Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Lunds lokalavdelnings sammansättning 2 2. Fackliga företrädare/förhandlare 3 3. Styrelsen 4 4. Representation 6 5. Remissvar och viktiga skrivelser 6 6. Valkretsmötet Kongressen 7 8. Ekonomi 7 9. Centrala Utvecklingsgruppen Nämnder/Förvaltningar Verksamhetsgrupper Revisionsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning Lund Verksamhetsplan Förslag till Budget för Lärarförbundets lokalavdelning i Lund

2 1. Lunds lokalavdelnings sammansättning Medlemsantal: Lokalavdelningen hade vid årets början 2445 medlemmar och vid årets slut Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Per Måsbäck, GR 1 år Suppleant Hanna Thelin, SFI1 år Vice ordf Charlotte Malmgren, FP1 år Suppleant Malin Larsson, GR 1 år Vice ordf Margaretha Söderholm, FÖR 2 år Suppleant Lars Karlsson, FÖR 2 år Kassör Charlotte Malmgren, FP 1 år Suppleant Torbjörn Engström, GY 2 år Vice kassör Maria Kamvissis, MOD 2 år Suppleant Natalie Morfiadaki, GY 1 år Sekreterare Eva Bengtsson, FÖR2 år Studieorg. Bengt Andersson, FÖR 1 år Ledamot Annika Kristiansson, FÖR 1 år Adjungerade till styrelsen har varit: Ledamot Ann-Charlotte Eriksson, GY 1 år Anita Stanfors, Senior Ledamot Helene Bergman GR 2 år Anna-Lena Johansson, För Revisor Lars Angel Rev. suppl. Anne Dagner Revisor Anneli Larsson Rev. suppl. Gunilla Cederholm Valberedning: Till sammankallande i valberedningen valdes Anna Gudelj. Till ledamöter valdes: Anna Gudelj, Linda Örtman, Eva Eliasson, Markus Karlsson och Philip Ternström. Till suppleanter i valberedningen valdes: Lars Westerberg och Malin Horney Sköld. 2

3 Ombud till valkretsmötet i M-län: Ordinarie Anna-Lena Johansson Per Måsbäck Malin Larsson Eva Bengtsson Bengt Andersson Margaretha Söderholm Maria Kamvissis Hanna Thelin Charlotte Malmgren Lars Karlsson Annika Kristiansson Suppleant Anneli Larsson Markus Karlsson Emelie Mårtensson Linda Örtman Philip Ternström Mikael Sjölander Anna Gudelj Malin Horney Sköld Björn Wassholm Anne Dagner Catarina Crantz 2. Fackliga företrädare/förhandlare Förvaltningsövergripande: Per Måsbäck Margaretha Söderholm Charlotte Malmgren Hanna Thelin Bengt Andersson Maria Kamvissis Helene Bergman Torbjörn Engström Annika Kristiansson Enskilda skolor/förskolor: Malin Larsson Försäkringsansvarig: Bengt Andersson Helene Bergman Kyrkliga samfälligheten: Mats Alexandersson 3

4 Huvudskyddsombud: Bengt Andersson Helene Bergman Maria Kamvissis Malin Larsson (Regionalt skyddsombud) Annika Kristiansson Margaretha Söderholm. Torbjörn Engström Natalie Morfiadaki Lars Karlsson t.o.m. vt-14 Lönegrupp/kommunen: Per Måsbäck Charlotte Malmgren Margaretha Söderholm Hanna Thelin Löneförhandlare/enskilda/studieförbund: Malin Larsson och Per Måsbäck 3. Styrelsen Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Suppleanter och adjungerade har kallats till samtliga styrelsemöten. Under året har olika styrelsemedlemmar deltagit i ett antal rektorsintervjuer. Vid budgetförhandlingarna i maj månad ställdes följande yrkanden Kommunen ställer sig bakom det avtal på lärarområdet som vidhåller att lärare ska få mer än andra samt att man kompenserar nämnderna fullt ut för löneökningarna. Arbetet kring jämställda löner används så att oskäliga löneskillnader kan rättas till. Medel avsätts så att lärares arbetsbörda reellt kan minskas. På de flesta arbetsplatser finns det ett arbetsplatsombud och/eller skyddsombud. Varje ombud har en mentor inom lokalavdelningens styrelse alternativt adjungerad ledamot. 4

5 Vi har mentorsträffar två gånger per läsår där vi tar upp specifika frågor för skolområdet. Mentorsorganisationen ser ut enligt följande: BSN Lunds stad Järnåkra/Klostergården: Charlotte Malmgren, Lars Karlsson tom och Maria Kamvissis Centrum/Väster: Charlotte Malmgren, Lars Karlsson tom och Maria Kamvissis Centrum/Torn: Margaretha Söderholm och Annika Kristiansson Norra Fäladen: Margaretha Söderholm och Annika Kristiansson Tuna: Helene Bergman Östratorn/Linero: Bengt Andersson LSR: Bengt Andersson och Maria Kamvissis BSN Öster Per Måsbäck, Eva Bengtsson och Anna-Lena Johansson Kultur- och fritidsnämnden Charlotte Malmgren och Per Måsbäck Vård och Omsorg Maria Kamvissis Utbildningsnämnden Torbjörn Engström, Maria Kamvissis, Natalie Morfiadaki och Hanna Thelin Enskilda skolor Malin Larsson 5

6 4. Representation Ann-Charlotte Eriksson 1:e vice ordförande i Lärarförbundet tom Hanna Thelin är ledamot i ämnesrådet för flerspråkighet och valberedningen i valkrets Malmöhus samt kongressombud Katarina Wallman ledamot i ämnesrådet för skolbibliotekarier. Per Måsbäck kongressombud Malin Larsson kongressombud Per Måsbäck representantskapsombud Bengt Andersson ledamot i valberedningen i valkrets Malmöhus och Folksams försäkringskommitté Margaretha Söderholm ledamot i Lärarnas Arbetslöshetskassa Charlotte Engel-Sandstedt ledamot i ämnesrådet för Drama 5. Remissvar och viktigare skrivelser Nomineringar till valkretsmötet, representantskapsombud, ombud till Folksams försäkringskommitté, Lärarförbundets försäkringsfullmäktige, ombud till Lärarnas Arbetslöshetskassa och ombud till Lärarförbundets kongress. Ansökan för verksamhetsprojekt för privata arbetsgivare Enkätsvar "Bästa skolkommun" Yrkande vid budgetförhandlingar EVP Förhandlingsframställan om introduktionsåret 6. Valkretsmötet 2014 Ystad stod som arrangör för årets valkretsmöte. På mötet väljs fem representantskapsombud med ersättare, tre ledamöter till Folksams försäkringskommitté med ersättare och två ombud med ersättare till Lärarnas a-kassa, samt kongressombud. Valkretsen utgörs av f d Malmöhus län exkl. Malmö kommun, som är egen valkrets. Ordförande för mötet var Rebecka Holm Karnfall. Mötena har sedan 2002 alternerat mellan Lund och Helsingborg där 19 lokalavdelningar (kommuner) representerats med tre till elva ombud beroende på medlemsantal. Till sammankallande för valkretsmöte 2015 anmälde sig Helsingborgs lokalavdelning. 6

7 7. Kongressen Lärarförbundets åttonde ordinarie kongress ägde rum den november i Stockholm. Från Lunds lokalavdelning deltog Malin Larsson, Hanna Thelin och Per Måsbäck. Det viktigaste beslutet som kongressen hade att ta ställning till var verksamhetsinriktningen för den nya kongressperioden. Förbundsstyrelsen hade även lagt ett förslag på att begränsa tiden för styrelseuppdrag till 12 år. Detta förslag röstades ner, men avdelningarnas valberedningar fick en uppmaning att tänka på föryngring när de lägger fram sina förslag ute i avdelningarna. Förbundsstyrelsen hade även lagt ett förslag på ett nytt valkretssystem. Kongressen beslöt att denna fråga skulle utredas ytterligare. En av de sista sakerna som hände var att vi valde en ny förbundsstyrelse. Sen tidigare hade både Eva-Lis Sirén och Ann-Charlotte Eriksson avböjt omval. Valet resulterade i ett helt nytt presidium bestående av Johanna Jaara Åstrand, Maria Rönn och Robert Fahlgren. 8. Ekonomi Lokalavdelningens ekonomi har under året 2014 varit god. Alla verksamhetsgrupper har fått medel utifrån den planering de gjort. Under 2014 valde vi att göra extra riktade satsningar inom tre områden - Skolan först, Politikerkväll och opinion. Politikerkvällen hölls på Domkyrkoforum. Kampanj- och profilmaterial har köpts in och delats ut i samband med bl a Skolans dag, Skolan först, Se och synas/arbetsplatsbesök, Bästa skolkommun. Vi har haft ett gott samarbete med våra revisorer, Lars Angel och Anneli Larsson. Under året har Charlotte Malmgren varit ordinarie kassör och Maria Kamvissis vice kassör. 9. Centrala utvecklingsgruppen Den centrala utvecklingsgruppen har under året fört diskussioner om lärarlegitimation, mentorskap för nyanställda, årsarbetstidsavtalet, karriärstjänster samt begränsande av lärares administrativa uppgifter. Under mars månad genomfördes en halv inspirationsdag i Stadbiblioteket med Kommunikation som tema. Representanter från skolbibliotekscentralen, stadsbiblioteket, N Fäladens skolbibliotek samt Skoldatateket föreläste under dagen. I den centrala utvecklingsgruppen ingår Per Måsbäck och Charlotte Malmgren. 7

8 Under året har de två externa grupperna: Karriärtjänstgruppen och Läraruppdragsgruppen arbetat på. Karriärtjänstgruppen har arbetat vidare med lektorsfrågan samt diskuterat hur utvärderingen av reformen ska göras. Under 2014 har ytterligare 113 förstelärare utsetts i kommunen. Under 2013 utsågs 61 och nu har Lund sammanlagt 174 förstelärare. Av dessa är totalt 69 anställda inom Utbildningsförvaltningens område. Fördelningen mellan förvaltningarna har gjorts utifrån elevantal med hänsyn tagen till att Modersmålscentrum och Vuxenutbildningen ligger under Utbildningsförvaltningen, Lund har alltså inte tillämpat styrning av statsbidraget efter enheternas behov. Under 2014 har diskussionerna i gruppen mest handlat om den del av karriärreformen som handlar om lektorer. I Lund har enheterna som regel inte velat satsa på lektorer utifrån karriärreformen. Ett undantag finns, den lektor som nyligen tillsatts inom Skolförvaltning Öster är av denna nya typ. I Lunds Stads Skolförvaltning har ännu ingen lektor tillsatts. Inom Utbildningsförvaltningens område har under 2014 ett tjugotal lektorer tillsatts, alla enligt det gamla systemet. Torbjörn Engström är representant i karriärgruppen. Läraruppdragsgruppen fick under året ett nytt uppdrag. Den ska undersöka vad som stressar lärare mest och komma med förslag på åtgärder till CUG-gruppen. Arbetet ska bli klart under våren Per Måsbäck är representant i läraruppdragsgruppen. 10. Nämnderna/Förvaltningarna Central samverkansgrupp I den centrala samverkansgruppen, CSAM, har Margaretha Söderholm och Charlotte Malmgren varit representanter. Utav de nio mötena har fyra varit förlängda för att särskilt ägna tid åt arbetsmiljön, medan fyra andra har fokuserat på tema kring Mångfald/HBTQ, Attraktiv arbetsgivare, Samverkan vad är det? Och Konflikter Hur löser vi dem? Arbetet med projektet Ett Lund som ska genomsyra hela Lunds kommun för att nå en samsyn mellan kommunens verksamheter har fortskridit under hela Lärarförbundet har blivit inbjudna och har deltagit i avrapporteringsmöten kring de olika delprojekten i Ett Lund. Lunds kommun har rekryterat ny biträdande kommundirektör, Carin Hillåker och ny HR-direktör, Karin Odhnoff, Charlotte Malmgren har varit involverad i den sistnämnda rekryteringen. 8

9 Barn- och Skolnämnd Lunds stad Annika Kristiansson, Helene Bergman och Bengt Andersson har under året representerat och varit ansvarig i samverkansgruppen på Lunds stad. Från hösten 2014 har Mats Lundgren representerat skolledarna i Lärarförbundet i samverkansgruppen på Lunds Stad. Det har varit samverkansmöten en gång i månaden, varav fyra förlängda med arbetsmiljöfrågor. Annika, Helene och Bengt har turats om att delta i nämndsmötena som också är en gång i månaden. På förvaltningssamverkan påtalar ständigt Lärarförbundet vikten av att bli inbjudna till att vara med från början i processer. Vid rekrytering av rektorer och förskolechefer har Margareta Söderholm, Bengt Andersson, Per Måsbäck, Annika Kristiansson, Lotta Johannesson och Helene Bergman medverkat. Vid rekrytering av områdeschef har Charlotte Malmgren medverkat. Representant i gruppen för årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete har Helene Bergman varit. I den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen, BSF Lunds stad och BSF Lund öster, som ska skapa samsyn och enhetlig hantering gällande anställda fritidspedagoger som har behörighet (lärarlegitimation), representeras Lärarförbundet av Charlotte Malmgren. Karriärtjänster infördes under året och Lärarförbundet har tagit upp olika frågeställningar kring tillsättningar samt hanterandet av olika frågor relaterade till dessa tjänster, t.ex. föräldraledighet. Dessutom framhåller vi alltid vikten av att genomföra utvärderingar om t.ex. samverkansgrupper och karriärtjänster samt att få ta del av resultaten. Det har förekommit diskussioner om vårt årsarbetstidsavtal, det så kallade Flygelavtalet (som kan gälla förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare) Lund har haft avtalet sedan 2001 och Lärarförbundet förespråkar intensionen och menar att avtalet är hållbart. Diskussionerna har förts i olika konstellationer dels med arbetsgivarrepresentanter och dels med politiker, från Lärarförbundet har Per Måsbäck och Charlotte Malmgren deltagit. Frågetecknen är lösta och vi har vårt avtal kvar. Friskvårdsbidraget är 1700 kronor/år. 9

10 I skolområdet Centrum/Väster har ombuden Linda Johansson, Lotta Johannesson, Glenn Törnquist och Ingela Olsson, som medverkar i områdessamverkansgruppen, och mentor Charlotte Malmgren, haft möten inför samverkan på verksamhetsnivå, mycket för att kunna agera och vara fokuserade på de frågor som lyfts i området, så som organisation, vikten av att samverkan fungerar på alla nivåer, som arbetsplatsträffar med minnesanteckningar, och områdessamverkansmöte med tydliga protokoll. Centrum/ Väster äter numera pedagogiska måltider. I samverkansgruppen har de arbetat fram en broschyr som beskriver hur området samverkar. I skolområdet Järnåkra/Klostergården har vi i samverkansgruppen på områdesnivå tillsammans gjort en broschyr som beskriver hur området samverkar, denna utvärderas och revideras varje år. I boschyren finns också samverkansdatum. Vidare har vi haft intressanta diskussioner om olika tidsavtal, ny- och ombyggnationer och kvalitetsredskap. BSN Öster Under verksamhetsåret har Margaretha Söderholm och Per Måsbäck varit ansvariga i samverkansgruppen på Lund Öster. De har också medverkat i intervjuer vid anställningar av rektorer. Margaretha har innehaft uppdraget som huvudskyddsombud. Per har varit Lärarförbundets representant på nämndsmötena och i personalförsörjningsgruppen. Förvaltningens personalförsörjningsgrupp har fortsatt sitt arbete kring rekrytering av nyckelgrupper, delar av gruppen har även representerat Lund Öster på arbetsmarknadsdagar på Högskolan i Malmö. Förvaltningens nya lönekriterier har använts under årets lönesättning. En utvärdering kommer att genomföras under 2015 kring hur de har fungerat. Vi har fortsatt arbetat med att få löneprocessen att fungera bättre. Ytterligare en skola har under året infört Flygelavtalet på prov. Vi har fört en diskussion kring tätorternas ledningsorganisation. En utredning kring frågan kommer att genomföras under Under året har vi fortsatt arbetet med att alla arbetsplatser ska få besök av representanter från styrelsen. 10

11 Utbildningsförvaltningen I Utbildningsförvaltningen finns en samverkansgrupp i vilken Torbjörn Engström, Maria Kamvissis, Natalie Morfiadaki och Hanna Thelin ingår. Torbjörn och Maria har delat på uppdraget som huvudskyddsombud. Hanna är representant på nämndsmötena. I Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp samverkar vi främst kring de frågor som ska upp i Utbildningsnämnden. Allmänna arbetsmiljöfrågor sköts inom samverkansavtalets ram, dessutom har förvaltningen en skyddskommitté, där Torbjörn och Maria ingår, som sammanträder fyra gånger om året. Lärarförbundet har drivit frågan om färre utbildningsanordnare för högre kvalitet för eleverna och en bättre arbetssituation och ekonomi för skolorna inom vuxenutbildningen. Under 2014 har man haft färre utbildningsanordnare. Elever som söker en utbildningsplats kan välja mellan den kommunala verksamheten eller en annan extern utbildningsanordnare. Det har varit turbulent kring beslutet om flytten av Komvux till Vipan. Lärarförbundet har varit och är starkt kritiska till hur planeringsprocessen har gått till samt att vi anser att Komvux organisation inte får plats på gällande ritningar. Lärarförbundet gjorde en skrivelse som skickades till nämndens politiker som även LR stod bakom. Tjänstemännen fick skarp kritik för hur man skött planeringsprocessen för flytten och den otydliga beslutsgången vilket resulterat i att man börjar om flyttprocessen 2015 samt att man ska förtydliga beslutsgången för beställning av nya lokaler. Att Sveriges lärares arbetsbörda under året fortsatt att öka har ju framhållits kraftfullt av förbundet centralt. Här har Lund inte varit något undantag. En ökad arbetsbörda med administration av olika slag är nu mycket betungande. Kommunens partssammansatta arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga lärarnas arbetsuppgifter och peka ut vad som skulle kunna strykas eller utföras av andra anställda kom med sin rapport till sommaren, men alldeles för få konkreta åtgärder har av rektorerna hittills vidtagits. I Utbildningsförvaltningens utvecklingsgrupp (FUG) har under 2014 inte minst lärarnas ökade arbetsbörda diskuterats. Vi har också diskuterat hur enheternas arbetsplatsträffar (APT) bör fungera. Medlemmarna anser som regel att APT oftast utgör arbetsgivarens informationsplattform. Medlemmarna, och Lärarförbundet, vill hellre ha en fungerande dialog. Lärarförbundets representanter i FUG har varit Hanna Thelin, Torbjörn Engström och Natalie Morfiadaki. 11

12 Vid Vipan anställdes under våren en ny rektor. Lärarförbundet deltog i anställningsprocessen. Uppdraget kom att gå till Johan Aspelin som tidigare varit chef för Värnhemsgymnasiet i Malmö. Vi hoppas och tror att Aspelin ska bli en bra rektor på Vipan. De problem vi tidigare hade att få vår modell för lönerevisionerna, dialogen chef medarbetare om lön, att fungera, verkar nu minska i omfattning. En nyckel för att låsa upp de tidigare låsningarna har varit att själva dialogen numera inte har med förslag på belopp utan att den bara handlar om prestation i förhållande till kriterierna, varefter våra medlemmar sedan får rätt till ytterligare ett samtal med motiveringar till beloppet. Implementeringen av regeringens karriärlärarreform har pågått även under Ytterligare 113 förstelärare har i kommunen utsetts under Under 2013 utsågs 61 och nu har alltså Lund 174 förstelärare. Av dessa är totalt 69 anställda inom Utbildningsförvaltningens område. Fördelningen mellan förvaltningarna har gjorts utifrån elevantal med hänsyn tagen till att Modersmålscentrum och Vuxenutbildningen ligger under Utbildningsförvaltningen, Lund har alltså inte tillämpat styrning av statsbidraget efter enheternas behov. Ända från början har en förvaltningsövergripande partssammansatt grupp arbetat med reformens förverkligande. Torbjörn Engström har varit, och är, Lärarförbundets representant i denna grupp. Under 2014 har diskussionerna i gruppen mest handlat om den del av karriärreformen som handlar om lektorer. I Lund har enheterna som regel inte velat satsa på lektorer utifrån karriärreformen. Ett undantag finns, den lektor som nyligen tillsatts inom Skolförvaltning öster är av denna nya typ. I Lunds Stads Skolförvaltning har ännu ingen lektor tillsatts. Inom Utbildningsförvaltningens område har under 2014 ett tjugotal lektorer tillsatts, alla enligt det gamla systemet. Samverkansavtalet inom vårt nämndområde har under året fått nya tillämpningar. Vi arbetar fortfarande med att få till ett avtal som gäller på alla förvaltningar om hur mentorskapet för de nyutexaminerade lärarna ska kunna fungera samt förutsättningar för mentorerna. Lärarförbundet initierade ett första möte med förvaltningscheferna och en partssammansatt arbetsgrupp har tillsats för att lösa frågan under

13 Kultur- och Fritidsförvaltningen Charlotte Malmgren har varit ansvarig för Kultur- och Fritidsförvaltningen. I samverkansgruppen på förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå Kultur har Charlotte deltagit. I november 2012 beslutade Kultur- och Fritidsnämnden att förvaltningen skulle göra en översyn av Kulturskolans uppdrag och verksamhet. Verksamhetsuppdraget ska ha sin utgångspunkt i den befintliga handlingsplan för Kulturskolan och sättas i relation till den kulturpolitiska strategin och nya kulturpolitiska handlingsplan som kommer att gälla från och med Det behövs ett tydligt verksamhetsuppdrag för Kulturskolan som talar om vad den ska uppnå med sin verksamhet, och varför detta är viktigt. Verksamhetsuppdraget har börjat förverkligas under Kulturskolan rekryterade en ny verksamhetschef, Christian Halberg och Lärarförbundets Charlotte Malmgren var med i rekryteringsprocessen. Lärarförbundet utser varje år bästa musik-och kulturskolekommun i Sverige. Det finns tre kriterier resurser till musik- och kulturskolan, avgiftsnivå till musik- och kulturskolan samt andel av kommunens elever som deltar i musik- och kulturskolanas frivilliga verksamhet. Lund kom på plats 227 av 283. En förbättring sen i fjol med 13 placeringar. Viktigt att ha i åtanke är att kriterierna inte mäter kvaliteten i verksamheten utan jämför endast resurser, avgift och andel elever. Friskvårdsbidraget i förvaltningen är 1700 kronor. Vård- och Omsorgsförvaltningen Per Måsbäck, Maria Kamvissis och Charlotte Malmgren har varit samverkanspart. Enskilda förskolor/skolor/studieförbund I Lunds kommun finns en förhållandevis stor andel förskolor och skolor samt studieförbund som drivs i enskild regi. För att kunna ge service åt våra medlemmar beviljades lokalavdelningen medel från Lärarförbundet centralt. De medel som beviljades centralt har använts till anställningstimmar där arbete mot de fristående verksamheterna prioriterats. Här ingår anställningen av Malin Larsson (regionala skyddsombud). 13

14 Ambitionen är att alla medlemmar, oberoende av arbetsgivare, ska erbjudas likvärdig medlemsservice. Vi har haft förhandlingsverksamhet, överläggningar och hantering av olika medlemsärenden på de olika verksamheterna. Vi har även gjort arbetsplatsbesök och rekryteringsarbetet har fortsatt på de verksamheter där ombud saknas samt medlemsrekrytering. Vi har genomfört nätverksträffar (mentorsträff) för ombuden i de fristående verksamheterna. Vi har också deltagit i Lärarförbundets regionala och nationella arbete med fristående verksamheter. 11. Verksamhetsgrupper Opinionsbildning Efter resultatet av Bästa skolkommun, där Lund kom på 18:e plats, anordnade vi en sammankomst med ansvariga skolpolitiker och förvaltningschefer. Vi förde dialog om resultat utifrån kriterierna samt framtiden för skolan i Lund. Vi blev inbjudna att inledningstala då Folkpartiet och Socialdemokraterna startade valrörelsen med att debattera skolan på Kulturkrogen. Under våren träffade ombuden politiker från de olika partierna som sitter i fullmäktige och den 25 augusti anordnade vi en politikerkväll för alla medlemmar. Vi har kommenterat Miljöpartiets ekonomiska skolsatsning i Sydsvenskan. Inför Skolans dag besökte styrelsens ledamöter kommunens samtliga skolor. Webbplatsen På ovanstående adress hittar du Lunds lokalavdelnings webbplats som är ett komplement till den förbundscentrala webbplatsen. Där finns information om expeditionsbevakning, e-postadresser till samtliga i styrelsen, mm. Den enskilde medlemmen ska kunna finna information om medlemsaktiviteter, kallelser till kurser, aktuell avtalsinformation och annat intressant. På webbplatsen finns det aktuella dokument och kallelser till utbildningsdagar och kurser med anmälningsmöjligheter via webben för ombuden. Ansvarig för Lunds lokala webbplats har varit Maria Kamvissis och Lars Karlsson tom Under året har Facebook-sidan används för att sprida ytterligare information och för att komma i kontakt med medlemmarna. Ansvarig för Facebook-sidan har Natalie Morfiadaki, Malin Larsson, Margaretha Söderholm, Maria Kamvissis och Lars Karlsson tom varit. 14

15 Lärarbladet Under året 2014 har två nummer av Lärarbladet skickats ut till Ombuden/medlemmar via webbmail. Följande punkter har behandlats: Löneprocessen, medarbetarsamtal/lönesamtal, information inför kongressen, årsmötet, arbetsplatsbesök mm. Ansvariga för Lärarbladet är Margaretha Söderholm och Maria Kamvissis. Expeditionsansvariga Margaretha Söderholm, Anna-Lena Johansson och Eva Bengtsson har ansvarat för att expeditionen har haft det material hemma som behövs för att ett bra expeditionsarbete ska kunna göras. Allt för att god medlemsservice ska kunna utföras. Arbetsmiljögruppen Arbetsmiljögruppen består av sju huvudskyddsombud: För Lund Öster: Margaretha Söderholm (sammankallande) För Lunds stad: Bengt Andersson, Helene Bergman, Annika Kristiansson fr.o.m. augusti För Utbildningsförvaltningen: Torbjörn Engström, Maria Kamvissis, Natalie Morfiadaki fr.o.m. augusti Regionalt huvudskyddsombud Privata: Malin Larsson Vi har erbjudit våra medlemmar stöd i olika former bl.a. i rehabiliteringsprocessen där vi deltagit tillsammans med Arbetsgivaren, Företaghälsovården och Försäkringskassan. Vi har även varit med i omarbetningen av kommunens rehabiliteringsprocess där vi särskilt tittat på sjukfrånvaron och sett över hur vi ska arbeta för att höja frisknärvaron för kommunens anställda. I samband med Arbetsmiljöverkets granskning av Lunds kommun har vi varit inbjudna tillsammans med Arbetsgivaren att se över de brister som arbetsmiljöverket sett i olika verksamheter i Lunds kommun. 15

16 Arbetsmiljöverket anordnade en heldag om hur man bäst Organisera för ett hållbart arbetsliv för chefer, politiker och huvudskyddsombud där vi deltog. Kompetens-och utvecklingsgruppen I denna grupp ingår Bengt Andersson (sammankallande), Maria Kamvissis, Torbjörn Engström, Malin Larsson och Margaretha Söderholm. Gruppen ansvarar för att ordna kvalitativa och intressanta utbildningsdagar för våra ombud års innehåll har varit träff med skolpolitiker, pensionsinformation, föreläsning från Expo. En halv utbildningsdag fokuserade vi på HBTQ, filmen Så kan det var visades, följt av dialogdiskussion i grupper. Mentorsmodellen sen ett antal år tillbaka har vi fortsatt med detta år, vilket inneburit att vi träffats på en halv utbildningsdag/termin. Lokalavdelningens förtroendevalda har deltagit i kurser/konferenser, utbildningar och seminarier anordnade av Lärarförbundet regionalt och centralt. Charlotte Malmgren och Bengt Andersson har genomfört Grundutbildning för nya ombud steg 1 och 2. Rekryteringsgruppen I rekryteringsgruppen ingår Eva Bengtsson, Margaretha Söderholm, Maria Kamvissis, Anna- Lena Johansson, Torbjörn Engström, Helene Bergman, Annika Kristiansson (sammankallande) och Malin Larsson (fr.o.m. augusti). Vi har träffats ett flertal gånger under året. Rekryteringsgruppen ansvarar också för att ombuden får välkomstmappar att dela ut till nyanställda, samt att det kommer ut nytt 16

17 material att sätta upp på våra Lärarförbundshyllor. Vi har delat ut nya hyllor till ett antal skolor och förskolor. Under året som gått har vi haft olika medlemsarrangemang. Arrangemangen har varit välbesökta. Vi försöker att erbjuda varierande arrangemang. Vissa av dessa har blivit fullbokade fort och vi har tyvärr begränsade platser. Vi har arbetat fram nya rutiner för anmälan till de olika arrangemangen. Vi har beslutat att arrangemangen går ut till alla medlemmar och ombud via mail. De läggs även ut på vår webplats. Det är viktigt att man lämnar sin e-postadress för att kunna ta del av våra arrangemang. Årets julklapp till våra ombud var julbord på Grand Hotel. Trevligt att så många kom. Medlemsarrangemang Boule i Malmö (inställt pg a för få anmälda) Årsmöte på Grand Hotel Handboll Lugi H Louisiana Hilma af Klint Tirups Örtagård Svampexkursion med Naturskolan Skarhults slott Brödlabbet i Stora Råby Citadellet i Landskrona Guidad visning på Grand Hotel Under året har vi inbjudit medlemmar till Fika med Lärarförbundet. Träffarna har varit förlagda på Stadsparkscaféet och Kulturkrogens restaurant. Tanken är att man som medlem kan komma och träffa representanter från styrelsen för frågor och diskussion. Lönegruppen Vid årets lönerevision som genomfördes enligt modellen Dialog chef medarbetare, blev utfallet 3,5 %. Överläggningar och avstämningar enligt avtal HÖK-12 genomfördes av lönegruppen bestående 17

18 av Margaretha Söderholm, Charlotte Malmgren, Per Måsbäck och Hanna Thelin. Under året har Lärarförbundet fortsatt arbetet med att föra ut vår syn på hur en bra löneprocess ser ut på de olika förvaltningarna. Glädjande är att man från politiskt håll redan i budgetarbetet har avsatt extrapengar för lönerevisionen I lönergruppen för de enskilda verksamheterna har Malin Larsson och Per Måsbäck ingått. Inom de fristående verksamheterna är lönerevisionerna delvis klara. Modellen Dialog chef medarbetare är nytt för dessa verksamheter. KFO-avtalet blev förnyat förra året i november och gäller Internationella gruppen Lunds lokalavdelning har en informell internationell grupp, sammankallande är Torbjörn Engström och Maria Kamvissis. Vårt samarbete med Svenska Afghanistankommittén (SAK) har fortsatt under Under Kulturnatten 20 september samlade vi in pengar för insamlingen Världens Barn. Seniorgruppen Antalet pensionerade medlemmar var i slutet av året 380 personer. Av dessa är 162 aktiva i vår seniorgrupp. Trenden fortsätter, att fler lärare, som går i pension, stannar kvar i förbundet och lokalavdelningen. Varje termin får de nyblivna pensionärerna information, per e-post eller brev, om vår verksamhet. Vi finns också på Lärarförbundets hemsida. Seniorgruppen består även i år av Marianne Batra, Britten Hovstadius, Birgitta Persson och Anita Stanfors. Under året har vi ordnat 7 medlemsmöten: Jubileumslunch på restaurang Vipan med erfarenhetsutbyte och önskemål om framtida aktiviteter. KÄRLEK-SVEK-LÄNGTAN ett föredrag av Marianne Söderberg om 3 kvinnoöden för hundra år sedan. Lokal: Västerkyrkan. Guidat besök på LIVETS MUSEUM, kaffe på restaurang Valvet. Utflykt till Bjärehalvön, Hovs Hallar samt Höganäs Saluhall, med fantastiska upplevelser trots regnigt väder. Besök på Klågerups slotts Dockmuseum och studiebesök på Soldattorpets Mejeri samt fika på Vismarlövs café. 18

19 Föredrag om Svalbard i ord och bild av Ingmar Skogar i Västerkyrkan. Adventskaffe i Västerkyrkan med Cecilia Nelson, som berättade om Minnen från Konsthallstiden. Alla fyra i seniorgruppen deltog i lokalavdelningens årsmöte på Grand den 6 mars. Vi deltog också i Skånes pensionärsombudsmöte, som denna vår anordnades i Ystad. Förutom all telefonkontakt och e-postande sinsemellan har vi haft 10 ledningsmöten på expeditionen på Råbyvägen. Förskolegruppen Förskolegruppen arbetar med förskolefrågor och förskollärarnas yrkesroll. Gruppen består av Lars Karlsson (slutade vt-14), Annika Kristiansson, Bengt Andersson, Margaretha Söderholm och Catarina Krantz. Gruppen har träffats några gånger under hösten för att strukturera upp arbetet. Vi fortsätter jobba med den pedagogiska utvecklingstiden. Vi har också beslutat att vi ska börja göra arbetsplatsbesök på våra förskolor. Gruppen för fritidspedagogik Nätverket för Fritidspedagogik finns än på It s Learning, där alla som arbetar eller är intresserade av verksamheten kan bli aktiva. I våras hade vi en drop in-fika på Kulturen, där vi bl a delade ut det förslag som Lärarförbundet arbetat fram till Kursplanen för de fritidspedagogiska verksamheterna. Vi delade också ut T-shirts inför Fritidshemmens dag. Bengt Andersson och Charlotte Malmgren har besökt ett antal skolor och gett information om vårt årsarbetstidsavtal, det så kallade Flygelavtalet. Majoriteten av Lunds kommuns skolor erbjuder avtalet som funnits i kommunen i 13 år. I Barn och skolförvaltning Lunds Stad är det endast två skolor som inte erbjuder avtalet. I Barn och skolförvaltning Öster har tre verksamhetsområden, medan endast ett inte erbjuder avtalet. 19

20 En hel del politikerlobbing har skett under året. Vi har bland annat lyft de nya Allmänna råden för fritidshem och hur vi bäst ska implementera dessa. I valet 2014 var det mycket fokus på skolan. Skolinspektionens rapport om granskningen av skolbarnsomsorgen i Lunds kommun (fritidshem och fritidsklubbar), var inte odelat positiv. Lunds kommuns syn på verksamheten har också lett till dialogsamtal med politiken. Ansvariga för gruppen har Annika Kristiansson och Charlotte Malmgren varit. Arbetsgruppen för grundskol-och gymnasielärare I gruppen ingår Malin Larsson, Hanna Thelin, Helene Bergman (sammankallande), Torbjörn Engström, Per Måsbäck, Maria Kamvissis och Natalie Morfiadaki. Gruppen har under verksamhetsåret träffats vid två tillfällen och diskuterat professionsfrågor. Ambitionen är också att genomföra arrangemang för våra medlemmar med innehåll som är relaterade till dessa frågor. Skolledargruppen Dialog har förts med skolledarna om deras organisation och representation. Den 17 september hölls en lunch på Kulturkrogen där Charlotte Malmgren och Per Måsbäck medverkade från styrelsen. Sammanlagt deltog 16 personer. Ytterligare ett lunchmöte hölls den 2 december. Under hösten har skolledarnas ledningsgrupp träffats och planerat verksamhet. Arbetsgruppen för slöjd I gruppen har ingått: Inger Degerfält, Åsa Jarl, Cecilia Lewin, Magnus Mårtensson, Kjell Persson, Kristina Pihl, Dan Jeppsson, Karita Nilsson och Robert Jeppsson. Vi samverkar med Lomma lokalavdelning. Arbetsgruppen har under året haft fyra möten och då initierat, planerat och organiserat fort- bildning/kompetensutveckling tillsammans med ansvarigt skolområde för Lärarförbundets slöjdlärare i Lomma och Lund. Vikingaskolan är värdar läsåret 2014/15. Under året har det genomförts två halvdagars fortbildning för alla slöjdlärare i Lomma och Lund. Den 29 april var det studiebesök på Ekobaserna vid S:t Hans Backar och på fritidsgården S:t Hansgården. 20

21 Den 6 november var det workshop med hemslöjdskonsult Kalle Fors med inspiration från boken Plåtslöjd kring återanvänd plåt. Lunds Universitet Vi har ett antal medlemmar vid Lunds Universitet. Regionkontoret sköter deras löneförhandlingar. Vi ämnar informera dem om våra medlemsarrangemang m.m. Lund Per Måsbäck Margaretha Söderholm Charlotte Malmgren Eva Bengtsson Annika Kristiansson Bengt Andersson Helene Bergman Ann-Charlotte Eriksson Maria Kamvissis 21

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN

Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN Verksamhetsberättelse 2014 VÄSTERKLUBBEN 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vision Göteborg Västerklubben 2014 Västerklubben bildades den 28 maj 1998. Klubben organiserar medlemmar i stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Lärarförbundets avdelning på Gotland avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2015. Avdelningsstyrelsen 2015 (ledamöternas uppdrag och ansvarsområden inom

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (5) 2013-01-11 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Fredag 11januari2013, klockan 15:30-17:00. Mötet ajourneras 15:00-15:15, 15:55-16:00, 16:23-16:25. Plats Guldsmeden plan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Dagordningar Lokalavdelningens årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm

Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm Årsmöte 2016 Tornvillan i Vaxholm Dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5 Val av protokolljusterare

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2015 002 Lundaavdelningen 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2015 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra Förutsättning

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (7) 2016-05-12 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, stadsdelsdirektör Anneli Hilmersson, Medborgarservice Britt Karlsson, Förskola och fritid, tf.

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan.

Vi lägger ut information om vad som händer i avdelningen på Facebook, som ett komplement till medlemstidningen Ettan. nr 1/ 2016 Malmöavdelningen I det här numret: Ordförande har ordet 2 Lönerevision 2016 3 Jämställdhetsdagarna 4-6 Nu är vintern snart över! Jämställdhetsdagarna 2016 Följ oss på Facebook! Vi lägger ut

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51 - tekniska 20 februari 2015 Författare: Carina Eriksson 1 Verksamhetsberättelse 2014 Sektion 51-tekniska INLEDNING Verksamhetsåret 2014 har för sektionen handlat om

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden 2016-01-01-2016-12-31 SAMMANFATTNING Året 2016 har präglats av efterdyningarna av hösten 2015 med den då extremt höga inströmningen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN

SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN SAMVERKANSAVTAL ORSA KOMMUN Samverkansavtal i Orsa kommun LEIF JOHANSSON/BILDARKIVET.SE FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Det är ett centralt avtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

MBL 11- Budgetramar 2015- statfanstorps kommun

MBL 11- Budgetramar 2015- statfanstorps kommun PROTOKOLL 2014-11-04 -::.-:---:-0. tanenr 2014 ~11-1 1 1 (5) MBL 11- Budgetramar 2015- statfanstorps kommun Närvarande: Staffanstorps Kommun LR Lärarförbundet Vårdförbundet Ingalill Hellberg, kommundirektör

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Inom Tillväxtverket Verksamhetsberättelse för år 2016 Årsmöte Avdelning ST inom Tillväxtverket, hade sitt årsmöte den 17 februari 2016. Vid mötet deltog 28 medlemmar i Arjeplog, Luleå, Östersund, Örebro,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (5) 2016-01-21 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, tf stadsdelsdirektör Britt Karlsson, Förskola och fritid Lena Thorson, Socialtjänsten Charlotte

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp

Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 1 (6) 2013-02-25 Lärande- och kulturförvaltningens samverkansgrupp Tid Måndag 25 februari 2013, klockan 08:15-10:00. Plats Närvarande Guldsmeden plan 4, Biblioteket. För arbetsgivarparten Ingela

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer