SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-17 Kultur och fritidsnämnden"

Transkript

1 Sessionssalen, kl. 14:00-17: Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm (M) Helena Gustafsson (M) Ulf Persson (C) Annica Snäll (MP) Ersättare Gösta Fransson (S) Ulla Johansson (S) Jerker Johansson (S) Kerim Bezdrob (S) Kristina Björling (M) Birgitta Rejnö-Johansson (FP) Siv Bergman (C) Tjänstemän Pema Malmgren, Ove Jansson, Kent Ödvall, Johanna Larsson Justering Utses att justera: Bill Malm Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Johanna Larsson Bengt Karlsson Bill Malm Utdragsbestyrkande

2 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Underskrift Johanna Larsson Utdragsbestyrkande

3 15 Information Ove Jansson informerar om att uppgifter lämnats till den årliga statistiska sammanställningen av landets kommunbiblioteks verksamhet som görs på uppdrag av regeringen. Kungliga Biblioteket presenterar en sammanställning av inlämnat material 19 mars. Kent Ödvall informerar om den pågående renoveringen av Simhallen. Enligt plan ska väggar och tak vara täta under vecka 13. Vidare ska en del invändigt arbete i befintlig simhall göras under sommarperiod. Renoveringen beräknas vara klar för uppstart av verksamhet även i de nya delarna under vecka 37. Vidare informeras om att den provverksamhet som gjorts med öppethållande i simhallen på söndagar har slagit väl ut och att besöksantalet nu ligger runt 70 personer per tillfälle. Jönköping har valt att förlägga ett träningsläger med simverksamhet i Tidaholm under påskveckan. Ca 40 personer kommer då att nyttja simhallen för träning under ett antal dagar. Detta genererar även ett antal övernattningar i kommunen. En förfrågan från ett Pantomimsällskap i Stockholm har inkommit om träning av teater i simhallen i början av april. Kent Ödvall har lämnat uppgifter om ekonomiska förutsättningar och väntar på vidare kontakt. Även detta besök kommer även innebära utnyttjande av logi i kommunen. Kent Ödvall informerar om en sommaridrottsskola som kommer genomföras under sommaren Idrottsskolan är ett samarbete mellan nio av kommunens föreningar och vänder sig främst till elever i mellanstadiet. Verksamheten är planerad till vecka 26 och information kommer gå ut till berörda. Uppgifter har lämnats till Riksidrottsförbundet och den årliga undersökning bland Sveriges kommuner som görs med syfte att undersöka hur det kommunala stödet till svensk idrott ser ut. Renoveringen av skatehallen i Godsmagasinet som görs av skatearna själva fortskrider. En invigning är planerad till 29 mars kl. 15. Kontraktet med Studiefrämjandet gällande replokal i Godsmagasinet löpte ut i december Detta innebär att lokalen under 2013 nyttjats hyresfritt. Pema Malmgren och Lena Andersson arbetar vidare på en lösning. Ett första möte har hållits och ett nytt kontrakt kommer att tecknas. Representanter från Tidaholms Kommun och Tidaholmsbygdens hästklubb har träffats för en uppföljning av det ekonomiska läget i klubben. Detta var ett krav, i och med det borgenslån som gavs under 2013, för kommande

4 utbetalning av anläggningsbidrag till föreningen. Kommunen har efter mötet sammanställt en skrivelse där rekommendationen ges att den ekonomiska gruppen som tillsattes i och med borgenslånet ska fortleva. Föreningen har därefter valt att tillsätta ny kassör som under 2013 ingått i den ekonomiska gruppen. Resten av medlemmarna i den ekonomiska gruppen ingår vidare i föreningens styrelse. Magnus Hallgren har inkommit med en skrivelse angående röjning av sly vid biodammarna i anslutning till reningsverket. En del röjningsarbete har gjorts under 2013 men sikten är fortfarande dålig och enligt skrivelsen skulle ytterligare röjning behöva göras runt det södra fågeltornet. Yttre hemtjänst har fått uppdraget och ytterligare röjning har påbörjats. Ersättare när kultursekreterare Johanna Larsson går på föräldraledighet blir Antonia Karlsson med tillträde 31 mars. Ove Jansson informerar om det ekonomiska läget efter årets två första månader. En första prognos visar inte på några större avvikelser. Värt att nämna är den turistbroschyr som trycks under året och kommer att innebära en avvikande kostnad. Johanna Larsson informerar om de kulturevenemang som ligger närmast i tiden. Vårens Kulturcafé blir en blandning av föreläsning, film- och bildvisning. Startar tisdag 18 mars och pågår under 5 tisdagar jämna veckor. Söndag 13 april visas Göteborgsoperans uppsättning LasseMajas detektivbyrå operamysteriet, på Saga. En operamusikal för hela familjen. Inbjudan till årsmöte har inkommit från Skaraborgs föreningsarkiv. Ingen från förvaltning eller nämnd har möjlighet att närvara. Den kommunägda traktor som används av kommunens fotbollsföreningar är i stort behov av renovering. Kostnaden beräknas till kr. Inom snar framtid behöver även däcken bytas vilket innebär ytterligare en kostnad på drygt kr. Förvaltningen arbetar vidare på en lösning av problemet.

5 16 Kurser och konferenser 1. Fritidsjuridik Halmstad 28 maj Bibliotopia Skaraborgskonferensen 2014 Falköping 2 april Bibliotekets personal kommer att delta på konferensen och biblioteket kommer denna dag att hålla stängt. s beslut 1. Fritidsjuridik Kultur- och fritidsnämnden avstår från att skicka deltagare. 2. Bibliotopia Håkan Joelsson (S) och Helena Gustafsson (M) deltar på konferensen. Ove Jansson ombesörjer anmälan.

6 2014/7 17 Ansökan från Labbås Cruisers om bidrag till musikinslag vid cruising. Labbås Cruisers har de två senaste åren under vårens cruising haft en lastbil med ett band som spelar på olika platser under cruisingrundan under kvällen. Anledningen är att de som åker i bilarna och framförallt för att de som står och tittar ska få höra lite 50-tals rockmusik. Bandet kostar ca kr och transporten med lastbil ungefär kr. Föreningen ansöker nu om bidrag för att kunna genomföra musikinslaget även under årets cruising. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kr i bidrag till musikunderhållning under vårens cruising. Utbetalning görs efter genomfört evenemang.

7 2013/42 18 Ansökan från IFK Tidaholm om bidrag till utbyte av fönster på Kamratgården. IFK Tidaholm ansöker om bidrag för utbyte av 10 rötangripna fönster där bytet även innebär en energibesparingsåtgärd. Den totala kostnaden beräknas till totalt kr. Kent Ödvall har besökt anläggningen tillsammans med kommunens energirådgivare som konstaterar att fönstren är i dåligt skick och dessa skapar en stor post för anläggningens energiåtgång. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja bidrag om 30% av kr, max kr, till byte av fönster på IFK Tidaholms kamratgård. Utbetalning görs efter genomfört och besiktigat arbete samt ekonomisk redovisning.

8 2013/50 19 Ansökan från Tidaholms Gymnastik & Idrottsförening om bidrag för byte av blandare och snålspolande munstycke. Tidaholms G&IF vill byta blandare och duschmunstycken i föreningens omklädningsrum. Genom denna åtgärd beräknas man göra en energibesparing på KW per år. Investeringen beräknas kosta kr. Föreningen har ansökt om bidrag från annat håll och ansöker om kompletterande kr från Tidaholms kommun. Annika Snäll (Mp) ställde frågan om vilka grunder de olika bidragen fördelas utifrån och föreslår någon slags ansökningsmall för att tydliggöra förfarandet. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja bidrag om 30% av det justerade kostnadsunderlaget på kr, max kr, för byte av blandare och munstycke i föreningens omklädningsrum. Utbetalning görs efter genomfört och besiktigat arbete samt ekonomisk redovisning.

9 2014/16 20 Reviderade regler med kommentarer för verksamhetsbidrag. Tidaholms kommun Kultur & Fritid har tidigare följt Riksidrottsförbundets datum för redovisning av LOK- stöd även för lokala föreningars verksamhetsbidrag. Riksidrottsförbundet har sedan ändrat datum för när LOK- stöden skall vara rapporterade till Riksidrottsförbundet. Ändringen innebär att redovisningar ska vara inkomna 25 augusti respektive 25 februari istället för 15 augusti och februari. Riksidrottsförbundet har även gjort en åtstramning av reglerna kring sent inkomna LOK-stöd. För sent inkomna handlingar innebar tidigare ett avdrag på bidraget. Enligt de nya reglerna innebär detta att föreningen inte får något bidrag alls. Regler för verksamhetsbidrag, där nyheterna från Riksidrottsförbundet finns med, finns samlade i ett dokument Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram. s beslut Kultur- och fritidsnämnen beslutar anta ändringar i Tidaholms kommun Kultur & Fritid regler för verksamhetsbidrag.

10 2014/14 21 Remiss på riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2002 riktlinjer för tillgänglighet till scenkonst och utställningar ( Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst ). Enligt kulturplan skall dessa riktlinjer uppdateras under planperioden. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av representanter för regionens kultursekretariat och rättighetskommitténs kansli och förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet reviderat riktlinjerna. Kulturnämnden har beslutat att förslag till Riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst remitteras till olika instanser inom regionen däribland Skaraborgs kommunalförbund, som inbjuder kommunerna i Skaraborg att inkomma med synpunkter på förslaget. Remissvaret utgår från de fem frågeställningar som anges i remissen: 1. Riktlinjerna är delvis mycket användbara för att kunna jobba systematiskt med tillgänglighetsarbetet och delvis alltför detaljerade t ex punkt 24:26. 2.Vi kan inte se att det är något som saknas i materialet 3. Om alla punkter ska uppnås så kommer det tveklöst att innebära omprioriterade resurser. 4. Det är av stor betydelse att punkten 24:9 uppfylls. Fortfarande saknas flertalet kommuner och anläggningar i den nya Tillgänglighetsdatabasplattformen. Övergången har inte fungerat på ett bra sätt. 5. Vi ser det som mycket viktigt med grundläggande kunskaper hos personal som kan ha ett professionellt bemötande samt att information om lokaler finns inför ett besök och att beredskap finns för att kunna säkerställa tillgängligheten inom verksamheten. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom upprättat remissvar angående Västra götalandsregionens Riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst.

11 2013/58 22 Inriktningsmål för prioriterade utvecklingsområden 2014 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har arbetat med frågan om vilka prioriterade målområden som skall gälla för kommunens utvecklingsarbete. Arbetet har resulterat i fyra målområden med tillhörande inriktningsmål; boende, näringsliv, medborgaren i fokus och attraktiv kommun. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att utifrån målområden och inriktningsmål skapa effektmål med tillhörande aktiviteter för att uppnå dessa. Förvaltningarnas arbete ska vara klart under mars månad. Fortsatt arbete med målarbetet kommer fortskrida. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta de föreslagna inriktnings- och effektmålen.

12 2014/5 23 Verksamhetsöversyn Tidaholms Kommun - Kultur och Fritid Under 2013 har en verksamhetsöversyn gjorts av Tidaholms kommun. Konsultföretaget Professional Management har anlitats för att gå igenom Kultur- och fritidsnämndens och förvaltningens verksamhet för att hitta rekommendationer till verksamhetsutveckling. Genomlysningen av Kultur och fritids verksamhet har resulterat i en åtgärdsplan med 15 rekommenderade punkter och en synlig besparing på kr. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta den utredning som gjorts av ärendet för vidare behandling i Kommunstyrelsen.

13 24 Delegationsbeslut Lotteritillstånd enligt 15 och 16 lotterilagen har beviljats IFK Tidaholm, KOF 2014/10. Bidrag på kr har utbetalats till Affekt Film i samband med premiärvisning av filmen Falks Grav som hölls på Sagabiografen. Inköp av fotbollsmål har gjorts till konstgräsplanen till en kostnad av kr. s beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

14 25 Mötet avslutas Ordförande förklarar mötet avslutat.

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Plats och tid Starby konferens, Vadstena, kl 13:00-15:30 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Elin Bäckström, S Krister

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer