ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor, Särskilda villkor och Allmänna villkor så skall dessa tolkas med tolkningsföreträde enligt nu uppräknad ordning, där Abonnemangsvillkor har företräde framför Särskilda villkor som har företräde framför Allmänna villkor. 1. DEFINITIONER Följande uttryck används i dessa Allmänna och Särskilda villkor. Abonnemang Med Abonnemang avses i Avtalet ingående abonnemang vilka ger rätt till nyttjande av Tjänst i enlighet med de specifika villkor som anges i Abonnemangsvillkoren. Abonnemangsvillkor Med Abonnemangsvillkor avses villkor som kan vara specifika för Kunds Abonnemang och som ingår som en integrerad del i Avtalet. Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses dessa allmänna villkor som ingår som en integrerad del i Avtalet. Avtal Med Avtal eller Avtalet menas avtal avseende nyttjande av Tjänst genom specifika Abonnemang som Kund ingår med Net 1 inklusive dessa Allmänna och Särskilda villkor samt övriga handlingar avseende Tjänsten, Abonnemangsvillkor etc. Net 1 Med Net 1 menas Netett Sverige AB, organisationsnummer Kund Med Kund eller Kunden menas konsument eller företag (för det fall avtal ingåtts med företag ansvarar företaget för att användaren av Abonnemanget följer i Avtalet angivna villkor) med vilken Net 1 har ingått Avtal. Kunduppgift Med Kunduppgift avses uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om Kunden. Särskilda villkor Med Särskilda villkor menas villkor för den eller de Tjänster som Net 1 tillhandahåller Kund och som ingår som en integrerad del i Avtalet. Terminal Med Terminal avses den CDMA-terminal Kund använder för att kunna nyttja Tjänst; såsom mobiltelefon eller modem. Ångerfrist Med Ångerfrist avses den period om fjorton (14) dagar under vilken Kunden i enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har rätt att ångra avtalet. Tjänst Med Tjänst menas den eller de tjänster som Net 1 tillhandahåller Kund. 2. ALLMÄNT Dessa Allmänna villkor reglerar varje Tjänst som Net 1 tillhandahåller enligt separat Avtal med Kund. För varje Tjänst kan det även finnas Särskilda villkor. Avtal mellan Net 1 och Kund anses ha uppkommit då Net 1 har mottagit av Kund undertecknat avtalsdokument eller Kund har ingått avtal genom Net 1s webbutik, via telefon, eller via av Net 1 godkänd återförsäljare. Avtal anses annars ha kommit till stånd då Kund betalat sin första faktura. Avtalets giltighet kan vara villkorat av att kreditprövning av Kund blir godkänd av Net 1. Net 1s åtaganden kan omedelbart ändras under avtalstiden till följd av förändringar i tillämplig svensk och internationell reglering. 3. TJÄNSTENS INNEHÅLL M.M. Net 1 förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende struktur, omfattning, samt funktion. Det åligger Net 1 att senast en (1) månad före sådan förändring informera Kund om förestående förändring. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att aktuell förändring trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. Net 1 förbehåller sig rätten att en (1) månads i förtida meddelande om upphörande av tidigare tillhandahållen Tjänst. Alla immateriella rättigheter avseende Tjänst och dess innehåll tillhör Net 1 och/eller partners till Net KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR Kund är alltid ansvarig för att denne har nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning på sätt som angivits för Tjänst i fråga. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, förordning, av Net 1 meddelad föreskrift, eller teknisk standard. Kund ansvarar för att av Net 1 utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. Net 1 har inte något ansvar för att tredje man vidtar åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst. Kund äger inte rätt, att utan Net 1s godkännande, överlåta Avtal eller upplåta kapacitet till tredje man. Kund äger inte i något fall; söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl Net 1s nät som annans, obehörigen använda, förstöra eller förvanska, ta del av eller till utomstående vidarebefordra information på Net 1s nät eller till Net 1 s nät anslutet nät. Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl.a., men inte begränsat till; text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Net 1 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att agera etiskt vid nyttjande av Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material. Kund är skyldig att meddela namnändring till Net 1. Kunds ändring, flytt eller uppsägning av teleabonnemang som Kund har med annan teleoperatör medför inte att Avtalet med Net 1 upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via det abonnemang och/eller avtal Kund ingått med Net AVGIFTER De avgifter som Kund skall betala till Net 1 kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter vilka framgår av Abonnemangsvillkoren. Därtill kommer eventuell anslutningsavgift, faktureringsavgift samt administrativa avgifter i enlighet med vid var tid gällande prislista eller praxis. Avgiftsändringar av de fasta och rörliga kostnaderna skall meddelas Kund senast en (1) månad i förväg. Om förändringen är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. För det fall kund aktiverat saldokontroll för samtals- eller trafikkostnader, kan kund komma att debiteras för överskjutande belopp till följd av fördröjd saldokontroll trots att saldotaket är nått. Net 1 förbehåller sig rätten att debitera Kund en avgift för av Net 1 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det i samtliga fall Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. 6. BETALNING Kund skall betala Net 1 inom den tid som anges på respektive faktura. Vid försenad betalning har Net 1 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Terminal som uthyrs av Net 1 mot särskild avgift. skall vid uppsägning av avtalet återlämnas till Net 1. Vid förlust av Terminal utgår ersättning till Net1. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot avgift. 7. AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNST Net 1 äger rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst om; - Kund, enligt Net 1s uppfattning, bryter mot Avtalet t ex genom att inte betala avtalsenlig och förfallen avgift inom angiven betalningstid; - Kund på ett olagligt sätt bedriver verksamhet för vilken Tjänst används, eller det förekommer olagliga inslag i denna verksamhet; eller - i det sammanhang i vilket Tjänst används framstår som anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt eller om det är förenat med risk för skada eller liknande för Net 1 eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst; eller - Net 1 har skäl att misstänka att Tjänst används av obehörig (Tjänst aktiveras så snart Net 1 fått bekräftat av Kund att inga oegentligheter föreligger); eller - vid begäran från behörig polismyndighet;

2 ALLMÄNNA VILLKOR - eller av skäl som anges i Abonnemangsvillkor eller Särskilda villkor. Avstängning av Tjänst får emellertid endast ske efter att Net 1 dels uppmanat Kunden att betala inom viss angiven skälig tid, med upplysning om att tillhandahållande av Tjänsten annars kan komma att avbrytas, och dels om Kunden inte har betalat inom angiven tid. Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får Net 1 avbryta Tjänst omedelbart. Net 1 skall i sådant fall genast underrätta Kunden om avstängningen via elektroniskt meddelande. Det åligger Kund att vid behov förse Net 1 med tillbörliga kontaktuppgifter för elektronisk kommunikation. 8. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät mm. Net 1s ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund eller Kunds utrustning. Net 1 äger i sådana fall rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Net 1s nätverk och dess täckning har, särskilt under uppbyggnadsfasen, vissa begränsningar. Net 1 förbehåller sig rätten att under extraordinär belastning tillfälligt begränsa eller stänga Tjänst. Vid tjänsteavbrott på grund av felaktig Terminal utgår ingen ersättning till Kunden. Inte heller reduceras debiterad avgift. 9. Net 1s ANSVAR Net 1 utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst, och ansvarar inte för den informationen. Kund tar del av. Net 1 ansvarar inte heller för skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Net 1 kan inte göras ansvarigt för eventuella driftstopp som kan uppkomma på grund av strömavbrott hos Kund. Net 1 ansvarar inte för att övriga tjänster eller utrustning som kopplas till första telefonjacket, exempelvis larmutrustning, fungerar tillsammans med Tjänst. Någon bandbredd kommer inte att kunna garanteras Kund. Net 1 ansvarar inte för bristande ljudkvalitet och tillgänglighet som kan hänföras till mobilnätet. Net 1s ansvar gentemot Kund är begränsat till skador som orsakats av Net 1 genom grov vårdslöshet. Net 1 är endast skyldigt att utge skadestånd för direkt skada. Net 1s skadeansvar begränsas till totalkostnaden för respektive Abonnemang. 10. FORCE MAJEURE Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständlighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, i Sverige eller utomlands. 11. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID Net 1 äger i vissa i Avtalet angivna fall rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och därmed slutfakturera Kund. Utöver det som särskilt angivits föreligger sådan rätt även om Kund försatts i konkurs eller i övrigt gör sig skyldig till avtalsbrott. Vid slutfakturering utdebiteras samtliga resterande fasta månadsavgifter under den tid som återstår enligt Avtalets bindningstid samt samtliga övriga skador som Net 1 drabbas av med anledning av Kunds avtalsbrott. Om Kund lämnat viktiga uppgifter till Net 1 som är oriktiga äger Net 1 rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 12. ÖVERLÅTELSE Net 1 har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Kund får endast efter samtycke från Net 1 överlåta Avtalet med därtill hörande Tjänster till annan. Överlåtelse kan medföra kreditkontroll för part som Abonnemang skall överlåtas till. Om Abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. 13. ÄNDRING AV VILLKOR FÖR AVTALET Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare. Net 1 kan göra ändringar i Avtal och Tjänster. Det åligger Net 1 att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar. Om sådan förändring är till nackdel för Kund har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. 14. BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER. Net 1 avser att behandla personuppgifter som lämnas i samband med Avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa Allmänna villkor, Särskilda villkor eller Abonnemangsvillkor (t ex adressuppgifter, födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten). I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att ändamålen med behandlingen är fullgörelse av Avtal och kundservice, underlättande av informationsspridning samt i förekommande fall underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av andra bolag inom Net 1s koncern och av företag som koncernen samarbetar med för bl.a. administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Net 1, av bolag i Net 1s koncern och av företag koncernen samarbetar med. Genom att ingå Avtal med Net 1 samtycker Kund till behandling av personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Kund äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Net 1, erhålla besked om vilka personuppgifter som Net 1 behandlar och även att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Kund kan även skriftligen begära att personuppgifterna inte skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. 15. MEDDELANDEN. Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart. Net 1 använder de kontaktuppgifter som Kunden lämnat. 16. AVTALETS GILTIGHETSPERIOD. Ingånget Avtal gäller om inte annat överenskommits tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad. Om Avtal med bindningstid har överenskommits är Kunden bunden till Avtalet under bindningstiden och därefter övergår Avtalet till att löpa tillsvidare om inget annat avtalats. 17. AVTAL MED BINDNINGSTID I de fall Kund ingått ett Avtal med bindningstid gäller följande: Kund kan när som helst under uppsägningstiden avsluta sitt abonnemang, uppsägning effektueras när ev. kvarvarande bindningstid och uppsägningstid löpt ut. 19. AVTALETS UPPHÖRANDE. När Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas ej till någon del. 20. PORTERING Net 1 äger rätt att neka portering av abonnentnummer mellan fast nät och mobilnät samt i förekommande fall portering av ett fast nummer till ett nytt riktnummerområde och inportering av icke geografiska telefonnummer. Vid portering kommer Kund att slutfaktureras. Vid slutfakturering utdebiteras samtliga resterande fasta månadsavgifter under den tid som återstår enligt Avtalets bindningstid samt eventuella trafikkostnader. Begäran om portering av telefonnummer, som inkommer till Net 1, är att jämställa med uppsägning av telefoniabonnemang, vilket innebär att telefoniabonnemanget kommer att upphöra sedan portering skett. Kunden ansvarar för uppsägning av sitt tidigare abonnemang. 21. TVIST Om Kunden och Net 1 blir oense skall tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal skall framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på.

3 SÄRSKILDA VILLKOR - MOBILT BREDBAND FÖRETAG (gäller från om med ) Dessa Särskilda villkor gäller mellan Netett Sverige AB, , verksam under varumärket Net 1, och privat Kund (konsument) som har ingått Abonnemang avseende mobil bredbandsanslutning med möjlighet till uppkoppling till Internet och/eller andra telekommunikationstjänster via bredbandsaccess, nedan benämnt Mobilt Internet eller Tjänsten. Mellan Kunden och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor ska ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor. 1. MOBILT INTERNET Net 1 tillhandahåller Mobilt Internet vilket innebär att Kunden genom en Terminal erhåller mobil bredbandsanslutning från Net 1 och möjlighet till uppkoppling mot Internet och/eller andra telekommunikationstjänster via mobil bredbandsaccess. Kunden har tillgång till Tjänsten där Net 1:s nationella nät har radiotäckning. En uppdaterad täckningskarta finns på Angiven hastighet avseende mottagning och sändning av data är maximal teoretisk hastighet för de olika Abonnemang som Tjänsten finns tillgänglig för. Under vissa förhållanden, utanför Net 1:s kontroll, kan Kunden uppleva att denna hastighet inte uppnås. Exempel på faktorer som kan påverka den upplevda hastigheten negativt är avståndet mellan Terminal och en specifik basstation, bruk av extern antenn, antal användare och kapacitet på den server Kundens enhet söker information från. Kunden äger inte rätt till kompensation/ersättning i någon form från Net 1 för eventuell skada som avvikelse i Tjänsten avseende hastigheten eller funktion för mottagning/sändning av data kan ha lett till. Om Kund enligt Net 1 nyttjar Tjänsten för onormalt stor datamängd eller då det enligt Net 1 föreligger onormalt hög belastning på Net 1:s nätverk, äger Net 1 rätt att spärra eller minska hastigheten för enskilt Abonnemang, alternativt minska hastigheten i nätverket. Det faktum att Net 1 vid något tillfälle ej skulle utnyttja någon av dessa rättigheter utgör inte ett godkännande av Kundens onormala bruk eller att Net 1 skulle ha frånfallit dessa rättigheter och möjligheter i något avseende. 2. TERMINAL Terminal kan köpas eller hyras av Net 1. Kunden ansvarar för skada på uthyrd Terminal såvida skadan inte förelåg vid mottagande av Terminal från Net 1. Vid Avtalets upphörande ska hyrd Terminal returneras till den försäljningspunkt Terminal inköptes av (dvs. återförsäljare eller Net 1:s huvudlager). Till retur ska bifogas kunduppgifter samt upplysning om anledning till retur. 3. ÅNGERRÄTT Om Kunden är konsument och därför har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Kunden rätt att frånträda Avtalet under fjorton (14) dagar ( Ångerfristen ) från beställningen. För det fall Avtalet omfattar Terminal löper Ångerfristen från den dag Kunden mottagit Terminalen. För att frånträda Avtalet ska Kunden före utgången av Ångerfristen klart och tydligt meddela Net 1 sitt önskemål om detta via någon av de kontaktvägar till Net 1.s Kundservice som anges sist i dessa Särskilda Villkor. För det fall Kunden erhållit Terminal av Net 1 anses Ångerfristen ha iakttagits om Kunden har lämnat tillbaka Terminalen inom Ångerfristen. Om Kunden frånträder Avtalet återbetalar Net 1 erlagd anslutningsavgift. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar från och med den dag Net 1 underrättades om att Kunden önskar frånträda Avtalet. Net 1 kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv använde för betalningen av avgiften. För det fall Kunden erhållit Terminal av Net 1 ska Kunden returnera Terminalen till Net 1 på egen bekostnad och utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag Kunden meddelat Net 1 sitt beslut att frånträda Avtalet. Terminalen ska returneras i oskadat skick och i oskadad originalkartong till den adress för Net 1:s Kundservice som anges sist i dessa Särskilda villkor. Om Terminal inte returneras eller returneras i skadat skick är Kund fullt ersättningsskyldig för Terminal. Om Terminal returneras med skadad eller ofullständig originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Återbetalningen kommer att ske först då Net 1 erhållit Terminalen eller Kunden sänt in bevis på att Terminalen är återlämnad. Om Kund har ett Abonnemang med tillhörande Terminal och beställer ett nytt Abonnemang med ny tillhörande Terminal löper en ny Ångerfrist avseende den nya Tjänsten med den nya Terminalen. Om Kund väljer att returnera den nya Terminalen gäller fortfarande Avtalet om det tidigare Abonnemanget med tillhörande Terminal. 4. KUNDENS ANSVAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Det åligger Kund att vid Abonnemangets start, och i vart fall senast vid mottagande av eventuell Terminal, omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Kund huvudsakligen avser nyttja Tjänsten. Utöver allmänna åtaganden och ansvar enligt Avtalet är Kund ansvarig för upprätthållande av brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning som kan behövas vid utnyttjande av Tjänst. Net 1 är ej ansvarig för skada som kan uppstå på grund av avsaknad av korrekt brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning. 5. AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. Avtalsperioden avseende Mobilt Internet kan antingen vara löpande ( tillsvidare ) eller med en inledande bindningstid ( Avtalsperioden ). Detta anges i Abonnemangsvillkoren. Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang eller Avtal kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. 6. BETALNING Kund ska betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i efterskott för avgifter som är knutna till den faktiska användningen. 7. TVIST Om Kunden och Net 1 blir oense ska tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN, arn.se) eller av allmän domstol. 8. Kontaktvägar Net1 Kundservice Postadress: Net 1 Kundervice Box Stockholm Telefon: E-post:

4 ABONNEMANGSVILLKOR MOBILT BREDBAND FÖRETAG Företag Max Pris: 499 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Företag Max är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp. Företag Max ger dig tillgång till 40 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 40 GB kan Företag Max kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid månaders bindningstid blir 5988 kr (exklusive modemhyra). Företag Alltid Pris: 399 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Företag Alltid är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp. Företag Alltid ger dig tillgång till 30 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 30 GB kan Företag Alltid kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid månaders bindningstid blir 4788 kr (exklusive modemhyra). Företag Ofta Pris: 299 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Företag Ofta är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp. Företag Ofta ger dig tillgång till 15 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 15 GB kan Företag Ofta kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid månaders bindningstid blir 3588 kr (exklusive modemhyra). Företag Bas Pris: 199 kr/månad. Eventuell modemhyra: 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser är exklusive moms. Företag Bas är ett mobilt bredbandsabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s vid uppladdning av data. Exakt hastighet beror på modemtyp. Företag Bas ger dig tillgång till 6 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 6 GB kan

5 ABONNEMANGSVILLKOR MOBILT BREDBAND FÖRETAG Företag Bas kan tecknas med 12 månaders bindningstid eller utan bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid månaders bindningstid blir 2388 kr (exklusive modemhyra). Extra data Skulle din inkluderade datamängd, definierad i ovanstående abonnemangsformer, ta slut innan förbrukningsperioden är över så har du möjlighet att köpa till extra data. Extra data är endast tillgänglig under den kalendermånad köpet görs och kan således ej ackumuleras. Köp av extra data görs via

6 SÄRSKILDA VILLKOR - TELEFONI FÖRETAG (gäller från och med ) Dessa Särskilda villkor gäller mellan Nettett AB, , verksam under varumärket Net 1 och Kund eller Kunden, som har tecknat Abonnemang hos Net 1 avseende telekommunikationstjänster via fast trådlös access, nedan benämnt Fast telefoni eller Tjänsten. Mellan Kunden och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor. 1. FAST TELEFONI Net 1 tillhandahåller Fast Telefoni via mobilnätet vilket innebär att Kunden genom en Terminal erhåller trådlös telefonianslutning från Net 1, inom samt via, Net 1s nät till andra telefonoperatörer vilka tillhandahåller mobiltelefoni eller fast telefoni. Tjänsten kan även innehålla tilläggstjänster såsom sms, mms, push-to-talk, enligt vid var tid gällande specifikation på 2. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Det åligger Kund att vid mottagande av Terminal omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Net 1s nät har radiotäckning där Kunden avser att utnyttja Tjänsten. Terminalen får inte flyttas utanför postummerområdet som angivits vid abonnemangets tecknande. Terminal uthyrs av Net 1. Kunden ansvarar för skada på uthyrd Terminal såvida skada inte förelåg vid mottagande av Terminal från Net AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. Avtalsperioden avseende Tjänsten kan inledningsvis vara fast och anges i Abonnemangsvillkoren ( Avtalsperioden ). Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang för Tjänsten kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. Överlåtelse sker endast efter godkännande av Net 1. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. 4. BETALNING Kund skall betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i efterskott för avgifter som är knutna till användningen.