Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Presentation av projekt och fallstudier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Presentation av projekt och fallstudier."

Transkript

1 Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar Presentation av projekt och fallstudier. Februari 2012

2 Innehåll Fem projekt genomför sammanlagt 22 fallstudier inom design, mode, arkitektur, måltid, reklam och film... 3 Organisering, ledning och kommersialise-ring av kreativa processer: Sex fallföretag inom måltid, reklam & film... 4 Kreativ på beställning En studie av designens ledning och arbetsorganisation... 5 Fallstudier i design- och modeföretag... 6 Arbetsorganisation och ledarskap i svensk modeindustri: Avknoppningar, entreprenörer och kreatörer... 7 Kreativitet & Kapital: Om framgångsrika arkitekt- & designkontor... 8

3 Fem projekt genomför sammanlagt 22 fallstudier inom design, mode, arkitektur, måltid, reklam och film Kreativa verksamheter kopplas ofta till stimulerande, tvärsektoriella och öppna miljöer. Strategiskt ledarskap, organisatoriska processer, affärsmodeller och samarbeten blir därför intressanta att studera i det här sammanhanget. Inom ramen för regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar genomför VINNOVA studier i små- och medelstora företag för att på verksamhetsnivå analysera förutsättningarna för företags tillväxtmöjligheter inom dessa näringar. Det övergripande målet är att i enlighet med regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar stärka entreprenörskap och företagande inom denna sektor samt att främja kulturell och kreativ kompetens i näringslivet för ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga. Mer specifikt ska denna satsning i regeringens handlingsplan belysa och öka kunskapen om hur framgångsrika företag inom de kulturella och kreativa näringarna leds och organiseras samt hur företagen bedriver sin affärsverksamhet. Detta sker genom fallstudier av företag inom de kulturella och kreativa näringarna som beskriver och analyserar hur kreativa processer stimuleras och tas tillvara för att bidra till företags framgång. Två huvudfrågor är centrala: 1) Hur leds och organiseras kreativa processer i det framgångsrika företaget? 2) Hur bedriver företaget sin affärsverksamhet kring de kreativa resultaten? Syftet är att fallstudiernas resultat ska dels kunna användas som inspiration och goda exempel av enskilda företag och inom olika relevanta utbildningar samt vara användbara som underlag för policyrelevanta rekommendationer. Syftet är således inte primärt att flytta fram forskningsfronten utan använda forskningskompetens för att med god kvalitet belysa frågor om ledning, organisering och affärsverksamhet i ett antal framgångsrika företag inom kulturella och kreativa näringar. Fem projekt genomför tillsammans 22 fallstudier inom design, mode, arkitektur, reklam och film. I denna skrift presenteras fallstudierna i korthet. Mer information lämnas av respektive projektledare samt av VINNOVAs programledare: Pär Larsson, telefon (t o m 23 mars) Magnus Lagerholm, telefon Susanne Andersson, telefon

4 Organisering, ledning och kommersialisering av kreativa processer: Sex fallföretag inom måltid, reklam & film Genom att studera sex ekonomiskt framgångsrika organisationer inom tre olika branscher (måltid, reklam och film) avser detta projekt att skapa insikter om best practices för ledning och organisering av kreativa processer samt för kommersialisering av resultaten av dessa processer. Fallstudierna utgår ifrån en syn på kreativitet som förmågan att integrera organisationens kompetenser i kollektiva processer. Genom att fokusera på kreativitet som en kollektiv process går projektet bortom mycket tidigare forskning som ofta fokuserat på kreativitet som något som händer i huvudet på en enskild individ. Men hur går denna integrering till och hur översätts den till kommersiell framgång? För att bli ekonomiskt framgångsrik måste kreativiteten realiseras i en framgångsrik affärsmodell, vilken omfattar ett attraktivt erbjudande till en specifik kundgrupp (affärsidé) och attraktiva erbjudanden gentemot arbetsmarknaden (personalidé). I detta projekt kartläggs och identifieras dels de beteenden som ligger bakom kommersiellt framgångsrika kreativa processer, dels de kulturella, strukturella och ledarskapsmässiga förutsättningar som bygger och underhåller dessa beteenden och hur de har växt fram. En central fråga är: Hur realiseras kreativiteten i en framgångsrik affärsmodell som ett verktyg att både attrahera kunder och kreativ/kulturell kompetens? I projektet behandlas det som ligger bakom kommersiellt framgångsrika kreativa processer samt de förutsättningar som underhåller dessa. Syftet är att skapa kunskap och inspiration dels för företag inom de kreativa näringarna om hur deras ekonomiska potential kan realiseras fullt ut, dels för mer entydigt kommersiellt präglade företag om hur kreativitet och nyskapande kan tas till vara i deras verksamheter. Andreas Werr, Ingalill Holmberg, Pernilla Bolander & Lovisa Näslund, Handelshögskolan i Stockholm; Peter Vaigur, Mälardalens högskola Kontakt: Andreas Werr. Tel: E-post: 4

5 Kreativ på beställning En studie av designens ledning och arbetsorganisation Det finns en etablerad uppfattning att framgångsrikt kreativt arbete kräver stor frihet, utmanande och inspirerande arbetsuppgifter samt flexibla och platta organisationer. Samtidigt vittnar många framgångsrika författare och konstnärer om att grunden för deras framgång bygger på disciplin, systematik och struktur. I fokus står spänningen mellan kreativitet och styrning i innovationsarbetets olika faser och arenor. Att driva en långsiktigt framgångsrik kreativ verksamhet kräver mycket mer än enbart en inspirerad konstnär. Bland annat krävs samarbetsförmåga, kompetens att planera mer än ett projekt i taget, skicklighet i förhandlingar och avtalsfrågor, möjlighet att återanvända tidigare erfarenheter i nya uppdrag samt insikter i entreprenörskap och administration. Avsikten med projektet är att tränga bakom några av myterna kring det kreativa företagandet och studera arbetsprocesserna och dess organisering inom en typ av verksamhet vars affärsidé är att vara kreativ på beställning. Företagandet inom kulturella och kreativa näringar sker ofta i gränslandet mellan konstnärlig kreativitet och industriell effektivitet. För att vara framgångsrika måste företagen ständigt balansera kundens behov i det enskilda uppdraget och gruppens kreativa frihet i arbetet, mot verksamhetens långsiktiga behov av strukturkapital och kollektiv kompetensuppbyggnad. Ett typexempel på denna typ av gränsgångare är designkonsultföretag, dvs. företag som arbetar med design och utformning av kundanpassade lösningar på konsultbasis åt olika uppdragsgivare. Hur hanterar designkonsultföretag balansgången mellan projektens kreativa skapande och de företagsekonomiska kraven på resurseffektivitet, standardisering och stordrift? Hur leds och organiseras designarbetet inom tjänstedesign i jämförelse med klassiskt designarbete? Förutom en förberedande kartläggning av designområdet omfattar projekt en jämförande fallstudie av två designkonsultföretag. Mats Engwall, Charlotta Linse, Anna Jerbrant, Industriell ekonomi och organisation, KTH, Stockholm. Kontakt: Mats Engwall. Tel E-post: 5

6 Fallstudier i design- och modeföretag Detta projekt beskriver och analyserar hur företag med design och mode som affärsidé utövar ledarskap och förmår hålla en hög kreativ nivå i sin verksamhet. Fallstudierna är valda för att visa på ledarskap och organisation vid olika designoch modeföretag, och hur designer samspelar med andra funktioner i och runt företaget. Forskning om design- och modeföretag skiljer sig åt. Designföretag har uppmärksammats med anledning av den innovativa och kreativa förmågan som bidragit till framgång. Mode har framförallt studerats utifrån ett kultur- eller sociologiskt perspektiv medan ekonomiska perspektiv på modeföretag ofta har en traditionell varumärkesfokus. I designföretag är estetik och funktion centrala delar av produktlogiken, medan estetiken är överordnad i modeföretagens produktlogik. Senare års forskning har också uppmärksammat den specifika logik som präglar företag där estetiken är själva kärnprodukten. Denna forskning kan bidra till att öka förståelsen för olika processer och ledarskap i design- och modeföretag. Projektet består av sex fallstudier med företag som är kända i sina respektive branscher, men de har inte tidigare uppmärksammats i samband med forskningsprojekt. De kan därför bli inspirerande fallstudier för nya företagare och för studenter i olika utbildningssammanhang. Ambitionen med projektets fallstudier är att de ska kunna användas i undervisning i design- och ekonomutbildningar, samt som underlag för organisationer som arbetar med utveckling av de kreativa näringarna men även när det gäller policy-beslut kring denna typ av verksamheter. Två huvudfrågor är utgångspunkten för projektet; hur leds och organiseras kreativa processer i företaget och hur bedriver företaget sin affärsverksamhet kring de kreativa resultaten? Utifrån dessa huvudfrågor har följdfrågor om organisation, marknadsföring, varumärkesbyggande och licensiering utvecklats som på olika sätt bidrar till kunskapen om ledning och organisering av denna typ av företag. Lisbeth Svengren Holm, Anita Radon, Martin Sjöman, Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Carl Lidgard, Lunds universitet. Kontakt: Lisbeth Svengren Holm. Tel: E-post: post: 6

7 Arbetsorganisation och ledarskap i svensk modeindustri: Avknoppningar, entreprenörer och kreatörer Projektet belyser med hjälp av fyra fallstudier hur framgångsrika små och medelstora modeföretag skapas, leds och organiseras. Speciellt fokus är på hur samspelet mellan de kreativa och kommersiella processerna organiseras och leds i framgångsrika modeföretag med olika ursprung (avknoppning/icke-avknoppning) och deras affärsfokus t ex designfokus/kommersiellt fokus. Ett utmärkande drag i svensk modeindustri är att det finns en mycket stor mängd småföretag som oftast drivs av en modedesigner som själv tar hand om alla processer inom företaget. Detta innebär att han/hon själv måste vara både kreatör och entreprenör. Många nystartade modedesignföretag ägnar en stor del av tiden åt ekonomi, marknadsföring, revision, försäljning, juridik och annat som man många gånger har liten kompetens för. En nyckelfaktor är således att få till en speciell kombination av skapande och kommersiella processer, där kreatören och entreprenören samspelar. Dessutom kännetecknas många av Sveriges modeföretag av att entreprenörerna har lång erfarenhet från stora företag inom branschen. Speciellt verkar lokomotivföretag som t ex H&M vara en viktig källa till avknoppningar och utmärka sig genom att fungera som plantskola för en rad framgångsrika företag. Detta projekt behandlar hur samspelet mellan de kreativa och kommersiella processerna organiseras och leds i framgångsrika modeföretag som har skilda ursprung. I forskningsprojektet genomförs fallstudier med fyra framgångsrika företag med såväl ett uttalat design/kreatörs fokus som ett uttalat kommersiellt fokus samt företag med olika ursprung (avknoppning/icke-avknoppning). Frågan är om affärsprocesserna och de kreativa processerna ser olika ut i företag med dessa olika förutsättningar. Åsa Lindholm Dahlstrand, Lunds Universitet och Högskolan i Halmstad; Merle Jacob, Lunds Universitet; Diamanto Politis, Högskolan i Halmstad. Kontakt: Åsa Lindholm Dahlstrand. Tel: E-post: 7

8 Kreativitet & Kapital: Om framgångsrika arkitekt- & designkontor I detta projekt studeras ett antal framgångsrika företag inom arkitektur och design och hur de förmår kombinera sin konstnärliga och kreativa yrkespraktik med framgångsrikt företagande. Svenska företag inom detta område jämförs med internationella motsvarigheter. Mål med projektet är att göra åtta fallstudier som dels kan fungera som inspiration var och en för sig, dels tillsammans skapa förståelse för olika sätt att leda och organisera kulturell och kreativ verksamhet. Eftersom den svenska marknaden är relativt liten och många vill arbeta internationellt, vill vi även jämföra våra svenska företag med internationella motsvarigheter och studera framgångsrika strategier internationellt. Projektets huvudintresse är att undersöka vilka strategier som används för att ackumulera olika sorters kapital: kulturellt, socialt och ekonomiskt och om och, i så fall, hur detta påverkar sätten man leder och organiserar verksamheten. Syftet är att undersöka: hur företagen balanserar mellan det kulturella och kommersiella, dvs hur man förmår att kapitalisera på sin kreativitet och hur skapar man trovärdighet samtidigt som man bedriver ett företagande? om det kreativa tänkandet går igen i organiserandet och skapandet av affärs- och organisationsmodeller och/eller varumärken? hur de samarbetar med företag i andra branscher (multidisciplinärt och gränsöverskridande) samt hur de arbetar internationellt Förutom vetenskaplig och framför allt praktiknära relevans, ser vi att resultaten har tydlig bäring på undervisningen i entreprenörskap vid såväl lärosäten med ekonomiskt inriktade utbildningsprogram som på konstnärliga utbildningar. Emma Stenström, Lars Strannegård, Erik Wikberg & Sofia Levin, Handelshögskolan i Stockholm (& Konstfack). Kontakt: Emma Stenström. Tel: E-post: 8

9 9

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Inledning 5 Bakgrund och idé 6 KURSBESKRIVNING TERMIN 1 Strategi och ledarskap 11 TERMIN 2 Styrning och marknadsföring 12 TERMIN 3 Internationellt

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling 6 maj 2004 Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling Sammanfattning Arbetslivet i Sverige har förändrats kraftigt det senaste decenniet. Strukturomvandling,

Läs mer

forskning om chefskap

forskning om chefskap vinnova information vi 2009:02 forskning om chefskap Presentation av projekten inom utlysningen Chefskap; förutsättningar, former och resultat Titel: Forskning om chefskap. Presentation av projekten inom

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 1 6 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer Programkatalog M A R I A N N E D Ö Ö S & P Ä R L A R S S O N Titel

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln

HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET. Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda inom handeln Innehåll HANDELNS BETYDELSE, ROLL OCH FUNKTION I SAMHÄLLET Handelns

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Design som utvecklingskraft FÖR STOCKHOLMSREGIONEN EN PLATTFORM

Design som utvecklingskraft FÖR STOCKHOLMSREGIONEN EN PLATTFORM Design som utvecklingskraft FÖR STOCKHOLMSREGIONEN EN PLATTFORM FÖRORD Stockholm den 11 juni 2003 Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Europeiska Socialfonden (ESF-rådet) i Stockholms län

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 1 2 SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kreatören som strategisk resurs

Kreatören som strategisk resurs Kreatören som strategisk resurs En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning Magisteruppsats Ekonomistyrning Vårterminen 2010, 15 hp Författare: Charlotte Ekström 850627 Frida Sundberg

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer