Kultur- och fritidsnämnden (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla Dverstorp (m) Helena Gustafsson (m) Lilian Kindbom (fp) Birgitta Rejnö-Johansson (fp) ersätter Ulf Persson (c) Karin Olofsson (mp) Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Monica Staadig (s) Helena Qvick (s) Tjänstemän Ove Jansson, Jörgen Nyström, Else-Marie Bertilsson, Hanna Eklöf, Lena Andersson, Peter Bernhorn, Maria Karlsson och Agneta Bengtsson Övriga Mona Nilsson Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Agneta Bengtsson Sture Tidqvist Mona Nilsson Utdragsbestyrkande

2 Kultur- och fritidsnämnden (10) Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag ANSLAG/BEVIS Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden Protokollet förvaras Stadshuset Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Kultur- och fritidsnämnden (10) Innehållsförteckning 63 Rapporter och information Kurser och konferenser Godsmagasinet görs tillgängligt för personer med funktionshinder Motion angående friidrottsplats Uppvärmningssystem till Dimmehus Delegationsbeslut... 10

4 Kultur- och fritidsnämnden (10) 63 Rapporter och information 1. Höstens filmserie är fastlagd. 2. Spinninglokalen i Forshallen hyrs ut för gruppträningsverksamhet. Det är på försök under läsåret 2010/ I simhallen har arbetsgivare och arbetstagare varit överens om ett arbetstidsschema som gynnat båda parter och som byggt på att personalen kunnat byta ut sin måltidsrast mot måltidsuppehåll, vilket inneburit att personalen inte lämnar sin arbetsplats vid rast. Kommunal går dock inte med på att lokala överenskommelser görs i fråga om måltidsuppehåll utan kräver rast för de anställda även om de själva önskar måltiduppehåll. Förvaltningen arbetar nu med schemaläggningen utifrån fackets direktiv. Det nya schemat kommer att kräva fler personaltimmar. 4. Protokollen från kultur- och fritidsnämndens möten distribueras idag per post tillsammans med kallelsen till nästföljande nämnd. Protokollen läggs efter justering ut på nätet på kommunens hemsida. I fortsättningen kommer protokollen att omgående efter justering också skickas ut till alla ledamöter per mejl. 5. Kommunkansliet har hjälpt förvaltningarna att ta fram korrekta delegationsordningar. Bland annat påpekades att nämnden inte kan delegera konstinköp till en konstgrupp. Delegation kan ligga på förvaltningschef som kan delegera inköpsansvar till annan tjänsteman. En konstgrupp kan dock utses i kultur- och fritidsnämnden som bollplank till förvaltningen. 6. Museet har ett övervärderat lager som ekonomikontoret nu vill få ner till sitt rätta värde. Övervärderingen av lagret ligger långt tillbaka i tiden och handlar om ca kronor. Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med ekonomikontoret som kan acceptera att lagret skrivs av under en 3-årspreiod. Detta bör tas med i nästa tertialrapport. 7. Valnämnden i Tidaholm har genom sin ordförande Berit Sörman framfört ett hjärtligt tack för allt arbete som bibliotekspersonalen lagt ned tiden 1 september till 19 september då förtidsröstningen inför allmänna valet pågick. Personalen har fått rosor från allmänheten för det trevliga bemötande den fått i samband med röstningen och man hoppas på samarbete inför nästa inplanerade val 2014.

5 Kultur- och fritidsnämnden (10) 8. Turistbyrån har fått förfrågan från Bussgods om att vara Bussgods försäljningsställe och har från åtagit sig arbetet på prov under en månad. Statistik förs på tidsåtgången för att kunna bedöma vilken ersättning som skall krävas för arbetsinsatserna. Skulle arbetet permanentas skall intäkterna användas till personalresurser. Ärendet tas upp i arbetsutskottet efter genomförd försöksperiod. 9. Västsvenska Turistrådet arbetar aktivt för att alla kommuner i Västsverige ska få moderna och enhetliga hemsidor för turism. Från 1 oktober 2010 finns funktionen kommentera på samtliga företags produktblad/evenemang på Turistbyrån har gått ut med skrivelse till företag i kommunen om funktionen och företag kan välja att inte publicera publika kommentarer på sina produktblad. Det kommer då tydligt att stå: Detta företag har valt att inte visa besökarnas kommentarer. 10. Birgitta Rejnö-Johansson har i samband med årets Så levde vi förr avtackats med blommor och liten present för många års uppskattade insatser som mormor Ida. Birgitta tackar från sitt håll för blommor och present och är glad för att hon kunnat sätta in en ny mormor Ida i verksamheten. 11. Ove Jansson lämnar ekonomisk rapport och den tidigare prognosen på ca tkr står fast. Större delen av underskottet består av planerade satsningar med anledning av kommunens 100-årsfirande. 12. Museets Hanna Eklöf rapporterar om höstens verksamhet på museet och ungdomsverksamhetens Lena Andersson berättar om vad som är på gång på Godsmagasinet.

6 Kultur- och fritidsnämnden (10) 64 Kurser och konferenser 1. Skaraborgs kommunalförbund har informerat om att ett nytt stormöte runt turismen i Skaraborg blir Till detta fjärde stormöte kring till det turismstrategiska utvecklingsarbetet i Skaraborg bjuds politiker, näringslivschefer, kulturchefer, turistchefer och informationschefer in. 2. Badkonferens Det goda livet Hur främjas psykisk hälsa hos barn och undomar? En idébytardag/kväll på De la Gardiegymnasiet i Lidköping i samarrangemang mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings kommun och Västra Götalands Bildningsförbund. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott deltar. 2. En (s)-ledamot (Thomas Settergren alternativt Håkan Joelsson) och en borgerlig ledamot (Ulf Persson) deltar. 3. Alla förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att delta. Gunilla Dverstorp och Helena Gustafsson anmäls till konferensen av kultur- och fritidskontoret. Sändlista: Ulf Persson Håkan Joelsson Ulf Persson

7 Kultur- och fritidsnämnden (10) 65 Godsmagasinet görs tillgängligt för personer med funktionshinder Kultur- och fritidsnämnden vill att Godsmagasinet görs tillgängligt för personer med funktionshinder. Idrottshallen hade tidigare en hiss, som numera står i förrådet, som kanske kunde vara lämplig. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden ber tekniska nämnden att göra Godsmagasinet tillgängligt för personer med funktionshinder och förutsätter att åtgärden finansieras ur den budget som finns för anpassningsåtgärder. Sändlista: Tekniska nämnden

8 Kultur- och fritidsnämnden (10) 66 Motion angående friidrottsplats En motion om anläggande av en friidrottsplats har inkommit till kommunfullmäktige. Innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen önskar man få in synpunkter från tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Motionen föreslår att Tidaholms kommun anlägger en friidrottsplats. Kulturoch fritidsnämnden anser inte att det är realistiskt att svara ja eller nej på ett sådant förslag utan att en utredning först görs. Yrkande från moderaterna: Moderaterna föreslår bifall till motionen och tycker att ett första steg mot förverkligandet är just den utredning motionären beskriver. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Sändlista: Kommunstyrelsen

9 Kultur- och fritidsnämnden (10) 67 Uppvärmningssystem till Dimmehus Dimbo Byalag ansöker om ekonomiskt stöd till nytt uppvärmningssystem i bygdegården Dimmehus. Dimmehus har idag oljeeldning och undersöker nu möjligheterna att finansiera en övergång till luftvärmepump. Det är angeläget att energibesparande och miljövänliga åtgärder uppmuntras. De aktivt verkande kulturföreningarnas samlingslokaler är viktiga mötesplatser på landsbygden och behövs för att hålla landsbygden levande. För att uppvärmningsprojektet ska få statsbidrag krävs ett kommunalt bidrag som motsvarar 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förutsättningar för Dimmehus att få bidrag från Boverket för installerande av luftvärmepump genom att bevilja ett bidrag på kronor vilket motsvara 30 procent av kostnaderna. Bidraget tas från nämndreserven. Sändlista: Dimbo Byalag

10 Kultur- och fritidsnämnden (10) 68 Delegationsbeslut Förvaltningschefen anmäler med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegation följande beslut. Au 68 Flyttat arbetsutskott

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-06-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer