Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna."

Transkript

1 Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:01 ISSN

2

3 FÖRORD Denna rapport syftar till att ge en bild över aktuell forskning och studier om Lagen om valfrihet (LOV). Fokus är på hemtjänsten. Äldrecentrum har tidigare studerat vad kundval betyder för den enskilde omsorgstagaren. Det har nu gått snart tio år sedan dessa studier, och under denna tid har LOV införts. Det har därför varit intressant för oss att se hur kundvalet utvecklats. Rapporten bygger vidare på Äldrecentrums tidigare studier och på ett antal nationella rapporter och kunskapsöversikter. En förhoppning är att denna rapport ska kunna bidra till det goda samtalet om utvecklingen av en vård- och omsorg som sätter den äldre i centrum. Studien visar på att LOV liksom införandet av en värdegrund i Socialtjänstlagen är två steg på vägen att ge den äldre ett självbestämmande över sin omsorg, men att det också återstår mycket för att förverkliga den visionen. Rapporten har tagits fram av utredarna Ingrid Hjalmarson och Sven Erik Wånell. Faktainnehållet har granskats av forskningsledaren Lennarth Johansson och undertecknad. Stockholm Chatrin Engbo Direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 FRÅN ALLT I EGEN REGI TILL MÅNGFALD AV UTFÖRARE... 3 New public management ett nytt sätt att förmedla offentliga tjänster... 4 Beställare och utförare... 4 Konkurrensupphandlingens decennium... 5 Kundval betraktades som förutsättning för valfrihet... 6 Snabb ökning av privat drift under 2000-talet... 7 LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)... 8 Motiven för lagen om valfrihetssystem... 8 Vad innehåller lagen om valfrihet?... 8 Skillnaden mellan LOU och LOV Allt fler kommuner tillämpar LOV Omvärldsförändringar LAGEN I PRAKTIKEN DEN ENSKILDES VAL Välja utförare Den enskildes möjlighet att välja och välja om Hinder för att välja Gynnas vissa grupper? KOMMUNERNAS ROLLER Biståndshandläggarens roll Förfrågningsunderlaget Kommunens skyldighet att följa upp FÖRETAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR Etableringsfrihet Kraven på ekonomisk kapacitet Konkurrensneutralitet Ersättningsnivåerna HUR HAR LOV PÅVERKAT HEMTJÄNSTEN? Påverkar LOV kvaliteten? Påverkar LOV arbetsmiljön? Ökar eller minskar kostnaderna? Samverkan Olika förutsättningar i glesbygd och tätort DISKUSSION BRUKAREN I CENTRUM... 37

6 Öka inflytandet via lagstiftning Samverkan försvåras av många aktörer LAGENS TILLÄMPNING Tillgänglighet och mångfald? Kvalitet? Effektivitet? ETABLERINGSFRIHET OCH KRAV PÅ FÖRETAGEN STYRA MED ERSÄTTNINGEN STÖD ATT VÄLJA MER KUNSKAP KRÄVS REFERENSER BILAGA ANDEL SOM HAR HEMTJÄNST FRÅN PRIVAT UTFÖRARE I STOCKHOLMS LÄN... 46

7 SAMMANFATTNING Lagen om valfrihetssystem (LOV), som trädde i kraft 2009, infördes för att stimulera kommuner och landsting att införa kundval. Denna rapport bygger på Äldrecentrums studier, andra svenska studier och kunskapsöversikter. Syftet med rapporten är att belysa lagens tillämpning med fokus på hemtjänsten. LOV reglerar förhållandet mellan en kommun och utförare som vill etablera sig inom ramen för ett valfrihetssystem. Med lagen vill regeringen sätta brukaren i fokus, bidra till maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare, ge ökad valfrihet och ökat inflytande, fler utförare och större mångfald och därmed bättre kvalitet på tjänsterna. Enligt LOV ska alla landsting sedan den 1 januari 2010 ha vårdval i primärvården. I landstingens övriga verksamheter och i kommunernas verksamheter är det upp till varje kommun eller landsting att utforma och införa system enligt LOV. I december 2012 tillämpade 133 kommuner LOV och ytterligare 42 kommuner hade fattat beslut om att införa LOV. Där LOV tillämpas kan alla företag som uppfyller de villkor kommunen ställt upp bli godkända som utförare. Ersättningen för tjänsten är fast och lika för alla utförare. Brukarna av tjänsterna har enligt LOV möjlighet att välja bland utförarna i kommunens kundvalssystem men kan inte bestämma över tjänstens innehåll, när den utförs eller av vem. Den enskilde De flesta äldre ser det som positivt att kunna välja och att kunna byta hemtjänstenhet även om flera studier visar att det är få äldre som aktivt väljer utförare. Samtidigt visar olika studier att det är svårt för många äldre att välja. Det handlar ofta om personer som behöver anpassa sig till att inte längre kunna klara sig själva. Speciellt svårt är det att göra ett val när hjälpbehov uppstår akut eller för personer med demenssjukdomar eller andra former av kognitiv svikt. Kommunernas och landstingens roller Landstingen och kommunerna finansierar tjänsterna och prissätter dem. De ansvarar för förfrågningsunderlagen och för att reglerna om konkurrensneutralitet i LOV följs. Kommunerna och landstingen ansvarar också för att allmänheten har tillgång till saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig information om utförarna. Stockholms stad har många utförare, cirka 235 hemtjänstenheter (januari 2013). De redovisar information om sig på stadens hemsida (Jämför service). En genomgång visade att företagens presentationer ofta liknar varandra. Kommunerna och landstingen ansvarar även för att det finns ickevalsalternativ för de som inte kan eller vill välja samt för att följa upp kvaliteten. De ska också samverka för att förbättra insatserna och hushålla 1

8 med samhällets resurser. För kommunerna tillkommer uppgiften att ansvara för myndighetsutövningen. Konkurrensneutralitet Lagens syfte är att det ska råda konkurrensneutralitet mellan de kommunala enheterna och företagen. Det är en fråga som uppmärksammas av företrädare för företagen. Det finns en oro att kommunerna ska favorisera de egna enheterna. Konkurrensverket pekar på behovet av tillsyn för att hindra att konkurrensen snedvrids genom att företagen underpresterar och avviker från avtalsreglerade grundkrav angående kvaliteten. Samtidigt har privata företag till skillnad mot kommunala enheter rätt att utföra tilläggstjänster. Effekterna av LOV I rapporten beskrivs också vilka effekter som tillämpningen av LOV har fått. En fråga som uppmärksammas i flera studier är vad det innebär att brukaren är i centrum. Räcker det att bara få välja vilket företag som utför hemtjänsten? Ett viktigt syfte med LOV var att genom ökad mångfald, nå bättre kvalitet. Det har inte gått att finna någon forskning som belyser om dessa förhållanden har uppnåtts. Ett område som uppmärksammas är att valfrihetssystem gynnar resursstarka individer i förhållande till mer resurssvaga. Ett annat område gäller risker förknippade med att ha ett stort antal utförare. Bland annat uppmärksammade Socialstyrelsen i en rapport 2011 att många utförare försvårar för vårdgivarna att samordna vården och omsorgen. Något som är avgörande för kvaliteten för vården och omsorgen om allra mest sjuka. Kunskapen om vilka kostnadsmässiga konsekvenser som LOV har fått är ännu begränsade. Tecken tyder dock på att konkurrensutsättning bidrar till att öka kostnaderna. Anledningen är att många aktörer ger till ökade transaktionskostnader, kostnader för information och uppföljning, fler och längre resor samt försvårar och fördyrar samverkan mellan vårdgivare. 2

9 INLEDNING Syftet med denna rapport är att ge en kunskapssammanställning över lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), dess syften och belysa förutsättningarna för att uppnå dem och i vilken mån man kan uttala sig om lagen uppnått sina syften. Har de enskildas inflytande över sitt liv stärkts och har kvaliteten i äldreomsorgen förbättrats? Har mångfalden bland utförarna ökat i form av att det uppstått olika alternativ vad gäller t.ex. inriktning på olika grupper av omsorgstagare eller olika sätt att utföra insatserna på? Med ledning av studier Äldrecentrum genomfört och svenska studier och forskningsöversikter från de senaste sex åren är ambitionen att belysa hur LOV tillämpas och vilken betydelse lagen haft för den enskilde äldreomsorgstagaren. Fokus i denna rapport är på hemtjänsten. BAKGRUND Inledningsvis belyser vi utvecklingen, från 1980 talet då i stort sett all hemtjänst var i egen regi till dagens situation. Från allt i egen regi till mångfald av utförare Utvecklingen, från 1980-talet fram till nu, har inneburit stora förändringar för hemtjänsten. En ambition har varit att möjliggöra för fler äldre att bo kvar i sina hem. Den så kallade kvarboendeprincipen har varit ledstjärna för äldreomsorgen allt sedan ett riksdagsbeslut 1956, men förutsättningarna för äldre att bo hemma skapades först från mitten av 1980-talet i takt med att hemtjänst och hemsjukvård byggdes ut och den avancerade hemsjukvården i hemmet utvecklades. Andra förändringar som har påverkat utvecklingen inom hemtjänst är att vårdtiderna på sjukhus har förkortats och fler äldre lever med sjukdomar tack vare en förbättrad sjukvård. En lägre andel äldre bor i särskilt boende i jämförelse med för 20 år sedan. De insatser som åläggs hemtjänst har som en följd av detta blivit alltmer komplexa och omfattande och förutsätter samarbete mellan hemtjänst och hemsjukvård. På 1980-talet drevs i princip all hemtjänst i Stockholms stad i kommunal regi. Blomsterfonden och Isaac Hirschs seniorbostäder erbjöd i begränsad omfattning hemtjänst i egen regi för sina hyresgäster. Det fanns också några enskilt drivna ålderdomshem och sjukhem, såsom Danvikshem, Borgerskapets Änkehus, Stockholms sjukhem och Stora Sköndal. På samma sätt drevs vårdcentralerna i landstingets egen regi. Det gemen- 3

10 samma ansvaret för vård och omsorg, såväl för finansiering som utförande, var en självklarhet. New public management ett nytt sätt att förmedla offentliga tjänster Under 1980-talet introducerades nya tankar om ledning, styrning och organisering av kommunernas verksamhet, främst inspirerade av den så kallade New Public Managementrörelsen (NPM). NPM kan sägas innehålla ett kluster av idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens metoder att styra sina organisationer. NPMrörelsen har sitt ursprung i en kritik mot det traditionella sättet att utöva styrning och förvaltning inom offentliga organisationer. Ledord i NPM:s världsomfattande reformrörelse är bättre effektivitet, mer värde för (skatte)pengarna och bättre styrning och uppföljning. Metoder som förespråkas för att nå dessa idealtillstånd är bl a konkurrensutsättning, privatisering, målstyrning och decentralisering. [ ] Idéerna om att konkurrensutsätta och marknadisera offentlig sektor vilket debatterades intensivt under 1990-talet är i dessa dagar också ett faktum inom denna sektor (IKE 2010). Tankarna att förmedla offentliga tjänster på ett marknadsliknande sätt står i konstrast mot de principer som gällde tidigare för att organisera offentlig verksamhet. Ett viktigt mål var att säkerställa en oväldig förvaltning. Inom offentlig förvaltning fanns en strävan efter att minska utrymmet för enskilda personer, både politiker och tjänstemän att berika sig på det allmännas bekostnad. Rättssäkra och rättvisa procedurer hamnade därmed i fokus för styrningen av förvaltningarna. (Kastberg 2010) Beställare och utförare För att kunna införa marknadsliknande styrformer i kommunerna och i landstingen krävdes att de kommunala förvaltningarna delades i två delar. En del där den verksamhet som skulle utföras beställdes och en del där tjänsterna utfördes. För äldreomsorgen innebar detta att den tidigare funktionen som hemvårdsassistent, med ett ansvar såväl för myndighetsutövningen som för att arbetsleda de vårdbiträden som utförde hemtjänsten, delades i två delar. De som arbetade med myndighetsutövning blev biståndshandläggare och ingick i beställarorganisationen. De andra blev enhetschefer inom utförarorganisationen. En ändring i kommunallagen 1991 gav kommunerna rätt att låta privata verksamheter ta över utförandet av tjänsterna. Lagändringen utgör den formella grunden för välfärdstjänster i privat regi (Szebehely 2011). 4

11 Konkurrensupphandlingens decennium Efter valet 1991 fick Sverige en ny regering, som slog fast fyra stora uppgifter som skulle dominera regeringens arbete under denna mandatperiod. Den tredje av dem var att förbättra vår välfärd och sociala omsorg genom den valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken som vi kommer att inleda och genom särskilda insatser för de sämst ställda (Regeringsförklaringen 4 oktober 1991). Ett första steg mot öppna marknader för offentliga tjänster var att kommunerna började handla upp entreprenader för olika tjänster. I början av 1990-talet etablerade sig många mindre lokala företag, som efter hand köptes upp av större företag med hela landet som verksamhetsområde. Innehållet i entreprenadavtalen breddades från servicetjänster som matdistribution och städning till hela verksamheter där vård och omsorg också ingår. Stockholms stad, en av föregångskommunerna Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade 1993 att genomföra ett program för konkurrensutsättning av stadens olika verksamheter. Ambitionen var att 20 procent av stadens verksamhet skulle konkurrensutsättas årligen med start Målet var således att all verksamhet skulle vara konkurrensutsatt inom en femårsperiod. Efter valet 1994 skiftade majoriteten i staden och en koalition bildades mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Koalitionen beslöt den 16 december 1994 att avbryta konkurrensprogrammet i avvaktan på en utvärdering av programmets effekter. Utvärderingen genomfördes av Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE) vid Stockholms Universitet (Jonsson 1996). Den visade positiva effekter och den 20 maj 1996 antog kommunfullmäktige en ny strategi för konkurrensutsättning benämnd Upphandling Utgångspunkterna i denna policy var att: Rätt utformad och genomförd anbudsupphandling leder generellt sett till att stadens verksamheter kan förbättras. Rätt utformad och genomförd anbudsupphandling är förenlig med principerna för den generella välfärdspolitiken och andra väsentliga politiska mål för de kommunala verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter i policyn var kvalitetskrav på upphandlade tjänster, användarsamråd och användarinflytande, information till anställda och utnyttjande av de anställdas erfarenheter vid förfrågningsunderlag samt vid utformandet av anbud från egen regi, insyn m.m. Fram till valet i september 1998 fungerade upphandlingspolicyn Upphandling 1996 som gällande styrdokument. Efter valet 1998 antogs den 26 april 1999 en ny policy Upphandling, konkurrens och valfrihet av de borgerliga partier som då hade majoriteten i kommunfullmäktige. Enligt denna policy skulle all verksamhet som inte innefattade strategiska ledningsfunktioner eller myndighetsutövning upphandlas i konkurrens. Målet 5

12 var att säkerställa önskad kvalitet samtidigt som kostnaderna skulle pressas. Samtliga nämnder var ålagda att årligen redovisa en aktivitetsplan för upphandlingen i konkurrens. I programmet ingick även att underlätta för de anställda i kommunala enheter att knoppa av verksamheter genom att starta eget och driva enheterna vidare, i privat regi på uppdrag av Stockholms stad (Stockholms stad 2004). I en uppföljning 2002 av två avbrutna upphandlingar (Hjalmarson 2003) konstateras inledningsvis att avbrutna entreprenadupphandlingar är en relativt ny företeelse inom äldreomsorgen. Att kommunen anser att samtliga inkomna anbud är för höga och istället ger uppdraget till den egna verksamheten. Under en rad år på 90-talet kunde anbudsupphandlingen ge mer äldreomsorg för pengarna. Har vi plötsligt kommit till vägs ände, där det inte längre går att pressa kostnaderna ytterligare? Vi kanske inte ens kan bedriva verksamheten inom de ramar som redan finns? Kvalitet och valfrihet betonas Under början av 2000-talet framstod problemen med upphandling i konkurrens allt mer tydligt, och kritiken kom både från beställare och från utförare. Ersättningsnivåerna hade hamnat så lågt att det inte fanns någon koppling mellan de kvalitetskrav nämnderna ställde och de medel som ställdes till förfogande. Kontraktstiderna innebar att verksamheten påverkades negativt inför varje ny konkurrensutsättning. Redan ett år innan avtalstidens slut fanns det risk för att utbildnings- och utvecklingsverksamhet avstannade. Entreprenörer kunde vara tveksamma till långsiktiga investeringar, t.ex. i personalens kompetens, och skifte av entreprenör vid ny upphandling var negativt för kontinuiteten i arbetet. Tankar föddes om att låta entreprenörerna driva en verksamhet där kontinuitet fick väga tyngre än anbudstider, och där den enskilde skulle kunna bli kunden i stället för kommunen. Att anbudsgivarna skulle tävla med kvalitet, inte priset, var en av de idéer som framfördes av såväl (M) som (S). Frågan om olika utförare blev mindre politiskt kontroversiell. Upphandlingarna skulle gå från att vara prisstyrda till kvalitetsstyrda, något som är betydligt mer komplext. Kundval betraktades som förutsättning för valfrihet Norén (2003) menar att svenska kundvalsmodeller innebär att politikerna utnyttjar medborgarnas aktiva val för att organisera offentlig verksamhet och att det är ett avsteg från den tidigare planeringsorienterade hierarkiska modellen. Enligt Norén bygger styrning med valfrihet på tre principer. De är att man bejakar medborgarnas egenintresse, att det finns fristående producenter som konkurrerar med varandra och en autonom organisering. Kommunernas uppgift är att skapa spelregler som gör att valfriheten kan utövas, konkurrens uppstå och negativa effekter förhindras. 6

13 De offentliga marknaderna kallas ofta kvasimarknader för att skilja dem från andra marknader. Ferlie et al (1996) pekar på fem olika aspekter där de offentliga marknaderna skiljer sig ifrån den privata sektorn. De är 1. att offentliga sektorns organisationer inte syftar till att göra vinst 2. vad som produceras inom offentlig sektor bestäms av politiska beslut 3. den offentliga sektorn har en starkare reglering av att kunder ska behandlas lika 4. verksamheten är skattefinansierad och resurserna förmedlas via politiska prioriteringar 5. personalgrupperna inom offentlig verksamhet är professionella yrkesutövare med lång utbildning och stark ställning En annan egenskap hos tjänsterna på de offentliga marknaderna är att det finns en lag som ålägger kommunerna, landstingen eller staten, att tillhandahålla tjänsterna till medborgarna. Enligt Besley och Ghatak 2003 kännetecknas offentliga tjänster av att det är tjänster som staten har ett särskilt ansvar för eftersom det inte går att förlita sig på att marknaden ska tillhandahålla dem i tillräcklig utsträckning. ( Kastberg 2011) Syftet med kundvalsmodellen i Stockholms stad var enligt tjänsteutlåtande till Stockholms kommunstyrelse (dnr /01) att ge brukarna möjlighet att välja mellan olika utförare av de tjänster, som biståndsbeslutet berättigar till. Kundvalsmodellen skall vara så konstruerad att den ger förutsättningar för att en mångfald av utförare skall kunna etablera sig och ge förutsättningar för konkurrens och kvalitet inom området. Snabb ökning av privat drift under 2000-talet Först ut att införa kundval var Nacka kommun, där denna form introducerades redan Stockholms stad införde kundval i hemtjänsten Stockholms stad aktualiserade i samband med detta hos regeringen att det fanns oklarheter i lagstiftningen kring hur en kundvalsmodell kan utformas för att inte strida mot regelverket för offentlig upphandling. Pensionärerna kan sedan dess välja vilken hemtjänstenhet som ska utföra hjälpen. Motiven för reformen var både att ge de äldre ett ökat inflytande och att stimulera utvecklingen inom hemtjänsten, bland annat genom ökad konkurrens. Under de första tio åren av 2000-talet har utvecklingen mot att allt mer av hemtjänsten utförs av privata aktörer varit snabb. Den 1 oktober 2001 var andelen som hade privat utförare av hemtjänst åtta procent av omsorgstagarna i hela landet, likaså åtta procent av all beviljad tid. I Stockholms stad var motsvarande andel 26 resp. 27 procent, i hela Stockholms län 20 resp. 22 procent (högst låg Nacka med 40 %). Den 1 oktober 2011 var andelen i riket 16 procent av omsorgstagarna och 20 procent av den beviljade tiden. I Stockholms stad var motsvarande andel 59 resp. 64 7

14 procent 1. I hela Stockholms län var den 50 resp. 56 procent (lägst: Botkyrka 1 %, Nykvarn, Sigtuna, Upplands-Bro, Vaxholm 0 %; högst Nacka med 100 %, se figur 1 och tabell 6 i bilaga 1). Ökningen av privata aktörer avser främst företag som drivs med vinstsyfte, medan non-profitverksamheternas andel av äldreomsorgen är relativt oförändrad över perioden , ca 2-3 procent. (Szebehely 2011). Lagen om valfrihetssystem (LOV) Motiven för lagen om valfrihetssystem LOV trädde i kraft 2009 och är ett alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Någon av dessa båda lagar måste väljas om kommunen inte driver verksamheten i egen regi. Lagen infördes för att klarlägga rättsläget och för att stimulera kommuner och landsting att införa kundval. Valfrihetssystemen ska ge medborgarna möjligheten att välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. De förväntas ge incitament till att utbudet anpassas till den enskildes önskemål och att mångfald och kvalitet på så vis främjas. Ett medel för det är att skapa möjligheter för privata företag och organisationer att utföra tjänster som kommunen eller landstinget tidigare ensamma utfört i egen regi. I betänkandet LOV att välja (SOU 2008:15) redovisas utredarens uppdrag som främst att undersöka förutsättningarna för att ge äldre personer och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser. I regeringens proposition (2008/09:29) anför föredragande statsrådet att LOV är en del av strävandet att sätta brukaren i fokus, maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare, ökad valfrihet och ökat inflytande, fler utförare och större mångfald. Genom det ökade brukarinflytandet ökar också kvaliteten på tjänsterna. Ett annat skäl till lagförslaget är att rättsläget har varit oklart om hur valfrihetsmodeller förhåller sig till upphandlingslagstiftningen (prop. sid 54). Vad innehåller lagen om valfrihet? LOV gäller vissa tjänster inom hälsovård och socialtjänst, som primärvård inom landstingen och äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning inom kommunerna. Alla landsting ska sedan den 1 januari 2010 ha valfrihetssystem. Det kallas ofta vårdval i primärvården. I landstingens övriga verksamhet och i kommunernas verksamhet är det upp till varje kommun eller landsting att utforma och införa system enligt LOV. 1 Jämförelserna över tid är osäkra eftersom socialtjänststatistiken för hemtjänst förändrades 2007, då inkluderades matleveranser och trygghetslarm i hemtjänst. 8

15 Av lagen framgår att med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med (kap 1 1). Lagen ger landstinget/kommunen skyldighet att lämna information, om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med, till de enskilda personer som ska välja. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig (kap 9 1). För den som inte väljer ska landstinget respektive kommunen tillhandahålla ett så kallat ickevalsalternativ (9 kap. 2). Kommunerna och landstingen ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt (1 kap 2 ). Det är tillåtet att ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor (4 kap. 2). Däremot är det inte tillåtet att ställa som villkor att en utförare ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan (5 kap 1). Landstinget/kommunen kan utesluta en sökande bl.a. om denne gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta (7 kap. 1 mom. 4). Andra uteslutningsskäl är t.ex. att leverantören är försatt i konkurs eller liknande, inte skött inbetalningar av skatt eller socialförsäkringsavgifter eller lämnat felaktiga uppgifter (LOV 7 kap 1 ). Den upphandlande myndigheten ska godkänna alla sökande som uppfyller de krav som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits av skäl som finns i kap 7 1 (kap. 8, 1). LOV ger således företag etableringsfrihet inom de ramar lagen anger och de krav kommunen ställt upp i anbudsförfrågan, att utföraren inte är försatt i konkurs eller liknande I propositionen (2008/09:29 sid 73) tydliggörs att den ansvariga nämnden har ansvaret för hur verksamheten bedrivs oavsett om det är i egen regi eller upphandlat via LOU eller LOV. I propositionen varnar regeringen för att ställa för höga krav, eftersom det innebär att färre externa utförare kommer att vara intresserade och ha möjlighet att uppfylla kraven. Med för många och för höga krav riskerar man en likritning av verksamheterna och att mångfald motverkas. Regeringen är dock tydlig med att kravet på att insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska vara av god kvalitet måste uppfyllas. Regeringen konstaterar samtidigt att, Arbetet med kvalitetsfrågor inom socialtjänsten är [ ] synnerligen komplicerat och det råder total enighet bland myndigheter och forskare att det troligen återstår ett mångårigt arbete innan trovärdiga, och av alla aktörer accepterade, kvalitetskriterier kan presenteras och innan man har lyckats ringa in vilka kvalitetsaspekter som har en sådan angelägenhetsgrad att de bör preciseras i nationella kvalitetskrav. Kommunen ska behandla alla aktörer lika, ingen får gynnas eller missgynnas. Alla krav som ställs i förfrågningsunderlaget ska vara rimliga i förhållande till de mål som eftersträvas. Enligt regeringens mening bör 9

16 högre krav kunna ställas avseende t.ex. ekonomisk kapacitet och omvårdnadskompetens på en leverantör som tillhandahåller ett särskilt boende än på en leverantör som tillhandahåller vissa hemtjänstinsatser (prop 2008/09:29 sid 62). Regeringens bedömning är att i de kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem enligt LOV kommer små företag och i synnerhet kvinnors företagande att främjas. Antalet små företag kommer att öka och en större mångfald av företag och organisationer som tillhandahåller vård- och omsorgstjänster kommer att finnas på marknaden (a.a. sid 132). Önskan att få fler aktörer och främja kvinnligt företagande gör att regeringen såg det som önskvärt att det ska gå att börja bedriva företag i liten skala. För att detta ska vara möjligt bör kommuner och landsting utforma sina förfrågningsunderlag så att även mindre företag kan uppfylla kraven (a.a. sid 62). Skyldigheten att utse utförare för den som inte väljer själv Den upphandlande myndigheten ska tillhandahålla ett så kallat ickevalsalternativ för den enskilde som inte väljer leverantör (LOV 9 kap 2 ). Av propositionen framgår att för vissa typer av tjänster kan den upphandlande myndighetens egenregiverksamhet vara det bästa ickevalsalternativet, eftersom huvudansvaret för verksamheten trots allt ligger på myndigheten (prop 2008/09:29 sid 99). Skillnaden mellan LOU och LOV LOV tillkom bl.a. för att möjliggöra modeller där det är kunden/vårdtagaren som väljer utförare, inte kommunen, och ge utförarna långsiktighet. LOU ansågs ha nackdelar när den används inom vård och omsorg. Entreprenaden är tidsbegränsad, vilket motverkar kontinuitet, liksom långsiktiga satsningar på t.ex. personalens kompetensutveckling. Verksamhetsutveckling riskerar att stanna av när entreprenadtiden närmar sig sitt slut och ny upphandling ska ske. När upphandling sker i syfte att få en priskonkurrens kan det innebära att kvalitetshänsyn inte kommer i första rummet. Omsorgstagaren hade inget inflytande alls på vem som skulle bli ny ansvarig för det särskilda boendet eller hemtjänsten. LOV innebar på alla dessa punkter ett nytänkande. Den grundläggande skillnaden mellan LOU och LOV är att enligt LOU träffar en kommun eller ett landsting efter upphandling i konkurrens avtal med en viss utförare om att bedriva viss tjänst, t.ex. att utföra hemtjänst i viss del av kommunen. Kontraktet avser viss tidsperiod, varefter ny anbudsupphandling ska genomföras. När LOV tillämpas kan alla företag som uppfyller de villkor kommunen/landstinget ställt upp bli godkänd utförare, och valet av företag är då den enskilde omsorgstagarens. Företagen garanteras således inga volymer, men har inom ramen för de kvalitetskrav som ställs etableringsfrihet. I upphandling enligt LOV är priset för tjänsten 10

17 fastställd, och lika för alla utförare. LOV skapar jämfört med LOU bättre förutsättningar för långsiktighet och kontinuitet. Annonsering Alla valfrihetssystem annonseras på Där finns alltid uppdaterad information om de valfrihetssystem som är igång i landets kommuner och landsting. Där finns också kommunernas och landstingens annonser om sina valfrihetssystem. Annonserna ska enligt LOV vara tillgängliga för alla och kostnadsfria att läsa. Av annonserna framgår vilka krav kommunen eller landstinget ställer på den leverantör som vill bli godkänd i ett valfrihetssystem. Det är löpande annonsering, det vill säga, en leverantör kan när som helst lämna in ansökan att bli godkänd. Allt fler kommuner tillämpar LOV Socialstyrelsen följer utvecklingen av valfrihetssystem i de kommuner som under åren beviljats stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med LOV. Uppföljningen visar att 45 kommuner hade valfrihetssystem i mars 2010 jämfört med 133 kommuner december Ytterligare 42 kommuner var i december 2012) i färd med att införa valfrihetssystem (Socialstyrelsen, 2013). I 35 kommuner fanns i december 2012 ett beslut om att inte införa valfrihetssystem enligt LOV (Socialstyrelsen 2013). Sjutton av dessa kommuner är glesbygdskommuner, men här finns också en storstadskommun (Malmö). Tjugoen kommuner angav i Socialstyrelsens enkät 2011 politiska skäl. Några glesbygdskommuner hänvisar till att det är svårt få lokala aktörer, och att de stora aktörerna som Carema och Attendo inte är intresserade av att etablera sig i kommunen (Socialstyrelsen, 2012). Göteborgs stad har ännu inte bestämt sig för om LOV ska införas. Tabell 1. Utvecklingen i landets 290 kommuner av användandet av LOV mars-10 okt-10 dec-11 dec-12 Kommuner som inte beslutat om valfrihetssystem enligt LOV Kommuner som är på väg att införa valfrihetssystem enligt LOV Kommuner som har valfrihetssystem enligt LOV i drift Kommuner som fattat politiskt beslut om att inte införa LOV Kommuner som inte ansökt om stimulansbidrag Källa: Socialstyrelsen 2012 och

18 Av de 133 kommuner som till och med 2012 hade beslutat att tillämpa LOV avsåg valfriheten all hemtjänst i 97 kommuner och enbart serviceinsatser i 18 kommuner. I 25 kommuner som har ansvaret för hemsjukvård var också hemsjukvården inkluderad i valfriheten. Fyra kommuner tillämpade LOV även för särskilt boende (Socialstyrelsen 2013). Omvärldsförändringar Den genomsnittlige hemtjänstmottagaren 2010 skiljer sig mycket från den som hade hemtjänst Andelen äldre (65+) som har hemtjänst har minskat från 14 till 10 procent (hemtjänst i servicehus inräknat) från 1990 till Det har samtidigt skett en tydlig förskjutning, från de med lätta hälsoproblem till de som har betydande hälsoproblem. Färre får hjälp, men de som får hjälp får genomsnittligt sett fler timmar (Lagergren 2012). De som idag ska välja hemtjänst har således på grund av sina hälsoproblem andra förutsättningar att välja än de som fick hemtjänst för tjugo år sedan. Samtidigt har det genom avgiftssystemet för hemtjänst och bidrag via skatterabatt för hushållsnära tjänster uppstått ekonomiska incitament för äldre med goda inkomster att köpa de serviceinsatser de behöver som annars kan ingå i hemtjänsten. Äldre med låg pension betalar låg eller ingen avgift, medan äldre med hög pension kan få betala kommunens självkostnad för att utföra hjälpen om de har få timmar hjälp per månad. Det kan då bli billigare att själva betala tjänsten och få avdrag för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag. 12

19 LAGEN I PRAKTIKEN Redovisningen av olika erfarenheter av LOV i detta kapitel utgår från de tre huvudintressenterna för kundvalssystem, som Konkurrensverket identifierar (2012). De är brukarna, kommunerna och utförarna. I det fjärde avsnittet redovisas vad som kan sägas om effekter av LOV. Fokus är på hemtjänsten. Den enskildes val Socialstyrelsen (2011) sammanfattar förutsättningarna för att enskilda individer ska kunna välja. De är att det finns utförare att välja emellan, d.v.s. mångfald att det är lätt att byta utförare att de tjänster som erbjuds är tydligt definierade och möjliga att följa upp att befolkning och patienter har tillgång till korrekt information som är lätt att komma åt och anpassad till den enskilde personens förutsättningar Ytterligare en förutsättning är att ersättningen för tjänsten följer den enskilde. Välja utförare LOV ger den enskilde möjlighet att välja bland de utförare som ingår i kommunens kundvalssystem. En förändring i Socialtjänstlagen (Kap 5, 5 tredje stycket, se nedan) avser att stärka den enskildes inflytande över vad som utförs, men inflytande över vem som gör vad ligger utanför det som LOV reglerar. Ett par studier Äldrecentrum gjort (Hjalmarson, 2003; Hjalmarson & Norman, 2004) av kundval i hemtjänsten visade att pensionärerna var nöjda med att få välja utförarenhet. Samtidigt visade resultaten att de inte tyckte att valet av vilken utförare som ger hjälpen var det viktigaste. Pensionärerna ville hellre ha inflytande över vilken hjälp de skulle få och hur den skulle utföras. Vilka personer som gav hjälpen var också av stor betydelse för brukarna. Viktigt är alltså att bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp (Wikström 2005). I detta ingår att få välja vem som kommer hem till en, när denne ska komma och vad denne ska göra. Inget av detta regleras dock i LOV. Indirekt kan dock LOV antas öka möjligheten att påverka vem som kommer och vad som görs. Vetskapen finns hos utförarna att för att få det goda rykte som krävs för att få nya omsorgstagare måste de vara lyhörda för omsorgstagarna. 13

20 Brukare vill typiskt sett ha valfrihet över vad som ska utföras och hur ofta, snarare än vem som ska göra det. I den meningen kan valfrihetsreformen i någon mening upplevas som missvisande. Verklig valfrihet gäller först när brukarna får bättre inflytande om vilka tjänster som ska ingå i hemtjänsterbjudandet (Lundvall 2012). Vad man kan få hjälp med är en fråga för myndighetsutövning, biståndsprövning enligt socialtjänstlagen. LOV påverkar inte hur myndighetsutövningen utförs. Beslut om hemtjänst kan såväl vara detaljerad vad gäller vilka insatser som beviljas som mer generell, där större spelutrymme lämnas åt omsorgstagaren att använda beviljad tid. Genom ett tillägg i socialtjänstlagen, Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. (Kap 5, 5 tredje stycket; Lag 2010:427) har riksdagen tydliggjort att det också finns en önskan att omsorgstagarna ska ha inflytande över det som är det primära, i sin vardag hemma. Det finns ännu inga utvärderingar som visar effekterna av denna lagändring. Enligt en litteraturgenomgång Socialstyrelsen gjort är det få äldre som väljer utförare, men att de flesta ser det som positivt att kunna välja. Av svaren från omsorgstagare som refereras i denna studie framgår att äldre vill veta hur hemtjänsten kommer att fungera i vardagen, till exempel om personalen kommer den tid som bestämts eller hur vanligt det är med sjukfrånvaro. När de äldre berättar om hemtjänstinsatser som de redan har beviljats framgår även följande aspekter som viktiga: Många värderar relationen till personalen mycket högt. De enskilda vårdbiträdena är ofta mer betydelsefulla för de äldre än de olika utförarna. Personalen upplevs ofta som stressad och hinner bara göra det allra viktigaste. De äldre önskar så låg omsättning som möjligt bland personalen. Det är viktigt att utföraren informerar i förväg om det kommer ett nytt vårdbiträde och att personen då kan legitimera sig. Äldre vill gärna kunna nå personalen via telefon. Personalens kompetens är viktig. (Socialstyrelsen 2011 a) Den enskildes möjlighet att välja och välja om Positivt att få välja En tidig utvärdering av kundvalet i Stockholms stad visade att en stor majoritet av de intervjuade pensionärerna uppskattade möjligheten att få välja hemtjänstenhet, även de som inte hade valt själva. Pensionärerna framhöll möjligheten att kunna byta hemtjänstenhet som en positiv föränd- 14

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? Heléne Nellvik & Katarina Piuva En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? En rapport om organiseringen av insatser till äldre med missbruk/samsjuklighet i Ekerö och Sundbyberg Forskningsrapport

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv

Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv Om man ska vara stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv En studie om äldreomsorgens chefer och deras förutsättningar Ingrid Hjalmarson Eva Norman Gun-Britt Trydegård Rapporter / Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Hjälp för att bevara eller förändra?

Hjälp för att bevara eller förändra? Hjälp för att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service Sara Erlandsson Rapport i socialt arbete nr. 145, 2014 Sara Erlandsson, Stockholms universitet 2014 ISSN 0281-6288

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG

BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG BISTÅNDSHANDLÄGGARE ETT (O)MÖJLIGT UPPDRAG En översikt av aktuell forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering Eva Norman Pär Schön Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2005:4

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch

framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch framtidens näringsliv: Vård och omsorg en framtidsbransch Styrgruppen för projektet Anita Eriksson-Pallinder Carelink AB Anna-Karin Eklund Vårdförbundet Barbro Johansson Västerås kommun Bengt Franzon Sveriges

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer