1. ELEV/STUDERANDESTÖDJANDE VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ELEV/STUDERANDESTÖDJANDE VERKSAMHET"

Transkript

1 Slutrapport Utvecklingsprojekt 2010 Ianspråktagande av eget kapital Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan 1. ELEV/STUDERANDESTÖDJANDE VERKSAMHET Projekt Stöd Elsa Brändströms skola kr Syftet med projektet är att kartlägga och vidareutveckla det proaktiva arbetet för att så tidigt som möjligt upptäcka och stödja elever med särskilda behov. Detta projekt bygger vidare på erfarenheter från 2009 års projekt Andra chansen och Matte A-stöd. Många av eleverna klarar inte kursen/kurserna av olika orsaker. Det kan handla om problem i flera ämnen och eleven kan behöva kompensera sina svårigheter med t ex längre provtid och inläst material. Stödbehovet har ökat både för elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål. Bland de olika stödresurser som skolan erbjuder återfinns: Läroteket, Matematikenheten, Läs- och skrivenheten, Stöd och Uppsatsträning för SAS-X, Våga tala-kurs, Olika orienteringskurser och Resurstimmar riktade individuellt till elever med särskilda behov. Så här i slutet av både Projektet Stöd och ht-10 kan vi konstatera att Lärotekets utveckling har gått stadigt framåt sedan starten. Det är en markant skillnad i utformning, lärarresurser, schema, utrustning etc. och då en särskild resursperson anställdes inför ht-10 för att ha huvudansvaret för Läroteket har det fått utrymme att växa ordentligt. Tillströmningen av elever är mycket god och har således märkbart ökat sedan starten av ht-09. Samarbetet mellan ordinarie lärare och resurspersoner har också ökat och elever erbjuds därmed stöd i större omfattning. Dessa stödinsatser tillsammans möjliggör att fler elever kommer att klara sina kurser med godkänt. Utvecklingen av skolans olika stödresurser behöver fortsätta. Med hjälp av kartläggning, uppföljningskonferenser samt den ökade uppmärksamheten av elever med behov av stöd upptäcks svagpresterande elever tidigare.

2 Projekt Sverige då och nu Elsa Brändströms skola kr Att ytterligare förstärka den befintliga kursens möjlighet till tvärvetenskaplig översikt av det svenska samhällets utveckling från 1850 till idag. Att utarbeta ämnesövergripande material inkluderande systematisk träning av olika färdigheter som tex uttalsträning samt användning av datorer och webbplattformen Fronter. I flera länder är det redan så att invandrare som vill få medborgarskap i det nya landet måste kunna visa att man har tillräckliga kunskaper i landets språk och i tester också kunna visa att man har tillräckligt goda kunskaper om samhället. I EU:s regi pågår en utredning kring denna fråga under rubriken Att utbilda sig för medborgarskap. Höstterminen 2007 introducerades kursen Sverige då och nu vid skolan. Kursen handlar om förändringar i det svenska samhället från 1850 till idag. Syftet med kursen var att elever med annan skolbakgrund än den svenska, skulle få en översiktlig och ämnesövergripande genomgång motsvarande högstadiekurserna i samhällsorienterande ämnen samt läsning av svensk skönlitteratur. Vår utgångspunkt var att utan en sådan kunskap som referensram medför det stora svårigheter för nysvenska elever att klara A-kurserna i historia, samhällsoch religionskunskap på gymnasiet. I detta utvecklingsprojekt har vi arbetat fram ett sammanhängande material, som delvis bygger på material från tidigare kursomgångar och delvis är nytt och mer omfattande än det tidigare materialet. Vi gett kursen en ännu tydligare ämnesövergripande struktur och dessutom stärkt både den muntliga och den skriftliga träningen i svenska som andraspråk. Vi använder också mer konsekvent lärplattformen Fronter, vilket ger ökad datorvana och förberedelse för fortsatta studier.

3 Projekt Handlingsplan med anpassat material för studerande på Omvårdnadsprogrammet BirgittaVux, Elsa Brändströms skola kr Att hitta arbetsmodeller som underlättar för studerande med särskilda behov när det gäller läsoch skrivsvårigheter/dyslexi inom Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning. Följande frågeställningar har varit grunden för detta utvecklingsprojekt: Hur kan en handlingsplan utformas med anpassat material som underlättar för studerande med särskilda behov? På vilket sätt kan stoffet i kurserna ges en grundstruktur som underlättar inlärningen med instruktioner och inlämningsuppgifter? Hur kan bedömningen genomföras på bästa sätt med hänsyn till svårigheterna? Vilka hjälpmedel kan underlätta i skolan/ i hemmet och hur kan Läroteket bidra med stöd? Hur ser de studerande på läs- och skrivbearbetningen resp Lärotekets stöd? Vi har granskat befintligt material och samlat in synpunkter både från lärare och studerande och kommit fram till bl.a. - Vi föreslår enkla förändringar i studiehandledningen i Medicinsk grundkurs. - Information om talböcker finns på skolans hemsida. - Råd och information görs tillgängligt för lärare. - Allmänna råd till studerande för att underlätta inläsning och hemarbete kan delas ut eller läggas på Fronter. - Introduktionstiden skulle kunna innehålla mer av råd och information när det gäller läskrav, särskilt för studerande den första terminen. Om en studerande behöver en individuellt anpassad uppläggning av kurserna är nära kontakt mellan kursdeltagaren, lärare och studievägledare avgörande. Vi har utformat förslag, som vi hoppas ska bedömas under nästkommande termin och då revideras. De flesta förslag är konkreta med ändringar i befintligt material och tillägg i vardagsrutiner. För att dessa ska leda till en förändrad handlingsplan måste de diskuteras av arbetslaget och bli en del av helhetssynen på undervisningssituationen. Vi föreslår också ett särskilt Fronterrum med studieråd och länkar.

4 Projekt Reflekterande samtal Birgittaskolan kr Att synliggöra lärandet inom utbildningen och skapa grupptillhörighet och utveckla ett helhetsperspektiv på lärandet i lärlingsutbildningen. Reflekterande samtal är ett verktyg för att utveckla kunskap och synliggöra lärande och kan också skapa rum för reflektion. Deltagande i reflekterande samtal fyllde en funktion, genom att lärlingarna fick ta del av varandras erfarenheter och det framkom också att eleverna själva ansåg att deras grupptillhörighet och gruppidentitet hade stärkts. Lärlingarna i år 2 fann också en stor skillnad i sin kunskapsutveckling från år 1 till år 2. De arbetade mer självständigt, kände sig tryggare i sin roll som vårdare och kunde mer år 2 i jämförelse med år 1. I samtalen gick det även att se hur deltagarna på olika sätt kunde beskriva skillnader i lärandet för varandra; i skolan och på lärlingsplats/apu-plats. Det framkom också att lärlingarna lade märke till att lärandet kunde beskrivas på olika sätt. Lärlingarna upptäckte att ett lärande utvecklas, när man gör samma sak om och om igen, vilket beskrevs som en god rutin. Detta kan antyda en utveckling mot ett mer helhetsbaserat synsätt på lärandet. Reflekterande samtal kan användas som ett verktyg för lärlingsgruppen likväl som i mentorsgrupper, både för att skapa grupptillhörighet, synliggöra lärandet och för att utveckla ett reflekterande förhållningssätt. Metoden skulle även kunna användas vid utvärdering av lärlingsutbildningen i sin helhet.

5 Projekt Mindfulness Birgittaskolan kr Att fördjupa kunskapen om hur instruktioner av mindfulness går till, genom att utbilda oss till instruktörer. Vi har blivit diplomerade mindfulnessinstruktörer och fått en fördjupad kunskap om hur man instruerar mindfulness. Mindfulness eller medveten närvaro handlar om att leva mer närvarande i nuet, med hjälp av varierande attityder och vardagsträningar. Vardagsträning i mindfulness inkluderar sådant som meditation, fysisk aktivitet, förmågan att leva i nuet, yoga med mera. Med hjälp av detta är det enligt forskning möjligt att stärka koncentrationen/uppmärksamheten, motoriken, hälsan samt motivationen till att skapa ett lärande. Under steg 2 kommer vi att utforma en pärm med mindfulnessövningar att använda i undervisningen eller i vardagen för personal samt elever. Vi kommer också att testa ett 8veckorsprogram med en klass på skolan, inom idrott och hälsa utbildningen. Under steg 3, hösten 2011, är det planerat att utföra en pilotundersökning tillsammans med Linköpings universitet.

6 Projekt Samhällskunskap -Vad kan vi göra för att fler elever ska nå godkänt slutbetyg? Elsa Brändströms skola kr Att kartlägga hur vi pedagogiskt och metodiskt bör förändra våra arbetsmetoder för att underlätta för våra elever att klara godkänt betyg på våra kurser med bibehållande av de kunskapskrav som Skolverket ställer i de fastställda betygskriterierna. Elevprofilen på Komvux har förändrats kraftigt och det innebär att vi måste förändra våra arbetsmetoder. Vi har utarbetat konkreta hjälpmedel i form av ordlistor och instuderingsfrågor med svar för att underlätta för elever som arbetar långsamt och/eller har bristfällig studieteknik. Det viktigt att så långt vi kan göra kursinnehållet mera lättillgängligt och att hitta individuellt anpassade examinationsmetoder som med bibehållen kunskapsnivå hjälper eleverna att klara ett godkänt slutbetyg på våra kurser. Vi kan hjälpa eleven att organisera inlärningen för att underlätta för dem som har svårigheter med skolarbetet. Vi har på olika sätt försökt att fånga upp de elever som ligger efter i sin studieplan. Vi har samtalat om studieteknik och självdisciplin. Tillsammans har vi sedan kunnat skriva om deras studieplaner. I några fall har studietiden förlängts till två terminer. Genom att noga följa upp frånvaro, uppgifter som inte lämnas in och prov som inte skrivs och tidigt göra klart för eleverna att man blir avregistrerad från kurser där man inte är aktiv, kan man uppnå att en del av dessa elever kommer igång med studierna. Hotet att bli av med CSN-stödet är för många elever den främsta anledningen till att gå från att vara en passiv till att bli en aktiv elev. Vi ser nu, i slutet av terminen, att denna typ av ingripanden resulterat i att flera elever kommer att kunna slutföra sina kurser och få minst godkänt betyg på dessa. Vi behöver fortsätta arbetet att - göra kursinnehållet mera lättillgängligt och att utveckla individuellt anpassade undervisnings- och examinationsmetoder med bibehållen kunskapsnivå. - hjälpa elever som har svårigheter i skolarbetet att organisera sin inlärning. - uppmuntra regelbunden användning av Fronter, vilket är ett bra kommunikationsmedel som ger tillgång till direktlänkar till bra webbplatser på Internet. Detta gäller även elever i närkurs.

7 Projekt Introduktionsprogram för elever på Omvårdnadsprogrammet Främjande av likabehandling i skolan Birgittaskolan kr Vårt syfte är att få alla delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet på skolan genom kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna samt om trakasserier och kränkningar. Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas av respekt. Om eleverna känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultatet i positiv riktning. På en fast tid varje vecka har varje klass en informationstimme som bl.a. kan användas till värderingsövningar och diskussioner för att göra eleverna medvetna om normer och värden. Till detta ska en handbok utarbetas med olika övningar/metoder för att främja likabehandlingen i skolan. Arbete är tänkt att starta höstterminen 2011 i årskurs 1 och pågå genom alla tre årskurserna. Varje läsår avslutas med att man reviderar likabehandlingsplanen med de kunskaper och erfarenheter som gjorts under året. Eleverna blir involverade och delaktiga i detta arbete. Resultaten kan användas för att diskutera, problematisera och analysera verksamheten och för att sätt upp konkreta mål och åtgärder för det fortsatta likabehandlingsarbetet. Fortsätta utarbetandet av en handbok där varje lektion finns planerad med olika övningar/metoder. et är att denna handbok tas i bruk höstterminen 2011.

8 Projekt Bedömningsmallar Matematik A och B - Att konkretisera Skolverkets kursmål baserat på kursen Matematik B Birgittaskolan kr för projektet är att utarbeta en modell eller ett verktyg som gör att man effektivt och kontinuerligt kan arbeta med och kommunicera kursmålen i undervisningen. Vi har under projektets gång utvecklat och utvärderat en modell som gör det praktiskt möjligt att arbeta med kursmålen på ett kvalitativt sätt. Varje elev kan kontinuerligt se vilka mål som just han/hon har klarat av och vilka som han/hon måste arbeta mer med. Vår modell är möjlig att använda i alla kurser oavsett ämne, men utvärderingsverktyget vi har utvecklat är baserat på kursen Matematik B. Eftersom eleverna många gånger har svårt att tolka kursmålen upplever många att det är oklart vad man förväntas kunna i de olika kurserna. Många gånger är det de svaga eleverna som har svårt att förstå vilka mål de har uppfyllt och vilka de inte uppfyllt. Om man inte förstår på vilka grunder man får ett visst betyg, är det lätt att betygssättningen upplevs orättvis. Inledningsvis gjorde vi en inventering av befintligt material på Birgittaskolan, bland annat sådant som vi själva och våra kollegor tagit fram tidigare under mindre organiserad form. Vi tittade även på externt material och studier inom området bedömning och betygssättning i matematik. Efter att diskuterat olika modeller valde vi att prova en modell där bedömningsverktyget är i tabellform med tre kolumner Det ska vara ett konkret verktyg som kan användas i den dagliga undervisningen. Vårt mål är att modellen ska kunna användas i alla kurser, oberoende av ämne. Till verktygets stora fördelar hör att det är möjligt för både elev och lärare att följa elevens progression. Verktyget kan också användas i diagnostiskt syfte Eftersom vi bara har haft en examination inom projektets tidsram, har vi bara kunnat utvärdera modellen utifrån detta avsnitt. Kursen fortsätter även under vårterminen 2011 och då ska vi testa olika sätt att arbeta aktivt med verktyget tillsammans med eleverna, som också ska ges möjlighet att utvärdera verktyget.

9 2. SPRÅKFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER Projekt Uttalsprojekt med inriktning mot Sfi, SASX, SASA och SASB Elsa Brändströms skola kr Syftet med projektet är att skapa medvetenhet om betydelsen av uttalsträning, att ge Sfi- och SAS-lärare kompetensutveckling och att implementera en gemensam uttalsmetod. Projektet bygger på Uttalsprojektet år 2009 och utvidgas till att omfatta även SAS-kurserna. Projektet har fått stor genomslagskraft. Större medvetenhet om betydelsen av ett gott uttal märks tydligt i den dagliga undervisningen. Lärarna avsätter mer lektionstid till uttal och muntliga färdigheter, några har även schemalagt uttalsundervisningen. För att ge kompetensutveckling till personalen anlitades Paula Grossman, som introducerat Prosodiametoden. Skolan har också investerat i licenser till uttalsprogrammet Vasaaaru, vilket innebär att skolans studerande har möjlighet att träna uttal individuellt via datorprogrammet. De studerande som behöver extra uttalsstöd ansöker om individuell undervisning i uttalsenheten/ svenskstudion. Oftast görs detta i samråd med lärare, studievägledare eller kurator. Vi kommer att bygga upp en uttalsenhet/ svenskstudio, Språket, för att kunna ge stöd till studerande som är i behov av extra uttalsundervisning. Detta extra stöd ska i framtiden vara tillgängligt även för andra medborgare i Linköpings kommun enligt beslut som nyligen tagits i Bildningsnämnden.

10 Projekt Stärka språkliga förmågan hos andraspråkstuderande på Omvårdnadsprogrammet BirgittaVux, Elsa Brändströms skola kr Att förstärka den språkliga förmågan hos studerande med annat modersmål än svenska för att de därigenom ska kunna klara såväl den praktiska som den teoretiska delen av utbildningen på Omvårdnadsprogrammet. Det har visat sig genom åren att en del studerande med invandrarbakgrund har svårt att klara utbildningen vid BirgittaVux och då framför allt APU-perioderna på grund av bristande språkkunskaper. Språktest har genomförts med alla studerande som börjat termin 1 under Avsikten med detta test är att kunna rekommendera studenter med brister i svenska språket att planera utbildningen för fyra terminer i stället för tre och att då även få tid att läsa svenska (SAS A). Få studerande har hittills valt detta alternativ. Efter genomgång av studiehandledningen i kursen Vård- och omsorgsarbete och olika kursböcker sammanställde vi en lista över ord som behöver en tydlig och enkel förklaring. Tanken är inte att ta bort svåra ord, utan förklara dem på ett lättförståeligt sätt. Denna lista delades ut till de studerande som använde den på sin APU-plats och där hade nytta av den. Vårt projektarbete har redan resulterat i två nyheter: svensktimmar i Orienteringskursen sedan hösten 2010 och Uttalskurs för studerande vid Omvårdnadsprogrammet från våren Vi hoppas att man genom att tidigare fånga upp studerande som har problem med språket kan hjälpa dem att klara av sin utbildning inom Omvårdnadsprogrammet och framför allt klara kommunikationen på en arbetsplats. Troligen kommer det inledande språktestet termin 1 att utökas med en uttalsdiagnos, ( skriv det du hör ) som kan göra att man tidigare fångar upp de studerande som har svårt med uttal och förståelse av talad svenska. Dessa studerande kan från och med januari 2011 rekommenderas den nystartade orienteringskursen i uttal. Vår förhoppning är att det blir mer accepterat att välja en längre studiegång redan från början och därigenom få en stabilare grund i svenska språket när man kommer ut i arbetslivet.

11 Projekt Utveckla webb-baserad distanskurs för Sfi Elsa Brändströms skola kr Att utveckla en distansutbildning i Sfi för elever som inte har möjlighet att studera i närkurser eller på Öppet Sfi. Vi har valt att som utvecklingsprojekt ta fram en distansutbildning i Sfi för elever som inte kan delta i närkurser. Vi ser ett behov av distansstudier bl a i våra kvällsgrupper där många elever slutar efter en kort tid då man under perioder inte kan delta på grund av att andra studier tar mycket tid i anspråk. Då kan distansstudier vara ett alternativ eftersom eleven själv kan bestämma sin studietakt. Vi har under hösten påbörjat en utveckling av C-kursen på steg 3 och främst arbetat med att lära oss att arbeta med Fronter, ta fram material till de olika modulerna i kursen och lägga upp riktlinjerna för kursens innehåll. Under projektet har vi gjort två utvärderingar, som har visat att större delen av materialet fungerar bra. Fortsätta utvecklingen av webb-baserad distanskurs för Sfi och erbjuda dessa kurser till våra elever.

12 3. INTERNATIONALISERING Projekt Förberedelse för internationell APU på BirgittaVux BirgittaVux, Elsa Brändströms skola kr Att arbeta fram en struktur för förberedelse av studerande på BirgittaVux inför APU utomlands. På BirgittaVux läser de studerande endast karaktärsämnen. Under de år vi arbetat med möjligheten till internationell APU för vuxenstuderande har behovet av en struktur för förberedelse inför APU blivit tydligt. Vi har samlat information inför internationell APU i Fronter. Alla dokument i Fronter är på engelska dels för att de studerande ska kunna öka sin förståelse av och kompetens i engelska och dels ha tillgång till material när de ska presentera sin utbildning för handledare och personal utomlands. I Fronter har vi samlat APU-information, som kursplaner och bedömningsformulär. Här finner de studerande också självskattning och nivåtest i engelska enligt EU:s normer samt lexikon online. Under rubriken Information om APU-länder finns information om de länder och skolor som vi idag har utbyte med. Fortsatt uppbyggnad av Frontersidan i samarbete mellan Birgittaskolan och BirgittaVux. Sidan kan bli ett användbart verktyg i det fortsatta samarbetet mellan oss och våra partnerskolor i andra länder. Vi hoppas att på sikt kunna presentera en undersköterskas arbete inom olika områden med text- och bildmaterial, vilket kan bli mycket användbart för studerande som kommer hit för APU från andra länder.

13 Projekt Internationalisering Birgittaskolan, BirgittaVux kr Fortsätta samordningsarbetet mellan BSL och BirgittaVux och arbetet att säkerställa kvaliteten vid APU utomlands. Under året har vi träffats regelbundet för samordnings- och kvalitetsarbete. Lärare från andra länder har besökt skolan och vi har både tagit emot och skickat elever på APU utomlands. Att säkerställa att elever/studerande når de mål som anges i kursplaner under sin APU utomlands är en central del i kvalitetsarbetet. Samordning och vidareutveckling av projektet Förberedelse för internationell APU har skett. I det utvecklingsprojektet lades grunden till en Frontersida med information/dokument som är aktuella i samband med APU. Här finns kursplaner, bedömningskriterier, aktuella formulär för bedömning och närvaro. Alla dokument är översatta till engelska Inom EU pågår arbete att jämföra och kvalitetssäkra utbildningar i olika länder. Gemensamma verktyg för att beskriva utbildningsnivåer och bedömningsgrunder ska på sikt införas inom EU. Detta arbete har påbörjats i vissa europeiska länder och på BSL/BirgittaVux kommer vi att ansöka om att få delta i ett Leonardoprojekt för det fortsatta arbetet att jämföra och kvalitetssäkra utbildningar i olika länder. På skolan behöver gruppen som arbetar med internationalisering vidgas. Kvalitetsarbetet måste fortsätta. Hur påverkas internationaliseringen av GY 11? Samarbete med arbetslivet behöver utvidgas för att säkerställa behovet av APU-platser som kan ta emot utländska elever. Fortsätta utvecklingen av Frontersidan. Ansöka om nya projekt.

14 4. PROGRAM- OCH KURSUTVECKLING Projekt Samverkan engelska och omvårdnad Metodövningar på engelska Birgittaskolan kr Att utveckla ett studieområde där engelska och omvårdnadskunskap integreras i praktiken. Vi har utarbetat arbetsmaterial och förberett och genomfört tre metodövningar, som vardera består av en förberedelselektion och en lektion i metodrum. Under förberedelselektionen fick eleverna arbeta med en lista med ord och fraser, som de behövde under metodövningen. Alla elever har varit aktiva och fått prata mer engelska än normalt, dessutom har de fått välbehövlig repetition av viktiga omvårdnadsmoment. Samtliga elever i projektet kan nu tillämpa engelska i vanliga omvårdnadssituationer, något som känns naturligt och viktigt på en omvårdnadsutbildning. Vi drog slutsatsen att noggranna förberedelser både vad gäller omvårdnad och engelska ord och uttryck är av vital betydelse för att en engelskspråkig metodövning ska bli optimal. När eleverna är väl förberedda praktiskt och teoretiskt går det lättare att använda engelska i liknande situationer. Materialet ska efter utvärdering bearbetas och därefter kunna användas av omvårdnads- och engelsklärare i samverkan i alla klasser på Birgittaskolan.

15 Projekt Handledning Handledarutbildning i ett framtidsperspektiv Birgittaskolan, BirgittaVux kr Att skaffa information om vad handledare i verksamheterna har för önskemål vad gäller handledarutbildningens innehåll, undersöka behovet av en fortsättningskurs för handledare och ge förslag på innehåll i en fortsättningskurs. Vid Birgittaskolan utbildas elever på Omvårdnadsprogrammet. Efter arbetsgivares bedömning kan de efter utbildningen anställas som undersköterskor. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska delar. En väsentlig del är den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, APU. Under APU-perioderna vägleds eleverna av en eller flera handledare som ingår i praktikplatsens personalgrupp. Utbildningen av dessa handledare bedrivs sedan ett antal år vid Birgittaskolan. Handledarutbildningen genomförs i samverkan mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen och omfattar för närvarande två heldagar. I detta projekt har det tydligt framkommit att huvuddelen av de intervjuade handledarna var positivt inställda till att ta emot elever för APU på arbetsplatsen. De ansåg även att uppdraget som handledare var viktigt, eftersom det för en del elever var den första kontakten med det praktiska arbetet inom vård och omsorg. På frågan om handledarutbildningen hade ökat deras trygghet i handledarrollen svarade samtliga att utbildningen var ett stöd i rollen som handledare. Resultatet av intervjuerna visar en stor samstämmighet gällande handledares behov av en uppföljning eller fördjupning av den handledarutbildning som ges på Birgittaskolan. Utifrån detta blir vår tolkning att det finns behov av en ständigt återkommande grundutbildning samt en påbyggnadskurs. Dessutom har det framkommit att man önskar särskilda träffar för huvudhandledare. För att behålla den goda utbildningskvalitén som Birgittaskolan står för bör målet vara att erbjuda alla handledare på våra APU-platser en tvådagars grundutbildning. Dessutom är det önskvärt att ha återkommande påbyggnadsutbildning för de handledare som så önskar.

16 Projekt Strukturerat kvalitetsarbete Elsa Brändströms skola kr Att kartlägga och vidareutveckla rutiner för uppföljning av verksamheten. Projektet har bestått av fyra huvuddelar. Alumniundersökning Vi frågade våra tidigare studerande på BirgittaVux, vad de gör idag, hur de ser på sin utbildning på BirgittaVux idag och vad de tror de arbetar med i framtiden. De viktigaste resultaten var att alla var nöjda med sin utbildning på BirgittaVux. Idag hade 70% arbete inom vården och 23% studerade. Om fem år trodde i princip alla att de skulle arbeta inom vården. Uppföljning av avbrott et har varit att ta fram en rutin för att följa upp hur många av våra studerande som gör avbrott och varför de väljer att göra avbrott i sina kurser. Det visade sig att de flesta gjorde avbrott då de fått ett arbete. Därefter var den vanligaste orsaken att de studerande hade påbörjat för många kurser samtidigt. Uppföljning av Läroteket et har varit att utveckla en rutin, så att vi kan följa upp hur många av våra studerande som använder sig av Läroteket. Under hösten användes Läroteket i genomsnitt av våra studerande 120 h vecka. De populäraste ämnena var matematik, sas och engelska. Uppföljning på kursnivå et har varit att titta på de verktyg vi har för att utvärdera kurserna på kursnivå. Fortsätta det systematiska arbetet av verksamheten. Linköping Kerstin Nyström utvecklingsledare

1. UTVECKLINGSARBETE MED INRIKTNING MOT INDIVIDENS BEHOV

1. UTVECKLINGSARBETE MED INRIKTNING MOT INDIVIDENS BEHOV Slutrapport Utvecklingsprojekt 2011 Ianspråktagande av eget kapital Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan 1. UTVECKLINGSARBETE MED INRIKTNING MOT INDIVIDENS BEHOV Projekt Mindfulness Birgittaskolan

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014

Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014 Slutrapport Utvecklingsprojekt 2014 Ianspråktagande av eget kapital Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan Projekt Vuxenpedagogisk kompetensutveckling på Elsa Brändströms skola Elsa Brändströms

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete

En lärande arbetsplats. Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete En lärande arbetsplats Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för omsorgsarbete Mål För lärare och deltagare: ett verktyg för kartläggning och stöd i samtal om språklig kompetens. individuell

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Utvecklingsprojekt 2008 Slutrapport

Utvecklingsprojekt 2008 Slutrapport 1 Utvecklingsprojekt 2008 Slutrapport Elsa Brändströms skola BirgittaVux Birgittaskolan A. Ianspråktagande av eget kapital 2008 Arbetslagsledare Elsa Brändströms skola, BirgittaVux, Birgittaskolan 320

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2011-2012

LOKAL ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2011-2012 LOKAL ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2011-2012 Skola: Elsa Brändströms skola Skolform/er: Kommunal vuxenutbildning Bilaga 1: Bilaga 2: Grundläggande vuxenutbildning och Sfi (Svenska för invandrare) Grundläggande

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer