Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år 2013"

Transkript

1 Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens utveckling till år Förändringsförslag som kan vidareutvecklas till beslutsförslag.

2 Förväntningar på planen Jag förväntar mig kraftfulla förslag. Och då handlar det inte om att slå ihop två hälsocentraler och dra ned på öppettiderna på familjeläkarjourerna, det krävs betydligt större saker, säger Ann-Margret Knapp. Arbetarbladet 15 oktober 2008 Vi vet att vi har en för stor sjukvårdskostym i länet. Men för att ändra på det krävs politiskt mod och det har tyvärr saknats. Vi måste rannsaka oss själva och konstatera att vi inte klarat av att fatta de beslut som borde ha fattats, säger Ann-Margret Knapp. Gefle Dagblad 25 oktober 2008

3 Heliga kor? Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Tommy Berger, s, räknar med att Svante Lönnbark tar i ordentligt. Vi har inte angett något exakt belopp men jag förväntar mig att de åtgärdsförslag han tar fram ska ge betydligt mer än 150 miljoner kronor, säger han. Svante Lönnbark har fått ett öppet mandat att lägga fram i princip vilka förslag som helst. Inget är att betrakta som heligt. Även de idéer som hittills ansetts politiskt omöjliga till exempel nedläggning av akutsjukhuset i Hudiksvall skulle kunna bli aktuella. - Det finns inga restriktioner i uppdraget, säger Tommy Berger. Gefle Dagblad 18 oktober 2008

4 Landstingsstyrelsens uppdrag Uppdrag till landstingsdirektören den 4 september 2008 att utarbeta en strategisk plan: En långsiktig och resonerande analys av landstingets utbud i relation till kostnadsutveckling, regionkollegor, omvärld och vår egen organisation. Förändringsförslag som är möjliga att utveckla till beslutsförslag. Konsekvensanalyser angående kvalitet, patientsäkerhet och ekonomi.

5 Landstingsstyrelsens uppdrag I uppdraget ingick att analysen skulle ta sin utgångspunkt i följande förhållanden: Den demografiska utvecklingen där allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre, en ökande kostnadsutveckling, statsbidrag som inte följer kostnadsutvecklingen, regionbildning, divisionsorganisationens förutsättningar, produktivitet, kostnadseffektivitet i verksamheten samt politiskt prioriteringsarbete (poliprio).

6 Landstingsstyrelsens scenarioarbete Scenario 2013: Onkologiskt centrum Ny politisk organisation Ny hälso- och sjukvårdsorganisation p g a verksamhetsförändringar Nytt finansieringssystem för hälso- och sjukvården (staten, skatt, försäkringar, individuella resurser) Förändringar i utbudsstrukturen genom vårdval och kvalitetskrav, kostnader och utomlandsvård (+ och -) Fler äldre-äldre och multisjuka Utvecklad geriatrik Scenarioarbete i Ljusdal

7 Landstingsstyrelsens scenarioarbete Forts,: Stor pensionsavgång = kompetensförlust En till ekonomin anpassad sjukvårdskostym Sjukhus med annat innehåll decentraliserad sjukvård nischade sjukhus inom länet och med andra län Avancerad hemsjukvård Kommunens roll kommunaliserad hemsjukvård landstinget och kommunerna jämbördiga parter Samordnad utveckling av it-stöd för patienter och i hemmen (landstinget och kommunerna) Bättre patientsäkerhet

8 Ett renodlat tjänstemannaförslag Den strategiska planen ska presenteras för landstingsstyrelsen under april månad. Det beskedet lämnade den nya majoriteten vid dagens styrelsesammanträde (25/3). Planen ska utgöra ett underlag för arbetet med budget- och planeringsförutsättningar för åren inför beslutet i landstingsfullmäktige i juni. Pressinformation

9 Den strategiska planen Förändringsförslagen har tagits fram av divisionernas ledningsgrupper med flera och de har bedömts av landstingets medicinska råd. Förslagen är logiska i relation till de utvecklingstendenser som finns och den regionbildning som pågår. Förändringsförslagen är genomförbara utan försämrad patientsäkerhet. Förändringsförslagen möjliggör ökad kvalitet, ökad likvärdighet i länet, ökad effektivitet. Patienternas närhet till viss specialiserad vård minskar och det kan upplevas som försämrad kvalitet.

10 Den strategiska planen Utformningen av vårdvalsmodellen är en nyckelfråga för utvecklingen av den nära vården möjligt att premiera hög täckningsgrad och att vikta ersättningen så att t ex multisjuka äldre gynnas. Förslagens omstrukturering av vården i länet ökar förutsättningarna att öka tillgängligheten och infria vårdgarantin. De nya statliga stödet på 63 miljoner kronor (år 2010) är välkommet men räcker inte för att täcka minskade skatteintäkter. Ny SKL-prognos för skatteintäkter presenterades den 23 april.

11 Utgångspunkter Landstinget Gävleborg idag : Låg nettokostnadsökning Trendbrott under läkemedel - inhyrd personal -köpt vård Minskning av antalet anställda (okt-mars) Låga investeringskostnader Förbättringar i Öppna jämförelser Divisionsorganisationen och LOV och framöver: Åtgärdsbehov för att klara ekonomin 2009 Minskade skatteintäkter de kommande åren Entrepenadsättning av kost/städ/transport/bilpool Bollnäs sjukhus i annan regi Vårdvalsreform Regionsamverkan

12 Ständiga förbättringar Fokusområden i den pågående effektiviseringsarbetet: Lean Förbättrad tillgänglighet till specialistvården (K50) Inköpsprocessen Verksamhetsnära administration Balanserade styrkort Fortsatt kvalitetsarbete genom Öppna jämförelser Kvalitet på registrering av diagnoser och åtgärder

13 Decentralisering och centralisering Ger möjlighet att bygga en hälso- och sjukvård för framtiden Vårdens bas ofta och nära Samverkan mellan aktörer Hur och Var Vårdens spets - sällan och samlat Samverkan mellan landsting

14 Utveckling av närsjukvården Avsiktsförklaring: Vi ska aktivt styra utvecklingen av närsjukvården enligt Leon-principen det är effektivt att göra insatserna på lägsta möjliga omhändertagandenivå Vi ska erbjuda så mycket specialistvård som möjligt så nära befolkningen som möjligt ute på våra hälsocentraler och även i hemmet Specialister på plats, konsultstöd, telemedicin, bra ITstöd, ny teknik, nya metoder, nya mediciner är våra medel vi ska ligga i frontlinjen i landet inom detta område! Likvärdig vård i ett län med stora avstånd förutsätter en utvecklad närsjukvård med ett brett utbud

15 Utveckling av närsjukvården Avsiktsförklaring, forts: Närsjukvårdsutvecklingen ska ge ökad tillgänglighet och förbättra servicen för patienterna i sitt närområde En positiv effekt är kompetensväxlingen mellan specialister och familjeläkare Profilering/nischning av familjeläkare är en önskvärd utveckling innebär mer vård nära befolkningen

16 Utveckling av närvården Vårdplatser i samverkan mellan kommun och landsting: Funktion och huvudmannaskap behöver diskuteras med respektive kommun Söderhamn och Västerbacken är en förebild: Det finns andra goda exempel i länet Rosengården, i Ljusdal m fl Det görs kraftansträngningar från kommuner för att minska antalet utskrivningsklara patienter

17 Vårdval Gävleborg Vårdvalssystem innebär fri etablering Samma basuppdrag för alla Vårdpengen följer patientens val av hälsocentral Fast vårdkontakt annan än allmänläkarspecialist Modellen ska leda till en ökad mångfald Tilläggsuppdrag kan variera, även geografiskt Exempel: hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård Ersättningssystem: Ca 80 procent i fast ersättning Täckningsgradsersättning: Målet 80 procent av alla besök Målrelaterade ersättningar Konkurrensneutralitet och kostnadskontroll

18 Vårdval Gävleborg Uppdragsgivaren sätter målen för VAD hälsocentraler inom Vårdval Gävleborg ska uppnå. Leverantören bestämmer HUR och VEM som löser uppgiften på det för patienten bästa och mest kostnadseffektiva sättet. KREATIVITET DYNAMIK OLIKHET MÅNGFALD INNOVATION - UTVECKLING

19 Längre sträckor Medicinsk säkerhet medger längre transporttid

20 Ambulansens utveckling För 25 år sedan var transporten huvuduppgiften och syrgas var den enda behandling patienten kunde få. Förr: Idag: Ambulansen är idag en rullande akutmottagning som ger avancerad vård på plats. Transportavstånd som tidigare ansågs otänkbara är därför fullt rimliga rent medicinskt. Idag har ambulansteamet flera hundra behandlingsalternativ. Behandling påbörjas snabbt och teamet håller hela tiden kontakt med läkare på sjukhuset. Största möjliga trygghet gäller för alla i vårt län. Även de som inte bor nära ett sjukhus eller en hälsocentral.

21 Större underlag Medicinsk kvalitet kräver ökat befolkningsunderlag

22 Medicinska rådets scenario Sjukhusen idag: Hudiksvall Bollnäs Gävle Sandviken Vård i framtiden: Väl utvecklad närvård/närsjukvård Elektiv (planerad) vård aktörer/driftform orter (Bollnäs/Sandviken) Akutsjukvård i framtiden: Hudiksvall avsevärt minskad akutsjukvård Gävle utökat samarbete inom regionen, minskad bredd, minskat djup inom vissa områden Tillspetsat: ½ Hudiksvall och ¾ Gävle. Inte verksamhetsvolym eller antal anställda, utan bredd (funktioner/utbud) och djup (specialisering)!

23 Förändringsförslagens funktion Skapa en logisk och stabil grund för den fortsatta utvecklingen av vården i länet: Stimulera en utökning av närsjukvårdens innehåll Minska verksamheternas sårbarhet Ge nödvändig kostnadsanpassning Möjliggöra långsiktigt kloka investeringar Skapa goda utbildnings- och rekryteringsmöjligheter Skapa en trovärdig struktur som ger framtidstro Grund för arbete med effektivisering och förbättrad kvalitet!

24 Gemensamma nämnare i förändringsförslagen Decentralisering för ökad närhet och bättre effektivitet (Leon-principen): Utökning av behandlingar och besök inom närsjukvården Utveckling av närvården Vårdsplatser i samverkan med kommunerna Centralisering / nischning för ökad kvalitet och bättre effektivitet: Akutverksamhet Viss slutenvård Vårdplatser Operationsverksamhet

25 Förändringsförslag A Gävle Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Utökad akutverksamhet Utökad planerad verksamhet Utökat antal vårdplatser Samlokalisering av akutmottagning och familjeläkarjour

26 Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Förlossning, BB och sluten kvinnosjukvård upphör Sluten barn- och ungdomssjukvård (inkl neonatalvård) upphör Akut kirurgi, ortopedi, öron upphör natt/helg primärjour upphör natt/helg Familjeläkarjour nätter/helger tillkommer Utökad planerad verksamhet Dialysenhet öppnas Vårdplatser internmedicin inkl vissa subspecialiteter utökas kirurgi reduceras, eventuellt även ortopedi IVA-platser ökas i antal ÖNH:s vårdplatser upphör barn- och ungdomssjukvård samt kvinnosjukvård upphör enligt ovan Förändringsförslag A Hudiksvall

27 Förändringsförslag A Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med idag: Internmedicinsk akutverksamhet upphör Förändrad dialysverksamhet Operationsverksamhet upphör Vårdplatser upphör internmedicinska vårdplatserna inkl vissa subspecialiteter (48 idag) omfördelas med 33 till Gävle och 15 till Hudiksvall IVA-platser (3 idag) upphör operation 22 vårdplatser

28 Förändringsförslag A Ljusdal, Söderhamn, Sandviken Verksamhetsförändring jämfört med idag: Specialistmottagningar flyttas och ersätts till del av specialiststöd inom närsjukvården Dagkirurgi i Sandviken flyttas till Gävle Kardiologlab. flyttas från Sandviken till Gävle

29 Förändringsförslag A Gävle Verksamheter som ska finnas: Akutverksamhet dygnet runt: kirurgi, ortopedi, ÖNH, ögon, anestesi, onkologi barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP internmedicin med subspecialiteter, PCI infektion Planerad verksamhet (operationer/dagsjukvård/mottagningar) kirurgi, ortopedi, ögon, ÖNH, anestesi, onkologi, hud barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP, habilitering internmedicin med subspecialiteter neurologi, reumatologi, geriatrik, infektion Vårdplatser Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

30 Förändringsförslag A Hudiksvall Verksamheter som ska finnas: Akutverksamhet dygnet runt, alla dagar: internmedicin med vissa subspecialiteter anestesi vuxenpsykiatri Akutverksamhet vardagar dag- och kvällstid: kirurgi, ortopedi Familjeläkarjour nätter/helger Planerad verksamhet (operationer/dagsjukvård/mottagningar) kirurgi, ortopedi, ögon, öron, anestesi barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP (akut dagtid), habilitering internmedicin med vissa subspecialiteter reumatologi dialysenhet forts. nästa bild!

31 Förändringsförslag A Hudiksvall Verksamheter som ska finnas, forts: Vårdplatser intermedicin med vissa subspecialiteter vuxenpsykiatri kirurgi, ortopedi Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

32 Förändringsförslag A Bollnäs Verksamheter som ska finnas: Familjeläkarjour dygnet runt + observationsplatser Planerad verksamhet (mottagningar/dagsjukvård/behandlingsenhet) kirurgi, ortopedi, ögon, öron barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård vuxenpsykiatri, BUP (akut dagtid), habilitering internmedicin med vissa subspecialiteter reumatologi dialysenhet Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin

33 Förändringsförslag A Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 88 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 76 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 12 miljoner kronor Personalförändring: ca 150 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 14 vårdplatser totalt: Gävle ca + 78 platser Hudiksvall ca 19 platser Bollnäs 73 platser

34 Förändringsförslag B Gävle Verksamhetsförändringar jämfört med A: Utökad akutverksamhet (volym) även vardagar/kvällar Hudiksvall Verksamhetsförändringar jämfört med A: Akut kirurgi, ortopedi, öron upphör helt Familjeläkarjour dygnet runt Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med A: Endoskopi upphör

35 Förändringsförslag B Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 103 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 76 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 27 miljoner kronor Personalförändring: ca 130 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 10 vårdplatser totalt: Gävle ca + 88 platser Hudiksvall ca 25 platser Bollnäs 73 platser

36 Förändringsförslag C Hudiksvall Verksamhetsförändringar jämfört med B: Ingen planerad ortopedisk operationsverksamhet Bollnäs Verksamhetsförändringar jämfört med B: Planerad operationsverksamhet (ortopedi) med vårdplatser

37 Förändringsförslag C Effekter Effekt av centralisering/nischning: ca 72 miljoner kronor Kostnadsbesparing: ca 45 miljoner kronor utökat primärvårdsuppdrag: 27 miljoner kronor Personalförändring: ca 70 tjänster Vårdplatsförändring: Minskning med ca 11 vårdplatser totalt: Gävle ca + 74 platser Hudiksvall ca 29 platser Bollnäs ca 56 platser

38 Anpassningar inom Diagnostik Inga strukturella förändringar: Närsjukvårdsperspektivet: Planerade röntgenundersökningar sker nära patienten Volymer följer specialistvården ökad tyngdpunkt i Gävle Fortsatt utveckling av processer och arbetsmetoder

39 Konsekvensbedömningar Medicin Geografisk tillgänglighet Boende i södra Hälsingland får längre resor till slutenvård Patienter i behov av planerade mottagningsbesök och planerad dagsjukvård (boende i Söderhamns-, Ljusdals-, Sandvikens- och Hofors kommuner) får längre resväg till sina mottagningar i Hudiksvall, Bollnäs och Gävle Patienter i norra Hälsingland i behov av dialys får närmare till sin dialysenhet

40 Konsekvensbedömningar Medicin Patientströmmar Patienter som söker akut i Bollnäs och som är i behov av medicinsk akutvård, kommer att remitteras till Gävle eller Hudiksvall Antaganden: Boende i Bollnäs/Ovanåker kommer att remitteras till Gävle sjukhus och Söderhamns befolkning till Hudiksvalls sjukhus Patienter med stora akuta hjärtinfarkter går som tidigare till Gävle Patienter med misstänkt stroke går via ambulans till närmaste sjukhus. En ökning av patientresor i form av sjukresor och ambulanstransporter från Södra Hälsingland till Gävle och Hudiksvall

41 Konsekvensbedömningar Medicin Kvalitet Sjukvårdsinsatser skall samordnas mellan specialistvård, primärvård och kommuner För att minska framförallt äldre multisjukas behov av akutsjukvård är närsjukvårdens insatser och en proaktiv geriatrik centralt Med väl fungerande hemtjänstinsatser, god diagnostik och behandling i närsjukvården bör i vissa fall allvarliga sjukdomstillstånd av sviktkaraktär kunna minskas

42 Konsekvensbedömningar Medicin Patientsäkerhet Längre resor, som blir följden av en koncentration, kan i enstaka fall ha betydelse för patientsäkerheten. Med en tydlig organisation kring struktur och samverkan där alla sjukvårdsinsatser inkl. utvecklad ambulanssjukvård är samordnade bör dessa konsekvenser kunna undvikas Rekrytering Koncentrerad verksamhet ökar rekryteringsmöjligheter för läkare. På kort sikt finns viss risk för att vi tappar medarbetare p g a koncentration av verksamheten till Gävle och Hudiksvall Nedläggningshot innebär rekryteringssvårigheter

43 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Vårddagar fördelade i länet (2006) Gävle 61 % Hudiksvall 39 % Antal förlossningar (2008) Gävle 1798 (varav 101 från norduppland) Hudiksvall 856 Mottagningsverksamheterna kommer att finnas kvar som idag

44 Konsumtionsmönster av förlossningar 2008 Bilden visar antal/andel förlossningar per sjukhus samt antal/andel föderskor per kommun totalt 2008 och i genomsnitt per dag Gävle Hudiksvall Totalt Per dag Totalt Per dag Procentuellt fördelning per kommun Ljusdal ,4 6% 4% 3% 12% 32% Hudiksvall Nordanstig Ovanåker , ,9 0,2 0,1 1% 1% 2% 6% 5% 1% 2% 39% 3% 11% 68% Bollnäs Söderhamn Ockelbo Hofors Sandviken 141 0,4 35 0,1 61 0,2 76 0, , ,2 0, % Gävle ,8 1 - Norduppland 101 0,3 - - Hudiksvall Gävle Totalt 2008* , ,3 Totalt 2007 (1 750) (4,8) (981) (2,7) * inklusive Asylsökande, skyddad identitet och utomlänskommuner

45 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Längre resor för kvinnor i norra Hälsingland Vid behov av slutenvård Vid förlossning Förväntade patientströmmar Kvinnor från Södra Hälsinglad Gävle Kvinnor från Norra Hälsingland Gävle eller Sundsvall

46 Kvinnosjukvården Konsekvensbedömningar BKPH Patientsäkerheten bedöms vara på samma nivå som idag Rekryteringar Positiva för Gävle Svårare till ÖV i Hälsingland Arbetsmiljö Påverka enskilda medarbetare pga av arbete i hela länet Möjlighet att följa arbetstidslagen ökar Utbildning Ingen fullständig utbildning av ST-läkare kan bedrivas i Hudiksvall

47 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Vårddagar fördelade i länet (2006) Gävle 60 % Hudiksvall 40 % Barn från Norra Hälsingland konsumerar 28 % av totala antalet vårddagar Mottagningsverksamheterna kommer att finnas kvar som idag (under förutsättning att beslut fattas om sammanslagning av ÖV i södra Hälsingland)

48 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Längre resor för familjer i norra Hälsingland Vid behov av slutenvård Förväntade patientströmmar Barn/familjer från Södra Hälsinglad Gävle Barn/familjer från Norra Hälsingland Gävle eller Sundsvall Utveckling av dagsjukvård i Hudiksvall och Gävle Ambitionen är att minska slutenvård enligt riktlinjerna i NOBAB:s standard

49 Konsekvensbedömningar BKPH Barn- och ungdomssjukvården Patientsäkerheten bedöms vara på samma nivå som idag Ökad kompetens inom perinatala vid en koncentration Rekryteringar Positiva för Gävle Svårare till ÖV i Hälsingland Arbetsmiljö Påverka enskilda medarbetare pga av arbete i hela länet Möjlighet att följa arbetstidslagen ökar Utbildning Ingen fullständig utbildning av ST-läkare kan bedrivas i Hudiksvall

50 Gemensamt KK och BUS Konsekvensbedömningar BKPH Förlaget innebär: Fler vårdplatser och förlossningssalar Utökat lokalbehov i Gävle Barn- och ungdomssjukvården och Kvinnosjukvården har ett ömsesidigt beroende till varandra!

51 Konsekvensbedömningar Operation Geografisk tillgänglighet Specialistsjukvården samlas, vilket genererar ändrade patientflöden både vad gäller den akuta och den elektiva verksamheten men ger längre resvägar. De akuta ambulanstransporterna kan förväntas öka något till antal och även längd (destination beroende på vårdbehov och vårdnivå; akut, närakut, o s v), vilket det finns beredskap/utrymme för. Behov av övernattningsmöjligheter och större tidsåtgång för patienter och anhöriga i samband med vårdinsatser.

52 Konsekvensbedömningar Operation Patientströmmar Akuta och elektiva flöden påvekas utifrån sjukhusens respektive profil (mer planerad verksamhet i Hudiksvall). Samverkan inom en större region ger möjlighet att utveckla spetskompetens inom vissa områden, och inom dessa områden ta emot patienter från hela regionen. Omvänt kan man från länet också skicka patienter för bästa behandling till andra län/sjukhus. Under de tider akut operationsverksamhet ej bedrivs i Hudiksvall transporteras större traumaincidenter till Gävle eller Sundsvall.

53 Konsekvensbedömningar Operation Patientströmmar, forts Ögon: 75 akuta patienter ytterligare till Gävle kväll/natt (från ) samt helg. ÖNH: akuta patienter ytterligare till Gävle kväll/natt (från 17.00) samt helg. Ortopedi: 450 akuta operationer ytterligare till Gävle, nattetid (från kl 21.00) samt helg. Kirurgi: ca 320 akuta operationer ytterligare i Gävle, nattetid (från kl 21.00) samt helg.

54 Konsekvensbedömningar Operation Kvalitet och patientsäkerhet Goda möjligheter att stärka båda aspekterna; exempelvis genom att ingrepp av liten volym, som utförs sällan koncentreras till en specialiserad/profilerad utbudsort. Närhet och samverkan med FoU ger ytterligare möjlighet att utveckla de respektive områdena och gör verksamheterna attraktiva för spetskompetenta och forskningserfarna.

55 Konsekvensbedömningar Operation Rekrytering Generellt stärks Gävles position, det kompletta akutsjukhuset ger goda möjligheter till rekrytering och utveckling Befaras att befintlig kompetens framförallt i Bollnäs och till delar också Hudiksvall utarmas. Inom olika verksamhetsområden varierar attraktionskraften i elektiv respektive akut vård mycket, vilket påverkar rekryteringssituationen/ort/sjukhus mycket. Lokaler Om-/nybyggnad av operationsavdelningarna i Gävle och Hudiksvall är oundgängligt (anpassas utifrån volymer, ingreppstyper, dagkirurgi/elektiv, akut). Intensivvårdsavdelningarna och uppvakningsavdelningarna lokalanpassas.

56 Konsekvensbedömningar Operation Effektiviseringar Samordning av vården på färre och större enheter möjliggör rationellare och kostnadseffektivare organisering av verksamheten. Personalen kan nyttjas mer effektivt i o m flexiblare planering och samordning. Bättre möjligheter till kompetensutveckling av personal. Struktur En nyckel för en god utveckling är tydlig struktur på akuta och planerade flöden i länet.

57 Konsekvensbedömningar Primärvård Kvalitet Vårdinsatserna måste samordnas och kontinuerliga vårdplaneringar förstärkas. Flera olika yrkesprofessioner ställer höga krav på samordning av resurserna så att bästa möjliga vård och omsorg kan erbjudas patienterna. Patientströmmar Ett ökat antal patienter kommer att tas om hand av primärvård. Detta innebär en förskjutning av lab/rtgsamt läkemedelskostnad till primärvård. Patientsäkerhet Mångprofessionell vårdplanering samt kommunikation mellan specialistvård, primärvård och kommun krävs för att förbättra vårdkedjan utifrån individens behov.

58 Konsekvensbedömningar Primärvård Rekrytering En viktig bas i vår nuvarande läkarförsörjningsstrategi är våra AT/ST-läkare. Koncentrationen av slutenvården i alternativ B och C innebär troligen att möjligheten till att randning försvåras ytterligare vilket kan påverka våra möjligheter att rekrytera till Hälsingland. Alternativen innebär att randning endast kan ske vid Gävle sjukhus vilket dels ger svårigheter lokalmässigt sätt och dels kan påverka valet av tjänstgöringsort då randning innebär att du som AT/ST-läkare under längre tider skall pendla långa sträckor.

59 Konsekvensbedömningar Primärvård Övrigt Tyngden på hemsjukvården kommer att öka. Vi kommer att vårda fler sjuka och äldre hemma. Ett ökat behov av familjeläkare i hemsjukvården på grund av vårdtyngden. Kostnaderna för hjälpmedel kommer att stiga.

60 Konsekvensbedömningar Diagnostik Allmänt De olika alternativen ger förändringar volymmässigt mellan Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Däremot kvarstår behovet av undersökningar och analyser på dessa orter vilket gör att inga stora struktureffekter uppnås. Lokaler och investeringar Förslaget innebär inga förändringar i lokaler eller medicinsk utrustning inom Laboratoriemedicin. De ökade volymerna i Gävle inom röntgen ger behov av tidigareläggning av vissa investeringar samt viss nyinvestering i Gävle gällande medicinsk utrustning som har relativt lång upphandlingstid. Befintliga lokaler räcker inte, det behövs ytterligare ett antal rum i anslutning till nuvarande lokaler.

61 Konsekvensbedömningar Diagnostik Personalbehov och rekrytering Med utökat akutuppdrag inom röntgen i Gävle nätter och helger beräknas verksamheten övergå från jourberedskap till treskift. Övergång till treskift samt i övrigt ökade volymer medför ökat behov av personal i Gävle. Viss omfördelning kan eventuellt ske från andra orter men förändringen bedöms även medföra nyrekrytering. Inom laboratoriemedicin bedöms nuvarande kapacitet i Gävle klara ökad volym. Möjligheten till distansgranskning av röntgenbilder gör att fysisk omflyttning av läkarresurser inte är nödvändig. Däremot kan förändringen påverka framtida rekrytering.

62 Konsekvensbedömningar Diagnostik Personalbehov och rekrytering, forts. Generellt råder stor brist inom yrkesområdena röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och radiologer som berörs av förändringarna inom division Diagnostik. Verksamheten koncentreras i större utsträckning i förslagen, vilket ger fördelar när det gäller personal till Gävle. Det omvända gäller dock i Bollnäs och Hudiksvall där krympning av verksamheten förstärker svårigheten att rekrytera personal till dessa orter. Patientsäkerhet Tidsfaktorn är viktig då röntgen i Gävle har en ställtid avseende medicinteknisk utrustning, lokaler och personalresurser för att kunna ta emot de ökade volymerna utan risk för arbetsanhopning och ökade väntetider.

63 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Geografisk tillgänglighet Den akuta verksamheten koncentreras helt till Gävle och Hudiksvall får en elektiv vårdprofil, vilket genererar ändrade patientflöden både vad gäller den akuta och den elektiva verksamheten. Generellt ytterligare längre resvägar, dock till delar beroende av tidpunkt och insats (akut styrs alltid till Gävle och elektivt i större utsträckning till Hudiksvall). De akuta ambulanstransporterna kan förväntas öka ytterligare till antal och även längd (destination beroende på vårdbehov och vårdnivå; akut, familjeläkarjour, o s v), vilket det finns beredskap/utrymme för. Kan bli än större behov av övernattningsmöjligheter och ökad tidsåtgång för patienter och anhöriga i samband med vårdinsatser.

64 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Patientströmmar Gävles position som komplett akutsjukhus ger ytterligare möjligheter att stärka båda områdena, såväl som Hudiksvalls sjukhus utifrån den elektiva vårdprofilen. Alla större traumaincidenter till Gävle eller Sundsvall Ortopedi: ca 420 akuta operationer ytterligare till Gävle (d v s total ökning ca 930 från nuläget). Kirurgi: ca 400 akuta operationer ytterligare i Gävle (d v s total ökning 730 från nuläget).

65 Konsekvensbedömningar Operation förslag B Kvalitet och patientsäkerhet Akutverksamheten är konstant över dygnet, vilket förbättrar förutsättningarna för en kvalitativ och säker vård. Längre avstånd för akutflöden vad gäller de opererande verksamheterna, vilket man dock kan hantera genom att vidareutveckla arbetsmetoder och bygga ändamålsenligare lokaler (exempelvis natt-, dygnsvård på uppvakningsenheterna) Rekrytering En tyngre elektiv vårdprofil gör Hudiksvall attraktivare, annars befarat svårrekryterat. Samverkan Samverkan och förtydligande av vårdnivåer kan förenklas av en organisation som är konstant över tid.

66 Konsekvensbedömningar Operation förslag C Geografisk tillgänglighet Förändrade flöden för den elektiva verksamheten, framförallt vad gäller ortopedin. Patientströmmar Elektiva ortopediska flöden till Bollnäs istället för Hudiksvall. Kvalitet och patientsäkerhet Den ortopediska verksamheten i Bollnäs är välfungerande och kan bibehållas. Risk när kringspecialiteter saknas, till exempel medicinakut.

67 Konsekvensbedömningar Operation förslag C Rekrytering Kompetensen i Bollnäs kan bevaras, gäller framförallt den ortopediska verksamheten. Vårdplatser Ortopedisk verksamhet i Bollnäs med tillhörande vårdplatser.

68 Effektiviseringsarbetet Förändringsförslagen skapar en bra plattform: miljoner kr Fokusområden för att uppnå ytterligare besparingar: 50 miljoner kr inköpsutveckling 30 miljoner kr verksamhetsnära administration 50 miljoner kr effektiviseringar med hjälp av Lean 20 miljoner kr effektiviseringar administration (Lean) 27 miljoner kr ökad tillgänglighet / vårdgaranti (K50) Totalt: miljoner kr

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Moderaternas vision för NU-sjukvården

Moderaternas vision för NU-sjukvården Moderaternas vision för NU-sjukvården juni 2010 En vision för framtiden 3 Framtidens utmaningar 3 Moderaterna och NU-sjukvården 5 1. En starkt utbyggd ambulanssjukvård. 6 2. Utvecklade och bättre akutmottagningar

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om sjukvården i Stockholms läns landsting 2008 2025 Huvudrapport Framtidens hälso- och sjukvård Långtidsutredning om hälso- och sjukvården

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Capio Årsredovisning 2014

Capio Årsredovisning 2014 Capio Årsredovisning 2014 Kvalitet, medkänsla, omsorg Quality, compassion, care Qualité, compassion, responsabilité Qualität, mitgefühl, fürsorge Innehåll Detta är Capio flik 2014 i korthet 1 Koncernchefens

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 212 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer