Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation"

Transkript

1 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer

2 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation (Regelverket). De begrepp som definieras i huvudtexten har samma betydelse i denna bilaga. 1.2 Bilagan anger de särskilda servicenivåer som Federationsoperatören respektive Leverantör av eid-tjänst ska prestera. Vid bristande uppfyllelse av de servicenivåer Leverantör av eid-tjänst har att uppfylla utfaller viten enligt vad som anges nedan. 2. Definitioner I denna bilaga betyder 1. Avbrott: att tjänst helt eller delvis inte kan nyttjas på avsett sätt (t.ex. pga. att tjänsten inte är tillgänglig eller pga. brister i funktioner eller information som krävs för avsett nyttjande) under en sammanhängande period om mer än 60 sekunder eller under flera kortare tidsperioder (vardera kortare än 60 sekunder) inom en 120-sekundersperiod, 2. Avbrottstid: tiden från att ett Avbrott inträffar till att aktuell tjänst är återställd och kan nyttjas på avsett sätt, 3. Svarstid: den tid det tar från att en tjänst har mottagit ett anrop till att med tjänsten avsedd åtgärd eller leverans har slutförts i tjänsten, med avdrag för tid då tjänsten väntar på uppgift eller åtgärd från Användare eller annan Part samt tid för kommunikation över allmänt elektroniskt kommunikationsnät (se punkt 3.1.2), 4. Vitesunderlaget: det belopp som motsvarar den totala ersättning som aktuell Leverantör av eid-tjänst är berättigad till enligt Regelverket, för utförande av tjänster under aktuell kalendermånad, exklusive eventuella prisavdrag och andra nedsättningar.

3 3 (6) 3. Servicenivåer 3.1 Servicetid och beräkning Servicenivåerna gäller mellan kl och kl alla dagar, med undantag för tid då planerade avbrott genomförs i aktuell tjänst i enlighet med punkt 6. Utfallet ska beräknas per kalendermånad Part som ansvarar för en avtalad servicenivå ska införa och bekosta verktyg som på lämpligt sätt kan mäta sådana servicenivåer. Servicenivåerna ska mätas vid den eller de punkter där Parten ansluter aktuell tjänst till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. Fel i allmänt elektroniskt kommunikationsnät ska således inte påverka utfallet av servicenivåerna, men om Partens tillgång till sådant nät inte har sådan avtalad kapacitet som rimligen kan krävas med hänsyn till aktuell tjänsts art och förväntade belastning, ska den bristande kapaciteten anses vara ett sådant fel som Parten svarar för enligt huvudtexten i Regelverket (se punkt respektive i huvudtexten) Om det är förenat med stora kostnader eller om det av tekniska eller andra skäl finns beaktansvärda hinder mot att mäta servicenivå vid den eller de punkter där aktuell Part ansluter aktuell tjänst till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät, får mätning ske vid annan punkt, under förutsättning att servicenivån kan mätas på ett skäligen tillförlitligt sätt. Under samma förutsättningar får även andra förenklingar av mätningen ske Servicenivåerna för en tjänst gäller i förhållande till alla mottagande Parter som en helhet. Utfallet ska således inte beräknas i förhållande till respektive mottagande Part. 3.2 Avtalade servicenivåer För Anvisningstjänsten respektive Legitimeringstjänst gäller varje kalendermånad att: (a) antalet Avbrott får uppgå till högst 2 (varvid inom ett fåtal minuter på varandra följande Avbrott konsekutiva avbrott orsakade av ett och samma fel ska räknas som ett Avbrott),

4 4 (6) (b) den sammanlagda Avbrottstiden får uppgå till längst 2 timmar, och (c) andelen anrop, då Avbrottstid inte föreligger, med en Svarstid som är längre än 3 sekunder får uppgå till högst 2 % (varvid anrop som utan fel har avslutats utan att med tjänsten avsedd åtgärd eller leverans har slutförts inte ska räknas). 4. Avhjälpande 5. Vite Föreligger Avbrott eller för lång Svarstid ska ansvarig Part avhjälpa den underliggande bristen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver om så är möjligt. Om bristen inte avhjälps under sådan tid och detta beror på Partens vårdslöshet är Parten skadeståndsansvarig med de begränsningar som anges i huvudtexten i Regelverket (varvid för Avbrottet eller Svarstiden erlagt vite ska avräknas). 5.1 Vitesnivåer Om den faktiska Avbrottstiden i en Legitimeringstjänst överstiger den avtalade högsta Avbrottstiden någon kalendermånad är aktuell Leverantör av eid-tjänst skyldig att utge vite med 0,035 % av Vitesunderlaget per minut som Avbrottstiden överstiger avtalad nivå Om den faktiska andelen för långa Svarstider i en Legitimeringstjänst överstiger den avtalade högsta andelen för långa Svarstider någon kalendermånad är Leverantören av eid-tjänst skyldig att utge vite med 1 % av Vitesunderlaget per hel procentenhet som andelen för långa Svarstider överstiger avtalad nivå. 5.2 Maximalt vite Det sammanlagda vite som en Leverantör av eid-tjänst är skyldig att utge enligt punkt 5.1 ska inte någon kalendermånad överstiga ett belopp motsvarande 25 % av Vitesunderlaget. Om sådant sammanlagt vite understiger 1 % av Vitesunderlaget behöver Parten inte utge vite den aktuella kalendermånaden.

5 5 (6) 5.3 Avräkning Det vite som en Leverantör av eid-tjänst är skyldig att utge ska avräknas från leverantörens fakturor avseende ersättning för påverkade tjänster under kalendermånaden, varvid avräkningsbeloppet ska framgå på fakturorna. Vitet ska således tillfalla samtliga Parter som Leverantör av eid-tjänst fakturerar för den aktuella tjänsten och kalendermånaden och ska fördelas i proportion till respektive fakturabelopp. Om det vitesbelopp som ska avräknas en faktura understiger 100 kronor behöver det vitet dock inte utges. 6. Planerade avbrott 6.1 Planerade avbrott i en tjänst ska anmälas till Federationsoperatören senast 14 dagar i förväg för annonsering på Federationsoperatörens webbplats (eller, i Federationsoperatörens fall, annonseras senast 14 dagar i förväg). De planerade avbrotten får inte genomföras vid fler än 6 tillfällen per kalenderår och tjänst. Om Federationsoperatören, senast 30 dagar i förväg, meddelat att planerade avbrott inte får ske under viss tidsperiod får planerade avbrott inte genomföras under den tidsperioden; Federationsoperatören ska ta skälig hänsyn till behovet av planerade avbrott vid fastställande av sådan tid. 6.2 Om villkoren enligt punkt 6.1 inte är uppfyllda får ett planerat avbrott genomföras endast efter särskilt godkännande från Federationsoperatören. Federationsoperatören ska lämna sådant godkännande (och får själv genomföra ett planerat avbrott) om aktuell Part visar att det finns ett berättigat intresse av att genomföra det planerade avbrottet och detta intresse väger tyngre än Tillhandahållarna av e-tjänsts intresse av att den aktuella tjänsten förblir tillgänglig under den tid avbrottet planeras fortgå. 7. Befrielsegrund Till undvikande av missförstånd noteras att de befrielsegrunder som anges i huvudtexten i Regelverket gäller för skyldigheter enligt denna bilaga samt att så kallad överbelastningsattack och annat liknande angrepp mot Anvisningstjänsten eller en Legitimeringstjänst ska anses utgöra sådan befrielsegrund om Fede-

6 6 (6) rationsoperatören respektive aktuell Leverantör av eid-tjänst inte skäligen kunnat undvika eller övervinna dess följder (exempelvis genom skyddsåtgärder eller kapacitet i tjänsten som minst motsvarar vad som rimligen kan krävas med hänsyn till tjänstens art och förväntade belastning). 8. Rapportering 8.1 Leverantör av eid-tjänst ska, senast 15 dagar efter utgången av varje kalendermånad, rapportera utfallet av aktuella servicenivåer till Federationsoperatören. Varje avvikelse från avtalade servicenivåer ska i rapporten anges separat med kort beskrivning av orsak till avvikelsen. I övrigt ska rapporten, såvitt avser struktur och format, utformas enligt Federationsoperatörens vid var tid skäligen lämnande instruktioner. 8.2 Om Leverantör av eid-tjänst förpliktigats att utge maximalt vite för en kalendermånad eller att utge vite under tre på varandra följande månader eller tre av sex på varandra följande månader, ska leverantören, senast 15 dagar efter utgången av den aktuella kalendermånaden, tillställa Federationsoperatören en skriftlig rapport innehållande en analys av orsakerna till problemen samt en åtgärdsplan för att lösa problemen. Att antalet Avbrott i en Legitimeringstjänst är fler än 2 någon kalendermånad ska vid tillämpningen av denna punkt 8.2 jämställas med att leverantören är förpliktigad att betala vite aktuell kalendermånad. 8.3 Federationsoperatören ska, senast 15 dagar efter utgången av varje kalendermånad, på lämpligt sätt kommunicera utfallet av aktuella servicenivåer och, om utfallet väsentligen avviker från avtalade servicenivåer, en analys av orsakerna till problemen samt en åtgärdsplan för att lösa problemen.

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer