SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26"

Transkript

1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad

2 2(18) Innehållsförteckning 1. Inledning Upplägget för SBA Ansvar och SBA-organisation Utbildning inom brandskyddsområdet Instruktioner och rutiner Dokumentation av brandskyddet Drift och underhåll Kontroll och uppföljning Incidentrapportering... 18

3 3(18) 1. Inledning Detta styrdokument gäller för alla anställda i Lomma kommun samt de verksamheter som på uppdrag av Lomma kommun bedrivs på entreprenad. Dokumentet beskriver hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas och följas upp. Personalen ska ta del av informationen i styrdokumentet och får på så sätt en ökad medvetenhet för att kunna förutse och minimera brandrisker ute i verksamheterna, vilket annars skulle kunna sluta med katastrof. Varje verksamhets Brandskyddsansvarig ansvarar för att en gång om året redovisa hur arbetet bedrivs i sin verksamhet. Verksamheter som bedrivs i entreprenad har att följa styrdokumentet för SBA i Lomma kommun vilket innebär att utse en brandskyddsansvarig som årligen rapporterar in den årliga dokumentrevisionen till säkerhetschefen. Förvaltningsledningen ska väcka medvetande om brandskyddsfrågorna i linjeorganisationen och se till att de resurser som behövs för att införa, driva och förbättra Lomma kommuns SBA tillhandahålls. Förutom detta dokument finns ytterligare instruktioner och rutiner ute i verksamheterna i form av SBA pärm som på detaljnivå beskriver hur det systematiska brandskyddsarbetet är utformat. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete innebär i första hand att minimera brandrisker som i sin tur kan förhindra att människor tar skada samt begränsa skador på anläggningar och egendom.

4 4(18) 2. Upplägget för SBA På samtliga objekt i Lomma kommun ska det finnas en SBA-pärm i vilken det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. En uppdaterad digital kopia av varje SBA-pärm ska finnas på respektive brandskyddsansvarigs G: katalog på servern. Mallar och checklistor för SBA finns på Kompassen (bra att veta/säkerhet/sba) och hålls uppdaterade av Säkerhetschefen. SBA-pärmen ska följa de riktlinjer som framgår i detta styrdokument och vara specifik för varje objekt. Ansvaret för att det finns en SBA-pärm, ligger på respektive budgetansvarig chef. Brandskyddsansvariga ska genom att använda de mallar som finns, själva ta fram sin SBA pärm. Säkerhetschefen finns som ett stöd vid framtagandet. Syftet med SBA är att: öka kunskapen och insikten om brandskyddet och brandriskerna förebygga och förhindra brand systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskydd utbilda personalen Lomma kommuns SBA syftar till att fortlöpande förbättra brandskyddet i verksamheten. Som ett minimikrav måste man följa de lagar och förordningar som finns gällande brandsäkerhet, se vidare kapitel Gällande regelverk för brandskyddet. Ett objekt är de fysiska lokaler för vilka respektive brandskyddsansvarig har brandskyddsansvar och är en term som vanligt förekommer i säkerhets- och brandskyddssammanhang.

5 5(18) 3. Gällande regelverk för SBA De som arbetar med SBA bör känna till gällande lagar och förordningar. Nedan följer en översikt över de viktigaste styrdokumenten för brandskyddsarbetet. Ansvaret för att personalen får nödvändig information och utbildning ligger på närmast överordnad chef. Lag om skydd mot olyckor, 2003:778 Enskildas skyldigheter, (2 kap, 2-3 ), talar om att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar är ansvariga för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller begränsa skador till följd av en brand eller annan olycka. Dessutom är ägare till byggnader eller andra anläggningar skyldiga att lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet, där det finns risk för brand eller konsekvenserna för vad en brand kan ställa till med. Nyttjanderättshavaren är samtidigt skyldig att ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet. Förordning om skydd mot olyckor, 2003:789 I förordningen finns föreskrifter som beskriver hur denna lag ska tillämpas i praktiken. Förordningen hänvisar vidare till Statens räddningsverks föreskrifter (SRV FS 2003:10), om hur den skriftliga redogörelsen för brandskyddet ska genomföras när byggnader eller andra anläggningar faller under någon/några av de sju punkterna i förordningens andra kapitel. SRV: s föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10 I första paragrafen för räddningsverkets föreskrifter står det skrivit att kravet för skriftlig redogörelse för brandskyddet gäller de byggnader eller anläggningar som omfattas av en eller flera kriterier i bilagan till denna föreskrift. Bilagan består av DEL 1 som innehåller definitioner och DEL 2 som innehåller kriterier för tillämpningen av första paragrafen i denna författning. SRV: s allmänna råd och kommentarer om SBA, SRVFS 2004:4 Allmänna rådet innehåller förtydliganden till lag, förordning och myndighetsföreskrifter samt rekommendationer om dess tillämpning. SBF 110:6 Regler för automatiska brandlarm Alla brandtekniska installationer bör uppfylla kraven i SBF 110:6. Dessa regler gäller för elektrisk automatisk brandlarmanläggning fast installerad i byggnad. Reglerna är baserade på den teknik som var allmänt tillämpad vid utarbetandet. För annan teknik kan de användas i tillämpliga delar. Kompletterande fordringar kan därvid ställas t ex i samband med intygande/certifiering av material. Boverkets byggregler, BBR 19, (BFS 2011:26) En brandskyddsdokumentation ska upprättas vid ny-, om- och till- byggnad. Av dokumentationen ska framgå förutsättningarna för utförandet av brandskyddet samt brandskyddets utformning. Dokumentationen enligt byggreglerna bör redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klasser, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, luftbehandlings-installationens funktion vid brand och i förekommande fall beskriva de brandskyddstekniska installationerna och innehålla en plan för kontroll och underhåll.

6 6(18) 4. Ansvar och SBA-organisation Ansvar för brandskyddsuppgifter I enlighet med säkerhetsanvisningarna är det respektive nämnd som ansvarar för att detta styrdokument efterlevs och ansvarar för SBA inom nämndens verksamhetsområde. Ansvaret för att SBA bedrivs i enlighet med detta styrdokument, följer verksamhetsansvaret på alla nivåer. Varje verksamhetsställe ska ha en namngiven brandskyddsansvarig och detta ska anges i respektive SBA pärm. Delegering av brandskyddsuppgifter Det är förvaltningschefen som bär det yttersta ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet. Detta ansvar kan inte delegeras vidare. Däremot görs en delegering av brandskyddsuppgifterna från förvaltningschefen till samtliga verksamhetschefer som i sin tur delegerar vidare ner i organisationen. Delegeringen ska följa samma struktur som den övriga verksamheten gällande ansvar och befogenheter. I huvudsak är det så att den som ansvarar för ett visst verksamhetsområde också bär ansvaret för att respektive brandskyddsuppgift genomförs. Delegeringen stannar vid Brandskyddsansvarig då Brandskyddskontrollantens arbete ingår i de vardagliga arbetsuppgifterna. Delegeringen ska göras på särskild blankett och en kopia på varje delegeringsnivå förvaras i respektive SBA-pärm ute i verksamheten. Den dagliga driften i verksamheterna är reglerad genom hyresavtal med fastighetsägarna. Fastighetsägarna är ägare till verksamhetslokalerna och de som bedriver verksamheten är nyttjanderättshavare. Enligt andra paragrafen i andra kapitlet i lagen om skydd mot olyckor är både ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ansvariga för att: det finns utrustning för släckning av brand på platsen det finns utrustning för livräddning vid brand eller annan olycka vidta åtgärder för att förebygga brand hindra eller begränsa skador till följd av brand Fastighetsägarens ansvar Fastighetsägare är på anmodan av Myndigheten för samhällskydd och beredskap skyldig att lämna skriftliga brandskyddsredogörelser till Räddningstjänsten för de anläggningar som faller under föreskrifternas kriterier. Nyttjanderättshavaren har också en skyldighet att ge fastighetsägaren de uppgifter som behövs för att fullgöra skyldigheten enligt lagstiftningen. Nyttjanderättshavarens ansvar Ägare eller nyttjanderättshavare ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning. Hyresavtalen ska reglera hur kostnaderna för brand/livräddningsutrustning i lokalerna fördelas mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren. En gränsdragningslista som förtydligare detta ansvar måste tas fram för varje objekt och vara en bilaga till hyreskontrakten. Fastighetsägarens ansvar gentemot nyttjanderättshavaren är att bistå med rådgivning och information samt på annat sätt hjälpa den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.

7 7(18) Säkerhetschef Säkerhetschefen ska på kommundirektörens uppdrag samordna, driva på och verka för att likartat SBA tillämpas på Lomma kommuns olika verksamheter. Säkerhetschefen uppgifter är att: redovisa kommunens SBA-arbete inför förvaltningschefsgruppen. svara för att styrdokumentet för SBA fortlöpande uppdateras och kompletteras sammankalla förvaltningarnas brandskyddsansvariga minst en gång varje år ha en rådgivande funktion och på det övergripande planet föra ut information till verksamheterna samordna och beställa generella utbildningsinsatser Budgetansvarig chef Det är den som är budgetansvarig för respektive verksamhet som har det ekonomiska och övergripande ansvaret för att personalen har den utbildning som krävs för att kunna bedriva en säker verksamhet. Likaså är det är den budgetansvariga som har det ekonomiska och övergripande ansvaret för att lagstadgade kontroller och felavhjälpande åtgärder genomförs. Det är också budgetansvarig chef som ansvar att budgetera för löpande kostnader gällande brandsäkerheten i respektive verksamhet, enligt gränsdragningslistan. Budgetansvarig chef ska även redovisa uppåt i organisationen om hur SBA-arbetet fungerar i verksamheterna. Brandskyddsansvarig Denne ska bevaka brandskyddet och se till att de brandskyddsuppgifter som ligger inom respektive verksamhetsområde genomförs. Brandskyddsansvarig ska vidare se till att berörd personal får erforderlig utbildning och information samt utse en brandskyddskontrollant på varje objekt. I vissa fall kan budgetansvarig chef tillika vara brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvariges uppgift är att: se till att en SBA pärm finns som är aktuell och följer kommunens mallar utse brandskyddskontrollant åtgärda de brister som uppkommer vid brandskyddskontrollerna och som åligger nyttjanderättshavaren samt meddela övriga brister till fastighetsägaren se till att all personal har den utbildning i brandskydd som krävs och att redovisa utbildad personal i dokumentet övning och utbildning samt sammanställa information om utbildningsbehov för respektive verksamhet. innehållet i styrdokumentet är känt och förankrat ute i verksamheten minst en utrymningsövning utförs och utvärderas årligen verka för att all personal aktivt deltar i skapandet av en god brandsäkerhet samt följa upp att intentionerna i Lomma kommuns styrdokument för SBA följs redovisa till Säkerhetschefen om hur SBA-arbetet fungerar i verksamheterna bland annat genom att en gång om året samla in och redovisa de årliga dokumentrevisionerna från verksamheterna redovisa löpande till budgetansvarig chef hur arbetet med SBA fortskrider rapporteringen BSR (brandskyddsredogörelsen) till fastighetsägarna och räddningstjänsten skickas in kontinuerligt se till att inrapporterade brandincidenter följs upp och åtgärdas i kommunens incident- och skaderapporteringssystem (B4).

8 8(18) Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollanten utses av brandskyddsansvarig och ska få den utbildning som krävs för att kunna uträtta sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. Brandskyddskontrollantens arbetsuppgifter är att: genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan och åtgärda inom ramen för kompetens kontrollera nivån på efterlevnad av brandskyddsarbetet vara rådgivande till övrig personal angående brandskyddsfrågor påpeka brister och framföra åtgärdsförslag till brandskyddsansvarig rapportera brandincidenter i kommunens incident- och skaderapporteringssystem (B4) Brandlarmsanläggningsskötare Det ska även finnas en namngiven skötare av brandlarmsanläggningen på varje objekt. Denna ska ha erforderlig utbildning för att kunna utföra mindre reparationer och utföra kontroller. Det är lämpligt att även Brandskyddsansvarig genomgår en mindre utbildning av brandlarmsanläggningen. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas: göra regelbundna kontroller på brandlarmsanläggningen kontrollera brandsensorer enligt fastställda rutiner kontrollera övrig brandutrustning enligt fastställda rutiner på de objekt som har myndighetskrav på vidarekopplade brandlarm ska kontrollerna utföras enligt SBF 110:6 Alla enskildas skyldigheter De som upptäcker eller får kännedom om en brand ska varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Därefter ska man försöka släcka eller begränsa branden om det bedöms som möjligt. Alla anställda i kommunen samt anställda i de verksamheter som på uppdrag av Lomma kommun bedrivs på entreprenad, ska känna till och verka för: hur Lomma kommun bedriver sytematiskt brandskyddsarbete hur man larmar och varnar andra på sin arbetsplats hur man utrymmer arbetsplatsen hur SBA bedrivs på respektive arbetsplats hur man släcker en mindre brand hur man rapporterar brandincidenter i kommunens incident- och skaderapporteringssystem (B4).

9 9(18) 5. Utbildning inom brandskyddsområdet Brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanterna ute i verksamheterna behöver stöd för att kunna fullfölja sin uppgift. Detta stöd ska utgöras i form av utbildning och information. Brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanternas roll i brandskyddsarbetet, utformningen av brandskyddet samt praktiska övningar i hantering av brandsläckare är några delar som ska tas upp under brandskyddsutbildningen. Först och främst är det de som sköter driften av brandskyddet som ska brandskyddsutbildas. Därefter ska övrig personal också utbildas. Det är lämpligt att någon på varje objekt har genomgått en ABC (andning, blödning och chock) utbildning. För att säkerställa att personalen har rätt kompetens, ska all utbildning dokumenteras med namnen på deltagarna. Utbildningar samordnas centralt och anordnas ett par gånger per år. Utbildningstillfällen läggs upp på intranätet under bra att veta/säkerhet/sba. Utbildningsplan Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvariga ska utbildas i SBA och allmän brandkunskap vart fjärde år för att kunna bedriva SBA och för att kunna informera övrig personal. Brandskyddsansvarig sammanställer vilka utbildningsbehov som finns för respektive ansvarsområde. Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollanterna ska utbildas i SBA och allmän brandkunskap vart fjärde år för att kunna genomföra sina uppgifter med att kontrollera brandskyddet och vara rådgivande till övrig personal. Brandskyddskontrollanten bör även ha kännedom om hur brandlarmsanläggningen fungerar och genomgått anläggningsskötarutbildning och/eller blivit informerad av den som sköter brandlarmsanläggningen. Brandlarmsanläggningsskötare Skötaren av brandlarmsanläggningen ska vara utbildad i befintlig brandlarmsanläggning och följa de regler som står i SBF 110:6 alternativt reglerna för den specifika utrymningsanläggningen på objektet. Övrig personal Övrig personal ska genomgå en utbildning i allmän brandkunskap enligt nedan: Vårdboende och LSS boende vart fjärde år. Minst en person per tjänstgörande skiftlag skall ha genomgått utbildningen. Skolor och förskolor vart fjärde år. Daglig verksamhet vart fjärde år Kontorspersonal behöver endast informeras om SBA på sin arbetsplats. Med allmän brandkunskap menas bland annat att man ska kunna hantera en brandsläckare, få information om SBA, kunna förutse brandrisker m.m. Nyanställd personal All nyanställd personal ska omgående informeras om utrymningsvägar, utrymningsrutiner och uppsamlingsplats på respektive arbetsplats. Personalen ska också läsa igenom SBA-pärmen för att få kännedom om hur arbetsplatsen bedriver sytematiskt brandskyddsarbete. De måste

10 10(18) även omgående anmälas till respektive verksamhets utbildningsplan. Nyanställd personal skall genomgå allmän brandkunskapsutbildning senast ett halvår efter anställningsdatum. Extern personal/besökande/tillfällig personal Extern personal såsom konsulter, tillfällig personal eller praktikanter ska få information om gällande brandskyddsregler och rutiner av brandskyddsansvarig. Det är den som tar emot ett besök som ansvarar för att den besökande evakueras vid utrymningslarm. Utrymningsövning En utrymningsövning ska genomföras minst en gång om året och involvera all personal. Tidpunkten för övningen ska hållas hemlig och ska bara kännas till av brandskyddsansvarig och berörda chefer. Vissa verksamheter kan inte hålla utrymningsövningar under verksamhetstid. Dessa ska istället hålla övningar då endast personalen är på plats. Samtliga skolor ska ha minst en utrymningsövning per år och denna ska äga rum tidigt på höstterminen så att nya elever och personal får öva hur utrymning ska gå till. Samtliga förskolor ska ha minst en utrymningsövning per termin. Övningen syftar till att öva de verksamhetsspecifika utrymningsrutiner som finns och vid behov uppdatera dessa efter utförd övning. Vid utrymningsövningar i verksamheter som på uppdrag av Lomma kommun bedrivs på entreprenad, ska kommunen i god tid få reda på övningstillfällen för att ges möjlighet att närvara vid övningen.

11 11(18) 6. Instruktioner och rutiner Objekten delas in i tre olika riskgrupper. Instruktioner och rutiner samt utbildningsbehov blir på så vis olika för objekten. De olika verksamheterna delas in enligt nedan: Enligt SRVFS 2004:3 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete styrs behovet av skriftlig dokumentation framförallt av byggnaden, verksamheten och organisationen. Utöver dessa faktorer tas även hänsyn till verksamhetens riskbild och omkringliggande risker. Lomma kommun har utifrån rådet tagit fram tre nivåer på systematiskt brandskyddsarbete. Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem skall ses som riktlinjer. Avvikelser kan förekomma i det enskilda fallet: Nivå Bas Låg Inget krav på SBA, men bör kontrolleras minst en gång per år Bör kontrolleras minst 4 gånger per år, dock minst 2 ggr/år Mellan Ska kontrolleras minst fyra gånger per år Objektstyp Hemtjänstlokaler och andra mindre lokaler där i huvudsak enbart personal vistas Förskolor, bibliotek, kontor och annan verksamhet med låg risk Vårdboenden, skolor, Daglig Verksamhets lokaler, gruppboenden och AUC Lägenheter som hemtjänsten besöker eller arbetar i behöver inga skriftliga instruktioner eller rutiner och ingår inte i SBA. Personalen ska dock verka för att förhindra brandolyckor och ta lärdom av den kunskap de har från andra lokaler. I övrigt är nedanstående dokumentation grundläggande för alla grupperna. Instruktioner Vid varje objekt ska det arbetas fram specifika rutiner för hur man ska agera vid brand eller utrymningslarm. Rutinerna ska övas och revideras årligen. I SBA-pärmarna finns även generella rutiner, exempelvis hur man hanterar levande ljus, förvaring, utomhusmiljö m.m. Delegeringen av brandskyddsarbetet ska finnas i varje SBA-pärm, se vidare i kapitel Ansvar och brandskyddsorganisation. Brandskyddsarbetet ute på objekten ska kontrolleras med hjälp av dokumenten kontrollrapport brandskydd kvartalsrapport som brandskyddskontrollanten genomför två till fyra gånger om året beroende på verksamhetens art. Checklistan måste sättas in i SBApärmen som ett kvitto på att den interna brandskyddskontrollen är genomförd. Om åtgärder krävs ska detta kommenteras och datumet för åtgärden skrivas in. Brister som framkommit vid kontrollrundan ska genast rapporteras in i kommunens felanmälningssystem (B4) för att på så sätt komma till fastighetsavdelningens kännedom. För att kontrollera att brandskyddskontrollanten har utfört sina åläggande och att uppgifter i SBA-pärmen fortfarande är aktuella, ska brandskyddsansvarig en gång om året göra en årlig dokumentrevision med hjälp av dokumentet Årlig systemrevision.

12 12(18) All personal som har genomgått en brandutbildning ska dokumenteras med hjälp av dokumentet Övning/utbildning. Dokumenteringen ska innehålla genomgången utbildning, utbildningsdatum samt namn på utbildad person. Brandskyddsansvarig ansvarar för att upprätta denna dokumentation ute på verksamheten. En utrymningsövning ska hållas minst en gång om året och dokumenteras med hjälp av dokumentet utvärdering av utrymningsövning och förvaras därefter i SBA-pärmen. Kontrollöversyn av brandsläckare på anläggningarna ska ske en gång om året av extern entreprenör. Entreprenören ska efter genomförd kontroll lämna en servicerapport som sätts in i SBA-pärmen som talar om att man har varit på plats och kontrollerat/utfört service på anläggningens brandsläckare. Internkontroll av brandsläckarna ska även göras i samband med de årliga interna brandskyddskontrollerna. Samtliga brandlarm/utrymningslarm ska testas med jämna mellanrum. Detta ska utföras enligt kontrolljournalen som ska finnas vid brandskåpet och utföras av en utbildad anläggningsskötare. Kontrollintervallet varierar beroende på brandanläggningens och verksamhetens art och är specificerat i respektive SBA-pärm. En gång om året ska en kopia på kontrolljournalen sättas in i SBA-pärmen. Alla incidenter för brand, inbrott, skadegörelse eller hot och våld mot personal i samband med arbetsutövning, ska dokumenteras och utredas för att undvika att händelser upprepas. Mer information om rutiner vid incidentrapportering finns att läsa i kapitel incidentrapportering Vid förfrågan från räddningstjänsten eller fastighetsägaren ska verksamheten redovisa det systematiska brandskyddsarbetet. Vid frågor kontakta säkerhetschefen.

13 13(18) 7. Dokumentation av brandskyddet Detta styrdokument utgör en bas i det systematiska brandskyddsarbetet. Utifrån styrdokument finns det en SBA-pärm på varje objekt. I den tydliggörs bland annat ansvar, drift och underhåll, instruktioner och rutiner för objektet. För att få en, för Lomma kommun, gemensam och strukturerad redovisning, ska SBA-pärmen följa en struktur enligt nedan. Dokumenteringen av verksamheten tas fram i två exemplar, där verksamheten har ett exemplar och en uppdaterad digital kopia av varje SBA-pärm ska finnas på respektive brandskyddsansvarig G: katalog på servern. Mallar och checklistor för SBA finns på Kompassen och hålls uppdaterade av Säkerhetschefen. För att hålla de båda versionerna uppdaterade och synkroniserade är det viktigt att alla ändringar utförs på båda ställena. Omfattningen i SBA-pärmen kan skilja sig för de olika grupperna, Bas, Låg och Mellan. Lomma kommuns styrdokument för SBA En kopia på styrdokumentet ska finnas i varje SBA-pärm. Teknisk brandskyddsdokumentation och gränsdragningslista För objekt som är ny- eller ombyggda efter 1994 finns en teknisk brandskyddsdokumentation framtagen med särskilda krav för den specifika byggnaden. Dessa krav ska särskilt noteras och verkställas i samband med egenkontrollerna. Saknas teknisk brandskyddsdokumentation framtagen för verksamheten noteras detta i SBA-pärmen. En gränsdragningslista som förtydligare ansvarsfördelningen gällande brandskyddet mellan hyresvärd och nyttjanderättshavare ska finnas. Allmän beskrivning Dokumentationen ska beskriva: objektsnamn, fastighetsbeteckning och adress antal personer i byggnaden uppsamlingsplats vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna Ansvar och brandskyddsorganisation Dokumentationen ska klargöra med namn och telefonnummer vem som: är fastighetsägare har det yttersta ansvaret för brandskyddet är brandskyddsansvarig är brandskyddskontrollanter är anläggningsskötare (brand-, utrymningslarm) är ansvarig för brandfarlig vara (bensin, ammoniak, gasol m.m.) är externa kontrollanter

14 14(18) Utbildning och övning Dokumentationen ska visa: personal som har genomgått brandskyddsutbildning hur utrymningsövning ska ske utvärdering av utförda utrymningsövningar Instruktioner och rutiner Dokumentationen ska visa: rutiner vid brand eller annan incident som kräver utrymning verksamhetsspecifika utrymningsrutiner dagliga rutiner övriga rutiner Dokumentation av brandskyddet Dokumentationen ska visa: vilken typ av larmanläggning (automatiskt brandlarm eller internt utrymningslarm) var verksamheten har sina brandsläckare och övrig släckutrustning planritningar/utrymningsplaner att särskilda brandrisker (brandfarliga vara) finns dokumenterade och meddelas räddningstjänsten vid en brand Drift och underhåll Dokumentationen ska visa verksamhetsspecifika kontrollplaner för bland annat: utrymningslarm utrymningsskyltar handbrandsläckare övrig brandutrustning rökluckor brandcellsgränser Kontroll och uppföljning Dokumentationen ska visa: hur ofta verksamhetens brandskydd ska kontrolleras hur dokumenteringen och checklistor ska kontrolleras och följas upp för att garantera riktigheten Incidentrapportering Dokumentationen ska visa hur incidentrapporteringen hanteras och anmäls inom Lomma kommun.

15 15(18) Övriga flikar Resterande flikar i SBA-pärmen ska innehålla: Genomförda incidentrapporter Genomförda interna brandskyddskontroller (checklistor) Genomförda externkontroller och servicerapporter av brandsläckningsutrustning Genomförda kontroller av brandlarmsanläggningen Genomförda utbildningar och övningar Genomförda utvärderingar av utrymningsövningar Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten och inskickade brandskyddsredogörelser Genomförd årlig dokumentrevision övrigt

16 16(18) 8. Drift och underhåll En del byggnadstekniska brandskyddsåtgärder ska kontrolleras av såväl egen som extern personal för att säkerställa driften. Sådana brandskyddsåtgärder kan vara brandlarm, utrymningslarm, magnetuppställda branddörrar, rökluckor, utrymningsskyltar och handbrandsläckare. Kontrollintervallerna på respektive byggnadstekniska brandskydd kan variera från en gång i månaden till en gång om året. Vad som ska kontrolleras samt kontrollintervall finns angivet i respektive anläggnings SBA-pärm. Intern kontroll Årlig revision av SBA-pärmen ska göras en gång om året av brandskyddsansvarig enligt checklistan för årlig revision av brandskyddsdokumentationen. Checklistan finns på Lomma kommuns intranät och förvaras sedan i SBA-pärmen i minst fem år. Efter kontrollen skickas en digital kopia på checklistan till säkerhetschefen. En gränsdragningslista för varje objekt skall finnas för att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen för drift och underhåll av brandskyddet, mellan ägaren och nyttjanderättshavaren. Gränsdragningslistan ska förvaras i respektive SBA-pärmen ute på objekten. Extern kontroll Vissa brandtekniska installationer kräver att en extern entreprenör utför en kontrollöversyn med olika tidsintervaller. Dessa kan skilja sig från objekt till objekt. Verksamheter där brandlarmsanläggningen har installerats enligt myndighetskrav, ska en extern besiktning ske 1 ggr/år med max 15 månaders mellanrum. Besiktningsprotokollet för utförda externkontroller av brandlarmsanläggningen ska förvaras i SBA-pärmen. För att uppfylla myndighetskraven, ska ett service avtal med en extern entreprenör vara tecknat. Verksamheter där brandlarmsanläggning har installerats utan myndighetskrav, ska en extern besiktning av brandlarmsanläggningen ske vart tredje år. Besiktningsprotokollet ska förvaras i SBA-pärmen. Dessutom ska ett serviceavtal tecknas med en extern entreprenör för att snabbt kunna åtgärda fel på brandlarmsanläggningen. Brandsläckarna ska kontrolleras en gång om året av en extern entreprenör, som efter genomförd kontroll ska lämna en servicerapport och förvaras i SBA-pärmen. Entreprenören måste uppfylla kraven enligt SS Serviceavtalen tecknas centralt av Säkerhetschefen.

17 17(18) 9. Kontroll och uppföljning Kontroll Genom införandet av ett kontrollsystem bestående av en uppgjord kontrollplan och en checklista med ett antal kontrollpunkter säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet. Kontrollpunkterna ska kontrolleras enligt en uppgjord plan beroende på objektstyp. För att säkerställa att de senaste versionerna av checklistor används, ska alltid alla dokument skrivas ut direkt från intranätet. I november varje år, ska styrdokumentet revideras av säkerhetschefen. Brandskyddsansvariga ska i oktober varje år utföra årlig systemrevision med aktuell checklista och vid behov revidera SBA-pärmarna på varje objekt. Vid förfrågan från Räddningstjänsten eller fastighetsägaren ska verksamheten redovisa det systematiska brandskyddsarbetet. Tillsyner på vissa objekt kommer med jämna mellanrum att utföras av Räddningstjänsten. Denna innebär en kontroll av att ägaren/nyttjanderättshavaren bedriver ett väl fungerande brandskyddsarbete. Vid dessa tillsyner ska brandskyddsansvarig kontaktas för att ges tillfälle att närvara. Är det verksamheter som bedrivs på entreprenad ska kommunens kontaktperson ges tillfälle att närvara. Eventuella anmärkningar på brandskyddsarbetet redovisas i ett tillsynsprotokoll. Det är viktigt att brandskyddsansvarig skickar en kopia på tillsynsprotokollet till Säkerhetschefen. Svar på hur bristerna ska åtgärdas ska skickas till räddningstjänsten i det bifogade svarskortet. Det är brandskyddsansvarigs uppgift att svarskortet skickas till Räddningstjänsten och att en kopia skickas till Säkerhetschefen. Uppföljning Verksamhetschefer ska följa upp att angivna fel och brister som uppkommer vid objektens brandskyddskontroller har blivit åtgärdade. Lika stort ansvar har brandskyddsansvariga ute i verksamheterna att fel och brister åtgärdas omedelbart. De brandskyddsansvariga har till sin hjälp en checklista, Årlig systemrevision, som underlag. Samtliga dokument ska förvaras i pärmen i minst fem år. På varje APT möte ska det ges möjlighet att ta upp SBA frågor under punkten arbetsmiljö. Här ska brandskyddsansvarig och eventuellt brandskyddskontrollanten kunna informera angående SBA på objektet. Säkerhetschefen ska årligen sammanfatta kommunens SBA och redovisa detta för förvaltningscheferna.

18 18(18) 10. Incidentrapportering Vad ska rapporteras? Alla misstänkta eller konstaterade brandincidenter ska rapporteras i Lomma kommuns incident- och skaderapporteringssystem (B4). Med brandincident avses händelse av säkerhetskritisk karaktär, dvs. en händelse som kan innebära en brandrisk för Lomma kommuns olika objekt. Hur ska det rapporteras? Incidentrapportering ska upprättas vid brand med hjälp av kommunens incident- och skaderapporteringssystem. Den som upptäcker händelsen ska göra incidentrapporten. Varför ska det rapporteras? Vid inträffade incidenter måste brandskyddsansvarig och fastighetsägaren omedelbart bli informerad om händelsen. Detta för att kunna vidta nödvändiga åtgärder men även för att kunna se ett eventuellt mönster i misstänkta incidenter. Incidentrapporteringen leder dessutom till: att arbetsledningen får en bättre möjlighet att upptäcka om någon mår dåligt eller behöver hjälp efter en händelse ett statistiskt underlag som visar trender och mönster på arbetsplatsen som i sin tur leder till förbättringsåtgärder som grundar sig på hur det ser ut i verkligheten Uppföljning av incidentrapporter Brandskyddsansvarig ska efter inkommen incidentrapport: följa upp hanteringen av incidenten vidta åtgärder för att undvika att händelser upprepas återkoppla till anmälaren om åtgärd Schematiskt ser utredningsprocessen ut enligt nedanstående bild.

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Sida 1 (8) Systematiskt brandskyddsarbete Nivå medel - grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för t.ex. en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013 Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden Mjölby kommun Marlen Dagersten maj 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Typ: större grundskola/industri

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos FLIK 17 Systematiskt brandskyddsarbete Under denna flik finns exempel på dokumentation som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos brandskyddssamordnaren

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID 2011-2012 Christina Isacsson Segerstaskolan Rektor Reviderad 2010-09-22 ORGANISATION Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: Huvudansvarig: Christina Isacsson,

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun

Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun Riktlinjer för Hjo kommuns förvaltning Diarienr. 2007-216 171 Systematiskt brandskyddsarbete i Hjo kommun Fastställda av kommunchefen 2007-12-11 Reviderade av kommunchefen 2007-12-19 HJO KOMMUN KOMMUNLEDNJNGSKOifTORET

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Detta meddelande utgör ett stöd för ägare/innehavare i dennes systematiska brandskyddsarbete.

Detta meddelande utgör ett stöd för ägare/innehavare i dennes systematiska brandskyddsarbete. Lycksele Kommun Räddningstjänsten Brandskyddsmeddelande Nr: 10 Systematiskt brandskyddsarbete Upprättad: Reviderad: Sid: 2004-11-10 2016-11-24 1(7) Bakgrund: Räddningsverket beslutade den 20:e december

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand.

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) HANDBOK Sid: 1 (18) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtlig personal 2 2017-01-09 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Brand- och säkerhetssamordnare 1 2015-01-15 Beslutande Tidpunkt för uppföljning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer