BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05"

Transkript

1 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas Nyttjanderätt rätt för en namngiven fysisk person att använda. 1.2 Med Fel avvikelser i Programprodukterna vilka medför att Programprodukterna inte motsvarar den Tekniska Dokumentationen. Fel omfattar inte; (i) fel som är utan betydelse för den avsedda användningen och som enligt Vitecs bedömning inte rimligen innebär större olägenhet för Kunden, Exempel på sådana fel är att en knapp i Programprodukten ligger något snett, att det saknas tusentals-avgränsare i ett inmatningsfält för siffror, eller att det är ett stavfel i ledtexten i Programprodukten. Om det föreligger tveksamheter kring olägenheten för Kund kontaktar Vitec Kundens kontaktperson för diskussion. (ii) fel förorsakade genom Kundens företagna ändringar eller ingrepp i Program-produkterna, (iii) fel förorsakade genom Kundens användning av Programprodukterna med annan än av Vitec rekommenderad hård- och programvara, eller (iv) fel som beror på att Kunden inte lämnat korrekta uppgifter eller lämnat felaktiga eller bristfälliga systemförutsättningar. 1.3 Med Kalendermånad menas från den första till den sista dagen i en månad. 1.4 Med Kontorslicens menas Nyttjanderätt att använda på en fysisk plats, på en adress. 1.5 Med Policy menas denna bilaga för Support och Underhåll. 1.6 Med Problem menas ett funktionsproblem som inte är ett Fel men vilket är hänförligt till Kundens användning av Programprodukterna. 1.7 Med Programprodukter menas i denna Policy Vitecs Programprodukter. 1.8 Med Rättelse menas en rättning av Fel i Programprodukt på sådant sätt att Klientprodukten/Molntjänsten efter rättning fungerar i enlighet med den Tekniska Dokumentationen. Rättelse kan vara Temporär eller Permanent. 1.9 Med Permanent Rättelse menas en varaktig Rättelse Med Temporär Rättelse menas en tillfällig Rättelse till exempel manuell procedur som temporärt ersätter funktionalitet i Programprodukt och som ska ersättas av en Permanent Rättelse Med Uppdatering menas en ny version av Klientprodukt/Molntjänst som innefattar korrigeringar av Fel samt eventuellt ny funktionalitet och förbättringar av Klientprodukten/Molntjänsten. 2. GENERELL OMFATTNING; SUPPORT, UNDERHÅLL OCH DRIFT 2.1 Underhåll. I Underhåll ingår löpande Uppdateringar av Programprodukter i dess standardutförande. Kunden erhåller under Underhåll samtliga Uppdateringar som Vitec gör generellt tillgängliga för sina Kunder, vid de tidpunkter som Vitec lanserar respektive Uppdatering. Användningen av Uppdateringar regleras av Licensen. Underhåll enligt denna Policy ges på både Klientprodukter och Molntjänster, men inte på Speciallösningar. Driftmiljön uppdateras normalt inom 3 arbetsdagar efter att en ny ordinarie Uppdatering skapats. 2.2 Support. I Support ingår Rättelser och tillgång till support via telefon, e-post eller hemsida samt löpande nyhetsbrev via e-post. Support utförs, efter Vitecs val, via internet/fjärrstyrning, e-post eller telefon. Vitec förbehåller sig rätten att förändra systemkrav och produkt-specifikation för framtida versioner av Programprodukter. Support enligt denna Policy ges på både Klientprodukter, Molntjänster och Speciallösningar. Vitec kan under Support komma att tillhandahålla sk fixar, patchar, och/eller servicepaket för Klientprodukterna. Användningen av sådana fixar, patchar, servicepaket etc. ska regleras av Licensen. 2.3 Drift. Drift ges på Molntjänster i den omfattning som beskrivs nedan i punkt 4 nedan. 2.4 Supporttider. Vitec tillhandahåller Support och Underhåll under normala kontorstider, se hemsida för aktuella tider. 3. SUPPORT OCH UNDERHÅLL AV KLIENTPRODUKTER OCH MOLNTJÄNSTER (INKLUSIVE SPECIALLÖSNINGAR) 3.1 Vitecs åtaganden Installationer: utökad hjälp vid första installationen av Klientprodukten. Produktsupport: det vill säga. hjälp och möjlighet till frågor/hjälp om Programprodukter som behövs för Klientprodukten/Molntjänstens användande, samt kontroll av kopplingar mot av Vitec erkända samarbetspartners. Hårdvara: enklare rådfrågande som rör operativsystem, nätverk m.m. som behövs för Klientproduktens/Molntjänstens användande. Uppdateringsgaranti: innebär att Vitec under Avtalsperioden tillhandahåller alla nya Uppdateringar av Programprodukter enligt årligen fastställd och kommunicerad leveransplan.

2 Sida 2 (5) Uppdateringar görs tillgängliga via internet eller görs tillgänglig i Molntjänsten. Uppdateringarna innehåller anpassningar både till ny teknik och till lagar, förordningar och avtal samt Rättelser. Återkoppling av Fel: Vitec åtar sig att återkoppla Felärende inom de tidsramar som anges nedan under punkt 3.5 nedan. Nyheter: Vitec tillhandahåller viktig information kring produkten i första hand via webbsidan, Informationen kan också ges via e-post eller brev. 3.2 Begräsningar i Vitecs Support och Underhåll Vitecs Support och Underhållsåtagande omfattar inte följande: Avhjälpande av fel som orsakats av åtgärder utförda av annan än Vitecs personal förutsatt att ändringarna inte utförts på direkt uppdrag av Vitec. Avhjälpande av fel som uppstått på grund av ovarsam hantering, felaktig användning eller att Kund själv har ändrat direkt i databasen eller i programfiler. Avhjälpa fel som uppkommit av orsaker utanför Vitecs kontroll såsom till exempel strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av skadliga program eller fel i periferienhet. Vitec tillhandahåller ingen support på någon slags hårdvara, brandväggar i hårdvara/router eller tredje parts programvara. Inte heller i e-postprogram, synkningsprogram och mobiltelefoner. Support och Underhåll enligt denna policy gäller ej om: Programprodukten används på andra datorer, andra operativsystem eller med andra än av Vitec eventuellt medlevererade komponenter än vad som angivits i systemkraven för aktuell Programprodukt och version. Data hämtats från eller lämnats till Programproduktens databas på ett sätt som inte godkänts av Vitec. Support kan, i dessa fall, eventuellt ges mot gällande timersättning. Kunden är skyldig att meddela Vitec om någon av ovanstående åtgärder har utförts vid anmälan av ett Supportärende. Om så inte görs, äger Vitec rätten att debitera Kunden den tid som åtgår att felsöka och rätta problem, som orsakats av någon av de ovanstående punkterna. 3.3 Kundens åtaganden För att Vitec ska kunna ge Support och Underhåll är Kunden skyldig att: Utse en kontaktperson som ska vara förtrogen med datorer och aktuellt operativsystem. Kontaktpersonen ska vid kontakt med Vitec kunna uppge kundnummer hos Vitec. Följa de instruktioner som finns i produktens dokumentation och de instruktioner som Vitec eventuellt har givit. Kontrollera och förhindra att dator, operativsystem, program och datafiler innehåller så kallade skadliga program. Kunden är skyldig att på egen hand söka information som kan ha betydelse för Kundens verksamhet samt att förse Vitec med aktuella företagsuppgifter så som postadress, telefonnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e- postadress. 3.4 Åtgärder som inte omfattas av Support och Underhåll men Vitec kan åtaga sig att göra som Konsulttjänst mot ersättning Vitec kan utföra nedanstående arbeten. Dessa utförs efter att Vitec tillsammans med Kund skriftligen specificerat vad som ska göras. Därefter planeras arbetet in och debiteras mot gällande timersättning. Att ge instruktioner eller utbilda användarna, i det fall relevant information finns att tillgå i produktens dokumentation, hjälptexter, arbetsgångar, på internet eller i andra media. Återställa databasen i Kundens installation av Vitec Mäklarsystem med hjälp av Kundens senaste säkerhetskopiering. Medverka till att flytta/slå ihop/splitta databaser. Reparation av databaser i den mån det är möjligt. Medverka till att flytta Vitecs installationer. Rättighetshantering nätverk, klientinstallationer. Teknisk rådgivning vid inköp/konfiguration av teknisk utrustning Guida och hjälpa Kund att skapa listor/urval i Vitec Mäklarsystem. Specialanpassning av Vitec Mäklarsystem till exempel skapande av utskriftsinställningar, flöden och vyer. Importera extern data till Vitec Mäklarsystem via textfilsimport. Schemalägga funktioner/arbetssätt. Skapande av Wordmallar. Utbildningar i Vitecs Programprodukter och tjänster på plats eller via distansutbildningar. Hjälp till (av Kunden) inhyrda tekniker avseende ovanstående punkter. 3.5 Felklassificering Vitec åtar sig att kommunicera/återkoppla Kunden avseende Fel och Problem enligt följande klassificering (med Klassificering menas bestämning av svårighetsgrad avseende Fel och Problem enligt nedanstående beskrivning);

3 Sida 3 (5) Typ Definition Påbörja Återkoppla till Kund RÖTT (Akut) - Felet/Problemet medför att Kund kan inte arbeta i Vitecs Programprodukt eller Speciallösning - Centrala Fel/Problem som drabbar många Kunder Inom 30 min Max 2 h GULT (Brådskande) - Felet/Problemet hindrar en enskild användare kraftigt i sitt arbete - Felet/Problemet drabbar flera användare men är inte stoppande Fel/Problem Inom 2 h Max 4 h GRÖNT (Normalt ärende) Mindre allvarliga Fel/Problem och frågor. Missförstånd i handhavande av Vitecs Programprodukt Inom 8 h Max 24 h 3.6 Kommunikationsvägar Support - från Kunden till Vitec Under kontorstid Kunden tar kontakt med Kundservice via telefon eller e-post (för tel.nr se e-post Ärendet registreras av Kundservice 1:st line-personal som fördelar ärendet till rätt person inom 2:nd line hos Vitec. Röda/Akuta fel ska alltid rapporteras via telefon. Rapportering. All begäran om Rättelse kräver att Kunden har upprättat en komplett Felrapport och vid Felrättning möjligheten att rekonstruera Felet som ska åtgärdas. Vid begäran av Felrättning och Problemlösning avseende ett Rött Fel/Problem, kan anmälan om Fel/Problem ske genom telefon till Vitec, Innehåll i felrapport. Felrapport ska inkludera följande information; o Kontaktperson hos Kunden. o En beskrivning av Felet/Problemet En beskrivning av de anrop och procedurer genom vilka Felet/Problemet uppstår. o Skärmbilder utvisande Fel/Problem. indata, exempel, utdata, exempel, förväntat resultat. o Eventuella omständigheter som förevarit vid upptäckten av Felet/Problemet. 3.7 Vitecs Ansvar. Kunden är medveten om och accepterar att all Support enligt denna Policy ges på så kallad best effort basis, det vill säga att Vitec endast åtar sig att vidta skäliga kommersiella åtgärder för att åtgärda Fel och Problem. Vitec garanterar inte att alla Fel kan Rättas eller att samtliga Problem kan lösas. Vitec försöker lokalisera Felet/Problemet, efter dialog med Kund rekommendera en metod för korrigering (så kallad work-around ) och i förekommande fall tillhandahåller att genomföra den rekommenderade Rättelsen. Exempel på fel där Rättelse inte kan garanteras är oförutsedda förändringar i tredjepartsprodukter som påverkar funktion i Vitecs Programprodukt eller Speciallösning. 3.8 Support utanför Vitecs åtagande. Visar det sig att ett supportärende inte omfattas av villkoren i Support kan Vitec debitera Kunden för felsökning och rättning. Debitering sker på löpande räkning enligt de priser för Konsulttjänster som Vitec vid tillfället tillämpar. 4. DRIFT AV MOLNTJÄNSTER (EJ SPECIALLÖSNINGAR) - SLA 4.1 Omfattning Drift innebär att Vitec tillhandahåller den infrastruktur som behövs för att sköta underhåll av Molntjänsterna avseende Programprodukterna. Vitec ansvarar för hårdvara, Programprodukter och internetförbindelse från Vitecs Datacenter. Allt som ligger utanför Vitecs Datacenter ansvarar inte Vitec för. Vitec utför installationer av Uppdateringar som åtgärdar Fel i eller förbättrar säkerhet i operativsystem, databashanterare och applikation. Vitec ansvarar för strategi och uppsättning av backuprutiner. Backuper sker dygnsvis under kvälls/nattetid. 4.2 Avtalad servicetid Automatisk övervakning sker av Molntjänsten. Avtalad servicetid är 06:00-00:00 under alla dagar. Vid driftstörning under den avtalade servicetiden skickas larm till Beredskapen. Driftstörningar hanteras skyndsamt av beredskapshavande tekniker. Felsökning ska påbörjas max 1 timme efter larm. Inträffar en driftstörning så informerar leverantören om driftstörningen enligt punkt Kommunikationsvägar vid driftstörningar nedan.

4 Sida 4 (5) 4.3 Tillåtna avbrott Avbrott på grund av följande omständigheter är tillåtna avbrott. a) Planerat underhåll Planerat underhåll sker mellan kl och och meddelas Kund i förväg. Exempel på planerat underhåll är t.ex. uppdatering av operativsystem med säkerhetsfixar vilket ofta kräver omstart av systemet. Löpande sker mindre uppdateringar av servrar vilket ibland leder till en omstart på några minuter mellan och 08.00, dessa korta omstarter meddelas ej. b) Annat avbrott på begäran av Kund eller med Kundens godkännande. 4.4 Tillgänglighet Tillgänglighet till Molntjänsten innebär att Molntjänsten är tillgänglig vid aktuell mätpunkt ( Tillgänglighet ). Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: ä h % = 100 AS = Avtalad servicetid (dvs 18h per dag x antalet dagar i aktuell månad) TB = Tillåtna avbrott enligt ovan AB = Avbrottstid räknas som den tid då en eller flera av Molntjänsterna definierade ovan inte är tillgänglig(a). (i Avbrottstid inräknas inte tid för avbrott som Vitec inte ansvarar för enligt punkt Avbrott Vitec ej tar ansvar för nedan). Exempel: Om det inte går att Skicka SMS mellan kl på förmiddagen och det inte går att hämta utdrag från Lantmäteriet under kl samma förmiddag så räknas det som 3 timmars avbrott (mellan 08-11), inte 2 st 2 timmarsavbrott. AB blir då 3h. Under förutsättning att det är en 30-dagars månad så har vi AS = 30*18 = 540h Har vi under samma månad haft planerat underhåll mellan så blir TB = 1h. Anledningen är att enbart 1h av detta planerade underhåll ligger under avtalad servicetid (timmen mellan 06-07). Således blir tillgängligheten ( ) / (540 1) = 99,4 % 4.5 Avtalad Tillgänglighet Avtalad Tillgänglighet för tjänsterna mätt per kalendermånad är 99,5 %. 4.6 Mätning Vitec är ansvarig för att bekosta och implementera verktyg som kan mäta de avtalade servicenivåerna. 4.7 Kundens åtagande Om Kunden upptäcker störningar åligger det Kunden att rapportera störningen till Vitec enligt punkt kommunikationsvägar vid driftstörningar nedan. 4.8 Avbrott Vitec ej tar ansvar för Vitec ansvarar inte för avbrott eller annan bristande uppfyllelse av avtalad Tillgänglighet, om Vitec kan visa att detta har orsakats av någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan omständighet inte är direkt hänförlig till Vitec. a) Fel i programvara som ägs av Kunden. b) Omständighet utanför Vitecs ansvarsområde för Molntjänsten som exempelvis brist i kommunikation eller andra produkter eller tjänster från tredje man som Vitec uttryckligen inte tagit ansvar för. c) Annan omständighet som Kunden svarar för enligt Avtalet 4.9 Uppföljning Vitec redovisar Tillgängligheten förutsatt att mätperioden har innehållit störningar. Detta ska ske inom 15 dagar efter utgången av mätperioden. Uppföljningsmöten sker enbart vid behov. Behov kan påkallas av både Kunden och Vitec Prisavdrag vid bristande uppfyllelse av avtalad Tillgänglighet Understiger Tillgängligheten avtalad nivå för Tillgänglighet för Tjänsten har Kunden rätt till prisavdrag. Prisavdraget görs mot det månatliga priset för Vitec Komplett. Kreditering sker normalt 1 månad i efterskott. Beloppet avräknas de löpande fakturorna för Tredjepartsprodukter (ex. Lantmäterifrågor, SMS mm). Om fakturabeloppet blir negativt, dvs. ni får en fordran återbetalas beloppet till de Bank- eller Plusgironummer som angivits vid tecknandet av avtalet eller i efterhand skickats in till Vitec. Saknas Bankeller Plusgironummer återbetalas ej prisavdraget. Procentsatsen prisavdrag är 2 % per 0,5 % sämre Tillgänglighet än avtalat. Tillgänglig tid Nedsättning 100 % - 99,5 % 0 % 99,49 % - 99,0 % 2 % 98,99 % - 98,5 % 4 % 98,49 % - 98,0 % 6 % 97,99 % - 97,5 % 8 % 97,49 % - 97,0 % 10 % 96,99 % - 96,5 % 12 % 96,49 % - 96,0 % 14 % 95,99 % - 95,5 % 16 % 95,49 % - 95,0 % 18 % <95,0 % 20 % Exempel: Om tillgängligheten är 99,4 % enligt exemplet i 4.4 är prisavdraget 2 %. Om kostnaden för Programprodukten är kr /mån blir krediteringen till huvudkontoret kr.

5 Sida 5 (5) 4.11 Rapportering av avbrott Ett avbrott är rapporterat när det först har registrerats i det av Vitec nyttjade felhanteringssystemet. Registrering av avbrott kan ske genom automatiskt larm, Kundens felanmälan enligt nedan eller efter Vitecs upptäckt. Kunden ansvarar för att Felanmälan av avbrott i Tillgängligheten sker enligt överenskomna kontaktvägar. Felanmälan ska bland annat innehålla en relevant felbeskrivning av avbrottet och kontaktuppgifter till berörd användare. Har Kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något avbrott i Tillgängligheten som Vitec ansvarar för, ska Kunden ersätta Vitec för utförd tjänst, om Vitec så anmodar. Sådan ersättning ska utgå i enlighet med vid varje tid gällande prislista framtagen av Vitec Kommunikationsvägar vid driftstörningar - från Vitec till Kunden Generella driftstörningar Är det driftstörningar som påverkar alla eller merparten av Vitec affärsområde Mäklares kunder kommer information att skickas ut via en driftinformationstjänst som finns på Där kan man välja att prenumerera på driftinformation. Informationen där berör både planerade och oplanerade driftstörningar och uppdateras löpande Kommunikationsvägar vid driftstörningar - från Kunden till Vitec Vid driftstörningar under kontorstid Kunden tar kontakt med Kundservice via telefon eller e-post (för tel.nr se e-post som eskalerar ärendet till rätt person inom Vitec. Vid driftstörningar utanför kontorstid kan kunden rapportera en driftstörning via specifikt kontaktformulär på Anmälan hanteras av beredskapspersonal som försöker lösa ärendet med hjälp av åtgärdsplan. Vitec upprättar och uppdaterar åtgärdsplaner löpande. Om ärendet inte kan lösas med hjälp av åtgärdsplanerna krävs det oftast en programmerare för att lösa ärendet. Därför eskalerar beredskapen ärendet till Vitecs utvecklingsavdelning. Vitecs utvecklingsavdelning har ingen beredskap med programmerare utanför kontorstid men försöker alltid i möjligaste mån hjälpa till. Då varje utryckning medför en kostnad för Vitec är det viktigt att säkerställa felet innan inrapportering.

Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2011-10-18

Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2011-10-18 Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2011-10-18 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av Hogia Small Office Starta Eget-paket som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd Programvaran

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMART Läs igenom nedanstående allmänna villkor före Ni registrerar er för Hogia Smart. (Rev.2015-08-10) Dessa villkor gäller mellan Er (nedan även kallad Kunden ) och Hogia Small

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Advisor tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma Spcs

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Sida 1 av 5 SLA (Service Level Agreement) Gäller från och med 2014-10-14. Allmänt SLA:t (Service Level Agreement) beskriver reglering av ersättning vid störningar och fel för Stay Secures tjänster. Störningar

Läs mer

Leverera Förmånsinformation, LEFI Online. Service Level Agreement

Leverera Förmånsinformation, LEFI Online. Service Level Agreement Leverera Förmånsinformation, LEFI Online VO T, -tjänster Innehåll 1. DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN... 3 1.3 OMFATTNING... 3 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.5 BEROENDEN...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät

Dnr: 89-15-945 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FIBERANSLUTNING Till Munkfors kommuns Fibernät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som Fastighetsägare tecknar avtal med Munkfors kommun (benämnd som leverantören i detta dokument), org nr 212000-1801, med adress Smedsgatan

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Nr Sxxx

UPPDRAGSBESKRIVNING. Nr Sxxx UPPDRAGSBESKRIVNING Startdatum 20xx-xx-xx Nr Sxxx Totalt antal sidor (inklusive bilagor) 10 Mellan nedan angiven kund, nedan kallad Kunden och SUNET vid Vetenskapsrådet (organisationsnummer 202100-5208),

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm

Viktig information. Securitas Hemlarm Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar det

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm - lägenhet Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med.

Med SAP menas det SAP-bolag som du ingått avtal om Tjänsten med. Servicenivåprogram för Ariba Cloud Services Tjänstens tillgänglighetsgaranti Säkerhet Övrigt 1. Tjänstens tillgänglighetsgaranti a. Tillämpning. Tjänstens tillgänglighetsgaranti avser den tillämpliga Lösningen.

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection Abonnemangsavtal för ServiceConnection Mellan org.nr (användaren) Och DMS Sweden AB (leverantören) Avseende villkoren och kostnad för nyttjande av Internettjänsten ServiceConnection. Avtalet är indelat

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Byråstöd Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och kunderna. Navet i det dagliga arbetet för medarbetarna. Förenklar och effektiviserar verksamheten. Ekonomilösningar som

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen Kamedo IT-haverier i vården Johan Carlstedt Socialstyrelsen Katastrofmedicinska observatörsstudier Vad är Kamedo? Vad studeras? Hur bedrivs arbetet? Varför den här rapporten? Ökande antal IT-haverier inom

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Lokalnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Tjänstebeskrivning SSG Entre

Tjänstebeskrivning SSG Entre 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning (bilaga 1 till licensavtal SSG Entre) Beteckning 2015-06-01 Datum 3.0 Utgåva/Version Tjänstebeskrivning SSG Entre Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 SSG Entre...2 2.1

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer