Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år 2013"

Transkript

1 Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år Förändringsförslag som kan vidareutvecklas till beslutsförslag.

2 Förväntningar på planen Jag förväntar mig kraftfulla förslag. Och då handlar det inte om att slå ihop två hälsocentraler och dra ned på öppettiderna på familjeläkarjourerna, det krävs betydligt större saker, säger Ann-Margret Knapp. Arbetarbladet 15 oktober 2008 Vi vet att vi har en för stor sjukvårdskostym i länet. Men för att ändra på det krävs politiskt mod och det har tyvärr saknats. Vi måste rannsaka oss själva och konstatera att vi inte klarat av att fatta de beslut som borde ha fattats, säger Ann-Margret Knapp. Gefle Dagblad 25 oktober 2008

3 Heliga kor? Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Tommy Berger, s, räknar med att Svante Lönnbark tar i ordentligt. Vi har inte angett något exakt belopp men jag förväntar mig att de åtgärdsförslag han tar fram ska ge betydligt mer än 150 miljoner kronor, säger han. Svante Lönnbark har fått ett öppet mandat att lägga fram i princip vilka förslag som helst. Inget är att betrakta som heligt. Även de idéer som hittills ansetts politiskt omöjliga till exempel nedläggning av akutsjukhuset i Hudiksvall skulle kunna bli aktuella. - Det finns inga restriktioner i uppdraget, säger Tommy Berger. Gefle Dagblad 18 oktober 2008

4 Landstingsstyrelsens uppdrag Uppdrag till landstingsdirektören den 4 september 2008 att utarbeta en strategisk plan: En långsiktig och resonerande analys av landstingets utbud i relation till kostnadsutveckling, regionkollegor, omvärld och vår egen organisation. Förändringsförslag som är möjliga att utveckla till beslutsförslag. Konsekvensanalyser angående kvalitet, patientsäkerhet och ekonomi.

5 Landstingsstyrelsens uppdrag I uppdraget ingick att analysen skulle ta sin utgångspunkt i följande förhållanden: Den demografiska utvecklingen där allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre, en ökande kostnadsutveckling, statsbidrag som inte följer kostnadsutvecklingen, regionbildning, divisionsorganisationens förutsättningar, produktivitet, kostnadseffektivitet i verksamheten samt politiskt prioriteringsarbete (poliprio).

6 Landstingsstyrelsens scenarioarbete Scenario 2013: Onkologiskt centrum Ny politisk organisation Ny hälso- och sjukvårdsorganisation p g a verksamhetsförändringar Nytt finansieringssystem för hälso- och sjukvården (staten, skatt, försäkringar, individuella resurser) Förändringar i utbudsstrukturen genom vårdval och kvalitetskrav, kostnader och utomlandsvård (+ och -) Fler äldre-äldre och multisjuka Utvecklad geriatrik Scenarioarbete i Ljusdal

7 Landstingsstyrelsens scenarioarbete Forts,: Stor pensionsavgång = kompetensförlust En till ekonomin anpassad sjukvårdskostym Sjukhus med annat innehåll decentraliserad sjukvård nischade sjukhus inom länet och med andra län Avancerad hemsjukvård Kommunens roll kommunaliserad hemsjukvård landstinget och kommunerna jämbördiga parter Samordnad utveckling av it-stöd för patienter och i hemmen (landstinget och kommunerna) Bättre patientsäkerhet

8 Ett renodlat tjänstemannaförslag Den strategiska planen ska presenteras för landstingsstyrelsen under april månad. Det beskedet lämnade den nya majoriteten vid dagens styrelsesammanträde (25/3). Planen ska utgöra ett underlag för arbetet med budget- och planeringsförutsättningar för åren inför beslutet i landstingsfullmäktige i juni. Pressinformation

9 Den strategiska planen Förändringsförslagen har tagits fram av divisionernas ledningsgrupper med flera och de har bedömts av landstingets medicinska råd. Förslagen är logiska i relation till de utvecklingstendenser som finns och den regionbildning som pågår. Förändringsförslagen är genomförbara utan försämrad patientsäkerhet. Förändringsförslagen möjliggör ökad kvalitet, ökad likvärdighet i länet, ökad effektivitet. Patienternas närhet till viss specialiserad vård minskar och det kan upplevas som försämrad kvalitet.

10 Den strategiska planen Utformningen av vårdvalsmodellen är en nyckelfråga för utvecklingen av den nära vården möjligt att premiera hög täckningsgrad och att vikta ersättningen så att t ex multisjuka äldre gynnas. Förslagens omstrukturering av vården i länet ökar förutsättningarna att öka tillgängligheten och infria vårdgarantin. De nya statliga stödet på 63 miljoner kronor (år 2010) är välkommet men räcker inte för att täcka minskade skatteintäkter. Ny SKL-prognos för skatteintäkter presenterades den 23 april.

11 Utgångspunkter Landstinget Gävleborg idag : Låg nettokostnadsökning Trendbrott under läkemedel - inhyrd personal -köpt vård Minskning av antalet anställda (okt-mars) Låga investeringskostnader Förbättringar i Öppna jämförelser Divisionsorganisationen och LOV och framöver: Åtgärdsbehov för att klara ekonomin 2009 Minskade skatteintäkter de kommande åren Entrepenadsättning av kost/städ/transport/bilpool Bollnäs sjukhus i annan regi Vårdvalsreform Regionsamverkan

12 Ständiga förbättringar Fokusområden i den pågående effektiviseringsarbetet: Lean Förbättrad tillgänglighet till specialistvården (K50) Inköpsprocessen Verksamhetsnära administration Balanserade styrkort Fortsatt kvalitetsarbete genom Öppna jämförelser Kvalitet på registrering av diagnoser och åtgärder

13 Decentralisering och centralisering Ger möjlighet att bygga en hälso- och sjukvård för framtiden Vårdens bas ofta och nära Samverkan mellan aktörer Hur och Var Vårdens spets - sällan och samlat Samverkan mellan landsting

14 Utveckling av närsjukvården Avsiktsförklaring: Vi ska aktivt styra utvecklingen av närsjukvården enligt Leon-principen det är effektivt att göra insatserna på lägsta möjliga omhändertagandenivå Vi ska erbjuda så mycket specialistvård som möjligt så nära befolkningen som möjligt ute på våra hälsocentraler och även i hemmet Specialister på plats, konsultstöd, telemedicin, bra ITstöd, ny teknik, nya metoder, nya mediciner är våra medel vi ska ligga i frontlinjen i landet inom detta område! Likvärdig vård i ett län med stora avstånd förutsätter en utvecklad närsjukvård med ett brett utbud

15 Utveckling av närsjukvården Avsiktsförklaring, forts: Närsjukvårdsutvecklingen ska ge ökad tillgänglighet och förbättra servicen för patienterna i sitt närområde En positiv effekt är kompetensväxlingen mellan specialister och familjeläkare Profilering/nischning av familjeläkare är en önskvärd utveckling innebär mer vård nära befolkningen

16 Utveckling av närvården Vårdplatser i samverkan mellan kommun och landsting: Funktion och huvudmannaskap behöver diskuteras med respektive kommun Söderhamn och Västerbacken är en förebild: Det finns andra goda exempel i länet Rosengården, i Ljusdal m fl Det görs kraftansträngningar från kommuner för att minska antalet utskrivningsklara patienter

17 Vårdval Gävleborg Vårdvalssystem innebär fri etablering Samma basuppdrag för alla Vårdpengen följer patientens val av hälsocentral Fast vårdkontakt annan än allmänläkarspecialist Modellen ska leda till en ökad mångfald Tilläggsuppdrag kan variera, även geografiskt Exempel: hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård Ersättningssystem: Ca 80 procent i fast ersättning Täckningsgradsersättning: Målet 80 procent av alla besök Målrelaterade ersättningar Konkurrensneutralitet och kostnadskontroll

18 Vårdval Gävleborg Uppdragsgivaren sätter målen för VAD hälsocentraler inom Vårdval Gävleborg ska uppnå. Leverantören bestämmer HUR och VEM som löser uppgiften på det för patienten bästa och mest kostnadseffektiva sättet. KREATIVITET DYNAMIK OLIKHET MÅNGFALD INNOVATION - UTVECKLING

19 Längre sträckor Medicinsk säkerhet medger längre transporttid

20 Ambulansens utveckling För 25 år sedan var transporten huvuduppgiften och syrgas var den enda behandling patienten kunde få. Förr: Idag: Ambulansen är idag en rullande akutmottagning som ger avancerad vård på plats. Transportavstånd som tidigare ansågs otänkbara är därför fullt rimliga rent medicinskt. Idag har ambulansteamet flera hundra behandlingsalternativ. Behandling påbörjas snabbt och teamet håller hela tiden kontakt med läkare på sjukhuset. Största möjliga trygghet gäller för alla i vårt län. Även de som inte bor nära ett sjukhus eller en hälsocentral.

21 Större underlag Medicinsk kvalitet kräver ökat befolkningsunderlag

22 Medicinska rådets scenario Sjukhusen idag: Hudiksvall Bollnäs Gävle Sandviken Vård i framtiden: Väl utvecklad närvård/närsjukvård Elektiv (planerad) vård aktörer/driftform orter (Bollnäs/Sandviken) Akutsjukvård i framtiden: Hudiksvall avsevärt minskad akutsjukvård Gävle utökat samarbete inom regionen, minskad bredd, minskat djup inom vissa områden Tillspetsat: ½ Hudiksvall och ¾ Gävle. Inte verksamhetsvolym eller antal anställda, utan bredd (funktioner/utbud) och djup (specialisering)!

23 Förändringsförslagens funktion Skapa en logisk och stabil grund för den fortsatta utvecklingen av vården i länet: Stimulera en utökning av närsjukvårdens innehåll Minska verksamheternas sårbarhet Ge nödvändig kostnadsanpassning Möjliggöra långsiktigt kloka investeringar Skapa goda utbildnings- och rekryteringsmöjligheter Skapa en trovärdig struktur som ger framtidstro Grund för arbete med effektivisering och förbättrad kvalitet!

24 Gemensamma nämnare i förändringsförslagen Decentralisering för ökad närhet och bättre effektivitet (Leon-principen): Utökning av behandlingar och besök inom närsjukvården Utveckling av närvården Vårdsplatser i samverkan med kommunerna Centralisering / nischning för ökad kvalitet och bättre effektivitet: Akutverksamhet Viss slutenvård Vårdplatser Operationsverksamhet

25 Förändringsförslag A Gävle Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Utökad akutverksamhet Utökad planerad verksamhet Utökat antal vårdplatser Samlokalisering av akutmottagning och familjeläkarjour

26 Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Förlossning, BB och sluten kvinnosjukvård upphör Sluten barn- och ungdomssjukvård (inkl neonatalvård) upphör Akut kirurgi, ortopedi, öron upphör natt/helg primärjour upphör natt/helg Familjeläkarjour nätter/helger tillkommer Utökad planerad verksamhet Dialysenhet öppnas Vårdplatser internmedicin inkl vissa subspecialiteter utökas kirurgi reduceras, eventuellt även ortopedi IVA-platser ökas i antal ÖNH:s vårdplatser upphör barn- och ungdomssjukvård samt kvinnosjukvård upphör enligt ovan Förändringsförslag A Hudiksvall

27 Förändringsförslag A Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Internmedicinsk akutverksamhet upphör Förändrad dialysverksamhet Operationsverksamhet upphör Vårdplatser upphör internmedicinska vårdplatserna inkl vissa subspecialiteter (48 idag) omfördelas med 33 till Gävle och 15 till Hudiksvall IVA-platser (3 idag) upphör operation 22 vårdplatser

28 Förändringsförslag A Ljusdal, Söderhamn, Sandviken Verksamhetsförändring jämfört med idag: Specialistmottagningar flyttas och ersätts till del av specialiststöd inom närsjukvården Dagkirurgi i Sandviken flyttas till Gävle Kardiologlab. flyttas från Sandviken till Gävle

29 Förändringsförslag A Gävle Verksamheter som ska finnas: Akutverksamhet dygnet runt: kirurgi, ortopedi, ÖNH, ögon, anestesi, onkologi barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP internmedicin med subspecialiteter, PCI infektion Planerad verksamhet (operationer/dagsjukvård/mottagningar) kirurgi, ortopedi, ögon, ÖNH, anestesi, onkologi, hud barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP, habilitering internmedicin med subspecialiteter neurologi, reumatologi, geriatrik, infektion Vårdplatser Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

30 Förändringsförslag A Hudiksvall Verksamheter som ska finnas: Akutverksamhet dygnet runt, alla dagar: internmedicin med vissa subspecialiteter anestesi vuxenpsykiatri Akutverksamhet vardagar dag- och kvällstid: kirurgi, ortopedi Familjeläkarjour nätter/helger Planerad verksamhet (operationer/dagsjukvård/mottagningar) kirurgi, ortopedi, ögon, öron, anestesi barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP (akut dagtid), habilitering internmedicin med vissa subspecialiteter reumatologi dialysenhet forts. nästa bild!

31 Förändringsförslag A Hudiksvall Verksamheter som ska finnas, forts: Vårdplatser intermedicin med vissa subspecialiteter vuxenpsykiatri kirurgi, ortopedi Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

32 Förändringsförslag A Bollnäs Verksamheter som ska finnas: Familjeläkarjour dygnet runt + observationsplatser Planerad verksamhet (mottagningar/dagsjukvård/behandlingsenhet) kirurgi, ortopedi, ögon, öron barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP (akut dagtid), habilitering internmedicin med vissa subspecialiteter reumatologi dialysenhet Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

33 Förändringsförslag A Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 88 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 76 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 12 miljoner kronor Personalförändring: ca 150 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 14 vårdplatser totalt: Gävle ca + 78 platser Hudiksvall ca 19 platser Bollnäs 73 platser

34 Förändringsförslag B Gävle Verksamhetsförändringar jämfört med A: Utökad akutverksamhet (volym) även vardagar/kvällar Hudiksvall Verksamhetsförändringar jämfört med A: Akut kirurgi, ortopedi, öron upphör helt Familjeläkarjour dygnet runt Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med A: Endoskopi upphör

35 Förändringsförslag B Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 103 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 76 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 27 miljoner kronor Personalförändring: ca 130 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 10 vårdplatser totalt: Gävle ca + 88 platser Hudiksvall ca 25 platser Bollnäs 73 platser

36 Förändringsförslag C Hudiksvall Verksamhetsförändringar jämfört med B: Ingen planerad ortopedisk operationsverksamhet Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med B: Planerad operationsverksamhet (ortopedi) med vårdplatser

37 Förändringsförslag C Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 72 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 45 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 27 miljoner kronor Personalförändring: ca 70 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 11 vårdplatser totalt: Gävle ca + 74 platser Hudiksvall ca 29 platser Bollnäs ca 56 platser

38 Anpassningar inom Diagnostik Inga strukturella förändringar: Närsjukvårdsperspektivet: Planerade röntgenundersökningar sker nära patienten Volymer följer specialistvården ökad tyngdpunkt i Gävle Fortsatt utveckling av processer och arbetsmetoder

39 Konsekvensbedömningar Medicin Geografisk tillgänglighet Boende i södra Hälsingland får längre resor till slutenvård Patienter i behov av planerade mottagningsbesök och planerad dagsjukvård (boende i Söderhamns-, Ljusdals-, Sandvikens- och Hofors kommuner) får längre resväg till sina mottagningar i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle Patienter i norra Hälsingland i behov av dialys får närmare till sin dialysenhet

40 Konsekvensbedömningar Medicin Patientströmmar Patienter som söker akut i Bollnäs och som är i behov av medicinsk akutvård, kommer att remitteras till Gävle eller Hudiksvall Antaganden: Boende i Bollnäs/Ovanåker kommer att remitteras till Gävle sjukhus och Söderhamns befolkning till Hudiksvalls sjukhus Patienter med stora akuta hjärtinfarkter går som tidigare till Gävle Patienter med misstänkt stroke går via ambulans till närmaste sjukhus. En ökning av patientresor i form av sjukresor och ambulanstransporter från Södra Hälsingland till Gävle och Hudiksvall

41 Konsekvensbedömningar Medicin Kvalitet Sjukvårdsinsatser skall samordnas mellan specialistvård, primärvård och kommuner För att minska framförallt äldre multisjukas behov av akutsjukvård är närsjukvårdens insatser och en proaktiv geriatrik centralt Med väl fungerande hemtjänstinsatser, god diagnostik och behandling i närsjukvården bör i vissa fall allvarliga sjukdomstillstånd av sviktkaraktär kunna minskas

42 Konsekvensbedömningar Medicin Patientsäkerhet Längre resor, som blir följden av en koncentration, kan i enstaka fall ha betydelse för patientsäkerheten. Med en tydlig organisation kring struktur och samverkan där alla sjukvårdsinsatser inkl. utvecklad ambulanssjukvård är samordnade bör dessa konsekvenser kunna undvikas Rekrytering Koncentrerad verksamhet ökar rekryteringsmöjligheter för läkare. På kort sikt finns viss risk för att vi tappar medarbetare p g a koncentration av verksamheten till Gävle och Hudiksvall Nedläggningshot innebär rekryteringssvårigheter

43 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Vårddagar fördelade i länet (2006) Gävle 61 % Hudiksvall 39 % Antal förlossningar (2008) Gävle 1798 (varav 101 från norduppland) Hudiksvall 856 Mottagningsverksamheterna kommer att finnas kvar som idag

44 Konsumtionsmönster av förlossningar 2008 Bilden visar antal/andel förlossningar per sjukhus samt antal/andel föderskor per kommun totalt 2008 och i genomsnitt per dag Gävle Hudiksvall Totalt Per dag Totalt Per dag Procentuellt fördelning per kommun Ljusdal ,4 6% 4% 3% 12% 32% Hudiksvall Nordanstig Ovanåker , ,9 0,2 0,1 1% 1% 2% 6% 5% 1% 2% 39% 3% 11% 68% Bollnäs Söderhamn Ockelbo Hofors Sandviken 141 0,4 35 0,1 61 0,2 76 0, , ,2 0, % Gävle ,8 1 - Norduppland 101 0,3 - - Hudiksvall Gävle Totalt 2008* , ,3 Totalt 2007 (1 750) (4,8) (981) (2,7) * inklusive Asylsökande, skyddad identitet och utomlänskommuner

45 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Längre resor för kvinnor i norra Hälsingland Vid behov av slutenvård Vid förlossning Förväntade patientströmmar Kvinnor från Södra Hälsinglad Gävle Kvinnor från Norra Hälsingland Gävle eller Sundsvall

46 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Patientsäkerheten bedöms vara på samma nivå som idag Rekryteringar Positiva för Gävle Svårare till ÖV i Hälsingland Arbetsmiljö Påverka enskilda medarbetare pga av arbete i hela länet Möjlighet att följa arbetstidslagen ökar Utbildning Ingen fullständig utbildning av ST-läkare kan bedrivas i Hudiksvall

47 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Vårddagar fördelade i länet (2006) Gävle 60 % Hudiksvall 40 % Barn från Norra Hälsingland konsumerar 28 % av totala antalet vårddagar Mottagningsverksamheterna kommer att finnas kvar som idag (under förutsättning att beslut fattas om sammanslagning av ÖV i södra Hälsingland)

48 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Längre resor för familjer i norra Hälsingland Vid behov av slutenvård Förväntade patientströmmar Barn/familjer från Södra Hälsinglad Gävle Barn/familjer från Norra Hälsingland Gävle eller Sundsvall Utveckling av dagsjukvård i Hudiksvall och Gävle Ambitionen är att minska slutenvård enligt riktlinjerna i NOBAB:s standard

49 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Patientsäkerheten bedöms vara på samma nivå som idag Ökad kompetens inom perinatala vid en koncentration Rekryteringar Positiva för Gävle Svårare till ÖV i Hälsingland Arbetsmiljö Påverka enskilda medarbetare pga av arbete i hela länet Möjlighet att följa arbetstidslagen ökar Utbildning Ingen fullständig utbildning av ST-läkare kan bedrivas i Hudiksvall

50 Gemensamt KK och BUS Konsekvensbedömningar BKPH Förlaget innebär: Fler vårdplatser och förlossningssalar Utökat lokalbehov i Gävle Barn- och ungdomssjukvården och Kvinnosjukvården har ett ömsesidigt beroende till varandra!

51 Konsekvensbedömningar Operation Geografisk tillgänglighet Specialistsjukvården samlas, vilket genererar ändrade patientflöden både vad gäller den akuta och den elektiva verksamheten men ger längre resvägar. De akuta ambulanstransporterna kan förväntas öka något till antal och även längd (destination beroende på vårdbehov och vårdnivå; akut, närakut, o s v), vilket det finns beredskap/utrymme för. Behov av övernattningsmöjligheter och större tidsåtgång för patienter och anhöriga i samband med vårdinsatser.

52 Konsekvensbedömningar Operation Patientströmmar Akuta och elektiva flöden påvekas utifrån sjukhusens respektive profil (mer planerad verksamhet i Hudiksvall). Samverkan inom en större region ger möjlighet att utveckla spetskompetens inom vissa områden, och inom dessa områden ta emot patienter från hela regionen. Omvänt kan man från länet också skicka patienter för bästa behandling till andra län/sjukhus. Under de tider akut operationsverksamhet ej bedrivs i Hudiksvall transporteras större traumaincidenter till Gävle eller Sundsvall.

53 Konsekvensbedömningar Operation Patientströmmar, forts Ögon: 75 akuta patienter ytterligare till Gävle kväll/natt (från ) samt helg. ÖNH: akuta patienter ytterligare till Gävle kväll/natt (från 17.00) samt helg. Ortopedi: 450 akuta operationer ytterligare till Gävle, nattetid (från kl 21.00) samt helg. Kirurgi: ca 320 akuta operationer ytterligare i Gävle, nattetid (från kl 21.00) samt helg.

54 Konsekvensbedömningar Operation Kvalitet och patientsäkerhet Goda möjligheter att stärka båda aspekterna; exempelvis genom att ingrepp av liten volym, som utförs sällan koncentreras till en specialiserad/profilerad utbudsort. Närhet och samverkan med FoU ger ytterligare möjlighet att utveckla de respektive områdena och gör verksamheterna attraktiva för spetskompetenta och forskningserfarna.

55 Konsekvensbedömningar Operation Rekrytering Generellt stärks Gävles position, det kompletta akutsjukhuset ger goda möjligheter till rekrytering och utveckling Befaras att befintlig kompetens framförallt i Bollnäs och till delar också Hudiksvall utarmas. Inom olika verksamhetsområden varierar attraktionskraften i elektiv respektive akut vård mycket, vilket påverkar rekryteringssituationen/ort/sjukhus mycket. Lokaler Om-/nybyggnad av operationsavdelningarna i Gävle och Hudiksvall är oundgängligt (anpassas utifrån volymer, ingreppstyper, dagkirurgi/elektiv, akut). Intensivvårdsavdelningarna och uppvakningsavdelningarna lokalanpassas.

56 Konsekvensbedömningar Operation Effektiviseringar Samordning av vården på färre och större enheter möjliggör rationellare och kostnadseffektivare organisering av verksamheten. Personalen kan nyttjas mer effektivt i o m flexiblare planering och samordning. Bättre möjligheter till kompetensutveckling av personal. Struktur En nyckel för en god utveckling är tydlig struktur på akuta och planerade flöden i länet.

57 Konsekvensbedömningar Primärvård Kvalitet Vårdinsatserna måste samordnas och kontinuerliga vårdplaneringar förstärkas. Flera olika yrkesprofessioner ställer höga krav på samordning av resurserna så att bästa möjliga vård och omsorg kan erbjudas patienterna. Patientströmmar Ett ökat antal patienter kommer att tas om hand av primärvård. Detta innebär en förskjutning av lab/rtgsamt läkemedelskostnad till primärvård. Patientsäkerhet Mångprofessionell vårdplanering samt kommunikation mellan specialistvård, primärvård och kommun krävs för att förbättra vårdkedjan utifrån individens behov.

58 Konsekvensbedömningar Primärvård Rekrytering En viktig bas i vår nuvarande läkarförsörjningsstrategi är våra AT/ST-läkare. Koncentrationen av slutenvården i alternativ B och C innebär troligen att möjligheten till att randning försvåras ytterligare vilket kan påverka våra möjligheter att rekrytera till Hälsingland. Alternativen innebär att randning endast kan ske vid Gävle sjukhus vilket dels ger svårigheter lokalmässigt sätt och dels kan påverka valet av tjänstgöringsort då randning innebär att du som AT/ST-läkare under längre tider skall pendla långa sträckor.

59 Konsekvensbedömningar Primärvård Övrigt Tyngden på hemsjukvården kommer att öka. Vi kommer att vårda fler sjuka och äldre hemma. Ett ökat behov av familjeläkare i hemsjukvården på grund av vårdtyngden. Kostnaderna för hjälpmedel kommer att stiga.

60 Konsekvensbedömningar Diagnostik Allmänt De olika alternativen ger förändringar volymmässigt mellan Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Däremot kvarstår behovet av undersökningar och analyser på dessa orter vilket gör att inga stora struktureffekter uppnås. Lokaler och investeringar Förslaget innebär inga förändringar i lokaler eller medicinsk utrustning inom Laboratoriemedicin. De ökade volymerna i Gävle inom röntgen ger behov av tidigareläggning av vissa investeringar samt viss nyinvestering i Gävle gällande medicinsk utrustning som har relativt lång upphandlingstid. Befintliga lokaler räcker inte, det behövs ytterligare ett antal rum i anslutning till nuvarande lokaler.

61 Konsekvensbedömningar Diagnostik Personalbehov och rekrytering Med utökat akutuppdrag inom röntgen i Gävle nätter och helger beräknas verksamheten övergå från jourberedskap till treskift. Övergång till treskift samt i övrigt ökade volymer medför ökat behov av personal i Gävle. Viss omfördelning kan eventuellt ske från andra orter men förändringen bedöms även medföra nyrekrytering. Inom laboratoriemedicin bedöms nuvarande kapacitet i Gävle klara ökad volym. Möjligheten till distansgranskning av röntgenbilder gör att fysisk omflyttning av läkarresurser inte är nödvändig. Däremot kan förändringen påverka framtida rekrytering.

62 Konsekvensbedömningar Diagnostik Personalbehov och rekrytering, forts. Generellt råder stor brist inom yrkesområdena röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och radiologer som berörs av förändringarna inom division Diagnostik. Verksamheten koncentreras i större utsträckning i förslagen, vilket ger fördelar när det gäller personal till Gävle. Det omvända gäller dock i Bollnäs och Hudiksvall där krympning av verksamheten förstärker svårigheten att rekrytera personal till dessa orter. Patientsäkerhet Tidsfaktorn är viktig då röntgen i Gävle har en ställtid avseende medicinteknisk utrustning, lokaler och personalresurser för att kunna ta emot de ökade volymerna utan risk för arbetsanhopning och ökade väntetider.

63 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Geografisk tillgänglighet Den akuta verksamheten koncentreras helt till Gävle och Hudiksvall får en elektiv vårdprofil, vilket genererar ändrade patientflöden både vad gäller den akuta och den elektiva verksamheten. Generellt ytterligare längre resvägar, dock till delar beroende av tidpunkt och insats (akut styrs alltid till Gävle och elektivt i större utsträckning till Hudiksvall). De akuta ambulanstransporterna kan förväntas öka ytterligare till antal och även längd (destination beroende på vårdbehov och vårdnivå; akut, familjeläkarjour, o s v), vilket det finns beredskap/utrymme för. Kan bli än större behov av övernattningsmöjligheter och ökad tidsåtgång för patienter och anhöriga i samband med vårdinsatser.

64 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Patientströmmar Gävles position som komplett akutsjukhus ger ytterligare möjligheter att stärka båda områdena, såväl som Hudiksvalls sjukhus utifrån den elektiva vårdprofilen. Alla större traumaincidenter till Gävle eller Sundsvall Ortopedi: ca 420 akuta operationer ytterligare till Gävle (d v s total ökning ca 930 från nuläget). Kirurgi: ca 400 akuta operationer ytterligare i Gävle (d v s total ökning 730 från nuläget).

65 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Kvalitet och patientsäkerhet Akutverksamheten är konstant över dygnet, vilket förbättrar förutsättningarna för en kvalitativ och säker vård. Längre avstånd för akutflöden vad gäller de opererande verksamheterna, vilket man dock kan hantera genom att vidareutveckla arbetsmetoder och bygga ändamålsenligare lokaler (exempelvis natt-, dygnsvård på uppvakningsenheterna) Rekrytering En tyngre elektiv vårdprofil gör Hudiksvall attraktivare, annars befarat svårrekryterat. Samverkan Samverkan och förtydligande av vårdnivåer kan förenklas av en organisation som är konstant över tid.

66 Konsekvensbedömningar Operation förslag C Geografisk tillgänglighet Förändrade flöden för den elektiva verksamheten, framförallt vad gäller ortopedin. Patientströmmar Elektiva ortopediska flöden till Bollnäs istället för Hudiksvall. Kvalitet och patientsäkerhet Den ortopediska verksamheten i Bollnäs är välfungerande och kan bibehållas. Risk när kringspecialiteter saknas, till exempel medicinakut.

67 Konsekvensbedömningar Operation förslag C Rekrytering Kompetensen i Bollnäs kan bevaras, gäller framförallt den ortopediska verksamheten. Vårdplatser Ortopedisk verksamhet i Bollnäs med tillhörande vårdplatser.

68 Effektiviseringsarbetet Förändringsförslagen skapar en bra plattform: miljoner kr Fokusområden för att uppnå ytterligare besparingar: 50 miljoner kr inköpsutveckling 30 miljoner kr verksamhetsnära administration 50 miljoner kr effektiviseringar med hjälp av Lean 20 miljoner kr effektiviseringar administration (Lean) 27 miljoner kr ökad tillgänglighet / vårdgaranti (K50) Totalt: miljoner kr

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari 2008 1 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19 Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, 070-655 94 31 Gunnar

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvård PROTOKOLL DATUM 2005-04-21 DIARIENR 24 Förslag om gemensam ögonklinik Utsänt beslutsunderlag med förslag att slå samman de två befintliga ögonklinikerna i länet gicks igenom och kommenterades.

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa en begränsning av förskrivning av receptfria läkemedel

att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa en begränsning av förskrivning av receptfria läkemedel Ledningskontoret, Anders Tollmar Landstingsstyrelsen Öppna medicinska prioriteringar Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade i november 2009 om budget för 2010. Av budgeten framgår att under

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Nationella riktlinjer - höftfrakturer. Landstinget Gävleborgs revisorer

Nationella riktlinjer - höftfrakturer. Landstinget Gävleborgs revisorer Nationella riktlinjer - höftfrakturer Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 5 1.1

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Operationsverksamheten i landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Operationsverksamhet Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

SJUKVÅRDS- POLITISKT PROGRAM 2011-2014

SJUKVÅRDS- POLITISKT PROGRAM 2011-2014 SJUKVÅRDS- POLITISKT PROGRAM 2011-2014 LANDSTINGET GÄVLEBORG Sveriges bästa sjukvård och vård på lika villkor Vi moderater strävar efter att Gävleborgs länsinvånare ska erbjudas Sveriges bästa sjukvård.

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Hälsa Sjukvård Tandvård Viktigt med en strategisk agenda Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv

Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Capio S:t Görans Sjukhus ur ett flödesperspektiv Samverkansnämnden Stockholm Gotland 13 november 2009 PA Dahlberg vvd, chefläkare Agenda Introduktion till Capio S:t Görans Sjukhus och resultat av förbättringsarbetet

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011)

Svar på revisorernas granskning angående vårdgarantin inom JLL (LS/1622/2011) ... Jämtlands Läns Landsting 1(4) Kontaktperson v rdgaranti JLL Marie Norlen Tfn: 063 142475 E-post: marie.norlen@jll.se 2012-01-24 LSj1622j2011 Landstingets revisorer Svar på revisorernas granskning angående

Läs mer

Sammanfattning av vården i SLL under sommaren 2014

Sammanfattning av vården i SLL under sommaren 2014 1 (13) Chefläkare Anna Nergårdh Medicinsk stab Sammanfattning av vården i SLL under sommaren 2014 Sammanfattning Arbetet med att samordna vården inför och under sommaren syftar till att ge alla patienter

Läs mer

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna

Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Kortare väntetider, bättre utnyttjande av operationssalarna Marie Persson Institutionen för datavetenskap och kommunikation Blekinge Tekniska Högskola marie.persson@bth.se Krisjanis Steins Institutionen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007. Hudiksvalls sjukhus

Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007. Hudiksvalls sjukhus Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007 Hudiksvalls sjukhus Svante Lönnbark Landstingsdirektör Gunnar Jansson Förvaltningschef Innehållsförteckning Överenskommelse om ekonomisk ersättning

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin

Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården. Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Så bygger vi nätverk kring den högspecialiserade vården Gerd Lärfars Verksamhetschef Verksamhetsområde Internmedicin Hur ser det ut idag för patienter med neurologiska symptom? Vanligaste sökorsakerna

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer