BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05"

Transkript

1 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas Nyttjanderätt rätt för en namngiven fysisk person att använda. 1.2 Med Fel avvikelser i Programprodukterna vilka medför att Programprodukterna inte motsvarar den Tekniska Dokumentationen. Fel omfattar inte; (i) fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som enligt Vitecs bedömning inte rimligen innebär större olägenhet för Kunden, Exempel på sådana fel är att en knapp i Programprodukten ligger något snett, att det saknas tusentals-avgränsare i ett inmatningsfält för siffror, eller att det är ett stavfel i ledtexten i Programprodukten. Om det föreligger tveksamheter kring olägenheten för Kund kontaktar Vitec Kundens kontaktperson för diskussion. (ii) fel förorsakade genom Kundens företagna ändringar eller ingrepp i Program-produkterna, (iii) fel förorsakade genom Kundens användning av Programprodukterna med annan än av Vitec rekommenderad hård- och programvara, eller (iv) fel som beror på att Kunden inte lämnat korrekta uppgifter eller lämnat felaktiga eller bristfälliga systemförutsättningar. 1.3 Med Kalendermånad menas från den första till den sista dagen i en månad. 1.4 Med Kontorslicens menas Nyttjanderätt att använda på en fysisk plats, på en adress. 1.5 Med Policy menas denna bilaga för Support och Underhåll. 1.6 Med Problem menas ett funktionsproblem som inte är ett Fel men vilket är hänförligt till Kundens användning av Programprodukterna. 1.7 Med Programprodukter menas i denna Policy Vitecs Programprodukter. 1.8 Med Rättelse menas en rättning av Fel i Programprodukt på sådant sätt att Klientprodukten/Molntjänsten efter rättning fungerar i enlighet med den Tekniska Dokumentationen. Rättelse kan vara Temporär eller Permanent. 1.9 Med Permanent Rättelse menas en varaktig Rättelse Med Temporär Rättelse menas en tillfällig Rättelse till exempel manuell procedur som temporärt ersätter funktionalitet i Programprodukt och som ska ersättas av en Permanent Rättelse Med Uppdatering menas en ny version av Klientprodukt/Molntjänst som innefattar korrigeringar av Fel samt eventuellt ny funktionalitet och förbättringar av Klientprodukten/Molntjänsten. 2. GENERELL OMFATTNING; SUPPORT, UNDERHÅLL OCH DRIFT 2.1 Underhåll. I Underhåll ingår löpande Uppdateringar av Programprodukter i dess standardutförande. Kunden erhåller under Underhåll samtliga Uppdateringar som Vitec gör generellt tillgängliga för sina Kunder, vid de tidpunkter som Vitec lanserar respektive Uppdatering. Användningen av Uppdateringar regleras av Licensen. Underhåll enligt denna Policy ges på både Klientprodukter och Molntjänster, men inte på Speciallösningar. Driftmiljön uppdateras normalt inom 3 arbetsdagar efter att en ny ordinarie Uppdatering skapats. 2.2 Support. I Support ingår Rättelser och tillgång till support via telefon, e-post eller hemsida samt löpande nyhetsbrev via e-post. Support utförs, efter Vitecs val, via internet/fjärrstyrning, e-post eller telefon. Vitec förbehåller sig rätten att förändra systemkrav och produkt-specifikation för framtida versioner av Programprodukter. Support enligt denna Policy ges på både Klientprodukter, Molntjänster och Speciallösningar. Vitec kan under Support komma att tillhandahålla sk fixar, patchar, och/eller servicepaket för Klientprodukterna. Användningen av sådana fixar, patchar, servicepaket etc. ska regleras av Licensen. 2.3 Drift. Drift ges på Molntjänster i den omfattning som beskrivs nedan i punkt 4 nedan. 2.4 Supporttider. Vitec tillhandahåller Support och Underhåll under normala kontorstider, se hemsida för aktuella tider. 3. SUPPORT OCH UNDERHÅLL AV KLIENTPRODUKTER OCH MOLNTJÄNSTER (INKLUSIVE SPECIALLÖSNINGAR) 3.1 Vitecs åtaganden Installationer: utökad hjälp vid första installationen av Klientprodukten. Produktsupport: det vill säga. hjälp och möjlighet till frågor/hjälp om Programprodukter som behövs för Klientprodukten/Molntjänstens användande, samt kontroll av kopplingar mot av Vitec erkända samarbetspartners. Hårdvara: enklare rådfrågande som rör operativsystem, nätverk m.m. som behövs för Klientproduktens/Molntjänstens användande. Uppdateringsgaranti: innebär att Vitec under Avtalsperioden tillhandahåller alla nya Uppdateringar av Programprodukter enligt årligen fastställd och kommunicerad leveransplan.

2 Sida 2 (5) Uppdateringar görs tillgängliga via internet eller görs tillgänglig i Molntjänsten. Uppdateringarna innehåller anpassningar både till ny teknik och till lagar, förordningar och avtal samt Rättelser. Återkoppling av Fel: Vitec åtar sig att återkoppla Felärende inom de tidsramar som anges nedan under punkt 3.5 nedan. Nyheter: Vitec tillhandahåller viktig information kring produkten i första hand via webbsidan, Informationen kan också ges via e-post eller brev. 3.2 Begräsningar i Vitecs Support och Underhåll Vitecs Support och Underhållsåtagande omfattar inte följande: Avhjälpande av fel som orsakats av åtgärder utförda av annan än Vitecs personal förutsatt att ändringarna inte utförts på direkt uppdrag av Vitec. Avhjälpande av fel som uppstått på grund av ovarsam hantering, felaktig användning eller att Kund själv har ändrat direkt i databasen eller i programfiler. Avhjälpa fel som uppkommit av orsaker utanför Vitecs kontroll såsom till exempel strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av skadliga program eller fel i periferienhet. Vitec tillhandahåller ingen support på någon slags hårdvara, brandväggar i hårdvara/router eller tredje parts programvara. Inte heller i e-postprogram, synkningsprogram och mobiltelefoner. Support och Underhåll enligt denna policy gäller ej om: Programprodukten används på andra datorer, andra operativsystem eller med andra än av Vitec eventuellt medlevererade komponenter än vad som angivits i systemkraven för aktuell Programprodukt och version. Data hämtats från eller lämnats till Programproduktens databas på ett sätt som inte godkänts av Vitec. Support kan, i dessa fall, eventuellt ges mot gällande timersättning. Kunden är skyldig att meddela Vitec om någon av ovanstående åtgärder har utförts vid anmälan av ett Supportärende. Om så inte görs, äger Vitec rätten att debitera Kunden den tid som åtgår att felsöka och rätta problem, som orsakats av någon av de ovanstående punkterna. 3.3 Kundens åtaganden För att Vitec ska kunna ge Support och Underhåll är Kunden skyldig att: Utse en kontaktperson som ska vara förtrogen med datorer och aktuellt operativsystem. Kontaktpersonen ska vid kontakt med Vitec kunna uppge kundnummer hos Vitec. Följa de instruktioner som finns i produktens dokumentation och de instruktioner som Vitec eventuellt har givit. Kontrollera och förhindra att dator, operativsystem, program och datafiler innehåller så kallade skadliga program. Kunden är skyldig att på egen hand söka information som kan ha betydelse för Kundens verksamhet samt att förse Vitec med aktuella företagsuppgifter så som postadress, telefonnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e- postadress. 3.4 Åtgärder som inte omfattas av Support och Underhåll men Vitec kan åtaga sig att göra som Konsulttjänst mot ersättning Vitec kan utföra nedanstående arbeten. Dessa utförs efter att Vitec tillsammans med Kund skriftligen specificerat vad som ska göras. Därefter planeras arbetet in och debiteras mot gällande timersättning. Att ge instruktioner eller utbilda användarna, i det fall relevant information finns att tillgå i produktens dokumentation, hjälptexter, arbetsgångar, på internet eller i andra media. Återställa databasen i Kundens installation av Vitec Mäklarsystem med hjälp av Kundens senaste säkerhetskopiering. Medverka till att flytta/slå ihop/splitta databaser. Reparation av databaser i den mån det är möjligt. Medverka till att flytta Vitecs installationer. Rättighetshantering nätverk, klientinstallationer. Teknisk rådgivning vid inköp/konfiguration av teknisk utrustning Guida och hjälpa Kund att skapa listor/urval i Vitec Mäklarsystem. Specialanpassning av Vitec Mäklarsystem till exempel skapande av utskriftsinställningar, flöden och vyer. Importera extern data till Vitec Mäklarsystem via textfilsimport. Schemalägga funktioner/arbetssätt. Skapande av Wordmallar. Utbildningar i Vitecs Programprodukter och tjänster på plats eller via distansutbildningar. Hjälp till (av Kunden) inhyrda tekniker avseende ovanstående punkter. 3.5 Felklassificering Vitec åtar sig att kommunicera/återkoppla Kunden avseende Fel och Problem enligt följande klassificering (med Klassificering menas bestämning av svårighetsgrad avseende Fel och Problem enligt nedanstående beskrivning);

3 Sida 3 (5) Typ Definition Påbörja Återkoppla till Kund RÖTT (Akut) - Felet/Problemet medför att Kund kan inte arbeta i Vitecs Programprodukt eller Speciallösning - Centrala Fel/Problem som drabbar många Kunder Inom 30 min Max 2 h GULT (Brådskande) - Felet/Problemet hindrar en enskild användare kraftigt i sitt arbete - Felet/Problemet drabbar flera användare men är inte stoppande Fel/Problem Inom 2 h Max 4 h GRÖNT (Normalt ärende) Mindre allvarliga Fel/Problem och frågor. Missförstånd i handhavande av Vitecs Programprodukt Inom 8 h Max 24 h 3.6 Kommunikationsvägar Support - från Kunden till Vitec Under kontorstid Kunden tar kontakt med Kundservice via telefon eller e-post (för tel.nr se e-post Ärendet registreras av Kundservice 1:st line-personal som fördelar ärendet till rätt person inom 2:nd line hos Vitec. Röda/Akuta fel ska alltid rapporteras via telefon. Rapportering. All begäran om Rättelse kräver att Kunden har upprättat en komplett Felrapport och vid Felrättning möjligheten att rekonstruera Felet som ska åtgärdas. Vid begäran av Felrättning och Problemlösning avseende ett Rött Fel/Problem, kan anmälan om Fel/Problem ske genom telefon till Vitec, Innehåll i felrapport. Felrapport ska inkludera följande information; o Kontaktperson hos Kunden. o En beskrivning av Felet/Problemet En beskrivning av de anrop och procedurer genom vilka Felet/Problemet uppstår. o Skärmbilder utvisande Fel/Problem. indata, exempel, utdata, exempel, förväntat resultat. o Eventuella omständigheter som förevarit vid upptäckten av Felet/Problemet. 3.7 Vitecs Ansvar. Kunden är medveten om och accepterar att all Support enligt denna Policy ges på så kallad best effort basis, det vill säga att Vitec endast åtar sig att vidta skäliga kommersiella åtgärder för att åtgärda Fel och Problem. Vitec garanterar inte att alla Fel kan Rättas eller att samtliga Problem kan lösas. Vitec försöker lokalisera Felet/Problemet, efter dialog med Kund rekommendera en metod för korrigering (så kallad work-around ) och i förekommande fall tillhandahåller att genomföra den rekommenderade Rättelsen. Exempel på fel där Rättelse inte kan garanteras är oförutsedda förändringar i tredjepartsprodukter som påverkar funktion i Vitecs Programprodukt eller Speciallösning. 3.8 Support utanför Vitecs åtagande. Visar det sig att ett supportärende inte omfattas av villkoren i Support kan Vitec debitera Kunden för felsökning och rättning. Debitering sker på löpande räkning enligt de priser för Konsulttjänster som Vitec vid tillfället tillämpar. 4. DRIFT AV MOLNTJÄNSTER (EJ SPECIALLÖSNINGAR) - SLA 4.1 Omfattning Drift innebär att Vitec tillhandahåller den infrastruktur som behövs för att sköta underhåll av Molntjänsterna avseende Programprodukterna. Vitec ansvarar för hårdvara, Programprodukter och internetförbindelse från Vitecs Datacenter. Allt som ligger utanför Vitecs Datacenter ansvarar inte Vitec för. Vitec utför installationer av Uppdateringar som åtgärdar Fel i eller förbättrar säkerhet i operativsystem, databashanterare och applikation. Vitec ansvarar för strategi och uppsättning av backuprutiner. Backuper sker dygnsvis under kvälls/nattetid. 4.2 Avtalad servicetid Automatisk övervakning sker av Molntjänsten. Avtalad servicetid är 06:00-00:00 under alla dagar. Vid driftstörning under den avtalade servicetiden skickas larm till Beredskapen. Driftstörningar hanteras skyndsamt av beredskapshavande tekniker. Felsökning ska påbörjas max 1 timme efter larm. Inträffar en driftstörning så informerar leverantören om driftstörningen enligt punkt Kommunikationsvägar vid driftstörningar nedan.

4 Sida 4 (5) 4.3 Tillåtna avbrott Avbrott på grund av följande omständigheter är tillåtna avbrott. a) Planerat underhåll Planerat underhåll sker mellan kl och och meddelas Kund i förväg. Exempel på planerat underhåll är t.ex. uppdatering av operativsystem med säkerhetsfixar vilket ofta kräver omstart av systemet. Löpande sker mindre uppdateringar av servrar vilket ibland leder till en omstart på några minuter mellan och 08.00, dessa korta omstarter meddelas ej. b) Annat avbrott på begäran av Kund eller med Kundens godkännande. 4.4 Tillgänglighet Tillgänglighet till Molntjänsten innebär att Molntjänsten är tillgänglig vid aktuell mätpunkt ( Tillgänglighet ). Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: ä h % = 100 AS = Avtalad servicetid (dvs 18h per dag x antalet dagar i aktuell månad) TB = Tillåtna avbrott enligt ovan AB = Avbrottstid räknas som den tid då en eller flera av Molntjänsterna definierade ovan inte är tillgänglig(a). (i Avbrottstid inräknas inte tid för avbrott som Vitec inte ansvarar för enligt punkt Avbrott Vitec ej tar ansvar för nedan). Exempel: Om det inte går att Skicka SMS mellan kl på förmiddagen och det inte går att hämta utdrag från Lantmäteriet under kl samma förmiddag så räknas det som 3 timmars avbrott (mellan 08-11), inte 2 st 2 timmarsavbrott. AB blir då 3h. Under förutsättning att det är en 30-dagars månad så har vi AS = 30*18 = 540h Har vi under samma månad haft planerat underhåll mellan så blir TB = 1h. Anledningen är att enbart 1h av detta planerade underhåll ligger under avtalad servicetid (timmen mellan 06-07). Således blir tillgängligheten ( ) / (540 1) = 99,4 % 4.5 Avtalad Tillgänglighet Avtalad Tillgänglighet för tjänsterna mätt per kalendermånad är 99,5 %. 4.6 Mätning Vitec är ansvarig för att bekosta och implementera verktyg som kan mäta de avtalade servicenivåerna. 4.7 Kundens åtagande Om Kunden upptäcker störningar åligger det Kunden att rapportera störningen till Vitec enligt punkt kommunikationsvägar vid driftstörningar nedan. 4.8 Avbrott Vitec ej tar ansvar för Vitec ansvarar inte för avbrott eller annan bristande uppfyllelse av avtalad Tillgänglighet, om Vitec kan visa att detta har orsakats av någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan omständighet inte är direkt hänförlig till Vitec. a) Fel i programvara som ägs av Kunden. b) Omständighet utanför Vitecs ansvarsområde för Molntjänsten som exempelvis brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje man som Vitec uttryckligen inte tagit ansvar för. c) Annan omständighet som Kunden svarar för enligt Avtalet 4.9 Uppföljning Vitec redovisar Tillgängligheten förutsatt att mätperioden har innehållit störningar. Detta ska ske inom 15 dagar efter utgången av mätperioden. Uppföljningsmöten sker enbart vid behov. Behov kan påkallas av både Kunden och Vitec Prisavdrag vid bristande uppfyllelse av avtalad Tillgänglighet Understiger Tillgängligheten avtalad nivå för Tillgänglighet för Tjänsten har Kunden rätt till prisavdrag. Prisavdraget görs mot det månatliga priset för Vitec Komplett. Kreditering sker normalt 1 månad i efterskott. Beloppet avräknas de löpande fakturorna för Tredjepartsprodukter (ex. Lantmäterifrågor, SMS mm). Om fakturabeloppet blir negativt, dvs. ni får en fordran återbetalas beloppet till de Bank- eller Plusgironummer som angivits vid tecknandet av avtalet eller i efterhand skickats in till Vitec. Saknas Bankeller Plusgironummer återbetalas ej prisavdraget. Procentsatsen prisavdrag är 2 % per 0,5 % sämre Tillgänglighet än avtalat. Tillgänglig tid Nedsättning 100 % - 99,5 % 0 % 99,49 % - 99,0 % 2 % 98,99 % - 98,5 % 4 % 98,49 % - 98,0 % 6 % 97,99 % - 97,5 % 8 % 97,49 % - 97,0 % 10 % 96,99 % - 96,5 % 12 % 96,49 % - 96,0 % 14 % 95,99 % - 95,5 % 16 % 95,49 % - 95,0 % 18 % <95,0 % 20 % Exempel: Om tillgängligheten är 99,4 % enligt exemplet i 4.4 är prisavdraget 2 %. Om kostnaden för Programprodukten är kr /mån blir krediteringen till huvudkontoret kr.

5 Sida 5 (5) 4.11 Rapportering av avbrott Ett avbrott är rapporterat när det först har registrerats i det av Vitec nyttjade felhanteringssystemet. Registrering av avbrott kan ske genom automatiskt larm, Kundens felanmälan enligt nedan eller efter Vitecs upptäckt. Kunden ansvarar för att Felanmälan av avbrott i Tillgängligheten sker enligt överenskomna kontaktvägar. Felanmälan ska bland annat innehålla en relevant felbeskrivning av avbrottet och kontaktuppgifter till berörd användare. Har Kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något avbrott i Tillgängligheten som Vitec ansvarar för, ska Kunden ersätta Vitec för utförd tjänst, om Vitec så anmodar. Sådan ersättning ska utgå i enlighet med vid varje tid gällande prislista framtagen av Vitec Kommunikationsvägar vid driftstörningar - från Vitec till Kunden Generella driftstörningar Är det driftstörningar som påverkar alla eller merparten av Vitec affärsområde Mäklares kunder kommer information att skickas ut via en driftinformationstjänst som finns på Där kan man välja att prenumerera på driftinformation. Informationen där berör både planerade och oplanerade driftstörningar och uppdateras löpande Kommunikationsvägar vid driftstörningar - från Kunden till Vitec Vid driftstörningar under kontorstid Kunden tar kontakt med Kundservice via telefon eller e-post (för tel.nr se e-post som eskalerar ärendet till rätt person inom Vitec. Vid driftstörningar utanför kontorstid kan kunden rapportera en driftstörning via specifikt kontaktformulär på Anmälan hanteras av beredskapspersonal som försöker lösa ärendet med hjälp av åtgärdsplan. Vitec upprättar och uppdaterar åtgärdsplaner löpande. Om ärendet inte kan lösas med hjälp av åtgärdsplanerna krävs det oftast en programmerare för att lösa ärendet. Därför eskalerar beredskapen ärendet till Vitecs utvecklingsavdelning. Vitecs utvecklingsavdelning har ingen beredskap med programmerare utanför kontorstid men försöker alltid i möjligaste mån hjälpa till. Då varje utryckning medför en kostnad för Vitec är det viktigt att säkerställa felet innan inrapportering.

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel i Transmissionsprodukter Sida 1 av 6 Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART Läs igenom nedanstående allmänna villkor före Ni registrerar er för Hogia Smart. (Rev.2015-08-10) Dessa villkor gäller mellan Er (nedan även kallad Kunden ) och Hogia Small

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL...2 1.2 SERVICETID...2 1.3 ÅTGÄRDSTID...2 1.3.1 ALLMÄNT...2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS A...2 1.4 TILLGÄNGLIGHET...3

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av Hogia Small Office Starta Eget-paket som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd Programvaran

Läs mer

Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2011-10-18

Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2011-10-18 Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2011-10-18 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Tillämpning...3 1.2 Anvarsfrihet...3 1.3 Ändring av tjänstenivå...3 1.4 Rapportering...3 2 Servicenivå...4 2.1 Drifttid

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av datorprogramvara som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd Programvaran ). Genom att ni

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen 1/8 Datum Handläggare 2012-09-25 Sören Pedersen ESV-dnr 45-43/2011 Ramavtal för e-handelstjänst Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att avtalen är relativt omfattande och att det uppstått en

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

AVTAL IT-TJÄNSTER. Detta avtal är upprättat mellan parterna avseende leverans av nedan beskrivna tjänst.

AVTAL IT-TJÄNSTER. Detta avtal är upprättat mellan parterna avseende leverans av nedan beskrivna tjänst. AVTAL IT-TJÄNSTER 1. Inledning Detta avtal är upprättat mellan parterna avseende leverans av nedan beskrivna tjänst. 2. Definitionslista Följande ord och begrepp skall anses ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Datacenter 96-89-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans och särskilda

Läs mer

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen

Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen 1/7 Datum Handläggare 2016-12-07 Åsa Fröding ESV-dnr 1434/2013 Ramavtal för Personalsystem med driftservice Ersättningar under driftsfasen Med anledning av att ramavtalet för Personalsystem (ESV DNR 7.1-1031/2013)

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL... 2 1.2 SERVICETID... 2 1.3 ÅTGÄRDSTID / HINDERTID... 2 1.3.1 ALLMÄNT... 2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Sida 1 av 5 SLA (Service Level Agreement) Gäller från och med 2014-10-14. Allmänt SLA:t (Service Level Agreement) beskriver reglering av ersättning vid störningar och fel för Stay Secures tjänster. Störningar

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Villkor för utbildningslicens och elevlicens tilläggsavtal till standardavtalet Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20

Villkor för utbildningslicens och elevlicens tilläggsavtal till standardavtalet Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Villkor för utbildningslicens och elevlicens tilläggsavtal till standardavtalet Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Visma Spcs tillhandahåller utbildnings- och elevlicenser för ett flertal av våra produkter

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Genom att ni vid installation av Programvaran kryssar i rutan accepterar Ni villkoren.

Genom att ni vid installation av Programvaran kryssar i rutan accepterar Ni villkoren. ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av datorprogramvara som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd Programvaran ). Genom att ni

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

SERVICENIVÅER V

SERVICENIVÅER V SERVICENIVÅER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER 1 2. PLANERAT UNDERHÅLL 2 3. TILLGÄNGLIGHET OCH FELAVHJÄLPNING 3 4. VITEN 4 Servicenivåer ii 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER

Läs mer

Avtal om preventivt underhåll, systemuppdatering samt systemövervakning

Avtal om preventivt underhåll, systemuppdatering samt systemövervakning Avtal om preventivt underhåll, systemuppdatering samt systemövervakning Innehåll Avtalsparter... 3 Avtalets giltighetstid... 3 Tjänstebeskrivning... 4 Omfång för system övervakning av server och klientdatorer...

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma Spcs

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Regionnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

Bilaga 3, Servicenivåer och viten

Bilaga 3, Servicenivåer och viten BILAGA 3, Servicenivåer och viten 1 (10) Bilaga 3, Servicenivåer och viten INNEHÅLL BILAGA 3, SERVICENIVÅER OCH VITEN... 1 1 DEFINITIONER... 2 2 INLEDNING... 3 3 ALLMÄNT OM SERVICENIVÅER... 3 4 SERVICENIVÅER...

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING PRIVAT 2016-02-04 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som fastighetsägare tecknar avtal med Kils Stadsnät AB, org. nr 556495-8261, med

Läs mer

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2 3. Servicenivåer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Tjänsteavtal Cygate Hosted VMware

Tjänsteavtal Cygate Hosted VMware Tjänsteavtal Cygate Hosted VMware 20160914 1. Inledning Detta avtal fastställer villkoren och bestämmelserna för de av Cygate AB (556549-8952) tillhandahållna tjänsten Hosted VMware ("Tjänsten"/ Tjänsterna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 1

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 1 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7 1/7 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 1( Manual Ledningskollen i mobilen 1 av 21 Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 2( 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som leverans till PTS.

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm

Viktig information. Securitas Hemlarm Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar det

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer