Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats."

Transkript

1 Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista , alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst som löper månadsvis. Månadskostnaden beräknas på hur stor del av systemet som utnyttjas under månaden, utöver det som ingår i licenskostnaden. Nedan följer priser för de delar i systemet som inte ingår i licenskostnaden. Startkostnaden faktureras från första dagen systemet är i bruk. Därefter beräknas användandet av tjänsterna nedan för innevarande månad och faktureras enligt gällande prislista den 1:a i varje månad, oavsett startdatum föregående månad. - Är startdatum efter första dagen i månaden, faktureras man för hela månaden. Vi delar upp funktioner i moduler enligt nedan för att hålla kostnaderna nere för våra kunder, detta för att det ofta finns olika behov av funktioner och man ska inte behöva betala för funktioner man normalt inte kommer att använda. Fasta kostnader Startkostnad: - Engångskostnad, debiteras första dagen systemet är i bruk Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Fakturaavgift, om man väljer pappersfaktura SEK 250 SEK 35 SEK Extra kollegor/kalendrar - Så snart det registreras en blockering eller bokning, så räknas kollegan som en utnyttjad resurs i systemet. Även om man skulle radera eller avboka dem i efterhand så räknas de som utnyttjade resurser eftersom de vid tillfället är en utnyttjad resurs i systemet. Kollega nummer 2, upp till 5 stycken, pris per styck: Kollega nummer 6 och fler, per styck: Platser och rumfunktion Pris per plats/ort: - Utöver den plats som ingår i licenskostnaden Pris per rum/behandlingsplats i systemet 60 SEK 35 SEK 75 SEK 75 SEK Värvningsprogram Använd värvningsprogrammet vid bokning 25 SEK - Låter kunder ange en referens till personen som rekommenderade kunden att boka sig hos er. Möjliggör förmånsprogram till kunder. Nyhetsbrev (Skickar till unika e-adresser i ditt kundregister) Pris per mail vid massutskick av nyhetsbrev 0.05 SEK (5 öre) - Avrundas vid fakturering till närmsta jämna 10-tal, exempelvis vid 300 mottagare ger en kostnad på 15 SEK och avrundas då till 20 SEK.

2 SMS SMS köpes i förskott i antal av 250, 500, 1000 eller 1500 st. per gång och kan användas under 12 månader från betaldatum, därefter anses kvarvarande SMS vara förbrukade. (Se aktuellt SMS-saldo i SMS-inställningar via personalingången) Pris per SMS vid köp av 250 st: Pris per SMS vid köp av 500 st: Pris per SMS vid köp av 1000 st: Pris per SMS vid köp av 1500 st eller fler: 1.50 SEK 1.20 SEK 1.00 SEK 0.80 SEK

3 Allmänna villkor Definitioner Avtal: Dessa allmänna villkor samt övriga handlingar utgör partnernas avtal. Kund: Den juridiska person med vilken Staircase AB har ingått avtal. Tjänst: Den/de av Staircase AB tillhandahållna tjänsten/tjänsterna. 1 Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar den av Staircase AB (nedan kallad Baraboka) enligt avtal tillhandahållna Tjänsten. Avtalet anses ingånget när Kund muntligen gjort sin beställning och denne godkänts, muntligen eller skriftligen, av Baraboka eller så snart Kund undertecknat avtal eller orderbekräftelse eller börjat använda tjänsten. 2 Barabokas åtagande Baraboka förbehåller sig rätten att vidta förändring av tjänsten avseende omfattning samt funktion. Det åligger Baraboka att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att skriftligen säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning skall kommit Baraboka tillhanda senast tio dagar före ändringens ikraftträdande. Baraboka har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i avtalet om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig Baraboka rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten. 2.1 Säkerhet Baraboka gör dagligen backup av systemet, upp till fyra gånger vid jämna intervall fördelat under dagens timmar. Backup sparas även på annan fysisk adress för extra säkerhet. All lagring av data sker på servrar lokaliserade i Sverige. I händelse av avbrott i vår primära internetförbindelse finns en redundans i form av en extra anslutning via 4G-nätet och är till för att säkerställa att kunden har tillgång till systemet även vid störningar i den primära internetförbindelsen. I händelse av strömavbrott finns en UPS som förser servern med spänning. I händelse av störningar i vår leverantörs DNS-tjänst används domänen extrabaraboka.com som en tillfällig adress. I händelse av serverhaveri finns en extra server tillgänglig som backup, som är en kopia av den primära servern. All trafik vid störningar i internetanslutning, DNS eller vid strömavbrott sker via domänen extrabaraboka.com som går via 4G-nätet, det är därför viktigt att kunden noterar adressen i händelse av störningar. 3 Kundens åtagande Kund ansvarar för all användning av Tjänsten. Detta innefattar även anställdas och andras användande av Tjänsten. Kund ansvarar för att av Barabokas utlämnade av lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. Baraboka har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds lösenord eller liknande som påverkar Tjänsten.

4 4 Avgifter Kund skall ersätta Baraboka för Tjänster i enlighet med Avtalet. Om inget annat skriftligen avtalats, utgår avgifter enligt Baraboka:s vid var tid gällande prislista för Tjänsten. Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras senast en månad i förväg. Baraboka skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring utanför Baraboka:s kontroll som påverkar Baraboka:s kostnad för avtalad Tjänst. Vid meddelande om avgiftshöjning har Kund rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande. Om kundens startdatum för användande av systemet har passerat första dagen i månaden, faktureras kunden för hela månaden, som en hel månadsperiod. Löpande uppdateringar som har initierats av Baraboka ingår i månadskostnaden, med undantag för de befintliga och eventuellt nya tjänster som inte är kostnadsfria enligt gällande prislista. Vid utskick av pappersfaktura tillkommer fakturaavgift med 35 SEK + moms. Om kunden istället väljer att få sina fakturor elektroniskt, skickas fakturan som PDF till kundens angivna e-adress. Kunden ansvarar för att ange en aktuell och korrekt e-adress dit fakturan skall skickas och hålla e-adressen uppdaterad. Vid försenad betalning äger Baraboka rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För de fall då betalning inte skett inom 20 dagar efter förfallodatum har Baraboka rätt att häva Avtalet i sin helhet. 5 Betalningsvillkor och övriga avgifter 20 dagar netto. Fakturaavgift 35 SEK, gäller endast vid utskick av pappersfaktura. Försenings- och påminnelseavgift 150 SEK Dröjsmålsränta 10% Samtliga priser visas exkl. moms om inget annat anges. 6 Avtalsperiod Avtalet löper tillvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning skall ske skriftligen. Om avtalet upphör att gälla upphör även all rätt för Kund att använda Tjänsten. 7 Överlåtelse av avtal Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från Baraboka. Baraboka har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. 8 Ansvar Baraboka ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund tillföljd av fel förorsakade av den information eller underlag som Kund lämnat till Baraboka. Baraboka:s ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom grov försummelse av Baraboka. Baraboka:s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt förlust och är, oavsett omfattning av de skador som inträffat, begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst eller minskad produktion.

5 9 Sekretess Parterna förbinder sig att under Avtalets avtalstid eller därefter, inte för utomstående avslöja sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part skall också vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda. 10 Adressregister Vid uppsägning av tjänsten har kunden rätt att begära att få ut en kopia av sitt adressregister, även benämnt som kundregister. Kopian av kundregistret skickas i ett elektroniskt textformat till kunden via e-post. Förutsatt att uppsägning inte orsakats av att kunden brutit mot villkor i avtalet. Kopian av kundregistret består av de adressuppgifter som kundens kunder själva angivit vid tidsbokningen på websidan, som sedan lagrats i databasen, Baraboka åtar sig att ge ut dessa uppgifter inom rimlig tid till kunden vid begäran, dock senast 30 dagar från kundens begäran. Begäran från kunden om att få ut kundregistret skall ske inom 20 dagar från uppsägningsdatum, i annat fall har Baraboka rätt att neka kundens begäran. Kunden ansvarar själv för eventuell bearbetning och hantering av informationen efter överlämning. 11 SMS De SMS som skickats men ej når mottagarens mobiltelefon, av olika anledningar som att mottagartelefonens minne är fullt, att telefonen är avstängd eller att telefonen är utanför täckningsområdet, räknas av oss som ett använt SMS. SMS avräknas alltså även om de ej når mottagartelefonen eftersom vi i det läget ej kan påverka tjänsten. Betalda/köpta SMS kan ej återbetalas. SMS måste förbrukas inom 12 månader, därefter anses resterande SMS, som köptes vid samma tillfälle, vara förbrukade. Kunden är ansvarig för vad som skickas som SMS från Baraboka i de fall där kunden själv kan bestämma över innehållet i SMS-meddelandet, Baraboka ansvarar inte for detta. Kunden får heller inte göra att något som Barabokas omdöme, drift eller tjänster far illa av eller strider mot svensk lag eller annat lands lag som SMS skickas till. 12 Nyhetsbrev / Massutskick / E-post meddelanden De nyhetsbrev som skickats men ej når mottagarens konto av olika anledningar, som att mottagarens konto är fullt, att mottagarens konto är avstängd eller att e-adressen är felaktig, räknas av oss som ett skickat nyhetsbrev till mottagare. Kunden är ansvarig för innehållet i nyhetsbrevet samt de E-post-meddelanden som skickas där kunden kan påverka innehållet, Baraboka ansvarar inte for detta. Kunden får heller inte göra att något som Barabokas omdöme, drift eller tjänster far illa av eller strider mot svensk lag eller annat lands lag som E-post-meddelandet skickas till. Kunden ansvarar för att följa de önskemål mottagaren har gällande om de önskar avsluta sin prenumeration av nyhetsbrev, eller ej längre vill mottaga fler utskick. Baraboka förser alla utskick med en länk där mottagaren har möjlighet att avsäga sig fler utskick från kunden. 13 Force Majeure Baraboka ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, eller andra omständigheter utanför Baraboka:s kontroll och som Baraboka skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Baraboka inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

6 14 Tvist Tvist angående detta Avtals tolkning och tillämpning eller därmed sammanhängande rättsförhållande skall slutligen avgöras genom svensk skiljedom enligt vid var tid gällande svensk lag av skiljemän.

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor

astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor astra WEB Allmänna villkor 1. Allmänna Villkor 1.1. STR Service AB (nedan Leverantören ) tillhandahåller internetbaserade webbtjänster genom en portal och användargränssnitt benämnd astra WEB (astra.str.se)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Avtal: Dessa Allmänna Villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom offert, prislista, tjänstebeskrivning,

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT Avtal - Datum Sidor 2013-09-16 1( 7) Felanmälan/Support Felanmälan skall göras direkt till T3 företagssupport på nummer alt. : foretag@t3.se. Uppstår det störningar i nätet som är relaterade till nätägares

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer