Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen"

Transkript

1 Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen

2

3

4 En förnyad stad Då Stålstaden hamnstaden. Nu Universitetsstaden handelsstaden. Luleå invånare (Fyrkanten ), 654 sommarsoltimmar, öar, 525 butiker, 47 hotell & boenden, 518 år av historia, 3 mil kommunala isvägar, Världsarvet Gammelstad och naturligtvis hockey.

5 Presentationen idag Luleåkommun/risktopografi/krisledning Det första handlingsprogrammet: -Innehåll -Arbetssätt -Säkerhetsmål och prestationsmål -Uppföljning Det andra handlingsprogrammet: -Vad ändrades? Framgångsfaktorer och fällor Utvecklingsmöjligheter

6 Risktopografi i Luleå Hårt trafikerade vägar, t ex E4, 97:an Civil flygplats (landets 4:e flygplats, 1 milj passagerare) Militär flygplats (F21 landets största flygflottilj) Stor hamn (650 fartyg/år) Oljehamn med cisterner Järnväg (persontåg, gods- och malmtåg) Stor industri SSAB -Svenskt Stål AB Småbåttätaste kommunen Sevesoanläggningar : SSAB, Shell, Statoil 2.4 anläggningar : SSAB, Shell, Statoil, AGA gas, Duroc (ammoniak), Sunderby sjukhus-helikopterlandning, Luleå/Kallax flygplats

7 Extraordinärt i Luleå Exempel på vad som kan bli extraordinära händelser: Stort dammhaveri Långvarigt elavbrott Förorenat dricksvatten Pandemi Störningar i elektroniska kommunikationer Stora störningar i fjärrvärmeproduktionen Masskadesituationer: Stort flyghaveri Takrasi publik anläggning Storbrand i köpcentrum Extrema väderförhållanden Brand i Världsarvet Stort oljeutsläpp Stor tågolycka Fartygsolycka, t ex kryssningsfartyg Storbrand i oljedepå Uddebo mm

8

9 Krisledningsorganisation Chef i beredskap Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens Apu Krisledningsstab Kommunchef, räddningschef, info-chef, säkerhetschef, admin mfl Frivilliga resursgrupper Posomgruppen Förvaltnings-och bolagschefer deltar i staben beroende på händelse Förvaltningarnas och bolagens lokala operativa grupper

10 Ansvar Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna Respektive nämnd för den egna verksamheten Kommunchefen har det övergripande tjänstemannaansvaret för att Luleåblir en trygg och säker kommun

11 Det första handlingsprogrammet 2004

12 Handlingsprogram, innehåll FÖRORD INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Lag om skydd mot olyckor Bakgrund Olycksproblemet Den enskildes ansvar Kommunens uppdrag Avgränsningar Förebyggande arbete i Luleå RISKER I VÅRT SAMHÄLLE Olycksutvecklingen i stort Om statistik Värderingsprinciper Nationellt beskrivna olycksrisker Lokalt beskrivna olycksrisker Vilka utryckningar gör räddningstjänsten? Skador av olyckorna

13 Handlingsprogram, innehåll Omvärldsanalys Brand i byggnad Trafikolycka Drunkning/tillbud Storolyckor och extraordinära händelser MÅL Vision Prioriterade områden Säkerhets- och prestationsmål Fallolyckor Trafikolyckor Drunkningsolyckor Bränder Barn- och ungdomsolyckor Storolyckor Säkerhetsorganisationens utveckling ORGANISATION AV OLYCKSFÖREBYGGANE ARBETE Ansvar Organisation och uppföljning BILAGA - SKADESTATISTIK

14 Prioriterade olycksområden Fallolyckor Trafikolyckor Bränder Drunkningar Storolyckor Barn- och ungdoms olyckor

15 Handlingsprogram Säkerhetsmål S Säkerhetsmålen för de prioriterade områdena anger det läge kommunen anser sig kunna uppnå. De säkerhetsmål som nedan formuleras för den förebyggande verksamheten har ett medborgarperspektiv enligt det styrkort som kommunstyrelsen fastställt för innevarande mandatperiod. Prestationsmål P Prestationsmålen beskriver hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. Ibland förutsätts aktiv samverkan mellan flera nämnder och/eller bolag. Samverkan kan ocksåbli aktuell med organisationer, företag eller myndigheter utanför kommunen.

16 S1: Äldre ska inte skadas i fallolyckor. P1: Socialnämnden ska i projektform genomföra uppsökande besök för personer över 80 år som inte har hemtjänstinsats. Information om risker för att undvika fallolyckor samt information om vilka insatser som kan erbjudas, ska ges vid behov. P2: Socialnämnden och Kommunala pensionärsrådet uppmärksammar äldre om riskerna med fallolyckor. P3: Socialnämnden svarar för att personal inom äldreboenden och hemtjänsten utbildas för att undvika skador till följd av fallolyckor bland äldre inom omsorgen. P4: Under 2009 ska personal inom socialförvaltningen utbildas i hjärt-och lungräddning. S2: Vid arbete på hög höjd ska erforderliga säkerhets-åtgärder tillämpas. P5: Vid de förvaltningar och bolag där höghöjdsarbete förekommer (räddnings-och beredskapsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden) ska alla arbetsledare och arbetstagare känna till regler för arbete påhöjder och se till att de efterlevs. S3: Medborgarna ska inte behöva falla på hala trottoarer, gator och torg. P6: Tekniska nämnden skavid behov snabbt halkbekämpa gator, trottoarer och torg enligt sina kvalitetsmål.

17 S6: Skolungdomar i Luleåska i slutet av femman kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. P11: Barn-och utbildningsnämnden ska bedriva sim-och livräddnings-undervisning. S7: När människor är vid badplatser, kajer och bryggor ska de ha möjlighet att utföra en livräddande insats. P12: Tekniska nämnden och fritidsnämnden förser kommunala badplatser, kajer och bryggor med livräddningsutrustning, stegar och i vissa fall skyltning. P13: Tekniska nämnden och fritidsnämnden ska utföra kontroll av utrustningens skick regelbundet, minst varje vår och i övrigt enligt Svenska livräddningssällskapets rekommendationer. S8: Luleborna ska vara medvetna om faran med alkohol i samband med skoter- och båtfärd. P14: Fritidsnämnden ska, i samarbete med båt-och skoterorganisationer och Polisen, årligen genomföra en insats där sambandet mellan alkohol och drunkning belyses.

18 Risk- och säkerhetsgruppens arbete Omvärldsanalys Vad har redan gjorts runt om i landet? Förslag till prioriterade områden togs fram av RoS-gruppen. (De större förvaltningarna och de två största kommunala bolagen) Uppdrag till förvaltningarna att komma med förslag till säkerhetsoch prestationsmål Målen diskuterades vid flera möte och ett handlingsprogram växte fram Färdigt program skickades påremiss och redovisades sedan för räddnings- och beredskapsutskottet och kommunstyrelsen Därefter beslut i kommunfullmäktige

19 Förvaltningens arbetsgång Prioriterade områden i LSO tas fram centralt Förvaltningen lämnar synpunkter och förslag till säkerhets- och prestationsmål Synpunkterna processas och fastställs i tekniska nämnden Nämndens beslut skickas till säkerhetschef för sammanställning Färdigt program efter beslut i kommunfullmäktige åter till förvaltningen

20 Förvaltningens arbetsgång, forts Programmet distribueras till samtliga avdelningar för handläggning Säkerhetschef begär årligen in uppföljning på nämndsnivå Avdelningarna svarar på respektive aktuellt prestationsmål Sammanställning görs av förvaltningens alla mål som tas i nämnden Nämndens beslut skickas till säkerhetschef för sammanställning

21 Uppföljning varje år Uppdrag i handlingsprogrammet till säkerhetschefen Utskick till förvaltningarna i december Förvaltningarna redovisar vilka mål i programmet man börjat arbeta med eller klarat av Förvaltningarnas utvärderade prestationsmål sammanställs som ärende och rapport till kommunstyrelsen i januari

22 Exempel på uppföljning Prestationsmål P6:Tekniska nämnden ska vid behov snabbt halkbekämpa gator, trottoarer och torg enligt sina kvalitetsmål. Tekniska förvaltningen har som kvalitetsmål att halka åtgärdas enligt: Punktinsatser med sandning på huvudgator och bussvägar sker inom 3 timmar Punktinsatser med sandning på övriga gator sker inom 4 timmar Sandning på gång och cyckelvägar sker inom 3 timmar Sopning och sandupptagning i centrum skall utföras så snart snö och is har tinat och ska vara avslutat före 15 juni Halkbekämpningen sker enligt kvalitetsmålen.

23 Exempel påutfall Livbojar, stegar mm på kajerna Nytt äldreboende - sensorer för att uppmärksamma fall Fallpreventivt arbete Fixarfrasse-verksamhet Utrymningslarm, automatiska brandlarm Tillsyn av utomhusbad Konsekvenser av anlagd brand SSPR Brandvarnare LuleBo, socialförvaltning/hemtjänst

24 Det andra handlingsprogrammet 2009

25 Vad ändrades i programmet? Lättare att söka i handlingsprogrammet - numrering av säkerhetsmål och prestationsmål. Flera säkerhetsmål och prestationsmål från det första programmet var avklarade och togs bort Andra säkerhetsmål och prestationsmål lades till Redigering av texter både i de inledande kapitlen och bland prestationsmålen Mer statistik och tabeller

26 Framgångsfaktorer i vårt handlingsprogram Företrädare för flera förvaltningar har arbetat tillsammans Uppdragen i programmen har riktat sig till nämnderna Förvaltningarnas delaktighet i arbetet Det färdiga handlingsprogrammets förankring

27 Fällor i vårt handlingsprogram Det politiska engagemanget Att få ut handlingsprogrammet i alla verksamheter Dåligt lokalt statistiskt underlag Alltid risk att kommunala program blir skrivbordsprodukter

28 Utvecklingsmöjligheter Att fåmed politikerna i nämnderna i arbetet att formulera prioriterade verksamheter och innehåll Bredare förankring av både arbete och färdigt program i förvaltningarna Att ge programmet några övergripande mål Ta bort några prioriterade områden annan inriktning? Betona barn-och ungdomsolyckor Ta med alkoholperspektivet

29

30 Tack för att ni lyssnat!

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Säkerhetsmål beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridiskt som enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.

Säkerhetsmål beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridiskt som enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten. Bilaga 2. 5. Säkerhetsmål och prestationer Säkerhetsmål beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridiskt som enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten. Prestationer beskriver

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010 Drunkningsförebyggande arbete Kommunenkät 2010 2 MSB:s kontaktperson: Christian Söder, 010-240 54 10 Publikationsnummer MSB237 ISBN 978-91-7383-120-8 3 Förord I Sverige drunknar cirka 100 personer varje

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Södertörns brandförsvarsförbund Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i: Botkyrka Ekerö Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje

Läs mer

Handlingsprogram för. Vellinge kommun. 2011-2014 enligt lag om skydd mot olyckor, 2003:778

Handlingsprogram för. Vellinge kommun. 2011-2014 enligt lag om skydd mot olyckor, 2003:778 Handlingsprogram för 2011-2014 enligt lag om skydd mot olyckor, 2003:778 Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs (Regeringsproposition 2002/03:119, Reformerad Räddningstjänstlagstiftning)

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30. Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30. Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30 Upprättad av: Karin Johansson Kontrollerad av: Henrik Selin Godkänd av: Karin Johansson RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Falkenbergs kommun 2009-11-30

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer