ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.)"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m ) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden") som önskar använda sig av de tjänster som T3 tillhandahåller från en tid till en annan för privat bruk ("Tjänst(er)"). Tjänster beskrivs på T3:s hemsida ("Hemsidan"). Förutom de Allmänna Villkoren gäller även T3:s särskilda villkor for vissa enskilda Tjänster (de "Särskilda Villkoren") samt T3:s från tid till en annan gällande prislistor för enskilda Tjänster ("Prislistan" "Prislistorna") som finns tillgängliga på Hemsidan. Tillsammans benämns och utgör Kundens beställning av Tjänst, de Allmänna Villkoren, i förekommande fall de Särskilda Villkoren, beskrivningen av Tjänst på Hemsidan och Prislistan avtalet mellan T3 och Kunden ("Avtal(et)"). Vid eventuella motsättningar mellan de Allmänna Villkoren och de Särskilda Villkoren, ska de Särskilda Villkoren ges tolkningsföreträde. Vid eventuella motsättningar mellan de Allmänna Villkoren och de Särskilda Villkoren å ena sidan och Prislistan å andra sidan, ska Prislistan ges tolkningsföreträde. 1.2 Följande villkor och förutsättningar ska vara uppfyllda för att Avtal ska vara giltigt; (i) Kunden måste vara myndig samt inneha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige och (ii) den bostad/fastighet till vilken Tjänster ska levereras måste uppfylla de tekniska förutsättningarna för Tjänsten som återfinns på Hemsidan 2 AVTALETS INGÅENDE OCH ÄNDRINGAR 2.1 Avtalet mellan Kunden och T3 ingås vid den tidigaste tidpunkten av den tidpunkt då T3 börjar tillhandahålla Kunden de Tjänster Kunden beställt eller vid den tidpunkt då T3 via E-post eller brevledes per post bekräftat Kundens beställning. 2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. 2.3 T3 förbehåller sig rätten att vid nytecknande av Avtal och vid Kundens utökning av beställda Tjänster inhämta kreditupplysning avseende Kunden från extern part. 3 PRISER, BETALNING OCH FAKTURERING 3.1 Kunden ska till T3 betala de priser som anges i Prislistan för de Tjänster för vilka Avtal ingåtts. Priserna i Prislistan kan under Avtalets löptid komma att justeras efter avisering enligt punkten 2.2 ovan. 3.2 Betalning av rörliga kostnader sker i efterskott och betalning av fasta kostnader sker i förskott. Betalningsvillkor är 20 dagar netto och det tillkommer även avgifter vid fakturering, avisering samt beställning av fakturakopior i enlighet med vad som anges vid var tid gällande Prislistor. 3.3 Efter överenskommelse med T3 har Kunden möjlighet att betala via autogiro, faktura brevledes per post eller faktura per E-post. (T3:s första fakturering av Tjänst sker dock brevledes per post.) Om inte annat överenskommits mellan Kunden och T3 ska betalning ske via faktura som skickas ut brevledes per post. Om Kunden inte sköter sina betalningar kommer T3 endast att godta faktura brevledes per post som betalningssätt. 3.4 Om Kunden inte betalar faktura senast på fakturans förfallodatum har T3 rätt att debitera Kunden en påminnelseavgift och förseningsavgift i enlighet med Prislistan samt debitera Kunden dröjsmålsränta i enlighet med 4 och 6 räntelagen (SFS 1975:635) till dess full betalning sker. 4 UTRUSTNING 4.1 Användande av Tjänst förutsätter att Kunden har utrustning som är kompatibel med Tjänst. Mer information om vilken utrustning som är kompatibel återfinns på Hemsidan. 4.2 Kunden har möjlighet att hyra eller köpa utrustning som är kompatibel med Tjänst av T3 till de priser som anges i Prislistan. 4.3 Kunden är ansvarig för att" från T3 hyrd eller köpt utrusning endast används på ett behörigt och säkert sätt vilket bl.a. innefattar att sådan utrustning endast används för sitt avsedda ändamål och i enlighet med de instruktioner och anvisningar som gäller för utrustningen. Det åligger Kunden att väl vårda hyrd utrustning och att säkerställa att utrustningen omfattas av hemförsäkring eller annan egendomsförsäkring. Skada på eller förlust av hyrd utrustning ska omgående anmälas till T3:s kundtjänst. Utrustning som har hyrts av T3 ska återlämnas av Kunden till T3 eller den som T3 anvisar inom 30 dagar efter det att Avtalet upphör oavsett skälet härtill eller om T3 per E-post eller brevledes begär detta för att inspektera utrustningen. Återlämnas inte utrustningen inom föreskriven tid eller om den utsatts för handhavandefel eller slitage utöver vad som normalt kan förväntas, kommer Kunden att debiteras ersättning härför i enlighet med Prislistan. 5 SUPPORT OCH FELANMÄLAN 5.1 T3 tillhandahåller support för Tjänster samt den mjuk- och hårdvara som hyrs/licensieras ut av T3 till Kunden. T3 tillhandahåller inte support för Kundens egen utrustning, exempelvis router eller programvaror, eller för kommunikationsproblem hos Kunder med egna nätverkslösningar där flera användare nyttjar samma Tjänst. 5.2 Om det uppstår fel eller avbrott i Tjänst ska Kunden omgående meddela T3:s kundtjänst. 1

2 5.3 T3 ska inom skälig tid från det att Kunden kontaktat T3:s kundtjänst göra en felsökning samt avhjälpa felet. Fel som avhjälpts inom 10 arbetsdagar ska alltid anses vara avhjälpta inom skälig tid. 5.4 Fel som beror på T3 ska avhjälpas av T3 utan kostnad for Kunden. Om det visar sig att felet beror på Kunden eller någon/något som Kunden ansvarar för är Kunden skyldig att ersätta T3 för felsökningen, felavhjälpningen samt övriga kostnader i enlighet med de priser som anges härför i Prislistan. 5.5 Har felavhjälpning inte kunnat ske inom skälig tid efter det att T3 erhållit anmälan om fel har kunden rätt att erhålla prisavdrag. Prisavdraget utgår för varje dag berörd Tjänst varit ur funktion utöver de 10 första arbetsdagarna enligt de belopp som anges i Prislistan. Prisavdraget regleras genom avdrag på nästkommande faktura till Kunden. 5.6 Kunden har inte rätt till prisavdrag for fel som beror på omständigheter utanför T3:s kontroll enligt punkten 7.1 nedan (Force Majeure). 5.7 Kunden ska bereda T3, eller underleverantör till T3, tillträde till sin bostad i syfte att T3 kan genomföra felsökning och/eller felavhjälpning. 6 KUNDENS ANSVAR 6.1 Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter som den lämnar till T3 är fullständiga och korrekta. 6.2 Kunden ansvarar för att den hård- och mjukvara som T3 tillhandahållit i samband med Tjänst installeras enligt T3:s instruktioner. 6.3 Kunden får endast använda Tjänster för eget privat bruk. Kunden ansvarar för att användningen av Tjänster inte (i) ger upphov till skada eller annan olägenhet för T3 eller tredje man, (ii) kränker T3:s eller tredje mans upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter eller (iii) på annat sätt strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut. 6.4 Kunden ansvarar gentemot T3 och tredje man för (i) skada som uppkommit genom fel eller försummelse från Kundens sida, (ii) skada som uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter Kunden har tillhandahållit T3, och (iii) skada som uppstår på grund av fel eller brist i Kundens kommunikationsutrustning, programvara som Kunden har på sin databärare eller access som Kunden använder sig av. 7 FORCE MAJEURE 7.1 Ingen av parterna är ansvarig for fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta Avtal vid omständigheter bortom parternas kontroll vars omständigheter inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, exempelvis naturkatastrofer, krig, konflikt på arbetsmarknaden, atmosfäriska eller tekniska störningar, avbrott i allmänna kommunikationer, skada som tillfogats Kunden av tredje man, brand, explosion, översvämning, storm, terrordåd eller motsvarande händelser. 8 SKADESTÅND 8.1 Vid fel i Tjänst har Kunden rätt till prisavdrag i enlighet med vad som anges i punkterna 5.5. och 5.6 ovan. Vid annat avtalsbrott från T3:s sida eller vid oaktsamhet som inte resulterar i fel i tjänst från T3:s sida, ska T3 ersätta Kundens skada förutsatt att Kunden vidtagit skäliga och rimliga åtgärder för att begränsa sin skada. Eventuella skadeståndsanspråk mot T3 ska framställas till T3 utan oskäligt dröjsmål och senast tre månader efter det att Kunden erhållit kännedom om grunden för kravet. 9 PERSONUPPGIFTER 9.1 T3 kommer att använda de personuppgifter som inhämtas i samband med Avtalets ingående och Kundens nyttjande av Tjänst, endast i syfte att användas för Avtalet, leveransen av Tjänster och T3:s kommunikationer med Kunden inklusive kommunikationer beträffande T3:s tjänsteutbud, erbjudanden och kampanjer. 9.2 Kunden är införstådd med och samtycker till att Kundens personuppgifter kommer att behandlas av T3, av T3 helägt dotterbolag eller annan tredje part som T3 har ett samarbete med, i syfte att göra kreditbedömning av Kunden, nummerupplysningsändamål (vilket bland annat innebär tillgängliggörande av personuppgifterna via telefonkataloger, hitta.se och liknande tjänster). 9.3 Kunden har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära information om hur Kundens personuppgifter behandlas. Vidare har Kunden rätt att begära att personuppgifter som på något sätt behandlas i strid emot detta Avtal eller personuppgiftslagen raderas eller rättas. 10 ÖVERLÅTELSE 10.1 Kunden får, efter att först ha inhämtat ett uttryckligt skriftligt godkännande härtill från T3, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man. T3 har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter (inkluderande fordringar mot Kunden) enligt Avtalet till tredje man under förutsättning att T3 per E-post eller brevledes på de adresser som anges i punkten 13 nedan meddelar Kunden att en sådan överlåtelse skett (Information om att överlåtelse av T3:s fordringar mot Kunden har skett kan ske i T3:s kundfaktura). 2

3 11 UPPSÄGNING 11.1 Vad avser avtalade Tjänster utan bindningstid äger T3 respektive Kunden rätt att säga upp Avtalet avseende sådana Tjänster med en minsta uppsägningstid av en kalendermånad. I samband med kampanjer kan dock T3 erbjuda Tjänster med kortare uppsägningstid än en kalendermånad. (Dina avtal och de uppsägningstider som gäller för dina Tjänster återfinner du om du loggar in på din kundportal på Vid parts väsentliga avtalsbrott äger, den andre parten rätt att säga upp sådana avtalade Tjänster till omedelbart upphörande Vad avser avtalade Tjänster med bindningstid, kan uppsägning av Avtalet avseende sådan Tjänst ske till utgången av bindningstiden med iakttagande av en minsta uppsägningstid av en kalendermånad. Vid utebliven uppsägning förlängs och övergår Avtalet till att bli ett tillsvidareavtal med en ömsesidig uppsägningstid av minst en kalendermånad. Avtal med bindningstid kan under bindningstiden endast sägas upp till förtida omedelbart upphörande vid väsentligt avtalsbrott från parts sida eller enligt punkterna 11.3 och 13.2 nedan Kunden äger alltid rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om T3 ändrar ett väsentligt avtalsvillkor. Rätten att säga upp Avtalet enligt denna punkt gäller ifrån dagen då T3 aviserade om det ändrade Avtalet till och med en vecka efter det att den aviserade villkorsändringen trätt ikraft T3:s uppsägning av Avtalet ska alltid ske skriftligen per E-post eller brevledes. Kundens uppsägning av Avtalet kan ske telefonledes till T3:s kundtjänst, per E-post eller brevledes. Kundens och T3:s uppsägningar kan ske på de adresser som anges i punkten 14 nedan. 12 DISTANSHANDELSLAGEN OCH ÅNGERRÄTT 12.1 Om Avtalet med Kunden har träffats på distans har Kunden enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2000:274) en ångerrätt under en tidsperiod om 14 dagar från det att avtalet om Tjänsten ingåtts mellan T3 och Kunden. Om det ingår en vara i Kundens beställning av en Tjänst har Kunden rätt att ångra sig inom 14 dagar från det att Kunden mottagit paketet med varan. Om Kunden under tidsperioden för ångerrätten börjar använda Tjänsten upphör ångerrätten Om Kunden rättidigt utövar ångerrätten har Kunden rätt att få tillbaka det belopp som Kunden betalat till T3 för Tjänsten och återbetalning kommer i sådant fall ske inom 30 dagar. Ångerrätten beträffande en vara gäller dock bara om varan returneras i väsentligen oförändrat skick till T3 (varan får undersökas och bör om möjligt returneras i varans originalförpackning). Returfrakten ska betalas av Kunden som också står risken för varan intill dess att den vid retur har mottagits av T3. Om Kunden önskar utöva sin ångerrätt ska Kunden kontakta Telecom3 Sverige AB, org. nr , postadress: Box 133, UMEÅ, besöksadress: Västra Esplanaden 2, Umeå, E-post: telefon; T3 förbehåller sig rätten att i de fall returen ej kommit oss tillhanda, eller vid skadad retur, debitera varan enligt gällande Prislista. 13 AVSTÄNGNING 13.1 T3 förbehåller sig rätten att stänga av Tjänst om Kunden bryter mot Avtalet eller annars missbrukar Tjänst. Kunden ska snarast underrättas vid en eventuell avstängning och av underrättelsen ska orsaken till varför Tjänst stängs av och under hur lång tid Tjänst kommer att vara avstängd anges T3 förbehåller sig även rätten att stänga av Tjänst efter det att förfallen betalning inte skett efter det att skriftlig betalningspåminnelse skickats till Kunden. I betalningspåminnelsen anges det att Avtalet kan komma att sägas upp till omedelbart upphörande och att Tjänst kommer att stängas av om inte full betalning sker inom en viss specificerad tid. Om full betalning inte skett inom den i betalningspåminnelsen specificerade tiden äger T3 rätt att säga upp Avtalet till omedelbart förtida upphörande och, om bindningstid gäller för Tjänsten, att debitera Kunden ett belopp som motsvarar de resterande betalningar som skulle erläggas av Kunden under den resterande tiden av den avtalade bindningstiden räknat från uppsägningstidpunkten. 14 KOMMUNIKATION 14.1 Vad angår Kundens utövande av ångerätt anges fullständiga kontaktuppgifter med T3 i punkten 12.2 ovan. Härutöver gäller vad som sägs i punkterna 14.2 och 14.3 nedan beträffande kommunikation Meddelanden som enligt Avtalet kan skickas med E-post (inklusive men inte begränsat till avtals- och villkorsändringar, betalningspåminnelser och uppsägningar) ska av Kunden skickas till T3 på följande E-post adress och av T3 till Kunden på den E-postadress som Kunden lämnat till T3 vid Avtalets ingående eller den E-postadress som Kunden senare anmält in till T3:s kundtjänst Meddelanden som enligt Avtalet kan skickas brevledes ska av Kunden skickas till T3 på följande adress Telecom3 Sverige AB, Box 133, Umeå och av T3 till Kundens folkbokföringsadress eller den postadress som Kunden lämnat till T3 vid Avtalets ingående. 15 TVIST 15.1 Tvist i anledning av Avtalet eller Tjänster ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Kunden kan även hänskjuta tvist till prövning av Allmänna Reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Svensk materiell rätt ska äga tillämpning på Avtalet och Tjänster. 3

4 TELECOM 3 SVERIGE AB:S SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BREDBAND- PRIVATKUNDER Dessa Särskilda Villkor Bredband ("Bredbandsvillkor(en)") äger tillämpning på Telecom3 Sverige AB:s ("T3") bredbandstjänster. I tillägg till dessa Bredbandvillkor äger även T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder och T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder (i de fall då kunden är en fysisk person och konsument) tillämpning på T3:s Bredbandstjänster. Vänligen läs igenom dessa och de övriga nämnda villkoren noggrant och kontakta T3 om du har frågor rörande villkoren. Begrepp som i dessa Bredbandvillkor inleds med versal och som inte särskilt definieras i dessa Bredbandsvillkor ska ha den betydelse som begreppen givits i T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive Allmänna Villkor för Privatkunder. 1. Bredbandstjänsten Med "Bredbandstjänst(en)" i dessa Bredbandsvillkor avses den bredbandstjänst som Kunden beställt och abonnerar på från T3. Bredbandstjänstens innehåll och de tekniska förutsättningarna för Bredbandstjänsten beskrivs närmare på T3s Hemsida Förändringar av Bredbandstjänsten liksom förändringar av priser och villkoren för Bredbandstjänsterna aviseras och sker på sätt som framgår av T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder. 2. Förutsättningar för Bredbandstjänsten och kundåtaganden Kunden ska vid behov och på T3s begäran förse T3 med kontakter till ägare till fastighetsnät och accessnät, i frågor som rör näten och anslutning av Bredbandstjänsten till dessa. Den hastighet med vilken Kunden är uppkopplad mot Internet framgår av den beställda Bredbandstjänstens tjänstebeskrivning på T3s Hemsida och återfinns också på Kundens kundportal på Angiven överföringshastighet är endast ungefärlig. Faktisk överföringshastighet kan variera bland annat på grund av T3s anslutna utrustning, stadsnätets anslutna utrustning och Kundens anslutna utrustning. Kunden är medveten om att Internet kan missbrukas av utomstående och att det kan uppkomma störningar i Internettrafiken över vilka T3 inte har kontroll och för vilka T3 inte ansvarar. 3. Lagringsutrymme för Bredbandstjänsterna m.m. För Bredbandstjänster som innefattar e- postkonton gäller att lagringsutrymmet är begränsat. Kunden ansvarar för att fortlöpande tömma e-postkontot. Om Kunden överskrider det tilldelade lagringsutrymmet kan T3 inte garantera Tjänstens funktion. T3 har rätt att ta bort olämpliga e-postadresser. Kundens tilldelade lagringsutrymme framgår av den beställda Bredbandstjänstens tjänstebeskrivning på T3s Hemsida och återfinns också på Kundens kundportal på 4. Ansvar för information och driftstörningar T3 ansvarar inte för de data och den information som passerar till eller från Internet via T3. Kunden är således ensamt ansvarig för all information och data som skickas eller tas emot via Bredbandstjänsten. Med information och data avses i dessa Bredbandsvillkor ljud, bild, text, data och video, samt länkar till annan Internetsida. I övrigt regleras T3:s och Kundens ansvar i T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder (i det fall då kunden är en konsument). Till förtydligande av och i tillägg till vad som följer av de nämnda villkoren gäller att T3 inte ansvarar för skada eller olägenhet för Kunden eller annan som orsakas av att bredbandsanslutning avbrutits eller störningar på Internet eller som orsakas Kunden eller annan av felaktigt överförda och/eller försenade e-postmeddelanden eller andra Internetbaserade kommunikationsverktyg. 5. Anslutning av egen server Kunden får ansluta egen server till Bredbandstjänsten under förutsättning att den enbart används för Kundens eget bruk. Kunden får däremot inte ansluta en server till Bredbandstjänsten i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda eller tillhandahålla varor, tjänster eller information till annan. 6. Flytt Under förutsättning att T3 har teknisk möjlighet att tillgodose sådan begäran och T3s kostnader härför står i proportion till den administrativa kostnaden för flytten, har Kund som flyttar sin näringsverksamhet från en lokal till en annan lokal eller vad avser privatkunder som flyttar från sin bostad till en annan bostad rätt att få Bredbandstjänsten levererad till den nya lokalen respektive bostaden. Vid flytt har T3 rätt att debitera Kunden en administrativ avgift för flytt, enligt gällande Prislista samt eventuell anslutnings- och startavgift. Priset för Bredbandstjänsten kan även komma att ändras med anledning av flytten. Kunden ska skyndsamt meddela och lämna fullständig information till T3 för att T3 ska kunna administrera flytt av Bredbandstjänsten. Om T3 inte kan leverera Tjänsten till den nya lokalen eller bostaden gäller avtalet rörande Bredbandstjänsten oförändrat, varvid Kunden är bunden vid avtalets ursprungliga villkor innefattande, utan begränsning, den avtalade bindningstiden. 4

5 TELECOM 3 SVERIGE AB:S SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TELEFONI - PRIVATKUNDER Dessa Särskilda Villkor Telefoni ("Telefonivillkor(en)") äger tillämpning på Telecom3 Sverige AB:s ("T3") telefonitjänster. I tillägg till dessa Telefonivillkor äger även T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder och T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder (i de fall då kunden är en fysisk person och konsument) tillämpning på T3:s telefonitjänster. Vänligen läs igenom dessa och de övriga nämnda villkoren noggrant och kontakta T3 om du har frågor rörande villkoren. Begrepp som i dessa Telefonivillkor inleds med versal och som inte särskilt definieras i dessa Telefonivillkor ska ha den betydelse som begreppen givits i T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive Allmänna Villkor för Privatkunder. 1. Telefonitjänsten Med "Telefonitjänst(en)" i dessa Telefonivillkor avses den telefonitjänst som Kunden beställt och abonnerar på från T3. Telefonitjänstens innehåll och de tekniska förutsättningarna för telefonitjänsten beskrivs närmare på T3:s Hemsida Förändringar av Telefonitjänsterna liksom förändringar av priser och villkoren för Telefonitjänsterna aviseras och sker på sätt som framgår av T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder. 2. Förutsättningar för Telefonitjänsten och kundåtaganden Telefonitjänsten förutsätter att Kunden har en fast bredbandsanslutning om 512 Kbit/s eller snabbare (ej 3G) samt att Kunden har en IP-telefonibox med ansluten analog tonvalstelefon eller motsvarande telefon med inbyggt SIP-stöd. Om Kunden har en brandvägg installerad i sina verksamhetslokaler eller i sin bostad ansvarar Kunden själv för att öppna upp de portar som krävs för att Telefonitjänsten ska fungera. Kunden ansvarar själv för den fysiska installationen av den utrustning som krävs för nyttjande av Telefonitjänsten i sina verksamhetslokaler alt. i sin bostad som krävs för att Telefonitjänsten ska kunna brukas. Vänligen notera att T3 inte kan garantera funktionalitet på trygghetslarm eller andra liknande larm tillsammans med T3:s Telefonitjänster. Vidare kan inte T3 garantera att dess Telefonitjänster är kompatibla med fax eller andra tele- och/eller modemtjänster. Om du som Kund önskar använda fax eller andra tele- och/eller modemtjänster bör du därför testa om dessa tjänster fungerar innan portering beställs. Vänligen kontakta T3:s kundtjänst för anvisningar om hur du kan utföra dessa tester. Det åligger Kunden att omgående informera T3:s kundtjänst om Kunden flyttar den IP-telefonibox som Kunden använder för Telefonitjänsten från den adress som Kunden uppgivit för T3. T3 behöver denna information för att kunna knyta Telefonitjänsten till rätt larmtjänst. Om informationen om flytt inte lämnas till T3, kommer följaktligen Telefonitjänsten inte vara kopplad till den larmtjänst som hör till den adress till vilken IP-telefoniboxen flyttats. 3. Ansvarsfrågor T3:s och Kundens ansvar regleras i T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder (i det fall då kunden är en konsument). Utöver av vad som följer av de nämnda villkoren gäller att T3 inte ansvarar för skada eller olägenhet för Kunden eller annan som orsakas av att telefonförbindelse avbrutits eller uteblivit, eller felaktiga telefonmeddelanden eller störningar och förseningar i Telefonitjänsten som orsakats av annan än T3. 5

6 TELECOM 3 SVERIGE AB:s SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MOBILT BREDBAND - PRIVATKUNDER Dessa Särskilda Villkor för mobilt bredband ("Mobil(a) bredbandsvillkor(en)") äger tillämpning på Telecom3 Sverige AB:s ("T3") mobila bredbands- tjänster. I tillägg till dessa Mobila bredbandvillkor äger även T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder (i de fall då kunden är en fysisk person och konsument) tillämpning på T3:s Mobila bredbandstjänster. Vänligen läs igenom dessa och T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder noggrant och kontakta T3 om du har frågor rörande villkoren. Om du inte accepterar villkoren ska du inte ingå avtalet om mobilt bredband. Begrepp som i dessa Mobila bredbandvillkor inleds med versal och som inte särskilt definieras i dessa Mobila bredbandsvillkor ska ha den betydelse som begreppen givits i T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder. 1. Den Mobila bredbandstjänsten Med "Mobil(a) bredbandstjänst(en)" i dessa Mobila bredbandsvillkor avses den mobila bredbandstjänst som Kunden beställt och abonnerar på från T3. Den Mobila bredbandstjänstens innehåll och de tekniska förutsättningarna beskrivs närmare på Hemsidan (www.t3.se). Förändringar av den Mobila bredbandstjänsten liksom förändringar av priser och villkoren för den Mobila bredbandstjänsten aviseras och sker på sätt som framgår av T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder. 2. Tillhandahållande av den Mobila bredbandstjänsten Den Mobila bredbandstjänsten ger Kunden uppkoppling mot Internet genom mobilt bredband förmedlat via av T3:s tillhandahållna mobilnät. Mobilnätet som används för den Mobila bredbandstjänsten har varierande täckning över landet. T3 kan därför inte garantera att täckning finns vid varje tillfälle på varje enskild plats. En uppdaterad täckningskarta finns på Hemsidan eller på respektive nätägares hemsida. Den hastighet med vilken Kunden är uppkopplad mot Internet framgår av den beställda Mobila bredbandstjänstens tjänstebeskrivning på Hemsidan och återfinns också på Kundens kundportal Hemsidan. Angiven överföringshastighet är endast ungefärlig. Faktisk överföringshastighet kan variera bland annat på grund av antal användare, nätets täckning och nätets kapacitet. I de fall den Mobila bredbandstjänstens tjänstebeskrivning anger en särskild begränsning avseende användning av mobil data äger T3, för det fall att begränsningen överskrids, rätt att begränsa, eller stänga av den Mobila bredbandstjänsten. Detsamma gäller, även om ingen begränsning angivits, om Kunden använder mobil data på ett sätt som avviker från normal användning av mobil data, t.ex. genom betydande ned- eller uppladdning eller andra aktiviteter som kan påverka tillhandahållandet av den Mobila bredbandstjänsten till andra T3-kunder. 4. Kundens användning av den Mobila bredbandstjänsten Användande av den Mobila bredbandstjänsten förutsätter att Kunden har utrustning som är kompatibel med den Mobila bredbandstjänsten. Mer information om vilken utrustning som är kompatibel återfinns på Hemsidan. Det åligger Kund att vid mottagande av utrustning att omedelbart kontrollera att den Mobila bredbandstjänsten fungerar på plats där Kund huvudsakligen avser använda den Mobila bredbandstjänsten. 5. Ansvar för information och driftstörningar T3 ansvarar inte för de data och den information som passerar till eller från Internet via T3. Kunden är således ensamt ansvarig för all information och data som skickas eller tas emot via den Mobila bredbandstjänsten. Med information och data avses i dessa Mobila bredbandsvillkor ljud, bild, text, data och video, samt länkar till annan Internetsida. I övrigt regleras T3:s och Kundens ansvar i T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder. I tillägg till vad som följer av nämnda villkor gäller att T3 inte ansvarar för skada eller olägenhet hos Kunden eller annan som orsakas av att bredbandsanslutning avbrutits eller störningar på Internet eller skada eller olägenhet som orsakas Kunden eller annan p.g.a. felaktigt överförda och/eller försenade e-postmeddelanden eller andra Internetbaserade kommunikationsverktyg. 6

7 Särskilda villkor för mobiltelefoni Dessa Särskilda Villkor för Mobiltelefoni ("Mobiltelefonivilikor(en)") äger tillämpning på Telecom3 Sverige AB:s ("T3") mobiltelefonitjänster. I tillägg till dessa Mobiltelefonivillkor äger även T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder och T3:s Allmänna Villkor för Privatkunder (i de fall då kunden är en fysisk person och konsument) tillämpning på T3:s Mobiltelefonitjänster. Vänligen läs igenom dessa och de övriga nämnda villkoren noggrant och kontakta T3 om du har frågor rörande villkoren. Begrepp som i dessa Mobiltelefonivillkor inleds med versal och som inte särskilt definieras i dessa Mobiltelefonivillkor ska ha den betydelse som begreppen givits i T3:s Allmänna Villkor för Företagskunder respektive Allmänna Villkor för Privatkunder. 1. Tjänstens omfattning Tjänsten omfattar de mobila abonnemang och tilläggstjänster som kunden har hos T3 vid avtalets tecknande och varje nytt abonnemang som kunden tecknar under avtalsperioden. Tjänsten avser mobilabonnemang hemmahörande 1 T3s mobilnät i Sverige. Täckning och kapacitet i mobilnätet garanteras inte av T3. T3:s åtaganden enligt Avtal kan komma att förändras till följd av förändringar i tillämpliga svenska och internationella regleringar. 2 Kunds åtaganden Kunden är betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt Avtal. Kund ansvarar för att denne förfogar över och använder för Tjänst godkänd utrustning eller utrustning enlighet med vad som följer av vid var tid gällande tjänstespecifikation eller Avtal i övrigt. Kund ska förvara och använda av T3 till Kund utlämnade SIM-kort, PIN-koder, PUK-koder, identiteter, lösenord eller liknande för nyttjande av Tjänst på ett betryggande sätt. Kund är ensam ansvarig för att till Kund utlämnade koder etc. inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga. Kund är ensam ansvarig för nyttjandet av Abonnemang om Kund valt att frånkoppla användningen av PIN- och PUK-koderna. Vid förlust av SIMkort eller om koderna har förkommit eller riskerar att komma till obehörig användning, åligger det Kund att omedelbart anmäla detta till T3. Från det att Kunds anmälan om att ett SIM-kort förkommit etc., och ska spärras inkommit till T3, ansvarar T3 för kostnader som orsakats av obehörigt användande, såvida inte Kund förfarit svikligt eller grovt vårdslöst. Kunds betalningsansvar för fasta avgifter för Abonnemang kvarstår dock oförändrat även efter det att nämnda anmälan inkommit till T3 och under den tid Abonnemang varit stängt enligt denna avtalspunkt. T3 ska skyndsamt ersätta ett förlustanmält kort. Kund ansvarar för [och garanterar] att Abonnemang/Tjänst används på avtalsenligt och sedvanligt sätt, d.v.s. att Abonnemanget/mobiltelefonitjänsten används av en fysisk person och exempelvis inte som en växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller för onormala vidarekopplingar. Klienter i terminaler för att styra röstsamtal över mobildata är inte tillåtet om så inte särskilt överenskommits. Klienter i terminaler som styr samtal till en företagsväxel är inte tillåtet om så inte särskilt överenskommits. För det fall Kund inte nyttjar Abonnemang/Tjänst avtalsenligt och/eller på sedvanligt sätt äger T3 rätt att omedelbart stänga av Kund från fortsatt nyttjande av Abonnemang/Tjänst, fakturera uteblivna intäkter och säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om T3 har sakliga skäl för att misstänka att Kund inte nyttjar Abonnemang/Tjänstavtalsenligt och/eller på sedvanligt sätt äger T3 rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst, spärra Abonnemang i avvaktan på att misstankarna utreds. l. T3 förbehåller sig rätten att debitera Kund ersättning för av T3 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst/Abonnemang. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. T3 förbehåller sig rätt att, på polismyndighets begäran, spärra utrustning som anmälts stulen. 3 Abonnemangsperiod Abonnemang som gäller tills vidare gäller en ömsesidig uppsägningstid om en (1) kalendermånad. För Abonnemang med bindningstid gäller den avtalade bindningstiden (bindningstiden framgår att T3:s orderbekräftelse). Efter den avtalade bindningstidens utgång fortsätter Avtalet och Abonnemanget att löpa tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) kalendermånad. Begäran om portering av Abonnemang till annan operatör som inkommer till T3, är att jämställa med Kunds uppsägning av Abonnemang. Abonnemang som inte aktiverats av Kund kan inte porteras till annan operatör. 4 Trafikvillkor utland Kund kan använda mobiltelefoner som är anslutna till Abonnemanget i utländska eller andra nationella mobiloperatörers nät med vilka T3:s nätpartner TDC har ingått så kallade roamningavtal, d.v.s. avtal som ger abonnenter möjlighet att använda sina Abonnemang i andra operatörers mobilnät enligt respektive operatörs vid var tid gällande villkor och priser samt enligt T3:s vid var tid gällande prislista. De utländska och svenska mobiloperatörers nät som är anslutna till T3:s nätpartner TDC:s mobilnät för roaming ändamål kan ha särskilda villkor för användning som avviker från T3:s villkor. Det ankommer på Kund att informera sig om de villkor som gäller vid användningstillfället, vilka Kund åtar sig att följa. Information om vid var tid gällande roamingpriser finns på T3:s hemsida. 5 Avgifter Har Kund på grund av vårdslöshet förlorat SIM-kort eller vid upprepade tillfällen spärrat SIM-kort, har T3 rätt att debitera avgift för utfärdande av varje nytt SIM-kort. T3 förbehåller sig rätt att i förekommande fall debitera Kund särskild avgift för av T3 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst/Abonnemang som föranletts av Kund. Av Kund förbetalda avgifter kommer inte att återbetalas av T3.

8 6 Effekter av Abonnemangs upphörande Om ett Abonnemang upphör att gälla, upphör automatiskt all rätt för Kund att använda T3s nätpartners TDCs mobilnät och därtill anslutna tjänster. Erlagd abonnemangsavgift som avser tiden efter Abonnemangs upphörande återbetalas inte till Kund. Kund är skyldig att erlägga full abonnemangsavgift för påbörjad faktureringsperiod oavsett när i perioden Abonnemanget upphör. 7 Ansvarsbegränsning T3 ansvarar inte för olägenhet, skada eller förlust som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på teleförbindelse, genom oriktigt expedierat, utteblivet eller försenat telemeddelande eller genom störningar i telemeddelande. T3 ansvarar inte för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Kunden använda terminalen (t.ex. mobiltelefon). T3 ansvarar inte för personliga inställningar som Kunden gjort (e-postgrupper, filtrering, mappar, spam, adressbok osv) och T3 förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort information om detta motiveras av kommersiella, driftsmässiga eller andra tekniska skäl. T3 ansvarar inte för sådan programvara eller onlinetjänst som inte har utvecklats av T3. 8 Support Support för T3:s mobilabonnemang, inklusive spärr av mobilabonnemang vid stöld, nås på och 9 Beställningsrutin för T3:s mobilabonnemang Vid tecknande av detta Avtal är Kund skyldig att överlämna information till T3 avseende Kundens fasta och mobila telefonnummer och nummerserier som ska porteras till och aktiveras hos T3. Det åligger Kunden att inkomma med uppgifter i samband med tecknande av Avtal dock senast 30 dagar efter Avtalets ingående. Innan sådana uppgifter kommit T3 tillhanda kan mobiltjänsten och Abonnemanget inte tas i bruk. T3 äger rätt att utföra en förhandsförfrågan huruvida Kundens ovanstående nummer kan porteras. T3 har även Kundens fullmakt att portera Kundens angivna telefonnummer Fastpris Data Datapaket levereras som standard med full hastighet (4G) upp till överenskommen datavolym. Om vissa delar av Sverige inte täcks av 4G-nätet kommer användaren automatiskt att flyttas över till 3G-nätet. Om datavolymen överskrider överenskommen datavolym enligt Abonnemang begränsas hastigheten till 64kbit/s. Om användaren är på en plats som inte täcks av 3G-nätet kommer Kund automatiskt att flyttas över till GSM-nätet. Ingen ytterligare debitering för överskjutande datatrafik tillkommer. Kund kan välja att behålla fulla hastigheten efter datapaketets volym och blir då debiterad en kostnad per MB enligt det vid var tid gällande priset för överskjutande data T3 Mobilt Bredband 4G T3 Mobilt Bredband 4G levereras med spärr för SMS och dataroaming. Om vissa delar av Sverige inte täcks av 4G-nätet kommer användaren automatiskt att flyttas över till 3G6-nätet. Om användaren är på en plats som inte täcks av 3G-nätet kommer Kund automatiskt att flyttas över till GSM-nätet. T3 förbehåller sig rätten att vidta åtgärder mot användning av data som överstiger begränsning i Avtalet eller mycket kraftigt avviker från genomsnittsanvändning, som exempelvis nedladdning av extremt stora mängder data eller massanrop och liknande till annat abonnemang. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av Abonnemanget, användning av Tjänst eller att Tjänst/Kund omedelbart stängs av.