Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar"

Transkript

1 Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum Strålröret Närvarande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Sekreterare: Kjell Ericson, ordförande Carl-Åke Andersson Christer Sävensjö Kent Pettersson Cajsa Widqvist Axel Wevel Göran Warenmo Micael Ardeheim Eva Thunér-Ohlsson Urban Granström Lennart Gustafson, Studsvik Gunbritt Lindfors Sammanträdet inleddes med att Ludvig Tejler, stf räddningschef informerar om den nya brandstationen. 1. Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat 2. Nämnden beslutade att fastställa föreliggande dagordning med tillägg 6e under Myndighetsskrivelser 3. Information från Studsviks kärntekniska anläggningar Lennart Gustafson, Strålskyddsföreståndare, lämnade information till nämnden. Se bilaga. Information om Studsvik finns att läsa på

2 Sid 2/3 4. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Myndigheten var inte representerad. Anneli Hällgren, kommunikationschef på Strålsäkerhetsmyndigheten är utsedd som kontaktperson för de lokala säkerhetsnämnderna. Nämnden ser fram emot besök vid nästa sammanträde den 4 december. Information om SSM finns att läsa på 5. KSO-information a) Ordförande informerade från sammanträde 12/6 i Stockholm. Stor del av sammanträdet handlade om SKB:s platsval och Mervärdesavtalet som Östhammar och Oskarshamn tecknat. Översättningen av GMF:s 10 punktlista diskuterades och mötet var överens om att rak översättning med kommentarer var det bästa. Mediestrategin för KSO godkändes. 6. Myndighetsskrivelser Nämnden informerades om att följande skrivelser inkommit/skickats: a) Från Strålsäkerhetsmyndigheten Remiss: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning. Synpunkter senast 30/6. b) Till Strålsäkerhetsmyndigheten Ansökan om medel för 3:e och 4:e kvartalen c) Från Miljödepartementet Remiss: Skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten om nationell plan för allt radioaktivt avfall. Synpunkter senast 31/10. d) Till Strålsäkerhetsmyndigheten Ansökan om medel för 1:a och 2:a kvartalen 2009, påminnelse. e) Från Strålsäkerhetsmyndigheten Anmälan för fastställande av avgift för 2010 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hantering av vissa radioaktivt avfall m.m 7. Skrivelser från Studsvik Inga skrivelser från Studsvik har inkommit. 8. Ekonomisk rapport Nämnden har t.o.m. den 14/9 förbrukat kronor av årets totala anslag på kronor. 9. Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden har inkommit.

3 Sid 3/3 10. Övriga frågor a) Ordförande informerade om studieresa till Kiev och Tjernobyl 1-5/9. Resan arrangerades av KSO och representanter från de fem svenska kommunerna med kärntekniska anläggningar deltog. Gruppen besökte kärnkraftsanläggningen och städerna Tjernobyl och Pripyat. Resan omfattade även ett besök till staden Korosten. Nätverket för europeiska kommuner med kärntekniska anläggningar GMF, KSO-gruppen och en grupp från den spanska motsvarigheten AMAC deltog också i en workshop om kärnsäkerhet och beredskapsfrågor som anordnades i Kiev. Från Nyköping deltog Kjell Ericson, Carl-Åke Andersson och Urban Granström. 11. Återstående sammanträden och aktiviteter sammanträde kl , B-salen 12. Ordförande tackade för deltagande och avslutade sammanträdet. Vid protokollet Gunbritt Lindfors Sekreterare Justeras Nyköping den 16/ Nyköping den 20/ Kjell Ericson Ordförande Carl-Åke Andersson Justerare

4 Pågående projekt och åtgärder vid Studsvik Nuclear AB och AB SVAFO Avdelningen Materialteknik Möte med Lokala säkerhetsnämnden Lennart Gustafson - Nytt 5-års-program för studier av kapsling och kuts (SCIP II) startades i juni Antalet deltagande organisationer har ökat och är drygt 30 stycken. Det har även tillkommit en ny medlem från Ryssland. SCIP är ett OECD-program som drivs av Studsvik. - Undersökningar av AGR bränsle och tie bars pågår, med goda resultat. - Ramptester i Halden är under diskussion och kan bli aktuella vid årsskiftet 2009/ Intresset för mätningar inom korrosion och vattenkemi ökar och nya kretsar tas i drift. - Planerad transport av bränslerester/prover till CLAB har senarelagts. - Under hösten planeras ett flertal transporter med bränsle och andra bestrålade komponenter till HCL. Avdelningen RadWaste - Verksamheterna avseende behandling av radioaktivt avfall/material har sedan föregående möte förlöpt enligt plan och utan några incidenter. - Inom enheten för behandling av metalliskt material har fortsatt behandling av Ånggeneratorer pågått. - Smältverksamheten bedrivs sedan våren 2009 med kontinuerlig 3-skiftsgång. - Anläggningarna var avställda för semestrar och årlig revisionsöversyn under del av juli augusti. - Övrigt metalliskt material för smältning har levererats från såväl svenska som utländska kraftverk. 1

5 - Förbränningsverksamheten har varit av normal karaktär och omfattning. - Idrifttagning av Frimätningsanläggningen är försenad men kommer att ske under hösten Arbetet med projektering av en pyrolysutrustning för komplettering av förbränningsanläggningen pågår. Studsvik har beretts tillfälle att yttra sig över till Miljödomstolen inkomna yttranden på vår tillståndsansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten har, i sitt yttrande till Miljödomstolen, tillstyrkt att Studsvik Nuclear AB lämnas tillstånd till utrustningen. - Omhändertagande och behandling av IKA-avfall, strålkällor, brandvarnare m m, har skett i samma omfattning som tidigare. - Överenskommelse har träffats med AB SVAFO om att AB SVAFO övertar Studsvik Nuclear AB:s personal för drift- och serviceinsatser inom AB SVAFO:s anläggningar. Övertagandet sker efter säkerhetsgranskning och anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avvecklingsprojekt Reaktoranläggningen - Fortsatt arbete med framtagande av underlag inför tillsynsmyndighetens beslut om reaktordemonteringarna. - Planering inför demontering av reaktorerna R2 och R2-0 pågår fortsatt genom framtagande av Arbetspaket och dosbudgetar. - Studsvik Nuclear AB är Strålsäkerhetsmyndigheten behjälplig med framtagande av underlag inför myndighetens anmälan av en slutgiltig Artikel-37- rapport till EU-Kommissionen. - Enligt EU-Kommissionens direktiv kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att kunna ge tillstånd till demontering av reaktorerna med tillhörande system tidigast under senvåren AB SVAFO - AB SVAFO:s uppdrag är att ta hand om avfall m.m. efter de tidiga svenska kärnforskningsprogrammen. Såsom ett led i att koncentrera detta arbete avser AB SVAFO att ta över Ågesta kraftvärmeverk i Huddinge kommun och Forskningsreaktoranläggningen i Nyköpings kommun. - AB SVAFO har inbjudit berörda fastighetsägare m.fl. till samråd enligt miljöbalken inför övertagande av erforderliga tillstånd enligt kärntekniklagen. Skriftliga synpunkter ska lämnas senast den 10 oktober

6 - Anläggningarna är slutgiltigt avstängda och under avveckling. För verksamheterna finns tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken. Några förändringar i verksamheterna planeras inte. - Inför ansökan om att få överta tillstånden enligt kärntekniklagen måste dock miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tas fram. I MKB-processen ingår att synpunkter från bl.a. allmänheten ska inhämtas. - Som ett led i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningarna inbjuds särskilt berörda, enskilda, allmänheten och organisationer, att framföra synpunkter på de planerade kommande verksamheterna. - Samråd med SSM sker den 24 september Underlag för samråd finns på under Tillståndsansökan. Transporter - Arbete med röntgenundersökning av avfallsfat planeras att inledas under oktober Våren 2009 var en transportintensiv period där transporter kom både med bil och båt till Studsvik. Vid de sjöbaserade transporterna rörde det sig om större (viktmässigt) leveranser där logistik, miljö och kostnadsaspekterna samverkade till val av transportmedel. - Under hösten/vintern kommer det transportintensiva läget att fortsätta med de flesta transporterna genomförda med bil men även enstaka båttransporter blir aktuella. Transporter under hösten/vintern 2009/2010: - Transporter av radioaktivt avfall förpackade i 20-fots containers lastade på bil, många av dessa går med järnväg till/från Norrköping, biltransporten avser endast sträckan Norrköping-Studsvik t.o.r. Studsvik Nuclear AB räknar med ett antal transporter varje vecka. - Transporter av bränsle till våra laboratorier sker med bil och i undantag med båt. Studsvik Nuclear AB räknar med ett par transporter per månad, ingen är speciell på något sätt annat än att transportförpackningen i något enstaka fall kan vara så tung att dispens från vägverket krävs. 3

7 Myndighetsinspektioner - Transporter gällande de kontrakt som har nämnts i tidningarna, under sommaren 2009, med komponenter och avfall från Kanada och Italien kommer att ske med båt och bil till Studsvik. Transporterna är dock inte aktuella i år. - Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde, i juni 2009, inspektion av Studsviks anläggningar med avseende på utsläppsvägar och monitering. - Årligt ledningsgruppsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och Studsvik Nuclear AB respektive AB SVAFO hölls i juni Strålsäkerhetsmyndigheten inspekterade Studsviks beredskapsorganisation och beredskapssystem i juni Möte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och Studsvik Nuclear AB, i augusti 2009, gällande den slutgiltiga Artikel-37-rapporten till EU-Kommissionen. - Strålsäkerhetsmyndigheten har, under september 2009, genomfört inspektion på Studsviksområdet gällande temporär utomhuslagring. - Informationsmöte på Studsvik, i september 2009, varvid Studsvik Nuclear AB informerade Strålsäkerhetsmyndigheten om strålkällor inom Studsviksområdet. Händelser maj-september 2009 Övrigt Totalt två händelser sedan föregående LSN-möte, den : - En kategori 2-händelse gällande skrot och avfall. och - En kategori 2-händelse gällande aktivt kulvertsystem. - Oskarshamns Lokala Säkerhetsnämnd besökte Studsvik i juni Arbetet med en handbok för industripraxis inom friklassning är i slutfasen. Arbetet har genomförts med representanter från samtliga kärntekniska tillståndshavare i Sverige. - Löpande möten har, under ledning av SKB, hållits inom den nationella Rivningsgruppen. 4

8 - Besök på Studsvik av JAEA, under vecka 0938, inom ramen för slutet samarbetsavtal. - Besök vid Reaktoranläggningen, i september 2009, av en grupp instruktörer från kärnkraftverken som under ledning av KSU går en utbildning med fokus på svensk kärnteknikhistoria. Utbildningen har tagits fram med anledning av nyrenässansen inom kärnkraftsområdet, med syftet att förmedla kunskap om den tidiga utvecklingen i Sverige, som ledde fram till byggandet av de svenska kraftverken. 5

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion

Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Ds 2007:16 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017

Plan 2013. Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Plan 2013 Kostnader från och med år 2015 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2015 2017 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010-2011

Verksamhetsberättelse för 2010-2011 Datum 111020 Verksamhetsberättelse för 2010-2011 1 WIN SVERIGES STRATEGISKA PLAN Grunden till WiN Sveriges strategiska plan lades under styrelsens planeringsworkshop den 19 februari 2010. Detta arbete

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 10 mars 2006, klockan 09.00 12.45. Plats: Kommunhuset, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer