Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Lunds lokalavdelnings sammansättning 2 2. Fackliga företrädare/förhandlare 3 3. Styrelsen 4 4. Representation 6 5. Remissvar och viktiga skrivelser 6 6. Valkretsmötet Kongressen 7 8. Ekonomi 7 9. Centrala Utvecklingsgruppen Nämnder/Förvaltningar Verksamhetsgrupper Revisionsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning Lund Verksamhetsplan Förslag till Budget för Lärarförbundets lokalavdelning i Lund

2 1. Lunds lokalavdelnings sammansättning Medlemsantal: Lokalavdelningen hade vid årets början 2445 medlemmar och vid årets slut Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Per Måsbäck, GR 1 år Suppleant Hanna Thelin, SFI1 år Vice ordf Charlotte Malmgren, FP1 år Suppleant Malin Larsson, GR 1 år Vice ordf Margaretha Söderholm, FÖR 2 år Suppleant Lars Karlsson, FÖR 2 år Kassör Charlotte Malmgren, FP 1 år Suppleant Torbjörn Engström, GY 2 år Vice kassör Maria Kamvissis, MOD 2 år Suppleant Natalie Morfiadaki, GY 1 år Sekreterare Eva Bengtsson, FÖR2 år Studieorg. Bengt Andersson, FÖR 1 år Ledamot Annika Kristiansson, FÖR 1 år Adjungerade till styrelsen har varit: Ledamot Ann-Charlotte Eriksson, GY 1 år Anita Stanfors, Senior Ledamot Helene Bergman GR 2 år Anna-Lena Johansson, För Revisor Lars Angel Rev. suppl. Anne Dagner Revisor Anneli Larsson Rev. suppl. Gunilla Cederholm Valberedning: Till sammankallande i valberedningen valdes Anna Gudelj. Till ledamöter valdes: Anna Gudelj, Linda Örtman, Eva Eliasson, Markus Karlsson och Philip Ternström. Till suppleanter i valberedningen valdes: Lars Westerberg och Malin Horney Sköld. 2

3 Ombud till valkretsmötet i M-län: Ordinarie Anna-Lena Johansson Per Måsbäck Malin Larsson Eva Bengtsson Bengt Andersson Margaretha Söderholm Maria Kamvissis Hanna Thelin Charlotte Malmgren Lars Karlsson Annika Kristiansson Suppleant Anneli Larsson Markus Karlsson Emelie Mårtensson Linda Örtman Philip Ternström Mikael Sjölander Anna Gudelj Malin Horney Sköld Björn Wassholm Anne Dagner Catarina Crantz 2. Fackliga företrädare/förhandlare Förvaltningsövergripande: Per Måsbäck Margaretha Söderholm Charlotte Malmgren Hanna Thelin Bengt Andersson Maria Kamvissis Helene Bergman Torbjörn Engström Annika Kristiansson Enskilda skolor/förskolor: Malin Larsson Försäkringsansvarig: Bengt Andersson Helene Bergman Kyrkliga samfälligheten: Mats Alexandersson 3

4 Huvudskyddsombud: Bengt Andersson Helene Bergman Maria Kamvissis Malin Larsson (Regionalt skyddsombud) Annika Kristiansson Margaretha Söderholm. Torbjörn Engström Natalie Morfiadaki Lars Karlsson t.o.m. vt-14 Lönegrupp/kommunen: Per Måsbäck Charlotte Malmgren Margaretha Söderholm Hanna Thelin Löneförhandlare/enskilda/studieförbund: Malin Larsson och Per Måsbäck 3. Styrelsen Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Suppleanter och adjungerade har kallats till samtliga styrelsemöten. Under året har olika styrelsemedlemmar deltagit i ett antal rektorsintervjuer. Vid budgetförhandlingarna i maj månad ställdes följande yrkanden Kommunen ställer sig bakom det avtal på lärarområdet som vidhåller att lärare ska få mer än andra samt att man kompenserar nämnderna fullt ut för löneökningarna. Arbetet kring jämställda löner används så att oskäliga löneskillnader kan rättas till. Medel avsätts så att lärares arbetsbörda reellt kan minskas. På de flesta arbetsplatser finns det ett arbetsplatsombud och/eller skyddsombud. Varje ombud har en mentor inom lokalavdelningens styrelse alternativt adjungerad ledamot. 4

5 Vi har mentorsträffar två gånger per läsår där vi tar upp specifika frågor för skolområdet. Mentorsorganisationen ser ut enligt följande: BSN Lunds stad Järnåkra/Klostergården: Charlotte Malmgren, Lars Karlsson tom och Maria Kamvissis Centrum/Väster: Charlotte Malmgren, Lars Karlsson tom och Maria Kamvissis Centrum/Torn: Margaretha Söderholm och Annika Kristiansson Norra Fäladen: Margaretha Söderholm och Annika Kristiansson Tuna: Helene Bergman Östratorn/Linero: Bengt Andersson LSR: Bengt Andersson och Maria Kamvissis BSN Öster Per Måsbäck, Eva Bengtsson och Anna-Lena Johansson Kultur- och fritidsnämnden Charlotte Malmgren och Per Måsbäck Vård och Omsorg Maria Kamvissis Utbildningsnämnden Torbjörn Engström, Maria Kamvissis, Natalie Morfiadaki och Hanna Thelin Enskilda skolor Malin Larsson 5

6 4. Representation Ann-Charlotte Eriksson 1:e vice ordförande i Lärarförbundet tom Hanna Thelin är ledamot i ämnesrådet för flerspråkighet och valberedningen i valkrets Malmöhus samt kongressombud Katarina Wallman ledamot i ämnesrådet för skolbibliotekarier. Per Måsbäck kongressombud Malin Larsson kongressombud Per Måsbäck representantskapsombud Bengt Andersson ledamot i valberedningen i valkrets Malmöhus och Folksams försäkringskommitté Margaretha Söderholm ledamot i Lärarnas Arbetslöshetskassa Charlotte Engel-Sandstedt ledamot i ämnesrådet för Drama 5. Remissvar och viktigare skrivelser Nomineringar till valkretsmötet, representantskapsombud, ombud till Folksams försäkringskommitté, Lärarförbundets försäkringsfullmäktige, ombud till Lärarnas Arbetslöshetskassa och ombud till Lärarförbundets kongress. Ansökan för verksamhetsprojekt för privata arbetsgivare Enkätsvar "Bästa skolkommun" Yrkande vid budgetförhandlingar EVP Förhandlingsframställan om introduktionsåret 6. Valkretsmötet 2014 Ystad stod som arrangör för årets valkretsmöte. På mötet väljs fem representantskapsombud med ersättare, tre ledamöter till Folksams försäkringskommitté med ersättare och två ombud med ersättare till Lärarnas a-kassa, samt kongressombud. Valkretsen utgörs av f d Malmöhus län exkl. Malmö kommun, som är egen valkrets. Ordförande för mötet var Rebecka Holm Karnfall. Mötena har sedan 2002 alternerat mellan Lund och Helsingborg där 19 lokalavdelningar (kommuner) representerats med tre till elva ombud beroende på medlemsantal. Till sammankallande för valkretsmöte 2015 anmälde sig Helsingborgs lokalavdelning. 6

7 7. Kongressen Lärarförbundets åttonde ordinarie kongress ägde rum den november i Stockholm. Från Lunds lokalavdelning deltog Malin Larsson, Hanna Thelin och Per Måsbäck. Det viktigaste beslutet som kongressen hade att ta ställning till var verksamhetsinriktningen för den nya kongressperioden. Förbundsstyrelsen hade även lagt ett förslag på att begränsa tiden för styrelseuppdrag till 12 år. Detta förslag röstades ner, men avdelningarnas valberedningar fick en uppmaning att tänka på föryngring när de lägger fram sina förslag ute i avdelningarna. Förbundsstyrelsen hade även lagt ett förslag på ett nytt valkretssystem. Kongressen beslöt att denna fråga skulle utredas ytterligare. En av de sista sakerna som hände var att vi valde en ny förbundsstyrelse. Sen tidigare hade både Eva-Lis Sirén och Ann-Charlotte Eriksson avböjt omval. Valet resulterade i ett helt nytt presidium bestående av Johanna Jaara Åstrand, Maria Rönn och Robert Fahlgren. 8. Ekonomi Lokalavdelningens ekonomi har under året 2014 varit god. Alla verksamhetsgrupper har fått medel utifrån den planering de gjort. Under 2014 valde vi att göra extra riktade satsningar inom tre områden - Skolan först, Politikerkväll och opinion. Politikerkvällen hölls på Domkyrkoforum. Kampanj- och profilmaterial har köpts in och delats ut i samband med bl a Skolans dag, Skolan först, Se och synas/arbetsplatsbesök, Bästa skolkommun. Vi har haft ett gott samarbete med våra revisorer, Lars Angel och Anneli Larsson. Under året har Charlotte Malmgren varit ordinarie kassör och Maria Kamvissis vice kassör. 9. Centrala utvecklingsgruppen Den centrala utvecklingsgruppen har under året fört diskussioner om lärarlegitimation, mentorskap för nyanställda, årsarbetstidsavtalet, karriärstjänster samt begränsande av lärares administrativa uppgifter. Under mars månad genomfördes en halv inspirationsdag i Stadbiblioteket med Kommunikation som tema. Representanter från skolbibliotekscentralen, stadsbiblioteket, N Fäladens skolbibliotek samt Skoldatateket föreläste under dagen. I den centrala utvecklingsgruppen ingår Per Måsbäck och Charlotte Malmgren. 7

8 Under året har de två externa grupperna: Karriärtjänstgruppen och Läraruppdragsgruppen arbetat på. Karriärtjänstgruppen har arbetat vidare med lektorsfrågan samt diskuterat hur utvärderingen av reformen ska göras. Under 2014 har ytterligare 113 förstelärare utsetts i kommunen. Under 2013 utsågs 61 och nu har Lund sammanlagt 174 förstelärare. Av dessa är totalt 69 anställda inom Utbildningsförvaltningens område. Fördelningen mellan förvaltningarna har gjorts utifrån elevantal med hänsyn tagen till att Modersmålscentrum och Vuxenutbildningen ligger under Utbildningsförvaltningen, Lund har alltså inte tillämpat styrning av statsbidraget efter enheternas behov. Under 2014 har diskussionerna i gruppen mest handlat om den del av karriärreformen som handlar om lektorer. I Lund har enheterna som regel inte velat satsa på lektorer utifrån karriärreformen. Ett undantag finns, den lektor som nyligen tillsatts inom Skolförvaltning Öster är av denna nya typ. I Lunds Stads Skolförvaltning har ännu ingen lektor tillsatts. Inom Utbildningsförvaltningens område har under 2014 ett tjugotal lektorer tillsatts, alla enligt det gamla systemet. Torbjörn Engström är representant i karriärgruppen. Läraruppdragsgruppen fick under året ett nytt uppdrag. Den ska undersöka vad som stressar lärare mest och komma med förslag på åtgärder till CUG-gruppen. Arbetet ska bli klart under våren Per Måsbäck är representant i läraruppdragsgruppen. 10. Nämnderna/Förvaltningarna Central samverkansgrupp I den centrala samverkansgruppen, CSAM, har Margaretha Söderholm och Charlotte Malmgren varit representanter. Utav de nio mötena har fyra varit förlängda för att särskilt ägna tid åt arbetsmiljön, medan fyra andra har fokuserat på tema kring Mångfald/HBTQ, Attraktiv arbetsgivare, Samverkan vad är det? Och Konflikter Hur löser vi dem? Arbetet med projektet Ett Lund som ska genomsyra hela Lunds kommun för att nå en samsyn mellan kommunens verksamheter har fortskridit under hela Lärarförbundet har blivit inbjudna och har deltagit i avrapporteringsmöten kring de olika delprojekten i Ett Lund. Lunds kommun har rekryterat ny biträdande kommundirektör, Carin Hillåker och ny HR-direktör, Karin Odhnoff, Charlotte Malmgren har varit involverad i den sistnämnda rekryteringen. 8

9 Barn- och Skolnämnd Lunds stad Annika Kristiansson, Helene Bergman och Bengt Andersson har under året representerat och varit ansvarig i samverkansgruppen på Lunds stad. Från hösten 2014 har Mats Lundgren representerat skolledarna i Lärarförbundet i samverkansgruppen på Lunds Stad. Det har varit samverkansmöten en gång i månaden, varav fyra förlängda med arbetsmiljöfrågor. Annika, Helene och Bengt har turats om att delta i nämndsmötena som också är en gång i månaden. På förvaltningssamverkan påtalar ständigt Lärarförbundet vikten av att bli inbjudna till att vara med från början i processer. Vid rekrytering av rektorer och förskolechefer har Margareta Söderholm, Bengt Andersson, Per Måsbäck, Annika Kristiansson, Lotta Johannesson och Helene Bergman medverkat. Vid rekrytering av områdeschef har Charlotte Malmgren medverkat. Representant i gruppen för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har Helene Bergman varit. I den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen, BSF Lunds stad och BSF Lund öster, som ska skapa samsyn och enhetlig hantering gällande anställda fritidspedagoger som har behörighet (lärarlegitimation), representeras Lärarförbundet av Charlotte Malmgren. Karriärtjänster infördes under året och Lärarförbundet har tagit upp olika frågeställningar kring tillsättningar samt hanterandet av olika frågor relaterade till dessa tjänster, t.ex. föräldraledighet. Dessutom framhåller vi alltid vikten av att genomföra utvärderingar om t.ex. samverkansgrupper och karriärtjänster samt att få ta del av resultaten. Det har förekommit diskussioner om vårt årsarbetstidsavtal, det så kallade Flygelavtalet (som kan gälla förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare) Lund har haft avtalet sedan 2001 och Lärarförbundet förespråkar intensionen och menar att avtalet är hållbart. Diskussionerna har förts i olika konstellationer dels med arbetsgivarrepresentanter och dels med politiker, från Lärarförbundet har Per Måsbäck och Charlotte Malmgren deltagit. Frågetecknen är lösta och vi har vårt avtal kvar. Friskvårdsbidraget är 1700 kronor/år. 9

10 I skolområdet Centrum/Väster har ombuden Linda Johansson, Lotta Johannesson, Glenn Törnquist och Ingela Olsson, som medverkar i områdessamverkansgruppen, och mentor Charlotte Malmgren, haft möten inför samverkan på verksamhetsnivå, mycket för att kunna agera och vara fokuserade på de frågor som lyfts i området, så som organisation, vikten av att samverkan fungerar på alla nivåer, som arbetsplatsträffar med minnesanteckningar, och områdessamverkansmöte med tydliga protokoll. Centrum/ Väster äter numera pedagogiska måltider. I samverkansgruppen har de arbetat fram en broschyr som beskriver hur området samverkar. I skolområdet Järnåkra/Klostergården har vi i samverkansgruppen på områdesnivå tillsammans gjort en broschyr som beskriver hur området samverkar, denna utvärderas och revideras varje år. I boschyren finns också samverkansdatum. Vidare har vi haft intressanta diskussioner om olika tidsavtal, ny- och ombyggnationer och kvalitetsredskap. BSN Öster Under verksamhetsåret har Margaretha Söderholm och Per Måsbäck varit ansvariga i samverkansgruppen på Lund Öster. De har också medverkat i intervjuer vid anställningar av rektorer. Margaretha har innehaft uppdraget som huvudskyddsombud. Per har varit Lärarförbundets representant på nämndsmötena och i personalförsörjningsgruppen. Förvaltningens personalförsörjningsgrupp har fortsatt sitt arbete kring rekrytering av nyckelgrupper, delar av gruppen har även representerat Lund Öster på arbetsmarknadsdagar på Högskolan i Malmö. Förvaltningens nya lönekriterier har använts under årets lönesättning. En utvärdering kommer att genomföras under 2015 kring hur de har fungerat. Vi har fortsatt arbetat med att få löneprocessen att fungera bättre. Ytterligare en skola har under året infört Flygelavtalet på prov. Vi har fört en diskussion kring tätorternas ledningsorganisation. En utredning kring frågan kommer att genomföras under Under året har vi fortsatt arbetet med att alla arbetsplatser ska få besök av representanter från styrelsen. 10

11 Utbildningsförvaltningen I Utbildningsförvaltningen finns en samverkansgrupp i vilken Torbjörn Engström, Maria Kamvissis, Natalie Morfiadaki och Hanna Thelin ingår. Torbjörn och Maria har delat på uppdraget som huvudskyddsombud. Hanna är representant på nämndsmötena. I Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp samverkar vi främst kring de frågor som ska upp i Utbildningsnämnden. Allmänna arbetsmiljöfrågor sköts inom samverkansavtalets ram, dessutom har förvaltningen en skyddskommitté, där Torbjörn och Maria ingår, som sammanträder fyra gånger om året. Lärarförbundet har drivit frågan om färre utbildningsanordnare för högre kvalitet för eleverna och en bättre arbetssituation och ekonomi för skolorna inom vuxenutbildningen. Under 2014 har man haft färre utbildningsanordnare. Elever som söker en utbildningsplats kan välja mellan den kommunala verksamheten eller en annan extern utbildningsanordnare. Det har varit turbulent kring beslutet om flytten av Komvux till Vipan. Lärarförbundet har varit och är starkt kritiska till hur planeringsprocessen har gått till samt att vi anser att Komvux organisation inte får plats på gällande ritningar. Lärarförbundet gjorde en skrivelse som skickades till nämndens politiker som även LR stod bakom. Tjänstemännen fick skarp kritik för hur man skött planeringsprocessen för flytten och den otydliga beslutsgången vilket resulterat i att man börjar om flyttprocessen 2015 samt att man ska förtydliga beslutsgången för beställning av nya lokaler. Att Sveriges lärares arbetsbörda under året fortsatt att öka har ju framhållits kraftfullt av förbundet centralt. Här har Lund inte varit något undantag. En ökad arbetsbörda med administration av olika slag är nu mycket betungande. Kommunens partssammansatta arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga lärarnas arbetsuppgifter och peka ut vad som skulle kunna strykas eller utföras av andra anställda kom med sin rapport till sommaren, men alldeles för få konkreta åtgärder har av rektorerna hittills vidtagits. I Utbildningsförvaltningens utvecklingsgrupp (FUG) har under 2014 inte minst lärarnas ökade arbetsbörda diskuterats. Vi har också diskuterat hur enheternas arbetsplatsträffar (APT) bör fungera. Medlemmarna anser som regel att APT oftast utgör arbetsgivarens informationsplattform. Medlemmarna, och Lärarförbundet, vill hellre ha en fungerande dialog. Lärarförbundets representanter i FUG har varit Hanna Thelin, Torbjörn Engström och Natalie Morfiadaki. 11

12 Vid Vipan anställdes under våren en ny rektor. Lärarförbundet deltog i anställningsprocessen. Uppdraget kom att gå till Johan Aspelin som tidigare varit chef för Värnhemsgymnasiet i Malmö. Vi hoppas och tror att Aspelin ska bli en bra rektor på Vipan. De problem vi tidigare hade att få vår modell för lönerevisionerna, dialogen chef medarbetare om lön, att fungera, verkar nu minska i omfattning. En nyckel för att låsa upp de tidigare låsningarna har varit att själva dialogen numera inte har med förslag på belopp utan att den bara handlar om prestation i förhållande till kriterierna, varefter våra medlemmar sedan får rätt till ytterligare ett samtal med motiveringar till beloppet. Implementeringen av regeringens karriärlärarreform har pågått även under Ytterligare 113 förstelärare har i kommunen utsetts under Under 2013 utsågs 61 och nu har alltså Lund 174 förstelärare. Av dessa är totalt 69 anställda inom Utbildningsförvaltningens område. Fördelningen mellan förvaltningarna har gjorts utifrån elevantal med hänsyn tagen till att Modersmålscentrum och Vuxenutbildningen ligger under Utbildningsförvaltningen, Lund har alltså inte tillämpat styrning av statsbidraget efter enheternas behov. Ända från början har en förvaltningsövergripande partssammansatt grupp arbetat med reformens förverkligande. Torbjörn Engström har varit, och är, Lärarförbundets representant i denna grupp. Under 2014 har diskussionerna i gruppen mest handlat om den del av karriärreformen som handlar om lektorer. I Lund har enheterna som regel inte velat satsa på lektorer utifrån karriärreformen. Ett undantag finns, den lektor som nyligen tillsatts inom Skolförvaltning öster är av denna nya typ. I Lunds Stads Skolförvaltning har ännu ingen lektor tillsatts. Inom Utbildningsförvaltningens område har under 2014 ett tjugotal lektorer tillsatts, alla enligt det gamla systemet. Samverkansavtalet inom vårt nämndområde har under året fått nya tillämpningar. Vi arbetar fortfarande med att få till ett avtal som gäller på alla förvaltningar om hur mentorskapet för de nyutexaminerade lärarna ska kunna fungera samt förutsättningar för mentorerna. Lärarförbundet initierade ett första möte med förvaltningscheferna och en partssammansatt arbetsgrupp har tillsats för att lösa frågan under

13 Kultur- och Fritidsförvaltningen Charlotte Malmgren har varit ansvarig för Kultur- och Fritidsförvaltningen. I samverkansgruppen på förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå Kultur har Charlotte deltagit. I november 2012 beslutade Kultur- och Fritidsnämnden att förvaltningen skulle göra en översyn av Kulturskolans uppdrag och verksamhet. Verksamhetsuppdraget ska ha sin utgångspunkt i den befintliga handlingsplan för Kulturskolan och sättas i relation till den kulturpolitiska strategin och nya kulturpolitiska handlingsplan som kommer att gälla från och med Det behövs ett tydligt verksamhetsuppdrag för Kulturskolan som talar om vad den ska uppnå med sin verksamhet, och varför detta är viktigt. Verksamhetsuppdraget har börjat förverkligas under Kulturskolan rekryterade en ny verksamhetschef, Christian Halberg och Lärarförbundets Charlotte Malmgren var med i rekryteringsprocessen. Lärarförbundet utser varje år bästa musik-och kulturskolekommun i Sverige. Det finns tre kriterier resurser till musik- och kulturskolan, avgiftsnivå till musik- och kulturskolan samt andel av kommunens elever som deltar i musik- och kulturskolanas frivilliga verksamhet. Lund kom på plats 227 av 283. En förbättring sen i fjol med 13 placeringar. Viktigt att ha i åtanke är att kriterierna inte mäter kvaliteten i verksamheten utan jämför endast resurser, avgift och andel elever. Friskvårdsbidraget i förvaltningen är 1700 kronor. Vård- och Omsorgsförvaltningen Per Måsbäck, Maria Kamvissis och Charlotte Malmgren har varit samverkanspart. Enskilda förskolor/skolor/studieförbund I Lunds kommun finns en förhållandevis stor andel förskolor och skolor samt studieförbund som drivs i enskild regi. För att kunna ge service åt våra medlemmar beviljades lokalavdelningen medel från Lärarförbundet centralt. De medel som beviljades centralt har använts till anställningstimmar där arbete mot de fristående verksamheterna prioriterats. Här ingår anställningen av Malin Larsson (regionala skyddsombud). 13

14 Ambitionen är att alla medlemmar, oberoende av arbetsgivare, ska erbjudas likvärdig medlemsservice. Vi har haft förhandlingsverksamhet, överläggningar och hantering av olika medlemsärenden på de olika verksamheterna. Vi har även gjort arbetsplatsbesök och rekryteringsarbetet har fortsatt på de verksamheter där ombud saknas samt medlemsrekrytering. Vi har genomfört nätverksträffar (mentorsträff) för ombuden i de fristående verksamheterna. Vi har också deltagit i Lärarförbundets regionala och nationella arbete med fristående verksamheter. 11. Verksamhetsgrupper Opinionsbildning Efter resultatet av Bästa skolkommun, där Lund kom på 18:e plats, anordnade vi en sammankomst med ansvariga skolpolitiker och förvaltningschefer. Vi förde dialog om resultat utifrån kriterierna samt framtiden för skolan i Lund. Vi blev inbjudna att inledningstala då Folkpartiet och Socialdemokraterna startade valrörelsen med att debattera skolan på Kulturkrogen. Under våren träffade ombuden politiker från de olika partierna som sitter i fullmäktige och den 25 augusti anordnade vi en politikerkväll för alla medlemmar. Vi har kommenterat Miljöpartiets ekonomiska skolsatsning i Sydsvenskan. Inför Skolans dag besökte styrelsens ledamöter kommunens samtliga skolor. Webbplatsen På ovanstående adress hittar du Lunds lokalavdelnings webbplats som är ett komplement till den förbundscentrala webbplatsen. Där finns information om expeditionsbevakning, e-postadresser till samtliga i styrelsen, mm. Den enskilde medlemmen ska kunna finna information om medlemsaktiviteter, kallelser till kurser, aktuell avtalsinformation och annat intressant. På webbplatsen finns det aktuella dokument och kallelser till utbildningsdagar och kurser med anmälningsmöjligheter via webben för ombuden. Ansvarig för Lunds lokala webbplats har varit Maria Kamvissis och Lars Karlsson tom Under året har Facebook-sidan används för att sprida ytterligare information och för att komma i kontakt med medlemmarna. Ansvarig för Facebook-sidan har Natalie Morfiadaki, Malin Larsson, Margaretha Söderholm, Maria Kamvissis och Lars Karlsson tom varit. 14

15 Lärarbladet Under året 2014 har två nummer av Lärarbladet skickats ut till Ombuden/medlemmar via webbmail. Följande punkter har behandlats: Löneprocessen, medarbetarsamtal/lönesamtal, information inför kongressen, årsmötet, arbetsplatsbesök mm. Ansvariga för Lärarbladet är Margaretha Söderholm och Maria Kamvissis. Expeditionsansvariga Margaretha Söderholm, Anna-Lena Johansson och Eva Bengtsson har ansvarat för att expeditionen har haft det material hemma som behövs för att ett bra expeditionsarbete ska kunna göras. Allt för att god medlemsservice ska kunna utföras. Arbetsmiljögruppen Arbetsmiljögruppen består av sju huvudskyddsombud: För Lund Öster: Margaretha Söderholm (sammankallande) För Lunds stad: Bengt Andersson, Helene Bergman, Annika Kristiansson fr.o.m. augusti För Utbildningsförvaltningen: Torbjörn Engström, Maria Kamvissis, Natalie Morfiadaki fr.o.m. augusti Regionalt huvudskyddsombud Privata: Malin Larsson Vi har erbjudit våra medlemmar stöd i olika former bl.a. i rehabiliteringsprocessen där vi deltagit tillsammans med Arbetsgivaren, Företaghälsovården och Försäkringskassan. Vi har även varit med i omarbetningen av kommunens rehabiliteringsprocess där vi särskilt tittat på sjukfrånvaron och sett över hur vi ska arbeta för att höja frisknärvaron för kommunens anställda. I samband med Arbetsmiljöverkets granskning av Lunds kommun har vi varit inbjudna tillsammans med Arbetsgivaren att se över de brister som arbetsmiljöverket sett i olika verksamheter i Lunds kommun. 15

16 Arbetsmiljöverket anordnade en heldag om hur man bäst Organisera för ett hållbart arbetsliv för chefer, politiker och huvudskyddsombud där vi deltog. Kompetens-och utvecklingsgruppen I denna grupp ingår Bengt Andersson (sammankallande), Maria Kamvissis, Torbjörn Engström, Malin Larsson och Margaretha Söderholm. Gruppen ansvarar för att ordna kvalitativa och intressanta utbildningsdagar för våra ombud års innehåll har varit träff med skolpolitiker, pensionsinformation, föreläsning från Expo. En halv utbildningsdag fokuserade vi på HBTQ, filmen Så kan det var visades, följt av dialogdiskussion i grupper. Mentorsmodellen sen ett antal år tillbaka har vi fortsatt med detta år, vilket inneburit att vi träffats på en halv utbildningsdag/termin. Lokalavdelningens förtroendevalda har deltagit i kurser/konferenser, utbildningar och seminarier anordnade av Lärarförbundet regionalt och centralt. Charlotte Malmgren och Bengt Andersson har genomfört Grundutbildning för nya ombud steg 1 och 2. Rekryteringsgruppen I rekryteringsgruppen ingår Eva Bengtsson, Margaretha Söderholm, Maria Kamvissis, Anna- Lena Johansson, Torbjörn Engström, Helene Bergman, Annika Kristiansson (sammankallande) och Malin Larsson (fr.o.m. augusti). Vi har träffats ett flertal gånger under året. Rekryteringsgruppen ansvarar också för att ombuden får välkomstmappar att dela ut till nyanställda, samt att det kommer ut nytt 16

17 material att sätta upp på våra Lärarförbundshyllor. Vi har delat ut nya hyllor till ett antal skolor och förskolor. Under året som gått har vi haft olika medlemsarrangemang. Arrangemangen har varit välbesökta. Vi försöker att erbjuda varierande arrangemang. Vissa av dessa har blivit fullbokade fort och vi har tyvärr begränsade platser. Vi har arbetat fram nya rutiner för anmälan till de olika arrangemangen. Vi har beslutat att arrangemangen går ut till alla medlemmar och ombud via mail. De läggs även ut på vår webplats. Det är viktigt att man lämnar sin e-postadress för att kunna ta del av våra arrangemang. Årets julklapp till våra ombud var julbord på Grand Hotel. Trevligt att så många kom. Medlemsarrangemang Boule i Malmö (inställt pg a för få anmälda) Årsmöte på Grand Hotel Handboll Lugi H Louisiana Hilma af Klint Tirups Örtagård Svampexkursion med Naturskolan Skarhults slott Brödlabbet i Stora Råby Citadellet i Landskrona Guidad visning på Grand Hotel Under året har vi inbjudit medlemmar till Fika med Lärarförbundet. Träffarna har varit förlagda på Stadsparkscaféet och Kulturkrogens restaurant. Tanken är att man som medlem kan komma och träffa representanter från styrelsen för frågor och diskussion. Lönegruppen Vid årets lönerevision som genomfördes enligt modellen Dialog chef medarbetare, blev utfallet 3,5 %. Överläggningar och avstämningar enligt avtal HÖK-12 genomfördes av lönegruppen bestående 17

18 av Margaretha Söderholm, Charlotte Malmgren, Per Måsbäck och Hanna Thelin. Under året har Lärarförbundet fortsatt arbetet med att föra ut vår syn på hur en bra löneprocess ser ut på de olika förvaltningarna. Glädjande är att man från politiskt håll redan i budgetarbetet har avsatt extrapengar för lönerevisionen I lönergruppen för de enskilda verksamheterna har Malin Larsson och Per Måsbäck ingått. Inom de fristående verksamheterna är lönerevisionerna delvis klara. Modellen Dialog chef medarbetare är nytt för dessa verksamheter. KFO-avtalet blev förnyat förra året i november och gäller Internationella gruppen Lunds lokalavdelning har en informell internationell grupp, sammankallande är Torbjörn Engström och Maria Kamvissis. Vårt samarbete med Svenska Afghanistankommittén (SAK) har fortsatt under Under Kulturnatten 20 september samlade vi in pengar för insamlingen Världens Barn. Seniorgruppen Antalet pensionerade medlemmar var i slutet av året 380 personer. Av dessa är 162 aktiva i vår seniorgrupp. Trenden fortsätter, att fler lärare, som går i pension, stannar kvar i förbundet och lokalavdelningen. Varje termin får de nyblivna pensionärerna information, per e-post eller brev, om vår verksamhet. Vi finns också på Lärarförbundets hemsida. Seniorgruppen består även i år av Marianne Batra, Britten Hovstadius, Birgitta Persson och Anita Stanfors. Under året har vi ordnat 7 medlemsmöten: Jubileumslunch på restaurang Vipan med erfarenhetsutbyte och önskemål om framtida aktiviteter. KÄRLEK-SVEK-LÄNGTAN ett föredrag av Marianne Söderberg om 3 kvinnoöden för hundra år sedan. Lokal: Västerkyrkan. Guidat besök på LIVETS MUSEUM, kaffe på restaurang Valvet. Utflykt till Bjärehalvön, Hovs Hallar samt Höganäs Saluhall, med fantastiska upplevelser trots regnigt väder. Besök på Klågerups slotts Dockmuseum och studiebesök på Soldattorpets Mejeri samt fika på Vismarlövs café. 18

19 Föredrag om Svalbard i ord och bild av Ingmar Skogar i Västerkyrkan. Adventskaffe i Västerkyrkan med Cecilia Nelson, som berättade om Minnen från Konsthallstiden. Alla fyra i seniorgruppen deltog i lokalavdelningens årsmöte på Grand den 6 mars. Vi deltog också i Skånes pensionärsombudsmöte, som denna vår anordnades i Ystad. Förutom all telefonkontakt och e-postande sinsemellan har vi haft 10 ledningsmöten på expeditionen på Råbyvägen. Förskolegruppen Förskolegruppen arbetar med förskolefrågor och förskollärarnas yrkesroll. Gruppen består av Lars Karlsson (slutade vt-14), Annika Kristiansson, Bengt Andersson, Margaretha Söderholm och Catarina Krantz. Gruppen har träffats några gånger under hösten för att strukturera upp arbetet. Vi fortsätter jobba med den pedagogiska utvecklingstiden. Vi har också beslutat att vi ska börja göra arbetsplatsbesök på våra förskolor. Gruppen för fritidspedagogik Nätverket för Fritidspedagogik finns än på It s Learning, där alla som arbetar eller är intresserade av verksamheten kan bli aktiva. I våras hade vi en drop in-fika på Kulturen, där vi bl a delade ut det förslag som Lärarförbundet arbetat fram till Kursplanen för de fritidspedagogiska verksamheterna. Vi delade också ut T-shirts inför Fritidshemmens dag. Bengt Andersson och Charlotte Malmgren har besökt ett antal skolor och gett information om vårt årsarbetstidsavtal, det så kallade Flygelavtalet. Majoriteten av Lunds kommuns skolor erbjuder avtalet som funnits i kommunen i 13 år. I Barn och skolförvaltning Lunds Stad är det endast två skolor som inte erbjuder avtalet. I Barn och skolförvaltning Öster har tre verksamhetsområden, medan endast ett inte erbjuder avtalet. 19

20 En hel del politikerlobbing har skett under året. Vi har bland annat lyft de nya Allmänna råden för fritidshem och hur vi bäst ska implementera dessa. I valet 2014 var det mycket fokus på skolan. Skolinspektionens rapport om granskningen av skolbarnsomsorgen i Lunds kommun (fritidshem och fritidsklubbar), var inte odelat positiv. Lunds kommuns syn på verksamheten har också lett till dialogsamtal med politiken. Ansvariga för gruppen har Annika Kristiansson och Charlotte Malmgren varit. Arbetsgruppen för grundskol-och gymnasielärare I gruppen ingår Malin Larsson, Hanna Thelin, Helene Bergman (sammankallande), Torbjörn Engström, Per Måsbäck, Maria Kamvissis och Natalie Morfiadaki. Gruppen har under verksamhetsåret träffats vid två tillfällen och diskuterat professionsfrågor. Ambitionen är också att genomföra arrangemang för våra medlemmar med innehåll som är relaterade till dessa frågor. Skolledargruppen Dialog har förts med skolledarna om deras organisation och representation. Den 17 september hölls en lunch på Kulturkrogen där Charlotte Malmgren och Per Måsbäck medverkade från styrelsen. Sammanlagt deltog 16 personer. Ytterligare ett lunchmöte hölls den 2 december. Under hösten har skolledarnas ledningsgrupp träffats och planerat verksamhet. Arbetsgruppen för slöjd I gruppen har ingått: Inger Degerfält, Åsa Jarl, Cecilia Lewin, Magnus Mårtensson, Kjell Persson, Kristina Pihl, Dan Jeppsson, Karita Nilsson och Robert Jeppsson. Vi samverkar med Lomma lokalavdelning. Arbetsgruppen har under året haft fyra möten och då initierat, planerat och organiserat fort- bildning/kompetensutveckling tillsammans med ansvarigt skolområde för Lärarförbundets slöjdlärare i Lomma och Lund. Vikingaskolan är värdar läsåret 2014/15. Under året har det genomförts två halvdagars fortbildning för alla slöjdlärare i Lomma och Lund. Den 29 april var det studiebesök på Ekobaserna vid S:t Hans Backar och på fritidsgården S:t Hansgården. 20

21 Den 6 november var det workshop med hemslöjdskonsult Kalle Fors med inspiration från boken Plåtslöjd kring återanvänd plåt. Lunds Universitet Vi har ett antal medlemmar vid Lunds Universitet. Regionkontoret sköter deras löneförhandlingar. Vi ämnar informera dem om våra medlemsarrangemang m.m. Lund Per Måsbäck Margaretha Söderholm Charlotte Malmgren Eva Bengtsson Annika Kristiansson Bengt Andersson Helene Bergman Ann-Charlotte Eriksson Maria Kamvissis 21

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Antal medlemmar 973 Vid årsmötet 2014-03-11 valdes

Läs mer

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80. Du Vi behöver inte berätta för dig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 2 2009 SKTF 2012 Nöjda och stolta medlemmar sid 3 Jämställdhet Händer på internationella kvinnodagen sid 5 Utbildning Ny organisation för utbildningsverksamheten

Läs mer