Systematiskt brandskyddsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt brandskyddsarbete"

Transkript

1 STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4 OMFATTNING AV DOKUMENTATIONEN...4 ÄGARE - NYTTJANDERÄTTSHAVARE BRANDSKYDDSPOLICY BYGGNADS- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING BRANDSKYDDSBESKRIVNING RISKINVENTERING BRANDSKYDDSORGANISATION UTBILDNING BRANDSKYDDSREGLER KONTROLLSYSTEM UPPFÖLJNING...12 BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE...13 YTTERLIGARE INFORMATION...13 B OX 1328, STOCKHOLM, BESÖKSADRESS: MALMSKILLNADSGATAN 64 T FN: , FAX: , ORGN R : PG: , BG: , E-POST: BRAND. STOCKHOLM. SE

2 SID 2 (13) Bakgrund I Stockholm, Solna/Sundbyberg och Lidingö inträffar årligen ca 900 byggnadsbränder, dvs nästan tre bränder om dagen. Konsekvenserna av dessa bränder är att ca 10 personer omkommer, ungefär lika många skadas allvarligt och ca 100 personer skadas lindrigt. Förutom skador på människors liv och hälsa medför bränderna betydande konsekvenser för egendom, kulturhistoriska värden och miljö. För att undvika att brand uppkommer och får större omfattning behöver systematiskt brandskyddsarbete pågå kontinuerligt under hela byggnadens användningstid. Lagstiftning Från och med har Lag om skydd mot olyckor ersatt den tidigare Räddningstjänstlagen från Till lagen hör en förordning om skydd mot olyckor. Statens Räddningsverk har även givit ut föreskrifter och allmänna råd kopplade till den nya lagen. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om - skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) - systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) 2 kap. Enskildas skyldigheter Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Lagen om skydd mot olyckor innebär bl a förändringar i hur det förebyggande arbetet mot brand skall bedrivas. Intensionen med lagen har varit att tydliggöra den enskildes ansvar för brandskyddet. Det är alltid ägare eller nyttjanderättshavare som är ansvariga för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. Åtgärderna skall vidtas för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär (t ex brandlarm, brandsläckare) eller organisatorisk karaktär (t ex utbildning och kontroll).

3 SID 3 (13) Lagen om skydd mot olyckor ställer inte högre krav på nivån på brandskyddet än tidigare lagstiftning. Det tydliggjorda ansvaret för ägare och nyttjanderättshavare förväntas dock medföra att kraven uppfylls i större utsträckning. Den enskildes skyldigheter För att uppfylla kravet på ett skäligt brandskydd samt att kunna redogöra för detta förutsätts att varje verksamhet bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det systematiska brandskyddsarbetet liknar i många avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet som också skall bedrivas på alla arbetsplatser. Därför kan eventuella befintliga system (t ex kvalitetssäkringssystem) även nyttjas för brandskyddsarbetet. Det systematiska brandskyddsarbetet skall i de allra flesta fall dokumenteras. Exempel på dokument är kontrollinstruktioner, checklistor, brandskyddsbeskrivning, tillbudsrapportering och utbildningsplaner. Även protokoll från tillsyner och revisioner samt tillstånd kan ingå. Dokumenten samlas lämpligen på ett ställe, t ex i en pärm. Alla som är verksamma i anläggningen bör ha tillgång till brandskyddsdokumenten. Det är utifrån denna dokumentsamling som det praktiska arbetet utgår. Dokumentationen kan även vara i digital form. Det finns flera kommersiella verktyg för systematiskt brandskyddsarbete på marknaden. Till de flesta verktygen finns även utbildningar att köpa. Brandsyn har ersatts av tillsyn Till och med har brandförsvaret gjort regelbunden brandsyn på i princip alla verksamheter utom bostäder, kontor och mindre arbetsplatser. Intervallet mellan brandsynerna har varierat mellan ett och sex år. Vilka objekt som skulle brandsynas och med vilket intervall var fastslaget i Räddningstjänstförordningen samt en särskild föreskrift om frister. Nu har brandsynebegreppet försvunnit

4 SID 4 (13) och ersatts av tillsyn. Tillsynen riktas mot den enskilde och ska kontrollera att denne uppfyller kraven (2 kap 2 ) i Lag om skydd mot olyckor. Skillnaden är att det nu är upp till kommunen att prioritera verksamheter och besluta om former för tillsynsverksamheten i det kommunala handlingsprogram som tagits fram för skydd mot olyckor. Grundtanken är att systematiskt brandskyddsarbete skall hålla brandskyddsnivån på en hög och jämn nivå över tiden och att de som har ett skäligt brandskydd och arbetar systematiskt och kontinuerligt inte behöver tillsynas i samma omfattning som tidigare. Systematiskt brandskyddsarbete är till för verksamheten. Brandskyddsdokumentet är ett styrmedel för brandskyddsarbetet. Det är de olika åtagandena i brandskyddsarbetet som förbättrar och underhåller brandskyddet. Innehåll systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär, som sagt, att man på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Arbetet kan läggas upp på många olika sätt. Stockholms brandförsvar har valt att dela in det systematiska brandskyddsarbetet i nio moment. Omfattningen av de nio momenten kan variera efter de behov som finns i verksamheten. Omfattning av dokumentationen En förutsättning för att arbeta systematiskt är att dokumentera. Stockholms brandförsvar anser att dokumentationen bör innehålla alla nedanstående delar. Däremot kan omfattningen av varje del skilja sig mellan en stor och komplicerad verksamhet jämfört med en liten och enklare verksamhet. Det är den som ansvarar för brandskyddet, det vill säga ägaren eller nyttjanderättshavaren, som avgör dokumentationens omfattning. Vid kommunens tillsyn kommer bland annat dokumentationens omfattning att granskas.

5 SID 5 (13) Ägare - nyttjanderättshavare För att underlätta det systematiska brandskyddsarbetet bör ansvarsfördelningen mellan ägare, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet klargöras och eventuellt regleras i avtal. 1. Brandskyddspolicy I en policy formuleras mål och syften med brandskyddsarbetet. Policyn skall gälla hela verksamheten och därför måste denna antas av den som är ansvarig för verksamheten. Policyn kan innehålla såväl övergripande mål som delmål för verksamheten. Detta för att tydliggöra inriktningen med arbetet. Även mål för specifika delar av verksamheten kan formuleras i policyn. Ett exempel på en enkel policy kan se ut så här: Brandskyddspolicy för Utestället AB Inom vår verksamhet skall vi aktivt arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom och som främjar vårt företag såväl internt som externt. Arbetet ska bedrivas genom: - aktivt ledarskap - delegerat ansvar - egenkontroller - 2. Byggnads- och verksamhetsbeskrivning För att underlätta starten av det systematiska brandskyddsarbetet är det lämpligt att klargöra hur byggnaden faktiskt ser ut. Byggnadsbeskrivningen består av en byggnadsritning samt ett dokument som visar byggnadens utformning, byggnadsmaterial samt läge. Verksamhetsbeskrivningen är ett dokument som beskriver den verksamhet som bedrivs inom byggnaden. 3. Brandskyddsbeskrivning Tekniska brandskyddsinstallationer i byggnaden ska beskrivas. Syftet med brandskyddsbeskrivningen är att få kunskap om vilka brandskyddsinstallationer som finns i anläggningen, var de finns, hur dessa fungerar och samverkar. Brandskyddsbeskrivningen är en förutsättning för att veta vilka installationer och områden som ska kontrolleras och underhållas. Beskrivningen kan se olika ut beroende på vilken typ av anläggning den berör. Ritningar där det byggnadstekniska brandskyddet framgår är ett bra underlag. Finns olika brandtekniska system i byggnaden kan ritningen behöva kompletteras med beskrivande text. För byggnader uppförda eller ändrade efter 1994 skall det finnas en brandskyddsdokumentation upprättad av arkitekt eller brandskyddskonsult, där byggnadens brandskydd framgår.

6 SID 6 (13) I den tekniska brandskyddsbeskrivningen skall det t ex finnas information om det byggnadstekniska brandskyddet i form av: Brandavskiljande konstruktioner (brandcellsgränser) Brandtekniska klasser på dörrar, fönster och övriga konstruktioner Utrymningsvägar Brandskyddsinstallationer som: Brandlarm Utrymningslarm Brandgasventilation (rökluckor eller brandgasfläktar) Nödbelysning Utrymningsskyltar Inomhusbrandposter Handbrandsläckare Automatisk vattensprinkler 4. Riskinventering Syftet med en riskinventering är att identifiera ämnen, aktiviteter eller teknisk utrustning som kan orsaka en brand eller förvärra följderna av en brand. Riskerna skiljer sig självklart mellan olika verksamheter. För att underlätta riskinventeringen kan följande rubriker vara användbara: Risk för uppkomst av brand Risk för brandspridning Utrymningsproblematik Hantering av brandfarlig och explosiv vara

7 SID 7 (13) När riskinventeringen är genomförd och resultatet visar på att åtgärder bör vidtas, är det lämpligt att upprätta en handlingsplan. I handlingsplanen struktureras vad som skall åtgärdas, när det skall ske, vem som skall åtgärda samt en uppföljning på att bristerna faktiskt åtgärdats. 5. Brandskyddsorganisation Det yttersta ansvaret för brandskyddet åligger den som är ansvarig för verksamheten. Denne brandskyddsansvarige kan till sin hjälp skapa en brandskyddsorganisation som har till uppgift att planera, utföra och följa upp brandskyddsarbetet. Brandskyddsorganisationen kan bestå av en eller flera funktioner/personer med olika arbetsuppgifter. Organisationen anpassas efter den övriga verksamhetens behov. Nedan ges exempel på organisationer och funktioner. Det är viktigt att det finns en namngiven person som är brandskyddsansvarig, i övrigt kan organisationen utformas och funktionerna benämnas efter egna önskemål. VD tillika Brandskyddsansvarig Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant VD Brandskyddsansvarig Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant Brandskyddskontrollant För den lilla verksamheten med ett fåtal anställda kan den brandskyddsansvarige utgöra hela brandskyddsorganisationen. För en medelstor verksamhet kan organisationen kompletteras med brandskyddskontrollanter och för den stora verksamheten med många anställda och flera avdelningar kan det vara nödvändigt att det på varje funktion är flera personer som delar på arbetsuppgifterna eller utövar funktionen på sina respektive avdelningar eller enheter. Förslag på roller, ansvar, befogenheter mm: VD, förvaltningschef eller motsvarande antar brandskyddspolicyn och är ytterst ansvarig för brandskyddet. Kan delegera ansvar och befogenheter till brandskyddsansvarig. Brandskyddsansvarig ska tillse att policyn och dess efterverkningar i form av utbildningar, instruktioner, regler, rutiner etc följs. Det är också den brandskyddsansvarige som ser till att övriga personer i brandskyddsorganisationen får de delegationer och befogenheter som de behöver för att fullgöra sina uppgifter. Brandskyddsansvarig skall också hantera tillbudsrapportering av brandtillbud så att verksamheten hela tiden arbetar för att dra lärdom av inträffade händelser.

8 SID 8 (13) Brandskyddskontrollanten följer upp att de olika delarna i brandskyddet fungerar. Det kan t ex vara utrymningsvägar, brandlarmsanläggningar, utrymningsskyltar och handbrandsläckare. För att underlätta arbetet kan ett antal kontrollblad upprättas som beskriver de funktioner, anläggningar och den utrustning som skall kontrolleras. Föreståndare och ställföreträdande föreståndare brandfarlig vara Om det hanteras brandfarlig eller explosiv vara i verksamheten i sådana mängder att ett tillstånd krävs, skall det finnas en föreståndare och en ställföreträdande föreståndare. Dessa har särskilt ansvar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och ingår självklart i brandskyddsorganisationen. För att klargöra ansvarsförhållande görs en beskrivning av de olika funktionerna med arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter. Den skall också innehålla de delegationer som behövs. Ett exempel på en delegation kan se ut såhär: Till brandskyddskontrollant på Utestället AB delegeras Anders Andersson (tel 7070) Brandskyddskontrollanten ska tillse att brandskyddsanläggningar i hus A som finns upptagna i brandskyddspärmen kontrolleras enligt upprättade kontrollblad med föreskrivna tidsintervall. Brandskyddskontrollanten har rätt till tillträde till alla delar av anläggningen som krävs för att fullgöra kontrollerna. Eventuella fel och brister skall omgående rapporteras till brandskyddsansvarige. Brandskyddsorganisationen och dess uppgifter ska vara kända av alla inom verksamheten. Det är inte bara funktionerna/personerna i brandskyddsorganisationen som skall arbeta med brandskyddet. Målet, som också är formulerat i brandskyddspolicyn, är att alla som finns i verksamheten aktivt skall arbeta för att upprätthålla brandsäkerheten. 6. Utbildning Utbildning och övning är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. För att kunna arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder krävs kunskap om brandorsaker, brandskyddsinstallationer, hur man initierar utrymning, hur man hanterar en handbrandsläckare osv. Möjligheten att utrymma på ett betryggande sätt är avgörande för personskyddet. Generellt gäller att det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, dvs en brand får bara blockera en av utrymningsvägarna. En annan förutsättning för att en utrymning skall bli lyckosam är att de som normalt befinner sig i byggnaden är medvetna om var och hur de skall ta sig ut. Det ska vara känt för alla var utrymningsvägarna finns, hur utrymningslarmet låter, var

9 SID 9 (13) återsamlingsplatsen finns etc. För att detta skall fungera krävs återkommande genomgångar och övningar. I verksamheter där utrymningssäkerheten är beroende av personalens agerande i händelse av brand, t ex vårdverksamheter där patienter behöver assistans för att kunna sätta sig i säkerhet, är det särskilt viktigt att personalen har utbildning och rutiner för detta. Ovanstående gäller även vikarier eller personal från andra avdelningar. De bör också informeras om var man fortlöpande kan hitta dokumentationen om brandskyddet eller uppdatera sin egen kunskap. I brandskyddsdokumenten bör ingå en inventering av organisationens utbildningsbehov, utbildningsplaner samt en sammanställning av genomförda utbildningar. Inventeringen av utbildningsbehovet bör ta upp vilka som skall genomgå olika typer av utbildningar samt när och hur ofta de skall göra det. Det är ofta nödvändigt att personer med olika uppgifter både har en grundläggande brandskyddsutbildning och specialutbildning för t ex brandlarmsanläggningar, heta arbeten, föreståndare för brandfarlig vara etc. Inventering av utbildningsbehov Brandskyddsansvarig Personalkategori Brandskyddskontrollant Berörd personal Övrig personal Anläggningsskötare Föreståndare brandfarlig vara Utbildningsinsats Omgående information till nyanställda och vikarier om företagets brandskydd. Genomgång av X X X X X X brandskyddspärm. Utbildning i allmän brandkunskap. Skall återkomma vart 4:e år. X X X X X X Utbildning om systematiskt brandskyddsarbete. X Utbildning "Heta arbeten". Skall återkomma vart 4:e år. X Utbildning "Automatiskt brandlarm". X X Utbildning för brandskyddsombud. Utbildning för brandskyddsansvarig. X Utbildning "Föreståndare brandfarlig vara". X X Utrymningsövning. Skall återkomma varje år. X X X X X X

10 SID 10 (13) I utbildningsplanerna kan utbildningens syfte, omfattning, program och ansvarig beskrivas. Utbildningsplan - Utrymningsövning Syfte Samtliga anställda skall ha god kunskap om hur de ska agera vid en utrymningssituation Omfattning Ca 1 timme, utbildningen genomförs en gång om året För nyanställd personal skall nedanstående information ges i samband med introduktionen på arbetsplatsen Program Praktisk utrymningsövning Genomgång av utrymningsplaner Aktivering av utrymningslarmet Hur låter utrymningslarmet Vart leder utrymningsvägarna Hur öppnas utrymningsdörrarna Var är återsamlingsplatserna lokaliserade Rutiner på återsamlingsplatsen Ansvarig Oden Löfqwist För att kunna följa upp vilka som deltagit och när, bör en sammanställning över genomförda utbildningar upprättas. 7. Brandskyddsregler Det är viktigt att ta fram regler, instruktioner och rutiner för brandskyddet som ska gälla för verksamheten. Syftet med regler är att tydliggöra vad som är tillåtet och inte tillåtet inom verksamheten, för att förhindra uppkomst och spridning av brand. Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. De bör formuleras och kommuniceras så att man inte kan göra personliga tolkningar om vad som är tillåtet, både för personal men framför allt för vikarier och besökare. Exempel på enkla instruktioner kan se ut såhär: Brandskyddsregel för dörr i brandcellsgräns För att begränsa brandspridning inom byggnaden skall dörrar i brandcellsgränser hållas stängda. Dörrarna får inte ställas upp med kilar eller liknande. Dörrar i brandcellsgränser som måste stå öppna skall vara försedda med en automatisk dörrstängningsfunktion som aktiveras med hjälp av det automatiska brandlarmet. Brandskyddsregel för utrymningsvägar och trapphus För att underlätta utrymning får inte möbler och utrustning placeras så att den fria bredden blir mindre än bredden i utrymningsdörren. För att förhindra uppkomst av brand samt begränsa brandspridning får inget brännbart material finnas i utrymningsvägarna. Brandskyddsregel för förvaring av brännbart material utomhus För att förhindra anlagd brand och brandspridning är det inte tillåtet att lämna brännbartmaterial intill fasader och under skärmtak. Brandskyddsregel för rökning Rökning är endast tillåten utomhus på anvisad plats.

11 SID 11 (13) 8. Kontrollsystem För att brandskyddet fortlöpande skall fungera måste det genomföras kontroller och regelbundet underhåll. Utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar o s v måste fungera för att personerna som befinner sig i byggnaden ska kunna utrymma på ett betryggande sätt och för att egendomsskadorna ska bli så begränsade som möjligt. Det är viktigt att upprätta dokument så att kontroll- och underhållsarbetet sker på samma sätt varje gång oavsett vem som utför kontrollen. För att få en bättre överblick och för att se var de enskilda kontrollplatserna är, kan det vara lämpligt att använda sig av brandskyddsritningen. Brandskyddsritningen gör att det är lätt att se det inritade brandtekniska brandskyddets förhållande till varandra och de risker som finns i verksamheten. En checklista som beskriver vilka kontroller som ska utföras bör tas fram. På checklistan sker också registrering av utförd kontroll samt noteringar om eventuella brister. Även kontrollinstruktioner tas fram. Dessa bör medfölja vid kontrollronden så att man vid behov kan få reda på hur kontrollen ska genomföras på ett korrekt sätt. Exempel på en kontrollinstruktion: Kontrollinstruktion Dörr i brandcellsgräns med självstängare Syfte Hindra brand- och brandgasspridning mellan brandceller. (Hindra att brandgaserna sprids via en öppen eller trasig dörr.) Funktion Dörren är normalt stängd och stängs automatiskt efter det att den öppnats. Provningsintervall En gång var tredje månad. Resultat för att bli godkänd 1. Dörrstängaren ska orka stänga dörren helt. (Du får inte hjälpa till!) 2. Låskolven ska gå in i slutblecket. 3. Kontrollera att dörren är hel och sluter tätt så att det inte finns någon springa. 4. Dra i dörren utan att tycka ner handtaget. Dörren ska inte gå upp! Alla instruktioner måste hela tiden hållas aktuella. Nya kan tillkomma lika väl som att inaktuella instruktioner tas bort.

12 SID 12 (13) Med hjälp av dessa dokument ska den som kontrollerar brandskyddet alltså veta: vad som ska kontrolleras hur det ska kontrolleras hur man ska åtgärda hur man ska rapportera Om det vid kontrollronderna framkommer att det finns brister måste det finnas ett rapporteringssystem så att de som har uppdraget att åtgärda bristen får kännedom om detta. På samma sätt måste den brandskyddsansvarige få vetskap om identifierade brister så att denne kan följa upp att bristerna åtgärdas vid lämpligt tillfälle. Revisionsbesiktningar av t ex brandlarm, sprinkler och el utförs oftast av externa experter. En annan viktig del är att alla brandtillbud rapporteras internt. Detta för att dra lärdom av händelsen och kunna vidta åtgärder för att förhindra att den upprepas. 9. Uppföljning Brandskyddsarbetet ska bedrivas systematiskt och kontinuerligt för att uppnå lagen om skydd mot olyckors målsättning. De olika momenten ska följas upp, utvärderas och vid behov förändras så att det gagnar verksamheten och brandskyddet. Brandskyddsorganisationen ska fungera. Personal ska ha genomgått planlagd utbildning. Instruktioner och rutiner ska vara relevanta och den tekniska brandskyddsbeskrivningen uppdaterad efter ombyggnationer eller förändringar. Kontroller ska vara genomförda och brister åtgärdade. Tillbudsrapportering ska sammanställas.

13 SID 13 (13) Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet sker oftast årligen och resultatet redovisas för ledningen. Vid uppföljningen bör samtliga personer med uttalade ansvarsområden inom brandskyddsorganisationen delta. För vissa moment som kontroll och underhåll med tillbudsrapportering kan uppföljning behöva ske oftare. Brandskyddsredogörelse Från och med den 1 mars 2005 skall statusen för det systematiska brandskyddsarbetet för vissa byggnader och anläggningar årligen redovisas till kommunen (brandförsvaret). För de byggnader eller anläggningar som omfattas av Räddningsverkets föreskrift om brandskyddsredogörelse (SRVFS 2003:10) är ägaren i alla situationer, utom då det rör sig om farlig verksamhet, den som är juridiskt ansvarig för att redogörelsen lämnas in till kommunen. Mer information om brandskyddsredogörelsen finns på brandförsvarets hemsida, Ytterligare information Mer information om systematiskt brandskyddsarbete finns på: Brandförsvarets hemsida Räddningsverkets hemsida Svenska brandskyddsföreningens hemsida Stockholms brandförsvar tillhandahåller mer djupgående utbildningar i Systematiskt brandskyddsarbete och även i hur kontrollerna skall utföras ( Brandskyddskontrollantsutbildning ). Se mer under Utbildningar på Dessutom tillhandahåller ett flertal kommersiella företag information och produkter för systematiskt brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

Lindesbergs Räddningstjänst Systematiskt Brandskydds- Arbete

Lindesbergs Räddningstjänst Systematiskt Brandskydds- Arbete Lindesbergs Räddningstjänst Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: Lindesbergs Kommun, 711 80 Lindesberg, Besöksadress: Kristinavägen 20 Telefon: 0581 815 00 Telefax: 0581 151 00

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Handbok Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) HANDBOK Sid: 1 (18) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtlig personal 2 2017-01-09 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Brand- och säkerhetssamordnare 1 2015-01-15 Beslutande Tidpunkt för uppföljning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

INFÖR TILLSYN. Summa: Tillsynsdatum Klockan Tillsynsförrättare: Tillsynsförrättare tfn: Objekt:

INFÖR TILLSYN. Summa: Tillsynsdatum Klockan Tillsynsförrättare: Tillsynsförrättare tfn: Objekt: Tillsynsdatum Klockan Tillsynsförrättare: Tillsynsförrättare tfn: Objekt: 1 Brandskyddspolicy 2 Brandskyddsorganisation 3 Utbildningsplanering 4 5 6 Riskinventering Värdering Brandskydds-, byggnadsoch

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Osby N. Infartsvägen 23 283 34 Osby Telefon: 0430-181 98 e-post: rt@osby.se Del 1 - Byggnad/anläggning Fastighetsbeteckning (1) Fastighetsägare

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand.

Verktygslådan SMART. Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Riskbedömning brand 2012-12-13 Riskbedömningen ska baseras på tidigare bränder eller brandtillbud samt åtgärder som genomförts för att förebygga brand. Organisation Organisatorisk

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Brandskyddsredogörelse

Brandskyddsredogörelse Brandskyddsredogörelse 1. Byggnad/anläggning 1:1 Allmänt Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: 1:2 Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete

Riktlinjer för Systematiskt säkerhetsarbete Sid 1/5 2007-03-22 Bakgrund I enlighet med det av Kommunfullmäktige fastställda handlingsprogrammet för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Nyköpings kommun ska ett systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade

Läs mer

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos

som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos FLIK 17 Systematiskt brandskyddsarbete Under denna flik finns exempel på dokumentation som gäller Systematiskt brandskyddsarbete. Original och kompletterande handlingar finns hos brandskyddssamordnaren

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del1 Byggnad/Anläggning Allmänt Objektsnamn Consensum Vård & Hälsa Fastighetsbeteckning Centrum 11 Fastighetsägare Hem Besöksadress Malmvägen 10 Tureberg Utdelningsadress Organisationsnummer 556191 9191

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Byggnadsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer/personnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson(-er) mot kommunen Telefonnummer

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och råd om hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas

Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och råd om hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och råd om hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas Räddningstjänsterna i Västernorrlands och Jämtlands län Inledning Bränder som uppstår

Läs mer

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse av Systematiskt Brandskyddsarbete Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten (räddningstjänsten) Redogörelsen upprättad

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26

SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26 2(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Upplägget för SBA... 4 4. Ansvar och

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen IT Växjö Laila Thomasson, LNU

Brandutbildning Förvaltningen IT Växjö Laila Thomasson, LNU Brandutbildning Förvaltningen IT Växjö 2011-11-29 Laila Thomasson, LNU http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning BRANDSKYDDSORGANISATION Brandskyddssamordnare: Laila Thomasson/Andreas

Läs mer

Mall för Brandskyddsredogörelse

Mall för Brandskyddsredogörelse Mall för Brandskyddsredogörelse Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer