Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 3/04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 3/04"

Transkript

1 Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 3/04 Stockholm den 21 april 2004 Närvarande Ledamöter: Sakkunnig: Expert: Sekreterare: Observatör: Kristina Glimelius, ordförande Rolf Sandström Lena Andersson-Skog Willis Forsling Tuija Hilding Rydevik Gert Knutsson Sören Mattsson Marie Nisser Jimmy Stigh Olof Söderberg Sören Norrby Mats Lindman Lars Gunnar Larsson, Swedish International Project Nuclear Safety (punkt 1-4) Curt Bergman, Swedish International Project Nuclear Safety (punkt 1-4) Bengt Hedberg, Statens kärnkraftinspektion (punkt 1-7 och 9-10) 1. Närvarande och frånvarande ledamöter Kristina Glimelius hälsade alla närvarande välkomna till mötet. Carl Reinhold Bråkenhielm och Hannu Häninnen var förhindrade att delta i dagens möte. 2. Beslut om föredragningslista Kallelse och förslag till föredragningslista, daterade , hade sänts ut till KASAM:s ledamöter, sakkunniga, expert och observatörer. Den föreslagna föredragningslistan godkändes som dagordning för mötet, se bilaga 1. Punkterna 9 och 10 skall dock avhandlas före punkten 8. (OBS! Redovisningen i föreliggande protokoll följer ordningen i den ursprungliga föredragningslistan.) sid. 1 (6)

2 3. Föregående mötes protokoll Protokoll från KASAM:s sammanträde nr 2/04 förelåg. Protokollet, daterat den 6 april 2004, lades till handlingarna. 4. Verksamheten vid SIP (Swedish International Project Nuclear Safety) Lars Gunnar Larsson informerade om SIP, som är en avdelning inom Statens kärnkraftinspektion (SKI). SIP ansvarar för SKI:s samarbete med Central- och Östeuropa inom det kärntekniska området. SIP:s arbete inriktades ursprungligen främst på stöd till kärnkraftverket Ignalina i Litauen och den litauiska säkerhetsmyndigheten VATESI. Sedan år 1996 arbetar SIP även med kärnsäkerhetsprojekt i Sveriges närområde i Ryssland. SIP har åtta anställda på kontoret i Stockholm och en lokal representant i Vilnius. Curt Bergman informerade om avfallssituationen i nordvästra Ryssland och dess hotbild samt närmare om SIP:s engagemang på Kolahalvön och kontakterna med bland andra de ryska myndigheterna. Omhändertagandet av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärnkraftverk, sjunkna ubåtar och reaktorbränsle som dumpats i bland annat Barents hav samt uppläggningen och skrotningen av kärnkraftdrivna ubåtar, isbrytare och termonukleära batterier (från fyrar) samt avfallsdeponier (Murmansk Radon är den största) för radioaktivt avfall utgör allvarliga miljöproblem. Risken för olyckor i kärnkraftverken vid Kola och Sosnovy Bor bedöms dominera hotbilden (från nordvästra Ryssland) för Sverige. OH-bilderna från Lars Gunnar Larssons och Curt Bergmans föredragning bifogas, se bilaga 2. KASAM beslutade att lägga informationen till handlingarna med ett stort tack till Lars Gunnar Larsson och Curt Bergman. I anslutning till informationen från SIP togs frågan om KASAM:s planerade studieresa 6-9 juni 2004 till Murmansk upp. Guvernören Jury Evdokimov i Murmansk har ställt sig positiv till KASAM:s förfrågan. 5. Remiss från Miljödepartementet, dnr M2004/39/R, avseende delbetänkande från Miljöbalkskommittén: En effektivare miljöprövning (SOU 2003:124). Dnr KASAM 5/04 Mats Lindman redogjorde för ärendet samt det utsända förslaget till yttrande. KASAM beslutade enligt förslaget till yttrande. (Se bilaga 3) sid. 2 (6)

3 6. Remiss från Miljödepartementet, dnr M2004/622/Mk, avseende Miljömålsrådets rapport Miljömålen allas vårt ansvar (februari 2004). Dnr KASAM 7/04 Mats Lindman redogjorde för ärendet samt det utsända förslaget till yttrande. Sören Mattsson konstaterar att det målsättningsvärde för det individuella dostillskottet från alla verksamheter till allmänheten som anges i delmål 1 inom miljökvalitetsmålet 6 Säker strålmiljö är mycket lågt satt jämfört med naturligt förekommande bakgrundsnivåer. Rolf Sandberg föreslår följande tillägg till första meningen under KASAM:s beslut i förslaget till yttrande:... men konstaterar att målet, att det individuella dostillskottet till allmänheten skall understiga 0,01 msv per person och år från varje enskild verksamhet, motsvarar en hög ambitionsnivå. KASAM beslutade enligt det utsända förslaget till yttrande med ovanstående tillägg. (Se bilaga 4) 7. KASAM:s möte med Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott torsdagen den 27 april 2004 kl KASAM har bjudits in av Miljö- och jordbruksutskottet för att informera om KASAM:s roll och aktuella kärnavfallsfrågor. Kristina Glimelius redogjorde för frågor som lämpligen kunde tas upp inför utskottet, med utgångspunkt i ett diskussionsunderlag som lades på bordet. Informationen till utskottet föreslogs bland annat spegla något av den vetenskapliga bredd som KASAM representerar med naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap/humaniora inklusive etikfrågor. Kristina Glimelius, Carl Reinhold, Tuija Hilding Rydevik, Gert Knutsson, Olof Söderberg, Sören Norrby och Mats Lindman har möjlighet att medverka vid mötet. KASAM beslutade att ge stöd för gruppens medverkan vid mötet. 8. KASAM:s kunskapslägesrapport 2004 Arbetsmaterial avseende kapitel 1-6 och 8-9 (kapitel 7 utgår) hade skickats ut inför sammanträdet. De kapitelansvariga informerade om arbetet. Förslag till rubrik för rapporten: Kärnfrågor. sid. 3 (6)

4 Inledningsavsnittet för hela rapporten föreslås innehålla en läsanvisning. Inledningen i respektive kapitel bör kunna läsas utan specialkunskaper. Kapitel 5 skall delas upp på två kapitel ( Geologiska, geodynamiska och geofysiska metoder samt Hydrologiska metoder ) Det förutsätts att hela KASAM står bakom rapporten, inklusive avslutande kommentarer i avslutningsavsnittet. Referenser anges enligt principen i KASAM:s kunskapslägesrapport KASAM beslutade att föreliggande arbetsmaterial revideras och kompletteras med ledning av denna diskussion. 9. Information från SKI och SSI Bengt Hedberg informerade om följande: SKI kommer att få resursförstärkning i frågor med koppling till finansieringsfrågor genom Anna Cato, som börjar sitt arbete inom kärnavfallsavdelningen den 26 april Anna är civilingenjör i teknisk fysik, har bedrivit en stor del av studierna vid institutionen för strålningsvetenskap och har kompletterat med studier i företagsekonomi med inriktning på ekonomisk styrning, bland annat redovisning. SKI planerar att genomföra en workshop om kärnavfallsfrågor i samarbete med den ryska myndigheten FASS (f.d. GAN). Preliminär tidpunkt för denna workshop: December 2004, eventuellt i Forsmark. SKB önskar få ta CLAB etapp 2 i drift 1 augusti SKB:s försenade redovisning inför driftsansökan och behovet av kompletteringar av ansökan samt SKI:s behov av tid för granskning kommer antagligen att leda till att tidsplanen förskjuts. SKB behöver även vidta vissa fysiska åtgärder i anläggningen, som ska granskas och godkännas av SKI. KASAM beslutade att lägga informationen till handlingarna. 10. Remiss från SKI, ref , avseende förslag till avgränsning av riksintresseområden för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Dnr. KASAM 10/04. Remisstiden går ut den 15 augusti KASAM beslutade att uppdra åt Mats Lindman att ta fram förslag till beslut som distribueras till ledamöterna för samråd och gemensamt ställningstagande. sid. 4 (6)

5 11. KASAM:s kommande sammanträden m.m. Nästa KASAM-sammanträde (nr 4/04) genomförs den 6 oktober 2004, preliminärt i Stockholm.(Tidpunkten är bland annat vald med hänsyn till SKB:s redovisning av FUDprogram 2004, som ska inges till regeringen senast den sista september 2004.) KASAM planerar att genomföra en studieresa till Kolahalvön 6-9 juni Preliminär tidpunkt för avresa från Arlanda klockan söndagen den 6 juni Övriga frågor. a) Idéskiss om ett KASAM-seminarium kring finansieringsfrågor i samband med kärnavfallshantering och rivning av kärntekniska anläggningar Olof Söderberg redogör för förslaget, se bilaga 5) KASAM beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med Olof Söderberg, Carl Reinhold Bråkenhielm, Lena Andersson-Skog och Mats Lindman med uppgift att förbereda ett KASAM-seminarium enligt förslaget. I gruppens arbete bör även en representant från Finansieringsutredningen inbjudas att medverka, t.ex. utredaren Per-Anders Bergendahl eller sekreteraren Peter Rosén. Kristina Glimelius bör ges möjlighet att medverka i gruppens arbete. b) Ny ledamot i KASAM Chefen för Miljödepartementet, statsrådet Lena Sommestad, har förordnat Inga-Britt Lindblad att vara ledamot i KASAM från och med den 29 mars Inga-Britt är docent i medie- och kommunikationsvetenskap sedan år 1993 och prefekt vid Institutionen för kultur och medier vid Umeå universitet. Vid protokollet: Justeras Mats Lindman Kristina Glimelius sid. 5 (6)

6 Bilaga 1. Föredragningslista för KASAM-sammanträde nr 3/04 2. OH-bilder från Lars Gunnar Larssons och Curt Bergmans, SIP, föredragning 3. KASAM:s yttrande den 21 april 2004, dnr KASAM 5/04, över remiss från Miljödepartementet, dnr M2004/39/R, avseende delbetänkande från Miljöbalkskommittén: En effektivare miljöprövning (SOU 2003:124) 4. KASAM:s yttrande den 21 april 2004, dnr KASAM 7/04, över remiss från Miljödepartementet, dnr M2004/622/Mk, avseende Miljömålsrådets rapport Miljömålen allas vårt ansvar (februari 2004) 5. Idéskiss den 20 april 2004 om ett KASAM-seminarium kring finansieringsfrågor i samband med kärnavfallshantering och rivning av kärntekniska anläggningar sid. 6 (6)