SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet"

Transkript

1 1/3 Sessionssalen, kl 09: Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare Annelie Sandstedt (C) t om 8 Ersättare Ingemar Johansson (FP), Peter Friberg (M), Krister Rohman (KD) Tjänstemän Eva Thelin, kommunchef Therese Falk, folkhälsoplanerare Marie Anebreid, sekreterare Övriga Åsa Ålebring, närhälsochef Johan Liljegrahn (M), räddningsnämnden Falköping - Tidaholm Justering Utses att justera: Lennart Rehn (S) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Marie Anebreid Anna-Karin Skatt (S) Lennart Rehn (S) Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Marie Anebreid Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 1 Godkännande av föredragningslista 2 Ekonomiska slutrapport Riktlinjer avseende ansökningar om folkhälsomedel 4 Ansökan om medel för finansiering av utbildning i barnkonventionen 5 s verksamhetsberättelse Projekt Barn som anhöriga - redovisning 7 Samverkansavtalet 2015 kommunen - polisen 8 Droganvändning bland barn och unga i Tidaholm 9 Förslag på datum för möten med folkhälsorådet och beredningsgruppen 10 Ansökan om medel till hälsofrämjande arbete på Hökensåsskolan 11 Ansökan om medel för inköp av vattenmaskin på Hökensåsskolan 12 Folkhälsoråden i Skarabrog gemensamma kickoff i Töreboda 13 Nämndernas information 14 Folktandvårdens information 15 Närhälsans information 16 Hälso- och sjukvårdsnämndens information 17 Information från folkhälsoplaneraren 18 Övrigt 19 Mötets avslutande Utdragsbestyrkande 3

4 1 Godkännande av föredragningslista Ordförande konstaterar att folktandvårdens chef Jerry Sandström inte är närvarande och föreslår att punkt 14 utgår. Ordföranden föreslår därefter att folkhälsorådet godkänner upprättat förslag till föredragningslista. s beslut beslutar att revidera föredragningslistan i enlighet med ordförandes förslag samt i övrigt godkänna densamma. 4

5 2015/74 2 Ekonomiska slutrapport 2014 Folkhälsoplanerare Therese Falk lämnar en ekonomisk slutrapport för s beslut beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 5

6 3 Riktlinjer avseende ansökningar om folkhälsomedel Folkhälsoplanerare Therese Falk lyfter frågan kring att folkhälsorådet inte har något regelverk kring vad som gäller när rådet får in ansökningar om pengar från rådet. Enligt tidigare beslut i rådet så ska ansökningarna passera berörd nämnd innan de hamnar hos folkhälsorådet. Det är viktigt att rådet får ut information om att det finns möjlighet att söka pengar och vilka regler som gäller vid ansökan om folkhälsomedel. Ledamöterna i rådet diskuterar vad som är prioriterade områden för rådet att bevilja ansökningar. Enligt Anna-Karin Skatt (S) är ett prioriterat område tidiga insatser för barn. Therese Falk informerar att rådets inriktning står i den verksamhetsplan som finns för åren Rådets ledamöter kommer fram till att det behövs ett regelverk för ansökningar av medel från folkhälsorådet. Therese Falk föreslås att få i uppdrag att ta fram ett regelverk och presentera detta för folkhälsorådet. s beslut beslutar att ge folkhälsoplanerare Therese Falk i uppdrag att ta fram ett regelverk för ansökningar av medel från folkhälsorådet. 6

7 2015/75 4 Ansökan om medel för finansiering av utbildning i barnkonventionen En ansökan om medel till projektet Tidiga insatser har inkommit till folkhälsorådet. Ansökan är på kronor och ska användas till utbildning i barnkonventionen. Utbildnigen vänder sig till både politiker och tjänstemän i kommunen. Utbildningen kommer att starta upp under hösten s beslut beslutar att bevilja kronor till projektet Tidiga insatser för att kunna genomföra utbildning i barnkonventionen. Sändlista Malin Gustavsson, projektledare Tidiga insatser 7

8 2015/76 5 s verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsoplanerare Therese Falk redogör för rådets verksamhetsberättelse Inom det övergripande området har folkhälsorådet arbetat med följande delar: Amningsvänlig kommun Hälsofrämjande ANDT arbete (Dopningsfritt Skaraborg, revidering av kommunens drogpolitiska policy) Livsstil- och Hälsa serien Mopedutbildning Prioriterade områden: Hälsofrämjande skolutveckling Projektet Skapa lika förutsättningar för en jämlik hälsa barn 0-5 år i Tidaholm. Utveckling av nytt långsiktigt och strategiskt folkhälsoarbete. s beslut beslutar att ta till sig av informationen. 8

9 2015/80 6 Projekt Barn som anhöriga - redovisning En redovisning har kommit in från socialförvaltningen till folkhälsorådet angående projektet Barn som anhöriga. Enligt redovisningen så har inte projektet använt alla pengar inom den projekttid som var avsedd. Dock kommer projektet att fortsätta och genomföra de delar som ännu inte genomförts. Folkhälsoplanerare Therese Falk inbjuder till diskussion om hur rådet ställer sig till hur man ska göra när projekt inte hinner använda beviljade folkhälsomedel enligt sin plan. Ledamöterna föreslår att folkhälsoplaneraren gör en skrivning om detta i det nya regelverket. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 9

10 2015/6 7 Samverkansavtalet 2015 kommunen - polisen Folkhälsoplaneraren Therese Falk går igenom delar av det samverkansavtal som finns mellan polisen och Tidaholms kommun. s beslut beslutar att ta till sig av informationen. 10

11 8 Droganvändning bland barn och unga i Tidaholm Folkhälsoplanerare Therese Falk informerar om att hon har varit på ett möte som var sammankallat av utbildningschef Börje Hallin angående droganvändning bland barn och unga i Tidaholm. Therese meddelade på mötet att folkhälsorådet kan bevilja medel för ett förebyggande arbete mot droganvändningen.. s beslut beslutar att ta till sig av informationen. 11

12 9 Förslag på datum för möten med folkhälsorådet och beredningsgruppen s ledamöter föreslår följande mötesdatum för 2015: 5 juni, kl. 8-14, möte + utvecklingsdag 1 september, kl Beredningsgruppens mötesdatum bestäms av berörda. s beslut beslutar att mötesdatum för 2015 är 5 juni kl och 1 september kl

13 2015/78 10 Ansökan om medel till hälsofrämjande arbete på Hökensåsskolan En ansökan om medel har kommit in till folkhälsorådet från Hökensåsskolan angående hälsofrämjande arbete inom Skolhälsovården riktat till barn i åldrarna 6 till 13 år. Ansökan handlar om att det behövs inbjudande och inspirerande lekredskap på skolgården, så att barnen kan uppmuntras till rörelse och aktivitet under skoldagen. Ansökan har inte varit i uppe på dagordningen i barn- och utbildningsnämnden. Enligt ett beslut i folkhälsorådet ska ansökningar från kommunens verksamheter först behandlas i respektive nämnd innan de tas upp i rådet. Rådets ledamöter poängterar att ansökan inte ligger i linje med folkhälsorådets verksamhet utan ska bekostas av verksamheten själva. föreslår att inte bevilja medel till Skolhälsovården på Hökensåsskolan. s beslut beslutar att avslå ansökan. Sändlista Skolhälsovården Hökensåsskolan 13

14 2015/77 11 Ansökan om medel för inköp av vattenmaskin på Hökensåsskolan En ansökan om medel har kommit in till folkhälsorådet från Skolhälsovården på Hökensåsskolan angående inköp av en vattenmaskin. Ansökan har inte varit i uppe på dagordningen i barn- och utbildningsnämnden. Enligt ett beslut i folkhälsorådet ska ansökningar från kommunens verksamheter först behandlas i respektive nämnd innan de tas upp i rådet Rådets ledamöter poängterar att ansökan inte ligger i linje med folkhälsorådets verksamhet utan ska bekostas av verksamheten själva. föreslår att inte bevilja medel för inköp av en vattenmaskin till Skolhälsovården på Hökensåsskolan. s beslut beslutar att avslå ansökan. Sändlista Skolhälsovården Hökensåsskolan 14

15 2015/79 12 Folkhälsoråden i Skaraborg gemensamma kickoff i Töreboda Folkhälsoplanerare Therese Falk informerar om den kommande kickoffen för folkhälsoråden i Skaraborg. Kickoffen går av stapeln den 17 april på Sötåsens naturbruksgymnasium. Therese informerar att Tidaholm kommer att stå värd för kickoffen föreslår att följande personer representerar Tidaholm på kickoffen den 17 april: Peter Friberg (M), Johan Liljegrahn (M), Bengt Karlsson (S) och Lennart Rehn (S). s beslut beslutar att följande personer representerar Tidaholm på folkhälsorådens kickoff den 17 april, Peter Friberg (M), Johan Liljegrahn (M), Bengt Karlsson (S) och Lennart Rehn (S). 15

16 1/2 2015/68 13 Nämndernas information Christer Johansson (S), social- och omvårdnadsnämnden informerar: att en avdelning på Lindängen är tillfälligt stängd att omvårdnadsförvaltningen har ytterliggare 12 tomma platser på kommunens äldreboende. att omvårdnadsförvaltningen har genomfört tidsmätningar inom hemvården. att den nya integrationsorganisationen kommer att tillhöra socialförvaltningen. att socialförvaltningen kommer att öppna ett nytt boende på Smedjegatan, för ensamkommande flyktingbarn. att nämnden har haft information till nya ledamöter i social- och omvårdnadsnämnden. Per-Erik Thurén (S), barn- och utbildningsnämnden informerar: att behovet av insatser till barn med särskilda behov ökar konstant och att det är långa köer till psykologutredningar. att kommunen har ett bra centralt resursteam som arbetar med barn med särskilda behov. att just nu finns det fem förberedelseklasser för ensam kommande flyktingbarn, men att det också finns ett behov av fler klasser. Lennart Rehn (S), tekniska nämnden informerar: att det just nu pågår ett arbete med att bygga ut förskolan på Ramstorp. att det planeras för fem förskoleavdelningar på Södra Helliden. att förvaltningen arbetar med fortsättning av gång och cykelväg från Norra Kungsvägen, fram till centralplatsen. Bengt Karlsson (S), kultur- och fritidsnämnden informerar: att nämnden från och med denna mandatperioden har färre ledamöter. att nämnden har haft information till ledamöterna kring nämndens arbete. att nämnden kommer att se över föreningsbidragen för att få en struktur över dessa. att en ny museichef är tillsatt efter Hanna Eklöf. att i slutet av maj kommer Göteborgs Operan med tältföreställningen Rigoletto. Johan Liljegrahn (M), räddningsnämnden informerar: att räddningsnämnden arbetar för att göra det lättare för medborgaren, sker bland annat genom att ser över samarbeta med andra kommuner. om ett projekt I väntan på ambulans som pågått under som har handlat om att förkorta tiden från att en person får hjärtstillestånd till dess att ambulans anländer. Räddningstjänstens MRI (Medicinskt Räddnings Insats) bil har haft möjlighet att åka på 16

17 2/2 larm och göra en första insats om ambulansen har varit upptagen och inte kunnat åka direkt vid ett larm. Nämnden kommer att skriva ett nytt avtal med ambulanssjukvården angående MRI. Anna-Karin Skatt (S), kommunstyrelsen informerar: att infartsskyltarna är på väg att komma upp nu i veckan. att kommunstyrelsen har tillsatt en utvecklingsberedning vars syfte är att arbeta med målstyrningsarbete, verksamhetsöversyn samt ny budgetmodell. att kommunstyrelsen har deltagit i en utbildning kring ärendehantering. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 17

18 2015/69 14 Folktandvårdens information Ärendet utgår. 18

19 2015/70 15 Närhälsans information Åsa Ålebring, Närhälsan informerar om att de arbetar aktivt med läkarrekrytering. Enligt Ålebring är det en stor utmaning att rekrytera läkare till Närhälsan i Tidaholm. Ålebring informerar också om projekt Fler läkare i Närhälsan VG regionen. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 19

20 2015/71 16 Hälso- och sjukvårdsnämndens information Björn Bröne (FP), Hälso- och sjukvårdsnämnden informerar att på nämndens senaste sammanträde så diskuterades närområdesplaner Bröne informerade också att nämnden hade en stor diskussion kring den psykiska ohälsan. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ställt ett krav på Skaraborgs sjukhus att ta fram en handlingsplan över hur de ska lösa problemet med att det inte finns tillräckligt med mottagningar för människor som mår psykiskt dåligt. Omorganisationen inom regionen pågår fortfarande. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 20

21 2015/72 17 Information från folkhälsoplaneraren Folkhälsoplanerarna i samtliga 15 kommuner är anställda av Västra Götalandsregionen och arbetar vid Folkhälsoenheten Skaraborg med placering en i vardera kommun. Folkhälsoplanerare Therese Falk har varit placerad i Tidaholm sedan 2008 och går nu över till Tibro på heltid från och med hösten Under våren delar hon sin tjänst mellan Tidaholm och Tibro. Under våren kommer Erika Rang att börja arbeta som folkhälsoplanerare i Tidaholm på 60 %. Therese har fått en förfrågan från Karlsborg och Hjo kommuner om ett sammarbete kring övervikt och fetma. Therese informerar att hon har tackat ja till detta samarbete. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 21

22 2015/73 18 Övrigt Anna-Karin Skatt (S) informerar att i dagarna så kommer Västra Götalandsregionen skicka ut en enkät Hälsa på lika villkor till medborgare i regionen. Skatt uppmanar alla som får enkäten att det är viktigt att svara. Krister Rohman (KD) undrar om budgeten 2016 ser likadan ut som för Folkhälsoplanerare Therese Falk informerar att budgeten för 2016 tas upp för beslut under hösten s beslut beslutar att ta till sig informationen. 22

23 19 Mötets avslutande Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 23

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer