Granskning av kommunens brandberedskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens brandberedskap"

Transkript

1 Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik

2 2 Innehållsförteckning 1. Inledning Tillvägagångssätt Lagar och förordningar Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Statens räddningsverk föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRFVFS 2003:10) Kommunens dokument Handlingsprogram för skydd mot olyckor Systematiskt brandskyddsarbete Kommunens rutiner Uppgifter från förvaltningarna Barn och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kalmar hamn Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Revisionell bedömning Allmänt Revisionsfrågor...14

3 3 1. Inledning I och med den nya lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft 1 januari 2004 förtydligas ansvaret vad man som ägare och nyttjanderättsinnehavare ska svara för när det gäller brandskyddet. Kommunens revisorer har beslutat att granska hur kommunen har ordnat brandskyddet. Granskningen omfattar hur den kommunala organisationen arbetar med de interna brandskyddsfrågorna. De revisionsfrågor som ställas är: Vilket ansvar för brandskyddet har respektive nämnd? Har nämnderna upprättat utrymningsplaner för sina verksamheter i exempelvis skolan och i de särskilda boendena? Finns erforderlig släckningsutrustning i de fastigheter där kommunen bedriver verksamhet? Vilket tillsynsansvar har brandkåren? Hur genomför brandkåren tillsynen av brandskyddet i kommunens fastigheter? 2. Tillvägagångssätt Vi har tagit del av lagstiftning och Statens räddningsverks författningar i tillämpliga delar samt kommunens dokument Systematiskts Brandskyddsarbete och Brandkårens Tillsynsplan Vi har intervjuat brandkårens brandskyddsinspektör, förvaltningschefen för fastighets- och inköpskontoret samt fastighets- och inköpskontorets förvaltare. Vidare har kommunchefen och förvaltningscheferna getts möjlighet att svara på en enkät. Rapporten är avstämd med brandskyddsinspektören och med förvaltningschefen för fastighets- och inköpsavdelningen. 3. Lagar och förordningar 3.1 Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Av 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor sägs: Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, ska i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättsinnehavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöras sin skyldighet Även den som utövar verksamhet vid anläggningen kan svara för sådana redogörelser. Redogörelserna ska lämnas in till kommunen (Brandkåren). Det är alltså inte enbart kommunen som ska lämna in redogörelser utan lagen riktar sig till alla.

4 4 3.2 Statens räddningsverk föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRFVFS 2003:10) I räddningsverkets föreskrifter 2003:10 redogörs för vilka byggnader 1 eller andra anläggningar som omfattas av kravet att en skriftlig redogörelse ska lämnas in. Där nämns bland andra: Fritidsanläggningar Förläggning Förskola och skola Inrättningar för vård och omsorg Samlingslokal För de uppräknade byggnaderna eller anläggningarna finns det sedan en mer detaljerad definition. Samlingslokaler definieras: Samlingslokaler som används av fler än 150 personer. Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal. Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än personer, helt eller delvis under tak. 3.3 Kommunens dokument 3.4 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige antog den 24 april 2005 ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. I programmet redovisas: Riskbild Övergripande mål Säkerhetsmål Prestationsmål Underställda dokument Systematiskt brandskyddsarbete I kommunens dokument Systematiskt brandskyddsarbete beskrivs översiktligt lagen om skydd mot olyckor. 1 Utifrån dessa definitioner behöver det inte lämnas någon skriftlig redogörelse över kommunhuset eller andra förvaltningskontor

5 5 I dokumentet slås fast att om ett skäligt brandskydd ska kunna uppnås förutsätts att varje verksamhet bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att verksamheterna på ett strukturerat sätt: Planerar Utbildar Övar Dokumenterar Kontrollerar och Följer upp brandskyddsarbetet Tidigare hade brandkåren ett ansvar för att utföra brandsyn. Brandsynsbegreppet är numera ersatt med tillsyn. Tillsynen riktar sig mot att ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren uppfyller de krav som lagstiftningen anger. 4. Kommunens rutiner I kommunen är det fastighets- och inköpskontorets förvaltare som svarar för att lämna en redogörelse över de objekt som författningarna kräver ska redovisas till brandkåren. När redogörelserna inkommer till brandkåren registreras uppgifterna i ett IT-system. Vidare skickar brandkåren ett meddelande till uppgiftslämnaren att redogörelsen har inkommit. Vid brandkårens tillsynsbesök används redogörelserna som underlag för tillsynen. Därefter upprättas ett tillsynsprotokoll. I protokollet redogörs för eventuella brister, som sedan ligger till grund för förbättringar. Tillsynsbesöken görs inte regelbundet utan är behovsanpassade. Vart fjärde år ska den skriftliga redogörelsen lämnas till brandkåren. Kommunens fastighetsförvaltare besöker en gång om året nyttjarna/brandskyddsombudet. Då går man igenom en checklista som tar upp följande områden:

6 6

7 7 5. Uppgifter från förvaltningarna 5.1 Barn och ungdomsförvaltningen I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsledningssystem finns mål formulerade för brandskyddsarbetet. En särskild checklista för nyanställda rörande brandskyddet finns framtagen som ska fyllas i tillsammans med arbetsledaren när den nyanställde går runt på sin nya arbetsplats. På varje enhet inom barn- och ungdomsförvaltningen finns brandskyddsansvariga utsedda. Förvaltningen säger att de brandskyddsansvarigas uppgifter är tydliga. Barn- och ungdomsförvaltningen uppger att enheterna inte genomför egna utbildningar i brandskyddsarbete. Sådan utbildning genomförs centralt i kommunen. genomförs på alla enheter. Barn och ungdomsförvaltningen har utarbetade instruktioner för heta arbeten och hantering av brandfarliga varor. Barn- och ungdomsförvaltningen har på alla enheter utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. I skolan, samlingslokaler och övriga lokaler finns släckningsutrustning. På samtliga skolor finns brandlarm som är kopplade direkt till brandkåren Samarbetet med brandkåren fungerar bra. Övrigt Barn- och ungdomsförvaltningens enheter använder sig av en promemoria som räddningstjänsterna i länet har upprättat och som gäller brandskyddet vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning.

8 8 5.2 Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret har upprättat mål för brandskyddsarbetet. Nya och reviderade rutiner för brandskyddet finns i kommunledningskontorets verksamhetshandbok. Rutinerna beskriver bl.a. åtgärder som ska uppfyllas, när de ska vara uppfyllda och vem som är ansvarig för att de uppfylls. På kommunledningskontoret finns en brandskyddssamordnare utsedd. Dessutom finns elva brandskyddskontrollanter utsedda. Kontoret anser att de brandskyddsansvarigas uppgifter är tydliga. ar i brandskydd genomförs regelbundet. Förutom krav på utbildning av brandskyddskontrollanter, finns krav på utbildning av tillsvidareanställd personal. Brandskyddssamordnaren har en fördjupad brandskyddsutbildning. Kommunledningskontoret genomför brandskyddsövningar. Utrymningsövningar genomförs minst vart femte år. Heta arbeten och motsvarande utförs inte på kommunledningskontoret. Därför finns det inga rutiner utarbetade för detta. Rutiner för farligt avfall finns och de omfattar till viss del även brandfarliga varor och rör i första hand hanteringen på Falkenbergshuset. Kommunledningskontoret har utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. Två gånger om året utför brandskyddskontrollanterna kontroll av de fastigheter som ligger under deras ansvarsområde. Protokoll från kontrollerna upprättas och där 24 frågor om det förebyggande brandskyddet ska besvaras. Protokollen förvaras sedan hos brandskyddssamordnaren. I de lokaler som kommunledningskontorets brandskyddskontrollanter utövar sin kontroll över finns släckningsutrustning och brandlarm Samarbetet med brandkåren fungerar väl.

9 9 5.3 Kalmar hamn Kalmar hamn har inte upprättat mål för brandskyddsarbetet. Inom hamnen finns brandskyddsansvariga utsedda. De brandskyddsansvarigas uppgifter uppfattas vara tydliga och ansvaret finns redovisat i befattningsbeskrivningarna som ingår i hamnens verksamhetsledningssystem. ar i brandskydd genomförs på förvaltningen. All driftpersonal har certifikat för heta arbeten. en sker genom brandkårens försorg. Hamnen genomför brandskyddsövningar i viss utsträckning. Hamnen har rutiner för hantering av heta arbeten och hantering av brandfarliga varor. Hamnen har utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. Släckningsutrustning typ slang, handbrandsläckare finns i samtliga lokaler och fordon. Samarbetet med brandkåren fungerar utmärkt 5.4 Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat mål för brandskyddsarbetet. Till sin hjälp har förvaltningen använt sig av ett företag, som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet. På kultur- och fritidsförvaltningen finns brandskyddsansvariga utsedda. De brandskyddsansvarigas uppgifter uppfattas vara tydliga. ar i brandskydd genomförs både på förvaltningen och ute på enheterna i samverkan med ovan nämnda företag.

10 10 Kultur- och fritidsförvaltningen genomför brandskyddsövningar i samverkan med ovan nämnda företag Kultur- och fritidsförvaltningen informerar om att heta arbeten eller motsvarande inte förekommer inom förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltnigen har utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. I samlingslokaler och övriga lokaler exempelvis bibliotek finns släckningsutrustning Kultur- och fritidsförvaltningen anlitar ett specialistföretag inom brandskyddet för utbildning, övningar och installation av brandskydd. Brandkåren kan vad gäller installerat brandskydd ha en annan uppfattning. De ansvariga för brandskyddet på förvaltningen uppfattar de olika bedömningarna som frustrerande. 5.5 Omsorgsförvaltningen Omsorgsförvaltningen har mål både för förvaltningen och för enheterna. På varje enhet och på omsorgskontoret finns brandskyddsansvariga. Enhetscheferna är brandskyddsombud. De utser i sin tur brandskyddskontrollanter som gör kontroller och rapporterar tillbaka till brandskyddsombuden. De brandskyddsansvarigas uppgifter är tydliga. Både på förvaltningskontoret och på enheterna genomförs utbildningar i brandskyddsarbete. Alla anställda på förvaltningen erhåller en brandskyddsutbildning vart fjärde år. Omsorgsförvaltningen genomför inte några egna brandskyddsövningar. När det gäller omsorgskontoret i Riskvarnen sker övningar på brandkårens initiativ. När det gäller brandskyddsövningar på enheterna genomförs inga organiserade övningar på grund av svårigheterna att förflytta det stora antalet sängliggande omsorgstagare. Omsorgsförvaltningen har utarbetade instruktioner för heta arbeten eller hantering av brandfarliga varor. Om sådana arbeten ska utföras, ska aktuell vaktmästare kontaktas. Brandkåren kallar vaktmästarna med jämna mellanrum till utbildning inom dessa områden.

11 11 Omsorgsförvaltningen har utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. Släckningsutrustning finns på alla enheter och på omsorgskontoret. Sprinklersystem finns på Oxhagshemmet och Stensbergshemmet. Samarbetet och dialogen mellan omsorgsförvaltningens brandskyddsansvariga och brandkåren fungerar mycket bra. 5.6 Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret har formulerat mål för brandskyddet. På samhällsbyggnadskontoret finns brandskyddsansvariga utsedda. Kontoret säger att de brandskyddsansvarigas uppgifter är tydliga. En gång i kvartalet görs en internkontroll av kontorets brandskyddskontrollant. I samband med skyddsronder som görs en gång om året görs även en systemrevision av brandskyddet. Brandkåren svarar för brandskyddsutbildningen på kontoret Samhällsbyggnadskontoret genomför brandskyddsövningar. Samhällsbyggnadskontoret har inga utarbetade instruktioner för heta arbeten och hantering av brandfarliga varor. Samhällsbyggnadskontoret har utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. I förvaltningslokalerna finns släckningsutrustning Samarbetet med brandkåren fungerar mycket bra.

12 Socialförvaltningen Socialförvaltningen har inga mål formulerade för brandskyddet. På socialförvaltningen finns brandskyddsansvariga utsedda. Förvaltningen säger att de brandskyddsansvarigas uppgifter är tydliga. När det gäller brandskyddsarbetet finns beskrivet hur ofta brandskyddskontroller och utrymningsövningar ska ske. /-samordnare och brandskyddskontrollanter erhåller teoretisk brandskyddsutbildning vart 5 år. All personal informeras om RVLS (rädda, varna, larma, släcka) Förteckning över dem som har genomgått brandskyddsutbildning förvaras hos brandskyddssamordnaren. Respektive chef svarar för att nyanställd personal och praktikanter informeras om brandskyddets rutiner i samband med introduktionen. Socialförvaltningen genomförs (2 gånger om året vid Södertull och Aquarellen. Övrig verksamhet vart 5:e år). Socialförvaltningen har inga utarbetade instruktioner för heta arbeten. Rutiner finns för hantering av bensin till motorgräsklippare. Socialförvaltningen har inga brandskyddsbeskrivningar men rutiner och motsvarande informeras om vid nyanställningar och annan introduktion. I förvaltningslokalerna och vid hem för vård eller boende finns släckningsutrustning Samarbetet med brandkåren fungerar bra. 5.8 Södermöre kommundelsförvaltning Södermöre kommundelsnämnd har inga mål utöver de som bestäm på kommunledningsnivå och av brandkåren. Inom kommundelsförvaltningen finns brandskyddsansvariga utsedda såväl på förvaltningen som på enheterna. Förvaltningen säger att de brandskyddsansvarigas uppgifter är tydliga.

13 13 Kommundelsförvaltningen uppger att förvaltningen eller enheterna genomför ingen egen utbildning i brandskyddsarbete. Sådan utbildning genomförs centralt i kommunen. Kommundelsförvaltningen genomför brandskyddsövningar Södermöre kommundelsnämnd har utarbetade instruktioner för heta arbeten och hantering av brandfarliga varor. Kommundelsförvaltningen har utrymningsplaner som bland annat beskriver var brandsläckare förvaras och vilka utrymningsvägar som finns. I skolan, särskilda boenden, samlingslokaler och övriga lokaler finns släckningsutrustning Samarbetet med brandkåren fungerar bra.

14 14 6. Revisionell bedömning 6.1 Allmänt Med lagen om skydd mot olyckor har ansvaret för fastighetsägare och nyttjare av fastigheter gjorts tydligare. Brandkårens uppgifter i det förebyggande arbete har också förändrats. Tidigare gjorde brandkåren brandsyner. Numera genomför brandkåren tillsyn. Tillsynen handlar om att se till att fastighetsägare och nyttjare har fungerande egenkontroll och rutiner för brandskyddsarbetet. Statens räddningsverk har föreskrifter definierat vilka objekt som måste ha dokumenterade och till brandkåren inlämnade egenkontrollprogram. Vår bedömning är att brandskyddet i Kalmar kommuns fastigheter fungerar ändamålsenligt och effektivt. Som grund för vårt ställningstagande utgår vi dels från den bedömning som brandkåren gör om brandskyddet, dels de svar som vi har erhållit från förvaltningarna. Brandkårens uppfattning är att kommunens brandskydd har utvecklats positivt. Man framhåller särskilt att kultur- och fritidsförvaltningens brandförebyggande arbete utvecklats mycket positivt och att det fungerar mycket tillfredsställande. 6.2 Revisionsfrågor Vilket ansvar för brandskyddet har respektive nämnd? Det är fastighets- och inköpskontoret som ansvarar för det övergripande brandskyddet för de fastigheter där det finns en redovisningsskyldighet till brandkåren. Fastighets- och inköpskontorets förvaltare lämnar in redogörelser för dessa objekt. Förvaltarna deltar i den årliga systemrevisionen vad gäller brandskydd tillsammans med förvaltningarnas brandskyddsombud och brandskyddskontrollanter. Det dagliga brandskyddsarbetet svarar respektive nämnd/förvaltning för. Det är respektive brandskyddskontrollant en gång i kvartalet går igenom brandskyddet utifrån en checklista som finns med i brandkårens dokument Systematiskt brandskyddsarbete. Vår bedömning är att ansvaret är väl definierat och tydligt. Har nämnderna upprättat utrymningsplaner för sina verksamheter? Nämnderna har upprättat utrymningsplaner. Finns erforderlig släckningsutrustning i de fastigheter där kommunen bedriver verksamhet? I de lokaler för vilka man måste lämna redogörelser till brandkåren finns släckningsutrustning samt dokumenterade utrymningsvägar. Brandkåren har vid sin tillsyn bedömt utrustningen som tillräcklig. Samtliga skolor har larm som både signalerar i lokalerna och som också är kopplade till brandkåren. För äldreomsorgens del finns sprinklersystem på Stensberg och Oxhagshemmet.

15 Vilket tillsynsansvar har brandkåren? Hur genomför brandkåren tillsynen av brandskyddet i kommunens fastigheter? Brandkåren har ett tillsynsansvar för att kontrollera att fastighets- och inköpskontorets redogörelser stämmer samt att förvaltningarnas internkontrollprogram är tillräckliga. Tillsynen görs inte regelbundet utan den är behovsstyrd. 15

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE. Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun Datum: Sida: 1(5) 1 Riktlinjer för internt systematiskt säkerhetsarbete för Habo kommun 1.1 Allmänt Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, bl.a. ersatt den tidigare

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare

Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicy KS Fastställt av kommunstyrelsen Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy KS 2013 00733 Fastställt av kommunstyrelsen 2013 11 11 313 Giltigt tillsvidare Brandskyddspolicy Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-14 Gunnar Åberg Mathias

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013 Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden Mjölby kommun Marlen Dagersten maj 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete för

Systematiskt brandskyddsarbete för Södermalms stadsdelsförvaltning Brandskyddspolicy Sida 1 (6) 2014-05-06 Systematiskt brandskyddsarbete för 1. Brandskyddspolicy Stockholms stad ska upplevas som en vacker, ren och trygg stad. För att leva

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige

SÄKERHETSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige SÄKERHETSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31 26 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID 2011-2012 Christina Isacsson Segerstaskolan Rektor Reviderad 2010-09-22 ORGANISATION Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: Huvudansvarig: Christina Isacsson,

Läs mer

Systematiskt Brandskydds- Arbete

Systematiskt Brandskydds- Arbete Systematiskt Brandskydds- Arbete RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN- ÅDALEN Postadress: 870 80 KRAMFORS Besöksadress: KRAMFORS Järnvägsgatan 80 Telefon: 0612-80 000 Telefax: 0612-105 42 Besöksadress: HÄRNÖSAND

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Utbildningsplan Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå Universitet

Utbildningsplan Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå Universitet Utbildningsplan Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå Universitet Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1. Omfattning... 3 1.2. Syfte och mål... 3 2. Regelverk och kravnivåer som berör utbildningsområdet...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Ditt ansvar din och andras trygghet Inventera ert brandskydd. Sammankalla till ett möte om brandskyddsarbete. Ditt ansvar din och andras trygghet Du som är ansvarig för en

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt

Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Systematiskt brandskyddsarbete Enkelt objekt Bil och Plåt Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en mindre verkstad. Riskbilden styr behovet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26

SBA. Systematiskt brandskyddsarbete. Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Styrdokument för systematiskt brandskyddsarbete i Lomma kommun Reviderad 2013-06-26 2(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Upplägget för SBA... 4 4. Ansvar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt Typ: större grundskola/industri

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Sida 1 (8) Systematiskt brandskyddsarbete Nivå medel - grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut för t.ex. en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR PM SID 1 (13) Systematiskt brandskyddsarbete BAKGRUND...2 LAGSTIFTNING...2 DEN ENSKILDES SKYLDIGHETER...3 BRANDSYN HAR ERSATTS AV TILLSYN...3 INNEHÅLL SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE...4

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Bilaga 1: Brandskyddspolicy

Bilaga 1: Brandskyddspolicy Bilaga 1: Brandskyddspolicy Inledning Med systematiskt brandskyddsarbete avses det tekniska och organisatoriska brandskydd som ska upprätthållas i syfte att minimera personskaderisker och att minimera

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Brandförsvaret gör tillsyn

Brandförsvaret gör tillsyn Brandförsvaret gör tillsyn Här får du information om hur tillsynen går till, varför tillsyn utförs, vad som kontrolleras samt vad som händer efter tillsynen. Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) I lagen

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Andreas Paulsson, LnU & Lennart Ericson, Kalmar Brandkår http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning Film om Lnu:s u:sbrandskyddsarbete

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Uddevalla - Lysekil Munkedal Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN Postadress Bastiongatan 14 451 50 Uddevalla Telefon vx 010-161 55 00 Telefax

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer