Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år 2013"

Transkript

1 Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år Förändringsförslag som kan vidareutvecklas till beslutsförslag.

2 Förväntningar på planen Jag förväntar mig kraftfulla förslag. Och då handlar det inte om att slå ihop två hälsocentraler och dra ned på öppettiderna på familjeläkarjourerna, det krävs betydligt större saker, säger Ann-Margret Knapp. Arbetarbladet 15 oktober 2008 Vi vet att vi har en för stor sjukvårdskostym i länet. Men för att ändra på det krävs politiskt mod och det har tyvärr saknats. Vi måste rannsaka oss själva och konstatera att vi inte klarat av att fatta de beslut som borde ha fattats, säger Ann-Margret Knapp. Gefle Dagblad 25 oktober 2008

3 Heliga kor? Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Tommy Berger, s, räknar med att Svante Lönnbark tar i ordentligt. Vi har inte angett något exakt belopp men jag förväntar mig att de åtgärdsförslag han tar fram ska ge betydligt mer än 150 miljoner kronor, säger han. Svante Lönnbark har fått ett öppet mandat att lägga fram i princip vilka förslag som helst. Inget är att betrakta som heligt. Även de idéer som hittills ansetts politiskt omöjliga till exempel nedläggning av akutsjukhuset i Hudiksvall skulle kunna bli aktuella. - Det finns inga restriktioner i uppdraget, säger Tommy Berger. Gefle Dagblad 18 oktober 2008

4 Landstingsstyrelsens uppdrag Uppdrag till landstingsdirektören den 4 september 2008 att utarbeta en strategisk plan: En långsiktig och resonerande analys av landstingets utbud i relation till kostnadsutveckling, regionkollegor, omvärld och vår egen organisation. Förändringsförslag som är möjliga att utveckla till beslutsförslag. Konsekvensanalyser angående kvalitet, patientsäkerhet och ekonomi.

5 Landstingsstyrelsens uppdrag I uppdraget ingick att analysen skulle ta sin utgångspunkt i följande förhållanden: Den demografiska utvecklingen där allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre, en ökande kostnadsutveckling, statsbidrag som inte följer kostnadsutvecklingen, regionbildning, divisionsorganisationens förutsättningar, produktivitet, kostnadseffektivitet i verksamheten samt politiskt prioriteringsarbete (poliprio).

6 Landstingsstyrelsens scenarioarbete Scenario 2013: Onkologiskt centrum Ny politisk organisation Ny hälso- och sjukvårdsorganisation p g a verksamhetsförändringar Nytt finansieringssystem för hälso- och sjukvården (staten, skatt, försäkringar, individuella resurser) Förändringar i utbudsstrukturen genom vårdval och kvalitetskrav, kostnader och utomlandsvård (+ och -) Fler äldre-äldre och multisjuka Utvecklad geriatrik Scenarioarbete i Ljusdal

7 Landstingsstyrelsens scenarioarbete Forts,: Stor pensionsavgång = kompetensförlust En till ekonomin anpassad sjukvårdskostym Sjukhus med annat innehåll decentraliserad sjukvård nischade sjukhus inom länet och med andra län Avancerad hemsjukvård Kommunens roll kommunaliserad hemsjukvård landstinget och kommunerna jämbördiga parter Samordnad utveckling av it-stöd för patienter och i hemmen (landstinget och kommunerna) Bättre patientsäkerhet

8 Ett renodlat tjänstemannaförslag Den strategiska planen ska presenteras för landstingsstyrelsen under april månad. Det beskedet lämnade den nya majoriteten vid dagens styrelsesammanträde (25/3). Planen ska utgöra ett underlag för arbetet med budget- och planeringsförutsättningar för åren inför beslutet i landstingsfullmäktige i juni. Pressinformation

9 Den strategiska planen Förändringsförslagen har tagits fram av divisionernas ledningsgrupper med flera och de har bedömts av landstingets medicinska råd. Förslagen är logiska i relation till de utvecklingstendenser som finns och den regionbildning som pågår. Förändringsförslagen är genomförbara utan försämrad patientsäkerhet. Förändringsförslagen möjliggör ökad kvalitet, ökad likvärdighet i länet, ökad effektivitet. Patienternas närhet till viss specialiserad vård minskar och det kan upplevas som försämrad kvalitet.

10 Den strategiska planen Utformningen av vårdvalsmodellen är en nyckelfråga för utvecklingen av den nära vården möjligt att premiera hög täckningsgrad och att vikta ersättningen så att t ex multisjuka äldre gynnas. Förslagens omstrukturering av vården i länet ökar förutsättningarna att öka tillgängligheten och infria vårdgarantin. De nya statliga stödet på 63 miljoner kronor (år 2010) är välkommet men räcker inte för att täcka minskade skatteintäkter. Ny SKL-prognos för skatteintäkter presenterades den 23 april.

11 Utgångspunkter Landstinget Gävleborg idag : Låg nettokostnadsökning Trendbrott under läkemedel - inhyrd personal -köpt vård Minskning av antalet anställda (okt-mars) Låga investeringskostnader Förbättringar i Öppna jämförelser Divisionsorganisationen och LOV och framöver: Åtgärdsbehov för att klara ekonomin 2009 Minskade skatteintäkter de kommande åren Entrepenadsättning av kost/städ/transport/bilpool Bollnäs sjukhus i annan regi Vårdvalsreform Regionsamverkan

12 Ständiga förbättringar Fokusområden i den pågående effektiviseringsarbetet: Lean Förbättrad tillgänglighet till specialistvården (K50) Inköpsprocessen Verksamhetsnära administration Balanserade styrkort Fortsatt kvalitetsarbete genom Öppna jämförelser Kvalitet på registrering av diagnoser och åtgärder

13 Decentralisering och centralisering Ger möjlighet att bygga en hälso- och sjukvård för framtiden Vårdens bas ofta och nära Samverkan mellan aktörer Hur och Var Vårdens spets - sällan och samlat Samverkan mellan landsting

14 Utveckling av närsjukvården Avsiktsförklaring: Vi ska aktivt styra utvecklingen av närsjukvården enligt Leon-principen det är effektivt att göra insatserna på lägsta möjliga omhändertagandenivå Vi ska erbjuda så mycket specialistvård som möjligt så nära befolkningen som möjligt ute på våra hälsocentraler och även i hemmet Specialister på plats, konsultstöd, telemedicin, bra ITstöd, ny teknik, nya metoder, nya mediciner är våra medel vi ska ligga i frontlinjen i landet inom detta område! Likvärdig vård i ett län med stora avstånd förutsätter en utvecklad närsjukvård med ett brett utbud

15 Utveckling av närsjukvården Avsiktsförklaring, forts: Närsjukvårdsutvecklingen ska ge ökad tillgänglighet och förbättra servicen för patienterna i sitt närområde En positiv effekt är kompetensväxlingen mellan specialister och familjeläkare Profilering/nischning av familjeläkare är en önskvärd utveckling innebär mer vård nära befolkningen

16 Utveckling av närvården Vårdplatser i samverkan mellan kommun och landsting: Funktion och huvudmannaskap behöver diskuteras med respektive kommun Söderhamn och Västerbacken är en förebild: Det finns andra goda exempel i länet Rosengården, i Ljusdal m fl Det görs kraftansträngningar från kommuner för att minska antalet utskrivningsklara patienter

17 Vårdval Gävleborg Vårdvalssystem innebär fri etablering Samma basuppdrag för alla Vårdpengen följer patientens val av hälsocentral Fast vårdkontakt annan än allmänläkarspecialist Modellen ska leda till en ökad mångfald Tilläggsuppdrag kan variera, även geografiskt Exempel: hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård Ersättningssystem: Ca 80 procent i fast ersättning Täckningsgradsersättning: Målet 80 procent av alla besök Målrelaterade ersättningar Konkurrensneutralitet och kostnadskontroll

18 Vårdval Gävleborg Uppdragsgivaren sätter målen för VAD hälsocentraler inom Vårdval Gävleborg ska uppnå. Leverantören bestämmer HUR och VEM som löser uppgiften på det för patienten bästa och mest kostnadseffektiva sättet. KREATIVITET DYNAMIK OLIKHET MÅNGFALD INNOVATION - UTVECKLING

19 Längre sträckor Medicinsk säkerhet medger längre transporttid

20 Ambulansens utveckling För 25 år sedan var transporten huvuduppgiften och syrgas var den enda behandling patienten kunde få. Förr: Idag: Ambulansen är idag en rullande akutmottagning som ger avancerad vård på plats. Transportavstånd som tidigare ansågs otänkbara är därför fullt rimliga rent medicinskt. Idag har ambulansteamet flera hundra behandlingsalternativ. Behandling påbörjas snabbt och teamet håller hela tiden kontakt med läkare på sjukhuset. Största möjliga trygghet gäller för alla i vårt län. Även de som inte bor nära ett sjukhus eller en hälsocentral.

21 Större underlag Medicinsk kvalitet kräver ökat befolkningsunderlag

22 Medicinska rådets scenario Sjukhusen idag: Hudiksvall Bollnäs Gävle Sandviken Vård i framtiden: Väl utvecklad närvård/närsjukvård Elektiv (planerad) vård aktörer/driftform orter (Bollnäs/Sandviken) Akutsjukvård i framtiden: Hudiksvall avsevärt minskad akutsjukvård Gävle utökat samarbete inom regionen, minskad bredd, minskat djup inom vissa områden Tillspetsat: ½ Hudiksvall och ¾ Gävle. Inte verksamhetsvolym eller antal anställda, utan bredd (funktioner/utbud) och djup (specialisering)!

23 Förändringsförslagens funktion Skapa en logisk och stabil grund för den fortsatta utvecklingen av vården i länet: Stimulera en utökning av närsjukvårdens innehåll Minska verksamheternas sårbarhet Ge nödvändig kostnadsanpassning Möjliggöra långsiktigt kloka investeringar Skapa goda utbildnings- och rekryteringsmöjligheter Skapa en trovärdig struktur som ger framtidstro Grund för arbete med effektivisering och förbättrad kvalitet!

24 Gemensamma nämnare i förändringsförslagen Decentralisering för ökad närhet och bättre effektivitet (Leon-principen): Utökning av behandlingar och besök inom närsjukvården Utveckling av närvården Vårdsplatser i samverkan med kommunerna Centralisering / nischning för ökad kvalitet och bättre effektivitet: Akutverksamhet Viss slutenvård Vårdplatser Operationsverksamhet

25 Förändringsförslag A Gävle Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Utökad akutverksamhet Utökad planerad verksamhet Utökat antal vårdplatser Samlokalisering av akutmottagning och familjeläkarjour

26 Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Förlossning, BB och sluten kvinnosjukvård upphör Sluten barn- och ungdomssjukvård (inkl neonatalvård) upphör Akut kirurgi, ortopedi, öron upphör natt/helg primärjour upphör natt/helg Familjeläkarjour nätter/helger tillkommer Utökad planerad verksamhet Dialysenhet öppnas Vårdplatser internmedicin inkl vissa subspecialiteter utökas kirurgi reduceras, eventuellt även ortopedi IVA-platser ökas i antal ÖNH:s vårdplatser upphör barn- och ungdomssjukvård samt kvinnosjukvård upphör enligt ovan Förändringsförslag A Hudiksvall

27 Förändringsförslag A Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Internmedicinsk akutverksamhet upphör Förändrad dialysverksamhet Operationsverksamhet upphör Vårdplatser upphör internmedicinska vårdplatserna inkl vissa subspecialiteter (48 idag) omfördelas med 33 till Gävle och 15 till Hudiksvall IVA-platser (3 idag) upphör operation 22 vårdplatser

28 Förändringsförslag A Ljusdal, Söderhamn, Sandviken Verksamhetsförändring jämfört med idag: Specialistmottagningar flyttas och ersätts till del av specialiststöd inom närsjukvården Dagkirurgi i Sandviken flyttas till Gävle Kardiologlab. flyttas från Sandviken till Gävle

29 Förändringsförslag A Gävle Verksamheter som ska finnas: Akutverksamhet dygnet runt: kirurgi, ortopedi, ÖNH, ögon, anestesi, onkologi barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP internmedicin med subspecialiteter, PCI infektion Planerad verksamhet (operationer/dagsjukvård/mottagningar) kirurgi, ortopedi, ögon, ÖNH, anestesi, onkologi, hud barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP, habilitering internmedicin med subspecialiteter neurologi, reumatologi, geriatrik, infektion Vårdplatser Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

30 Förändringsförslag A Hudiksvall Verksamheter som ska finnas: Akutverksamhet dygnet runt, alla dagar: internmedicin med vissa subspecialiteter anestesi vuxenpsykiatri Akutverksamhet vardagar dag- och kvällstid: kirurgi, ortopedi Familjeläkarjour nätter/helger Planerad verksamhet (operationer/dagsjukvård/mottagningar) kirurgi, ortopedi, ögon, öron, anestesi barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP (akut dagtid), habilitering internmedicin med vissa subspecialiteter reumatologi dialysenhet forts. nästa bild!

31 Förändringsförslag A Hudiksvall Verksamheter som ska finnas, forts: Vårdplatser intermedicin med vissa subspecialiteter vuxenpsykiatri kirurgi, ortopedi Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

32 Förändringsförslag A Bollnäs Verksamheter som ska finnas: Familjeläkarjour dygnet runt + observationsplatser Planerad verksamhet (mottagningar/dagsjukvård/behandlingsenhet) kirurgi, ortopedi, ögon, öron barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP (akut dagtid), habilitering internmedicin med vissa subspecialiteter reumatologi dialysenhet Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

33 Förändringsförslag A Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 88 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 76 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 12 miljoner kronor Personalförändring: ca 150 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 14 vårdplatser totalt: Gävle ca + 78 platser Hudiksvall ca 19 platser Bollnäs 73 platser

34 Förändringsförslag B Gävle Verksamhetsförändringar jämfört med A: Utökad akutverksamhet (volym) även vardagar/kvällar Hudiksvall Verksamhetsförändringar jämfört med A: Akut kirurgi, ortopedi, öron upphör helt Familjeläkarjour dygnet runt Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med A: Endoskopi upphör

35 Förändringsförslag B Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 103 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 76 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 27 miljoner kronor Personalförändring: ca 130 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 10 vårdplatser totalt: Gävle ca + 88 platser Hudiksvall ca 25 platser Bollnäs 73 platser

36 Förändringsförslag C Hudiksvall Verksamhetsförändringar jämfört med B: Ingen planerad ortopedisk operationsverksamhet Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med B: Planerad operationsverksamhet (ortopedi) med vårdplatser

37 Förändringsförslag C Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 72 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 45 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 27 miljoner kronor Personalförändring: ca 70 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 11 vårdplatser totalt: Gävle ca + 74 platser Hudiksvall ca 29 platser Bollnäs ca 56 platser

38 Anpassningar inom Diagnostik Inga strukturella förändringar: Närsjukvårdsperspektivet: Planerade röntgenundersökningar sker nära patienten Volymer följer specialistvården ökad tyngdpunkt i Gävle Fortsatt utveckling av processer och arbetsmetoder

39 Konsekvensbedömningar Medicin Geografisk tillgänglighet Boende i södra Hälsingland får längre resor till slutenvård Patienter i behov av planerade mottagningsbesök och planerad dagsjukvård (boende i Söderhamns-, Ljusdals-, Sandvikens- och Hofors kommuner) får längre resväg till sina mottagningar i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle Patienter i norra Hälsingland i behov av dialys får närmare till sin dialysenhet

40 Konsekvensbedömningar Medicin Patientströmmar Patienter som söker akut i Bollnäs och som är i behov av medicinsk akutvård, kommer att remitteras till Gävle eller Hudiksvall Antaganden: Boende i Bollnäs/Ovanåker kommer att remitteras till Gävle sjukhus och Söderhamns befolkning till Hudiksvalls sjukhus Patienter med stora akuta hjärtinfarkter går som tidigare till Gävle Patienter med misstänkt stroke går via ambulans till närmaste sjukhus. En ökning av patientresor i form av sjukresor och ambulanstransporter från Södra Hälsingland till Gävle och Hudiksvall

41 Konsekvensbedömningar Medicin Kvalitet Sjukvårdsinsatser skall samordnas mellan specialistvård, primärvård och kommuner För att minska framförallt äldre multisjukas behov av akutsjukvård är närsjukvårdens insatser och en proaktiv geriatrik centralt Med väl fungerande hemtjänstinsatser, god diagnostik och behandling i närsjukvården bör i vissa fall allvarliga sjukdomstillstånd av sviktkaraktär kunna minskas

42 Konsekvensbedömningar Medicin Patientsäkerhet Längre resor, som blir följden av en koncentration, kan i enstaka fall ha betydelse för patientsäkerheten. Med en tydlig organisation kring struktur och samverkan där alla sjukvårdsinsatser inkl. utvecklad ambulanssjukvård är samordnade bör dessa konsekvenser kunna undvikas Rekrytering Koncentrerad verksamhet ökar rekryteringsmöjligheter för läkare. På kort sikt finns viss risk för att vi tappar medarbetare p g a koncentration av verksamheten till Gävle och Hudiksvall Nedläggningshot innebär rekryteringssvårigheter

43 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Vårddagar fördelade i länet (2006) Gävle 61 % Hudiksvall 39 % Antal förlossningar (2008) Gävle 1798 (varav 101 från norduppland) Hudiksvall 856 Mottagningsverksamheterna kommer att finnas kvar som idag

44 Konsumtionsmönster av förlossningar 2008 Bilden visar antal/andel förlossningar per sjukhus samt antal/andel föderskor per kommun totalt 2008 och i genomsnitt per dag Gävle Hudiksvall Totalt Per dag Totalt Per dag Procentuellt fördelning per kommun Ljusdal ,4 6% 4% 3% 12% 32% Hudiksvall Nordanstig Ovanåker , ,9 0,2 0,1 1% 1% 2% 6% 5% 1% 2% 39% 3% 11% 68% Bollnäs Söderhamn Ockelbo Hofors Sandviken 141 0,4 35 0,1 61 0,2 76 0, , ,2 0, % Gävle ,8 1 - Norduppland 101 0,3 - - Hudiksvall Gävle Totalt 2008* , ,3 Totalt 2007 (1 750) (4,8) (981) (2,7) * inklusive Asylsökande, skyddad identitet och utomlänskommuner

45 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Längre resor för kvinnor i norra Hälsingland Vid behov av slutenvård Vid förlossning Förväntade patientströmmar Kvinnor från Södra Hälsinglad Gävle Kvinnor från Norra Hälsingland Gävle eller Sundsvall

46 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Patientsäkerheten bedöms vara på samma nivå som idag Rekryteringar Positiva för Gävle Svårare till ÖV i Hälsingland Arbetsmiljö Påverka enskilda medarbetare pga av arbete i hela länet Möjlighet att följa arbetstidslagen ökar Utbildning Ingen fullständig utbildning av ST-läkare kan bedrivas i Hudiksvall

47 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Vårddagar fördelade i länet (2006) Gävle 60 % Hudiksvall 40 % Barn från Norra Hälsingland konsumerar 28 % av totala antalet vårddagar Mottagningsverksamheterna kommer att finnas kvar som idag (under förutsättning att beslut fattas om sammanslagning av ÖV i södra Hälsingland)

48 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Längre resor för familjer i norra Hälsingland Vid behov av slutenvård Förväntade patientströmmar Barn/familjer från Södra Hälsinglad Gävle Barn/familjer från Norra Hälsingland Gävle eller Sundsvall Utveckling av dagsjukvård i Hudiksvall och Gävle Ambitionen är att minska slutenvård enligt riktlinjerna i NOBAB:s standard

49 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Patientsäkerheten bedöms vara på samma nivå som idag Ökad kompetens inom perinatala vid en koncentration Rekryteringar Positiva för Gävle Svårare till ÖV i Hälsingland Arbetsmiljö Påverka enskilda medarbetare pga av arbete i hela länet Möjlighet att följa arbetstidslagen ökar Utbildning Ingen fullständig utbildning av ST-läkare kan bedrivas i Hudiksvall

50 Gemensamt KK och BUS Konsekvensbedömningar BKPH Förlaget innebär: Fler vårdplatser och förlossningssalar Utökat lokalbehov i Gävle Barn- och ungdomssjukvården och Kvinnosjukvården har ett ömsesidigt beroende till varandra!

51 Konsekvensbedömningar Operation Geografisk tillgänglighet Specialistsjukvården samlas, vilket genererar ändrade patientflöden både vad gäller den akuta och den elektiva verksamheten men ger längre resvägar. De akuta ambulanstransporterna kan förväntas öka något till antal och även längd (destination beroende på vårdbehov och vårdnivå; akut, närakut, o s v), vilket det finns beredskap/utrymme för. Behov av övernattningsmöjligheter och större tidsåtgång för patienter och anhöriga i samband med vårdinsatser.

52 Konsekvensbedömningar Operation Patientströmmar Akuta och elektiva flöden påvekas utifrån sjukhusens respektive profil (mer planerad verksamhet i Hudiksvall). Samverkan inom en större region ger möjlighet att utveckla spetskompetens inom vissa områden, och inom dessa områden ta emot patienter från hela regionen. Omvänt kan man från länet också skicka patienter för bästa behandling till andra län/sjukhus. Under de tider akut operationsverksamhet ej bedrivs i Hudiksvall transporteras större traumaincidenter till Gävle eller Sundsvall.

53 Konsekvensbedömningar Operation Patientströmmar, forts Ögon: 75 akuta patienter ytterligare till Gävle kväll/natt (från ) samt helg. ÖNH: akuta patienter ytterligare till Gävle kväll/natt (från 17.00) samt helg. Ortopedi: 450 akuta operationer ytterligare till Gävle, nattetid (från kl 21.00) samt helg. Kirurgi: ca 320 akuta operationer ytterligare i Gävle, nattetid (från kl 21.00) samt helg.

54 Konsekvensbedömningar Operation Kvalitet och patientsäkerhet Goda möjligheter att stärka båda aspekterna; exempelvis genom att ingrepp av liten volym, som utförs sällan koncentreras till en specialiserad/profilerad utbudsort. Närhet och samverkan med FoU ger ytterligare möjlighet att utveckla de respektive områdena och gör verksamheterna attraktiva för spetskompetenta och forskningserfarna.

55 Konsekvensbedömningar Operation Rekrytering Generellt stärks Gävles position, det kompletta akutsjukhuset ger goda möjligheter till rekrytering och utveckling Befaras att befintlig kompetens framförallt i Bollnäs och till delar också Hudiksvall utarmas. Inom olika verksamhetsområden varierar attraktionskraften i elektiv respektive akut vård mycket, vilket påverkar rekryteringssituationen/ort/sjukhus mycket. Lokaler Om-/nybyggnad av operationsavdelningarna i Gävle och Hudiksvall är oundgängligt (anpassas utifrån volymer, ingreppstyper, dagkirurgi/elektiv, akut). Intensivvårdsavdelningarna och uppvakningsavdelningarna lokalanpassas.

56 Konsekvensbedömningar Operation Effektiviseringar Samordning av vården på färre och större enheter möjliggör rationellare och kostnadseffektivare organisering av verksamheten. Personalen kan nyttjas mer effektivt i o m flexiblare planering och samordning. Bättre möjligheter till kompetensutveckling av personal. Struktur En nyckel för en god utveckling är tydlig struktur på akuta och planerade flöden i länet.

57 Konsekvensbedömningar Primärvård Kvalitet Vårdinsatserna måste samordnas och kontinuerliga vårdplaneringar förstärkas. Flera olika yrkesprofessioner ställer höga krav på samordning av resurserna så att bästa möjliga vård och omsorg kan erbjudas patienterna. Patientströmmar Ett ökat antal patienter kommer att tas om hand av primärvård. Detta innebär en förskjutning av lab/rtgsamt läkemedelskostnad till primärvård. Patientsäkerhet Mångprofessionell vårdplanering samt kommunikation mellan specialistvård, primärvård och kommun krävs för att förbättra vårdkedjan utifrån individens behov.

58 Konsekvensbedömningar Primärvård Rekrytering En viktig bas i vår nuvarande läkarförsörjningsstrategi är våra AT/ST-läkare. Koncentrationen av slutenvården i alternativ B och C innebär troligen att möjligheten till att randning försvåras ytterligare vilket kan påverka våra möjligheter att rekrytera till Hälsingland. Alternativen innebär att randning endast kan ske vid Gävle sjukhus vilket dels ger svårigheter lokalmässigt sätt och dels kan påverka valet av tjänstgöringsort då randning innebär att du som AT/ST-läkare under längre tider skall pendla långa sträckor.

59 Konsekvensbedömningar Primärvård Övrigt Tyngden på hemsjukvården kommer att öka. Vi kommer att vårda fler sjuka och äldre hemma. Ett ökat behov av familjeläkare i hemsjukvården på grund av vårdtyngden. Kostnaderna för hjälpmedel kommer att stiga.

60 Konsekvensbedömningar Diagnostik Allmänt De olika alternativen ger förändringar volymmässigt mellan Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Däremot kvarstår behovet av undersökningar och analyser på dessa orter vilket gör att inga stora struktureffekter uppnås. Lokaler och investeringar Förslaget innebär inga förändringar i lokaler eller medicinsk utrustning inom Laboratoriemedicin. De ökade volymerna i Gävle inom röntgen ger behov av tidigareläggning av vissa investeringar samt viss nyinvestering i Gävle gällande medicinsk utrustning som har relativt lång upphandlingstid. Befintliga lokaler räcker inte, det behövs ytterligare ett antal rum i anslutning till nuvarande lokaler.

61 Konsekvensbedömningar Diagnostik Personalbehov och rekrytering Med utökat akutuppdrag inom röntgen i Gävle nätter och helger beräknas verksamheten övergå från jourberedskap till treskift. Övergång till treskift samt i övrigt ökade volymer medför ökat behov av personal i Gävle. Viss omfördelning kan eventuellt ske från andra orter men förändringen bedöms även medföra nyrekrytering. Inom laboratoriemedicin bedöms nuvarande kapacitet i Gävle klara ökad volym. Möjligheten till distansgranskning av röntgenbilder gör att fysisk omflyttning av läkarresurser inte är nödvändig. Däremot kan förändringen påverka framtida rekrytering.

62 Konsekvensbedömningar Diagnostik Personalbehov och rekrytering, forts. Generellt råder stor brist inom yrkesområdena röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och radiologer som berörs av förändringarna inom division Diagnostik. Verksamheten koncentreras i större utsträckning i förslagen, vilket ger fördelar när det gäller personal till Gävle. Det omvända gäller dock i Bollnäs och Hudiksvall där krympning av verksamheten förstärker svårigheten att rekrytera personal till dessa orter. Patientsäkerhet Tidsfaktorn är viktig då röntgen i Gävle har en ställtid avseende medicinteknisk utrustning, lokaler och personalresurser för att kunna ta emot de ökade volymerna utan risk för arbetsanhopning och ökade väntetider.

63 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Geografisk tillgänglighet Den akuta verksamheten koncentreras helt till Gävle och Hudiksvall får en elektiv vårdprofil, vilket genererar ändrade patientflöden både vad gäller den akuta och den elektiva verksamheten. Generellt ytterligare längre resvägar, dock till delar beroende av tidpunkt och insats (akut styrs alltid till Gävle och elektivt i större utsträckning till Hudiksvall). De akuta ambulanstransporterna kan förväntas öka ytterligare till antal och även längd (destination beroende på vårdbehov och vårdnivå; akut, familjeläkarjour, o s v), vilket det finns beredskap/utrymme för. Kan bli än större behov av övernattningsmöjligheter och ökad tidsåtgång för patienter och anhöriga i samband med vårdinsatser.

64 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Patientströmmar Gävles position som komplett akutsjukhus ger ytterligare möjligheter att stärka båda områdena, såväl som Hudiksvalls sjukhus utifrån den elektiva vårdprofilen. Alla större traumaincidenter till Gävle eller Sundsvall Ortopedi: ca 420 akuta operationer ytterligare till Gävle (d v s total ökning ca 930 från nuläget). Kirurgi: ca 400 akuta operationer ytterligare i Gävle (d v s total ökning 730 från nuläget).

65 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Kvalitet och patientsäkerhet Akutverksamheten är konstant över dygnet, vilket förbättrar förutsättningarna för en kvalitativ och säker vård. Längre avstånd för akutflöden vad gäller de opererande verksamheterna, vilket man dock kan hantera genom att vidareutveckla arbetsmetoder och bygga ändamålsenligare lokaler (exempelvis natt-, dygnsvård på uppvakningsenheterna) Rekrytering En tyngre elektiv vårdprofil gör Hudiksvall attraktivare, annars befarat svårrekryterat. Samverkan Samverkan och förtydligande av vårdnivåer kan förenklas av en organisation som är konstant över tid.

66 Konsekvensbedömningar Operation förslag C Geografisk tillgänglighet Förändrade flöden för den elektiva verksamheten, framförallt vad gäller ortopedin. Patientströmmar Elektiva ortopediska flöden till Bollnäs istället för Hudiksvall. Kvalitet och patientsäkerhet Den ortopediska verksamheten i Bollnäs är välfungerande och kan bibehållas. Risk när kringspecialiteter saknas, till exempel medicinakut.

67 Konsekvensbedömningar Operation förslag C Rekrytering Kompetensen i Bollnäs kan bevaras, gäller framförallt den ortopediska verksamheten. Vårdplatser Ortopedisk verksamhet i Bollnäs med tillhörande vårdplatser.

68 Effektiviseringsarbetet Förändringsförslagen skapar en bra plattform: miljoner kr Fokusområden för att uppnå ytterligare besparingar: 50 miljoner kr inköpsutveckling 30 miljoner kr verksamhetsnära administration 50 miljoner kr effektiviseringar med hjälp av Lean 20 miljoner kr effektiviseringar administration (Lean) 27 miljoner kr ökad tillgänglighet / vårdgaranti (K50) Totalt: miljoner kr

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008

Prioritering av landstingets verksamheter. Pressinformation 7 februari 2008 Prioritering av landstingets verksamheter Pressinformation 7 februari 2008 1 Deltagare Svante Lönnbark, landstingsdirektör, 070-559 28 19 Berit Fredricsson, chef Division Primärvård, 070-655 94 31 Gunnar

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Utveckling Dagkirurgi. Informationsärende Landstingsstyrelsen

Utveckling Dagkirurgi. Informationsärende Landstingsstyrelsen Utveckling Dagkirurgi Informationsärende Landstingsstyrelsen 2012-11-28 Vi måste anpassa oss till nya förutsättningar och ha verksamhet som kan utvecklas och vara hållbar över tid! Framtiden.? Vad står

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Landstingets svåra ekonomiska läge

Landstingets svåra ekonomiska läge Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:

Läs mer

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsledningen Handläggare Telefon E-post Diarienr Datum 2010-04-29 1 (5) Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förändras med målet att bli en processinriktad

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014

Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014 Samverkan Ga vleborgs valmanifest 2014 Vår gemensamma vision Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och bygga i vårt län och därför står vi för en politik som arbetar för väl fungerande kollektivtrafik,

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Dialogmöte 16-17 feb 2015

Dialogmöte 16-17 feb 2015 Dialogmöte 16-17 feb 2015 Hälsovalshandbok 2016 Ekonomi Rehabkoordinatorer Samordningsförbund rehab Kampanj 40-årssamtal PAUS Uppfölj, utvärd. hemsjukvård Proaktiv hälsostyrning Mångåkare ambulans Övriga

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart

Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: inte långsiktigt hållbart Bakgrund/syfte Huvudslutsats i närsjukvårdsutredningen: Nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i Norrbotten är inte långsiktigt hållbart avseende: Att trygga en god vård till en allt äldre befolkning med

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Förslag till strategisk plan

Förslag till strategisk plan 2015 Förslag till strategisk plan 2015-2018 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2015-2018 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget Västerbottens län 1 Utgångsläget Nov 2011. Stor utmaning att klara ekonomin. För att fortsatt kunna erbjuda en utvecklad hälso- och sjukvård som också ger utrymme för viktiga satsningar påbörjades en översyn

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län

Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län 1(5) Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Mats Bojestig Landstingsstyrelsen Direktiv för utredning av och förberedelse för införande av vårdval i Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Planeringsdelegationen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 P 4 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-04-18 HSN 1101-0071 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård

Läs mer

Framtidspaket för Skellefteå lasarett För ett livskraftigt lasarett i Skellefteå

Framtidspaket för Skellefteå lasarett För ett livskraftigt lasarett i Skellefteå Framtidspaket för Skellefteå lasarett För ett livskraftigt lasarett i Skellefteå 1 Inledning En väl fungerande sjukvård är oerhört viktigt för medborgarnas trygghet och hälsa. För invånarna i Skellefteå

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Presskonferens Lasarettet i Ystad

Presskonferens Lasarettet i Ystad Presskonferens Lasarettet i Ystad 2013-03-27 Rein Seensalu, projektsamordnare, 0451-298845 Matz Widerström, sjukhuschef Ystad Johan Cosmo, sjukhuschef Kristianstad Eva Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska bl.a. utreda

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården

Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården 2017 Här hittar du information om: Öppettider, telefonnummer, kontaktpersoner Akut dagsjukvård (ADA) Akuta barnflödet Kirurg-, ortopedi-, ÖNH-, BUP, HIA- och

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Bilaga 6 Habilitering & Hjälpmedel Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv Habilitering och Hjälpmedel bedriver mottagningsverksamheter för barn och vuxna i hela Skåne. I Malmö berörs Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Nyanlända barn och ungdomars hälsa

Nyanlända barn och ungdomars hälsa Nyanlända barn och ungdomars hälsa Åsa Linder, handläggare Kristina Nilsson, handläggare Hälso och sjukvårdens ansvar Sedan 2008 är landstingets/regionens ansvar för asylsökande barn och ungdomar är reglerat

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Utredning - Palliativ vård i Region Halland

Utredning - Palliativ vård i Region Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-11 HSS130096 Hälso- och sjukvård Utredning - Palliativ vård i Region Halland Bakgrund Palliativ vård, det vill säga symptomlindrande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Charlotta Gyland Enhetschef 040-675 36 93 charlotta.gyland@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-04 1 (7) Införande av valfrihetssystem för behandling av grå starr i Skåne Ordförandens

Läs mer

Barn- och Ungdomskliniken

Barn- och Ungdomskliniken Barn- och Ungdomskliniken Verksamhet Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Allvårdsavdelning för barn och ungdomar Primärjour inneliggande barn, BB och förlossning Läkarkontroll av BB-barnen Läkarinsatser

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun

Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010 04 20 Kommunala pensionärsrådet Gävle kommun 2010-05-19 1 Aktuella ansökningar Hofors (Åsas Bemanning vi väntar på kompletterande uppgifter) Gävle (Praktikertjänst, planerad driftstart den 1/9) Hudiksvall

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Plan för upphandling av hälso- och sjukvård

Plan för upphandling av hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-01 1 (3) HSN 2016-4776 Handläggare: Marie Hellström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Plan för upphandling av hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 2 Hälsa Sjukvård Tandvård Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Uppföljning av tidigare granskning Information och samverkan mellan vårdgivare inom kommuner och landsting i södra Hälsingland

REVISIONSRAPPORT. Uppföljning av tidigare granskning Information och samverkan mellan vårdgivare inom kommuner och landsting i södra Hälsingland REVISIONSRAPPORT Uppföljning av tidigare granskning Information och samverkan mellan vårdgivare inom kommuner och landsting i södra Hälsingland December 2003 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer