Vi tackar LUXOR för förtroendet och lovar att an mer starka var position som skapare och leverencör av kvalitetsprogramvara.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi tackar LUXOR för förtroendet och lovar att an mer starka var position som skapare och leverencör av kvalitetsprogramvara."

Transkript

1

2 KATALOG l- Under hösten 1983 har LUXOR Datorer fört en intensiv annonskampanj i dagspress och fackpress under rubriken "Hausse p.6 svenska programbörsen". I annonserna har man pekat p8 det rika svenska programutbudet till ABC-maskinerna. Sju (7) av de uppräknade kvalitetsprogrammen kommer fran DATABITEN! Vi tackar LUXOR för förtroendet och lovar att an mer starka var position som skapare och leverencör av kvalitetsprogramvara. DATABITEN inleder 1984 med tva viktiga nyheter: Med PLOTTER II förstärker DATABITEN ytterligare sin ledande stallning p& det grafiska omradet. PLOTTER II ligger i sin helhet flera %r före annan grafisk programvara och kan därför utan Överdrift betecknas som ett andra generationens grafiksystem. Filosofin bakom PLOTTER II kan sammanfattas med nagra nyckelord: * Kraftfullt * Integrerbart * Generellt * Flexibelt * Portabelt * Utbyggbart * Anvandarvanligt Under 1984 kommer DATABITEN att ta steget Över till mer generella operativsystem (CPIM, MSDOS, UCSD-Pascal, UNIX). Som första steg kommer PLOTTER II att Översattas och bildar därefter grundstommen i vart programutbud. PLOTTER II kan sagas vara DATABITENS grafiska "operativsystem". Las mer om PLOTTER II längre fram. II. DATABITEN tillhandahaller fran och med i ar det basta ur det internationella programutbudet. Vi lägger tonvikten p& operativsystem och programsprak dar du kan rakna med kvalificerad assistens. Vi satsar i synnerhet pa 80-talets PROGRAMSPRAK - MODULA-2, arvtagare till Pascal, överlägset C och det enda alternativet till "kolossen" ADA. Las mer i det korta informationsbladet eller beställ utförligare information. Priserna - helt utan konkurrens!

3 LITTERATUR Förutom programvara t i l lhandahal ler DATABITEN även fakta1 i tteratur au eget märke. Förutan den litteratur som presenteras nedan kan ock- SA de utförliga manualerna till programbiblioteken beställas separat. DATABITENS NLniR VAR HUR En bi bl i ograf i över datapressen. DATABITENS bibliografi över datapressen växte fram ur behovet av att Överbl icka den växande t idskr if tsf loran. Vardeful l information riskerade annars att ga förlorad. Detta resulterade i en systematisk artikelbibl iograf i uppbyggd av 1) En KRONOLOGISKT UPPSTALLD IIWEHALLSFURTECKNING över alla artiklar i de katalogiserade tidskrifterna. Varje artikel är upptagen med titel, ar nr och sida, en beskrivning av innehall samt hänvisningar t i l l andra nummer. 2) Ett omfattande SKREGISTER med en mängd uppslagsord. Du kan exv. söka pa 'WRDDISK- WINCHESTER' och finna hänvisngar till alla artiklar som handlar an de nya harddiskarna. Vid varje artikel finns hänvisningar till paföljande artiklar, kompletterande artiklar och rättelser, DATABITENS M R VAR HUR omfattar följande tidskrifter: BYTE mar s sep t RADIO o TELRIISION sept M1 KRODATORN sept ABC- BLADET sept För tillfället omfattar bibliografin 1500 artiklar. Hjälpredan i nnehal l er * förteckning Över ABC-basicens internkoder för instruktioner, variabler etc. * uppbyggnad av basicprogram (minneslayout, radkonstruktion, pekare etc.) * uppbyggnad av variabellistor, enhetslistor och filbeskrivningar med pekare. * Förteckning och beskrivning av sysfemvariabler. * Beskrivning au filhanteringssystemet för ABC-DOS.

4 l. LISTNING OCH KOPIERING ABC80 + printer. Tre funktioner: 1) Utskrift av programl istor frdn diskett. Klarar l istningen av program lagrade i saväl asciiformat (.BAS) som kompilerat format (.#C). Inga problem kan uppstd med far langa rader 0117 tecken), en van1 i g begränsning vid l istprogram som endast klarar BAS-format. Upp till tvdhundra programfiler kan listas automatiskt utan tillsyn. Bada diskdrivarna kan användas varför disketter pd sb sätt kan skiftas under körningen. Programmen namnges antingen frdn disketternas egna bibliotek (med exakt samma kommandon som systemskivans COWLIB) eller genom egen inmatning av programnamn. Programl istorna ger ett luftigt intryck med marginaler för halslag och kommentarer; sidorna bryts av automatiskt, men sidbrytningen kan ocksa styras genom REM-satser i programl istan. Varje sida börjar med programfilens namn längst upp till höger; p& första sidan anges dessutm utskr if tsdatum. Programsatserna kan antingen skrivas ut med rak vänstermarginal eller med FOR...NEXT- loopar indragna (indenterat format) vilket klart framhäver programmets inre struktur. Normal eller förminskad stil. Programl istorna gör kort sagt ett proffsigt intryck! 2) Kopiering av alla typer av filer {program, data, text, assembler etc) frbn diskett till kassett. Alla format tillbtna i.wc/.bas). Mrcket lämplig för billig backup av disketter, för mdngfaldigande av datamater ial pd företag och skolor. Kopieringen är helt automatisk. Upp till 200 filer kan kopieras i en f61jd utan tillsyn, bortsett frdn ev. byte av kassett. ABC80 ger signal när kassetten är s& gott som full och väntar med fortsatt kopiering tills kassetten har bytts! När kopieringen är klar ges signal och bandspelaren stannas. När kopier ingen är kl ar skrivs namnen pb al l a kopierade f i ler ut pb bildskärm eller printer. FOr varje kopierad f i l anges ocksa MKNEUERKETS STALLNING vid filens borjan!!! Med printer fds en lista som är lagun stor att klippa ut och satta in i kassettfodralet. En datormässig lösning pb det välkända problemet att hdlla ordning p4 inspelade kassetter! 3) kopierar snabbt program, dataf iler etc, frdn en diskett till en annan. 2-3 gdnger snabbare än COWLIB pa systemskivan. ALLT pb skivan kan kopieras, även koder utanfor ABC80:s filhanteringssystem. Manual P sidor.

5 PLOTTER II ar ett generellt grafiskt system som integrerar den grafiska presentationen med datorns totala möjligheter i fraga om beräkningar och databehandling. PLOTTER II ar generellt och samtidigt flexibelt. PLOTTER II ar kraftfullt och samtidigt anvandarvänligt. PLOTTER II ar effektivt, snabbt och samtidigt portabelt. PLOTTER II jobbar fristaende eller integrerat med egna programsystem. PLOTTER II ar en grafikmaskin som utan begränsning kan förses med nya mer avancerade verktyg. PLOTTER II värmer upp där andra grafiksystem knäar. PLOTTER II omfattar * BUSINESS GRAPHICS * TECHNICAL GRAPHICS * SCIENTIFIC GRAPHICS * EDUCATIONAL GRAPHICS PLOTTER/PLOTTER II:: tilrpt131pe=13=s=pi~~c=*~=-==ei31====535==~==a~=====~=== För ABC80 och ABC8OO/DTC finns dec -83 programpaketet PLOTTER anpassat till EPSON-skrivare och Metric (ITOH)- skrivare. Jämfört med PLOTTER II saknar PLOTTER färdiga rutiner för cirkeldiagram och avancerade stapeldiagram samt möjlighet till plotteranslutning. Om du har 800/DTC kan du köpa PLOTTER nu och byta upp dig till PLOTTER II nar systemet ar klart. Du far det för mellanskillnaden! PLOTTER II finns dec -83 färdigutvecklat för Metric 85. (Aterförsäljare Scandia Metric AB) Under vintern -83/84 kommer PLOTTER II för ABCBOO/Facit DTC, ABC802 och ABC806 (Aterförsäljare b1.a. LIBER) Senare under 1984 planeras en CP/M-version. ~PEIIP=PP~P=D====PP~I===~===P==~;=~====I~~==P~========~==

6

7 PLOTTER II- INDATA Indata kan hiimtas fran datafiler och/eller funktioner. 1. Datafiler Varje datafil far innehalla upp till datapar (X,Y). Varje diagram kan rymma upp till 20 datafiler. X-varden behöver ej vara ekvidistanta (dvs. heltal) utan kan väljas fritt. X-värden kan aven vara alfanumeriska (text). Utlämnade data kan markeras. Datafiler far aven innehalla text för fri placering i diagrammet. Datafiler kan innehalla styrparametrar till PLOTTER II som laser presentationsformen eller ger direktiv till filter (för t-ex. symbolgenerering). 2. Funktionsuttryck. Funktionsuttryck kan skrivas p% tre former: "vanlig" form : y = f(x) Polar form : r = (v) Parameterform : x = ~(t), y = y(t) En funktion kan i omfattning sträcka sig fran en enkel programrad med exv. Y=SIN(X) till mycket komplicerade program. En funktion kan t.ex. för givna tidpunkter lasa av en temperaturgivare och returnera aktuell temperatur som sitt Y-varde. Funktioner lagras separat och anropas vid behov. BEARBETNING AV DATA Data kan dessutom förändras av särskilda program, s-k. kallade FILTER. Dessa laggs i separata moduler som lankas med MERGE eller som biblioteksrutiner som kan anropas under programkörning (Metric 85). Ex. Omvandling av data till procent, glidande medelvarde, omvandling av dygnsuppgifter till manadsuppgifter eller ackumulerade uppgifter, omräkning av lön till skatt, omräkning till decibel, regressionsanalys, sortering, symbolgenerering, etc. Viktiga standardfilter följer med PLOTTER II. Andra filter kan du själv skapa eller köpa som tillbehör. FILTER-konceptet gör att PLOTTER II saknar begransningar. Där andra grafiksystem tänjer ut stegen till det yttersta dar joggar PLOTTER II i lätt motionslunk. Utan att förändra stommen i PLOTTER II kan systemet ständigt byggas ut med nya tillämpningar (verktyg).

8 PLOTTER II: PRESENTATIONSFORMER Data/funktioner kan presenteras p3 ett flertal sätt: - Symboldiagram med markering av datapunkter. - Kurvdiagram - Trappstegsdiagram. - Stolpdiagram. - Stapeldiagram. Staplar kan ställas bredvid varandra eller ovanpa varandra. - Histogram. Data kan klassindelas. (min, max och medel visas till hjälp). - Kombinationer av ovanstaende. - Cirkeldiagram. En eller flera sektorer kan plockas ut fran diagrammet. Sektorerna kan förses med procentuppgift. - 8 olika linjetyper. Färgval beroende av utenhet. - 7 olika symboler för markering av data + färgval - 8 olika mönster för staplar och cirkelsektorer + f argval. - Lin-lin, lin-log, log-lin eller lin-lin-axlar. - Numerisk eller alfanumerisk gradering av x-axel. - Graaering kan ske manuellt eller automatiskt. - Samma skala p8 X- och Y-axel om sa önskas - Upp till 7 olika stiltyper (fonter) som kan sättas individuellt för varje text. - Rubrikrader och kommentarer. - Fri placering av text i diagrammet. - Diagram kan förses med ram, rutnät eller hjälplinjer. - Axlar etc. kan utlämnas. - Ritningar, kartor, organisationsscheman. - Utbyggbart med filter för tredimensionella funktioner, perspektiv, symbolgenerering för CAD etc. IN- och UTENHETER PLOTTER II kan hämta data fran tangentbord, digitaliseringsbord (tillbehör), mätutrustning eller andra program (t.ex. kalkyl, ordbehandling, register, etc.). Utenheter kan vara: 1.Grafisk bildskärm. Monokrom eller farg. 2.Grafisk matrisprinter. - Monokrom eller farg (max 16 färger). - Högsta upplösning ar lika med printerns upplösning (utskriften ar saledes ingen direkt bildskärmskopia). Med dagens basta matrisprintrar (24 nalars) betyder det en upplösning pa ca 0,l mm eller 1500 * 2000 = 3 miljoner skilda plotpunkter per A4! - Alla pappersformat som printern tillater (t-ex.

9 staende A3) - Diagram kan naturligt integreras i löpande text. - PLOTTER II kan generera sidframmatningar för olika pappersformat. - Med Autopilot eller egen programvara kan godtyckligt manga diagram plottas i en följd utan tillsyn (bortsett fran pappersbyte). 3. Pennplotter - för högsta kvalitet. Flerfärgs. Alla hardvarubundna parametrar för utenheterna ligger separerade fran programvaran i speciella initieringsfiler och drivrutiner. Drivrutiner kan köpas separat.för aktuell information om anpassade bildskärmar, skrivare och plotters kan du kontakta DATABITEN eller aterförsäljare. PLOTTER II: STYRNING PLOTTER II kan köras - Manuellt. - Helt automatiskt med s-k. lasta parameterfiler, färdiga diagramfiler eller autopilotfiler (plottar flera diagram) och styrparametrar i dataf ilerna. - Halvautomatiskt med öppna parameterfiler som tillater användaren att paverka utformningen pa vissa förutbestämda punkter. - Integrerat med annan programvara. PLOTTER II fungerar som grafikmodul och beräkningssystem. Med parameterfiler kan diagram lagras pa ett portabelt format som möjliggör skifte av utenheter. Parameterfiler kan användas för standarddiagram och för att "dölja" information. Datafiler,funktioner,filter, parameterfiler, diagramfiler och autopilotfiler kan överblickas och väljas med en särskild KATALOG-rutin. Katalogen ar integrerad med PLOTTER II sa att den ständigt halls aktuell. Med en skräddarsydd EDITOR ar det lätt att skapa och underhalla datafiler. Editorn hanterar aven styrparametrar som kan blandas med datavardena.

10 "BUSINESS GRAPHICS med PLOTTER II Procent Uh / M-WO I JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC O1 jef orbrukning under ~ eörbrukning f under 1981 Oljeförbrukning under Normal manadsförbrukning av olja i procent per ar. VOLVO 26 OPEL 10 % SAAB 14 % TOY OTA 3 % - MAZDA 3 %

11 Ex. PLOTTERIPLOTTEU I I Diagrammet nedan visar ndiqra prer;entationsformer för Kurv- och punktdiagram, samt hur data kan regressionsanpassas med filterfunktionen (har 1in.W regression). Regressionskurvans ekvation samt korrelationskoefficienten kan skivas; ut om SA Önskas.. Maxtemperaturer augusti 1982 i Sandviken.,, -, Mintemp * Medeltemp Medeltemp. -.. Regressionslinje: Y = -0.34X Korrelationskoefficient r = Medeltemp

12 EDUCATIONAL - SCIENTIFXC GRAPHICS AMPLITUD (volt) VINKEL (rad) POLYNOMFUNKTION: DERIVATA och TANGENT framräknade med standardfilter.

13 SCXENTIFIC - TECHNICAL GRAPHICC Plancks stralningslag och Wiens förskjutningslag. Emittans (W/rn3)

14 PLOTTER - EKO Ex. p& bildskärmskopiering med EKO. Bilden ovan är framställd med hjälp av HRBILD. VEKTOR och PRQRAF Med de generella plotterrutinerna VEKTOR och PRGRAF ar det mycket enkelt att bygga upp geometriska manster. Text och grafik kan blandas.

15 3. 30 PERSPEKTIV ABC80, ABC800/DTC, METRIC 85 Programvaran används för att ta fram perspekt ivsk isser över byggnader, konstruktionsdetaljer etc. 3D - PERSPEKTIV Kan bli inkörsporten till D (Camputer Aided Design) pa ditt foretag. Basfakta: + Objektens hörn och forbindelser lagras pa dataf i ler. Data kan enkel t andras och utökas* + Konvexa eller konkaua objekt utan i nskränkn i ngar pa f arm. + Observatören kan röra sig hel t fr i tt utanfor och i nut i objekten! + Sant perspektiv. + Dolda hörn och l injer kan skymmas pa skissen. + Synvinkeln kan var i eras fran viduinkel till teleobjektiv. + Utdata en1 i gt f yra var i an ter: Skiss pa bildskärm. Skiss pd printer. Hörnpunkter p& pr i nter. Linjer dras manuel l t. Hörnpunkternas koord i nater. + Liggande eller staende skiss p& printer. Max printyta: 330 x 240 mm. + Max plotpunkter :ca 1.Z mi ljoner. + Supersnabb vektorrutin för printerplottning. + Pr interutskr if ter kan lagras pd diskett för snabb kopiering. Skisser kan editeras pa bildskärmen vad det gäller parametrar som position, synvinkel, blickpunkt etc. När man är nöjd sker utskriften pd printern med högupplösande grafik. Genom att förskjuta observatörens position nagot mellan tvd skisser kan stereo5kopiska bilder tas fram. Manual 26 sidor.

16 Ex. 30 PERSPEKTIV BiskopsgArdens hal l ur 'Fanny & Al exandep.

17 4, PLOT 3D PLOT3D skissar tredimensionella funktionsytor, z=f(x,rl, pa bildskärm och printer. Data i kor the t: + Enkla eller korsade linjer. + Interpolation om sa önskas. + Massiva eller luftiga ytor. + Sant perspektiv fran valfri observat i onspunk t. + Bakom1 i ggande ytor skyms automatiskt. + Ritar p& bildskärm eller printer. + Utnyttjar printerns fulla kapacitet. Upp till 1 miljon punkter per A4. + Sk isser kan sparas p& diskett för snabb utskri-ft au kopior. Med bi ldskarmens hjälp ve1 j5 lämpl iga funkt ionsdata och perspektiv. Sk issen górs sedan med pr interns högsta upplósn ing. Tredimensionella funktionsytor ger en visuellt sett oóvertraffad bild av samband med mer än en variabel. Funktionsrtorna är dessutom ofta mycket estetiskt tilltalande. Manual 10 sidor.

18 KONER - et t exempel +ran PLOT 3D punkter

19 5. PLANETARIUM ABC80, ABC800 t HR. Epson MX80,II,III/MX100 eller M8500/M8510/M1550. Med PLANETARIUM kan du ta fram PWETERNAS PC)SITIWER i rymden eller som de stdr sedda fran en viss ort pd jorden. Tidpunkten är valfri, vare sig det gäller uppgifter far dagens observationer eller säg den 24 december Ar 3054 före vdr t idrakning el ler varfär inte nydrsnatten Du kan följa planeternas vandring dag för dag, timme för timme och t.om. minut för minut! Var den sk. Betlehemsstjärnan ett natt1 igt sammanträffande mellan jättarna Jupiter och Saturnus? Följ i%wens FASER. Hur inverkade mdnljuset pd betingelserna för historiska slag? Var det mörkt natten till dagen D 1?44? När gdr SOLEN UPP och NED i Xkiiping Ar 1982? LAt PLANETARIUM skriva ut en almanacka mdnad fär mdnad med solens tider för varje datum. PA köpet skrivs SOLRJS WBSTA WJD over horisonten ut för varje dag samt vilken VECKODAG det Sr! Ta fram en solalmanacka far den tilltänkta semesterorten eller smmarstugan. Det gdr ocksa at t fd en grafisk beskr i un i ng över sol ens t i der för hela dret pd den ort du har valt. Hur ser det egentligen ut pd Nordpolen? Datorn ger svaret. Till sist kanske det mest spännande. Ldt ABC80/800 göra pd SOL- och MFURMGRKELSER. beräkningar Aterupplev (?l solförmarkelsen 1754 som den 5Ag ut just fran den ort du iaktog den. Följ förm6rkelsen pd bildskärmen precis som den utvecklades minut för minut. Se ~IJP manskäran succesivt skär in over solen. Förutom bilden av sol och mdne anges hela tiden klockslag, solens position och förmörkelsegraden. Eller undersök nästa totala solfärm6rkelse i Sverige dr Vilket blir forloppet sett frdn din hemort? 6a tillbaka till Stonehenge mega1 i ter tusentals dr i t iden och pröva teorierna cm stenstodernas användning för förutsägelser av förmörkelser. Eller väg Mayaindianernas inskriptioner mot vad som verkligen hande. Allt sm skrivs ut eller ritas p& bildskärmen kan du kopiera Över till printern med ett enkelt kommando (CTRL F). Astronomin har kastat ett nytt ljus över arkeologin. För första gdngen kan nu ocksa amatiirforskaren studera dessa fenomen med hjälp av en mikrodator. Om du är lärare tag dd chansen att färnya astronmikursen pd högstadium, gymnasium, vuxenutbildning och studiefórbund. Perfekt för grupparbeten och specialarbeten. Till manualen medföljer ett häfte med ett rikligt antal uppgifter att lösa med datorns hjälp t tre stjärnkartor och diagram. Manual 26 sidor Hiifte med uppgifter 10 sidor.

20 d. ph- KEMISK dht-3alyc ABC80/800 grundversion. Printer f5r utskrifter. Med programmet ph kan AEC80.!800 berakna ph- värdet isurhetsgradeni i vilken kemisk "brygd" sc#n helst, dvs i utspadda uattenliisningar MED protonjämvikter. CEj lös1 ighetsjämvikter el ler gasjimvikteri, ph- värdet beräknas med en noggranhet av en decimal. Tabellverk för syra- eller bas- konstanter behöver i de flesta fall ej finnas tillhands eftersom alla väsentliga data redan finns tillgängliga i programmet. Ingredienserna anges med sin kemiska beteckning {t.ex. HZC04) eller trivialnamn (SVAVELSYRA). Koncentrationen ges i mol/liter eller gradliter. PH kan beräkna molmassan (formelvikten) för vilka föreningar som helst.koncentratiuner och ingredienser kan enkelt ändras utan att man därför behöver mata in alla data pd nytt. ph tilldter ett obegränsat antal kopplade jämvikter. Matematiskt leder detta till omfattande ekvationssystem som vid reduktion kan omformas till ekuationer av mycket hoga gradtal. Ofta uppstdr svara numer i ska problem. Genom en unik matematisk behandl ing förbigdr ph alla dessa svdrigheter och det korrekta ph- värdet beräknas alltid inom ett par sekunder! Ex. Du far uppgiften att bestimma ph- varde i fiiljande Iiisning M (NH412SO4 {diamioniumsulfat) M NaC M Kal iumoxalat M Ci tronsyra M Natriumftalat Tabellen matas in nästan exakt som den stdr och p& ndgra sekunder ges svaret: Manual 9 sidor.

21 7. DfhTABITENC KOKBOK DATABITENS KOKBOK är tänkt sam en h.jzlp för den avancerade programmeraren. Kokboken bestdr just nu av sex blandade program men den kommer förhoppningsvis att växa med tiden. ABC80 i grundutfljrande räcker för alla program, men utbyggt minne är en fördel i programmet DISBAC. Skivminne krävs till programmet BLOCK. M m är en genre11 menyrutin sam kan anropas i egna program. EWR är en generell rutin för editering av strängvariabler. BUBSORT ir en assemblerrutin för snabb sortering av tal och strängar. Kan enkelt anropas i egna program. BLOCK läser och andrar data pd disketter som körs under ABCSO- DOS. Disketter kan läsas och ändras sektor för sektor. Filer (data, program,text etc.) läses/ändras block för block. BLOCK har kommandon för DELETE och INSERTE vilket underlättar DIREKT editering av data pd skivan. Koder visas parallellt i decimal- och asciiformat. Dubbla markörer forflyttas pi! bildskärmen till rätt byte. Positionen anges. BLOCK visar alltid alla 256 bytes i blocken, aven vid filer. Utskrift pd printer. BLOCK ställer automatiskt wn mellan 40 och 80 teckens bi ldskärm. DISBAC analyserar AGC80-basicens (.BCiC) INTERNKOD. DISWC motsvarar pa manga sätt vad en disassembles och debugger är för maskinkoden. ABCSO HJALPREDAN är ett bra komplement för att kunna fullt utnyttja potentialen hos DISBIIC och BLOCK. DISBAC kan plocka fram de en5ki Ida raderna i det undersekta programmet och visa radernas adress och internkoder pd skärmen. Raderna kan ocksd skrivas ut pd printer. Radernas internkoder kan editeras direkt pd bildskärmen eller analyseras och översattas till respektive &?SIC-instruktion, variabel, adress etc. DISBAC kan visa alla variabler som ingdr i det undersökta programmet. Forutom variabelnamn anges ocksa variabelns interna WC-koder. Var i ab1 er + koder &an skr i utjas u t pd pr i n tern. DISBAC kan ocksd användas för att ändra pa variabelnamn. Variabelnamnen Kan t.m. göras osynliga SA att de inte gdr att visa vid programlistning. anda finns de där och fullgör sin uppgift vid programkörning. Praktiskt kan detta användas +ör att undvika variabelkoll isioner vid användning av standardsubrutiner. DISBAL kan söka rätt pd strängar i WC-koden eller gd in och en uppgiven kodföljd överallt där den dyker upp i minnet. ändra Manual 17 sidor.

22 8, HR-BILD HR-BILD ar ett bildskärmsorienterat program för att skapa och redigera text och grafik p& ABC800M/Facit DTC. Bilder kan lagras pl diskett, kopieras till grafisk printer eller avfotograferas direkt fran bildskärmen. Bilder som har skapats med HR-BILD kan användas i andra program, vilket i hög grad förenklar grafikanvändningen. HR-BILD innehaller en mycket avancerad grafikeditor för fri ritning. Den ritande markören grovstyrs med pil- och funktionstangenterna samt finstyrs med de numeriska tangenterna. Markören kan ocksa förflyttas utan att rita. Dess läge (X,Y) anges hela tiden, I vissa fall anges ocksa dess relativa läge (DX,DY). HR-BILD innehaller flera grafiska hjalpverktyg som i hög grad underlättar arbetet. Till dessa hör: -Linjal - Drar linjer mellan tv& markerade punkter. -Kurvlinjal - Drar jämna kurvor genom tre markerade punkter. -Rektangel - Ritar en rektangel med tv& diagonalt markerade hörn. -Passare - Ritar cirkel med markerad medelpunkt och godtycklig punkt p% periferin. -Ellips - Ritar en ellips med markerad medelpunkt och tv% godtyckliga punkter p& periferin. -Färglägg yta - Helfärgar (gul) ett slutet omrade. -Radering - Raderar linjer eller rektangulära ytor. -Linjetyp - Heldragna, prickade eller streckade linjer. Alla förändringar maste godkännas innan de lagras tillsammans med tidigare grafik. Det är därför "ofarligt" att experimentera. Gammal grafik kan inte förstöras. I textmod kan du skriva text tillsammans med grafiken. Du kan samtidigt jobba med tvi3 helt oberoende bilder. Bilderna kan ocksa visas samtidigt. (Den ena bilden kan exv. vara en mall som behövs under ritningsfasen men som inte ska synas nar bilden ar klar). Bilder kan sparas pi3 diskett och editeras p& nytt nar som helst. Med EKO-rutinen kan bilderna kopieras till printer (EPSON eller M8510/1550) i flera olika format (max liggande A4). Med BILD-programmet kan bilder visas en och en eller automatiskt i en hel serie (jamför rotcrewk di-sin). BILDrutinen kan integreras med egen programvara.

23 LEVERENSVI LLKOR FRI SER Alla priser i prislistan är exklusive mums. Aktuell mms pafirs av DATABITEN vid firrgäljningen. DATABITEN förbehdller sig rätten att justera priser pd grund av fardrrade kostnader, ändrad el ler uthkad programvara etc. Vid order under 56 kronor debi teras 10 kr i expedi tionsaugift. b inget annat anges ske all leverens mot postforskott. Vid order underst i gande 500 kronor debi teras KOparen postfirskottsavgi f ten. FRAKT Order överstigande 500 kronor levereras fraktfr i tt. I annat fal l stdr köparen för fraktavgiften. Vid fakturering utta.5 en avgift p& 30 kr. TRANSPORT Al l transport sker pd kundens egen r isk. DATABITEN tar inte pa sig nagot ansvar för eventuell leverensskada. WROR I RETUR DATABITEN lôser ej ut varor im sands i retur mot postforskott eller efterkrav. DATABITEN ger full garanti pd programvaran i TV4 AR frdn inköpsdatum. Eventuella PROGRAMFEL korrigeras utan kostnad. COPYRI GHT DATABITENS program, manualer och litteratur är +ullständigt skyddade av copyright. Ingen form av mangfaldigande av vare sig programvara eller Övrigt material är tillatet utan skriftli~t tillstdnd frin DATABITEN.

24 PRISLISTA DATABTTLN kpril1 198A- EGEN PROGRAMVARA Paket Dator Status Artnr Exkl.moms ==13~1=P=t==IS~==tP1~=======IP1iii==-i~Ir.i~~**~*~~*~~~*~~*~~~a~~ l. LISTNING o KOPIERIKG ABC80 klart 01. lo& 330 :- 2a.PLOTTER tt tt. 91 t1 tt 2b.PLOTTER II 2c.Enstaka drivrutiner för skrivare och plotters 3. 3D-PERSPEKTIV tt It tt 4. PLOT 3D 11 ABC80 klart :- ABC800C/DTCklart : - ABC800M/DTCklart :- ABC802 klart : ABC806 klart : ABC NET klart :- Metric 85 klart :- (*) Kontakta DATABITEN för närmare uppgifter 700 :- ABC80 klart :- ABCBOO/DTC klart ;- ABC :- ABC :- ABC80 klart : - ABC800/DTC klart :- ABC80 klart :- ABC800/DTC 802, : - ABC80 klart ABC8OO/DTC 802,806 klart 7.DATABITENS KOKBOK ABC80 klart :- 8.HR-BILD ABC800M klart :- IZPI=L=PIPP==l=====--=-PI=Bel===P=3eP==C=======a===================~~E* Vid större kvantiteter ges rabatt. Var noga med att detaljerat specificera dator, printer, plotter samt önskat diskettformat (ev. kassett). LITTERATUR Titel Status Artnr Exkl. moms iii--i t=p==pe==i==i----i= i iiii---ii-i------i P=OX=PI=X DATABITENS "Nar var hur" klar :- ABC80 Hjälpreda klar O :- DATABITEN förbehaller sig ratten att utan förvarning justera ovanstaende priser. (*) Priset gäller utan pennplotter-rutin. Pennplotterrutin klar varen 1984.

Introduktion till Matlab

Introduktion till Matlab Introduktion till Matlab Inledande matematik, I1, ht10 1 Inledning Detta är en koncis beskrivning av de viktigaste delarna av Matlab. Till en början är det enkla beräkningar och grafik som intresserar

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p

Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Programmering i C++ En manual för kursen Datavetenskaplig introduktionskurs 5p Skriven av Michael Andersson Introduktion Programmering I högnivåspråk fokuserar på själv problemet (algoritmen) istället

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe

Omkoppling av in- och utmatning. In- och utmatning i Unix. Kommando exempel, ls, pipe forts. Kommando exempel, ls, pipe In- och utmatning i Unix Program i Unix skriver och läser till och från filer. En fil betyder här en vanlig fil med text eller binära data, ett tangentbord, en skärm, ett annat program etc. Innan ett program

Läs mer

Grundläggande statistik kurs 1

Grundläggande statistik kurs 1 Grundläggande statistik kurs 1 Problem 1 Arbeta med frekvenstabeller Sid 2: Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till höger. I den

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

Approximerande Splines. B-splines. Minsta kvadrat anpassning. Design av kurvor och ytor.

Approximerande Splines. B-splines. Minsta kvadrat anpassning. Design av kurvor och ytor. TANA09 Föreläsning 8 Approximerande Splines B-splines. Minsta kvadrat anpassning. Design av kurvor och ytor. Exempel Parametriska Kurvor. Ritprogram. Beziér kurvor. Design av kurvor och ytor. Tillämpning

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner

KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1. Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner KPP053, HT2016 MATLAB, Föreläsning 1 Introduktion till MATLAB Skript Inläsning och utskrift av variabler Ekvationssystem Anonyma funktioner MATLAB Väletablerat Mycket omfattande program GNU OCTAVE Öppen

Läs mer

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 Matematik Gymnasieskola Modul: Matematikundervisning med digitala verktyg Del 6: Undersökande arbetssätt med matematisk programvara Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 I texten Undersökande arbetssätt

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 3 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 Digitala övningar med TI-8 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 3 digitala övningar med TI-8 Stat, TI-84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel kan

Läs mer

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband

Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövning 5 Exponentiella modeller och elasticitetssamband Datorövningen utförs i grupper om två personer. I denna datorövning skall ni använda Minitab för att 1. anpassa och tolka analysen av en exponentiell

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

HI1024 Programmering, grundkurs TEN HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2014-10-27 KTH STH Haninge 13.15-18.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Laboration: Grunderna i MATLAB

Laboration: Grunderna i MATLAB Laboration: Grunderna i MATLAB 25 augusti 2005 Grunderna i MATLAB Vad är MATLAB? MATLAB är ett interaktivt program för vetenskapliga beräkningar. Som användare ger du enkla kommandon och MATLAB levererar

Läs mer

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmering TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmering Skriva program till TI-86... 214 Köra program... 221 Arbeta med program... 223 Hämta och köra assemblerprogram... 226 Arbeta med strängar... 227 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 214

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Tentamen för kursen TME135 Programmering i Matlab för M1

Tentamen för kursen TME135 Programmering i Matlab för M1 Tentamen för kursen TME135 Programmering i Matlab för M1 Tid: 18 oktober 2011 kl 8:30-12:30 Lärare: Håkan Johansson, mobil: 0739-678 219, kontor: 772 8575 Tillåtna hjälpmedel: P. Jönsson: MATLAB-beräkningar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

2 Matrisfaktorisering och lösning till ekvationssystem

2 Matrisfaktorisering och lösning till ekvationssystem TANA21+22/ 5 juli 2016 LAB 2. LINJÄR ALGEBRA 1 Inledning Lösning av ett linjärt ekvationssystem Ax = b förekommer ofta inom tekniska beräkningar. I laborationen studeras Gauss-elimination med eller utan

Läs mer

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift )

Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) 2008-03-12.kl.14-19 Uppgift 1 ( Betyg 3 uppgift ) Du skall skriva ett program som läser igenom en textfil som heter FIL.TXT och skriver ut alla rader där det står ett decimaltal först på raden. Decimaltal

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

Programmeringsolympiaden 2010 Kvalificering

Programmeringsolympiaden 2010 Kvalificering Programmeringsolympiaden 2010 Kvalificering TÄVLINGSREGLER Tävlingen äger rum på ett av skolan bestämt datum under sex timmar effektiv tid. Tävlingen består av sex uppgifter som samtliga ska lösas genom

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Instruktion för laboration 1

Instruktion för laboration 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för matematisk statistik MD, ANL, TB (rev. JM, OE) SANNOLIKHETSTEORI I Instruktion för laboration 1 De skriftliga laborationsrapporterna skall vara

Läs mer

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Till den här uppgiften behöver du ett foto på dig själv, ditt hus, en karta och en huvudlös figur. Se till att alla bilder ligger på samma ställe på din dator

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar

RödGrön-spelet Av: Jonas Hall. Högstadiet. Tid: 40-120 minuter beroende på variant Material: TI-82/83/84 samt tärningar Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är utformat som ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar Gömmare och de andra är Gissare. Den som är gömmare lagrar (gömmer) tal i några av räknarens

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Laboration: Grunderna i Matlab

Laboration: Grunderna i Matlab Laboration: Grunderna i Matlab Att arbeta i kommandofönstret och enkel grafik Den här delen av laborationen handlar om hur man arbetar med kommandon direkt i Matlabs kommandofönster. Det kan liknas vid

Läs mer

OBS! All teori i detta och följande dokument kompletteras med genomgångar på lektionerna. Så det är viktigt att närvara och göra egna anteckningar.

OBS! All teori i detta och följande dokument kompletteras med genomgångar på lektionerna. Så det är viktigt att närvara och göra egna anteckningar. Värmdö Gymnasium Programmering A 110123 Lektion C1 Grunder Att programmera handlar mycket om att lära sig att analysera det problem eller den funktion man vill att programmet ska ha, och översätta det

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Begrepp Uttryck, värdet av ett uttryck, samband, formel, graf, linje, diagram, spridningsdiagram.

Begrepp Uttryck, värdet av ett uttryck, samband, formel, graf, linje, diagram, spridningsdiagram. Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en lathund. Matematiskt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Begrepp Värde (mätvärde), medelvärde, median, lista, tabell, rad, kolumn, spridningsdiagram (punktdiagram)

Begrepp Värde (mätvärde), medelvärde, median, lista, tabell, rad, kolumn, spridningsdiagram (punktdiagram) Aktivitetsbeskrivning Denna aktivitet är en variant av en klassisk matematiklaboration där eleverna får mäta omkrets och diameter på ett antal cirkelformade föremål för att bestämma ett approximativt värde

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Polynomanpassningsprogram

Polynomanpassningsprogram Polynomanpassningsprogram Den här uppgiften skall göra en polynomanpassning av en tvåkolumners tabell enligt minstakvadrat kriteriet och presentera resultatet grafiskt. Uppgiftens tygndpunkt ligger på

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 1. Linjär Algebra och Avbildningar Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion I denna övning skall

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

SOFT Kartmanual MTB-O

SOFT Kartmanual MTB-O SOFT Kartmanual MTB-O Konvertera karta till MTB-O norm, steg för steg Version: 1.0 2012-07-20 Författare och foto: Martin Bergström Innehåll 1. Inledning... 3 2. Om MTB-O... 3 3. OCAD... 4 4. MTB-O normen...

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. XYZ Matematisk problemlösning

Läs mer

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011,

Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1. Måndagen den 10 januari 2011, Programmering, grundkurs, 8.0 hp HI1024, HI1900 etc., Tentamen TEN1 Måndagen den 10 januari 2011, 8.15 12.15 Tentamen består av två delar, del A och del B. Del A innehåller 10 kryssfrågor på olika teman

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Tentamen OOP 2015-03-14

Tentamen OOP 2015-03-14 Tentamen OOP 2015-03-14 Anvisningar Fråga 1 och 2 besvaras på det särskilt utdelade formuläret. Du får gärna skriva på bägge sidorna av svarsbladen, men påbörja varje uppgift på ett nytt blad. Vid inlämning

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

5 Grundläggande in- och utmatning

5 Grundläggande in- och utmatning 5 Grundläggande in- och utmatning För att användaren skall kunna kommunicera med programmet krävs att man inkluderar ett eller flera bibliotek med rutiner. I Ada finns det ett antal paket som gör detta

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Matematisk Modellering

Matematisk Modellering Matematisk Modellering Föreläsning 1 Anders Heyden Matematikcentrum Lunds Universitet Matematisk Modellering p.1/37 Denna föreläsning (läsvecka 1) Vad handlar kursen om, mål, kurskrav, ide. Matematisk

Läs mer

Björn Abelli Programmeringens grunder med exempel i C#

Björn Abelli Programmeringens grunder med exempel i C# Björn Abelli Programmeringens grunder med exempel i C# Övningshäfte (bearbetning pågår) Senaste uppdatering: 2004-12-12 I denna version finns övningar för de mest centrala avsnitten. Häftet kommer att

Läs mer

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram

Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram Lektionsanteckningar 2: Matematikrepetition, tabeller och diagram 2.1 Grundläggande matematik 2.1.1 Potensfunktioner xmxn xm n x x x x 3 4 34 7 x x m n x mn x x 4 3 x4 3 x1 x x n 1 x n x 3 1 x 3 x0 1 1

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Till assemblersystemet Zuper 80 Assembler krävs en SPECTRAVIDEO 328/318+minst 16K ram extra.

Till assemblersystemet Zuper 80 Assembler krävs en SPECTRAVIDEO 328/318+minst 16K ram extra. ZZZZZ 888 000 A Z 8 8 0 0 A A ZZ 8 8 0 0 A A ZZ u u pppp eee r rrr 888 0 0 AAAAA ZZ u u p p e e rr --- 8 8 0 0 A A ZZ u u p p e ee r 8 8 0 0 A A Z u u p p e r 8 8 0 0 A A ZZZZZ uuuu pppp eeee r 888 000

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Regression med Genetiska Algoritmer

Regression med Genetiska Algoritmer Regression med Genetiska Algoritmer Projektarbete, Artificiell intelligens, 729G43 Jimmy Eriksson, jimer336 770529-5991 2014 Inledning Hur många kramar finns det i världen givet? Att kunna estimera givet

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Komponentvisa operationer,.-notation Multiplikation (*), division (/) och upphöj till (ˆ) av vektorer följer vanliga vektoralgebraiska

Komponentvisa operationer,.-notation Multiplikation (*), division (/) och upphöj till (ˆ) av vektorer följer vanliga vektoralgebraiska Matlab-föreläsning 3 (4), 17 september, 2015 Innehåll Sekvenser (från förra föreläsningen) Upprepning med for-slingor och while-slingor Villkorssatser med if - then -else - Logik Sekvenser - repetion från

Läs mer

Excel och Word LABORATION. Innehåll Uppgift A Diagramhantering Uppgift B Kalkylering Dokumentation Presentation i WORD

Excel och Word LABORATION. Innehåll Uppgift A Diagramhantering Uppgift B Kalkylering Dokumentation Presentation i WORD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Stig Esko 2004-08-22 LABORATION Excel och Word Innehåll Uppgift A Diagramhantering Uppgift B Kalkylering Dokumentation Presentation i WORD Målsättning Genom

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

LAB 3. INTERPOLATION. 1 Inledning. 2 Interpolation med polynom. 3 Splineinterpolation. 1.1 Innehåll. 3.1 Problembeskrivning

LAB 3. INTERPOLATION. 1 Inledning. 2 Interpolation med polynom. 3 Splineinterpolation. 1.1 Innehåll. 3.1 Problembeskrivning TANA18/20 mars 2015 LAB 3. INTERPOLATION 1 Inledning Vi ska studera problemet att interpolera givna data med ett polynom och att interpolera med kubiska splinefunktioner, s(x), som är styckvisa polynom.

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till utgången av juni 00. Anvisningar Provtid

Läs mer

Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata.

Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata. Att förstå variabler Alla datorprogram har en sak gemensam; alla processerar indata för att producera något slags resultat, utdata. Vad är en variabel? En variabel är en plats att lagra information. Precis

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik.

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Lite teori bakom symboler och förekomster Centralt i Flash är begreppen grafik, symboler och förekomster. Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Symboler kan

Läs mer

Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område

Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Laboration: Att inhägna ett rektangulärt område Du har tillgång till ett hoprullat staket som är 30 m långt. Med detta vill du inhägna ett område och använda allt staket. Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 3. Linjär algebra Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion 2 En Komet Kometer rör sig enligt ellipsformade

Läs mer

Ritning av ytor i allma nhet och OCAD-lo sningar da rtill i synnerhet

Ritning av ytor i allma nhet och OCAD-lo sningar da rtill i synnerhet Ritning av ytor i allma nhet och OCAD-lo sningar da rtill i synnerhet Allmänt Förr i tiden när kartor renritades med pennor och tusch, var den primära målsättningen att slutresultatet skulle vara snyggt

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Värmedistribution i plåt

Värmedistribution i plåt Sid 1 (6) Värmedistribution i plåt Introduktion Om vi med konstant temperatur värmer kanterna på en jämntjock plåt så kommer värmen att sprida sig och temperaturen i plåten så småningom stabilisera sig.

Läs mer