IDEXX EUROPE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ( Allmänna Villkor ) version 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDEXX EUROPE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ( Allmänna Villkor ) version 2010"

Transkript

1 IDEXX EUROPE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING ( Allmänna Villkor ) version 2010 OM INTE ANNARS UTTRYCKLIGEN OCH SKRIFTLIGEN ÖVERENSKOMMET MED EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR IDEXX, ÄR ALL FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER AV IDEXX EUROPE B.V. ELLER ANNAT EUROPEISKT NÄRSTÅENDE BOLAG IDENTIFIERAT PÅ EN FAKTURA ELLER ORDERFORMULÄR ( IDEXX, vi eller oss ), FÖREMÅL FÖR DESSA VILLKOR. I dessa Allmänna Villkor betyder Köparen en köpare eller licensinnehavare av produkter från IDEXX. För det fall IDEXX tillhandahåller Köparen villkor (inkluderat, utan begränsning, en garanti eller mjukvarulicens) med avseende på en särskild produkt eller tjänst i samband med Köparens initiala produktköp (eller licens, om det rör mjukvara) i ett orderformulär/kvittens, användarguide, instruktion eller liknande dokumentation som bifogas till produkten, eller i någon serviceförteckning eller liknande dokument, skall de villkoren (inkluderat, utan begränsning, eventuell garanti eller mjukvarulicens om tillämpligt) som IDEXX tillhandahåller med avseende på den produkten eller tjänsten, ersätta dessa Allmänna Villkor med avseende på den produkten eller tjänsten. I annat fall, skall dessa Allmänna Villkor (inkluderat, utan begränsning, garanti- och mjukvarulicensbestämmelserna specificerade nedan, när tillämpligt) tillämpas på produkter och/eller tjänster som säljs eller licensieras ut härunder. Om Köparen inte accepterar dessa Allmänna Villkor måste Köparen återlämna produkterna i den paketering de mottogs inom fem (5) arbetsdagar efter mottagande av produkterna. Underlåtenhet att återlämna produkter, eller alla former av användning av produkter, utgör ett godkännande av dessa Allmänna Villkor. 1. Fullständig överenskommelse Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med dokument hänvisade till häri, utgör den fullständiga överenskommelsen mellan IDEXX och Köparen med avseende på föremålet för dessa Allmänna Villkor, och ersätter alla tidigare muntliga uppgifter och/eller tidigare skriftliga villkor från IDEXX. Inget villkor i Köparens order eller annat dokument, som på något sätt är oförenlig med dessa Allmänna Villkor, skall utgöra en del i överenskommelsen mellan IDEXX och Köparen eller en del i dessa Allmänna Villkor och IDEXX avvisar härmed uttryckligen sådana villkor. Inget i dessa Allmänna Villkor kan ändras, tilläggas eller ersättas på annat sätt än genom en uttrycklig skriftlig överenskommelse mellan IDEXX och Köparen, undertecknad av en behörig representant för IDEXX. Köparen bekräftar att Köparen inte har förmåtts köpa produkter eller tjänster från IDEXX på basis av andra uppgifter eller garantier än dem som finns i dessa Allmänna Villkor och samtycker till att Köparen inte skall ha rätt till någon kompensation på grund av någon sådan uppgift eller garanti i andra fall än vid svikligt förfarande från IDEXX:s sida. 2. Anbud Inga anbud från IDEXX skall vara bindande om de avges på annat sätt än skriftligen. Anbud är giltiga i sextio (60) dagar från den dag de avges, om de inte tillbakadras tidigare av IDEXX i meddelande till Köparen, eller om de inte är villkorade på annat sätt. 3. Ordrer 3.1 Köparen kan placera order hos IDEXX:s försäljningsmedarbetare eller hos IDEXX:s kundtjänstavdelning per telefon, fax, brev, eller e-post när tillgängligt. Alla order är föremål för IDEXX:s accept Eventuella tillämpliga krav på minimumkvantitet är angivna på IDEXX:s orderformulär eller annars utfärdade från tid till annan. Order kan vara föremål för frakt- och hanteringsavgifter; när tillämpligt kommer dessa avgifter adderas vid faktureringen. 3.3 IDEXX accepterar annullering av order efter IDEXX:s egen bedömning; under inga omständigheter kommer IDEXX acceptera en annullering efter det att en leveransorder har genererats. Avgifter kan tillkomma. Efter att vi genererat en leveransorder utgör varje ändring av en order en ny order och kan således vara föremål för separata frakt- och hanteringsavgifter. 4. Prissättning 4.1 Priser anges på IDEXX:s orderformulär eller är annars utfärdade från tid till annan. Aktuella priser kan också erhållas genom kontakt med IDEXX:s kundtjänstavdelning, avgiftsfritt, på telefonnummer Priser är föremål för ändringar utan förebådande meddelande, avseende order som inte mottagits vid tiden för höjningen. Priser är föremål för tillägg av alla tillämpliga skatter (t.ex. mervärdesomsättningsskatt ( moms )), tullavgifter eller andra avgifter och pålagor. Vad avser transaktioner inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ), åtar sig Köparen att tillhandahålla IDEXX all information och dokumentation nödvändig för hantering av moms, inklusive men inte begränsat till momsregistreringsnummer och eventuella momsdispensdokument. 4.2 Om en order anger ett önskat framtida leveransdatum, utgör inte delleverans av ordern på önskat leveransdatum ett godtagande av prissättning för

2 framtida önskade leveransdatum, och IDEXX kan följaktligen justera priser därefter. 5. Leverans och hantering 5.1 Om inte IDEXX och Köparen avtalar om annat, levereras produkter Ex Works (Internationella Handelskammarens Incoterms 2000) från IDEXX:s lokaler. Äganderätt och risk för produkterna (förutom mjukvara) övergår till Köparen vid IDEXX:s leverans av beställda produkter till transportföretag vid IDEXX:s lokaler. För undanröjande av oklarheter, utan att begränsa termens Ex Works allmängiltighet, om Köparen inte anger annat i sin order, kommer IDEXX att välja och arrangera leverans med ett transportföretag på Köparens risk och bekostnad. IDEXX behöver inte erhålla ytterligare försäkring utöver transportföretagets standardvillkor, vilket beroende på leveransen kan uppgå till ett lägre belopp än värdet på leveransen för Köparen. Om Köparen önskar försäkra en leverans ytterligare, kan IDEXX, efter Köparens instruktioner och på Köparens bekostnad, försäkra leveransen i enlighet med Köparens instruktion i den utsträckning transportföretaget erbjuder sådan försäkring. 5.2 Angivna leveransdatum och leveranstider är endast uppskattningar och utgör inte en överenskommelse mellan IDEXX och Köparen. Produkter med särskilda temperaturkrav levereras i enlighet med tillämpliga villkor. Vid mottagande måste produkter förvaras i enlighet med de krav som anges i produktdokumentationen. 6. Accept; Fel Köparen skall inspektera produkter skyndsamt efter mottagande och förbinder sig att, inom tio (10) dagar efter mottagande, underrätta IDEXX:s kundtjänstavdelning per telefon, och därefter skriftligen, om brister, avvikelser och fel i levererade produkter. Köparen skall förvara produkterna i enlighet med deras angivna förvaringsvillkor, i väntan på IDEXX:s skriftliga instruktioner angående hantering av produkterna. I det fall Köparen inte underrättar IDEXX inom tio (10) dagar från mottagande av produkterna, anses produkterna slutligt och i sin helhet vara förenliga med dessa Allmänna Villkor, och Köparen anses ha oåterkalleligt accepterat produkterna. 7. Returer och krediteringspolicy 7.1 All försäljning av produkter är slutgiltig. Bortsett från fall som rör korrekt framställan i enlighet med punkt 6 eller produkts bristande överensstämmelse med IDEXX:s garanti under punkt 9, kan IDEXX vägra returer efter eget omdöme. Bortsett från fall som rör produktåterkallelse initierad av IDEXX, måste IDEXX godkänna alla returer genom utfärdande av ett Godkännande av Produktretur ( PRG ). 7.2 Köparen måste framställa begäran att returnera produkter till IDEXX:s kundtjänstavdelning. Begäran om PRG måste innehålla tillämplig produktinformation (såsom katalognummer, sändnings-/batchnummer och livslängd), orderinformation och/eller fakturanummer, samt skälen för returen PRG avges inte för det följande (med undantag för en korrekt framställan av Köparen i enlighet med punkt 6 eller produkts bristande överensstämmelse med IDEXX:s garanti under punkt 9): temperaturkänsliga, kylda eller fryskontrollerade (Eng. frozen-controlled) produkter; specialbeställda produkter eller produkter framställda på beställning; obsoleta eller indragna produkter; och utgångna produkter, eller produkter som inte möter IDEXX:s krav på hållbarhetstid (Köparen kan erhålla hållbarhetstidskrav från IDEXX:s kundtjänstavdelning). 7.4 Kreditering ges inte för det följande (med undantag för produkts bristande överensstämmelse med IDEXX:s garanti till Köparen under punkt 9): produkter returnerade utan bifogat PRG-formulär eller PRG-nummer tydligt markerat på utsidan av returemballaget; produkter returnerade senare än fjorton (14) dagar efter utfärdandet av PRG; produkter returnerade i ett skick som förhindrar vidareförsäljning. Till exempel, utan begränsning därtill, öppnade eller vanställda produkter, produkter med märkning på originalpaketering, produkter som saknar originalpaketering eller fullständig leveransbehållare; produkter som skadats under returnering. Köparen ansvarar för att returnerade produkter är adekvat paketerade för att försäkra att de bibehålls i vidareförsäljningsbart skick. 7.5 För returnerade produkter tillkommer en lagerhanteringsavgift, uppgående till det högre värdet av: 25% av fakturabeloppet, 35, 28 eller 56 CHF. Köparen skall även bekosta samtliga leveranskostnader till och från Köparens lokaler. För de fall, IDEXX gjort sig skyldig till en felaktig leverans; IDEXX mottagit en korrekt framställan i enlighet med punkt 6; eller om en produkt brister i överensstämmelse med IDEXX:s garanti enligt punkt 9, får Köparen returnera produkten (efter IDEXX:s godkännande) på IDEXX:s bekostnad via ett av IDEXX specificerat transportföretag, i ovan nämnda fall utgår ingen lagerhanteringsavgift. 8. Betalningsvillkor 8.1 Betalningsvillkor är trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte IDEXX och Köparen kommit överens om annat skriftligen. IDEXX kan ändra betalningsvillkor när IDEXX så önskar och återkalla tidigare förlängda kredittider. Om Köparen inte har betalat alla förfallna belopp, bortsett från i god tro omtvistade belopp, eller om Köparen annars bryter mot någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, har IDEXX rätt att, utan avseende till andra rättigheter, dra in prestation under dessa Allmänna Villkor, inkluderat garantiservice, och förklara samtliga Köparens utestående belopp omedelbart förfallna och betalningspliktiga. 8.2 För det fall Köparen inte betalar faktura innan förfallotid, kan IDEXX debitera Köparen månatlig dröjsmålsränta beräknad på det lägre värdet av tolv (12) procent årligen eller den maximalt tillåtna dröjsmålsräntan

3 enligt lag. Om IDEXX ådrar sig bankavgifter på grund av refusering av betalningar initierade av Köparen, kan IDEXX debitera Köparen administrationsavgifter. 8.3 Betalningar som kräver en remburs måste göras med en oåterkallelig remburs motsvarande det totala priset av ordern/kontraktet, och skall öppnas till förmån för och utan kostnad till IDEXX inom tjugo (20) dagar från orderaccept av IDEXX, samt bekräftas av en internationell bank godkänd av IDEXX. Rembursen skall vara betalbar vid presentation för den bekräftande banken, enligt följande: en tredjedel (1/3) i förskott vid orderaccept, och två tredjedelar (2/3) vid IDEXX:s överlämnande av produkterna till ett transportföretag, vid IDEXX:s lokaler. 9. Generella garantier 9.1 Vem omfattas: Rätten till IDEXX:s garantier sträcker sig endast till Köparen och slutanvändaren av nya produkter köpta eller licensierade direkt av Köparen från IDEXX eller från någon av IDEXX:s auktoriserade distributörer eller återförsäljare. IDEXX:s produkter och tjänster är endast avsedda för professionell användning, av utbildad personal. IDEXX:s garanti är inte tillämplig på någon person, fysisk eller juridisk, annan än Köparen och ovannämnda slutanvändare. 9.2 IDEXX Kit-garantier: IDEXX garanterar att IDEXX tester använda på IDEXX instrument, IDEXX reagenser och IDEXX kit-produkter (gemensamt Kits ) är förenliga med av IDEXX utfärdade specifikationer, vid användning och förvaring i enlighet med IDEXX specifikationer och givet normal, riktig och avsedd användning. Denna garanti gäller fram till utgången av angiven livslängd eller, om ingen sådan angetts, ett (1) år efter leverans till Köparen. Köparen är medveten om att ingen diagnostisk produkt kan garantera 100% precision. IDEXX garanterar inte oavbrutet eller felfritt bruk av Kits. Under den tillämpliga garantiperioden, kommer IDEXX, utan kostnad, ersätta, ett med av IDEXX utfärdade specifikationer icke-förenligt Kit, med en ny produkt; och IDEXX skall leverera sådan produkt till Köparen, på IDEXX:s bekostnad. 9.3 IDEXX utrustningsgarantier: IDEXX garanterar att IDEXX instrument, analysutrustning och reservdelar (gemensamt Utrustning ) är förenliga med av IDEXX utfärdade specifikationer, vid användning och förvaring i enlighet med IDEXX:s specifikationer och givet normal, lämplig och avsedd användning. Denna garanti gäller fram till den senare tidpunkt av: ett (1) år efter leverans till Köparen, eller fullbordad installation (när tillämpligt), eller det som anges på IDEXX:s orderformulär/kvittens. Köparen är medveten om att ingen diagnostisk produkt kan garantera 100% precision. IDEXX garanterar inte oavbrutet eller felfritt bruk av Utrustning. Vidare garanterar IDEXX inte att förbrukningsdelar eller annars tillfälliga delar, såsom säkringar, batterier, lampor, kablar, strömkablar, adapters, pipetter, kalibratorer, skrivhuvuden, tangentbord, datormöss, färgband, magnetband, CD-skivor eller andra materiel och medier. IDEXX garanterar inte heller tredjepartsprodukter såsom skrivare och mjukvara som inte är utvecklad av IDEXX. Ovan berörd utrustning som IDEXX inte garanterar levereras i befintligt skick om inte annat överenskommits skriftligen med IDEXX. Under den tillämpliga garantiperioden kommer IDEXX, utan kostnad, efter IDEXX:s eget val att antingen: reparera icke-överensstämmande Utrustning med nya delar, eller brukbara begagnade delar som presterar 3 likvärdigt eller bättre än nya delar, eller byta ut Utrustning som inte är förenlig med av IDEXX utfärdade specifikationer med en ny produkt, eller en brukbar begagnad produkt som presterar likvärdigt eller bättre än en ny produkt, och IDEXX kommer returnera sådan produkt till Köparen, på IDEXX:s bekostnad. Utbytta delar och produktreparationer omfattas av IDEXX:s garanti under återstoden av den tillämpliga garantiperioden. 9.4 IDEXX mjukvarugarantier: IDEXX garanterar att de två senaste versionerna av IDEXX mjukvara licensierad till Köparen (tillsammans med all relaterad dokumentation Mjukvara ) i allt väsentligt presterar i enlighet med av IDEXX utfärdade specifikationer under nittio (90) dagar från och med leverans till Köparen. Köparen är medveten om att ingen diagnostisk produkt kan garantera 100% precision. IDEXX garanterar inte oavbrutet eller felfritt bruk av Mjukvara. IDEXX:s garanti omfattar således inte tredjepartsprodukter, som levereras i befintligt skick, om inte annat överenskommit skriftligen med IDEXX. Garantiperioden, som börjar löpa från Köparens initiala licensiering från IDEXX, förlängs inte av någon mjukvarupatch (Eng. software patch), uppdatering, uppgradering, modifikation eller annan förbättring av Mjukvara som levereras av IDEXX. IDEXX garanterar inte någon konduktivitet mellan Utrustning eller Mjukvara och datasystem (Eng. practice management systems) skapade av tredje part eller funktionalitet av delning av diagnostiska resultatdata med datasystem (Eng. practice management systems) skapade av tredje part. Under den tillämpliga garantiperioden kommer IDEXX, utan kostnad, till rimlig ansträngning: (i) tillhandahålla modifikationer av Mjukvara för att få Mjukvara att i allt väsentligt prestera i enlighet med av IDEXX utfärdade specifikationer, i den utsträckning som IDEXX anser är rimligt med hänsyn till problemets svårighetsgrad; och (ii) tillhandahålla periodiska modifikationer som IDEXX annars gör tillgängliga till andra assisterade kunder utan extra kostnad. IDEXX skall endast tillhandahålla denna support för de två senaste versionerna av Mjukvaran. Om Köparen har ett datornätverk, och om ett system inte fungerar dugligt, ansvarar Köparen för att kontakta den som tillhandahåller Köparen support för datornätverket innan Köparen kontaktar IDEXX för support med Mjukvara. Det sagda för att säkerställa att problemet inte vållas av problem med datornätverket. IDEXX:s garanti för Mjukvara, som IDEXX modifierar för att försöka få den överensstämmande med av IDEXX utfärdade specifikationer, omfattar endast garantiperioden för den ursprungliga Mjukvaran. All mjukvara från tredje part, som är gratis eller baserad på öppen källkod, och som inkorporeras i IDEXX Mjukvara, faller under sådan tredje parts upphovsrätt och omfattas inte av IDEXX:s garanti, och IDEXX exkluderar allt ansvar i relation till sådan mjukvara. 9.5 Hur man får garantisupport: Garantisupport är tillgängligt under normal kontorstid på IDEXX:s serviceställen, med undantag för semestertid i det land från vilket IDEXX tillhandahåller sådan support. Köparen måste framställa krav inom den tillämpliga garantiperioden. I det fall en produkt inte fungerar dugligt måste Köparen först ta kontakt med IDEXX:s kundtjänst via telefon på det telefonnummer som tillhandahållits i IDEXX:s produktdokumentation. IDEXX:s servicepersonal kommer att vägleda Köparen, för att försöka hjälpa Köparen, att korrigera de rapporterade problemen

4 på egen hand. Om Köparen önskar motta elektronisk support för Utrustning eller Mjukvara, för vilka IDEXX tillhandahåller sådan support, måste Köparen upprätthålla en elektronisk länk till IDEXX, såsom IDEXX instruerar från tid till annan. IDEXX har ingen skyldighet att tillhandahålla service i Köparens lokaler. Om det är nödvändigt att returnera produkten för undersökning, måste Köparen göra det, på IDEXX bekostnad, till av IDEXX anvisad adress. Innan Köparen returnerar aktuell Utrustnings- eller Mjukvaruprodukt skall Köparen utföra en fullständig säkerhetskopia av sin data. IDEXX måste utfärda ett Retur- Godkännande-Nummer till Köparen innan en retur sker i enlighet med punkt 7. Om produkten inte är överensstämmande med av IDEXX utfärdade specifikationer, kommer IDEXX returnera den reparerade/utbytta produkten på IDEXX:s bekostnad, i enlighet med IDEXX:s garanti såsom den beskrivits ovan. Om IDEXX fastställer att det rapporterade problemet inte omfattas av IDEXX:s garanti eller av annan garantirätt beviljad Köparen enligt tillämplig tvingande lagstiftning måste Köparen ersätta IDEXX för kostnaden att returnera produkten till Köparen, och IDEXX kommer försöka reparera/byta ut produkten på Köparens bekostnad, till en kostnad motsvarande IDEXX:s standardtaxa vid den tidpunkten, eller returnera produkten till Köparen om Köparen så instruerar, på Köparens bekostnad. Alla utbytta delar och produkter tillfaller IDEXX. 9.6 Kompensation av Köparen: I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, skall IDEXX:s enda ansvar och Köparens enda kompensation, för allt som icke stämmer överens med av IDEXX utfärdade specifikationer, eller annat brott mot någon garanti, vara: utbyte av ickeöverensstämmande Kit; reparation eller utbyte av ickeöverensstämmande Utrustning, eller; modifikation av icke-överensstämmande Mjukvara. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, om IDEXX efter rimlig ansträngning är oförmögen att reparera eller byta ut en icke-överensstämmande produkt (eller göra Mjukvara överensstämmande), är IDEXX:s enda ansvar och Köparens enda kompensation antingen: en nedsättning av köpeskillingen eller licensavgiften erlagd till IDEXX för produkten; eller återbetalning av sådan köpeskilling eller licensavgift (med avdrag för värdeminskning baserat på linjär avskrivning med avskrivningstid tre år); vid Köparens retur (på IDEXX:s bekostnad) av relevant(a) produkt(er). Köparen kan kontakta IDEXX:s kundtjänstavdelning per telefon på telefonnumret angivet på IDEXX:s faktura eller produktinstruktioner för ytterligare information om garantier. 9.7 Köparens skyldigheter: Köparen skall vårda produkter i skälig utsträckning, förvara dem i en ren och lämplig miljö samt, när det gäller Utrustning, utföra rutinunderhåll enligt IDEXX:s rekommendationer i tillämplig användarguide, instruktioner eller annan dokumentation, eller enligt IDEXX:s rekommendationer annars kommunicerade till Köparen från tid till annan. Köparen skall tillhandahålla data i rimlig omfattning för att underlätta identifiering av rapporterade problem. Köparen skall skyndsamt installera nya versioner av Mjukvara som IDEXX periodiskt kan tillsända Köparen, och Köparen skall uppgradera Köparens operativsystem i enlighet med IDEXX:s periodiska rekommendationer. IDEXX är inte ansvarig för Köparens förlust av data, IDEXX rekommenderar starkt att Köparen regelbundet utför säkerhetskopior på tillämpliga Utrustnings- och 4 Mjukvaruprodukter samt att Köparen arkiverar sin data för att minimera förlusten i händelsen av ett fel. 9.8 Undantag för olämplig användning, etc.: IDEXX garanterar inte prestationen av IDEXX produkter om: Köparen använder produkterna på annat sätt än i strikt överensstämmelse med IDEXX:s produktinstruktioner; användare av produkterna inte har relevant utbildning; Köparen använder produkterna på eller tillsammans med produkter och tjänster som inte tillhandahållits och konfigurerats av IDEXX, eller om; Köparen installerar någon mjukvaruapplikation på Köparens produkter, annan än de applikationer som IDEXX tillhandahåller Köparen. UNDERLÅTENHET ATT ENDAST ANVÄNDA AV IDEXX:S AUKTORISERADE PRODUKTER ELLER TJÄNSTER I ELLER PÅ IDEXX:S PRODUKTER UPPHÄVER IDEXX:S GARANTISKYLDIGHETER GENTEMOT KÖPAREN. IDEXX:s garanti omfattar inte skada som är ett resultat av omständigheter utanför IDEXX:s produkter, såsom vårdslöshet eller oriktig användning eller hantering; olycksfall; externa elektriska fel; underlåtenhet att följa förpacknings- eller fraktinstruktioner; användning av ickeauktoriserade produkter tillsammans med IDEXX produkter; datavirus, spionprogram, sabotageprogram (Eng. malware), datamaskar eller andra skadliga program, eller; reparationer eller modifikationer utförda av annan än IDEXX eller av IDEXX auktoriserade tjänsteleverantörer. IDEXX kommer att reparera normal förslitning av Utrustning endast i den utsträckning det krävs för Utrustningens funktionsduglighet, till en kostnad i enlighet med IDEXX:s, vid den tidpunkten, aktuella taxa; kosmetiska skador omfattas inte. 9.9 Avstående från ytterligare garantier: FÖRUTOM VAD SOM ANGES I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, LÄMNAR IDEXX OCH IDEXX:S LICENSGIVARE INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, OCH INGA ANDRA VILLKOR INKLUDERAS, EXPLICITA ELLER IMPLICITA, SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, OCH IDEXX EXKLUDERAR UTTRYCKLIGEN GARANTIER RELATERANDE TILL SÄLJBARHET ELLER TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET; LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL; FÖRENLIGHET MED BESKRIVNING ELLER PROVEXEMPLAR; AKTSAMHETS- OCH VÅRDPLIKT (Eng. CARE AND SKILL), ELLER; ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELL RÄTTIGHET. IDEXX åtar sig inte något annat ansvar i förbindelsen med IDEXX:s produkter och bemyndigar inte heller någon anställd, agent, distributör eller annan person att å IDEXX vägnar åta sig något sådant ansvar i relation till IDEXX:s produkter. Om Köparen är att anse som en konsument under tillämplig lag, skall Köparen ha rätt till alla inbegripna garantier beviljade av sådan lag, begränsat till de perioder och former för kompensation som anges i denna garanti. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar, med avseende på tid och form för kompensation, av garantier beviljade enligt lag, så ovan nämnda begränsningar kan eventuellt inte vara tillämpliga på Köparen.

5 10. Begränsning av ansvar 10.1 IDEXX ANSVARAR INTE FÖR UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA DESSA ALLMÄNNA VILLKOR PÅ GRUND AV FÖRHÅLLANDEN BORTOM IDEXX SKÄLIGA KONTROLL. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING ANGIVET I TVINGANDE TILLÄMPLIG LAG FÖR ANSVAR PÅ GRUND AV IDEXX GROVA VÅRDSLÖSHET; SVEK ELLER ANNAT UPPSÅTLIGT BROTT, ELLER; DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV IDEXX VÅRDSLÖSHET; SKALL IDEXX ELLER IDEXX:S LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR: KÖPARENS ELLER ANNAN PERSONS FÖRLUST AV VINST, ANVÄNDNING ELLER MÖJLIGHET; FÖRMÖGENHETSSKADOR (Eng. SPECIAL DAMAGES), INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (Eng. INDIRECT, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES), FLERDUBBLA SKADESTÅND (Eng. MULTIPLE DAMAGES) SAMT SKADESTÅND SOM FÖRHÖJTS I AVSKRÄCKANDE SYFTE (Eng. PUNITIVE AND EXEMPLARY DAMAGES), INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GOODWILLFÖRLUST, FÖRLUST AV KONTRAKT, DATA ELLER UTRUSTNING, SAMT DRIFTAVBROTT HÄRRÖRANDE FRÅN TILLVERKNINGEN, FÖRSÄLJNINGEN, TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ANVÄNDNINGEN AV IDEXX:S PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER BRIST ELLER FÖRSENING I LEVERANSEN AV IDEXX PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG GRUND, ÄVEN FÖR DET FALL IDEXX BLIVIT UNDERRÄTTANDE OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING ANGIVET I TVINGANDE TILLÄMPLIG LAG, FÖR ANSVAR PÅ GRUND AV IDEXX:S GROVA VÅRDSLÖSHET; SVEK ELLER ANNAT UPPSÅTLIGT BROTT, ELLER; DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV IDEXX VÅRDSLÖSHET; SKALL IDEXX:S ANSVAR I SIN HELHET FÖR EN PRODUKT ELLER TJÄNST, BASERAT ANTINGEN PÅ GARANTI, KONTRAKT, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG GRUND, VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP KÖPAREN BETALADE FÖR SÅDAN PRODUKT ELLER TJÄNST Vissa jurisdiktioner tillåter inte de undantag som anges i punkterna 10.1 och 10.2, således kan ovan angivna undantag eller begränsningar komma att vara icke-tillämpliga på Köparen. IDEXX:s garanti ger Köparen specifika juridiska rättigheter och Köparen kan även ha ytterligare rättigheter under tvingande lag som är tillämplig på Köparen. 11. MJUKVARULICENS 11.1 För det fall IDEXX tillhandahåller Köparen en mjukvarulicens, under vilken IDEXX är licensgivare, vad avser särskild mjukvara under Köparens ursprungliga produktlicens, eller i dokumentation bifogad till sådan produkt eller installationsrutin för sådan mjukvara, skall villkoren för sådan mjukvarulicens reglera och ha företräde framför licenserna upplåtna till Köparen under denna punkten 11; i annat fall, skall denna punkten 11 tillämpas på mjukvaruprodukter licensierade härunder. Mjukvara som IDEXX tillhandahåller är licensierad till Köparen endast i objekt-kod version (Eng. object code version), på en icke-exklusiv basis endast för Köparens installation och användning på den instrumentprodukt för vilken den är avsedd, och är inte såld; ord såsom köpt, såld eller liknande ord skall i detta avseende innebära licensierad, såsom använt i dessa Allmänna Villkor. IDEXX kan, utan avseende till andra rättigheter, säga upp Köparens mjukvarulicens om Köparen inte följer dessa Allmänna Villkor. IDEXX, IDEXX:s licensgivare eller IDEXX:s leverantörer äger all rätt till och upphovsrätt i mjukvara och kopior av mjukvara. Köparen samtycker till att behandla all mjukvarupatch (Eng. software patch), uppdatering, uppgradering, förbättring eller annan modifikation som IDEXX tillhandahåller såsom mjukvara under dessa Allmänna Villkor och samtycker till att använda dem endast i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Köparen får endast använda mjukvaran på en dator. Köparen får endast göra en kopia av mjukvaran i säkerhetskopieringssyfte. Köparen får permanent överlåta kopian av mjukvaran förutsatt att: Köparen skyndsamt meddelar IDEXX om mottagarens namn och adress och att Köparen själv inte bibehåller någon kopia, samt; att mottagaren skriftligen samtycker till överlåtelsen och dessa Allmänna Villkor (dock skall förmånen av IDEXX:s garanti inte omfatta denna mottagare) Mjukvara är endast avsedd för Köparens interna användning, och Köparen samtycker till att inte: använda mjukvara till förmånen för någon annan person eller att tillåta någon annan persons användning av mjukvara (inklusive på basis av tidsdelning, företagsservice (Eng. service bureau) eller annan basis); använda mjukvara för utveckling eller modifiering av applikationsprogram, skriftligt material eller andra produkter, eller; använda andra applikationer än IDEXX:s mjukvara. Köparen samtycker till att inte modifiera, förbättra, dekonstruera (Eng. reverse engineer), plocka isär, demontera eller på annat sätt förändra eller göra tillägg till mjukvaran. Om återgivning av programkoden och översättning av dess form är nödvändig för att erhålla den information som är nödvändig för att åstadkomma interoperabilitet av mjukvaruprodukterna med andra program inom EES, skall Köparen informera IDEXX om detta skriftligen och IDEXX skall sedan meddela Köparen inom tjugo (20) dagar från Köparens begäran att: (i) IDEXX kommer att utföra nödvändigt arbete för att uppnå sådan interoperabilitet och debitera Köparen en rimlig kostnadsersättning för sådant arbete, eller; (ii) Köparen skall ha rätt att vidta de åtgärderna, men dock endast i den omfattning som är nödvändig för att uppnå interoperabiliteten mellan mjukvaruprodukterna och andra program Med undantag för vad som anges i punkt 11.1 ovan, samtycker Köparen till att inte orsaka eller tillåta 5

6 uppdagande, kopiering, förevisning, utlåning, publicering eller annan spridning av sådan mjukvara, helt eller delvis, till tredje part utan IDEXX:s, på förhand avgivna, skriftliga samtycke, och Köparen skall begränsa användningen av och åtkomsten till mjukvara till de av Köparens anställda som är direkt involverade i användningen av mjukvaran. Köparen skall vidta rimliga åtgärder för att skydda mjukvaran och säkerställa att inga obehöriga personer har tillgång till mjukvaran, och att inga behöriga personer vidtar någon åtgärd som skulle strida mot dessa Allmänna Villkor om Köparen vidtog sådan åtgärd själv. Utan hinder av det ovannämnda, med avseende på mjukvara som är gratis eller baserad på öppen källkod, som inkorporeras i IDEXX mjukvara och vilken IDEXX har modifierat: (1) i den utsträckning som uttryckligen krävs av IDEXX:s licensgivare tillåter IDEXX dekonstruering (Eng. reverse engineering) av sådan källkod, endast för de begränsade syften som krävts av IDEXX:s licensgivare, och; (2) kommer IDEXX tillhandahålla Köparen en maskinläsbar kopia av källkoden till sådana mjukvarukomponenter på Köparens skriftliga begäran Viss IDEXX Utrustning och Mjukvara har ett kommunikationsprotokoll som tillåter delning av diagnostiska resultatdata med datasystem (Eng. practice management systems) skapade av tredje part. IDEXX ansvarar inte för installation av ledningar (Eng. wiring) eller koppling mellan Utrustning eller Mjukvara och Köparens datasystem. Köparen kan vara tvungen att införskaffa ytterligare hårdvara eller mjukvara för att kunna dela diagnostiska resultatdata mellan IDEXX Utrustning och Köparens datasystem. Kostnaden för sådan ytterligare hårdvara eller mjukvara går utöver kostnaden för IDEXX analyserare. IDEXX garanterar inte konduktivitet mellan datasystem (Eng. practice management systems) skapade av tredje part eller funktionalitet hos datasystem för delning av diagnostiska resultatdata med datasystem (Eng. practice management systems) skapade av tredje part. 12. Insamling och användning av data IDEXX samlar in Köparens personliga information, för att kunna: tillhandahålla Köparen den utrustning och de tillbehör som Köparen har begärt; administrera köparens order och kontrakt med IDEXX samt uppfylla IDEXX:s skyldigheter under dessa; administrera och genomföra betalningar av fordringar på Köparen i samband med order och kontrakt med IDEXX (eller återbetalningar från IDEXX till Köparen), och för att; påskynda eller försvara IDEXX:s juridiska rättigheter. IDEXX delar inte Köparens personuppgifter med tredje part om så inte krävs av lag, eller annars skäligen krävs för att uppfylla eller administrera order eller kontrakt med IDEXX. Vidare, om Köparen önskar betala via autogiro, kommer IDEXX att dela viss personlig information med Köparens finansinstitut för att arrangera betalning. Med anledning av att IDEXX är ett multinationellt företag kan IDEXX komma att behandla Köparens personliga information i andra länder, inkluderat USA och andra länder utanför EES, vilka möjligen inte tillhandahåller liknande nivå på dataskydd som stadgas i det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EC). IDEXX kan också komma att använda Köparens uppgifter för att tillsända Köparen information kring utbildning, kommande seminarier, nyligen tillgängliga tester eller produkter och tjänster erbjudna av IDEXX och IDEXX:s samarbetspartners som IDEXX finner vara av intresse. Om Köparen inte vill mottaga oombedd kommersiell information, var vänlig kontakta IDEXX per telefon på eller per till eller 13. Elektronikavfall och elektronisk utrustning ( EEU )) (Endast Europa) 13.1 Denna punkt är tillämplig på elektriska eller elektroniska produkter ( EEP ) utsläppta på den europeiska marknaden av IDEXX efter den 13 augusti 2005 ( Ny EEP ), samt alla EEP utsläppta på den europeiska marknaden före den 13 augusti 2005 ( Historisk WEEP ) som blir avfall som ett resultat av köp av Ny EEP från IDEXX efter den 13 augusti Köparen ansvarar ensamt för kostnaden av insamling och leverans av Ny EEP och/eller Historisk WEEE till återvinnarens adress angiven av IDEXX, i överensstämmelse med det s.k. WEEE-direktivet (2002/96/EC) och tillämplig nationell lag Om Köparen säljer vidare IDEXX EEE till tredje part, skall Köparen säkerställa att denna punkt 13 i sin helhet inkluderas i ett skriftligt avtal som reglerar försäljningen till sådan tredje part. Köparen samtycker till att hålla IDEXX, och IDEXX ENVIRON B2B WEEE Scheme eller annan sådan s.k. compliance scheme provider som IDEXX kan ange från tid till annan, skadeslösa från och mot alla kostnader och utgifter som IDEXX eller sådant s.k. compliance scheme kan ådra sig som ett resultat av Köparens underlåtenhet att till fullo iaktta skyldigheterna under denna punkt Efterlevnad av lagar; exportlagstiftningsförsäkran 14.1 Köparen samtycker till att hantera produkterna i enlighet med tillämplig lag i USA och all annan jurisdiktion där produkterna införskaffades eller används. Köparen skall införskaffa alla tillstånd, licenser och annan dokumentation som krävs i samband med köp, installation, försäljning, export, sändning och användning av alla produkter Köparen skall inte dirigera eller lasta om produkter, eller tillåta annan att göra så, annat än inom destinationslandet såsom angivet i IDEXX:s leveransorder eller inom medlemsstater inom EEA. I synnerhet, utan begränsning därtill, får IDEXX produkter inte exporteras eller reexporteras: (a) in i eller till en medborgare, invånare eller juridisk person i ett land som omfattas av handelsembargo av USA, eller; (b) till någon på det amerikanska finansdepartements s.k. list of Specially Designated Nationals eller på det amerikanska handelsdepartementets s.k. Denied Person s list or Entity list. Genom användningen av IDEXX produkter, garanterar och tillförsäkrar Köparen att Köparen inte är belägen i, under kontroll av, eller 6

7 medborgare eller invånare i ett land som förekommer på någon sådan lista. 15. Vidareöverlåtelse Förutom i det fall angivet i punkt 11 avseende Mjukvara, äger Köparen inte rätt att upplåta eller överlåta några skyldigheter, rättigheter eller anspråk under dessa Allmänna Villkor utan IDEXX föregående samtycke, och alla sådana försök till upplåtelse eller överlåtelse är ogiltiga. 16. Avtal med regeringar Mjukvara eller dokumentation lämnade härunder, som införskaffas av eller för den Amerikanska regeringens räkning, eller någon annan nationell regering, utgör s.k. commercial computer software eller s.k. commercial computer software documentation och, frånsett det fall det finns ett skriftligt avtal stadgande det motsatta, begränsas den regeringens rättigheter, med avseende på sådan mjukvara eller dokumentation, av bestämmelserna i detta dokument, i enlighet med FAR (Federal Acquisition Regulation) (a) och/eller DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) (a). 17. Partiell ogiltighet Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor är ogiltig, eller inte är tillämplig i något hänseende, skall giltigheten och tillämpligheten av övriga bestämmelser inte påverkas eller försämras. Köparen och IDEXX är överens om att ersätta sådan ogiltig eller icke-tillämplig bestämmelse med en giltig och tillämplig uppgörelse som, i ekonomiskt hänseende, så nära som möjligt liknar den ogiltiga eller icke-tillämpliga bestämmelsen. 18. Tillämplig lag, jurisdiktion och skiljeförfarande 18.1 KÖPARENS OCH IDEXX RESPEKTIVE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, OCH ALLA RELATERADE TVISTER MELLAN PARTERNA UNDER ELLER SOM RELATERAR TILL DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, VARE SIG GRUNDADE PÅ INOMOBLIGATORISK, UTOMOBLIGATORISK ELLER ANNAN GRUND, SKALL AVGÖRAS I ENLIGHET MED NEDERLÄNDSK LAGSTIFTNING, UTAN HÄNSYN TILL DESS PRINCIPER RÖRANDE LAGVALSKONFLIKTER. IDEXX OCH KÖPAREN BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN TILLÄMPLIGHETEN AV 1980 ÅRS FN-KONVENTION OM INTERNATIONELLA KÖP (CISG) PÅ DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ALLA TVISTER SOM UPPSTÅR I ANLEDNING AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, ELLER I ANLEDNING AV ANNAT AVTAL HÄRLETT FRÅN DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, ELLER I ANLEDNING AV ÖVERTRÄDELSE, UPPSÄGNING ELLER OGILTIGHET HÄRAV ELLER DÄRAV, SKALL SLUTLIGT AVGÖRAS GENOM SKILJEDOM ENLIGT SKILJEDOMSREGLERNA FÖR DET NEDERLÄNDSKA SKILJEDOMSINSTITUTET (NEDERLANDS ARBITRAGE INSTITUUT), PER DAGS DATO GÄLLANDE, MED EN SKILJEMAN UTSEDD I ENLIGHET MED NÄMNDA REGLER (MED UNDANTAG FÖR ATT IDEXX KAN VÄCKA TALAN OM FÖRBUD ELLER LIKNANDE FULLGÖRELSE (Eng. INJUNCTION OR SIMILAR EQUITABLE RELIEF) MOT KÖPAREN INOM ALL VEDERBÖRLIG JURISDIKTION). SPRÅKET FÖR FÖRFARANDET SKALL VARA ENGELSKA, OCH ALLA DOKUMENT LEVERERADE TILL ELLER AV SKILJEMANNEN SKALL VARA PÅ ENGELSKA. SKILJEMANNEN SKALL FATTA SITT AVGÖRANDE I ENLIGHET MED PRINCIPERNA OM LAGSTYRE (Eng. RULE OF LAW). SKILJEFÖRFARANDETS SÄTE SKALL VARA AMSTERDAM, NEDERLÄNDERNA Bägge parterna avsäger sig alla krav mot varandra för flerdubbla skadestånd (eng. multiple damages) och skadestånd som förhöjts i avskräckande syfte (eng. punitive and exemplary damages) i alla rättsliga åtgärder relaterande till dessa Allmänna Villkor. Under inga omständigheter skall skiljemannen bemyndigas att tilldöma flerdubbla skadestånd (eng. multiple damages) och skadestånd som förhöjts i avskräckande syfte (eng. punitive and exemplary damages), vare sig under stadgar tillåtande sådana skadestånd eller på annat sätt, och alla påstådda tilldelningar av rätt till sådana skadestånd skall vara bortom skiljemannens behörighet, ogiltiga och overkställbara. Skiljedomen skall vara den enda och exklusiva kompensationen för parterna och skall vara verkställbar i alla behöriga domstolar, med förbehåll endast för hävning på grund av bedrägeri eller tydlig partiskhet hos skiljemannen. Den segrande parten i alla sådana rättsliga åtgärder skall ha rätt till kompensation för kostnader för och arvoden till rättsliga ombud. Varje part avsäger sig från alla invändningar som denne kan ha nu eller hädanefter mot platsen för ett sådant förfarande eller att ett sådant förfarande har inletts i ett olämpligt forum. 19. Styrande språk All översättning av dessa Allmänna Villkor är endast utfärdad på grund av lokala krav. I händelse av konflikt mellan den engelska originalversionen och en ickeengelsk version, skall den engelska originalversionen av dessa Allmänna Villkor äga företräde och styra alla tolkningsfrågor. Alla dokument som levereras eller tillhandahålls i enlighet med dessa Allmänna Villkor, inklusive meddelanden, kan författas på engelska. Version

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

LEVERANS PRIS BETALNINGSVILLKOR

LEVERANS PRIS BETALNINGSVILLKOR N.B. Denna översättning är en inofficiell översättning som endast är avsedd för informationsändamål. Vid skiljaktighet mellan den engelska originalversionen och den svenska översättningen äger den engelska

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till:

Hur butiken ansluter sig till SEQR Printa ut avtalet och fyll i samtliga uppgifter. Behörig firmatecknare skriver under och skickar det till: Butikerna har tecknat ett ramavtal med SEQR mobil plånbok. SEQR är ett komplement till kort- och kontantbetalningar och medför inga extra kostnader för butiken. Butiken betalar endast 50 öre per transaktion

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Beviljande av rättigheter. 2.1 2.

Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Beviljande av rättigheter. 2.1 2. Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES INC:s DOTTERBOLAG. GETTY IMAGES

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer