För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll"

Transkript

1 1(5) Handläggare Jens Plambeck TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 7 TN För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut om att godkänna för- och programstudie, och dess förslag till inriktningar, som genomförts med anledning av att trafikförvaltningens avtal för IT-drift och IT-underhåll löper ut i slutet av 2017, varför nya upphandlingar behöver initieras. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande, 3 februari 2015, TN För- och programstudie inför nya upphandlingar av IT-drift och underhåll, DIT17 och IT UH2017, inklusive bilagor: Bilaga 1, Sammanställning av IT-system Bilaga 2, Ekonomisk analys och riskanalys (Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och utsändes enbart till trafiknämndens ledamöter) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna för- och programstudierapporten och dess affärsinriktningar som grund för framtagande av anskaffningsbeslut och genomförande av upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma till trafiknämnden med förslag till anskaffningsbeslut. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Då befintliga avtal för IT-drift och IT-underhåll löper ut 2017 har

2 2(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE TN trafikförvaltningen genomfört en för- och programstudie inför initiering av nya upphandlingar. I studien analyseras förutsättningar och rekommenderas inriktningar för kommande affärer i syfte att bidra till en stabil och tillförlitlig trafik genom stabila och tillförlitliga IT-system. Inriktningarna utgörs av mål, indelning i avtal, omfattning och beskrivning av de tjänster som behöver ingå, avtalstid och principer för ersättning. Inom ramen för avtalen hanteras framförallt drift av system kritiska för trafikdriften, t.ex. SNOK (SL-nätets order och kontrollsystem) som styr elen i spårtrafiken, kamerainformation för säkerhet och övervakning, nätverk för fordonsinformation, trafikledning, trafik- och biljettinformation m.m. Avtalen täcker därutöver drift av de system och andra IT-funktioner som används i trafikförvaltningens verksamhet och den interna förvaltningen, såsom system för kontor och arbetsplatser, administrativa system och system för uppföljning av avtal och utlagd verksamhet (t.ex. fordonsuppföljning). Brister i kritiska system riskerar att orsaka störningar eller stopp i trafiken och därmed få stor påverkan för resenärer, därför finns i studien ett fokus på stabilitet och tillförlitlighet. Trafikförvaltningen föreslår följande prioriterade mål för resultat av upphandlingar och verksamhet avseende IT-drift och underhåll: 1. Säkra stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet i IT- och telesystemen, med fokus på trafikpåverkande funktioner 2. Öka den upplevda servicekvaliteten i IT- och teledriften 3. Möjliggöra effektivare intern IT-förvaltning Avtalsindelningen föreslås i stort motsvara dagens avtal, dvs. ett avtal avseende IT-drift och ett avtal avseende IT-underhåll. Dock flyttas ansvar för arbetsstationer i SLs anläggningar till IT-underhållsavtalet och vissa system som ingår i dagens IT-underhållsavtal avses hanteras på annat sätt inom trafikförvaltningen och kommer då inte att ingå i kommande avtal. Avtal för IT-drift, DIT17, föreslås omfatta följande tjänster: Serverdrift Servicedesk Nätverksdrift IT-arbetsplats Tilläggsfunktioner och avropbara tjänster Inom IT UH2017 föreslås tre typer av tjänster: - Förebyggande underhåll - Avhjälpande underhåll - Tilläggstjänster Tjänsterna finns för respektive system (ca. 30 st. med prioritering och SLAkrav) som kommer att ingå i avtalet.

3 3(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE TN Trafikförvaltningen strävar efter att ersättningsmodeller i affärerna är utformade för att driva leverantören mot målen. Ersättningsmodellerna varierar något mellan tjänsterna och avtalen och beskrivs därför närmare under respektive tjänst i rapporten men utgörs av fast pris per enhet/applikation/ärende eller timpris. För de tjänster som delvis utgörs av fastpris och hårdvaruleveranser finns trappa för kostnadsreduktion för att i möjligaste mån spegla marknadsutvecklingen. Principerna för viten är utarbetade utifrån att ge leverantörer tydliga signaler om trafikförvaltningens prioritering. Jämfört med dagens avtal innebär det färre men kraftigare viten ur två perspektiv. Dels vite vid brott mot avtalade servicenivåer men också viten vid orsakande av stopp i trafiken som påverkar resenären. Avtalstiden för båda avtalen föreslås vara 4 år grundavtalstid med tre optioner på 2 år vardera (dvs. 4 år år). Bakgrund Trafikförvaltningens IT-drift och IT-underhåll utförs idag inom ramen för två avtal, med Evry som leverantör för IT-drift och Eltel som leverantör för ITunderhåll. Båda avtalen löper ut 2017 och behöver därför upphandlas på nytt. I juni 2014 initierade trafikförvaltningen en för- och programstudie inför upphandling av nya avtal. Studien följde på ett arbete genomfört under våren 2014 avseende generell strategisk utveckling av trafikförvaltningens ITverksamhet, behovsanalys inför upphandlingar av IT-tjänster (SL ), som beslutades av trafikförvaltningens förvaltningschef i augusti Uppdragets övergripande mål har varit att genomföra en analys av dagens avtal, samla in erfarenheter och med utgångspunkt i trafikförvaltningens styrande dokument och strategier föreslå utformning av den kommande affären. Studien utgör underlag med inriktning och ramverk för anskaffningsbeslut och genomförande av upphandling. Överväganden I arbetet med utarbetande av affärsinriktning för kommande avtal har stor vikt lagts vid att identifiera övergripande mål med avtalen och hur verksamheten inom avtalen kan bidra till dessa. Utifrån det har förslag på avtalsutformning utarbetats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till en stabil och tillförlitlig trafikdrift och trafikinformation för att därmed undvika störningar som påverkar resenärerna. Efter analys av alternativa indelningar och omfattningar har studien landat i rekommendationen att även vid nästa upphandling ha två avtal, ett avseende IT-drift, DIT17, och ett avseende IT-underhåll, IT UH2017. Bakgrunden till rekommendationen är att det föreslagna alternativet bedöms ge mindre risker för brister i stabilitet och tillförlitlighet i system som i sin tur kan leda till

4 4(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE TN trafikpåverkande incidenter. Det bedöms också ge ekonomisk effektivitet med en hög konkurrenssituation och tydlig förvaltning. Dock kommer i samband med genomförande av pågående förändringsarbete en mindre del av systemen sannolikt att hanteras på andra sätt inom trafikförvaltningen (bl.a. genom avtal för fastighetsunderhåll - UH2014, eller av trafikutövare) och kommer därmed inte att ingå i de kommande avtalens omfattning. Utifrån att den övervägande andelen system är kritiska för trafiken har också bedömningen gjorts att det inte lämpar sig att lägga in driften i den drift som hanteras genom SLL IT, dock ska möjlighet finnas att i samband med option lyfta ur de administrativa systemen för att möjliggöra en samordning inom SLL. Vid indelning i tjänster har avsikten varit att för respektive tjänst i möjligaste mån paketera tjänsterna till standardtjänster samt öka den funktionella kravställningen, förenkla och förtydliga. Det har eftersträvats att skapa en tydligare koppling till övergripande mål, funktion och förväntningar. Detta avser ge leverantören incitament och möjlighet till effektivisering och att nyttja möjligheter till skalfördelar. Ett exempel är att kravställa kapacitet och ge leverantören ansvar för planering och hantering av servrar och hårdvara. För IT-underhållsavtalet har bedömning gjorts att både risker och kostnader skulle öka utan att säkerställa bättre leverans om funktionsansvaret tas för långt. Detta pga. av att gränsyteproblematik (mot andra leverantörer, framförallt trafikutövare) skulle öka och trafikförvaltningen skulle ha sämre möjlighet till styrning. Då funktionen många gånger är kritisk för trafiken har bedömningen gjorts att nuvarande ansvarsfördelning är den mest tillförlitliga och ekonomisk mest fördelaktiga, utan att öka resursbehovet från trafikförvaltningen. Då flera av de system som ingår i kommande avtals omfattning är kritiska för att trafiken ska vara tillförlitlig kan de anses vara strategiskt viktiga tillgångar som trafikförvaltningen bör ha rådighet över i enlighet med affärsstrategin. Brister i dessa system riskerar att förorsaka störningar, stopp i trafiken eller problem med trafikinformationen, vilket i sin tur påverkar resenärerna. Trafikförvaltningen har därför tagit vidare det förslag som initierades i tidigare genomförd behovsanalys genom att föreslå en fördjupad utredning avseende ev. flytt av teknikrum samt tar beslut om framtida inriktning för incidenthantering för att på så sätt bidra till uppfyllnad av mål avseende stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. En av de viktiga erfarenheter som erhållits från förvaltning av dagens avtal är att samverkansmodellen och trafikförvaltningens interna styrning och hantering av leverantörsrelationer behöver förtydligas med överenskomna roller och processer på plats redan från start av övertagandeprojektet. Det innebär också att gränsytan mellan trafikförvaltningens verksamheter och den interna ITverksamheten behöver bli tydligare och IT-verksamheten behöver agera mer som intern serviceleverantör. Det är därför viktigt att trafikförvaltningen

5 5(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE TN fortsätter det påbörjade förändringsarbetet och utvecklar samverkans- och styrningsmodellen. Ekonomiska konsekvenser av beslutet En första bedömning av kostnaderna för det kommande avtalet är gjord och bilagd rapporten. Innehållet bedöms i sin helhet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Under upphandlingsfasen kommer kalkylen att vidareutvecklas och detaljeras ytterligare. Sociala konsekvenser Kommande upphandlingar har i studien bedömts ha små sociala konsekvenser men ytterligare genomlysning behöver göras under utarbetande av förfrågningsunderlagen. Konsekvenser för miljön Kommande upphandlingar har i studien bedömts ha små konsekvenser för miljön men ytterligare detaljering och kravställning i avtalen behöver utarbetas i förfrågningsunderlagen. Framförallt aspekter som energiförbrukning/ effektivitet och reglering av användning av farliga kemikalier. Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling

6 1(70) Handläggare Karin Isberg TN K1 (Öppen För- och programstudie inför upphandlingar av IT-drift och IT-underhåll, DIT17 och IT UH2017 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

7 2(70) Förord En hög tillförlitlighet i trafiken ger förutsättningar för att skapa och bibehålla en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem som är landstingets vision för kollektivtrafiken. För att trafiken skall fungera och möta resenärens behov varje dag måste de tekniska system som är kritiska för trafiken fungera väl och vara stabila. Trafikförvaltningens drift och underhåll av system är således en grundförutsättning för att kunna skapa en tillförlitlig kollektivtrafik med resenären i fokus. Med bakgrund av att befintliga avtal för IT-drift och IT-underhåll löper ut har trafikförvaltningen genomfört denna för- och programstudie som ligger till grund för trafiknämndens beslut om inriktning för kommande upphandlingar och nya affärer för ITdrift och underhåll. Uppdraget för studien har varit att föreslå mål för drift och underhåll av IT systemen som utgår direkt ifrån landstingets mål i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Målen konkretiserar hur affärerna för IT-driften och underhållet skall styras och skapar grund för kommande nya avtal. Studien föreslår vidare en affärsinriktning för kommande upphandlingar. I detta ingår hur affärerna skall struktureras, vilken omfattning olika avtalspaket skall ha, ersättningsmodeller, riskoch ansvarsfördelning mellan parter för att kunna nå målen. Inom trafikförvaltningen har sektion inom avdelningen Strategisk utveckling ansvarat för genomförandet av studien. Arbetet har skett med brett deltagande och stödjande från trafikförvaltningens andra avdelningar samt med extern expertkompetens. Efter att trafiknämnden fattat beslut om studien och dess inriktning kan arbetet påbörjas med upphandling av nya avtal som möter dagens och morgondagens krav på väl fungerande IT-drift och IT-underhåll vilket ger förutsättningar för en tillförlitlig kollektivtrafik Henrik Normark schef Strategisk utveckling Trafikförvaltningen Stockholms Läns Landsting

8 3(70) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING LÄSANVISNING BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR BAKGRUND TILL STUDIE SYFTE OCH MÅL TIDIGARE GENOMFÖRDA UTREDNINGAR/STUDIER BESKRIVNING AV ARBETSPROCESS PROJEKTSPECIFIKA OMVÄRLDSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANKNYTANDE PLANERING AVGRÄNSNINGAR AVSTEG FRÅN HANDBOK FÖR STUDIER OCH PROJEKT- OCH PROGRAMHANDBOK MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL EFFEKTMÅL OCH UPPFYLLNAD (UPPDRAGSSPECIFIKA) NULÄGESBESKRIVNING DIT SAMVERKAN TJÄNSTEBESKRIVNINGAR SERVICENIVÅER AVTALSTID ÖVERTAGANDE NULÄGESBESKRIVNING IT UH TRAFIKFÖRVALTNINGENS TEKNISKA MILJÖ OMFATTNING SERVICENIVÅER ERSÄTTNINGSMODELL VITEN AVTALSTID GENERELLA ERFARENHETER FÖRUTSÄTTNINGAR BEHOV AV EFFEKTIVARE FÖRVALTNINGSARBETE OPERATIV KONTROLL Incidenthantering Teknikrum...33

9 4(70) 7.3 ORGANISATION OCH ANSVAR FRAMTIDA VERKSAMHETSÖKNING LEVERANTÖRSMARKNADEN EFTERFRÅGAN TJÄNSTEUTBUDET LEVERANTÖRER IT-DRIFT LEVERANTÖRER IT-UNDERHÅLL SLUTSATSER OCH ALLMÄNNA RÅD HÅLLBARHET SÄKERHET IT-SÄKERHET SÄKERHET UNDERHÅLL AFFÄRSINRIKTNING AVTALSINDELNING OCH OMFATTNING GENERELLT Ansvar och roller Avtalstid Ersättningsmodeller och incitament TJÄNSTEBESKRIVNING DIT Serverdrift ServiceDesk Nätverksdrift IT-arbetsplats Tilläggsfunktioner och avropbara tjänster Övertagande inför DIT TJÄNSTEBESKRIVNING IT UH Teknikområden/serviceområden Uppstart inför IT UH Former för IT UH PÅVERKAN PÅ VERKSAMHET EKONOMI OCH RISKER FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE... 70

10 5(70) 1 Sammanfattning Bakgrund Då befintliga avtal för IT-drift och IT-underhåll löper ut 2017 har trafikförvaltningen genomfört en för- och programstudie inför initiering av nya upphandlingar. I studien analyseras förutsättningar och rekommenderas inriktningar för kommande affärer i syfte att bidra till en stabil och tillförlitlig trafik genom stabila och tillförlitliga IT-system. Inriktningarna utgörs av mål, indelning i avtal, ansvarsfördelning och beskrivning av de tjänster som behöver ingå, avtalstid och principer för ersättning. Inom ramen för avtalen hanteras framförallt drift av system kritiska för trafikdriften, t ex SNOK (SL-nätets order och kontrollsystem) som styr elen i spårtrafiken, kamerainformation för säkerhet och övervakning, nätverk för fordonsinformation, trafikledning, trafik- och biljettinformation m.m. Avtalen täcker därutöver drift av de system och andra IT-funktioner som används i trafikförvaltningens verksamhet och den interna förvaltningen, såsom system för kontor och arbetsplatser, administrativa system och system för uppföljning av avtal och utlagd verksamhet (tex. fordonsuppföljning). Brister i kritiska system riskerar att orsaka stopp i trafiken och därmed få stor påverkan för resenärer, därför finns, i studien, ett fokus på stabilitet och tillförlitlighet. Dagens avtal är indelade i IT-drift och IT-underhåll: DIT09 avser IT-drift genom tjänsterna applikationsdrift, IT-arbetsplats, servicedesk, server & lagring samt nätverk m.m. Avtalet startade 2009 och löper, efter nyttjande av optioner, ut i december Kommande avtal kommer att benämnas DIT17. IT UH2010 avser drift och underhåll av SL:s IT- och teleanläggningar. Avtalet startade 2010 och löper, efter nyttjande av optioner, ut i oktober Kommande avtal kommer att benämnas IT UH2017. Angränsande förutsättningar/påverkansfaktorer Då flera av de system som ingår i kommande avtals omfattning är kritiska för att trafiken ska vara tillförlitlig (t.ex. elstyrningssystemet SNOK) kan de anses vara strategiskt viktiga tillgångar som trafikförvaltningen bör ha rådighet över i enlighet med affärsstrategin. Brister i dessa system riskerar att förorsaka störningar, stopp i trafiken eller problem med trafikinformationen, vilket i sin tur får påverkan på resenärerna. Studien har därför tagit vidare det förslag som initierades i tidigare genomförd behovsanalys 1 genom att föreslå att trafikförvaltningen initierar en fördjupad utredning avseende ev. flytt av teknikrum samt tar beslut om framtida inriktning för incidenthantering för att på så sätt bidra till uppfyllnad av mål avseende framförallt stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. 1 Behovsanalys inför upphandlingar av IT-tjänster (SL )

11 6(70) Intern styrning En av de viktiga erfarenheter som erhållits från dagens avtal är att samverkansmodellen och trafikförvaltningens interna styrning och hantering av leverantörsrelationer behöver vara tydlig med överenskomna roller och processer på plats redan från start av övertagandeprojektet. Det innebär också att gränsytan mellan trafikförvaltningens verksamheter och den interna IT-verksamheten behöver bli tydligare och IT-verksamheten behöver agera mer som intern serviceleverantör. Prioriterade mål med affärer och verksamhet Med utgångspunkt i de övergripande målen i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och den strategiska inriktningen av IT-verksamheten föreslås följande prioriterade mål för resultat av upphandlingar och verksamhet avseende IT-drift och underhåll: 1. Säkra stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet i IT- och telesystemen, med fokus på trafikpåverkande funktioner, genom att: Säkra driftförutsättningar för de kritiska systemen (bästa möjliga med hänsyn till ekonomisk effektivitet) Tydliggöra SLA-krav och stabilitet för administrativa system Tydliggöra ansvar och ansvarsgränser mellan olika interna och externa aktörer Reducera antalet gränssnitt mellan olika IT-leverantörer Samla ansvar hos IT-leverantörerna genom högre grad av funktionell kravställning och uppföljning 2. Öka den upplevda servicekvaliteten i IT- och teledriften, genom att: Omforma IT-stödet till mer av paketerad IT-service till verksamhet och användare Vidareutveckla interna samarbetsformer mellan verksamheten (som beställare) och TA IT (trafikförvaltningens IT-sektions som leverantör) Utforma externa samverkansformer med leverantörerna av IT- och teledrift, så att trafikförvaltningen kan styra leveransens alla aspekter 3. Möjliggöra effektivare intern IT-förvaltning, genom att: Öka, där så är möjligt, graden av funktionell kravställning från en teknisk nivå till en traditionell, och där så är möjligt från traditionell till en helt funktionell nivå. Möjliggöra överlämning av ansvaret för lämpliga IT-funktioner till trafik- och underhållsentreprenörer Avtalsindelning och omfattning Efter analys av alternativa indelningar och omfattningar har studien utarbetet rekommendationen att även vid nästa upphandling ha två avtal, ett avseende IT-drift, DIT17, och ett avseende IT-underhåll, IT UH2017. Bakgrunden till rekommendationen är

12 7(70) att det föreslagna alternativet bedöms ge mindre risker för brister i stabilitet och tillförlitlighet i system som i sin tur kan leda till trafikpåverkande incidenter. Det bedöms också ge ekonomisk effektivitet med en hög konkurrenssituation och tydlig förvaltning. Dock kommer i samband med genomförande av pågående förändringsarbete en mindre del av systemen sannolikt att hanteras på andra sätt inom trafikförvaltningen (bl.a. genom UH2014, eller av trafikentreprenörer) och kommer därmed inte att ingå i avtalen. Utifrån den stora mängd trafiknära system har också bedömningen gjorts att det inte lämpar sig att lägga in denna drift i den som hanteras genom SLL IT, dock finns möjligheten att i samband med option lyfta ur de administrativa systemen för att möjliggöra en samordning inom SLL. Ansvarsfördelning För kommande IT-driftsavtal, DIT17, har analys gjorts utifrån dagens situation och erfarenheter, behovsanalysens övergripande inriktning samt de identifierade målen för affär och verksamhet. Syftet har varit att hitta en ansvarsfördelning som bidrar till målen och en beskrivning som förtydligar innehåll, krav och prioriteringar. Avtalet rekommenderas att delas in i följande tjänster: Serverdrift Servicedesk Nätverksdrift IT-arbetsplats Tilläggsfunktioner och avropbara tjänster Inom respektive tjänst har avsikten varit att i den mån det går, öka den funktionella kravställningen, förenkla och förtydliga samt skapa en tydligare koppling till övergripande mål, funktion och förväntningar. Detta avser ge leverantören incitament och möjlighet till effektivisering och att nyttja möjligheter till skalfördelar. Ett exempel är att kravställa kapacitet och ge leverantören ansvar för planering och hantering av servrar och hårdvara. För IT-underhållsavtalet, IT UH2017, har också analys gjorts om hur ansvarsfördelning och kravställning bör utformas för att bäst driva mot målen. Trafikförvaltningens erfarenhet av dagens avtal är positiv och avseende ansvarsfördelning föreslås inga stora förändringar. I genomförd analys har bedömningen gjorts att både risker och kostnader skulle öka utan att säkerställa bättre leverans om funktionsansvaret tas för långt. Detta pga. av att gränsyteproblematik (mot andra leverantörer, framförallt trafikutövare) skulle öka och trafikförvaltningen skulle ha sämre möjlighet till styrning. Då funktionen många gånger är kritisk för trafiken har bedömningen gjorts att nuvarande ansvarsfördelning är den mest tillförlitliga och ekonomisk mest fördelaktiga, utan att skapa behov av stora resursinsatser från trafikförvaltningen.

13 8(70) Inom IT UH2017 föreslås tre typer av tjänster: - Förebyggande underhåll - Avhjälpande underhåll - Tilläggstjänster Tjänsterna finns för respektive system (ca. 30 st. med prioritering och krav på servicenivå) som kommer att ingå i avtalet. Ersättningsmodeller Trafikförvaltningen strävar efter att ersättningsmodeller i affärerna ska vara utformade för att på möjligast sätt driva leverantören mot målen. Avsikten har varit att så långt som möjligt nå dit och också skapa incitament för effektivisering av lösningarna. Ersättningsmodellerna varierar dock något mellan tjänsterna och avtalen och beskrivs därför närmare under respektive tjänst. För de tjänster som delvis utgörs av fastpris och hårdvaruleveranser ska en trappa för kostnadsreduktion finnas för att i möjligaste mån spegla marknadsutvecklingen. Principerna för incitament är utarbetade utifrån att ge leverantörer tydliga signaler om vad som är trafikförvaltningens prioritering. Det innebär att jämfört med dagens avtal blir det färre men kraftigare viten. Dels vite utifrån avtalade servicenivåer men också viten på incidenter som orsakar stopp i trafiken. Även detta baseras på att skapa drivkraft mot trafikförvaltningens mål mot en stabil och tillförlitlig trafik för resenären. Avtalstid Studien föreslår en avtalstid på 4 år med tre optioner på 2 år vardera (dvs. 4 år år option). Bakgrunden till detta är att anpassa grundavtalstiden dels utifrån lämplig avskrivningstid, dels utifrån att ge trafikförvaltningen möjligheter att göra nya upphandlingar om behoven förändras mer än förutspått eller om leveranserna inte upplevs tillfredsställande. En relativt lång möjlig avtalstid bedöms dock fördelaktig för trafikförvaltningen med möjlighet att åtnjuta stabilitet och effektivisering. Ett byte av leverantör innebär i sig också både risker och kostnader i samband med övertagandeprojekt. I det fall det inte sker förändringar utöver den gjorda prognosen och leveranser fungerar tillfredsställande kan avtalet därför förlängas upp till max 10 år. I samband med nyttjande av option ska också möjligheten finnas att undanta delar av omfattningen för att möjliggöra annan hantering av dessa.

14 9(70) 2 Inledning Detta dokument utgör underlag till beslut om affärsinriktning inför upphandling av nya avtal avseende IT-drift (DIT17) och IT-underhåll (IT UH2017). Underlaget består, utöver tjänsteutlåtande, av denna för- och programstudierapport inklusive bilagor. Rapporten innehåller relevant information om omfattning, innehåll och erfarenheter samt överväganden avseende affärsinriktningens parametrar och övergripande kravställning som rekommenderas för den kommande upphandlingen. Den övergripande utgångspunkten för utformningen av kommande avtal är hur dessa bäst bidrar till de mål som är fastställda i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Trafikförvaltningen har gjort bedömningen att det är lämpligt och mest effektivt att göra arbetet i en sammanhållen studie och därmed i en rapport. Det innebär att beslut om studien och dess inriktning följs av anskaffningsbeslut för att initiera projekten för genomförande av upphandlingar. 2.1 Läsanvisning Som vägledning för läsaren är denna rapport uppbyggd enligt följande struktur: Avsnitt 3 Bakgrund till och förutsättningar för uppdragets (för- och programstudiens) genomförande. Avsnitt 4 Målanalys analys av övergripande mål och identifiering av mål för kommande avtal och verksamhet. Avsnitt 5 Nulägesbeskrivning IT-driftsavtal (DIT09) sammanfattande beskrivning av befintligt avtal och viktiga aspekter och lärdomar som tas vidare och påverkar utformande av kommande avtal. Avsnitt 6 Nulägesbeskrivning IT-underhållsavtal (IT UH2010) sammanfattande beskrivning av befintligt avtal och viktiga aspekter och lärdomar som tas vidare och påverkar utformande av kommande avtal. Avsnitt 7 Förutsättningar redovisning och analys av hur beslutad behovsanalys, trafikförvaltningens IT-verksamhet inklusive pågående förandringar och behov samt övriga pågående projekt påverkar kommande IT-drifts- och underhållsverksamhet och avtal. Avsnitt 8 Analys av leverantörsmarknaden. Avsnitt 9 Övergripande om hur hållbarhetsperspektivet bör påverka utformningen av kommande avtal. Avsnitt 10 Övergripande om hur säkerhetsperspektivet bör påverka utformningen av kommande avtal. Avsnitt 11 Affärsinriktning analys och rekommendation av affärsinriktning för kommande avtal (avtalsindelning, ansvarsfördelning, ersättningsmodeller och avtalstid).

15 10(70) Avsnitt 12 Behov av utvecklad modell för styrning och affärens påverkan och krav på verksamheten. Avsnitt 13 Ekonomiska bedömningar samt analys av vilka de största är och som behöver hanteras inom kommande affär och verksamhet (i bilaga). Avsnitt 14 Förslag till fortsatt arbete. Bilaga 1 Bilaga 2 Sammanställning av IT-system Ekonomisk analys och riskanalys 3 Bakgrund och förutsättningar 3.1 Bakgrund till studie Trafikförvaltningen har idag två avtal rörande IT-drift och IT-underhåll: DIT09 avser IT-drift genom tjänsterna Applikationsdrift, IT-arbetsplats, ServiceDesk, server & lagring och nätverk m.m. Avtalet startade 2009 och löper, efter nyttjande av optioner, ut i december IT UH2010 avser drift och underhåll av SL:s IT- och teleanläggningar. Avtalet startade 2010 och löper, efter nyttjande av optioner, ut i oktober Inför nya upphandlingar, då ovanstående avtal går, har denna för- och programstudie genomförts i syfte att utreda förutsättningar och inriktning för de kommande avtalen. Studien följer på genomförd behovsanalys: Behovsanalys inför upphandlingar av IT-tjänster (SL ). De befintliga avtalen är tätt kopplade till varandra och det är mycket viktigt att verksamheten och innehållet i de båda avtalen stämmer överens för att helheten ska tillvaratas och funktionen säkerställas för såväl trafikdriften som för trafikförvaltningens interna arbete. Funktionen är väsentlig för att säkra trafikdriften och därmed en tillförlitlig kollektivtrafik för resenärerna. För att säkerställa helhetsperspektivet genomförs studien som ett uppdrag. Fördelning mellan avtalen blir därmed en del av resultatet (inom affärsinriktningen) utifrån det identifierade behovet. 3.2 Syfte och mål Syftet med studien är att utforma väl underbyggda affärsupplägg och affärsinriktningar som underlag för upphandling av nya avtal som säkerställer uppfyllande av trafikförvaltningens behov av IT-drift och underhåll och bidrar till uppfyllnad av trafikförvaltningens mål. De

16 11(70) rekommenderade affärsinriktningarna ska också bidra till effektiva upphandlingar, säkerställa funktion för trafikförvaltningens IT-system och stödja att trafikdriften ska nå satta mål. Studiens mål är att leverera en rapport som, utifrån kommande behov och gällande förutsättningar, utgör ett kvalitativt underlag för vidare arbete med genomförande av upphandlingar samt vilka krav som ställs på trafikförvaltningens interna arbete för att affären ska ge önskad effekt och uppfylla mål. 3.3 Tidigare genomförda utredningar/studier Under första halvåret 2014 genomförde trafikförvaltningen en behovsanalys inför upphandlingar av IT-tjänster. Behovsanalysen beslutades av trafikförvaltningens förvaltningschef i augusti 2014 och har utgjort ett styrande underlag för denna studie. 3.4 Beskrivning av arbetsprocess Denna rapport utgör resultatet av genomförd för- och programstudie. Ansvarig för studien är sektion på avdelning. Arbetet har skett i nära samarbete med övriga avdelningar inom trafikförvaltningen. Uppdraget har omfattat att genomföra en analys av nuläge, förutsättningar och erfarenheter samt, med utgångspunkt i trafikförvaltningens styrande dokument, strategier, genomförd behovsanalys och pågående förändringsarbeten, föreslå utformning av de kommande affärerna. Studien utgör, efter beslut, underlag med inriktning och ramverk för anskaffningsbeslut och genomförande av upphandling, vilka leds och genomförs av Projektoch Upphandlingsavdelningen (PU). Metodiken för genomförande av studien har följt trafikförvaltningens handbok för studier och trafikförvaltningens affärsmodell i vilken affärsprocessen ingår. Affärsprocessen beskriver de steg och aktiviteter som ska genomföras i respektive fas av upphandlingen. Aktiviteterna utgörs främst av: Inarbetning av erfarenheter Analys av förutsättningar Målformulering Marknadsanalys och dialog Applicering av affärsmodell Analys av risk och möjligheter Utgångspunkten för studien har varit nulägesanalysen, dvs. vilka erfarenheter som finns från upphandling, övertagandeprojekt och uppföljning av dagens avtal samt den

17 12(70) behovsanalys som ger övergripande inriktning om framtida hantering av trafikförvaltningens IT-verksamhet. Som input har också en marknadsanalys genomförts i form av bl.a. en RFI (informationsförfrågan) under november. En redogörelse för marknadsanalysen finns i avsnitt 8. Stor vikt har också lagts vid att identifiera målen för kommande avtal utifrån trafikförvaltningens övergripande mål och att bidra till att säkerställa en tillförlitlig trafik och nytta för resenären. 3.5 Projektspecifika omvärldsförutsättningar och anknytande planering Under de närmaste åren kommer ett flertal projekt som pågår inom trafikförvaltningen att leverera. Det handlar om både infrastruktur, fordon, system osv. som många innehåller ITfunktioner och som behöver hanteras och driftas genom trafikförvaltningens IT-sektion, TA IT. Detta kommer att påverka på olika sätt, dels genom en ökad volym vilket kräver bl.a. ökad kapacitet (serverkraft), dels en ökad grad av komplexitet och integration vilket ställer krav på trafikförvaltningens interna förmåga att managera bl.a. IT-arkitektur. Ur IT-driftoch underhållsperspektiv innebär detta att kommande avtal behöver vara tillräckligt flexibelt utformade så att tillkommande eller förändrade system kan hanteras inom ramen för avtalen och ingå i leverantörens åtagande. 3.6 Avgränsningar Studien har haft fokus på inriktning för de kommande affärerna DIT17 och IT UH2017. Dock finns det flera andra faktorer som påverkar utformning och effektivitet när avtalen implementerats. Inom studiearbetet har därför även angränsande verksamhet till viss del analyserats, såsom framtida hantering av centrala teknikrum, incidenthantering och förändringar i IT-verksamheten som helhet och som ställer krav på avtalen. Avgränsning

18 13(70) har gjorts utifrån vad som i praktiken påverkar utformningen av kommande avtal och aspekter som påverkar en effektiv framtida hantering har pekats ut, dock ej lösts av studien utan dialog har förts med IT-verksamhetsansvariga och pågående förändringsarbete. Studien har heller inte utarbetat genomförande- eller anskaffningsbeslut eller utarbetat detaljerad kravställning. Detta görs i nästa fas, dvs. i genomförandeprojektet. 3.7 Avsteg från Handbok för studier och Projekt- och programhandbok Studien har kontinuerligt haft dialog med arbetsgruppen för trafikförvaltningens Handbok för studier och har i möjligast mån följt denna. Dock har framförallt rapportstrukturen modifierats för att passa till denna typ av driftsaffärer och för att ge en tydlig struktur för att underlätta läsarens förståelse. 4 Mål 4.1 Övergripande mål All verksamhet inom trafikförvaltningen syftar till att uppfylla de övergripande målen för verksamheten och kollektivtrafiken. De övergripande målen finns definierade i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Trafikförvaltningens strategier är tänkta att förmedla Trafikförsörjningsprogrammets intentioner och är styrande för de affärer som trafikförvaltningen genomför. Därutöver finns också den strategiska kartan med de utvecklingsmål som främst riktar sig mot trafikförvaltningens interna verksamhet. Den genomförda och beslutade behovsanalysen har redogjort för mål för trafikförvaltningens IT-verksamhet. Inom studien har en analys gjorts utifrån trafikförsörjningsprogrammet, strategier, strategisk karta och behovsanalysen. Nedan redovisas de mål ur ovanstående styrande dokument som bedömts ha störst påverkan på kommande IT-drifts- och IT-underhållsaffär.

19 14(70) Trafikförsörjningsprogrammet: Övergripande Mål Delmål ATTRAKTIVA RESOR Samordning, kvalitet, stabilitet - Kollektivtrafiksystemet ska vara sammanhållet och samordnat och uppfylla resenärernas behov Kollektivtrafiksystemet ska utvecklas utifrån behov av enkelhet och långsiktighet, hög tillförlitlighet, trygghet, komfort, turtäthet, snabba resor och bekväma byten Kollektivtrafiken ska präglas av gott bemötande och lättillgänglig resenärsinformation EFFEKTIVA RESOR MED LÅG MILJÖ- OCH HÄLSOPÅVERKAN Miljö och hälsa - Kollektivtrafiks negativa miljö- och hälsopåverkan ska minska Effektivitet - Kollektivtrafiken ska planeras och utföras kostnadseffektivt Kollektivtrafikens energieffektivitet ska öka. Säkerheten i kollektivtrafiken ska förbättras Samhällets resurser ska användas kostnadseffektivt

20 15(70) Strategiska principer: Strategi Princip Trafikförvaltningen ska välja de infrastrukturlösningar som mest kostnadseffektivt bidrar till att nå uppsatta mål för trafikförsörjningen. Trafikförvaltningen ska säkerställa lokalisering för verksamheten på strategiskt lämpliga platser. INFRASTRUKTUR- STRATEGIN Trafikförvaltningen ska minimera intrångspåverkan på den egna infrastrukturen men med hänsyn tagen till samhällsutvecklingen i regionen. Trafikförvaltningen ska minimera sårbarheten i kollektivtrafiken genom en robust och tillförlitlig infrastruktur. Trafikförvaltningens anskaffning, nybyggnad och underhåll av infrastrukturen ska ske ur ett livscykelperspektiv. Trafikförvaltningen ska samla och vårda nödvändig information om sina verksamhetstillgångar i särskilt utpekade informationssystem. STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING TRAFIKSTRATEGIN Trafikförvaltningen ska förebygga och minska negativ påverkan på människors hälsa och miljö. Trafikförvaltningens krav och målsättningar på energieffektivitet ska beaktas och beskrivas inför all ny-, om- och tillbyggnad samt vid inköp av nya fordon och fartyg. Trafikförvaltningen ska säkerställa att trafikinformationen är lättillgänglig och pålitlig. Trafikförvaltningen ska ge ett ökat ansvar till leverantören i de fall det är marknadsmässigt möjligt och det leder till att Trafikförvaltningens mål långsiktigt uppnås. Trafikförvaltningen ska skapa drivkrafter hos leverantören genom ersättningsmodeller som styr mot trafikförvaltningens mål. AFFÄRSSTRATEGIN Trafikförvaltningen ska eftersträva rådighet över strategiskt viktiga tillgångar. Trafikförvaltningen ska fördela risker i varje specifik affär på den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera risken, i syfte att minska kostnader. Trafikförvaltningen ska eftersträva en ökad grad av funktionsinriktad kravställning, utifrån trafikförvaltningens behov och leverantörsmarknadens kapacitet och förmåga.

21 16(70) Övriga mål: Källa STRATEGISK KARTA, Utvecklingsmål STRATEGISK KARTA, Utvecklingsmål BEHOVSANALYS, mål med TFs IT-verksamhet BEHOVSANALYS, mål med TFs IT-verksamhet BEHOVSANALYS, mål med TFs IT-verksamhet BEHOVSANALYS, mål med TFs IT-verksamhet Mål Affärsmässig beställare Effektiv styrning Tillförlitlighet och tillgänglighet Höjd servicekvalitet Effektivare sourcing Överlåt systemansvar till entreprenörerna Dessa mål och principer utgör grunden för utformning av affärernas inriktning, både externt i avtal och internt genom krav på hantering inom trafikförvaltningen. Syftet är att säkerställa att föreslagen affärsinriktning går i linje med trafikförvaltningens övergripande mål och samtidigt anpassade till de specifika förutsättningar som råder för de aktuella affärerna. 4.2 Effektmål och uppfyllnad (uppdragsspecifika) De ovanstående övergripande målen har brutits ned vidare för att identifiera effektmål och hur de bäst bidrar till de övergripande målens uppfyllnad, dvs. genom mål eller krav i avtalen gentemot kommande leverantörer, genom organisation och ansvarsfördelning inom trafikförvaltningen eller genom avtalens utformning och val av upplägg. Nedan redovisas resultatet i form av effektmål och hur de möts:

22 17(70) Effektmål Möts genom Stabilitet, tillförlitligheten och tillgängligheten i IT- och telesystemen ska vara minst som nuvarande situation Säkra stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet i IT- och telesystemen, med fokus på trafikpåverkande funktioner IT- och telesystemen ska bidra till ökad energieffektivitet Effektiv upphandling och en kostnadseffektiv lösning ur livscykelperspektiv Lokalisering av strategiska system på plats som underlättar ny konkurrensutsättning samt bidrar till systemens stabilitet och tillgänglighet Säkerställa säkerheten under drift och underhåll Övergången mellan avtalen ska ske med fortsatt hög stabilitet, tillgänglighet och tillförlitlighet i både trafiksystemet och i TFs interna verksamhet Mål i kommande avtal Kravställning på dagens nivåer avseende tillgänglighet och tillförlitlighet i kommande avtal, både avseende system kritiska för trafiken och för administrativa system Mål och kravställning i kommande avtal Utformning av och hantering av ITverksamheten (bl.a. förslag angående teknikrum och hantering av trafiknära system och incidenthantering) Utveckling av trafikförvaltningens styrning av ITavtal och verksamhet Kravställning utifrån vedertagna standarder Ökad grad av funktionell kravställning och sammansättning/utformning av avtal Utveckling av trafikförvaltningens styrning av ITavtal och verksamhet (operativ och strategisk uppföljning och dialog med leverantör under avtalsperioden) Utformning av och hantering av ITverksamheten (bl.a. förslag angående teknikrum och hantering av trafiknära system och incidenthantering) Mål och kravställning i kommande avtal Utformning av och hantering av ITverksamheten (bl.a. förslag angående teknikrum och hantering av trafiknära system och incidenthantering) Säkerställande av tillgänglig och tillräcklig dokumentation inför upphandling och krav på ny leverantör att genomföra DD inför övertagandet Kravställning avseende tillhandahållande av uppdaterad och tillräcklig dokumentation inför avtalsslut Säkerställande av robust projekthantering av

23 18(70) övertagandeprojekt inom TF All hårdvara ska vara ofarlig och förenlig med TFs hållbarhetsmål Leverantörer ska driva verksamheten inom avtalen mot av TF uppsatta mål Strategiskt viktiga tillgångar ska finnas inom TFs rådighet Balanserad riskfördelning mellan TF och leverantör ger stabilitet under avtalsperioden Begränsade förvaltningsresurser ställer krav på effektiv förvaltning och styrning av verksamhet och leverantör Begränsade förvaltningsresurser ställer krav på "enkel" förvaltning Kravställning avseende kemikalier i hårdvara enligt europeisk standard Ersättningsmodellens utformning för att skapa önskade drivkrafter hos leverantörer Utformning av och hantering av ITverksamheten (bl.a. förslag angående teknikrum och hantering av trafiknära system och incidenthantering) Affärens utformning, ansvarsfördelning och kravställning Utveckling av trafikförvaltningens styrning av ITavtal och verksamhet Affärens utformning, ansvarsfördelning och kravställning Utveckling av trafikförvaltningens styrning av ITavtal och verksamhet De identifierade effektmålen för uppdraget och kommande affärer och verksamhet påverkar på flera sätt och ur flera perspektiv: - genom hur ansvar fördelas och affärsinriktning för affärerna utformas - genom mål och krav på leverantörer under upphandling och i avtal - genom en utvecklad modell för styrning av IT-verksamheten inom trafikförvaltningen för att säkerställa kvalitativ uppföljning av avtalen på både operativ och strategisk nivå - genom fortsatt hantering och aktiva beslut om strategiska tillgångar (framförallt trafiknära system) som påverkar trafikdrift och resenärer Hur detta omhändertas utreds och beskrivs vidare i efterföljande avsnitt i rapporten. Dock har tre specifika mål prioriterats för resultat av upphandlingar och verksamhet:

24 19(70) 1. Säkra stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet i IT- och telesystemen, med fokus på trafikpåverkande funktioner, genom att: Säkra driftförutsättningar för de kritiska systemen (bästa möjliga med hänsyn till ekonomisk effektivitet) Tydliggöra SLA-krav och stabilitet för administrativa system Tydliggöra ansvar och ansvarsgränser mellan olika interna och externa aktörer Reducera antalet gränssnitt mellan olika IT-leverantörer Samla ansvar hos IT-leverantörerna genom högre grad av funktionell kravställning och uppföljning 2. Öka den upplevda servicekvaliteten i IT- och teledriften, genom att: Omforma IT-stödet till mer av paketerad IT-service till verksamhet och användare Vidareutveckla interna samarbetsformer mellan verksamheten (som beställare) och TA IT (som leverantör) Utforma externa samverkansformer med leverantörerna av IT- och teledrift, så att trafikförvaltningen kan styra leveransens alla aspekter 3. Möjliggöra effektivare intern IT-förvaltning, genom att: Öka, där så är möjligt, graden av funktionell kravställning från en teknisk nivå till en traditionell, och där så är möjligt från traditionell till en helt funktionell nivå. Möjliggöra överlämning av ansvaret för lämpliga IT-funktioner till trafik- och underhållsentreprenörer Inriktning: Med utgångspunkt i de övergripande målen i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och behovsanalysen föreslår uppdraget följande prioriterade mål för resultat av upphandlingarna och verksamhet av IT-drift och teleunderhåll: 1. Säkra stabilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet i IT- och telesystemen, med fokus på trafikpåverkande funktioner 2. Öka den upplevda servicekvaliteten i IT- och teledriften 3. Möjliggöra effektivare intern IT-förvaltning 5 Nulägesbeskrivning DIT09 Dagens IT-driftsavtal, DIT09, levereras av Evry. Nuvarande avtal omfattar drift- och nätverkstjänster. Driften sker dels i lokaler hos leverantören och dels i lokaler som ägs av SL.

25 20(70) 5.1 Samverkan Den enskilt viktigaste erfarenheten att ta med inför nästa avtal är att samverkansmodellen är tydlig och att överenskomna roller, processer mm. är tillsatta och på plats innan avtalet signeras. Erfarenheten från nuvarande avtal visar att det är väsentligt att modellen implementeras och används redan från avtalsstart. Det betyder även att en ansvarig för avtalsuppföljning utpekats. Följaktligen ska också eventuella bonus och viten gälla från första dagen efter acceptans. 5.2 Tjänstebeskrivningar Applikationsdrift Tjänsten omfattar drift av applikationer, inkl. tillhandahållande av servrar, drift av servrar med operativsystemnivå och uppdateringar av applikationen. Inom denna tjänst ingår olika nivåer av drift, från tillhandahållande av plats, el och nätverk till mer avancerade aktiviteter som uppdatering av applikation. För alla dessa gäller fasta priser per applikation och år efter vald servicenivå (se vidare om servicenivåer i avsnitt 5.3 nedan). Priset för tjänsten innehåller också en trappa för kostnadsreduktion för att i möjligaste mån spegla prisutvecklingen på marknaden. Reduktionen har varit: procent och per år (dvs. 2% år 1 osv.). Idag finns ca 80 applikationer som driftas av Evry, se också bilaga 1. Servers & Storage (Server- och lagringskapacitet) Tjänsten innehåller löpande drift av servrar, lagring och backup med ett fast pris per applikation och år efter vald servicenivå. Service desk Tjänsten innebär tillhandahållande av full support under dagtid, övrig tid enbart mottagning och registrering av ärenden om inte applikationens servicenivå ställer krav på snabbare hantering. Idag registreras ca 2000 ärenden per månad. Ersättningen för servicedesktjänsten är prissatt per ärende med en pristrappa om 500 ärenden per månad. För detaljer om servicenivåer och prioritetsnivåer, se avsnitt 5.3 nedan. IT-arbetsplats Tjänsteområdet omfattar PC-arbetsplats och mobil arbetsplats och levererar funktionerna: Förvaltning/drift Försörjning av IT-arbetsplats Lokal support

26 21(70) Servicenivå finns angiven per funktion. Ersättningen för IT-arbetsplats är per styck med fast pris per arbetsplats, per ärende (installation) och per lokal support. Under hösten 2014 har det skett en övergång från att ha avropat arbetsplats-pc via SLLavtal till hyr-pc via leverantören ITF. Anledningen till detta är ett inriktningsbeslut om att trafikförvaltningen inte ska äga utrustningen. Övergången har lett till snabbare leveranser och högre servicenivå. Arbetsstationer i SL:s anläggningar Tjänsteområdet består av ca 400 stycken PC av olika slag i SL:s olika anläggningar. Det är relativt låg aktivitet inom detta tjänsteområde. Ca. hälften av de 400 PC ryms inom FordonsPC och icash som troligen kommer att flyttas över till respektive trafikentreprenörleverantör. (För övriga föreslås en inventering och därefter flyttas till ITunderhållsavtalet, IT UH2017. Se avsnitt Tjänstebeskrivning IT UH2017). Betalning sker per uppdrag och med löpande räkning. Nätverk SL:s nätverk är bland de större i Sverige och sträcker sig över hela Stockholms län (från norr om Norrtälje till Nynäshamn) med över 1000 noder (routrar, switchar, brandväggar) på fler än 600 fysiska platser. Exempel på sådana platser är samtliga tunnelbanestationer, buss- och tågdepåer, pendeltågsstationer, lokalbanor, högspänningsanläggningar mm. Totalt finns mer än switchportar i datanäten. Tjänsteområdet omfattar SL:s nätverk som tidigare benämndes MAN, WAN och SNOK (SLnätets order och kontrollsystem), d.v.s. nuvarande SLnet och TPN-nätet. Åtagandet innebär bland annat att ta ett helhetsansvar för området. Detta innebär att komma med förslag på förändringar, uppgraderingar och prioriteringar. Det innebär också att felanmäla och bevaka felåtgärd både inom tjänsteområdet och transmission, konfiguration på nätutrustning skall backas upp och spårbart versionshanteras. För närvarande pågår ett arbete att förnya nätverken, SLnet och TPN-nätet vilket innebär att byta ut befintlig nätutrustning mot ny sådan. Detta genomförs ungefär var femte år i förebyggande (och moderniserande) syfte. Arbetet pågår till halvårsskiftet Uppdateringen av SLnet höjer funktionaliteten i utrustningen såtillvida att den kommer att klara flera logiskt skilda nättyper, dvs. även olika säkerhetsnivåer. Detta betyder att system med helt olika krav på användning och säkerhet kommer att kunna kommunicera på gemensam infrastruktur. Näten är uppbyggda av egen och hyrd fiber och hastigheten är normalt 1 eller 10 Gbit/s. Det finns även långsammare hyrda förbindelser.

27 22(70) SL äger datakommunikationsinfrastrukturen dels på grund av lagkrav dels att datainfrastrukturen till största del finns i SL:s tekniska anläggningar (högspänningsanläggningar, spårområden mm). Evry har driftansvar. SL:s två näten är: SLnet (fd. WAN )här ingår t.ex.: Kontorsnät (klienter, fil och skrivarservrar, intranät, surf mot internet, mail, telefoni mm.) Verksamhetssystem (informationssystem, biljettförsäljningssystem, passagesystem, brandlarm, trygghetssystem mm.) TPN SL:s Trafik Produktions Nätverk (fd. MAN och SNOK ) här finns de kritiska system som har direkt trafikpåverkan eller är viktiga för personsäkerheten. Exempelvis: Manöversystem för signalsäkerhetsanläggningar Överfallslarm Radiosystem Scadasystemet (SNOK) som styr strömtillförseln för all spårbunden trafik utom pendeltågen som körs på Trafikverkets spår.

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016

Samrad ÖDD för rafoficff räod gae a i SL:s busstrafik from januari 2016 Trafikförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(14) Trafikavdelningen PM Diarienummer Buss 2015-09-09 SL 2015-0883 Handläggare Sara Catoni Sändlista T,..., _.,, Danderyds kommun K 1 ( ö p p e p ) Samrad

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord

Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord 1(4) Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 13 Svar på skrivelse från (MP) avseende pendeltågsdepå Nord Ärendebeskrivning Miljöpartiet inkom till trafiknämnden

Läs mer

Beslut om förstudie inför upphandling av nya reklamavtal

Beslut om förstudie inför upphandling av nya reklamavtal 1(12) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 25 Ärende/Dok. id. K1 (Öppen) Beslut om förstudie inför upphandling av nya reklamavtal Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett

Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering av biljett 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, info punkt 16 TN 2014-0256 Information om pågående förstudie: Inriktning för köp och validering

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse

Energieffektivisering i driftentreprenader. - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader - en självkritisk betraktelse Energieffektivisering i driftentreprenader I en tid då fastighetssektorn står inför stora utmaningar inom energiområdet och där

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Request for information (RFI) avseende eventuell outsourcing av driftnära IT-tjänster

Request for information (RFI) avseende eventuell outsourcing av driftnära IT-tjänster 1 (8) Request for information () avseende eventuell outsourcing av driftnära IT-tjänster Avsändare Göteborg Energi AB Kontaktperson Anna-Lena Häggström, Johan Karlsson Telefon 031 62 67 21, 031 62 65 35

Läs mer

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74 1(2) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-678 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-22 Version Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 12 Ärende/Dok. id. TN 2015-0124 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete

Svar på skrivelse av (V) om trafikförvaltningens insyn i Arrivas säkerhetsarbete 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 08 686 1959 ragna.forslund@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 Version Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 9 Ärende/Dok. id. TN 2014-0156 Infosäk. klass K1

Läs mer

Sourcingdagarna, 8-9 Februari

Sourcingdagarna, 8-9 Februari Sourcingdagarna, 8-9 Februari Teknisk Due Diligence En dubbelriktad process Mikael Simovits Simovits Consulting AB Institutet för Informationsteknologi Tel: 08-660 32 30 www.ifi.se info@ifi.se Sourcing

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Sveriges riksbank. Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014-08-14

Sveriges riksbank. Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014-08-14 ABCD Sveriges riksbank Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län Västkom Västra Götalands Län Interlan Gefle AB Filialkontor Telefon Telefax epost Säte Org.nr. Norra Kungsgatan 5 Bollnäs 026 18 50 00 026 18 50 70 info@interlan.se Gävle 5565447272 Innehåll Innehåll...

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer