Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter"

Transkript

1 1(5) Handläggare Sara Catoni Trafiknämnden , punkt 7 Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e- handlade biljetter beskrivning Idag har SL olika avtal för betalväxeltjänsten: Avtal med DIBS Payment Services AB (SL ) om betalväxel för köp via sl.se Avtal med Samtrafiken (SL ) om betalväxel och betallösen för köp av SMS-biljett och i SL:s biljettapp. Tjänsten levereras via underleverantören Klarna AB. Avtalen är giltiga fram till och med den 31 januari Möjliga optioner har utnyttjats varför ny upphandling behöver genomföras. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande (detta dokument) samt nedanstående underlag inför att inleda upphandling av betalväxeltjänst till e-handlade biljetter. Bilagor: Ekonomiska konsekvenser (sekretessmarkerad) Dispens från SLL att genomföra TF-specifik upphandling av betalväxel

2 2(5) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningschefen att genomföra upphandlingen avseende betalväxeltjänst till e-handlade biljetter, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta beslut om tilldelning, teckna upphandlingskontrakt samt, efter att kontraktet överlåtits till AB Storstockholms lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning. Förvaltningens förslag och motivering Definitioner Med e-handel avses här försäljning av biljetter på SL:s webb (sl.se), SMS-biljett och biljettapp. Betallösningen i e-handeln består av en betalväxel och en inlösentjänst. Betalväxeln förmedlar betalningar från resenär till TF via olika betalsätt i via exempelvis kontokort, faktura, PayPal, Swish och direktbetalning via internetbank. Inlösaren löser in kortbetalningar och sätter in pengarna på TF:s bank. Bakgrund DIBS Payment Services AB tillhandahåller idag betalväxeln i e-handeln på sl.se och inlösentjänsten levereras via SLL:s avtal med Swedbank/BABS för banktjänster. Samtrafiken levererar en hel betallösning via Klarna d.v.s. både betalväxel och inlösentjänst som stöd vid köp av mobilbiljetter (SMS och app). Avtalen med DIBS och Samtrafiken tecknades under 2013 och avtalstidernas slutdatum synkroniserades i syfte att SL skulle handla upp en betalväxel i nästkommande upphandling.

3 3(5) Då SLL under 2017 skall inleda en upphandling av banktjänster där betalväxel ingår som en del, har diskussioner förts om TF:s behov för e-handeln skall omfattas av den upphandlingen eller ej. Överväganden har gjorts kring bl.a. avtalstider och verksamhetsspecifika behov. SLL och TF har baserat på detta kommit överens om att skäl föreligger TF att få dispens att få göra upphandlingen av betalväxel i egen regi (se bilaga). Överväganden Upphandlingsstrategi Upphandlingen föreslås genomföras som förhandlat förfarande med föregående annonsering i enlighet med LUF (2016:1146). Då avtalet som ska tecknas rekommenderas ha en lång avtalstid är det viktigt att ta höjd för flexibilitet och ändringar i utformningen av tjänster samt volymer. Då leverantören är av strategisk betydelse för trafikförvaltningen föreslås att stor vikt i upphandlingen läggs vid krav på samverkan med och proaktivitet hos leverantören under avtalsperioden. Samverkan med trafikförvaltningens övriga upphandlingsprojekt kommer att genomföras för att säkerställa att gränssnitt mellan övriga projekt är uppdaterad. Avtalstiden för de båda avtalen föreslås vara tre (3) år med tre förlängningsoptioner på ett (1) år vardera (dvs år), som mest 6 år. Marknaden och nyttjande av konkurrens Genomförd nulägesanalys visar att konkurrensen på leverantörsmarknaden är god. Det finns många aktörer som erbjuder betalväxlar idag. Förutom DIBS och Klarna finns Payson, Trustly, Svea, Verifone, Nets Paynova, PayEx m.fl. Vilken tidpunkt är optimal för att starta upphandlingen Eftersom att avtalen med nuvarande leverantörer löper ut behöver upphandlingen starta omedelbart.

4 4(5) Hur samverkar upphandlingen med tidigare och framtida upphandlingar? Beroenden finns till den försäljningsplattform som nu upphandlas i projektet Nytt systemstöd kundtjänst och försäljning, och som skall hantera inkommande ordrar från biljettapp., webb och ev. andra kanaler på längre sikt. Avsikten är att kravresurser som nyttjats i upphandlingen av försäljningsplattformen i projektet ovan skall stötta med insamling och sammanställning av kraven även i upphandling av betalväxeln. Avsikten är också att synkronisera tidpunkten för driftsättning av försäljningsplattformen med betalväxelns i möjligaste mån. Beroende finns även till Swedbank/BABS via SLL:s avtal för Banktjänster, se ovan, från vilket inlösentjänsten för köp via webben avropas. Avtalet med Swedbank löper ut den Ekonomiska konsekvenser Se bilaga. Riskbedömning Resursbrist under upphandlings- och införandefas samt ev. överprövning kan orsaka dröjsmål och försena produktionsstart. Risken bedöms som medium [Gul]. Förseningar kan resultera i att TF står utan en betalväxeltjänst när befintliga avtal går ut. Då det aldrig kan uteslutas att upphandlingen överprövas eller på annat sätt försenas är det av största vikt att upphandlingen kan starta omedelbart. Flera delar av de tjänster som omfattas finns inte tillgängliga att avropa från andra avtal inom TF eller SLL. Risken bedöms som mycket hög [Röd] Att stå utan avtal skulle omöjliggöra försäljningen, och att tvingas direktupphandla en mellanlösning för en kort period skulle sannolikt bli både dyrt att implementera och sämre i drift. Risken bedöms som mycket hög [Röd] Genom att inleda upphandlingen omedelbart, tillsätta nödvändiga resurser, samt att samutnyttja resurser med projektet Nytt systemstöd kundtjänst och försäljning kan riskerna minimeras. Risk förenad med en försenad upphandling bedöms som mycket hög [Röd].

5 5(5) Konsekvenser för miljön Inga. Sociala konsekvenser Inga identifierade. Caroline Ottosson Förvaltningschef Sara Catoni schef

6 1(2) Trafik Försäljningssystem Handläggare Marika Lundvall PM Version 1.0 /Dok. id. Infosäk. klass Dispens angående upphandling av betalväxel till e-handel och biljettapp inom TF:s verksamhet Bakgrund Betalväxeln förmedlar betalningar från resenär till TF via olika betalsätt exempelvis kontokort, faktura, direktbetalning via internetbank. SL:s betallösning för mobilbiljetter regleras idag av ett avtal med Samtrafiken (SL ) och hanteras via underleverantören Klarna AB. För e-handeln utgör betallösningen SL:s avtal med DIBS Payment Services AB (SL ) för betalväxeln och inlösentjänsten som levereras av Swedbank via SLL:s avtal för banktjänster (LS ). SL:s avtal med DIBS och Samtrafiken (Klarna) löper ut 31 januari 2018 och ett nytt avtal behöver upphandlas. SLL:s avtal med Swedbank är löpande till I viss mån tillämpas dessa tjänster även för Waxholmsbolaget. beskrivning SLL planerar att inleda upphandling av banktjänster under våren 2017 för att ersätta avtalet med Swedbank. Upphandlingen kommer bland annat att omfatta betalväxeltjänst, sannolikt för både betalterminal till kortinlösare och e-handel. Teoretiskt skulle TF:s behov kunna hanteras inom ramen för SLL:s upphandling. En konsekvensanalys av att TF själva ansvarar för upphandling av betalväxeltjänsten har gjorts tillsammans med Interfinans som leder SLLs upphandling av banktjänster. Den visar att det ekonomiskt bästa för SLL som helhet förväntas vara att TF själva hanterar upphandlingen av betalväxeltjänst. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

7 2(2) Trafik Försäljningssystem PM Version 1.0 /Dok. id. Infosäk. klass Med ett sådant upplägg kan TF välja att helt integrera betalväxeln med det nya systemstödet och på så sätt få ner kostnaderna. I analysen har ett flertal särskilda behov hos TF lyfts fram: Betalväxeln kommer att integreras helt med det nya systemstödet för kundtjänst och försäljning (SL ) när det tas i drift våren 2018 Betalväxeln kommer uteslutande att bygga på e-handel och därmed inte betalning i kortterminal Tjänsten ska stödja TF:s affärsmodell för biljettförsäljning där vi bl.a. förväntar oss mycket stora volymer av transationer, var och en till mycket låga värden Kunden ska kunna erbjudas flera betalsätt än kort (bankbetalning, faktura, Swish m fl.) och framtida lösningar Kunden ska ha möjlighet att spara kortnummer för framtida köp (återkommande köp och liknande tjänster) Kraven på användarvänlighet och enkelhet i betalflödet vid e-handel är höga och behöver kunna anpassas maximalt med hänsyn till snabba och smidiga biljettköp i trafiken Avtalstider för TF:s nuvarande betalväxlar är inte synkroniserade med SLL:s upphandling. Tillkommande integrationer för överbryggande lösningar riskerar att bli kostsamma då flera av systemen är gamla. En upphandling som enbart avser trafikförvaltningens betalväxel förväntas vara så omfattande att den blir attraktiv på marknaden. Med anledning av ovanstående ansöker Trafikförvaltningen härmed om dispens från SLL:s upphandling av betalväxel för att kunna gå ut i egen upphandling. För Trafikförvaltningen Henrik Palmér Sektionschef en

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

1(6) Trafiknämnden , punkt 5. Ärende/Dok. id. SL Infosäk. klass K1 (Öppen) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 5 Upphandling av Drift och underhåll för tekniska anläggningar avseende tele-, transmission och IT-styrd

Läs mer

Upphandling av IT-drift och support (DIT17)

Upphandling av IT-drift och support (DIT17) 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 6 Upphandling av IT-drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration

Beslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration 1(5) Johan von Schantz 08-686 3877 johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2017-06-20, punkt 14 Beslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration beskrivning Beslut om genomförande av

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09)

Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 19 37 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 9 Direktupphandling av förlängning av avtal för IT-drift och Support (DIT09) Ärendebeskrivning Ärendet avser

Läs mer

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter

Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell validering av mobila biljetter 1(8) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 5 Genomförande av vissa åtgärder som föreslagits i förstudien Inriktning för köp och validering av biljett Maskinell

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Upphandling av juristtjänster

Upphandling av juristtjänster 1(6) Charlotte Alström 08-686 4015 charlotte.alstrom@sll.se Trafiknämnden 2017-03-21, punkt 10 Upphandling av juristtjänster beskrivning Trafiknämnden föreslås genomföra upphandling av ramavtal avseende

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Trafiknämnden har beslutat att föreslå höjning av avgift för resenärer till och från Arlanda C.

Trafiknämnden har beslutat att föreslå höjning av avgift för resenärer till och från Arlanda C. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0758 Landstingsstyrelsen Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 14 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Vallentuna beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-11-17, punkt 8 Beslut om allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Information om biljettsystem i kollektivtrafiken i Stockholms län

Information om biljettsystem i kollektivtrafiken i Stockholms län 1(5) Handläggare Krister Dackland 08-6863269 krister.dackland@sll.se Trafikförvaltningen 2019-05-14, punkt 29 Information om biljettsystem i kollektivtrafiken i Stockholms län Ärendebeskrivning Landstingsrevisorerna

Läs mer

Två försök med pendelbåtstrafik relaterat till budget 2019 för Region Stockholm, LS

Två försök med pendelbåtstrafik relaterat till budget 2019 för Region Stockholm, LS 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Sjötrafikutskottet 2019-10-22, ärende 4 Två försök med pendelbåtstrafik relaterat till budget 2019 för Region Stockholm, LS 2017-1455 beskrivning

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken,

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken, Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-08-21 LS 1306-0888 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-09- 03 0 0005 Landstingsstyrelser! Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar

Läs mer

Årlig rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Stockholms län 2016

Årlig rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Stockholms län 2016 1(2) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 8 Infosäkerhetsklass Årlig rapport om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Stockholms

Läs mer

Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för sjötrafiken inom trafikförvaltningen

Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för sjötrafiken inom trafikförvaltningen 1(2) Handläggare 08-686 1885 lars.ericsson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-10-16 Trafiknämnden 2018-11-06, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för sjötrafiken inom trafikförvaltningen

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag. 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 17 Beslut om tilläggsavtal till Ramavtal avseende resurs- och uppdragskonsulttjänster inom IT, teknik,

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av vagnar från leasingarrangemang

Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av vagnar från leasingarrangemang 1(2) Verksamhetsstyrning och Ekonomi Catarina Strömsten-Falkenmark 088-686 3551 catarina.stromsten-falkenmark@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-06-11 Trafiknämnden 2018-06-19, punkt 24 Ärende SL 2018-0219 Infosäkerhetsklass

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi för avtal från och med år 2015 1(3) avdelningen Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Ragna.Forslund@sll.se ANSKAFFNINGSBESLUT 2013-11-05 nämnden 2013-11-12, punkt 21 SL-2013-0753 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av elenergi

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Beslut om remissyttrande avseende delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64) 1(3) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-07-27 Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 12 Ärende TN 2017-1080 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Beslut om remissyttrande

Läs mer

Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar E30 övergripande principer samt anskaffningsbeslut för linje 81

Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar E30 övergripande principer samt anskaffningsbeslut för linje 81 1(9) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 7 Utrednings- och planeringsstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar E30 övergripande principer samt anskaffningsbeslut

Läs mer

Information angående utveckling av Access

Information angående utveckling av Access In Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se INFORMATIONSÄRENDE Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 20 1(5) Information angående utveckling av Access Bakgrund I förstudien Förstudie gällande inriktning

Läs mer

Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för. busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/ Värmdö

Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för. busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/ Värmdö 1(6) Buss och Färdtjänst Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 8 TN 2014-0449 Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort

Läs mer

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter

Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter 1(6) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, punkt 6 Beslut om rabattnivå och kriterier för evenemangsbiljetter Ärendebeskrivning Försäljningen av rabatterade evenemangsbiljetter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i AB Storstockholms Lokaltrafiks sortiment för att underlätta resenärernas biljettval

Minskning av antalet biljetter i AB Storstockholms Lokaltrafiks sortiment för att underlätta resenärernas biljettval 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-02-15 LS 2017-0249 Landstingsstyrelsen Minskning av antalet biljetter i AB Storstockholms Lokaltrafiks sortiment för att underlätta resenärernas biljettval

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) Redovisning av läget och prognos för kostnader avseende spärrlinjer i SLtrafiken

Svar på skrivelse från (MP) Redovisning av läget och prognos för kostnader avseende spärrlinjer i SLtrafiken 1(4) Trafikavdelningen Resenärsservice Handläggare Sara Catoni 08 686 1739 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-23 Trafiknämnden 2015-12-08, punkt 12 Ärende/Dok. id. TN 2015-1401 Infosäk. klass

Läs mer

Effektivare konsultanvändning: Beslut om inledande av upphandling av ramavtal avseende konsultförsörjning

Effektivare konsultanvändning: Beslut om inledande av upphandling av ramavtal avseende konsultförsörjning 1(6) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden, 2018-02-20, punkt 28 Effektivare konsultanvändning: Beslut om inledande av upphandling av ramavtal avseende konsultförsörjning Ärendebeskrivning

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

FÖRSLAG 2016:47 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C

FÖRSLAG 2016:47 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C FÖRSLAG 2016:47 LS 2016-0758 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C 40 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti 2016 LS 162 Höjning

Läs mer

Ändringar i delegationsordning för trafiknämnden

Ändringar i delegationsordning för trafiknämnden 1(2) Ledningsstaben Juridik Handläggare Daniel Angermann 08-68616 95 daniel.angermann@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2019-01-29, punkt 18 Ärende Infosäkerhetsklass Ändringar i delegationsordning

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

FÖRSLAG 2015:75 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik FÖRSLAG 2015:75 LS 2015-1122 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december 2015

Läs mer

Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse

Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-16 LS 2015-0873 Landstingsstyrelsen Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse FÖRSLAG 2015:60 LS 2015-0873 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändringar i AB Transitios bolagsdokument avseende representanter i valberedningen för bolagets styrelse 15 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg

Verkställighets- och anskaffningsbeslut avseende upprustning av tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg 1(3) Projekt och Upphandling Handläggare Stefan Lindqvist 08-686 40 47 stefan.lindqvist@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-27 Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 4 Diarienummer TN 2013-0693 Infosäk. klass K1

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Godkännande av försäljning av fordringar

Godkännande av försäljning av fordringar 1(3) Catarina Strömsten-Falkenmark 08-686 3551 catarina.stromsten-falkenmark@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-03-29 Trafiknämnden 2018-04-10, punkt 8 Ärende SL 2018-0170 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Godkännande

Läs mer

att AB Storstockholms Lokaltrafiks biljetter med Bålstatillägg utgår ur sortimentet och slutar att säljas den 9 januari 2017

att AB Storstockholms Lokaltrafiks biljetter med Bålstatillägg utgår ur sortimentet och slutar att säljas den 9 januari 2017 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsen Justeringar av AB Storstockholms Lokaltrafiks bilj ettsortiment Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 18 maj 2017 samt nedanstående underlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 18 maj 2017 samt nedanstående underlag 1(7) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2017-06-20, punkt 17 Yttrande över motion 2017:2 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om kombinerad mobilitet behov av anpassningar av biljetter

Läs mer

Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms lokaltrafik

Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms lokaltrafik Stockholms läns landsting 2017-07-17 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och strategi Anders Olsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av SL Infrateknik

Läs mer

Utredningsbeslut som avser ny färjeterminal för Djurgårdsfärjan vid Skeppsbrokajen

Utredningsbeslut som avser ny färjeterminal för Djurgårdsfärjan vid Skeppsbrokajen 1(4) Karin Svingby 8-686 333 karin.svingby@sll.se 217-1-19 Trafiknämnden 217-11-21, punkt 14 SL 213-1569 Utredningsbeslut som avser ny färjeterminal för Djurgårdsfärjan vid Skeppsbrokajen beskrivning t

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 1(7) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 10 Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 beskrivning t innehåller information

Läs mer

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal.

Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Låt dina e-affärer blomstra! Skaffa vårt smarta e-handelspaket med ett enda avtal. Att bygga och starta en attraktiv e-handelsplats kan vara klart komplicerat men med vårt paket är det enkelt. Med ett

Läs mer

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi 2016-04-28 LS 2016-0528 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SLsortimentet 39 LS

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SLsortimentet 39 LS Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SLsortimentet 39 LS 2017-1141 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-08 LS 2017-1141 Landstingsstyrelsen Justering av priser för biljetter

Läs mer

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet

Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet 1(2) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-24 Trafiknämnden 2017-09-26, punkt 14 Ärende TN 2017-1160 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen)

Läs mer

Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter

Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-04 1 (3) Handläggare: Marit von Rosen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Förslag till beslut

Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Förslag till beslut 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2018-02-20, punkt 16 Svar på skrivelse från S och MP - Kostnader för automatiserad drift på röda linjen samt skrivelse från MP Ny upphandling

Läs mer

Svar på skrivelse från (V) angående trafikförvaltningens resor

Svar på skrivelse från (V) angående trafikförvaltningens resor 1(2) Ledningsstaben Handläggare Björn Holmberg 08-686 1588 Bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-11 Version Trafiknämnden 2015-09-08, punkt 22 Ärende/Dok. id. TN 2015-0779 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Beslut om inledande av upphandling avseende nytt ramavtal för anläggningsarbeten

Beslut om inledande av upphandling avseende nytt ramavtal för anläggningsarbeten 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 10 Beslut om inledande av upphandling avseende nytt ramavtal för anläggningsarbeten Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken 1(6) Handläggare Daniel Angermann 08-686 16 95 daniel.angermann@sll.se Trafiknämnden 2017-05-10, punkt 6 Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken beskrivning Beslut om godkännande

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) angående tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29)

Svar på skrivelse från (S) angående tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29) 1(3) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 16 Svar på skrivelse från (S) angående tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment 1 (2) FÖRSLAG 2013:85 LS 1311-1436 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Svar på skrivelse "Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing"

Svar på skrivelse Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2013-01-12 TN 1211-0239 STYRELSESAMMANTRÄDE 2013»02-0 5 [ÄRENDE tili Svar på skrivelse

Läs mer

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74

Svar på skrivelse från (V) om turtäthet på busslinje 74 1(2) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-678 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-22 Version Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 12 Ärende/Dok. id. TN 2015-0124 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag

Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag 1(3) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 20 Svar på skrivelse av (MP) Gör det enkelt för sällanresenärer och företag Ärendebeskrivning Miljöpartiet de gröna har i skrivelse

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer

Workshop Resursgrupp: Mina Sidor, Säker inloggning och information App och Blanketter

Workshop Resursgrupp: Mina Sidor, Säker inloggning och information App och Blanketter 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-686 39 46 Annika.wingardh-noren@sll.se NÄRVARANDE TF Ulrik Waldau Annika Wingårdh-Norén Pehr Elfstrand Therese Gusén Jenny Vowden NÄRVARANDE organisationer Leif

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB

Internkontrollplan 2017 för trafikförvaltningen inklusive AB SL och WÅAB 1(2) CRO Handläggare Anders Hult 08-686 1456 anders.hult@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-23 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 6 Ärende TN 2016-1317 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Internkontrollplan 2017 för

Läs mer

Justerad genomsnittsålder på bussar med anledning av elektrifiering av stadstrafiken i Norrtälje

Justerad genomsnittsålder på bussar med anledning av elektrifiering av stadstrafiken i Norrtälje 1(5) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2017-06-20, punkt 27 Justerad genomsnittsålder på bussar med anledning av elektrifiering av stadstrafiken i Norrtälje beskrivning t avser

Läs mer

Svar på skrivelse från partierna V, S, MP: Informationsinsatser samt andra akuta åtgärder för en fungerande färdtjänst

Svar på skrivelse från partierna V, S, MP: Informationsinsatser samt andra akuta åtgärder för en fungerande färdtjänst 1(4) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2017-03-21, punkt 14 Svar på skrivelse från partierna V, S, MP: Informationsinsatser samt andra akuta åtgärder för en fungerande färdtjänst

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken 1(7) Handläggare Henrik Palmér 08-686 4056 henrik.palmer@sll.se Trafiknämnden 2015-03-12, punkt 11 TN 2014-0868 Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 10/2014 Utvecklingen och kontrollen av

Läs mer

Försäljning av industritekniska gymnasiet

Försäljning av industritekniska gymnasiet 1 (3) Datum 2011-12-07 Identitet TN 1112-0268 Trafiknämnden Försäljning av industritekniska gymnasiet Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafiks ( SL ) styrelse beslutade den 24 augusti 2010 (Kopia på beslutsunderlaget

Läs mer

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta 1(3) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-09-15 Trafiknämnden 2017-10-24, punkt 8 Ärende TN 2017-1165 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för spårtrafik på Roslagsbanan i Stockholms län

Beslut om allmän trafikplikt för spårtrafik på Roslagsbanan i Stockholms län 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2019-02-19, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för spårtrafik på Roslagsbanan i Stockholms län beskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Genomförandebeslut av Kistagrenens spårtunnel under ny E18

Genomförandebeslut av Kistagrenens spårtunnel under ny E18 1(8) Dokumenttyp Handläggare Amanda Svensson 08 686 1982 Styrelsen Genomförandebeslut av Kistagrenens spårtunnel under ny E18 Bakgrund SL arbetar tillsammans med bland annat berörda kommuner med en förstudie

Läs mer

FÖRSLAG 2018:41 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av fordringar

FÖRSLAG 2018:41 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av fordringar FÖRSLAG 2018:41 LS 2018-0484 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av fordringar Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG 2018-04-10 102 Försäljning av fordringar LS 2018-0484 Ärendebeskrivning

Läs mer

Taxeförändring av Upplands Lokaltrafiks och Storstockholms Lokaltrafiks kombinationshiljetter

Taxeförändring av Upplands Lokaltrafiks och Storstockholms Lokaltrafiks kombinationshiljetter Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1402-0196 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4 *03~ 0 4 00 0 1 1 Taxeförändring av Upplands Lokaltrafiks och Storstockholms

Läs mer

Yttrande över remiss om gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm

Yttrande över remiss om gemensam upphandling av telefoni för Region Stockholm 1(3) Trafikförvaltningen Ledningsstaben Kansliet Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 martin.jagerbert@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019-05-27 Trafiknämnden 2019-06-18, punkt 11 Ärende TN 2019-0424 Infosäkerhetsklass

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2018

Lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2018 1(2) Trafikavdelningen Handläggare Fredrik Cavalli-Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se INFORMATIONSÄRENDE 2019-04-15 Trafiknämnden 2019-05-14, punkt 38 Ärende TN 2019-0262 Infosäkerhetsklass

Läs mer