Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle"

Transkript

1 BESLUT Regeringen Miljödepartementet Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: Vår referens: SSM Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande Driftavfall från behandling och undersökning av kärnavfall och från undersökningar av använt kärnbränsle Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillstyrker att Studsvik Nuclear AB (SNAB), org. nr , får mellanlagra och slutförvara lågaktivt utländskt kärnavfall från kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land som består av driftavfall som uppkommer som en följd av: - behandling eller experimentella förbränningsförsök av utländskt lågaktivt kärnavfall i förbränningsanläggningen (HA), - behandling av eller experimentell metodutveckling på utländskt lågaktivt metalliskt avfall vid dekontaminationsanläggningen (DK) och smältanläggningen (SMA), - undersökning av använt kärnbränsle och kärnavfall vid hot-cell laboratoriet (HCL) och aktiva kemilaboratoriet (AKL). SSM föreslår att tillståndet att få mellanlagra och slutförvara driftavfallet ska gälla för sådant kärnavfall och använt kärnbränsle som förs in till Sverige fram till och med den 30 juni SSM föreslår vidare att regeringen förenar tillståndet med följande villkor: - SNAB ska säkerställa att de avtal och andra överenskommelser som behövs för slutförvaringen av det utländska materialet i Sverige är giltiga och tillämpliga innan material förs in för behandling. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten

2 Sida 2 (12) - SNAB ska verka för att så långt som rimligen är möjligt ytterligare minska mängden utländskt driftavfall som behöver slutförvaras i Sverige. - SNAB ska årligen sammanställa och senast i mars månad följande år till SSM lämna en uppskattning av vilka mängder utländskt driftavfall som uppstått och som avses att slutförvaras i Sverige. Övrigt kärnavfall och använt kärnbränsle från undersökningar vid HCL och AKL SSM tillstyrker att SNAB får mellanlagra och slutförvara följande material: - använt kärnbränsle från en kärnteknisk anläggning eller annan kärnteknisk verksamhet i ett annat land som förs in till Sverige i anslutning till den teknikutvecklings- och provningsverksamhet som bolaget bedriver, inklusive sådant sekundäravfall som uppstår i samband med sådan testverksamhet, motsvarande högst 20 kg uran per år, räknat som ett medelvärde under tillståndets giltighetstid, - små medelaktiva metalliska materialprover i form av rester från den teknikutvecklings- och provningsverksamhet som SNAB bedriver, inklusive sådant sekundäravfall som uppstår i samband med sådan verksamhet, motsvarande högst 20 kg per år och med ett totalt aktivitetsinnehåll av högst 1 terabecquerel (TBq) per år (för radioaktiva ämnen med en halveringstid längre än 30 år), räknat vid tidpunkten för införandet till landet, SSM tillstyrker vidare att SNAB, efter särskilt godkännande från myndigheten, får mellanlagra och slutförvara: - större medelaktiva metalliska materialprover om totalt 100 kg per år och med ett aktivitetsinnehåll av maximalt 10 TBq per år (för radioaktiva ämnen med en halveringstid längre än 30 år), räknat vid tidpunkten för införandet till landet samt räknat som ett medelvärde över tillståndets giltighetstid. SSM föreslår att tillståndet att få mellanlagra och slutförvara ovan nämnda material ska gälla för sådana materialprover och sådant använt kärnbränsle som förs in till Sverige fram till den 30 juni SSM föreslår vidare att regeringen förenar tillståndet med följande villkor: - SNAB ska, innan material förs in för behandling, säkerställa att de avtal som behövs för slutförvaringen av det utländska materialet i Sverige är giltiga och tillämpliga. - SNAB ska verka för att, så långt som rimligen det är möjligt, minimera de mängder utländskt kärnavfall och utländskt använt kärnbränsle som

3 Sida 3 (12) behövs för undersökningarna. De överväganden som görs i detta avseende ska dokumenteras vid varje införsel av utländskt material. - SNAB ska inför varje införsel till Sverige av större medelaktiva materialprover för SSM:s godkännande inlämna en redovisning av syftet för undersökningarna, mängd material i kg, aktivitetsinnehåll samt de synnerliga skäl från strålsäkerhetssynpunkt som SNAB anser föreligger för att slutförvara hela eller delar av materialet i Sverige. - SNAB ska årligen sammanställa och senast i mars månad följande år till SSM rapportera vilka mängder utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle som under året uppstått och som avses att slutförvaras i Sverige samt ange enligt vilket tillstånd som materialet har förts in till landet. Vidare ska SNAB dokumentera de överväganden som gjorts för att så långt som möjligt minimera mängden utländskt material som behöver slutförvaras i svenska slutförvarsanläggningar. Om regeringen meddelar nytt tillstånd för SNAB i enlighet med detta yttrande föreslår SSM att regeringen i samband med detta upphäver det nuvarande tillståndet 1. SSM föreslår att regeringen godkänner SNAB:s redovisning av hur den sökta verksamheten kan bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Ärendet Regeringen beviljade den 3 juni 2004 SNAB tillstånd enligt 5 a andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) att mellanlagra och slutförvara vissa mängder utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle. Tillstånd enligt detta lagrum avser enbart ett principiellt ställningstagande till att utländskt avfall får mellanlagras och slutförvaras i Sverige, inte mellanlagring och slutförvaring i sig. Tillståndet löper ut den 30 juni SNAB inkom den 22 december 2010 med en ansökan om ett nytt tillstånd att få mellanlagra och slutförvara vissa begränsade mängder utländskt kärnbränsle, samt material och sekundäravfall från behandling av utländskt kärnavfall. Ansökan avser en större aktivitetsmängd medelaktiva materialprover än vad nuvarande tillstånd omfattar. SNAB:s avsikt är att tillståndet ska kunna förnyas innan nu gällande tillstånd löper ut. I underlaget till ansökan redogör SNAB dels för vilka typer av avfall och bränsle som avses att behandlas, dels övergripande för hur materialet 1 Regeringsbeslut den 3 juni 2004: Ansökan om fortsatt tillstånd att slutförvara utländskt kärnbränsle och kärnavfall från behandling av utländskt kärnavfall, M2004/1337/Mk, nr 13.

4 Sida 4 (12) planeras att behandlas samt vilka skäl som bolaget anser föreligga för att materialet behöver slutförvaras i Sverige. Det material som ansökan omfattar hanteras på två olika verksamhetsområden inom SNAB, dels avdelningen för Materialteknik där man undersöker bränsle och medelaktiva metalkomponenter, t.ex. härdkomponenter och strukturmaterial, dels på avdelningen RadWaste där lågaktivt avfall behandlas genom förbränning eller smältning. SSM begärde den 11 april 2011 att ansökan skulle kompletteras, bl.a. begärdes en redovisning av vilka synnerliga skäl som SNAB anser föreligger för att återsändande av olika fraktioner av de restprodukter som uppstår vid behandling av utländskt material skulle vara mindre lämpligt, jämfört med att dessa slutförvaras i Sverige. SSM begärde vidare att SNAB skulle beskriva vilka åtgärder som bolaget avser att vidta för att så långt som rimligt möjligt skilja ut restprodukter med utländskt ursprung från motsvarande svenskt material. SNAB inkom den 30 maj 2011 med en kompletterande redovisning om de synnerliga skäl som bolaget anser föreligger. Redovisningen innehöll även uppgifter om förväntade mängder av olika typer av lågaktivt avfall. Ett möte mellan SSM och SNAB genomfördes den 26 augusti Vid detta presenterade SNAB de kompletteringar som redovisats och de aktuella frågeställningarna diskuterades. Inom ramen för beredningen av ärendet genomförde SSM den 16 september 2011 en verksamhetsbevakning vid SNAB och besökte vissa av de anläggningar där det aktuella materialet hanteras. Ytterligare en komplettering inkom den 23 september I denna har SNAB justerat vissa tidigare yrkanden vilket innebär att bolagets slutliga ansökan avser mellanlagring och slutförvaring av följande material: Använt kärnbränsle - Utländskt bestrålat bränsle, med 20 kg uran per år som ett genomsnitt under tillståndets giltighetstid. Medelaktivt metalliskt avfall - Utländska kärnavfall bestående av små medelaktiva materialprover med en vikt av maximalt 1 kg/materialprov, med en årlig begränsning om 20 kg och 1 TBq (avseende radionuklider med en halveringstid > 30 år) räknat som ett medelvärde över tillståndets giltighetstid. - Utländskt kärnavfall bestående av större medelaktiva materialprover om totalt 100 kg/år och innehållandes en aktivitet av maximalt 10 TBq/år

5 Sida 5 (12) (avseende radionuklider med en halveringstid > 30 år) räknat som ett medelvärde över tillståndets giltighetstid. Införsel av sådant utländskt kärnavfall förslås få ske endast efter tillståndsansökan till SSM i vilken SNAB redovisar syfte, mängd i kg och nuklidspecifik aktivitet samt de synnerliga skäl som SNAB anser föreligger för att slutförvara hela eller delar av materialet i Sverige. Av detta avfall utgör 100 kg metalliskt material den specifika post som ursprungligen föranledde behovet av en omprövning av tillståndet. Denna post har ett aktivitetsinnehåll på 75 TBq av långlivade radioaktiva ämnen. Lågaktivt avfall - Sådant sekundäravfall som inte är möjligt/rimligt att separera och återsända från behandling av utländskt lågaktivt kärnavfall i förbränningsanläggningen och pyrolysanläggningen, sekundäravfall från experimentella förbränningsförsök från smältanläggningen av utländskt lågaktivt kärnavfall, samt sekundäravfall från smältanläggningen efter behandling av eller experimentell metodutveckling på utländskt lågaktivt material och kärnavfall. Föranlett av frågor från SSM har SNAB inkommit med ytterligare kompletterande uppgifter den 26 oktober, den 7 november och den 19 november Skälen för beslutet Bestämmelser i kärntekniklagen rörande slutförvaring av utländskt avfall Enligt 5 a kärntekniklagen är det förbjudet att utan särskilt tillstånd slutförvara utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall. Tillstånd till mellanförvaring eller slutlig förvaring av utländskt använt kärnbränsle eller kärnavfall får ges endast om det finns synnerliga skäl och om genomförandet av det forsknings- och utvecklingsprogram som avses i 12 inte försvåras. Motiven till den svenska lagstiftningen i fråga om slutförvaring av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall anges i propositionen (1992/93:98) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. I propositionen förs ett resonemang om ett eventuellt absolut förbud mot att behandla utländskt material i Sverige. Mot bakgrund av vikten av en nationell kompetens inom olika delar av kärnavfallsområdet föreslås dock inget absolut förbud mot införsel av utländskt avfall, utan i stället ett förbud mot mellanlagring och slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige. Tillstånd får dock medges om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det forsknings- och utvecklingsprogram som

6 Sida 6 (12) avses i 12 kärntekniklagen inte försvåras. Ett sådant tillstånd prövas av regeringen. Undantaget från huvudregeln om förbud bör användas med stor restriktivitet. Det anges i propositionen att synnerliga skäl kan exempelvis föreligga om det vid en samlad bedömning visar sig lämpligast från säkerhets- eller strålskyddssynpunkt att en liten mängd material slutförvaras i Sverige. Det kan gälla fall i samband med provning av t.ex. bränslekapsling eller reaktordelar, då mycket små mängder avfall bildas, eller sekundäravfall som bildas vid behandling av utländskt material vid hanteringen i anläggningar i Sverige. Av propositionen framgår vidare att en förutsättning för att tillstånd ska kunna meddelas är att, utöver att mängden material måste vara begränsad, det uppkomna avfallet ska passa in i det befintliga eller planerade svenska hanterings- och slutförvarssystemet. Utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle vid SNAB Vid SNAB förekommer hantering av utländskt radioaktivt material vid två olika avdelningar, dels den avfallsbehandling av lågaktivt avfall som sker vid avdelning RadWaste, dels de undersökningar och den provning av använt kärnbränsle och av härdkomponenter som sker vid avdelning för Materialteknik. Verksamhet med utländskt material vid avdelning RadWaste SNAB:s ansökan Vid RadWaste sker behandling av svenskt och utländskt radioaktivt avfall, där visst avfall klassas som kärnavfall enligt kärntekniklagen. Behandlingen av avfallet sker i anläggningarna smältanläggningen (SMA), dekontamineringsanläggningen (DK) och förbränningsanläggningen (HA). Verksamheten syftar till att dels volymsreducera avfall, dels återvinna metalliskt avfall. Även i den nya verksamheten med pyrolysering av avfall kommer en volymreducering att ske. SNAB anger att man i så stor utsträckning som möjligt returnerar det kvarvarande aktiva sekundäravfallet till den utländska ägaren. I samband med avfallsbehandlingen uppstår även driftavfall genom de radioaktiva ämnen som fastnat i olika typer av filter, luftkanaler eller ugnar. I ansökan och dess kompletteringar redogör SNAB för vilka åtgärder man vidtar för att minimera mängden avfall som blir kvar i Sverige. Vid SMA behandlas årligen upp till ton lågaktivt avfall i form av metall. Viktmässigt uppgår mängden sekundäravfall till ca 3-5 % av inkommet material, vilket returneras till kunden. Vissa delar av materialet behandlas även i DK. Den del av det utländska materialet som behöver slutförvaras uppstår i samband med att ugnsfodringen byts. Även delar av de

7 Sida 7 (12) radioaktiva ämnen som fastnar som stoft i anläggningens frånluftskanaler och i filter skickas tillbaks till kund genom att filtren backblåses mellan olika behandlingskampanjer. Dock blir små mängder aktivitet kvar i filtren som när de byts blir driftavfall. SNAB har i underlaget redogjort för mängderna av de olika typer av avfall som uppstår i samband med behandlingen. I HA behandlas årligen maximalt 600 ton lågaktivt brännbart avfall genom förbränning och framöver även genom pyrolys. Radioaktiva ämnen blir kvar i sekundäravfallet i form av aska och stoft, vilket samlas upp i ugn och filtersystem för rökgaser för att returneras till kund. Viktmässigt uppgår sekundäravfallet till ca 10 % av inkommet material. En del av de radioaktiva ämnena fastnar i ugnarnas murverk och avfallet uppstår först när dessa byts. Även kylning och filtrering av rökgaserna ger upphov till driftavfall i form av stoft i luftkanaler, filter och i vissa fall kalk. Åtgärder som backblåsning av filter tillämpas för att så långt som möjligt separera behandlingskampanjerna och returnera stoftet till kunden. Det stoft som blir kvar i systemet bildar driftavfall när systemkomponenter byts. Dessutom uppstår det visst brännbart driftavfall i form av arbetskläder, metalliskt avfall i form av skrot i form av uttjänt utrustning samt vätskeformigt driftavfall i samband med rengöring av anläggningen. I underlaget redogör SNAB för de mängder driftavfall som uppstår vid HA och vilka åtgärder som man anser sig ha vidtagit för att så långt som möjligt optimera hanteringen för att skilja ut utländska restprodukter. I ansökan redogör SNAB för de synnerliga skäl som man anser föreligga mot att återsända sådant driftavfall som uppstår vid behandling av utländskt avfall. SNAB pekar på att en fullständig separation av även driftavfallet skulle innebära: - betydligt ökade avfallsmängder i form av ugnsfodringar, filterbyten m.m., - påverkan på personalstrålskyddet i samband med byte och sanering mellan varje kundprojekt, - ökade kostnader, vilket i sin tur skulle leda till konkurrensnackdelar för den material- och energiåtervinning som sker jämfört med direktdeponering. SSM:s bedömning SSM bedömer att den verksamhet som sker vid Avdelning RadWaste bedrivs med en ambition att så långt som det är rimligt möjligt begränsa mängden utländskt avfall i svenska slutförvarsanläggningar. SSM delar SNAB:s bedömning att en mer omfattande separation skulle kunna medföra ökade stråldoser till personal, och även leda till negativ påverkan på miljön genom en ökad resursanvändning.

8 Sida 8 (12) För svenskt vidkommande är verksamheten som genomförs vid avdelning RadWaste angelägen, eftersom den erbjuder ett alternativ till direktdeponering för delar av det avfall som uppstår vid de svenska kärntekniska anläggningarna. Verksamheten vid RadWaste tillhandahåller även andra verksamhetsutövare än de kärntekniska en möjlighet att omhänderta delar av det radioaktiva avfall som uppstår vid t.ex. forskning och användning av radioaktiva ämnen inom sjukvården. Det driftavfall 2 som uppstår kan omhändertas inom ramen för befintligt slutförvarssystem och mängderna utländskt avfall är små i jämförelse med motsvarande svenskt avfall. SSM anser mot denna bakgrund att ansökan om tillstånd att slutförvara driftavfall som uppstår vid behandling av utländskt radioaktivt avfall vid SMA, DK och HA kan beviljas. Verksamheten vid Avdelningen Materialteknik SNAB:s ansökan Provning och undersökning av utländskt använt kärnbränsle och kärnavfall sker vid hot cell laboratoriet (HCL), aktiva kemilaboratoriet (AKL) och förvaringsanläggningen (FA). Dessa anläggningar drivs av avdelningen Materialteknik. Använt kärnbränsle och härdkomponenter behöver bearbetas för att framställa prover. Denna bearbetning sker genom mekaniska eller kemiska processer, framförallt i Materialtekniks anläggningar, men visst arbete sker även av AB SVAFO i HM (hanteringsanläggningen för medelaktivt avfall) på uppdrag av SNAB. Sekundäravfall som uppstår vid behandlingen består av spån, bränslekutsar, kapslingsmaterial, metallrester från materialbearbetning och materialtester samt rester från kemisk bearbetning av materialet. Sekundäravfallet konditioneras i hylsor, vilka skickas till Clab för mellanlagring. Sekundäravfallet avses att slutförvaras i SFK (Slutförvaret för använt kärnbränsle). Det uppstår även begränsade mängder driftavfall i form av vätskeformigt avfall, jonbytarmassa, filter från rening av vätska och luft. SNAB uppskattar att undersökningar på använt kärnbränsle ger upphov till driftavfall som innehåller ca 150 g bränsle per år. Till skillnad från sekundäravfallet planeras driftavfallet att slutförvaras i SFL (Slutförvaret för långlivat avfall). Driftavfall uppkommer dessutom vid sanering av celler och transportförpackningar. Normalt skickas inget material tillbaks till kunden efter genomförda undersökningar. I stället förpackas avfallet och bränsleresterna på ett sätt som tagits fram tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 2 Med driftavfall avses sådant avfall som uppstår vid behandling eller undersökning och som inte kan knytas till en enskild avfalls- eller bränslepost. Driftavfallet kan t.ex. vara stoft, kalk, aktivt kol som används för att filtrera och rena utsläpp samt jonbytarmassor som används för att rena avfallsvatten.

9 Sida 9 (12) Enligt SNAB har det bara funnits enstaka undantag då avsändaren har haft möjlighet att återta delar av materialet efter genomförda undersökningar och då återtransporterna kunnat lösas på ett rationellt sätt. SNAB framför att man strävar efter att minimera antalet transporter till Sverige och även mängden material som behöver slutförvaras. Ett led i detta arbete är man försöker använda samma bestrålade bränsle till olika undersökningar, och att man i detta syfte sparar bränslet i HCL under förhållandevis lång tid, ibland upp till tio år för att möjliggöra ytterligare undersökningar. SNAB har i den ursprungliga ansökan och efterföljande kompletteringar fört fram vilka skäl som man anser föreligger mot återsändande av materialet efter behandlingarna. Man pekar bl.a. på ökade kostnader för transporterna, ett ökat antal transporter, problem att hantera materialet vid den mottagande anläggningen samt, mot bakgrund av att undersökningarna kan pågå under många år, risken för att den avsändande anläggningen kan vara avvecklad vid tidpunkter för returtransporten. Skulle materialet i stället skickas till en central avfallsanläggning i ursprungslandet krävs en nationell hot-cell för ompackning, eller åtminstone en i mottagarlandet definierad procedur för ompackningen. SNAB framför att om ett krav på fullständig separering av olika kunders material skulle ställas, dvs. även en separation av det driftavfall som uppkommer, skulle detta dessutom leda till betydande dosbelastning till personal vid SNAB. SNAB konstaterar att detta sammantaget skulle leda till att många undersökningar inte skulle komma till stånd om återtransport av bränslerester skulle krävas. SSM:s bedömning SSM har förståelse för ett flertal av de skäl som förs fram beträffande svårigheterna att återsända en större del av materialet. SSM bedömer att en fullständig separation mellan olika kunders driftavfall skulle vara negativt för strålskyddet på anläggningen. Det finns därför enligt SSM:s bedömning synnerliga skäl från strålsäkerhetssynpunkt för att medge tillstånd att slutförvara delar av driftavfallet i Sverige. För övriga delar av det avfall som uppstår vid undersökningar av utländskt använt kärnbränsle gör SSM följande bedömning. Från strålsäkerhetssynpunkt är det viktigt att bränsleskador som inträffar vid svenska kärnkraftverk utreds. Att sådana utredningar görs är också ett krav från SSM. Myndigheten delfinansierar också en del av de forskningsprojekt som bedrivs av SNAB. SSM bedömer att verksamheten är berättigad från strålskyddssynpunkt och betydelsefull för arbetet med svensk kärnsäkerhet

10 Sida 10 (12) och strålskydd. SSM bedömer att det skulle vara negativt för strålsäkerheten om verksamheten inte längre skulle kunna bedrivas. SSM kan konstatera att de mängder använt kärnbränsle som ansökan omfattar i genomsnitt 20 kg uran per år motsvarar en mycket liten andel av det använda kärnbränsle som genereras i det svenska kärnkraftsprogrammet (i storleksordningen 200 ton per år). Även den mängd driftavfall som uppstår vid undersökningar av använt kärnbränsle är liten i förhållande till mängderna liknande svenskt avfall. Från strålsäkerhetssynpunkt bedömer SSM att det inte finns några specifika svårigheter att omhänderta det avfall som uppstår vid behandling av utländskt kärnbränsle. I underlaget har SNAB redogjort för vilka faktiska svårigheter som ett återsändande av använt kärnbränsle till olika mottagande länder innebär och vad ett sådant krav skulle medföra. SSM delar inte fullt ut samtliga argument som SNAB för fram och bedömer att en högre grad av återsändande av undersökt bränsle bör vara möjlig att genomföra med beaktande av ett fortsatt gott strålsäkerhetsarbete. SSM ställer sig tveksam till de argument som SNAB för fram vad gäller vilka svårigheter som den aktuella kunden kan ha att hantera materialet. Återsändande av avfall är, enligt SSM:s syn, i första hand en angelägenhet mellan två olika stater. Saknas möjlighet att omhänderta avfallet hos en utländsk kund, kvarstår, enligt de principer som bl.a. Konvention om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (avfallskonventionen) ger utryck för, nämligen att det grundläggande ansvaret för avfallet och det använda kärnbränslet vilar hos den nation i vilken avfallet eller det använda bränslet uppstod. Motsvarande principer kommer till uttryck i direktiv och förordningar inom EU. Den avfallsproducerande nationen har ingen rätt att förhindra återsändandet av avfallet. De internationella riktlinjerna och bestämmelserna utesluter samtidigt inte möjligheten att två länder kommer överens om ett samarbete, om nationerna så önskar. SSM delar samtidigt SNAB:s bedömning att krav på återsändande av bränslerester skulle innebära större kostnader och att sådant krav i förlängningen skulle kunna leda till ett minskat kundunderlag för verksamheten. SSM utesluter inte heller att ett krav på återsändande kan komma att leda till att vissa undersökningar inte kommer att genomföras, vilket i förlängningen kan verka menligt för strålsäkerheten i svenska kärnkraftverk. SSM anser att denna aspekt väger tyngre än de olägenheter som omhändertagande av det utländska materialet inom ramen för det svenska slutförvarssystemet innebär. SSM bedömer samtidigt att det inte kan uteslutas att delar av materialet, efter avslutad undersökning, skulle kunna skickas tillbaka till den utländska kunden utan att detta påverkar strålskyddet och säkerheten vid SNAB på ett negativt sätt. Med hänsyn till dessa

11 Sida 11 (12) bedömningar och regeringens tidigare tillstånd i frågan anser SSM att det finns skäl för regeringen att bevilja SNAB:s ansökan, men att det till ett sådant tillstånd bör ställas krav att SNAB utreder och dokumenterar vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som vidtagits att så långt som rimligen möjligt minimera utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle i svenska slutförvarsanläggningar. Vad det gäller utländskt kärnavfall i form av medelaktiva härdkomponenter har SNAB identifierat ett behov att i samband med specifika projekt undersöka större mängder medelaktivt kärnavfall, dvs. utöver de som, mot basis av tidigare erfarenheter, kan förväntas. Eftersom det inte alltid är möjligt att på förhand få klarhet i vilka faktiska svårigheter som kan vara förknippade med att återsända sådant material föreslår SNAB att SSM genom regeringsbeslutet ges ett mandat att, upp till vissa angivna övre mängd- och aktivitetsbegränsningar, ta ställning till frågan om synnerliga skäl föreligger i samband med införseln utöver de mängder som erfarenhetsmässigt kan förväntas. SSM ställer sig bakom denna lösning. De mängder som ansökan omfattar är begränsad i jämförelse med motsvarande mängd svenskt avfall, såväl vad det gäller dess vikt som dess aktivitetsinnehåll. Erfarenheter av den införsel som ägt rum i enlighet med nu gällande tillstånd Det har hittills under nu gällande tillstånd förts in ca 97 kg bestrålat kärnbränsle (ej rent uran) som avses att slutförvaras i Sverige. Mängden kärnavfall som hittills har införts till Sverige uppgår till ca 45 kg, varav ett enskilt prov utgör 38 kg. Aktivitetsinnehållet i den totala mängden infört kärnavfall var ca 25 TBq per den 30 juni 2011, medan det sammanlagda aktivitetsinnehållet vid införseltillfället uppgår till ca 31 TBq. Det ska dock noteras att gränsvärdena för aktivitetsinnehållet i det nuvarande tillståndet räknas vid tidpunkten då mellanlagring alternativt slutförvaring påbörjas och enligt SNAB har inget material ännu skickats till mellanlagring eller slutförvaring. Eftersom detta skapar otydlighet föreslår SSM att gränsvärdena för aktivitetsinnehållet ska räknas vid införseltillfället, vilket är det tillfälle som en eventuell prövning av införseln sker. Samtidigt föreslås att gränsvärdena för aktivitetsinnehållet gäller för endast de radionuklider som har en halveringstid större än 30 år. I övrigt har en del oklarheter beträffande klassificering av materialprover förekommit. Det har även förekommit en del otydligheter avseende SNAB:s dokumentation av det underlag som ligger till grund för bolagets överväganden för att slutförvara materialet i Sverige. Delvis mot bakgrund

12 Sida 12 (12) av dessa oklarheter föreslår SSM att SNAB även redovisar i enlighet med vilket tillstånd som materialet har förts in till Sverige. Bedömning av de allmänna hänsynsreglerna SNAB har redovisat hur verksamheten som avses i ansökan ska kunna bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt utifrån hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Verksamheten vid anläggningarna har prövats i särskilda miljöbalksprövningar där förenligheten med hänsynsreglerna har bedömts. SSM bedömer att SNAB för den sökta verksamheten har visat att den kan bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna. Miljökvalitetsnormer Enligt 5 kap 3 miljöbalken ska myndigheten vid prövning av tillstånd säkerställa att miljökvalitetsnormer uppfylls. SSM bedömer att ingen miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas för sökt verksamhet. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Ann-Louise Eksborg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit avdelningschefen Johan Anderberg, enhetscheferna Johanna Sandwall och Erik Welleman, miljörättsexperten Tomas Löfgren, inspektörerna Charlotte Ahlberg och Svante Ernberg samt utredaren Anders Wiebert, den sistnämnde föredragande. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Ann-Louise Eksborg Anders Wiebert Kopia Studsvik Nuclear AB

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

2014:12. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013

2014:12. Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 2014:12 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 Rapportnummer: 2014:12 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2013-03-07 Er referens: RICKU12-037 Diarienr: SSM2012-2498 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 4288 Dispens

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten

Sedan arbetet med plutonium-materialet framgångsrikt genomförts kan vi nu med full kraft koncentrera oss på den övriga verksamheten ÅRSRAPPORT 2012 Innehåll Sid SVAFO i korthet 2 Vd har ordet 4 Organisation och personal 6 Avfallshantering på Studsvikområdet 8 Kärnbränsle och kärnämne 10 Avveckling av R2/R20-anläggningen 12 Ranstad

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Finansiering av kärnkraftens restprodukter

Finansiering av kärnkraftens restprodukter Finansiering av kärnkraftens restprodukter Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter skall finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Aka-utredningen

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-10-12 BESLUT TrustBuddy AB FI Dnr 15-13913 Att. Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Biblioteksgatan 9 111 46 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Samråd Samråd hösten hösten 2012 Tänd ett lager: ID 2012 P, 1350142 R eller TR. Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL

AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL AVFALLSPLAN, RADIOAKTIVT AVFALL Innehåll TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 DEFINITIONER... 3 LAGSTIFTNING... 4 ANSVAR... 4 AVFALLETS UPPKOMST... 5 AVFALLETS VÄG FRÅN SJUKHUSET... 8 AVFALLETS HANTERING PÅ SJUKHUSET

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Toppdokument Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR Bilaga Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner för

Läs mer

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm.

Innehåll. Sid. Omslagsbilden föreställer HM-cellen i Studsvik, sedd genom drygt 1 m tjocka blyglasfönster och en manipulatorarm. ÅRSRAPPORT 2013 Innehåll Sid SVAFO i korthet 1 Vd har ordet 2 Organisation och personal 4 Avfallshantering på Studsvikområdet 7 Avveckling av Studvikreaktorerna 8 Avveckling i tre etapper 10 Ranstad 13

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift

SERO.s yttrande över förslag till höjd kärnavfallavgift SVERIGES ENERGIFÖRENINGARS RIKSORGANISATION FÖRENINGEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI Med sektioner för D VAnENKRAFT D BIOENERGI D VÄTGAS D VINDKRAFT SOLENERGI D ENERGIEFFEKTIVISERING D BISTÅND D UNGDOM FORDON 20121125

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström Vår referens: SSM2013-434 Vårt datum: 2013-08-29 Dok nr: SSM2013-434-5 Författare: Fastställd Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner Annika Åström Granskning av

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning December 2014 Utbyggnad och fortsatt drift av SFR ISBN 978-91-980362-3-7 Tänd ett lager: ID 1359696 P, R eller TR. Miljökonsekvensbeskrivning Utbyggnad och fortsatt drift av

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2007 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority Granskningsrapport Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Ansvarig handläggare: Andrea Siegers, Arbetsgrupp: Helena Laurella, Menzareta Kopic Lind, John Eliasson, Simon Carroll, Heléne Wijk, Catharina

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer