Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden Mjölby kommun Marlen Dagersten maj 2013

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Avgränsning Revisionsmetod 2 3 Resultat av granskningen Är nämndens styrdokument för arbete med brandskydd aktuella och relevanta 3 Lagar och förordningar 3 Iakttagelser och bedömning Är ansvarsfördelning och roller tydliggjorda och dokumenterade? 4 Kontroll och underhåll 4 Delegationer och roller 5 Iakttagelser och bedömning Rapportering av brandskyddsarbetet till ansvarig nämnd 6 Tillsyn av brandskyddet 6 Iakttagelser och bedömning Säkerställande av kompetens inom brandskydd 7 Iakttagelser och bedömning Mjölby kommun

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Mjölby kommun har gett PwC i uppdrag att granska brandskydd på äldreboenden. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har omsorgs och socialnämnden en tillräcklig intern kontroll utifrån sitt ansvar avseende ett skäligt brandskydd inom äldreomsorgen? Vår samlade revisionella bedömning är att omsorgs- och socialnämnden har låg kännedom om lagen om skydd om olyckor och dess ansvar som nyttjanderättshavare samt att den interna kontrollen är otillräcklig. Vidare bedömer vi att en strukturerad styrning och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet saknas. Bedömningen baseras på: Som ett utpekat område i handlingsprogrammets prioriterade riskmiljöer finns boendemiljö/omsorgsboende identifierat. I tillhörande förklaring står dock inget att läsa om risker vad gäller brandskydd utan området beskrivs endast utifrån förebyggande arbete mot fallolyckor. Vid tiden för granskning fanns ingen aktuell verksamhetsplan för 2013 eller något övergripande styrdokument som utvecklar det systematiska brandskyddsarbetet inom omsorgs- och socialförvaltningen. Vid tidpunkten för granskningen fanns ingen delegation från förvaltningschef, till omsorgschef eller vidare till verksamheterna enligt lagen om skydd mot olyckor. Samtliga tillsynsprotokoll visar på ett par brister med räddningstjänstens uppmaning att åtgärd krävs snarast. Vid tiden för granskning är vissa av de påpekade bristerna fortfarande ej åtgärdade. Räddningstjänsten har beslutat att skriftliga redogörelser ska lämnas in vart annat år. Inga skriftliga redogörelser från verksamheten har lämnats in sedan Idag finns ingen återrapportering till omsorg-och socialnämnden vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Vid en översiktlig genomgång av personalens kompetensnivå på de granskade boendena ser vi stora skillnader. Mjölby kommun 1 av 8

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (framöver förkortat LSO) ska fastighetsägare och nyttjanderättshavare ha ett skäligt brandskydd. Kommunen bedriver äldreomsorg, bland annat med äldreboende där brandskyddet ska vara tillfredsställande. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand, för livräddning vid brand eller annan olycka, och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det finns risker med att de boende på äldreboenden inte själva kan sätta sig i säkerhet vid brand, vilket ställer särskilda krav på personalen. 2.2 Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har omsorgs- och socialnämnden en tillräcklig intern kontroll utifrån sitt ansvar avseende ett skäligt brandskydd inom äldreomsorgen? Revisionskriterier: Är nämndens styrdokument för arbete med brandskydd aktuella och relevanta? Är ansvarsfördelning och roller tydliggjorda och dokumenterade? Det sker en rapportering av brandskyddsarbetet till ansvarig nämnd? Säkerställer nämnden att personalen inom äldreomsorgen har kompetens i brandskydd och utrymning? 2.3 Avgränsning I granskningen har det inte ingått att göra en utvärdering av det faktiska byggnadstekniska brandskyddet på äldreboendena eller att granska räddningstjänsten. 2.4 Revisionsmetod För att besvara revisionsfrågan har fyra äldreboenden granskats närmare. De utvalda boendena är Boken, Kungshöga, Slomarp och Änggården. Granskningen har genomförts genom intervjuer med äldre- och omsorgschef, verksamhetschefer vid utvalda boenden, brandmästare samt räddningschef. Fortlöpande avstämningar har skett med kommunens säkerhetschef och fastighetsförvaltare vid tekniska kontoret. Granskning och analys har skett av styrdokument för brandskydd inom äldreomsorgen samt tillsynsprotokoll från räddningstjänsten. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. Mjölby kommun 2 av 8

5 3 Resultat av granskningen 3.1 Är nämndens styrdokument för arbete med brandskydd aktuella och relevanta Lagar och förordningar För att skydda människors liv, hälsa och egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) innebär att både hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare har ansvar för att lagen följs. De boende ska rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden medan ägaren ansvarar för att regler upprättas och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. För att uppfylla lagens krav ska ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. I detta ingår att brandskyddet ska dokumenteras. Det systematiska brandskyddsarbetet bör vara såväl förebyggande som åtgärdande mot en redan inträffad brand. Enligt LSO ska kommunen ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten. I programmet ska anges mål för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsplanen ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Den personal som för kommunens räkning utför förebyggande verksamhet som planering, ledning och tillsyn ska genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som krävs. Det finns ett allmänt råd (SVRFS 2004:3) med kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. I rådet står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska. Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där klargör vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal. Enligt föreskriften om skriftlig redogörelse för brandskyddet ska anläggningar som äldreboenden lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Redogörelsen är en beskrivning av det byggnadstekniska brandskyddet och byggnaden samt en beskrivning av den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Kravet ställs på de anläggningar där en brand anses kunna få allvarliga konsekvenser. Hur ofta redogörelsen ska skickas in och uppdateras ska fastslås av kommunen. Mjölby kommun 3 av 8

6 Iakttagelser och bedömning Kommunen har ett av fullmäktige antaget handlingsprogram - Handlingsprogram enligt lag om skydd om olyckor Med utgångspunkt i riskbilden i kommunen finns lokalt anpassade verksamhetsmål uttryckta som säkerhets- och prestationsmål. Som ett utpekat område i handlingsprogrammets prioriterade riskmiljöer finns boendemiljö/omsorgsboende identifierat. I tillhörande förklaring står dock inget att läsa om risker vad gäller brandskydd utan området beskrivs endast utifrån förebyggande arbete mot fallolyckor. Vid tiden för granskning fanns ingen aktuell verksamhetsplan för 2013 eller något övergripande styrdokument som utvecklar det systematiska brandskyddsarbetet inom omsorgs- och socialförvaltningen. Vår bedömning är att styrning saknas och föreslår att den bör förstärkas inom området. Vi föreslår att omsorgs- och socialnämnden utformar anpassade riktlinjer vad gäller förebyggande verksamhet enligt 3 kap 3 LSO. 3.2 Är ansvarsfördelning och roller tydliggjorda och dokumenterade? Kontroll och underhåll Ansvaret för kontroll och underhåll av brandskyddet ligger både på fastighetsägaren och verksamhetsansvarig. Enhetschefen har ansvaret att utföra kontroller en gång per kvartal. Vanligtvis är regelbundna kontroller vidaredelegerat till brandskyddskontrollanten. Kontrollanten signerar att kontrollen är utförd. Iakttagna eventuella brister ska åtgärdas omedelbart. Kontrollistan lämnas till brandskyddsansvarig som kontaktar fastighetsägaren, fastighetsförvaltaren. Tekniska kontoret uppdrar sedan till service och entreprenadkontoret att åtgärda anmälda fel. Enligt LSO är det hyresgästen som ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete med information, utbildning, egenkontroll och felanmälan av tekniska brister i brandskyddet till fastigheten. Felanmälan skickas till fastighetsförvaltarna som i sin tur skriver uppdragsbeställning till service- och entreprenadkontoret. Enligt de särskilda föreskrifter som finns för kommunens byggnader ska entreprenören alltid lämna en bekräftelse om att felet är åtgärdat eller tidpunkt när så ska ske. Service och entreprenadkontoret har i uppdrag av tekniska kontoret att åtgärda anmälda fel ute på enheterna. Under intervjuerna framkom att rutinerna för återkoppling inte riktigt fungerar. Det lyfts även fram vissa oklarheter om vem på tekniska kontoret som ansvarar för vad när det gäller fastighetsfrågorna. 1 Antaget av KF 28/ Mjölby kommun 4 av 8

7 Delegationer och roller Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet. Respektive nämnd har ansvar för att säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs. Enligt policyn ska verksamhetsspecifika instruktioner utarbetas vid behov. Trygghets- och säkerhetsenheten, tekniska kontoret, har kommunalt samordningsansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor. Trygghets- och säkerhetspolicyn och Riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet är styrdokument upprättade vid säkerhetsenheten men gäller för all verksamhet där kommunen har ett ansvar. Säkerhetsarbetet omfattar en rad områden, däribland områdesskydd och tekniskt skydd, där brandskydd ingår. Enligt LSO ligger det yttersta ansvaret för brandskydd på ansvarig enhetschef/brandskyddsansvarig. Brandskyddsansvarig ska se till att policyn, regler, rutiner och kontroller följs. Det är också den brandskyddsansvarige som ser till att de övriga personerna i den formella brandskyddsorganisationen får de delegationer som behövs för det systematiska brandskyddsarbetet. Brandskyddsansvarig kan utse en brandskyddshandläggare som ser till att det systematiska brandskyddsarbetet aktivt fortgår. Till handläggaren delegeras befogenheter att kunna genomföra nödvändiga åtgärder för att upprätthålla brandskyddet. På enhetsnivå finns lokalt anpassade brandskyddspolicys. Enligt dessa policys har enhetscheferna det yttersta ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet och administratören är oftast utsedd till brandskyddshandläggare/brandskyddskontrollant. I brandskyddskontrollantens arbetsuppgifter ingår att göra regelbundna kontroller av brandskyddet utifrån de kontrollistor som finns framtagna. Rapportera eventuella brister i brandskyddet till brandskyddssamordnaren. Delta på arbetsmiljögruppens möte för att följa upp det systematiska brandskyddsarbetet. Därutöver har varje enhet är ett par namngivna personer som är utsedda till brandskyddsombud. Brandskyddsombuden är många gånger de personer som också är utsedda skyddsombud enligt arbetsmiljölagen. Vid tidpunkten för granskningen fanns ingen delegation från förvaltningschef, till omsorgschef eller vidare till verksamheterna enligt lagen om skydd mot olyckor. Det finns däremot en delegation enligt arbetsmiljölagen och verksamhetsansvaret i övrigt. Vid intervjuerna med enhetscheferna tolkar dessa in att det systematiska brandskyddsarbetet ingår i övrigt verksamhetsansvar. Omsorgsenheten har sedan årsskiftet en ny omsorgschef och flertalet verksamhetschefer är nya på sina enhetsområden. Detta har visat sig i granskningen genom att rutinerna för det systematiska brandskyddsarbetet inte har varit uppdaterade. I samband med granskningen var det endast ett boende som utfärdat särskild delegation till administratören. Delegationen var vid tillfället för granskning inaktuell och underskriven av tidigare verksamhetschef. Mjölby kommun 5 av 8

8 Alla i granskningen besökta äldreboenden har en egen brandskyddspolicy. Flera enheter har fungerande rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet. Det som sedan skiljer enheterna åt är hur strukturerat och dokumenterat arbetet sker. Vid tidpunkten för vår granskning fanns namngivna personer som brandskyddsombud, men vissa namngivna personer fanns inte kvar på enheten. Flera av dokumenten uppdaterades av enhetscheferna i samband med vår granskning. Iakttagelser och bedömning Vi föreslår att fastighetsförvaltaren bör bjudas in till enhetschefsmöten på omsorgsenheten och närvara i samband med information om vad som är fastighetsägarens ansvar. Vår bedömning är att samverkan med fastighetskontoret måste utvecklas och kvalitetssäkras. Vår bedömning är att lokala brandskyddspolicys framstår som inaktuella samt ofullständiga. Vi bedömer också att administratörerna i vissa fall fått ett väl stort ansvar och att uppföljning mellan enhetschef och administratör bör kvalitetssäkras. 3.3 Rapportering av brandskyddsarbetet till ansvarig nämnd I Riktlinje för trygghets- och säkerhetsarbetet anges att verksamhetsansvariga årligen ska följa upp och utvärdera effekten av vidtagna säkerhetsåtgärder inom den egna verksamheten. Det är de ansvariga nämnderna som skall följa upp respektive mål i Handlingsprogram enligt lag om skydd av olyckor Trygghets- och säkerhetsenheten vid tekniska kontoret sammanställer de berörda nämndernas uppföljningar och redovisar insatserna enligt beslutad handlingsplan till kommunstyrelsen. Ansvariga nämnder redovisar uppföljning/statistik på säkerhetsmål- och prestationsmål till kommunstyrelsens förvaltning. Detta sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen. Tillsyn av brandskyddet Enligt 2 kap 2 LSO ska tillsyn göras av räddningstjänsten. Samtliga äldreboenden som ingick i granskningen hade tillsyn under Samtliga tillsynsprotokoll visar på ett par brister med räddningstjänstens uppmaning att åtgärd krävs snarast. Vid tiden för granskning är vissa av de påpekade bristerna fortfarande ej åtgärdade. När lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft blev det ett tillägg i lagen. Nyheten var att en skriftlig redogörelse för brandskyddet måste upprättas i de verksamheter där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora. Redogörelsen ska skickas in till räddningstjänsten som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Särskilda boenden 2 är skyldiga att lämna skriftliga redogörelser. 2 Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Mjölby kommun 6 av 8

9 Räddningstjänsten har beslutat att skriftliga redogörelser ska lämnas in vart annat år. Inga skriftliga redogörelser från verksamheten har inte lämnats in sedan 2005 trots krav på redogörelser vart annat år. Tanken är att skriftliga redogörelser ska vara en sammanfattning av brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet. Iakttagelser och bedömning Alla utvalda enheter har brister enligt tillsynsprotokollen som flera år efter tillsynen inte är åtgärdade. Påtagligt är att innebörden av skriftliga redogörelser inte har fått den avsedda effekten som den bör ha. Vi föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla styrning och dokumentation vad gäller systematiskt brandskyddsarbete. Vi bedömer att det brister i följsamhet till styrande föreskrifter. Vi föreslår att omsorgs- och socialnämnden omgående informerar sig om skyldigheten att lämna in skriftliga redogörelser enligt lagen om skydd mot olyckor. Vidare bör samverkan och kontakterna med fastighetsförvaltaren, tekniska kontoret ses över. Idag finns ingen återrapportering till omsorg-och socialnämnden vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Vi föreslår att återrapportering till nämnd kan ingå i verksamhetsplan och internkontrollplan. Intervjuerna visade också att kommunens övergripande riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet och policydokument är relativt okända. Vi bedömer att kännedom och följsamhet till det kommunövergripande trygghets- och säkerhetsarbetet behöver utvecklas inom omsorgs- och socialförvaltningen. 3.4 Säkerställande av kompetens inom brandskydd Det finns ett handlingsprogram - enligt lag om skydd mot olyckor 3 som anger att alla kommunanställda ska ges brandutbildning minst vart fjärde år. Någon sammanställning som visar vilka anställda som genomgått brandutbildning minst vart fjärde år finns för närvarande inte. Enligt uppgift från säkerhetsenheten kommer en första uppföljning enligt handlingsprogrammet att ske tidigast under hösten Vidare finns ett beslut om nya riktlinjer för beredskap inför extraordinära händelser 4 där omsorgs- och socialförvaltningens skriver att regelbundna brandutbildningar sker såväl praktiskt som teoretiskt under räddningstjänstens ledning. Vid intervjuer med räddningstjänsten får vi en annan bild. De granskade boendena har inte efterfrågat utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) från räddningstjänsten på flera år. Vid en enkel genomgång av personalens kompetensnivå på de granskade boendena ser vi stora skillnader. Merparten av personalen inom granskade enheter utbildades 2008 och en liten grupp så sent som En handfull personer saknar utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Detta kan delvis förklaras av sjukfrånvaro eller föräldraledighet i samband med tidigare ut- 3 Antaget av Kommunfullmäktige, , 4 Dnr 2007:18. Mjölby kommun 7 av 8

10 bildningsomgångar. I samband med granskningen hade enhetscheferna förhållandevis låg kännedom om personalens utbildningsnivå. Även verksamhetschefernas egen utbildningsnivå inom området är olika. Hur det ser ut vid kommunens övriga äldreboenden har vi ingen uppgift på. De lokala brandskyddsdokumenten ute i verksamheterna anger att utbildningskravet gäller samtlig personal, tillsvidareanställda och månadsanställda vikarier. Sommarvikarier som anställs ska genomgå en på enheten förlagd brandskyddsgenomgång som hålls av brandskyddsombuden. Vidare ska vikarier få brandskyddsinformation av sin handledare vid introduktionen. Vi kan inte bekräfta att så har skett. Vi har noterat att brandskyddsombud och personal på enheterna arbetar systematiskt med skyddsronder och checklistor. Brandskyddsfrågor diskuteras löpande i samband med arbetsmiljöfrågor på enhetsträffar. Iakttagelser och bedömning Vi bedömer att det finns risker när inte personalens baskunskaper är tillräckliga. Vi föreslår att utbildningsomgångar för den personal som inte har utbildningen genomförs omgående. Vi föreslår också att nyanställda efter att tagit del av rutiner för systematiskt brandskyddsarbete bör signera att så har skett. Dokumentationen av de anställdas utbildningsnivå inom området bedöms vara bristfällig. Vi föreslår att omsorgschefen upprättar övergripande riktlinjer om hur detta ska dokumenteras och av vem. Vidare är vår bedömning att det är av högsta vikt att brandskyddsansvarig och enhetscheferna har erforderlig kunskap för att kunna bedriva arbetet. Vi föreslår att enhetschefer och brandskyddsombud går fördjupade utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete. Mjölby kommun 8 av 8

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Rapport avseende granskning av Brandskyddsansvaret. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Brandskyddsansvaret. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Brandskyddsansvaret Östersunds kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 8 4. Bilagor 9 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

Granskning av brandskydd på äldreboenden

Granskning av brandskydd på äldreboenden Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden Ängelholms kommun Sandra Danielsson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag 1 1.3 Avgränsningar 1 1.4

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Granskning av brandskydd på äldreboenden och gruppboenden

Granskning av brandskydd på äldreboenden och gruppboenden Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden och gruppboenden Kristianstads kommun Sandra Danielsson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy BORGHOLMS KOMMLrN Brandskyddspolicy 1(5) KF 2007-12-17 109 Antagen betsmiljöarbetet. föreskrifter mm Lagstiftning, 2 (5) för ny- ombyggnader av byggnader lokaler Brandskyddet Boverkets ByggRegler författningssamling

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun

Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun Riktlinjer för Hjo kommuns förvaltning Diarienr. 2007-216 171 Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun Fastställda av kommunchefen 2007-12-11 Reviderade av kommunchefen 2007-12-19 HJO KOMMUN KOMMUNLEDNJNGSKOifTORET

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Revisionsrapport 2015. Huddinge kommun. Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 2015. Huddinge kommun. Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom inom äldreomsorgen Revisionsrapport 2015 Huddinge kommun Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom inom äldreomsorgen Innehåll Sammanfattning och svar på revisionsfrågor samt rekommendationer...2 1 Inledning...5

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

Datum: 2015-03-04 Version: 4

Datum: 2015-03-04 Version: 4 Rutin Regionservice Organisatoriska Brandskydd 1. Allmänt Riktlinjer Brandskydd för Region Skåne fastställd av Regionstyrelsen 2005-02-03, 19 gällande från 2005-03-01 ska tillämpas i Regionservices brandskyddsarbete.

Läs mer

Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av landstingets revisorer November 2015 Landstinget i Värmland Granskning av brand- och skalskydd Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1.

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun 18 februari 2009 Systematiskt brandskyddsarbete inom äldreomsorgen i Haninge kommun Bakgrund Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete

Granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete Revisionsrapport Granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete Trelleborgs kommun Sandra Danielsson Lotten Lasson November 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag 1 1.3 Avgränsningar1

Läs mer

SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26

SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26 2(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Upplägget för SBA... 4 4. Ansvar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-11 KS 108 Risk- och sårbarhetsanalys 2012 KS 109 Yttrande över handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2011-2012 KS 110 Revisionsrapport Granskning av tillämpning

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos FLIK 17 Systematiskt brandskyddsarbete Under denna flik finns exempel på dokumentation som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos brandskyddssamordnaren

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Söderhamn kommun April 2011 Hans Åkerman 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga...6 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...6

Läs mer

Brandförsvaret gör tillsyn

Brandförsvaret gör tillsyn Brandförsvaret gör tillsyn Här får du information om hur tillsynen går till, varför tillsyn utförs, vad som kontrolleras samt vad som händer efter tillsynen. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) I lagen

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer