Vi tackar LUXOR för förtroendet och lovar att an mer starka var position som skapare och leverencör av kvalitetsprogramvara.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tackar LUXOR för förtroendet och lovar att an mer starka var position som skapare och leverencör av kvalitetsprogramvara."

Transkript

1

2 KATALOG l- Under hösten 1983 har LUXOR Datorer fört en intensiv annonskampanj i dagspress och fackpress under rubriken "Hausse p.6 svenska programbörsen". I annonserna har man pekat p8 det rika svenska programutbudet till ABC-maskinerna. Sju (7) av de uppräknade kvalitetsprogrammen kommer fran DATABITEN! Vi tackar LUXOR för förtroendet och lovar att an mer starka var position som skapare och leverencör av kvalitetsprogramvara. DATABITEN inleder 1984 med tva viktiga nyheter: Med PLOTTER II förstärker DATABITEN ytterligare sin ledande stallning p& det grafiska omradet. PLOTTER II ligger i sin helhet flera %r före annan grafisk programvara och kan därför utan Överdrift betecknas som ett andra generationens grafiksystem. Filosofin bakom PLOTTER II kan sammanfattas med nagra nyckelord: * Kraftfullt * Integrerbart * Generellt * Flexibelt * Portabelt * Utbyggbart * Anvandarvanligt Under 1984 kommer DATABITEN att ta steget Över till mer generella operativsystem (CPIM, MSDOS, UCSD-Pascal, UNIX). Som första steg kommer PLOTTER II att Översattas och bildar därefter grundstommen i vart programutbud. PLOTTER II kan sagas vara DATABITENS grafiska "operativsystem". Las mer om PLOTTER II längre fram. II. DATABITEN tillhandahaller fran och med i ar det basta ur det internationella programutbudet. Vi lägger tonvikten p& operativsystem och programsprak dar du kan rakna med kvalificerad assistens. Vi satsar i synnerhet pa 80-talets PROGRAMSPRAK - MODULA-2, arvtagare till Pascal, överlägset C och det enda alternativet till "kolossen" ADA. Las mer i det korta informationsbladet eller beställ utförligare information. Priserna - helt utan konkurrens!

3 LITTERATUR Förutom programvara t i l lhandahal ler DATABITEN även fakta1 i tteratur au eget märke. Förutan den litteratur som presenteras nedan kan ock- SA de utförliga manualerna till programbiblioteken beställas separat. DATABITENS NLniR VAR HUR En bi bl i ograf i över datapressen. DATABITENS bibliografi över datapressen växte fram ur behovet av att Överbl icka den växande t idskr if tsf loran. Vardeful l information riskerade annars att ga förlorad. Detta resulterade i en systematisk artikelbibl iograf i uppbyggd av 1) En KRONOLOGISKT UPPSTALLD IIWEHALLSFURTECKNING över alla artiklar i de katalogiserade tidskrifterna. Varje artikel är upptagen med titel, ar nr och sida, en beskrivning av innehall samt hänvisningar t i l l andra nummer. 2) Ett omfattande SKREGISTER med en mängd uppslagsord. Du kan exv. söka pa 'WRDDISK- WINCHESTER' och finna hänvisngar till alla artiklar som handlar an de nya harddiskarna. Vid varje artikel finns hänvisningar till paföljande artiklar, kompletterande artiklar och rättelser, DATABITENS M R VAR HUR omfattar följande tidskrifter: BYTE mar s sep t RADIO o TELRIISION sept M1 KRODATORN sept ABC- BLADET sept För tillfället omfattar bibliografin 1500 artiklar. Hjälpredan i nnehal l er * förteckning Över ABC-basicens internkoder för instruktioner, variabler etc. * uppbyggnad av basicprogram (minneslayout, radkonstruktion, pekare etc.) * uppbyggnad av variabellistor, enhetslistor och filbeskrivningar med pekare. * Förteckning och beskrivning av sysfemvariabler. * Beskrivning au filhanteringssystemet för ABC-DOS.

4 l. LISTNING OCH KOPIERING ABC80 + printer. Tre funktioner: 1) Utskrift av programl istor frdn diskett. Klarar l istningen av program lagrade i saväl asciiformat (.BAS) som kompilerat format (.#C). Inga problem kan uppstd med far langa rader 0117 tecken), en van1 i g begränsning vid l istprogram som endast klarar BAS-format. Upp till tvdhundra programfiler kan listas automatiskt utan tillsyn. Bada diskdrivarna kan användas varför disketter pd sb sätt kan skiftas under körningen. Programmen namnges antingen frdn disketternas egna bibliotek (med exakt samma kommandon som systemskivans COWLIB) eller genom egen inmatning av programnamn. Programl istorna ger ett luftigt intryck med marginaler för halslag och kommentarer; sidorna bryts av automatiskt, men sidbrytningen kan ocksa styras genom REM-satser i programl istan. Varje sida börjar med programfilens namn längst upp till höger; p& första sidan anges dessutm utskr if tsdatum. Programsatserna kan antingen skrivas ut med rak vänstermarginal eller med FOR...NEXT- loopar indragna (indenterat format) vilket klart framhäver programmets inre struktur. Normal eller förminskad stil. Programl istorna gör kort sagt ett proffsigt intryck! 2) Kopiering av alla typer av filer {program, data, text, assembler etc) frbn diskett till kassett. Alla format tillbtna i.wc/.bas). Mrcket lämplig för billig backup av disketter, för mdngfaldigande av datamater ial pd företag och skolor. Kopieringen är helt automatisk. Upp till 200 filer kan kopieras i en f61jd utan tillsyn, bortsett frdn ev. byte av kassett. ABC80 ger signal när kassetten är s& gott som full och väntar med fortsatt kopiering tills kassetten har bytts! När kopieringen är klar ges signal och bandspelaren stannas. När kopier ingen är kl ar skrivs namnen pb al l a kopierade f i ler ut pb bildskärm eller printer. FOr varje kopierad f i l anges ocksa MKNEUERKETS STALLNING vid filens borjan!!! Med printer fds en lista som är lagun stor att klippa ut och satta in i kassettfodralet. En datormässig lösning pb det välkända problemet att hdlla ordning p4 inspelade kassetter! 3) kopierar snabbt program, dataf iler etc, frdn en diskett till en annan. 2-3 gdnger snabbare än COWLIB pa systemskivan. ALLT pb skivan kan kopieras, även koder utanfor ABC80:s filhanteringssystem. Manual P sidor.

5 PLOTTER II ar ett generellt grafiskt system som integrerar den grafiska presentationen med datorns totala möjligheter i fraga om beräkningar och databehandling. PLOTTER II ar generellt och samtidigt flexibelt. PLOTTER II ar kraftfullt och samtidigt anvandarvänligt. PLOTTER II ar effektivt, snabbt och samtidigt portabelt. PLOTTER II jobbar fristaende eller integrerat med egna programsystem. PLOTTER II ar en grafikmaskin som utan begränsning kan förses med nya mer avancerade verktyg. PLOTTER II värmer upp där andra grafiksystem knäar. PLOTTER II omfattar * BUSINESS GRAPHICS * TECHNICAL GRAPHICS * SCIENTIFIC GRAPHICS * EDUCATIONAL GRAPHICS PLOTTER/PLOTTER II:: tilrpt131pe=13=s=pi~~c=*~=-==ei31====535==~==a~=====~=== För ABC80 och ABC8OO/DTC finns dec -83 programpaketet PLOTTER anpassat till EPSON-skrivare och Metric (ITOH)- skrivare. Jämfört med PLOTTER II saknar PLOTTER färdiga rutiner för cirkeldiagram och avancerade stapeldiagram samt möjlighet till plotteranslutning. Om du har 800/DTC kan du köpa PLOTTER nu och byta upp dig till PLOTTER II nar systemet ar klart. Du far det för mellanskillnaden! PLOTTER II finns dec -83 färdigutvecklat för Metric 85. (Aterförsäljare Scandia Metric AB) Under vintern -83/84 kommer PLOTTER II för ABCBOO/Facit DTC, ABC802 och ABC806 (Aterförsäljare b1.a. LIBER) Senare under 1984 planeras en CP/M-version. ~PEIIP=PP~P=D====PP~I===~===P==~;=~====I~~==P~========~==

6

7 PLOTTER II- INDATA Indata kan hiimtas fran datafiler och/eller funktioner. 1. Datafiler Varje datafil far innehalla upp till datapar (X,Y). Varje diagram kan rymma upp till 20 datafiler. X-varden behöver ej vara ekvidistanta (dvs. heltal) utan kan väljas fritt. X-värden kan aven vara alfanumeriska (text). Utlämnade data kan markeras. Datafiler far aven innehalla text för fri placering i diagrammet. Datafiler kan innehalla styrparametrar till PLOTTER II som laser presentationsformen eller ger direktiv till filter (för t-ex. symbolgenerering). 2. Funktionsuttryck. Funktionsuttryck kan skrivas p% tre former: "vanlig" form : y = f(x) Polar form : r = (v) Parameterform : x = ~(t), y = y(t) En funktion kan i omfattning sträcka sig fran en enkel programrad med exv. Y=SIN(X) till mycket komplicerade program. En funktion kan t.ex. för givna tidpunkter lasa av en temperaturgivare och returnera aktuell temperatur som sitt Y-varde. Funktioner lagras separat och anropas vid behov. BEARBETNING AV DATA Data kan dessutom förändras av särskilda program, s-k. kallade FILTER. Dessa laggs i separata moduler som lankas med MERGE eller som biblioteksrutiner som kan anropas under programkörning (Metric 85). Ex. Omvandling av data till procent, glidande medelvarde, omvandling av dygnsuppgifter till manadsuppgifter eller ackumulerade uppgifter, omräkning av lön till skatt, omräkning till decibel, regressionsanalys, sortering, symbolgenerering, etc. Viktiga standardfilter följer med PLOTTER II. Andra filter kan du själv skapa eller köpa som tillbehör. FILTER-konceptet gör att PLOTTER II saknar begransningar. Där andra grafiksystem tänjer ut stegen till det yttersta dar joggar PLOTTER II i lätt motionslunk. Utan att förändra stommen i PLOTTER II kan systemet ständigt byggas ut med nya tillämpningar (verktyg).

8 PLOTTER II: PRESENTATIONSFORMER Data/funktioner kan presenteras p3 ett flertal sätt: - Symboldiagram med markering av datapunkter. - Kurvdiagram - Trappstegsdiagram. - Stolpdiagram. - Stapeldiagram. Staplar kan ställas bredvid varandra eller ovanpa varandra. - Histogram. Data kan klassindelas. (min, max och medel visas till hjälp). - Kombinationer av ovanstaende. - Cirkeldiagram. En eller flera sektorer kan plockas ut fran diagrammet. Sektorerna kan förses med procentuppgift. - 8 olika linjetyper. Färgval beroende av utenhet. - 7 olika symboler för markering av data + färgval - 8 olika mönster för staplar och cirkelsektorer + f argval. - Lin-lin, lin-log, log-lin eller lin-lin-axlar. - Numerisk eller alfanumerisk gradering av x-axel. - Graaering kan ske manuellt eller automatiskt. - Samma skala p8 X- och Y-axel om sa önskas - Upp till 7 olika stiltyper (fonter) som kan sättas individuellt för varje text. - Rubrikrader och kommentarer. - Fri placering av text i diagrammet. - Diagram kan förses med ram, rutnät eller hjälplinjer. - Axlar etc. kan utlämnas. - Ritningar, kartor, organisationsscheman. - Utbyggbart med filter för tredimensionella funktioner, perspektiv, symbolgenerering för CAD etc. IN- och UTENHETER PLOTTER II kan hämta data fran tangentbord, digitaliseringsbord (tillbehör), mätutrustning eller andra program (t.ex. kalkyl, ordbehandling, register, etc.). Utenheter kan vara: 1.Grafisk bildskärm. Monokrom eller farg. 2.Grafisk matrisprinter. - Monokrom eller farg (max 16 färger). - Högsta upplösning ar lika med printerns upplösning (utskriften ar saledes ingen direkt bildskärmskopia). Med dagens basta matrisprintrar (24 nalars) betyder det en upplösning pa ca 0,l mm eller 1500 * 2000 = 3 miljoner skilda plotpunkter per A4! - Alla pappersformat som printern tillater (t-ex.

9 staende A3) - Diagram kan naturligt integreras i löpande text. - PLOTTER II kan generera sidframmatningar för olika pappersformat. - Med Autopilot eller egen programvara kan godtyckligt manga diagram plottas i en följd utan tillsyn (bortsett fran pappersbyte). 3. Pennplotter - för högsta kvalitet. Flerfärgs. Alla hardvarubundna parametrar för utenheterna ligger separerade fran programvaran i speciella initieringsfiler och drivrutiner. Drivrutiner kan köpas separat.för aktuell information om anpassade bildskärmar, skrivare och plotters kan du kontakta DATABITEN eller aterförsäljare. PLOTTER II: STYRNING PLOTTER II kan köras - Manuellt. - Helt automatiskt med s-k. lasta parameterfiler, färdiga diagramfiler eller autopilotfiler (plottar flera diagram) och styrparametrar i dataf ilerna. - Halvautomatiskt med öppna parameterfiler som tillater användaren att paverka utformningen pa vissa förutbestämda punkter. - Integrerat med annan programvara. PLOTTER II fungerar som grafikmodul och beräkningssystem. Med parameterfiler kan diagram lagras pa ett portabelt format som möjliggör skifte av utenheter. Parameterfiler kan användas för standarddiagram och för att "dölja" information. Datafiler,funktioner,filter, parameterfiler, diagramfiler och autopilotfiler kan överblickas och väljas med en särskild KATALOG-rutin. Katalogen ar integrerad med PLOTTER II sa att den ständigt halls aktuell. Med en skräddarsydd EDITOR ar det lätt att skapa och underhalla datafiler. Editorn hanterar aven styrparametrar som kan blandas med datavardena.

10 "BUSINESS GRAPHICS med PLOTTER II Procent Uh / M-WO I JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC O1 jef orbrukning under ~ eörbrukning f under 1981 Oljeförbrukning under Normal manadsförbrukning av olja i procent per ar. VOLVO 26 OPEL 10 % SAAB 14 % TOY OTA 3 % - MAZDA 3 %

11 Ex. PLOTTERIPLOTTEU I I Diagrammet nedan visar ndiqra prer;entationsformer för Kurv- och punktdiagram, samt hur data kan regressionsanpassas med filterfunktionen (har 1in.W regression). Regressionskurvans ekvation samt korrelationskoefficienten kan skivas; ut om SA Önskas.. Maxtemperaturer augusti 1982 i Sandviken.,, -, Mintemp * Medeltemp Medeltemp. -.. Regressionslinje: Y = -0.34X Korrelationskoefficient r = Medeltemp

12 EDUCATIONAL - SCIENTIFXC GRAPHICS AMPLITUD (volt) VINKEL (rad) POLYNOMFUNKTION: DERIVATA och TANGENT framräknade med standardfilter.

13 SCXENTIFIC - TECHNICAL GRAPHICC Plancks stralningslag och Wiens förskjutningslag. Emittans (W/rn3)

14 PLOTTER - EKO Ex. p& bildskärmskopiering med EKO. Bilden ovan är framställd med hjälp av HRBILD. VEKTOR och PRQRAF Med de generella plotterrutinerna VEKTOR och PRGRAF ar det mycket enkelt att bygga upp geometriska manster. Text och grafik kan blandas.

15 3. 30 PERSPEKTIV ABC80, ABC800/DTC, METRIC 85 Programvaran används för att ta fram perspekt ivsk isser över byggnader, konstruktionsdetaljer etc. 3D - PERSPEKTIV Kan bli inkörsporten till D (Camputer Aided Design) pa ditt foretag. Basfakta: + Objektens hörn och forbindelser lagras pa dataf i ler. Data kan enkel t andras och utökas* + Konvexa eller konkaua objekt utan i nskränkn i ngar pa f arm. + Observatören kan röra sig hel t fr i tt utanfor och i nut i objekten! + Sant perspektiv. + Dolda hörn och l injer kan skymmas pa skissen. + Synvinkeln kan var i eras fran viduinkel till teleobjektiv. + Utdata en1 i gt f yra var i an ter: Skiss pa bildskärm. Skiss pd printer. Hörnpunkter p& pr i nter. Linjer dras manuel l t. Hörnpunkternas koord i nater. + Liggande eller staende skiss p& printer. Max printyta: 330 x 240 mm. + Max plotpunkter :ca 1.Z mi ljoner. + Supersnabb vektorrutin för printerplottning. + Pr interutskr if ter kan lagras pd diskett för snabb kopiering. Skisser kan editeras pa bildskärmen vad det gäller parametrar som position, synvinkel, blickpunkt etc. När man är nöjd sker utskriften pd printern med högupplösande grafik. Genom att förskjuta observatörens position nagot mellan tvd skisser kan stereo5kopiska bilder tas fram. Manual 26 sidor.

16 Ex. 30 PERSPEKTIV BiskopsgArdens hal l ur 'Fanny & Al exandep.

17 4, PLOT 3D PLOT3D skissar tredimensionella funktionsytor, z=f(x,rl, pa bildskärm och printer. Data i kor the t: + Enkla eller korsade linjer. + Interpolation om sa önskas. + Massiva eller luftiga ytor. + Sant perspektiv fran valfri observat i onspunk t. + Bakom1 i ggande ytor skyms automatiskt. + Ritar p& bildskärm eller printer. + Utnyttjar printerns fulla kapacitet. Upp till 1 miljon punkter per A4. + Sk isser kan sparas p& diskett för snabb utskri-ft au kopior. Med bi ldskarmens hjälp ve1 j5 lämpl iga funkt ionsdata och perspektiv. Sk issen górs sedan med pr interns högsta upplósn ing. Tredimensionella funktionsytor ger en visuellt sett oóvertraffad bild av samband med mer än en variabel. Funktionsrtorna är dessutom ofta mycket estetiskt tilltalande. Manual 10 sidor.

18 KONER - et t exempel +ran PLOT 3D punkter

19 5. PLANETARIUM ABC80, ABC800 t HR. Epson MX80,II,III/MX100 eller M8500/M8510/M1550. Med PLANETARIUM kan du ta fram PWETERNAS PC)SITIWER i rymden eller som de stdr sedda fran en viss ort pd jorden. Tidpunkten är valfri, vare sig det gäller uppgifter far dagens observationer eller säg den 24 december Ar 3054 före vdr t idrakning el ler varfär inte nydrsnatten Du kan följa planeternas vandring dag för dag, timme för timme och t.om. minut för minut! Var den sk. Betlehemsstjärnan ett natt1 igt sammanträffande mellan jättarna Jupiter och Saturnus? Följ i%wens FASER. Hur inverkade mdnljuset pd betingelserna för historiska slag? Var det mörkt natten till dagen D 1?44? När gdr SOLEN UPP och NED i Xkiiping Ar 1982? LAt PLANETARIUM skriva ut en almanacka mdnad fär mdnad med solens tider för varje datum. PA köpet skrivs SOLRJS WBSTA WJD over horisonten ut för varje dag samt vilken VECKODAG det Sr! Ta fram en solalmanacka far den tilltänkta semesterorten eller smmarstugan. Det gdr ocksa at t fd en grafisk beskr i un i ng över sol ens t i der för hela dret pd den ort du har valt. Hur ser det egentligen ut pd Nordpolen? Datorn ger svaret. Till sist kanske det mest spännande. Ldt ABC80/800 göra pd SOL- och MFURMGRKELSER. beräkningar Aterupplev (?l solförmarkelsen 1754 som den 5Ag ut just fran den ort du iaktog den. Följ förm6rkelsen pd bildskärmen precis som den utvecklades minut för minut. Se ~IJP manskäran succesivt skär in over solen. Förutom bilden av sol och mdne anges hela tiden klockslag, solens position och förmörkelsegraden. Eller undersök nästa totala solfärm6rkelse i Sverige dr Vilket blir forloppet sett frdn din hemort? 6a tillbaka till Stonehenge mega1 i ter tusentals dr i t iden och pröva teorierna cm stenstodernas användning för förutsägelser av förmörkelser. Eller väg Mayaindianernas inskriptioner mot vad som verkligen hande. Allt sm skrivs ut eller ritas p& bildskärmen kan du kopiera Över till printern med ett enkelt kommando (CTRL F). Astronomin har kastat ett nytt ljus över arkeologin. För första gdngen kan nu ocksa amatiirforskaren studera dessa fenomen med hjälp av en mikrodator. Om du är lärare tag dd chansen att färnya astronmikursen pd högstadium, gymnasium, vuxenutbildning och studiefórbund. Perfekt för grupparbeten och specialarbeten. Till manualen medföljer ett häfte med ett rikligt antal uppgifter att lösa med datorns hjälp t tre stjärnkartor och diagram. Manual 26 sidor Hiifte med uppgifter 10 sidor.

20 d. ph- KEMISK dht-3alyc ABC80/800 grundversion. Printer f5r utskrifter. Med programmet ph kan AEC80.!800 berakna ph- värdet isurhetsgradeni i vilken kemisk "brygd" sc#n helst, dvs i utspadda uattenliisningar MED protonjämvikter. CEj lös1 ighetsjämvikter el ler gasjimvikteri, ph- värdet beräknas med en noggranhet av en decimal. Tabellverk för syra- eller bas- konstanter behöver i de flesta fall ej finnas tillhands eftersom alla väsentliga data redan finns tillgängliga i programmet. Ingredienserna anges med sin kemiska beteckning {t.ex. HZC04) eller trivialnamn (SVAVELSYRA). Koncentrationen ges i mol/liter eller gradliter. PH kan beräkna molmassan (formelvikten) för vilka föreningar som helst.koncentratiuner och ingredienser kan enkelt ändras utan att man därför behöver mata in alla data pd nytt. ph tilldter ett obegränsat antal kopplade jämvikter. Matematiskt leder detta till omfattande ekvationssystem som vid reduktion kan omformas till ekuationer av mycket hoga gradtal. Ofta uppstdr svara numer i ska problem. Genom en unik matematisk behandl ing förbigdr ph alla dessa svdrigheter och det korrekta ph- värdet beräknas alltid inom ett par sekunder! Ex. Du far uppgiften att bestimma ph- varde i fiiljande Iiisning M (NH412SO4 {diamioniumsulfat) M NaC M Kal iumoxalat M Ci tronsyra M Natriumftalat Tabellen matas in nästan exakt som den stdr och p& ndgra sekunder ges svaret: Manual 9 sidor.

21 7. DfhTABITENC KOKBOK DATABITENS KOKBOK är tänkt sam en h.jzlp för den avancerade programmeraren. Kokboken bestdr just nu av sex blandade program men den kommer förhoppningsvis att växa med tiden. ABC80 i grundutfljrande räcker för alla program, men utbyggt minne är en fördel i programmet DISBAC. Skivminne krävs till programmet BLOCK. M m är en genre11 menyrutin sam kan anropas i egna program. EWR är en generell rutin för editering av strängvariabler. BUBSORT ir en assemblerrutin för snabb sortering av tal och strängar. Kan enkelt anropas i egna program. BLOCK läser och andrar data pd disketter som körs under ABCSO- DOS. Disketter kan läsas och ändras sektor för sektor. Filer (data, program,text etc.) läses/ändras block för block. BLOCK har kommandon för DELETE och INSERTE vilket underlättar DIREKT editering av data pd skivan. Koder visas parallellt i decimal- och asciiformat. Dubbla markörer forflyttas pi! bildskärmen till rätt byte. Positionen anges. BLOCK visar alltid alla 256 bytes i blocken, aven vid filer. Utskrift pd printer. BLOCK ställer automatiskt wn mellan 40 och 80 teckens bi ldskärm. DISBAC analyserar AGC80-basicens (.BCiC) INTERNKOD. DISWC motsvarar pa manga sätt vad en disassembles och debugger är för maskinkoden. ABCSO HJALPREDAN är ett bra komplement för att kunna fullt utnyttja potentialen hos DISBIIC och BLOCK. DISBAC kan plocka fram de en5ki Ida raderna i det undersekta programmet och visa radernas adress och internkoder pd skärmen. Raderna kan ocksd skrivas ut pd printer. Radernas internkoder kan editeras direkt pd bildskärmen eller analyseras och översattas till respektive &?SIC-instruktion, variabel, adress etc. DISBAC kan visa alla variabler som ingdr i det undersökta programmet. Forutom variabelnamn anges ocksa variabelns interna WC-koder. Var i ab1 er + koder &an skr i utjas u t pd pr i n tern. DISBAC kan ocksd användas för att ändra pa variabelnamn. Variabelnamnen Kan t.m. göras osynliga SA att de inte gdr att visa vid programlistning. anda finns de där och fullgör sin uppgift vid programkörning. Praktiskt kan detta användas +ör att undvika variabelkoll isioner vid användning av standardsubrutiner. DISBAL kan söka rätt pd strängar i WC-koden eller gd in och en uppgiven kodföljd överallt där den dyker upp i minnet. ändra Manual 17 sidor.

22 8, HR-BILD HR-BILD ar ett bildskärmsorienterat program för att skapa och redigera text och grafik p& ABC800M/Facit DTC. Bilder kan lagras pl diskett, kopieras till grafisk printer eller avfotograferas direkt fran bildskärmen. Bilder som har skapats med HR-BILD kan användas i andra program, vilket i hög grad förenklar grafikanvändningen. HR-BILD innehaller en mycket avancerad grafikeditor för fri ritning. Den ritande markören grovstyrs med pil- och funktionstangenterna samt finstyrs med de numeriska tangenterna. Markören kan ocksa förflyttas utan att rita. Dess läge (X,Y) anges hela tiden, I vissa fall anges ocksa dess relativa läge (DX,DY). HR-BILD innehaller flera grafiska hjalpverktyg som i hög grad underlättar arbetet. Till dessa hör: -Linjal - Drar linjer mellan tv& markerade punkter. -Kurvlinjal - Drar jämna kurvor genom tre markerade punkter. -Rektangel - Ritar en rektangel med tv& diagonalt markerade hörn. -Passare - Ritar cirkel med markerad medelpunkt och godtycklig punkt p% periferin. -Ellips - Ritar en ellips med markerad medelpunkt och tv% godtyckliga punkter p& periferin. -Färglägg yta - Helfärgar (gul) ett slutet omrade. -Radering - Raderar linjer eller rektangulära ytor. -Linjetyp - Heldragna, prickade eller streckade linjer. Alla förändringar maste godkännas innan de lagras tillsammans med tidigare grafik. Det är därför "ofarligt" att experimentera. Gammal grafik kan inte förstöras. I textmod kan du skriva text tillsammans med grafiken. Du kan samtidigt jobba med tvi3 helt oberoende bilder. Bilderna kan ocksa visas samtidigt. (Den ena bilden kan exv. vara en mall som behövs under ritningsfasen men som inte ska synas nar bilden ar klar). Bilder kan sparas pi3 diskett och editeras p& nytt nar som helst. Med EKO-rutinen kan bilderna kopieras till printer (EPSON eller M8510/1550) i flera olika format (max liggande A4). Med BILD-programmet kan bilder visas en och en eller automatiskt i en hel serie (jamför rotcrewk di-sin). BILDrutinen kan integreras med egen programvara.

23 LEVERENSVI LLKOR FRI SER Alla priser i prislistan är exklusive mums. Aktuell mms pafirs av DATABITEN vid firrgäljningen. DATABITEN förbehdller sig rätten att justera priser pd grund av fardrrade kostnader, ändrad el ler uthkad programvara etc. Vid order under 56 kronor debi teras 10 kr i expedi tionsaugift. b inget annat anges ske all leverens mot postforskott. Vid order underst i gande 500 kronor debi teras KOparen postfirskottsavgi f ten. FRAKT Order överstigande 500 kronor levereras fraktfr i tt. I annat fal l stdr köparen för fraktavgiften. Vid fakturering utta.5 en avgift p& 30 kr. TRANSPORT Al l transport sker pd kundens egen r isk. DATABITEN tar inte pa sig nagot ansvar för eventuell leverensskada. WROR I RETUR DATABITEN lôser ej ut varor im sands i retur mot postforskott eller efterkrav. DATABITEN ger full garanti pd programvaran i TV4 AR frdn inköpsdatum. Eventuella PROGRAMFEL korrigeras utan kostnad. COPYRI GHT DATABITENS program, manualer och litteratur är +ullständigt skyddade av copyright. Ingen form av mangfaldigande av vare sig programvara eller Övrigt material är tillatet utan skriftli~t tillstdnd frin DATABITEN.

24 PRISLISTA DATABTTLN kpril1 198A- EGEN PROGRAMVARA Paket Dator Status Artnr Exkl.moms ==13~1=P=t==IS~==tP1~=======IP1iii==-i~Ir.i~~**~*~~*~~~*~~*~~~a~~ l. LISTNING o KOPIERIKG ABC80 klart 01. lo& 330 :- 2a.PLOTTER tt tt. 91 t1 tt 2b.PLOTTER II 2c.Enstaka drivrutiner för skrivare och plotters 3. 3D-PERSPEKTIV tt It tt 4. PLOT 3D 11 ABC80 klart :- ABC800C/DTCklart : - ABC800M/DTCklart :- ABC802 klart : ABC806 klart : ABC NET klart :- Metric 85 klart :- (*) Kontakta DATABITEN för närmare uppgifter 700 :- ABC80 klart :- ABCBOO/DTC klart ;- ABC :- ABC :- ABC80 klart : - ABC800/DTC klart :- ABC80 klart :- ABC800/DTC 802, : - ABC80 klart ABC8OO/DTC 802,806 klart 7.DATABITENS KOKBOK ABC80 klart :- 8.HR-BILD ABC800M klart :- IZPI=L=PIPP==l=====--=-PI=Bel===P=3eP==C=======a===================~~E* Vid större kvantiteter ges rabatt. Var noga med att detaljerat specificera dator, printer, plotter samt önskat diskettformat (ev. kassett). LITTERATUR Titel Status Artnr Exkl. moms iii--i t=p==pe==i==i----i= i iiii---ii-i------i P=OX=PI=X DATABITENS "Nar var hur" klar :- ABC80 Hjälpreda klar O :- DATABITEN förbehaller sig ratten att utan förvarning justera ovanstaende priser. (*) Priset gäller utan pennplotter-rutin. Pennplotterrutin klar varen 1984.

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Hett97 Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning......................................................1 Figurförteckning.........................................................

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk. Järnåldersringen 422. 136 65 HANDEN INNEHALL:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk. Järnåldersringen 422. 136 65 HANDEN INNEHALL: MIKROBITEN O Argång: 6 1 9 8 9 Num mer: 3 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk Järnåldersringen 422.

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

FAIRWAY. Projektadministration II HANDBOK

FAIRWAY. Projektadministration II HANDBOK FAIRWAY Projektadministration II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande

Läs mer

Still going strong!! I detta nummer. Nr-2-1988

Still going strong!! I detta nummer. Nr-2-1988 Nr-2-1988 Still going strong!! "Ryktet om min alltför tidiga död är betydligt överdrivet". Med det här numret av tidningen AUN vill vi understryka sanningen att både Apple User News, Apple User Group och

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Att använda EXCEL 2000

Att använda EXCEL 2000 2005-12-08 Att använda EXCEL 2000 Del 2 av Anders Avdic Version 10.0 Anders Avdic Att använda Excel 2000 Del 2 av Anders Avdic Nyängsgatan 3B 641 47 KATRINEHOLM Tel.: 070/330 32 04 Epost: anders.avdic@esi.oru.se

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

OFFICESKOLAN INNEHÅLL

OFFICESKOLAN INNEHÅLL OFFICESKOLAN MACWORLD 2005 2006 OFFICESKOLAN INNEHÅLL Word Smart innehållsförteckning...del 1 Snyggare tabeller...del 2 Digital korrekturläsning direkt på skärmen...del 3 Så skapar du snyggare brevmallar...del

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Promik Manual. Version 8.0

Promik Manual. Version 8.0 Promik Manual Version 8.0 Innehåll Licensavtal 3 Generellt 5 Användningsområden 7 Installation/uppdatering 9 Att analysera ett företag 11 Steg 1: starta programmet 11 Steg 2: öppna ett företag eller nytt

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Prograr;$ Nyheter -'I. I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. Dec 1992. D8ss~tom

Prograr;$ Nyheter -'I. I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. Dec 1992. D8ss~tom -'I Porto betalt P10 Dec 1992 Prograr;$ Nyheter I &r ska de va mjukisar! från DATABITEN, Borland, Microsoft m fl. D Bort.nd Pascal 7.0 Pius knmpanisn 0 Mbosoft Wlndows for Worltgmupa m r med bonuserbjudanden

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105 DEL II Detta är huvuddelen av boken och handlar om hur du tar fram bra testfall på ett bra sätt. De testdesigntekniker som beskrivs är alla praktiskt användbara och kompletterar varandra. Teorierna bakom

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer