Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37"

Transkript

1 Social- och omvårdnadsnämnden Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman (S) t.o.m. 43 Bengt Andersson (S) Peter Ezelius (S) Berndt Gustafsson (S) Håkan Joelsson (S) Ann Sofie Hagenvind (s) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Övriga deltagande Anna-Lena Skatt Bengt Höglander Christina Gunnarsson Margareta Berg, sekreterare Paragrafer Utses att justera Bill Malm (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen Sekreterare Margareta Berg Ordförande... Christer Johansson Justerande... Bill Malm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Protokollet förvaras Social- och omvårdnadsnämnden Socialförvaltningen Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna dagens föredragningslista.

3 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Rutiner för anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade Lex Sarah Nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah trädde i kraft 10 juli Det är två separata föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av bestämmelserna i 14 kap 2 SoL respektive 24 a LSS. Syftet med de nya föreskrifterna och allmänna råden är att bidra till en mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna, att betona vikten av att förhindra att allvarliga missförhållanden uppkommer. Nytt i dessa föreskrifter och allmänna råd är: - att vaka över att den enskilde får god omvårdnad, gott stöd och god service samt lever under trygga förhållanden och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden lyfts fram - att anmälningsskyldigheten gäller allvarliga missförhållanden - att omedelbara åtgärder skall vidtas när en anmälan har gjorts - att anmälan skall utredas skyndsamt och utredningen skall dokumenteras - att en enskild verksamhet ska informera nämnden som har beslutat om insatsen för den enskilde som berörs av en anmälan, ett allvarligt missförhållande och - att i enskilda verksamheter ska dokumentation sparas i minst två år. Ärendet är berett av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar fastställa förändringar i de skriftiga rutinerna vid anmälan och handläggning av Lex Sarah ärenden.

4 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Kvalitetsgarantier i hemvården Omvårdnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att införa kvalitetsgarantier i hemvården. Garantierna ska konkret tydliggöra vilken nivå av service som medborgarna kan förvänta sig av hemvården. En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram kvalitetsgarantier inom följande områden: - Ansökan - Personal och tider - Trygghetslarm - Matdistribution - Trygghetsplats - Namnskylt Garantiernas utformning vilar bl. a. på synpunkter från vårdtagare och pensionärer via fokusgrupper. Ärendet är berett av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar anta föreslagna kvalitetsgarantier för hemvården. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att i nästa steg ta fram kvalitetsgarantier för äldreboende och kortvård.

5 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Räddningstjänsten Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Tidaholms kommun Falköpings-Tidaholms räddningstjänst har inkommit med förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om Skydd mot Olyckor. Yttrande över handlingsprogrammet ska ha inkommit till räddningstjänsten senast 23 april Ärendet föredras av omvårdnadschef Anna-Lena Skatt. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar uppdra till omvårdnadsförvaltningen att avge yttrande i ärendet.

6 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Framtidsstrategier Social- och omvårdnadsnämndens ledamöter delges sammanfattningen av kommunfullmäktiges framtidsdag 26 februari 2007 och vilka prioriteringar kommunstyrelsen vill göra de närmsta fyra åren för utveckling av kommunen. Detta är framtaget inför konferens den 7-8 maj 2009 till Gamla köpstad, där presidierna inom kommunens samtliga förvaltningar kommer att diskutera framtidsfrågor och utveckling av kommunen. Social- och omvårdnadsnämnden tar del av informationen.

7 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN KS Medborgarförslag om nyktra stadsfester Tidaholms nattvandrarförening har inkommit med ett medborgarförslag med yrkande att kommunen skall arrangera nyktra stadsfester. Kommunstyrelsen har begärt att social- och omvårdnadsnämnden skall yttra sig över förslaget. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 april. Ärendet är berett av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget med motiveringen att alkoholfria stadsfester inte kan ses som en enskild lösning på problemet med att ungdomar dricker alkohol före artonårs ålder. Ett betydande flertal av de kommunala festligheterna och aktiviteterna som arrangeras på eller i anslutning till Gamla Torget är alkoholfria.

8 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Kommunalförb. Skaraborg Yttrande över utvecklingsplan för barn och ungdomars psykiska hälsa Kommunalförbundet i Skaraborg arrangerade 27 mars 2009 en remisskonferens angående utvecklingsplanen för psykisk hälsa hos barn och ungdom. Vid remisskonferensen beslutades att samtliga medverkande kommunala verksamheter i sina yttranden skulle ta fram tio, för dem, prioriterade utvecklingsområden. Förvaltningen har tagit fram förslag på tio utvecklingsområden som bör prioriteras i utvecklingsplanen. Det är områden som bedöms ha stor betydelse för utvecklingen av social- och omvårdnadsnämndens verksamhet. Ärendet föredras av socialchef Bengt Höglander. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar avge yttrande till Kommunalförbundet i Skaraborg enligt förvaltningens förslag.

9 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN KLK Mottagande av ensamkommande asylsökande barn Kommunledningskontoret har inkommit med en begäran om synpunkter på skrivelse från Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Socialchef Bengt Höglander har utarbetat förslag till yttrande över skrivelsen. Ärendet är berett av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämnden föreslår att kommunledningen inte tillstyrker att överenskommelse tecknas med migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

10 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Ansökan om verksamhetsbidrag år 2009 Brottsofferjouren, Östra Skaraborg Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag för verksamhetsåret Brottsofferjourens verksamhet bedrivs i nio kommuner i Östra Skaraborg. Verksamheten riktar sig till brottsdrabbade och deras anhöriga samt vittnen till brott. Ärendet är berett av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren i Östra Skaraborg verksamhetsbidrag med 2 kr per invånare för verksamhetsåret 2009.

11 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Sysselsättningsverksamhet för ungdomar Social- och omvårdnadsnämnden beslutade att i samverkan med arbetsmarknadsenheten genomföra och delfinansiera ett sysselsättningsprojekt för ungdomar med omfattande behov av stöd för sin svaga psykiska och sociala hälsa. Handledare Kennet Nilsson har för närvarande hand om en ungdom och ytterligare två tre ungdomar är aktuella för medverkan i sysselsättningsprojektet. Ärendet gäller nu eventuell fortsättning med projektet under ytterligare åtta månader. Ärendet är berett av social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar fortsätta att anordna sysselsättning för ungdomar med omfattande behov av stöd under perioden t.o.m Social- och omvårdnadsnämnden beslutar medfinansiera handledarens/arbetsledarens lön med 75 tkr under perioden t.o.m Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att finansiera projektet genom medel för oförutsett. Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att medlet skall föras till identitet 4101.

12 Social- och omvårdnadsnämnden Information med anledning av tillsynskontroll för serveringstillstånd Kommunens alkoholhandläggare genomförde 28 oktober 2008 tillsynskontroll på restaurang Karoline Thai. Livsmedelsinspektör och handläggare från skatteverket var med som sakkunniga. Tillsynen inriktade sig på kassahantering, bokföring och livsmedelshantering. Uppföljning av tillsynen gjordes 12 mars 2009 och de brister som förekommit var då åtgärdade. Ärendet föredras av socialchef Bengt Höglander. Social- och omvårdnadsnämnden tar del av informationen.

13 Social- och omvårdnadsnämnden Information med anledning av tillsynskontroll för serveringstillstånd Kommunens alkoholhandläggare genomförde 28 oktober 2008 tillsynskontroll på restaurang Glada Gränden. Livsmedelsinspektör och handläggare från skatteverket var med som sakkunniga. Tillsynen inriktade sig på kassahantering, bokföring och livsmedelshantering. Uppföljning av tillsynen gjordes 12 mars 2009 och de brister som förekommit var då åtgärdade. Ärendet föredras av socialchef Bengt Höglander. Social- och omvårdnadsnämnden tar del av informationen.

14 Social- och omvårdnadsnämnden Information med anledning av tillsynskontroll för serveringstillstånd Kommunens alkoholhandläggare genomförde 28 oktober 2008 tillsynskontroll på restaurang Julius bageri & kök. Livsmedelsinspektör och handläggare från skatteverket var med som sakkunniga. Tillsynen inriktade sig på kassahantering, bokföring och livsmedelshantering. Tillsyskontrollen genomfördes utan anmärkning. Ärendet föredras av socialchef Bengt Höglander. Social- och omvårdnadsnämnden tar del av informationen.

15 Social- och omvårdnadsnämnden Information med anledning av tillsynskontroll för serveringstillstånd Kommunens alkoholhandläggare genomförde 28 oktober 2008 tillsynskontroll på restaurang Hökarens Flybar. Livsmedelsinspektör och handläggare från skatteverket var med som sakkunniga. Tillsynen inriktade sig på kassahantering, bokföring och livsmedelshantering. Uppföljning av tillsynen gjordes 12 mars Vid båda tillsynstillfällena framkom brister varför utredning i ärendet har inletts. Ärendet föredras av socialchef Bengt Höglander. Social- och omvårdnadsnämnden tar del av informationen.

16 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Övriga frågor Ledamöterna i social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott kommer att närvara vid referensgruppens träff vid familjecentralen 23 april 2009 kl Ann-Sofie Hagenvind (S) har en förfrågan om möjligheten att förlägga några av social- och omvårdnadsnämndens sammanträden ute i verksamheterna. Omvårdnadschef Anna-Lena Skatt undersöker detta till sammanträdet 27 maj 2009.

17 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Rapporter och skrivelser Inga rapporter eller skrivelser redovisades under sammanträdet.

18 Social- och omvårdnadsnämnden Dnr 09/SN Anmälningsärenden Ärenden upptagna i särskild förteckning anmäls för social- och omvårdnadsnämnden.

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009

Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009 Handlingar till socialnämndens sammanträde den 3 december 2009 Sidan 3 av 231 Ärende 1 Sidan 4 av 231 Socialförvaltningen Äldre- och handikappomsorg Marja Kammouna Sidan 5 av 231 TJÄNSTESKRIVELSE 2009-11-09

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-20 Ärendelista 76 Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 77 Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) 78 Driftsform

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer