SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden"

Transkript

1 Sessionssalen, kl. 09:00-12: Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) 1-11 Monica Staadig (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm (M) Helena Gustafsson (M) Tjänstgörande ersättare Gösta Fransson (S) Ulla Johansson (S) Siv Bergman (C) Jerker Johansson (S) Ersättare Jerker Johansson (S) 1-11 Kerim Bezdrob (S) Kristina Björling (M) Birgitta Rejnö-Johansson (FP) Tjänstemän Ove Jansson, Pema Malmgren, Kent Ödvall, Åsa Sjögren, Johanna Larsson Justering Utses att justera: Thomas Settergren Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Johanna Larsson Bengt Karlsson Thomas Settergren Utdragsbestyrkande

2 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Stadshuset Underskrift Johanna Larsson Utdragsbestyrkande

3 1 Information Biblioteket har fått en rapport från arbetsmiljöverket med 7 punkter vilka i möjligaste mån ska åtgärdas före 15 mars. Kent och Åsa informerar om möte kring Giff-cupen som arrangeras i april. Cupen växer och har i år ökat från 80 lag till 105 lag vilket innebär att ytterligare sovplatser måste ordnas. Litografiska symposiet 2014 kommer att ställas in för att istället genomföras Några av de aktiviteter som planerats hoppas man ändå kunna genomföra. Filmen om Falks Grav som till största del spelades in sommaren 2013 har premiär på Sagabiografen 21 februari. Kultur och fritid står tillsammans med produktionsbolaget Affekt film som arrangör. Till premiären har medverkande och personer med anknytning till filmen bjudits in. En öppen visning för allmänheten äger rum 23 februari. Biljetter går att boka på eller köpa på plats. Arbetsutskottets möte 10 mars flyttas till onsdag 11 mars kl Tidaholms Riksteaterförening har gjort en verksamhetsplanering för åren Detta är första gången föreningen tar fram denna typ av dokument. Arbetsutskottet har börjat arbeta med Verksamhetsöversynen för Kultur och fritid samt Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden I arbetet kring verksamhetsöversynen har fokus inledningsvis legat på Turistbyrån som pekas ut som ett av de större förändringsområdena i översynen. Vaktmästarorganisationen, nytt system för internhyror samt besparingar inom den politiska organisationen är andra stora områden. Medborgare i fokus och attraktiv kommun är de områden förvaltningen kommer arbeta mest med i arbetet kring inriktningsmålen. Området näringsliv berör delvis kultur och fritid. Arbetet ska vara slutfört och presenteras för Kommunstyrelsen under mars månad.

4 2 Kurser och konferenser Bibliotopia Skaraborgskonferensen 2014 Falköping 2 april Bibliotekets personal har för avsikt att delta på konferensen. s beslut Önskemål om deltagande lämnas senast sista februari till Johanna Larsson.

5 2013/55 3 Medborgarförslag om iordningställande av en vandringsled i Kungslena. Ingvar Karlsson uttrycker i ett medborgarförslag avsaknad av promenadalternativ för turister som besöker Kungslena. Han föreslår en vandringsstig från monumentet och tillbaka via Lenasjön samt uppförande av fågeltorn, rastplats och spång längs vägen. Tidaholms kommun har ett antal befintliga vandringsleder. Kultur- och fritidsnämnden har fr.o.m 2014 fått ett årligt anslag på kr för ansvar och underhåll av de befintliga vandringslederna. I nuläget finns ingen ekonomisk möjlighet att anlägga ytterligare en vandringsled, varken till iordningställande eller vidare underhåll. s beslut Avslår medborgarförslaget om iordningställande av en vandringsled i Kungslena.

6 2013/56 4 Folkabo IK ansöker om bidrag för inköp av hjärtstartare. Folkabo IK ansöker om bidrag för inköp av hjärtstartare för placering på föreningens idrottsplats Skedevallen. s beslut Beviljar Folkabo IK bidrag på 3000 kr för inköp av hjärtstartare enligt principbeslut KOF 2013/34.

7 2013/57 5 Ansökan från Skaraborgs föreningsarkiv om anslag på kr för verksamhetsåret Skaraborgs föreningsarkiv ansöker om kr i verksamhetsbidrag för Faktura på kr för föreningens hyra kommer under februari månad. Kostnaderna för Skaraborgs föreningsarkiv innebär en årlig utgift för Kulturoch fritidsnämnden på kr. Inför kommande budgetarbete bör beaktas att de förhöjda kostnader som uppkommit i och med byte av lokal inte finns upptagna i dagens budget. s beslut Bifaller ansökan om verksamhetsbidrag på kr till Skaraborgs föreningsarkiv.

8 2014/1 6 Ansökan från Fröjereds IF om bidrag till medlemsavgifter/träningsavgifter för asylsökande. Fröjereds IF ansöker om bidrag till medlemsavgifter/träningsavgifter för asylsökande flyktingar. Under 2013 har 6 spelare deltagit i Fröjereds IFs verksamhet. Föreningen ansöker om bidrag på 500 kr/spelare. Under 2013 har IFK Tidaholm och HVT beviljats stimulansbidrag för att låta asylsökande barn och ungdomar delta i verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att pröva denna typ av bidrag inför 2014 och tar ställning till ansökningar som inkommer i anslutning till pågående säsong. Vid prövning under 2014 kommer även ställning tas till åldersgräns för denna typ av bidrag. s beslut Avslår ansökan på bidrag från Fröjereds IF till medlemsavgifter/träningsavgifter för asylsökande då denna inkommit efter avslutad säsong.

9 2014/3 7 Reparation av Tidaholms kommuns brandbil Tidaholms kommun äger en brandbil tillverkad vid Tidaholms Bruk Övriga fordon från Tidaholms Bruk ägs av Tidaholmsbygdens Hembygsförening. Brandbilen har råkat ut för motorhaveri och är för närvarande inte körbar. Bilgruppen har tagit fram förslag på var reparation kan göras och vad kostnaden blir. Kostnaden kan variera mellan kr (exkl. moms) beroende hur omfattande reparation som krävs. Kultur Fritid bedömer inte att det finns medel inom nämndens budget för att göra reparation av brandbilens motor. Eftersom brandbilen är unik och så tydligt en symbol för Tidaholm är ändå frågan om reparation viktig. s beslut Överlämnar frågan om reparation av kommunens brandbil till kommunstyrelsen.

10 8 Beslutsattest för nytt ID Ett nytt ID, 5207, har skapats för caféverksamheten i Forshallen i och med att denna nu klassas som affärsverksamhet och behöver särredovisas. I och med detta nya ID behöver beslut fattas om behörig beslutsattestant som föreslås vara Kent Ödvall. s beslut Fritidsintendent Kent Ödvall blir beslutsattestant för ID Ersättare blir förvaltningschef Pema Malmgren och nämndordförande Bengt Karlsson.

11 2014/2 10 Bidrag Kulturföreningar 2014 Ansökningarna för kulturbidrag 2014 har sammanställts med föreslagen bidragsstorlek. Bidragssumman har delats för att tydliggöra att tre stora bidragstagare delar på kr av totalt kr. s beslut Föreslår Kultur- och fritidsnämnden att anta förslaget om bidrag till kulturföreningar på kr.

12 2014/2 9 Bidrag Kulturföreningar 2014 Ansökningarna för kulturbidrag 2014 har sammanställts med föreslagen bidragsstorlek. Bidragssumman har delats för att tydliggöra att tre stora bidragstagare delar på kr av totalt kr. s beslut Föreslår Kultur- och fritidsnämnden att anta förslaget om bidrag till Hellidens folkhögskola, Litografiska akademin och Folkets park på totalt kr.

13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL /4 11 Anläggningsbidrag 2014 Ansökningarna om anläggningsbidrag för 2014 har inkommit och förslag till fördelning har gjorts. Enligt tidigare resonemang med TBHK ska föreningen delge Kultur- och fritidsnämnden en årlig ekonomisk redovisning. Detta har ännu inte skett och utbetalningen bör därför ske först efter ett möte med TBHKs ekonomigrupp. s beslut Antar föreslagen fördelning av anläggningsbidrag för Utbetalning till TBHK sker efter möte med föreningen.

14 2014/6 12 Ansökan om bidrag från Hökensås GK Hökensås Golfklubb gick 2013 i konkurs. Arbetet med att återuppta föreningen har pågått en tid och man har efter ekonomiska beräkningar och beräknade medlemsunderlag kommit fram till att en uppstart av golfverksamheten skulle kunna vara möjlig. Föreningens ekonomiska resurser kommer dock inledningsvis vara mycket begränsade varför man nu ansöker om ett verksamhetsbidrag på kr uppdelat på tre år. s beslut Avslår ansökan från Hökensås Golfklubb då verksamheten bedrivs i annan kommun.

15 2014/9 13 Verksamhetsberättelse 2013 Förslag till kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse s beslut Beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för år 2013.

16 14 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-17 Kultur och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-17 Kultur och fritidsnämnden Sessionssalen, 2014-03-17 kl. 14:00-17:00 15-25 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Plats och tid Starby konferens, Vadstena, kl 13:00-15:30 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Elin Bäckström, S Krister

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer