1 (17) Kultur- och fritidsnämnden Stadshuset kl 09:00-11: Anna-Karin Skatt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt"

Transkript

1 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson (S) Gösta Fransson (S) ersätter Thomas Settergren (S) Bill Malm (M) Helena Gustafsson (M) Ingemar Johansson (FP) Ulf Persson (C) Gunilla Hedborg (V) ersätter Annica Snäll (MP) Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Ulla Johansson (S) Jerker Johansson (S) Kerim Bezdrop (S) Birgitta Rejnö-Johansson (FP) Ove Jansson, Jörgen Nyström. Kent Ödvall, Else-Marie Bertilsson, Johanna Larsson och Agneta Bengtsson Övriga Bill Malm Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Agneta Bengtsson Anna-Karin Skatt Bill Malm Utdragsbestyrkande

2 2 (17) Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag ANSLAG/BEVIS Nämnd/styrelse Kultur- och fritidsnämnden Protokollet förvaras Stadshuset Underskrift Utdragsbestyrkande

3 3 (17) Innehållsförteckning 1 Rapporter och information Delegationsbeslut Beslutsattestant Val av nationaldagskommitté Taxehöjning på sommargården i Gamla Köpstad Avgiftshöjning för uthyrning av simhallen Anläggningsbidrag Bidrag till kulturföreningar Remiss förslag till fordonspolicy Fiskevårdsavtal med Granqvist Vinagentur AB Ansökan från Helliden om bidrag till sommarverksamhet Höjd entréavgift på museets sommarutställning Ansökan om bidrag för filmprojekt... 17

4 4 (17) 1 Rapporter och information 1. Miljö- och byggchefen Anders Kyrkander presenterar visioner för Tidaholms kommun vad gäller Kungsbroområdet med idéer om att utveckla Kungsbro till ett attraktivt boendeområde med lägenheter både i de gamla skolbyggnaderna men på sikt även i nybyggnationer. En andra vision är att göra Vulcanön till en kulturell mötesplats där ett delvis utbyggt C-magasin skall rymma kulturskola och stor utställningshall där såväl museet som litografiska museet skall kunna ha utställningar. 2. Enligt preliminär bokslutsrapport för år 2011 ligger kultur- och fritidsnämnden på ett ungefärligt minus på -370 tkr. 3. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att placera hjärtstartare på sex platser i centralorten vilka är: stadshuset, biblioteket, Forshallen, ishallen(campingen, Hellidsområdet (Hellidshemmet) och Villan. 4. Anna-Karin skatt rapporterar att presidiet har fyra möten inplanerade; för att diskutera Forsenområdet, för att möta IFK med anledning av en skrivelse från föreningen, för att besöka personalen på alla förvaltningarnas enheter,för att diskutera simhallens utnyttjande med BUN. 5. Jerker Johansson önskar att en utbildnings- och lära-känna-dag anordnas för kultur- och fritidsnämnden i Gamla Köpstad.

5 5 (17) 2 Delegationsbeslut Delegationsbeslut i arbetsutskottet Au 10 Skrivelse från IFK

6 6 (17) 3 Beslutsattestant Fritidsintendent Jörgen Nyström är tjänstledig ett halvår varför Kent Ödvall som vikarierar på tjänsten går in som beslutsattestant tiden till Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kent Ödvall är beslutsattestant på de poster som ligger på fritidsintendenttjänsten tiden till Ekonomikontoret

7 7 (17) 4 Val av nationaldagskommitté Kultur- och fritidsnämnden har beslutat ( 99 år 2011) att antalet förtroendevalda i nationaldagskommittén skall minskas från fyra till två personer. Ulf Persson och Ulla Johansson väljs till representanter i kultur- och fritidsnämndens nationaldagskommitté med Ulf Persson som sammankallande. Ulf Persson Ulla Johansson

8 8 (17) 5 Taxehöjning på sommargården i Gamla Köpstad I den budgetbesparing som gjordes i 2012 års budget var ett av besluten att höja taxorna på sommargården i Gamla Köpstad. För föreningar och organisationer inom Tidaholms kommun höjs taxan från kr per natt till kr per natt. För privatpersoner och företag inom Tidaholms kommun höjs från kr per natt till kr per natt. För boende och verksamma utanför Tidaholms kommun höjs taxan från kr per natt till kronor per natt. Kultur- och fritidsnämnden höjer hyrorna på sommargården i Gamla Köpstad från år 2013 enligt ovanstående förslag.

9 9 (17) 6 Avgiftshöjning för uthyrning av simhallen Hyra för hela simhallen under icke öppettid (minst 2 tim) är idag 400 kr per tim (upp till 30 personer, därefter 20 kr per person). För att öka intäkterna något önskar man höja hyran till 500 kr per tim. Avgiften gäller inte Tidaholms simsällskap som har särskild föreningstaxa. Kultur- och fritidsnämnden beslutar höja grundhyran för simhallen under icke öppettider enligt ovanstående förslag från Simhallen

10 10 (17) 7 Anläggningsbidrag 2012 Kultur- och fritidsnämnden fördelar anläggningsbidraget för år 2012 enligt bilaga. Från och med 2012 räknas Dimbo IF som en kulturförening. Fotbollsplanen i Dimbo, som tidigare användes av Ekedalens SK, används inte längre för fotboll sedan man fått konstgäsplan inne i centrala Tidaholm. Kultur och fritidsnämnden har även i år i grunden ett tillskott till idrottsföreningarnas anläggningar på 150 tkr. 97 tkr fördelas med 15 tkr vardera till de fyra största (störst är i det här sammanhanget lika med föreningar med flest ungdomar) anläggningarna, 5 tkr vardera till de mellanstora anläggningarna och 2 tkr vardera till de minsta föreningarna. Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget enligt bilaga. Föreningar med anläggningsbidrag

11 11 (17) 8 Bidrag till kulturföreningar Två nya kulturföreningar har tillkommit under året, Dusty Road Blues och Dimbo IF. Sistnämnda förening blir från och med 2012 klassad som kulturförening. Litografiska akademin har tidigare år erhållit bidrag från både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Från och med 2012 vill man att alla bidrag skall gå via kultur- och fritidsnämnden varför kommunstyrelsen för över 125 tkr till kultur- och fritidsnämnden som då behåller sitt tidigare bidrag på 75 tkr plus lägger på den tillkomna summan från kommunstyrelsen på 125 tkr vilket tillsammans blir ett bidrag till Litografiska akademin på 200 tkr. Kultur- och fritidsnämnden utbetalar bidrag till kulturföreningar enligt bilaga. Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Kulturföreningarna

12 12 (17) 9 Remiss förslag till fordonspolicy Bakgrund Miljö- och byggnadsnämnden har utarbetat förslag till fordonspolicy för tjänstebilar i Tidaholms kommun. Svar önskas senast , men kultur- och fritidsnämnden har begärt anstånd med sitt yttrande till efter kultur- och fritidsnämndens möte Policyn Huvudsyftet med policyn är att kommunen skall besluta om att köpa in bilar som bidrar till minskad miljöpåverkan och dessutom bidra till att ge kommunens invånare tillgång till biogas som drivmedel genom att etablera en marknad för detta. Nämnddiskussion Kultur- och fritidsförvaltningen har endast en bil, men nämnden uppfattar remissen som ett önskemål om att inte bara tycka till om den egna förvaltningens bilar utan om kommunens fordonsparks miljöpåverkan i stort. I diskussion är man enig om att det är angeläget att kommunen är med i gröna satsningar i en strävan efter att gå från en fossil bränsleekonomi till en bränsleekonomi grundad på förnybar energi. Övergången till en icke-fossil värld måste få kosta i ett inledningsskede, men det är viktigt att tydliga beslut fattas om var pengarna till detta utvecklingsarbete skall tas. Finansieringsformen måste lyftas i budgetsammanhang. Det är också viktigt att ha kontroll på att energieffektiviseringar verkligen uppnås. T ex bör eventuell biogas som tas fram vara närproducerad så att inte transporten av själva biogasen äter upp den gröna vinsten. När det gäller val av miljöbil går åsikterna isär. Någon menar att biogas som drivmedel i bilar redan är ett passerat stadium och menar att utvecklingen av elhybridbilar går snabbt framåt. Allmänheten, menar någon, drar sig dock för inköp av elhybridbilar eftersom de ännu inte kan gå så långt innan de skall tankas på nytt. I kommunens energiplan har man förordat bilar som är biogasdrivna. Många förtroendevalda vill hålla fast vid detta alternativ. Flertalet privatbilister väljer än så länge biogas, vilket gör att man tillsammans kan komma upp i en större volym efterfrågad biogas vilket gynnar etableringen av en biogasstation.

13 13 (17) 9 forts. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom miljö- och byggnadsnämndens förslag till fordonspolicy. Reservation Alliansen reserverar sig mot förslaget att binda sig vid en enda teknik, biogas, med motiveringen att man vill vara öppen för att släppa fram andra miljövänliga alternativ. Miljö- och byggnadsnämnden

14 14 (17) 10 Fiskevårdsavtal med Granqvist Vinagentur AB Det fiskevårdsavtal som finns mellan Granqvist Vinagentur AB och Tidaholms kommun har gått ut i och med årsskiftet 2011/2012. Kultur- och fritidsnämnden ger fritidsintendenten i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal om kräft- och fiskearrende med Granqvist Vinagentur AB. Granqvist Vinagentur AB

15 15 (17) 11 Ansökan från Helliden om bidrag till sommarverksamhet Hellidens folkhögskola ansöker om bidrag på 42 tkr till sommarverksamhet öppna verkstäder på Turbinhusön sommaren Tidholms kommun har av tradition gett bidrag på 30 tkr under ett stort antal år till stipendiater på Hellidens folkhögskola för att driva öppna verkstäder under somrarna på Turbinhusön. I den budgetbesparing som togs för 2012 års budget ströks denna summa. Med hänvisning till det beslut om besparingar som togs i budget 2012 finns ingen ekonomisk möjlighet att stödja stipendieverksamheten/de öppna verkstäderna på Turbinhusön för Hellidens elever sommaren 2012 varför ansökan avslås. Hellidens folkhögskola

16 16 (17) 12 Höjd entréavgift på museets sommarutställning Tidholms museum önskar höja entréavgiften för sina sommarutställningar från 30 kr till 40 kr. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja entrén på sommarutställningarna år 2012 på Tidaholms museum från 30 kr till 40 kr. Tidaholms museum

17 17 (17) 13 Ansökan om bidrag för filmprojekt I Studiefrämjandets regim drivs ett treårigt projekt kallat Filmverket Skaraborg. Projektet går ut på att ge barn och ungdomar möjlighet att få prova på att göra film utan några ekonomiska hinder. Projektet genomförs i hela Skaraborg. Projektledaren för Tidaholm och Falköping heter Sonny Mikszath. Inspelningarna i Tidaholm börjar i mars och beräknas pågå fram till påsk. Verksamheten kommer i huvudsak ske på helger. Projektledaren räknar med personer i filmteamet varje dag. Den färdiga filmen skall färgkorrigeras av produktionsbolaget Ekman & Winroth i Falköping och kostnaden för detta beräknas bli 25 tkr, en kostnad man ännu inte har täckt. Kultur- och fritidsnämnden går in och stödjer Studiefrämjandets projekt med den symboliska summan 3 tkr för att visa att denna typ av kulturella projekt för ungdomar känns lovvärda. Studiefrämjandet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer