Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle"

Transkript

1 BESLUT Regeringen Miljödepartementet Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: Vår referens: SSM Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande Driftavfall från behandling och undersökning av kärnavfall och från undersökningar av använt kärnbränsle Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillstyrker att Studsvik Nuclear AB (SNAB), org. nr , får mellanlagra och slutförvara lågaktivt utländskt kärnavfall från kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land som består av driftavfall som uppkommer som en följd av: - behandling eller experimentella förbränningsförsök av utländskt lågaktivt kärnavfall i förbränningsanläggningen (HA), - behandling av eller experimentell metodutveckling på utländskt lågaktivt metalliskt avfall vid dekontaminationsanläggningen (DK) och smältanläggningen (SMA), - undersökning av använt kärnbränsle och kärnavfall vid hot-cell laboratoriet (HCL) och aktiva kemilaboratoriet (AKL). SSM föreslår att tillståndet att få mellanlagra och slutförvara driftavfallet ska gälla för sådant kärnavfall och använt kärnbränsle som förs in till Sverige fram till och med den 30 juni SSM föreslår vidare att regeringen förenar tillståndet med följande villkor: - SNAB ska säkerställa att de avtal och andra överenskommelser som behövs för slutförvaringen av det utländska materialet i Sverige är giltiga och tillämpliga innan material förs in för behandling. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten

2 Sida 2 (12) - SNAB ska verka för att så långt som rimligen är möjligt ytterligare minska mängden utländskt driftavfall som behöver slutförvaras i Sverige. - SNAB ska årligen sammanställa och senast i mars månad följande år till SSM lämna en uppskattning av vilka mängder utländskt driftavfall som uppstått och som avses att slutförvaras i Sverige. Övrigt kärnavfall och använt kärnbränsle från undersökningar vid HCL och AKL SSM tillstyrker att SNAB får mellanlagra och slutförvara följande material: - använt kärnbränsle från en kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land som förs in till Sverige i anslutning till den teknikutvecklings- och provningsverksamhet som bolaget bedriver, inklusive sådant sekundäravfall som uppstår i samband med sådan testverksamhet, motsvarande högst 20 kg uran per år, räknat som ett medelvärde under tillståndets giltighetstid, - små medelaktiva metalliska materialprover i form av rester från den teknikutvecklings- och provningsverksamhet som SNAB bedriver, inklusive sådant sekundäravfall som uppstår i samband med sådan verksamhet, motsvarande högst 20 kg per år och med ett totalt aktivitetsinnehåll av högst 1 terabecquerel (TBq) per år (för radioaktiva ämnen med en halveringstid längre än 30 år), räknat vid tidpunkten för införandet till landet, SSM tillstyrker vidare att SNAB, efter särskilt godkännande från myndigheten, får mellanlagra och slutförvara: - större medelaktiva metalliska materialprover om totalt 100 kg per år och med ett aktivitetsinnehåll av maximalt 10 TBq per år (för radioaktiva ämnen med en halveringstid längre än 30 år), räknat vid tidpunkten för införandet till landet samt räknat som ett medelvärde över tillståndets giltighetstid. SSM föreslår att tillståndet att få mellanlagra och slutförvara ovan nämnda material ska gälla för sådana materialprover och sådant använt kärnbränsle som förs in till Sverige fram till den 30 juni SSM föreslår vidare att regeringen förenar tillståndet med följande villkor: - SNAB ska, innan material förs in för behandling, säkerställa att de avtal som behövs för slutförvaringen av det utländska materialet i Sverige är giltiga och tillämpliga. - SNAB ska verka för att, så långt som rimligen det är möjligt, minimera de mängder utländskt kärnavfall och utländskt använt kärnbränsle som

3 Sida 3 (12) behövs för undersökningarna. De överväganden som görs i detta avseende ska dokumenteras vid varje införsel av utländskt material. - SNAB ska inför varje införsel till Sverige av större medelaktiva materialprover för SSM:s godkännande inlämna en redovisning av syftet för undersökningarna, mängd material i kg, aktivitetsinnehåll samt de synnerliga skäl från strålsäkerhetssynpunkt som SNAB anser föreligger för att slutförvara hela eller delar av materialet i Sverige. - SNAB ska årligen sammanställa och senast i mars månad följande år till SSM rapportera vilka mängder utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle som under året uppstått och som avses att slutförvaras i Sverige samt ange enligt vilket tillstånd som materialet har förts in till landet. Vidare ska SNAB dokumentera de överväganden som gjorts för att så långt som möjligt minimera mängden utländskt material som behöver slutförvaras i svenska slutförvarsanläggningar. Om regeringen meddelar nytt tillstånd för SNAB i enlighet med detta yttrande föreslår SSM att regeringen i samband med detta upphäver det nuvarande tillståndet 1. SSM föreslår att regeringen godkänner SNAB:s redovisning av hur den sökta verksamheten kan bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Ärendet Regeringen beviljade den 3 juni 2004 SNAB tillstånd enligt 5 a andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) att mellanlagra och slutförvara vissa mängder utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle. Tillstånd enligt detta lagrum avser enbart ett principiellt ställningstagande till att utländskt avfall får mellanlagras och slutförvaras i Sverige, inte mellanlagring och slutförvaring i sig. Tillståndet löper ut den 30 juni SNAB inkom den 22 december 2010 med en ansökan om ett nytt tillstånd att få mellanlagra och slutförvara vissa begränsade mängder utländskt kärnbränsle, samt material och sekundäravfall från behandling av utländskt kärnavfall. Ansökan avser en större aktivitetsmängd medelaktiva materialprover än vad nuvarande tillstånd omfattar. SNAB:s avsikt är att tillståndet ska kunna förnyas innan nu gällande tillstånd löper ut. I underlaget till ansökan redogör SNAB dels för vilka typer av avfall och bränsle som avses att behandlas, dels övergripande för hur materialet 1 Regeringsbeslut den 3 juni 2004: Ansökan om fortsatt tillstånd att slutförvara utländskt kärnbränsle och kärnavfall från behandling av utländskt kärnavfall, M2004/1337/Mk, nr 13.

4 Sida 4 (12) planeras att behandlas samt vilka skäl som bolaget anser föreligga för att materialet behöver slutförvaras i Sverige. Det material som ansökan omfattar hanteras på två olika verksamhetsområden inom SNAB, dels avdelningen för Materialteknik där man undersöker bränsle och medelaktiva metalkomponenter, t.ex. härdkomponenter och strukturmaterial, dels på avdelningen RadWaste där lågaktivt avfall behandlas genom förbränning eller smältning. SSM begärde den 11 april 2011 att ansökan skulle kompletteras, bl.a. begärdes en redovisning av vilka synnerliga skäl som SNAB anser föreligger för att återsändande av olika fraktioner av de restprodukter som uppstår vid behandling av utländskt material skulle vara mindre lämpligt, jämfört med att dessa slutförvaras i Sverige. SSM begärde vidare att SNAB skulle beskriva vilka åtgärder som bolaget avser att vidta för att så långt som rimligt möjligt skilja ut restprodukter med utländskt ursprung från motsvarande svenskt material. SNAB inkom den 30 maj 2011 med en kompletterande redovisning om de synnerliga skäl som bolaget anser föreligger. Redovisningen innehöll även uppgifter om förväntade mängder av olika typer av lågaktivt avfall. Ett möte mellan SSM och SNAB genomfördes den 26 augusti Vid detta presenterade SNAB de kompletteringar som redovisats och de aktuella frågeställningarna diskuterades. Inom ramen för beredningen av ärendet genomförde SSM den 16 september 2011 en verksamhetsbevakning vid SNAB och besökte vissa av de anläggningar där det aktuella materialet hanteras. Ytterligare en komplettering inkom den 23 september I denna har SNAB justerat vissa tidigare yrkanden vilket innebär att bolagets slutliga ansökan avser mellanlagring och slutförvaring av följande material: Använt kärnbränsle - Utländskt bestrålat bränsle, med 20 kg uran per år som ett genomsnitt under tillståndets giltighetstid. Medelaktivt metalliskt avfall - Utländska kärnavfall bestående av små medelaktiva materialprover med en vikt av maximalt 1 kg/materialprov, med en årlig begränsning om 20 kg och 1 TBq (avseende radionuklider med en halveringstid > 30 år) räknat som ett medelvärde över tillståndets giltighetstid. - Utländskt kärnavfall bestående av större medelaktiva materialprover om totalt 100 kg/år och innehållandes en aktivitet av maximalt 10 TBq/år

5 Sida 5 (12) (avseende radionuklider med en halveringstid > 30 år) räknat som ett medelvärde över tillståndets giltighetstid. Införsel av sådant utländskt kärnavfall förslås få ske endast efter tillståndsansökan till SSM i vilken SNAB redovisar syfte, mängd i kg och nuklidspecifik aktivitet samt de synnerliga skäl som SNAB anser föreligger för att slutförvara hela eller delar av materialet i Sverige. Av detta avfall utgör 100 kg metalliskt material den specifika post som ursprungligen föranledde behovet av en omprövning av tillståndet. Denna post har ett aktivitetsinnehåll på 75 TBq av långlivade radioaktiva ämnen. Lågaktivt avfall - Sådant sekundäravfall som inte är möjligt/rimligt att separera och återsända från behandling av utländskt lågaktivt kärnavfall i förbränningsanläggningen och pyrolysanläggningen, sekundäravfall från experimentella förbränningsförsök från smältanläggningen av utländskt lågaktivt kärnavfall, samt sekundäravfall från smältanläggningen efter behandling av eller experimentell metodutveckling på utländskt lågaktivt material och kärnavfall. Föranlett av frågor från SSM har SNAB inkommit med ytterligare kompletterande uppgifter den 26 oktober, den 7 november och den 19 november Skälen för beslutet Bestämmelser i kärntekniklagen rörande slutförvaring av utländskt avfall Enligt 5 a kärntekniklagen är det förbjudet att utan särskilt tillstånd slutförvara utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall. Tillstånd till mellanförvaring eller slutlig förvaring av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall får ges endast om det finns synnerliga skäl och om genomförandet av det forsknings- och utvecklingsprogram som avses i 12 inte försvåras. Motiven till den svenska lagstiftningen i fråga om slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall anges i propositionen (1992/93:98) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. I propositionen förs ett resonemang om ett eventuellt absolut förbud mot att behandla utländskt material i Sverige. Mot bakgrund av vikten av en nationell kompetens inom olika delar av kärnavfallsområdet föreslås dock inget absolut förbud mot införsel av utländskt avfall, utan i stället ett förbud mot mellanlagring och slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige. Tillstånd får dock medges om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det forsknings- och utvecklingsprogram som

6 Sida 6 (12) avses i 12 kärntekniklagen inte försvåras. Ett sådant tillstånd prövas av regeringen. Undantaget från huvudregeln om förbud bör användas med stor restriktivitet. Det anges i propositionen att synnerliga skäl kan exempelvis föreligga om det vid en samlad bedömning visar sig lämpligast från säkerhets- eller strålskyddssynpunkt att en liten mängd material slutförvaras i Sverige. Det kan gälla fall i samband med provning av t.ex. bränslekapsling eller reaktordelar, då mycket små mängder avfall bildas, eller sekundäravfall som bildas vid behandling av utländskt material vid hanteringen i anläggningar i Sverige. Av propositionen framgår vidare att en förutsättning för att tillstånd ska kunna meddelas är att, utöver att mängden material måste vara begränsad, det uppkomna avfallet ska passa in i det befintliga eller planerade svenska hanterings- och slutförvarssystemet. Utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle vid SNAB Vid SNAB förekommer hantering av utländskt radioaktivt material vid två olika avdelningar, dels den avfallsbehandling av lågaktivt avfall som sker vid avdelning RadWaste, dels de undersökningar och den provning av använt kärnbränsle och av härdkomponenter som sker vid avdelning för Materialteknik. Verksamhet med utländskt material vid avdelning RadWaste SNAB:s ansökan Vid RadWaste sker behandling av svenskt och utländskt radioaktivt avfall, där visst avfall klassas som kärnavfall enligt kärntekniklagen. Behandlingen av avfallet sker i anläggningarna smältanläggningen (SMA), dekontamineringsanläggningen (DK) och förbränningsanläggningen (HA). Verksamheten syftar till att dels volymsreducera avfall, dels återvinna metalliskt avfall. Även i den nya verksamheten med pyrolysering av avfall kommer en volymreducering att ske. SNAB anger att man i så stor utsträckning som möjligt returnerar det kvarvarande aktiva sekundäravfallet till den utländska ägaren. I samband med avfallsbehandlingen uppstår även driftavfall genom de radioaktiva ämnen som fastnat i olika typer av filter, luftkanaler eller ugnar. I ansökan och dess kompletteringar redogör SNAB för vilka åtgärder man vidtar för att minimera mängden avfall som blir kvar i Sverige. Vid SMA behandlas årligen upp till ton lågaktivt avfall i form av metall. Viktmässigt uppgår mängden sekundäravfall till ca 3-5 % av inkommet material, vilket returneras till kunden. Vissa delar av materialet behandlas även i DK. Den del av det utländska materialet som behöver slutförvaras uppstår i samband med att ugnsfodringen byts. Även delar av de

7 Sida 7 (12) radioaktiva ämnen som fastnar som stoft i anläggningens frånluftskanaler och i filter skickas tillbaks till kund genom att filtren backblåses mellan olika behandlingskampanjer. Dock blir små mängder aktivitet kvar i filtren som när de byts blir driftavfall. SNAB har i underlaget redogjort för mängderna av de olika typer av avfall som uppstår i samband med behandlingen. I HA behandlas årligen maximalt 600 ton lågaktivt brännbart avfall genom förbränning och framöver även genom pyrolys. Radioaktiva ämnen blir kvar i sekundäravfallet i form av aska och stoft, vilket samlas upp i ugn och filtersystem för rökgaser för att returneras till kund. Viktmässigt uppgår sekundäravfallet till ca 10 % av inkommet material. En del av de radioaktiva ämnena fastnar i ugnarnas murverk och avfallet uppstår först när dessa byts. Även kylning och filtrering av rökgaserna ger upphov till driftavfall i form av stoft i luftkanaler, filter och i vissa fall kalk. Åtgärder som backblåsning av filter tillämpas för att så långt som möjligt separera behandlingskampanjerna och returnera stoftet till kunden. Det stoft som blir kvar i systemet bildar driftavfall när systemkomponenter byts. Dessutom uppstår det visst brännbart driftavfall i form av arbetskläder, metalliskt avfall i form av skrot i form av uttjänt utrustning samt vätskeformigt driftavfall i samband med rengöring av anläggningen. I underlaget redogör SNAB för de mängder driftavfall som uppstår vid HA och vilka åtgärder som man anser sig ha vidtagit för att så långt som möjligt optimera hanteringen för att skilja ut utländska restprodukter. I ansökan redogör SNAB för de synnerliga skäl som man anser föreligga mot att återsända sådant driftavfall som uppstår vid behandling av utländskt avfall. SNAB pekar på att en fullständig separation av även driftavfallet skulle innebära: - betydligt ökade avfallsmängder i form av ugnsfodringar, filterbyten m.m., - påverkan på personalstrålskyddet i samband med byte och sanering mellan varje kundprojekt, - ökade kostnader, vilket i sin tur skulle leda till konkurrensnackdelar för den material- och energiåtervinning som sker jämfört med direktdeponering. SSM:s bedömning SSM bedömer att den verksamhet som sker vid Avdelning RadWaste bedrivs med en ambition att så långt som det är rimligt möjligt begränsa mängden utländskt avfall i svenska slutförvarsanläggningar. SSM delar SNAB:s bedömning att en mer omfattande separation skulle kunna medföra ökade stråldoser till personal, och även leda till negativ påverkan på miljön genom en ökad resursanvändning.

8 Sida 8 (12) För svenskt vidkommande är verksamheten som genomförs vid avdelning RadWaste angelägen, eftersom den erbjuder ett alternativ till direktdeponering för delar av det avfall som uppstår vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Verksamheten vid RadWaste tillhandahåller även andra verksamhetsutövare än de kärntekniska en möjlighet att omhänderta delar av det radioaktiva avfall som uppstår vid t.ex. forskning och användning av radioaktiva ämnen inom sjukvården. Det driftavfall 2 som uppstår kan omhändertas inom ramen för befintligt slutförvarssystem och mängderna utländskt avfall är små i jämförelse med motsvarande svenskt avfall. SSM anser mot denna bakgrund att ansökan om tillstånd att slutförvara driftavfall som uppstår vid behandling av utländskt radioaktivt avfall vid SMA, DK och HA kan beviljas. Verksamheten vid Avdelningen Materialteknik SNAB:s ansökan Provning och undersökning av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall sker vid hot cell laboratoriet (HCL), aktiva kemilaboratoriet (AKL) och förvaringsanläggningen (FA). Dessa anläggningar drivs av avdelningen Materialteknik. Använt kärnbränsle och härdkomponenter behöver bearbetas för att framställa prover. Denna bearbetning sker genom mekaniska eller kemiska processer, framförallt i Materialtekniks anläggningar, men visst arbete sker även av AB SVAFO i HM (hanteringsanläggningen för medelaktivt avfall) på uppdrag av SNAB. Sekundäravfall som uppstår vid behandlingen består av spån, bränslekutsar, kapslingsmaterial, metallrester från materialbearbetning och materialtester samt rester från kemisk bearbetning av materialet. Sekundäravfallet konditioneras i hylsor, vilka skickas till Clab för mellanlagring. Sekundäravfallet avses att slutförvaras i SFK (Slutförvaret för använt kärnbränsle). Det uppstår även begränsade mängder driftavfall i form av vätskeformigt avfall, jonbytarmassa, filter från rening av vätska och luft. SNAB uppskattar att undersökningar på använt kärnbränsle ger upphov till driftavfall som innehåller ca 150 g bränsle per år. Till skillnad från sekundäravfallet planeras driftavfallet att slutförvaras i SFL (Slutförvaret för långlivat avfall). Driftavfall uppkommer dessutom vid sanering av celler och transportförpackningar. Normalt skickas inget material tillbaks till kunden efter genomförda undersökningar. I stället förpackas avfallet och bränsleresterna på ett sätt som tagits fram tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 2 Med driftavfall avses sådant avfall som uppstår vid behandling eller undersökning och som inte kan knytas till en enskild avfalls- eller bränslepost. Driftavfallet kan t.ex. vara stoft, kalk, aktivt kol som används för att filtrera och rena utsläpp samt jonbytarmassor som används för att rena avfallsvatten.

9 Sida 9 (12) Enligt SNAB har det bara funnits enstaka undantag då avsändaren har haft möjlighet att återta delar av materialet efter genomförda undersökningar och då återtransporterna kunnat lösas på ett rationellt sätt. SNAB framför att man strävar efter att minimera antalet transporter till Sverige och även mängden material som behöver slutförvaras. Ett led i detta arbete är man försöker använda samma bestrålade bränsle till olika undersökningar, och att man i detta syfte sparar bränslet i HCL under förhållandevis lång tid, ibland upp till tio år för att möjliggöra ytterligare undersökningar. SNAB har i den ursprungliga ansökan och efterföljande kompletteringar fört fram vilka skäl som man anser föreligger mot återsändande av materialet efter behandlingarna. Man pekar bl.a. på ökade kostnader för transporterna, ett ökat antal transporter, problem att hantera materialet vid den mottagande anläggningen samt, mot bakgrund av att undersökningarna kan pågå under många år, risken för att den avsändande anläggningen kan vara avvecklad vid tidpunkter för returtransporten. Skulle materialet i stället skickas till en central avfallsanläggning i ursprungslandet krävs en nationell hot-cell för ompackning, eller åtminstone en i mottagarlandet definierad procedur för ompackningen. SNAB framför att om ett krav på fullständig separering av olika kunders material skulle ställas, dvs. även en separation av det driftavfall som uppkommer, skulle detta dessutom leda till betydande dosbelastning till personal vid SNAB. SNAB konstaterar att detta sammantaget skulle leda till att många undersökningar inte skulle komma till stånd om återtransport av bränslerester skulle krävas. SSM:s bedömning SSM har förståelse för ett flertal av de skäl som förs fram beträffande svårigheterna att återsända en större del av materialet. SSM bedömer att en fullständig separation mellan olika kunders driftavfall skulle vara negativt för strålskyddet på anläggningen. Det finns därför enligt SSM:s bedömning synnerliga skäl från strålsäkerhetssynpunkt för att medge tillstånd att slutförvara delar av driftavfallet i Sverige. För övriga delar av det avfall som uppstår vid undersökningar av utländskt använt kärnbränsle gör SSM följande bedömning. Från strålsäkerhetssynpunkt är det viktigt att bränsleskador som inträffar vid svenska kärnkraftverk utreds. Att sådana utredningar görs är också ett krav från SSM. Myndigheten delfinansierar också en del av de forskningsprojekt som bedrivs av SNAB. SSM bedömer att verksamheten är berättigad från strålskyddssynpunkt och betydelsefull för arbetet med svensk kärnsäkerhet

10 Sida 10 (12) och strålskydd. SSM bedömer att det skulle vara negativt för strålsäkerheten om verksamheten inte längre skulle kunna bedrivas. SSM kan konstatera att de mängder använt kärnbränsle som ansökan omfattar i genomsnitt 20 kg uran per år motsvarar en mycket liten andel av det använda kärnbränsle som genereras i det svenska kärnkraftsprogrammet (i storleksordningen 200 ton per år). Även den mängd driftavfall som uppstår vid undersökningar av använt kärnbränsle är liten i förhållande till mängderna liknande svenskt avfall. Från strålsäkerhetssynpunkt bedömer SSM att det inte finns några specifika svårigheter att omhänderta det avfall som uppstår vid behandling av utländskt kärnbränsle. I underlaget har SNAB redogjort för vilka faktiska svårigheter som ett återsändande av använt kärnbränsle till olika mottagande länder innebär och vad ett sådant krav skulle medföra. SSM delar inte fullt ut samtliga argument som SNAB för fram och bedömer att en högre grad av återsändande av undersökt bränsle bör vara möjlig att genomföra med beaktande av ett fortsatt gott strålsäkerhetsarbete. SSM ställer sig tveksam till de argument som SNAB för fram vad gäller vilka svårigheter som den aktuella kunden kan ha att hantera materialet. Återsändande av avfall är, enligt SSM:s syn, i första hand en angelägenhet mellan två olika stater. Saknas möjlighet att omhänderta avfallet hos en utländsk kund, kvarstår, enligt de principer som bl.a. Konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (avfallskonventionen) ger utryck för, nämligen att det grundläggande ansvaret för avfallet och det använda kärnbränslet vilar hos den nation i vilken avfallet eller det använda bränslet uppstod. Motsvarande principer kommer till uttryck i direktiv och förordningar inom EU. Den avfallsproducerande nationen har ingen rätt att förhindra återsändandet av avfallet. De internationella riktlinjerna och bestämmelserna utesluter samtidigt inte möjligheten att två länder kommer överens om ett samarbete, om nationerna så önskar. SSM delar samtidigt SNAB:s bedömning att krav på återsändande av bränslerester skulle innebära större kostnader och att sådant krav i förlängningen skulle kunna leda till ett minskat kundunderlag för verksamheten. SSM utesluter inte heller att ett krav på återsändande kan komma att leda till att vissa undersökningar inte kommer att genomföras, vilket i förlängningen kan verka menligt för strålsäkerheten i svenska kärnkraftverk. SSM anser att denna aspekt väger tyngre än de olägenheter som omhändertagande av det utländska materialet inom ramen för det svenska slutförvarssystemet innebär. SSM bedömer samtidigt att det inte kan uteslutas att delar av materialet, efter avslutad undersökning, skulle kunna skickas tillbaka till den utländska kunden utan att detta påverkar strålskyddet och säkerheten vid SNAB på ett negativt sätt. Med hänsyn till dessa

11 Sida 11 (12) bedömningar och regeringens tidigare tillstånd i frågan anser SSM att det finns skäl för regeringen att bevilja SNAB:s ansökan, men att det till ett sådant tillstånd bör ställas krav att SNAB utreder och dokumenterar vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som vidtagits att så långt som rimligen möjligt minimera utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle i svenska slutförvarsanläggningar. Vad det gäller utländskt kärnavfall i form av medelaktiva härdkomponenter har SNAB identifierat ett behov att i samband med specifika projekt undersöka större mängder medelaktivt kärnavfall, dvs. utöver de som, mot basis av tidigare erfarenheter, kan förväntas. Eftersom det inte alltid är möjligt att på förhand få klarhet i vilka faktiska svårigheter som kan vara förknippade med att återsända sådant material föreslår SNAB att SSM genom regeringsbeslutet ges ett mandat att, upp till vissa angivna övre mängd- och aktivitetsbegränsningar, ta ställning till frågan om synnerliga skäl föreligger i samband med införseln utöver de mängder som erfarenhetsmässigt kan förväntas. SSM ställer sig bakom denna lösning. De mängder som ansökan omfattar är begränsad i jämförelse med motsvarande mängd svenskt avfall, såväl vad det gäller dess vikt som dess aktivitetsinnehåll. Erfarenheter av den införsel som ägt rum i enlighet med nu gällande tillstånd Det har hittills under nu gällande tillstånd förts in ca 97 kg bestrålat kärnbränsle (ej rent uran) som avses att slutförvaras i Sverige. Mängden kärnavfall som hittills har införts till Sverige uppgår till ca 45 kg, varav ett enskilt prov utgör 38 kg. Aktivitetsinnehållet i den totala mängden infört kärnavfall var ca 25 TBq per den 30 juni 2011, medan det sammanlagda aktivitetsinnehållet vid införseltillfället uppgår till ca 31 TBq. Det ska dock noteras att gränsvärdena för aktivitetsinnehållet i det nuvarande tillståndet räknas vid tidpunkten då mellanlagring alternativt slutförvaring påbörjas och enligt SNAB har inget material ännu skickats till mellanlagring eller slutförvaring. Eftersom detta skapar otydlighet föreslår SSM att gränsvärdena för aktivitetsinnehållet ska räknas vid införseltillfället, vilket är det tillfälle som en eventuell prövning av införseln sker. Samtidigt föreslås att gränsvärdena för aktivitetsinnehållet gäller för endast de radionuklider som har en halveringstid större än 30 år. I övrigt har en del oklarheter beträffande klassificering av materialprover förekommit. Det har även förekommit en del otydligheter avseende SNAB:s dokumentation av det underlag som ligger till grund för bolagets överväganden för att slutförvara materialet i Sverige. Delvis mot bakgrund

12 Sida 12 (12) av dessa oklarheter föreslår SSM att SNAB även redovisar i enlighet med vilket tillstånd som materialet har förts in till Sverige. Bedömning av de allmänna hänsynsreglerna SNAB har redovisat hur verksamheten som avses i ansökan ska kunna bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt utifrån hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Verksamheten vid anläggningarna har prövats i särskilda miljöbalksprövningar där förenligheten med hänsynsreglerna har bedömts. SSM bedömer att SNAB för den sökta verksamheten har visat att den kan bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna. Miljökvalitetsnormer Enligt 5 kap 3 miljöbalken ska myndigheten vid prövning av tillstånd säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls. SSM bedömer att ingen miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas för sökt verksamhet. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann-Louise Eksborg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit avdelningschefen Johan Anderberg, enhetscheferna Johanna Sandwall och Erik Welleman, miljörättsexperten Tomas Löfgren, inspektörerna Charlotte Ahlberg och Svante Ernberg samt utredaren Anders Wiebert, den sistnämnde föredragande. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Ann-Louise Eksborg Anders Wiebert Kopia Studsvik Nuclear AB

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22 Studsvik Nuclear AB:s anläggningar Erik Slunga 2015-05-22 Studsvikkoncernen i korthet En ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel.

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel. Sid 1/4 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 4 december 2009 kl. 10.00 12.00 Plats: Stadshuset, B-salen Närvarande ledamöter:

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-12-18 Diarienr: SSM2015-3715 Granska Nytt bolag i Studsvik Ansvarig handläggare: Lennart Frise Arbetsgrupp: Lennart Frise (RD), Ulf Yngvesson (U), Andreas

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem

Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2016-03-17 Er referens: RICKU15-082 Diarienr: SSM2015-5514 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 42 88 Friklassning

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område SSI FS 1996:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar; beslutade den 25 september 1996. Statens strålskyddsinstitut föreskriver

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk

Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk Samråd gällande ändrad drift vid Ringhals kärnkraftverk 17 november 2015 Dagordning Introduktion och presentation av deltagarna Redovisning från Vattenfall - Bakgrund - Projektet - Ansökan ändringstillstånd

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen 1570625, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-01 Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity

strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity strålsäkerhetsmyndigheten SwQdiBh Radiatlan Safety Autharity Naturvårdsverket Yttrande Värt datum: 2014-07-01 106 78 STOCKHOLM Er referens: NV-04556-14 Diarienr: SSiVI2014-3342 Dokumentnr: SSIVI2014-3342-4

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Inledning Seminarium 2015-03-26 Johan Anderberg Vår vision och verksamhetsidé Vision Ett strålsäkert samhälle Verksamhetsidé Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall

Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall Sida: 1/10 Prioriterade områden och förslag på åtgärder Nationell plan för allt radioaktivt avfall 1 Slutförvaring och mellanlagring av radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet 1.1 Nuvarande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan

Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan Tillsynsrapport Datum: 2014-05-19 Er referens: FQ-2013-0573 Diarienr: SSM2013-3580 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB F1-3 Ansvarig handläggare: Mathias Leisvik Samråd: Markus Forsberg Godkänt av:

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6141] I denna förordning avses med naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper,

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (8) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Sida: 1/7 PROMEMORIA Datum: 2011-05-16 Vår referens: SSM2011-153-25 Författare: Eva Folkow, verksjurist Fastställd: Ulf Yngvesson, chefsjurist Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Inledning Finansieringssystemet

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

Avfallsmängder och prognoser Utdrag ur SSM-rapport 2015:31

Avfallsmängder och prognoser Utdrag ur SSM-rapport 2015:31 Utdrag ur rapport Datum: 2015-09-04 Handläggare: Flavio Lanaro Diarienr: SSM2015-2986 Dokumentnr: 15-2227 Avfallsmängder och prognoser Utdrag ur SSM-rapport 2015:31 Dokumentet är ett utdrag ur Sveriges

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016

Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum: 2016-10-19 Er referens: M2012/3436/Ke Diarienr: SSM2016-3675 Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 Sammanfattning

Läs mer

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu

Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Beräkning av framtida kostnader drygt 40 år fram till nu Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter ska tas om hand och finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Rutiner för hantering av skrot och göt vid smältanläggningen i Studsvik

Rutiner för hantering av skrot och göt vid smältanläggningen i Studsvik TILLSYNSRAPPORT 2011-07-01 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1062-4 Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsviksanläggningen Förrättningsdatum: 23-24 maj 2011 Arbetsgrupp: Erica Brewitz,

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Dispens avseende deponering av lösa föremål och löst material från Ranstadsverket på Sakabs deponi för farligt avfall

Dispens avseende deponering av lösa föremål och löst material från Ranstadsverket på Sakabs deponi för farligt avfall Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2014-03-06 Er referens: RICKU13-091 Diarienr: SSM2013-5617 Handläggare: Catharina Nästrén Telefon: +46 8 799 4189 Dispens

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid AB SVAFO, Hånö Säteri 1:9, Nyköpings kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid AB SVAFO, Hånö Säteri 1:9, Nyköpings kommun 2016-04-27 SV-2016-0020 1 (11) Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 NACKA STRAND Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid, Hånö

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (9) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

2 Befintlig kunskap och genomförda utredningar

2 Befintlig kunskap och genomförda utredningar Öppen Utredningsrapport DokumentID 1475590 Författare Version 3.0 Claes Johansson Kvalitetssäkrad av Klas Källström (SG) Martina Krantz (KG) Godkänd av Börje Torstenfelt Status Godkänt Reg nr Datum 2015-03-19

Läs mer