ordförande), Göran Eriksson, Jytte Guteland, Olea Huuska, Hans Kilsved, Anne-Marie Lindgren, Somar Al Naher, Johnny Nadérus, Kristoffer Hernbäck, Anders Österberg, Maria-Elsa Salvo, Mattias Vepsä, Lasse Åsberg (ombudsman) Internationella rådet: Joel Ensjö (ordförande), Maria Bosdotter, Kristoffer Hernbäck, Margarita Pulido, Gunnar Stenarv, Annie Säll (ombudsman) Kyrkopolitiska rådet: Leni Björklund (ordförande), Catarina Carbell, Pehr- Albin Edén, Jan Forsell, Ann-Sofie Nelstrand, Ulla Löfven (ombudsman) samt representanter för Stockholms läns partidistrikt Äldrepolitiska rådet: Catarina Carbell (ordförande), Lowisa Anderzon (styrelserepresentant), Anna Amundberg, Alexis Asvestas, Ulla-Liza Blom, Barbro Gåije, Margarita Pulido, Wåge Johansson, Elisabeth Landgren-Möller, Inger Lenas, Barbro Norman, Gun Risberg, Gunilla Skoglund, Peter Forslund, Elisabeth Kling, Doris Valborg, Sven Almgren (hedersombudsman) Fackliga rådet: Veronica Palm, Olle Burell, Petra Larsson, Teres Lindberg, Mirja Räihä, Annie Säll (ombudsman) samt representanter för LO-distriktet och Stockholms läns partidistrikt De verksamhetsstödjande råden har utformat sitt arbete på olika sätt, men sammanträder regelbundet för att bidra till planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens olika delar. Se nedan. Strategisk samordning och politikutveckling Under 2012 formades en politisk styrgrupp som består av Stockholms arbeta rekommuns styrelses AU och Stockholms läns partidistrikts ledningsgrupp. I detta forum förs samtal som syftar till samordning av Socialdemokraterna i Stockholmsregionens strategiska arbete för valvinst Kopplat till detta påbörjade också fyra politikutvecklingsgrupper sitt arbete under 2012 med att hitta framtidens lösningar på de utmaningar som Stockholmsregionen står inför. Grupperna är sammansatta av företrädare från såväl stad som län för att de förslag som läggs fram ska vara brett förankrade och kunna kommuniceras med tydlighet. Trafik och bostäder: Helene Hellmark Knutsson (ordförande), Erika Ullberg, Anders Johansson, Tomas Rudin, Nanna Wikholm, Anders Ygeman Utbildning och lärande: Ebba Östlin (ordförande), Robert Noord, Jonas Nygren, Roger Mogert, Johan Sjölander, Ylva Johansson Hälsa, välfärd och livskvalitet: Dag Larsson (ordförande), Emilia Bjuggren, Teres Lindberg, Anders Lönnberg, Åsa Westlund, Liselott Vahermägi Jobb och hållbar tillväxt: Karin Wanngård (ordförande), Arhe Hamednaca, Börje Vestlund, Maryam Yazdanfar, Lars Bryntesson, Katarina Berggren Arbetarekommunens expedition Under 2012 har ett antal väsentliga förändringar gjorts för att vår organisation ska stå bättre rustad för de utmaningar som ligger framför oss. Den största skedde i juni, då alla medarbetare på Stockholms arbetarekommuns och Stockholms läns partidistrikt expeditioner delade in sig i gemensamma arbetslag:

9 Folkrörelse- och kampanjteamet Strategi- och utvecklingsteamet Press- och kommunikationsteamet Administrations- och ekonomiteamet Denna täta samverkan hade möjliggjorts genom att de två expeditionerna i början av 2012 genomförde en flytt till gemensamma lokaler på Sveavägen 68, plan 3, vilket har varit positivt på många sätt och haft en avgörande betydelse för många av de viktiga framsteg som har gjorts under året. FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET Folkrörelse och kampanjrådet För att stödja organisationsutveckling och kampanjverksamhet i grundorganisationerna har styrelsen ett Folkrörelse- och kampanjråd. Rådet organiserade under 2012 ett möte för områdesorganisationer, styrelseutskott och sidoorganisationsdistrikt med tema valkampanj. Gästföreläsare var Eric Sundström från Dagens Arena samt Jim Arkedis från USA som arbetade i kampanjorganisationen för Obama i valrörelserna 2008 och Därutöver redogjordes också för resultaten från medlemsundersökningen på mötet. Mötet besöktes av ordförande samt kampanjledare för samtliga områdesorganisationer, stadgebundna utskott samt sidoorganisationsdistrikt. Organisationsutveckling Nya uppdragsbeskrivningar har utarbetats som används i utbildningar för de som sitter på interna förtroendeposter. Uppdragsbeskrivningarna beskriver vad som är respektive styrelsepositions ansvar, men ger också förslag på hur det går att utveckla dessa funktioner utöver det som är obligatoriskt. En modell för att analysera hur väl arbetet fungerar inom områdesorganisationer, stadgebundna utskott och sidoorganisationsdistrikt har utarbetats. Modellen används som utgångspunkt för dialog mellan ombudsmännen och styrelserna och ska fungera som vägledning i arbetet med verksamhetsplanering. Fokus ligger på 1) utåtriktat arbete, 2) intern styrning, 3) medlemsvård och värvning, 4) studieverksamhet och medlemsaktiviteter. Denna analys kommer att genomföras under En gemensam planering för arbetet med väljardialog har utarbetats för hela Stockholmsregionen. I planeringen anges vilka geografiska och icke-geografiska organisationer som kommer att vara först ut med att använda väljardialog som kampanjmetod. Planeringen bygger på att kampanjverksamheten börjar inom samtliga områdesorganisationer i ett begränsat område för att testa metoden och utveckla fungerande rutiner för att därefter sprida arbetsmetoden till hela det geografiska område som organisationen ansvarar för. Under 2012 har aktiviteter genomförts inom samtliga områdesorganisationer, antingen i form av väljardialog kring lokala frågor eller som en del av den regionala väljardialogen kring trafikfrågor. Medlemsundersökning Under september-oktober genomfördes en omfattande medlemsundersökning bland medlemmarna i Stockholms AK samt Stockholms läns PD. Enkäten skickades till medlemmar och besvarades av cirka personer. Resultaten har sammanställts och har under november-december presenterats i interna sam- 9

10 10 manhang. Ett medlemsutskick med en rapport av resultaten gjordes i december 2012 och under 2013 kommer resultaten också att presenteras på möten för att främja diskussioner kring hur vi kan utvecklas som parti. Undersökningens centrala slutsatser är att det finns en stor outnyttjad potential i det stora antal medlemmar som definierar sig som passiva stödmedlemmar alternativt varken passiv eller aktiv medlem. Dessa utgör två tredjedelar av vår medlemskår och av dem uttrycker ungefär hälften, alltså en tredjedel av vårt totala medlemsantal, att de skulle vilja vara mer aktiva men inte vet hur de ska gå till väga. Möjligheter att göra ideella insatser hemifrån, via webben eller på andra sätt bidra med en insats i annan form än de som redan finns skulle innebära att vi tar tillvara fler medlemmars engagemang. Många nya medlemmar som har försökt engagera sig lokalt beskriver att de inte har hittat sin plats eller känt sig välkomna i sin förening. Detta leder till att de antingen överväger att gå ur partiet, alternativt blir passiva medlemmar som inte deltar i medlemsaktiviteter eller utåtriktade insatser. Undersökningens resultat visar att det finns ett tydligt behov av att åtgärda de brister i organisationen som orsakar en stor medlemsomsättning och en svårighet med att sysselsätta de medlemmar som vill göra en insats. En viktig uppgift för vår organisation under 2013 blir därför att hitta nya vägar och former för engagemang så att vi inför de stundande valrörelserna har hela organisationen i rörelse. Arbetarekommunens centrala kampanjverksamhet Tillsammans med partistyrelsen och Stockholms läns partidistrikt har vi under 2012 genomfört en vårkampanj med utåtriktade aktiviteter på gator och torg då vi mobiliserade inför Första maj och värvade medlemmar. Dessutom genomfördes en höstkampanj med tema Fler jobb då vi fokuserade på samtal vid dörrknackning och öppna möten. I samband med vårkampanjen hölls dagliga kampanjmöten i samverkan mellan lokalföreningar och expeditionen där heltidspolitikerna medverkade. Stöd till lokal kampanjverksamhet Vid två tillfällen har kampanjledare och ordförande i föreningarna bjudits in för genomgång av de centrala vår- och höstkampanjerna med fokus på metodutveckling och medlemsmottagande. Ett enkelt verktyg för att producera tryckt material som kan användas för väljardialog har arbetats fram och publicerats på vår kampanjsida på webben. Verktyget kan användas av de föreningar som genomför väljardialog för att göra ett eget lokalt material med för dem relevanta frågor. Beroende på mängden material som ska användas kan föreningarna välja att trycka själva eller göra det via det tryckeri som arbetarekommunen anlitar. Mottagande och inlotsning av nya medlemmar Stockholms arbetarekommun har bjudit in samtliga nya medlemmar till träffar i våra lokaler på Sveavägen 68. Träffarna äger rum den första måndagen i månaden och nio träffar har genomförts med totalt cirka 300 deltagare. Där får medlemmen en snabb introduktion till vår organisation och politik. Träffarna är viktiga då vi också fångar upp medlemmarnas förväntningar och önskemål om engagemang. Den ansvariga ombudsmannen fungerar också som en lots för deltagarnas fortsatta engagemang i partiet. Träffarna följdes upp med studiebesök i stadshuset, landstinget och riksdagen där medlemmarna fick träffa våra parlamentariker och diskutera aktuell politik.

11 Verksamhetsfonden Under 2012 har medel beviljats till Kärrtorp om kr för öppen mötesverksamhet i möteslokalen Reflexen. Därtill har sammanlagt kr utbetalats till följande föreningar för ansökningar som bifölls under 2011: Föreningen Bättre och Jämlik hälsa(4 200kr), SSK ( kr), S-2000 ( kr), Valborgsfirande på Riddarholmen ( kr), Farsta s-förening (8 000). Nya riktlinjer för verksamhetsfonden har också beslutats av Folkrörelse- och kampanjrådet som tydliggör att den verksamhet som finansieras ska vara nyskapande i sitt sätt att bedriva politisk verksamhet och nå potentiella nya väljare och medlemmar. STUDIEVERKSAMHET Studierådet För att skapa en nära koppling mellan styrelsens, expeditionens och folkrörelsens arbete med studier tillsätts ett studieråd som samlar företrädare för partiorganisationen, fackföreningsrörelsen och ABF. Rådet beslutar inriktningen på årets studier och utarbetar en studieplan för året samt samordnar genomförandet av kurser, seminarier och studiecirklar. Arbetarekommunens centrala studieverksamhet Stockholms arbetarekommun tog fram ett omfattande studieprogram riktat till samtliga medlemmar. I programmet finns utbildningsserien riktad till nya medlemmar Vad är socialdemokrati? en grundläggande medlemsutbildning i tre steg om vår politik, organisation, ideologi och framtidsstrategi. I studieprogrammet erbjöds också möjlighet till fördjupningsutbildningar i aktuella politiska ämnen samt funktionsutbildningar för styrelser och föreningar. Nytt för 2012 var också att medlemmar kan hitta tips om studier på studierådets egen Facebooksida. Under 2012 har 8 studiebesök med 32 deltagare genomförts, 12 grundutbildningar (Vad är Socialdemokrati) med sammanlagt 240 deltagare, 12 föreläsningar med sammanlagt 300 deltagare, 8 funktionsutbildningar med 30 deltagare, 3 repombudsutbildningar med sammanlagt 20 deltagare samt 2 studiecirklar med sammanlagt 20 deltagare. Totalt har ungefär 1240 personer deltagit i studieverksamheten. Stöd till lokal studieverksamhet Stockholm arbetarekommun och studierådet har aktivt bidragit till att stärka de lokala föreningarnas möjligheter att utveckla sin egen studieverksamhet genom att bjuda in samtliga studieledare och studieintresserade till en studieupptakt där vi erbjöd föreningarna studiematerial, tips och idéer men också ett ekonomiskt stöd för utveckling av egna studieinsatser. Studierådet har under året bjudit in studieledare från samtliga föreningar och mellanled för samtal om hur studieverksamheten kan utvecklas lokalt. Studierådet har också besökt ett antal föreningar, områdesorganisationer och mellanled för att diskutera behov och stöd för att bättre kunna stärka upp den lokala studieverksamheten. Tillsammans med ABF Stockholm erbjuder arbetarekommunen ekonomisk ersättning för de föreningar som önskar hjälp med att arrangera lokala utåtriktade seminarier. Arbetarekommunen erbjuder också hjälp med att lokalt genomföra medlemsutbildningar och träffa för nya medlemmar 11

12 Socialdemokratisk idédebatt Studierådet bjöd in medlemmar till ett flertal seminarier om arbetet med att ta fram ett förslag till nytt partiprogram. Ett antal studiecirklar och möten arrangerades även lokalt i frågan. Det remissvar representantskapet antog och skickade in till programrevisionsgruppen framtogs vid ett idépolitiskt forum som samtliga medlemmar var välkomna att delta i. Över 50 medlemmar deltog aktivt under den lördag och söndag det idépolitiska forumet pågick. Utöver detta tillfälle har två andra möten med fokus på idédebatt ordnats som har samlat totalt ungefär 300 personer. INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationella rådet Styrelsen utser inom sig ett verksamhetsstödjande internationellt råd. Sammankallande har sedan september 2012 varit Joel Ensjö som tillträdde efter att posten varit vakant under några månader. Rådet har till uppgift att stödja grundorganisationerna i deras internationella arbete samt att för arbetarekommunens räkning sköta representation i sammanhang med internationell prägel. Rådet ansvarar också för den internationella projektverksamhet som Stockholms arbetarekommun bedriver och sköter den löpande kontakten med de projektgrupper som hanterar projekten. Internationella projekt I nuläget finns bara ett pågående internationellt projekt som är ett samarbete mellan arbetarekommunen och vårt palestinska systerparti al Fatah i östra Jerusalem. Projektet syftar till att hjälpa al Fatah med att stärka sin lokala partiorganisation och utveckla sina demokratiska arbetssätt. Projektet finansieras med medel från Olof Palmes Internationella Center. Ansvarig ombudsman för Internationella rådet var under 2012 Annie Säll. Projektet har stött på vissa utmaningar under året då den palestinska projektgruppens ledare inte har fått det mandat som är nödvändigt till följd av interna problem inom al Fatah. Ett besök till Jerusalem gjordes i juni för att reda ut problemen och samarbetet är nu igång. KYRKOPOLITISK VERKSAMHET Kyrkopolitiska rådet I det gemensamma Kyrkopolitiska rådet för Stockholms stad och län innehade Stockholms stad ordförandeposten under Kyrkopolitiska rådet har under året haft sju möten. Verksamhetsåret har till stor del präglats av den kommande kyrkovalrörelsen. En gemensam tidsplan vad gäller nomineringar, fastställande av listor och valupptakt har tagits fram. Stockholms arbetarekommun har en etablerad kyrkopolitisk verksamhet sedan länge och har under senare år också bjudit in kyrkopolitiker från länet till vissa träffar. Sedan organisationsförändringen i juni 2012 arbetar vi nu tillsammans för att utveckla det gemensamma arbetet med kyrkopolitiker i båda partidistrikten. Det är en process där vi lär av varandra och varandras traditioner. I Stockholms arbetarekommun behöver man bara samarbeta med en stiftsgrupp, den i Stockholms stift. Det är en mycket enklare uppgift än för länets partidi- 12

13 strikt. Länet har stiftspolitiker i tre stift: förutom Stockholm även Strängnäs och Uppsala stift och samlar de regionala frågorna från de arbetarekommuner som finns i Stockholms stift, vilket påverkar hela arbetet inför val och nomineringar. Och därmed även arbetet i det kyrkopolitiska rådet. Vi bygger detta val upp en gemensam erfarenhetsbank och återkommer med mer samlade reflektioner kring det gemensamma arbetet i nästa årsrapport. Tre kyrkopolitiska konferenser med förtroendevalda från våra olika kyrkopolitiska organ har genomförts. Den 25 februari deltog ca 75 personer i en kyrkopolitisk inspirationskväll som dels behandlade temat vad vi som socialdemokratiska kyrkopolitiker kan göra för att lyfta fram vår syn på HBTQ-frågor i den lokala kyrkopolitiken. Inledare var teologie doktor Anna-Karin Hammar som tillhört vår S-grupp i Kyrkomötet. Det andra temat var Modern diakoni för lokala kyrkopolitiker där direktor Ninni Smedberg vid Vårsta diakoni i Härnösands stift var inledare. Den 22 maj anordnades den första gemensamma kyrkopolitiska konferensen. Ca 80 personer deltog. Olle Burell och Kennet Odelstrand medverkade och bl a introducerades Folkkyrkospelet som sedan spelades med stort intresse. Den 18 oktober hölls en kvällskonferens med gruppledare i fullmäktigeförsamlingar, representanter för länets arbetarekommuner, representanter från områdesorganisationerna samt kyrkopolitiska rådet. Kyrkosekreterare Christina Grenholm, Svenska kyrkan i Uppsala, var inbjuden och talade på temat Demokratin i den Svenska kyrkan. Olle Burell redovisade partiets nationella valhandbok. Samtliga medlemmar i våra två partidistrikt bjöds in till den öppna delen av Kyrkopolitiskt forum, ett riksomfattande arrangemang som anordnades av Partistyrelsen och Kyrkomötets gruppstyrelse i ABF-huset den augusti. Vid mötet talade vår partiordförande Stefan Löfven och Kommunals ordförande Annelie Nordström. Under verksamhetsåret har församlingsstrukturen i Stockholms innerstad varit fortsatt föremål för diskussion. De olika förslagen har resulterat i att de tre Kungsholmsförsamlingarna; Essinge, Kungsholmen och S:t Göran från och med 2014 bildar den gemensamma församlingen Västermalm. Detta stöddes av Kyrkopolitiska rådet eftersom det var en önskan från S-ledamöterna i berörda församlingar. I övrigt önskade rådet att innerstadsförsamlingarna skulle avvakta Kyrkomötets beslut i strukturfrågan innan man tog ställning till eventuella sammanläggningar. Det fanns inte heller någon önskan till sammanläggningar i övriga församlingar, på några håll ett betydande motstånd, och detta var också huvudskälet till att stiftet slutade att driva frågan om ytterligare sammanläggning. Innerstadsförsamlingarna, med undantag av Västermalm, kvarstår som egna församlingar i kyrkovalet. ÄLDREPOLITISK VERKSAMHET Äldrepolitiska rådet Under 2012 har verksamheten bland våra äldre varit aktiv och uppåtgående. Verksamheten har letts av Äldrepolitiska rådet, som består av områdesorganisationernas äldreansvariga med Catarina Carbell som ordförande och Sven Almgren som Hedersombudsman. Äldrepolitiska rådet har träffats 10 gånger för planering, utvärdering och utveckling. De har haft särskilda aktiviteter i samarbete med bland annat stadshuset och landstinget. 13

14 14 Särskilda eftermiddags- och kvällsseminarier har genomförts inom aktuella politiska områden då våra pensionärsansvariga i de lokala partiföreningarna och ledamöter inom stadsdelsnämnder, äldrenämnder med flera har inbjudits i syfte att utbilda och kompetenshöja inför valarbetet. Seminarierna har behandlat bland annat äldrevård, sjukvård, Stockholms läns landsting och Stockholm stads budget, LOV (Lag om Valfrihet), arbetarekommunens undersökning av medlemmarnas inställning till partiet och arbetarekommunens strategiarbete. Flera av rådets medlemmar var också närvarande och hjälpte till vid Stefan Löfvens sommartal i Vasaparken. Särskilda arbetsgrupper inom äldrepolitiska rådet har bearbetat följande områden; boende, medlemsvärvning, kulturen, information/propaganda samt att utveckla kontakt med våra ledamöter i SDN. Arbetet kring boendet ledde till ett förslag till kongressmotion. Ett särskilt fokus har legat på programmet Folkhälsa för äldre som antagits av Stockholms arbetarekommun. Catarina Carbell har deltagit vid mer än 30 olika tillfällen för att presentera och diskutera programmet. Programmet har även legat till grund för en motion som gått till partikongressen Ett antal inbjudningar har gått ut till äldre- och pensionärsansvariga gällande ABF Stockholms föreläsningar. Rådet har även medverkat på PROs 2-dagars mässa ombord på Viking Line. På kvällen den 21 november genomförde rådet en lyckad flygbladsutdelning vid Stockholms Stadsbibliotek med info om äldrefrågor. FACKLIG-POLITISK VERKSAMHET Grundstommen i Stockholms arbetarekommuns facklig-politiska verksamhet utgörs av Fackliga utskottet med tillhörande grundorganisationer. För samordningen av det facklig-politiska arbetet inom Stockholmsregionen spelar Fackliga rådet, som består av representanter för Stockholms arbetarekommun, Stockholms läns partidistrikt och LO-distriktet, en viktig roll. Efter en period med förhållandevis låg aktivitet, bestämde sig rådet i slutet av 2012 för att intensifiera sitt arbete under 2013 med sikte på en stark valrörelse KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET Medlems- och föreningskommunikation Fram till september i år informerade vi våra föreningar och medlemmar varje månad via ett digitalt medlemsbrev. Sen oktober har Stockholms läns partidistrikt och Stockholms arbetarekommun gemensam interninformation till arbetarekommuner, föreningar och medlemmar. Varje vecka skickas ett gemensamt Veckonytt till förtroendevalda i partiet, riksdag, kommun, landsting och kyrkan och till anställda av karaktären interninformation. Dessutom skickas varje månad ett medlemsbrev till samtliga medlemmar med en registrerad e-post vilket är cirka personer, varav cirka 4500 är medlemmar i Stockholms arbetarekommun, med information om studier, verksamhet och politik. Kanaler för extern kommunikation Under året har samordningen av det externa kommunikationsarbetet utvecklats som en del av att den regiongemensamma organisationen har tagit form. Ett gemensamt kommunikationsteam med personal från båda partidistrikten och kanslierna i stadshus och landsting har inrättats under ledning av en övergripande kommunikationschef. Samordningen och den effektivisering som det har

15 inneburit har frigjort tid och resurser för att kunna öka närvaron i sociala medier. Vi har varit mycket aktiva i de kanaler som vi själva förfogar över, såsom hemsidan, Facebook, Flickr och Twitter. Samordningen har bidragit till att vi har kunnat bli snabbare och därmed mer relevanta i vår information och omvärldsbevakning. ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Första maj Ett traditionsenligt Första maj-firande genomfördes i samarbete med LO-distriktet i Stockholm vilket inleddes med en manifestation vid La Mano. Därefter genomfördes kransnedläggning på Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård samt Olof Palme och Hjalmar Brantings gravar på Adolf Fredriks kyrkogård. Kl samlades ett stort antal personer i Humlegården och cirka tågade mot Norra Bantorget där ytterligare deltagare anslöt för att lyssna till talare. Sammanlagt lyssnade cirka till tal som framfördes av Carin Jämtin, Karin Wanngård och Elisabeth Brandt Ygeman och efter talen ordnades eftersnack i Brantingparken i samarbete med SSU. Stefan Löfvens sommartal Det årliga sommartalet hölls 2012 i Vasaparken i Stockholm. Cirka tvåhundra personer samlades för att lyssna till Stefan Löfven det ihållande regnet till trots. Talet kunde också följas via tv-sändning vilket många i såväl Stockholm som övriga landet valde att göra. Stockholm Pride Stockholms arbetarekommun fanns närvarande i Prideparken med ett tält och informationsbord som organiserades tillsammans med HBT-S, ABF Stockholm, SSU Förbundet, LO-distriktet, S-kvinnor Stockholms stad och partistyrelsen. Som en del av detta samarbete organiserades också den socialdemokratiska sektionen i Prideparaden med blåsorkester och en imponerande uppslutning av medlemmar. Internationella kvinnodagen 8 mars På den internationella kvinnodagen 8 mars medverkade arbetarekommunen i likhet med tidigare år vid en manifestation på Södermalmstorg vid Slussen och den efterföljande manifestationen på Medborgarplatsen. Hedersvakt på minnesdagar Årsdagen av Olof Palmes död uppmärksammades med fanvakt och kransnedläggning vid hans grav. Stefan Löfven och Carin Jämtin från partistyrelsen samt Veronica Palm och Olle Burell från Stockholms arbetarekommun lade ned kransar och graven bemannades med hedersvakter från Åtskilliga privatpersoner passerade också för att lägga ner blommor vid graven. Södersossarna anordnade traditionsenligt hedersvakt vid Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård. Med representanter från partistyrelsen och arbetarekommunen genomfördes en kransnedläggning. 15

16 Första maj 2012 i Stockholm. Karin Wanngård första maj-talar på Norra Bantorget. Foto: Lena Dahlström Carin Jämtin talar på första maj 2012, Norra Bantorget, Stockholm. Foto: Anders Löwdin Stockholms arbetarekommuns ordförande Veronica Palm välkomnar Stefan Löfven till hans sommartal i Vasaparken Foto: Anders Löwdin Stefan Löfven håller sitt sommartal i Vasaparken, Stockholm På bild Lawen Redar. Foto: Anders Löwdin Stefan Löfvens sommartal Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Carin Jämtin och Mikael Damberg. Foto: Anders Löwdin 16

17 Stockholms arbetarekommuns årsmöte Veronica Palm, arbetarekommunens ordförande. Foto: Lena Dahlström Stockholms arbetarekommuns årsmöte Stefan Löfven, partiordförande, talade på årsmötet. Foto: Lena Dahlström Stockholms arbetarekommuns årsmöte Fullt av ombud och åhörare i Z-salen i ABF-huset. Foto: Lena Dahlström Prideparaden. Foto: Lena Dahlström 17

18 REPRESENTANTSKAPETS MÖTEN OCH BESLUT Totalt finns 199 ombud med rött kort och 165 deltagare med vitt kort. Representantskapsmöte den 7 februari i ABF-huset Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman och Margrethe Höglund. Program mot rasism och för jämlikhet, första läsning. Uttalande Stöd folket i Syrien. AKs verksamhetsplan. 132 registrerade ombud, 59 kvinnor och 73 män. 50 registrerade deltagare 20 kvinnor och 30 män. Representantskapsmöte den 21 mars i ABF-huset Till mötesordförande valdes Inga Näslund och Gunnar Söderholm. Lars Engqvist, huvudsekreterare i partiets programkommission, gästade mötet och inledde en diskussion om vår politiska färdriktning. Program mot rasism och för jämlikhet. Uttalande - Somaliska barns rätt att växa upp tillsammans med sina föräldrar. 120 registrerade ombud, 51 kvinnor och 69 män. 39 registrerade deltagare, 17 kvinnor, 22 män. Representantskapsmöte, årsmöte, den april i ABF-huset Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman, Gunnar Söderholm, Inga Näslund, Margrethe Höglund, Bosse Ringholm och Linnea Björnstam. Partistyrelsens gäst var vår partiledare Stefan Löfven som höll ett bejublat tal. Internationella gäster kom från Danmark och Finland. Gästernas tal hölls av Lars Weiss från Socialdemokraterna i Köpenhamn. 21 april 157 registrerade ombud, 74 kvinnor, 83 män. 65 registrerade deltagare, 25 kvinnor, 40 män. 22 april 136 registrerade ombud, 65 kvinnor, 71 män. 45 registrerade deltagare, 21 kvinnor, 24 män. Årsmötet ajournerades och återupptogs den 24 maj. Fortsättning på det ajournerade årsmötet, den 24 maj i ABF-huset 81 regustrerade ombud, 37 kvinnor, 44 män. 28 registrerade deltagare, 11 kvinnor, 17 män. Representantskapsmöte den 14 juni i Årsta Folkets Hus Första representantskapet med de nya ombuden. Till mötesordförande valdes Elisabeth Brandt Ygeman. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård inledde diskussionen på temat Kunskap och arbete bygger Stockholm AKs studieledare Johan Sjölander, redovisade resultatet av representantskapsombudsenkäten. 90 registrerade ombud, 40 kvinnor och 50 män. 33 registrerade deltagare, 16 kvinnor och 17 män. Representantskapsmöte den 28 augusti i ABF-huset Till mötesordförande valdes Linnéa Björnstam och Inga Näslund. Ordförande Veronica Palm inledde diskussionen Det politiska läget. 123 registrerade ombud, 61 kvinnor, 62 män. 47 registrerade deltagare, 23 kvinnor, 24 män. 18

19 Representantskapsmöte den september i ABF-huset Till mötesordförande valdes Linnéa Björnstam, Elisabeth Brandt Ygeman, Petra Engman, Bosse Ringholm och Gunnar Söderholm. Behandling av kongressmotioner. Avtackning av Arne Ahlström och Kenneth Strömberg. 29 september 144 registrerade ombud, 71 kvinnor, 73 män. 53 registrerade deltagare, 21 kvinnor, 32 män. 30 september 116 registrerade ombud, 57 kvinnor, 59 män. 40 registrerade deltagare, 16 kvinnor, 24 män. Representantskapsmöte den 30 oktober i ABF-huset Till mötesordförande valdes Margrethe Höglund. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård rapporterade om det pågående budgetarbetet i Stadshuset. Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin och Martin Engman rapporterade från den politiska arbetsgruppen för stadsbyggnad och bostäder. 103 registrerade ombud, 46 kvinnor, 57 män. 45 registrerade deltagare, 18 kvinnor, 27 män. Representantskapsmöte den 11 december i ABF-huset Till mötesordförande valdes Inga Näslund och Elisabeth Brandt Ygeman. På mötet behandlades partiprogramsremissen. Erlander-medaljen delades ut till Ann- Marie Furumark. Uttalande togs om situationen i Palestina gällande bojkott av israeliska varor från ockuperad mark i Palestina. 92 registrerade ombud, 42 kvinnor, 50 män. 45 registrerade deltagare, 30 kvinnor, 15 män. 19

20 Redovisning av motioner från representantskapet med direkta uppdrag till styrelsen Motion A03 Vikten av att värna kollektivavtalen A. att genom facklig politisk samverkan verka för att fler företag tecknar kollektivavtal. B. att alla varor och tjänster som inhandlas köps eller hyrs sker från företag som tecknat kollektivavtal för sina anställda. A. Det pågår ett arbete, gemensamt med Fackliga utskottet, för att ta fram en handlingsplan, klart våren B. Beslutet beaktas i alla förekommande fall Motion A07 En politik för kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden Årsmötesbeslut: A. att lyfta upp/upplysa om vikten av kvalifikationer och kunskaper hos kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden. B. att vända om det negativa och inpräglade i ordet invandrare till en positiv bild av invandrare där man ser deras kompetens och kreativitet. C. att skapa förståelse på arbetsmarknaden där kvinnor med annan etnicitet kommer att efterfrågas och accepteras efter sin identitet, kompetens och kunskap. D. att gå ifrån stereotyper och schabloner, integritet är en viktig faktor för människor med annan etnisk bakgrund. A. Motion samt utlåtande är skickade till programkommissionen. Något svar har inte getts utöver programförslagets formuleringar kring jämlikhet och ickediskriminering. B, C och D. Inkluderas i kongressmotion HX01, Ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för Socialdemokraterna. Motion A skäl till att agera, cirka unga män befinner sig utanför alla samhällsfunktioner. A. att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt påtalar vikten av att en konsekvensutredning snarast genomförs B. att samhällsmedel för särskilda insatser avseende personal och ekonomiska medel föreslås avdelas för att hantera detta utanförskap Motionen har skickats till riksdagsgruppen. Eventuella åtgärder inom riksdagsgruppen till följd av motionen återrapporteras i nästkommande verksamhetsberättelse. Motion A16 Samlingslokaler A. att årsmötet ger i uppdrag till arbetarekommunens styrelse att verka för att fler samlingslokaler blir tillgängliga för stadens ideella föreningar B. att de befintliga lokalerna ges de resurser som krävs för en långsiktig funktionalitet och hållbar ekonomi C. att avgifterna ska vara symboliska och inte får utgöra ett hinder för aktiviteterna. Motionerna inkluderas i KF-gruppens budgettext för

21 Motion A17 Förtroendevaldas förmåner Arbetarkommunens styrelse anser att det är självklart att våra förtroendevalda ska följa de regler som är uppsatt för ersättningar och arvoden samt även i övrigt uppträda på ett sätt som vinner respekt. A. att stärka förtroendet för politiskt förtroendevalda i allmänhet och våra egna företräden i synnerhet är en mycket viktig uppgift. B. Arbetarkommunens styrelse föreslår årsmötet besluta att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag på hur förtroendet för våra förtroendevalda kan stärkas. C. Vidare att ekonomiska ersättningar för förtroendeuppdrag och offentliga uppdrag ska vara på en sådan nivå att inte stora klyftor skapas mellan politiska företrädare och medborgare; att partiet initierar en utvärdering och översyn av omfattningen och nivån på ekonomiska ersättningar för förtroendeuppdrag och offentliga uppdrag. A. Ingår i kandidatförsäkran beslut på representantskapet I och med att ett färdigt förslag har presenterats har styrelsen och expeditionen fullgjort sin del av beslutet. B. tas med i nya riktlinjerna för val och nomineringsprocesser. Beslut på representantskapet C. Skickats till organisationsutredningen. Motion A18 Att Stockholms Arbetarekommunen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att se över Stadsdelsnämndernas uppdrag, roll och geografi Arbete pågår i Stadshuskansliet med denna fråga där arbetarekommunens ledamöter vägleds av motionens mening och inriktning. Eventuella förändringsförslag kommer att läggas fram efter valet Motion B01 Skuldkrisen i Euro-området A. att Stockholms arbetarekommun arbetar för att EU ska ha en avsevärt större budget för jobbskapande åtgärder. Motionen har skickats till EU-parlamentsgruppen som ännu inte har gett återkoppling. Eventuella resultat av beslutet redovisas i kommande verksamhetsberättelse. Motion B09 Stoppa spelet med pensionspengarna att anse motionen besvarad med tillägg av följande nya att-sats: att sända motionen jämte utlåtande, för kännedom till de socialdemokratiska ledamöterna i pensionsgruppen som leder partiets arbete för att utveckla pensionssystemet. Har skickats till ledamöterna i pensionsgruppen. Motion B13 En ny Socialistinternational - ett sätt att slippa rodna att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt verkar för att Socialistinternationalen till alla delar uppfyller minst kap 2 och 5 i Declaration of Principles of the Socialist International i annat fall bör partiet överväga andra lösningar. Partiet på nationell nivå har agerat i motionens anda. 21

22 Motion C23 Ungdoms politiskt programa att uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till ungdomspolitiskt program. Arbetsgrupp ska tillsättas i samarbete med SSU distriktet efter årsmötet Kvarstår i balans till nästa verksamhetsberättelse. Motion C27 Var finns männen i skola och förskola? att arbetarekommunen tar fram en handlingsplan för hur detta ska genomföras och använder denna i oppositionsarbetet och när socialdemokraterna får makt nästa gång. Motionen har skickats till gruppledarna i SDN med uppmaning att lägga en skrivelse i nämnden. Efter årsmötet 2013 kommer en arbetsgrupp att tillsättas med uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan. Motion C31 Ungdomars trygghet = Sveriges framtid att integrera och utöka emotionell och social utveckling i standardämnen som biologi, naturkunskap, socialkunskap. att också ge skolan i uppdrag att i större utsträckning arbeta med värderingar och normkritik att representantskapet antar motionen som sin egen samt tilläggsattsats att integrera och utöka social kunskap hos alla elever. Motionen har överlämnats till politikutvecklingsgruppen för utbildning och skola i Stockholmsregionen. Eventuella resultat kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E06-07 Ta bort taket på kansliavgifterna Inkluderas i kandidatförsäkran, beslut på representantskapet Resultatet redovisas i nästkommande verksamhetsberättelse. Motion E08,09 Öka rörligheten i Socialdemokraterna, Inför princip mot långsittande att uppdra åt styrelsen att återkomma med förslag till hur mandatperioden för partiets förtroendevalda ska begränsas. Att uppdra åt styrelsen att återkomma med ett förslag till hur antalet partiuppdrag och offentliga uppdrag för varje enskild person ska begränsas. Tas med i nya riktlinjer för val och nomineringsprocesser., beslut på representantskapet Motion E14-15 Att borgarråd och landstingsråd väljs av representantskapet efter förslag från den valberedning som utsetts vid representantskapets årsmöte. att den valberedning som ändå väljs vid årsmötet efter sedvanlig nomineringsprocess också föreslår kandidater till borgarråd och landstingsråd som därefter väljs av representantskapet. Skickad till Partistyrelsen samt tas med i nya riktlinjer för val och nomineringsprocesser., beslut på representantskapet , som också förtydligade att den valberedningen som avses är den för nämnder och styrelser. Motion E17 Strategi A. att arbetarekommun får i uppdrag att ta fram ett program som också kan användas i valet med kraftfulla och konkreta satsningar. B. att det programmet i första hand ska formas av lokala politiker som har god 22

23 kännedom om områdena och som har mycket kontakter med boende förslagsvis från 4 utvalda stadsdelar (baserat på valdeltagandet). C. att arbetarekommunen ställer sig bakom förslaget att åtminstone delvis arvodera lokala politiker så att de får möjlighet att skapa ett förtroende för vår politik. A. Inkluderas i arbetet med vårt kommunala valprogram samt i det strategiska arbetet för att öka valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande. Under 2012 har arbetarekommunen lanserat väljardialog som arbetsmetod för att områdesorganisationerna ska inkludera medborgare, medlemmar och lokalpolitiker i utformningen av valplattformen inför B. Arbetarekommunen har under 2012 stöttat områdesorganisationerna med att påbörja väljardialog och därmed inkluderat lokalpolitiker i arbetet med att utforma den framtida politiken i Stockholm. C. Dialog med områdesorganisationerna hur tillgängliga resurser under valåret används på bästa sätt. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E18-19 Valsedlarnas utformning inför kyrkovalet 2013 att det på valsedlarna inför kyrkovalet 2013 ska anges kandidaternas namn, ålder samt yrke eller sysselsättning. Genomförs när valsedlarna utformas. Motion E21 Vår historia egna berättelser A. att arbetarekommunen tar initiativ till att starta ett projekt där medlemmar och andra som är intresserade skriver ner sina egna eller andras personliga berättelser och levnadsöden. Berättelserna samlas i ett häfte eller en bok, på Facebook, som bloggsidor eller på andra sätt. B. att arbetarekommunen lyfter fram de politiska beslut som socialdemokraterna drivit och som gjort Sverige till ett välfärdsland. C. att berättelserna eller delar av berättelserna också kan vara ett inslag vid olika aktiviteter t ex vid första maj. Som åtgärd för A, B och C ska styrelsen uppmana ABF och Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Sällskap att påbörja ett arbete i linje med motionens mening. Arbetarekommunen kommer att ge det stöd som är nödvändigt för att få projektet att fungera men kommer inte att inta en ledande roll i arbetet. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E22 Nominering av ombud att det ges en kort funktionsbeskrivning av uppdraget och en bekräftelse att kandidaten fått uppdraget, samt namnet på ansvarig kontaktperson. Det pågår ett arbete med uppdragsbeskrivningar i Folkrörelse-och kampanjteamet. Kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse. Motion E24 Hur bemöter vi Sverigedemokraternas politik? A. att Socialdemokratin på lokal, regional och riksnivå ska utmana Sverigedemokraterna där tillfälle ges B. att Stockholms arbetarkommun initierar diskussioner och debatter om utanförskap och integration/segregation t ex genom att införa dessa ämnen i arbetarkommuns representantskaps dagordning. C. att årsmötet sänder motionen vidare till partistyrelsen för ställningstagande 23

24 angående i motionen föreslagen ändrade attityd gentemot Sverigedemokraterna. A. Seminarium anordnades den 8 december tillsammans med Expo Ett seminarium hur vi tacklar Sverigedemokraterna i debatten inför valet B. Tema integration på ett representantskap under C. Inkluderas i kongressmotion HX01. Motion E26 Skapa regionalt beslutsorgan för landstingspolitiken att representantskapet beslutar att ett regionalt representantskap bör inrättas. att uppdra åt Stockholms Arbetarekommuns styrelse att uppta förhandlingar med Stockholms läns partidistrikt i syfte att uppnå en överenskommelse om detta. Frågan har lyfts med Stockholms läns partidistrikt som dock gör bedömningen att det inte finns ett behov av det slag som beskrivs i motionen. Förutsättningar för att inleda förhandlingar kring att införa ett regionalt representantskap saknas därmed och styrelsen har gjort vad som i nuläget är möjligt utifrån det fattade beslutet. Motion E29 Förtroendevaldas ersättningar och utsatthet att se över arvodena i nämnder och delegationer, så att det blir en rättvis ersättning att fundera på en lösning med professionellt stöd till dem som sitter i sociala delegationen Motionen har skickats till kommunfullmäktigegruppen. Eventuellt resultat kvarstår att redovisa i nästa verksamhetsberättelse i KF-gruppens eller styrelsens verksamhetsberättelse. Motion E32 Jämställd rekrytering i Socialdemokraterna att Stockholms arbetarekommun ska verka för att Socialdemokraterna ska ha en jämn könsfördelning vid anställningar inom den egna organisationen. att Stockholms arbetarekommun ska verka för att Socialdemokraterna alltid ska vara ett föredöme vid rekrytering och som arbetsgivare. Detta är en del av de principer vilka Stockholms arbetarekommun följer vid samtliga rekryteringar. I den mån en ojämn könsbalans finns inom personalen prioriteras i övrigt likvärdiga sökande av det underrepresenterade könet. Motion E33 Facklig-politisk samverkan att arbetarekommunen ska prioritera organisering av LO-medlemmar och på arbetsplatser. Pågående samarbete mellan LO-distriktet och teamet Folkrörelse- och kampanj vilket också diskuteras i Fackliga utksottet och i Fackliga rådet. Bland annat har LO-distriktet i Stockholm och arbetarekommunen samarbetat kring medlemsundersökningen under hösten. 24

25 Utsedda av årsmötet utöver styrelsen Revisorer Ordinarie Amanj Mala Ali Anita Modin Gun Risberg Ersättare Sigurd Eliasson Gunnel Färm Lazarus Kulaba-Malingha Fanbärare Ordinarie Alvar Alaperä Britten Lagerkvist Tranströmer Inga Näslund Paul Trossö Ersättare Alexis Asvestas Annika Johansson Arhe Hamednaca Erik Hallonstén Wikström Emma Malmström Gustav Mannerström Jansson 25 direktvalda till representantskapet Anita Gradin Eleonore Eriksson Leni Björklund Gunnel Färm Gabriella Granditsky Svenson Inger Grufman Jan-Olof Gustavsson Leif Gustafson Mats Hulth Paraskevi Karazissi Pedro Bentancour Garin Roine Hangvar Dimitrios Karkamanis Sanna Fransson Per-Erik Kull Anne-Marie Lindgren Erik Nilsson Gadha Makdesi-Elias Jens Orback Lennart Svensson Maj Britt Theorin Milly Namiro Darlson Magnus Nilsson Niklas Nilsson Sonja Pagrotsky 25

26 Granskningsutskottet Ordinarie Ersättare Valberedning Ordinarie Ersättare Ingela Håkansson, sammankallande Gert Abelt Per Aldeborg Norma Aranda de Gutiérrez Elsemarie Bjellqvist Carolina Gomez Lagerlöf Leif Krafft Inger Grufman Roine Hangvar Kyllikki Iroegbu Christos Tsoukatos Lukas Romson Britten Lagerkvist Tranströmer Roland Eliasson Katina Staf, sammankallande Juan Carlos Cebrian Petra Engman Stefan Hansson Robert Johansson Mia Päärni Björn Sund Birgit Marklund Beijer Urban Ryadal Emma Lindqvist Johan Heinonen Mervi Mäkinen Andersson Nicholas Smidhagen Gadha Makdesi-Elias Anställda på expeditionen 2012 Burell Olle, kommunsekreterare Moström Johan, ombudsman folkrörelse och kampanj Almgren Sven, hedersombudsman Säll Annie, ombudsman folkrörelse och kampanj Åsberg Lasse, ombudsman folkrörelse och kampanj och studier Rönngren Tina, ombudsman press och kommunikation Ståhl Fredrik, assistent press och kommunikation Löfven Ulla, ombudsman, kyrkopolitisk from 1 juni Gidlööf Ing-Marie, ombudsman, administration och ekonomi Holm Sophia, assistent, administration och ekonomi from 1 december Sundblad Torbjörn, praktikant administration och ekonomi Tiihonen Lena, assistent administration och ekonomi Ahlström Arne, assistent administration och ekonomi tom 30 september Strömberg Kenneth, deltidsombudsman tom 31 oktober Lindgren Sylvia, volontär 26

Cirkulär 2010-12-13. nr 10. Val av ny kommunsekreterare Den 20 december väljer Stockholms socialdemokratiska

Cirkulär 2010-12-13. nr 10. Val av ny kommunsekreterare Den 20 december väljer Stockholms socialdemokratiska 2010-12-13 Cirkulär nr 10 Stockholms socialdemokratiska partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stockholms arbetarekommun

Verksamhetsberättelse. Stockholms arbetarekommun Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms arbetarekommun Omslagsbild: Karl-Petter Thorwaldsson, 1 maj 2013. Foto: Anders Löwdin INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJ...10

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Lägesrapport,ll arbetarekommunens representantskap 2012-08- 28 Olle Burell och Johan Moström Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte 2012

Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte 2012 Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte 2012 Namn Kommunalanställdas Socialdemokratiska Förening Katarina s-förening Kommunalanställdas Socialdemokratiska Förening Adbo, Jerry Alaperä, Alvar Hässelby

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Verksamhets berättelse 2011. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhets berättelse 2011. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhets berättelse 2011 Socialdemokraterna i Stockholm innehåll Inledning 5 Styrelsens verksamhet 6 Intern kommunikation och demokrati 8 Stöd till lokal partiverksamhet 13 Studieverksamhet 16 Kampanj

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Maria-Södra stations socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Föreningen hade vid 2014 års slut 168 medlemmar (138 A, 30 B). 2013 var antalet medlemmar 155, 2012: 164, 2011: 158, 2010:

Läs mer

Cirkulär Nästa representantskapsmöte hålls Extrainsatt representantskapsmöte Årsmöte Vårens sista representantskap

Cirkulär Nästa representantskapsmöte hålls Extrainsatt representantskapsmöte Årsmöte Vårens sista representantskap nr 01/2010 Cirkulär Socialdemokraterna i Stockholms föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016/2017

Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förslag till: Verksamhetsinriktning 2016/2017 Förord En verksamhetsinriktning beskiver uppgifter, mål och prioriteringar för vår organisation. Hur vi når målen och vilka metoder vi använder redovisas i

Läs mer

05/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

05/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 05/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

03/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

03/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 03/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val Stockholm Antagen av representantskapet den 12 mars 2013 Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val En öppen och genomskinlig valberedningsdriven process Vårt mål är att Socialdemokraterna

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms arbetarekommun Omslagsbild: Stockholms största selfie 10 september 2014. Foto: Mattias Vepsä INNEHÅLL INLEDNING...5 STYRELSE OCH EXPEDITION Styrelse...6 Övriga utsedda

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms arbetarekommuns representantskap tisdagen den 23 februari 2016 kl Plats: ABF-huset Sveavägen 41.

Protokoll fört vid Stockholms arbetarekommuns representantskap tisdagen den 23 februari 2016 kl Plats: ABF-huset Sveavägen 41. 1/6 Protokoll fört vid Stockholms arbetarekommuns representantskap tisdagen den 23 februari 2016 kl. 18.00. Plats: ABF-huset Sveavägen 41. 1 Mötets öppnande Ordförande Veronica Palm öppnade mötet och hälsade

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Medlemsid Efternamn Förnamn Nominerad till Nominerad av Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Högalid Hornstull s-förening Abelt

Medlemsid Efternamn Förnamn Nominerad till Nominerad av Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Högalid Hornstull s-förening Abelt Medlemsid Efternamn Förnamn Nominerad till Nominerad av 402576 Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Högalid Hornstull s-förening 8704 402576 Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Kommunalanställdas

Läs mer

Cirkulär. Nu drar vi igång valrörelsen! 2010-08-17. nr 06

Cirkulär. Nu drar vi igång valrörelsen! 2010-08-17. nr 06 2010-08-17 Cirkulär nr 06 Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00 nr 04/2010 Cirkulär Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT. Regional handlingsplan

SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT. Regional handlingsplan SOCIALDEMOKRATERNA FRAMTIDSPARTIET ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT Regional handlingsplan 2 (12) Fokus på Framtidspartiet 2016-2020 Förord Socialdemokraterna står inför stora utmaningar under de kommande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad Verksamhetsplan 2017 Centerpartiet i Stockholms stad 1. Inledning Centerpartiet i Stockholm växer som aldrig förr. När vi nu sätter planeringen för 2017 års verksamhet ska vi göra allt för att ta erbjuda

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer