Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet"

Transkript

1 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart innan arkivredovisning enligt tidigare bestämmelser ska vara avslutad senast den 1 januari Även databaser och andra elektroniska handlingar ska redovisas med RAÄ:s ämbetsarkiv. I RAÄ:s systemförvaltningsmodell bör ingå hänvisning till gällande regler för bevarande och gallring för respektive system eller databas. Här bör även RAÄ:s användning av sociala medier ingå. 2. Förelägganden RAÄ ska upprätta en strategi och planering för bevarande i enlighet med Riksarkivets (RA) föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar; RA-FS 2009:1, 3 kap. RAÄ ska i arkivredovisningen även redovisa databaser och andra arkiverade elektroniska handlingar i enlighet med RA:s föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter; RA-FS 1991:1, (enligt ä. 1997:4 alternativt 2008:4) 6 kap. RA emotser senast den 1 juli 2010 en skriftlig redogörelse för de åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandena. 3. Inspektionen 3.1 Inledning RA har överinseende över att statliga myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782), och ska därför enligt 5 arkivförordningen (1991:446) regelbundet inspektera arkivvården. RA genomförde därför den 26 november 2009 en inspektion hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Närvarande vid inspektionen var T.f. enhetschef Arkiv och bild, och Arkivarie, samt, från RA, Ian Fallenius. Vid ett avslutande möte deltog även Chef informationsavdelningen, Chef administrativa avdelningen, och

2 2(5) Chef kanslienheten. Inspektionen genomfördes som ett besök på Storgatan i Stockholm och enheten för Arkiv och bild. Artillerigatan i Visby besöktes inte denna gång, varför bl.a. diarieföringen inte studerades närmare. Inte heller t.ex. systemdokumentation eller arkivlokaler granskades mot RA:s föreskrifter och tekniska krav (RA-FS 2009:1 respektive 1997:3), utan inspektionen inriktades mot övergripande frågor. 3.2 Avgränsning, ansvar och organisation RAÄ förvarar arkiven från myndighetens tre föregångare och från den egna myndigheten. RAÄ och Statens historiska museer (SHMM) delades 1998 i två myndigheter, varför RAÄ även förvarar handlingar från en del av SHMM:s verksamhet; gemensamma handlingar och handlingar från Statens historiska museum. RAÄ har deponerat handlingar från tiden före 1998 hos Kungl. Myntkabinettet (KMK), så att handlingar med proveniens i KMK:s verksamhet finns där. (RAÄ utför på uppdragsbasis arkivtjänster åt SHMM, men i dessa ingår inte att förvara handlingar från KMK eller Tumba bruksmuseum.) De arkivbestånd som RAÄ förvarar är i dagligt tal kända under samlingsbeteckningen Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Detta utgörs dels av ämbetsarkiv från RAÄ och SHMM med föregångare allt ifrån Antikvitetskollegiets tillkomst 1666, dels av c:a 300 arkiv och samlingar av enskild proveniens, varav flertalet är personarkiv. RAÄ förvarar alltså bestånd både av allmänna och icke allmänna handlingar. På enheten Arkiv och bild inom informationsavdelningen arbetar, inklusive projektanställda, c:a 16 personer. En arkivarietjänst är delad mellan Arkiv och bild och kanslienheten på administrativa avdelningen, som annars till största delen finns i Visby. Tidigare ansågs enligt uppgift hela arkivansvaret åligga informationsavdelningen; numera ansvarar denna bara för handlingar som levererats till Arkiv och bild, medan den administrativa avdelningen ansvarar för i princip all aktiv arkivbildning inom verket. Ansvarsfrågorna avseende system och databaser är däremot inte helt utredda. I det pågående projektet Förvaltningsetablering ska RAÄ ta fram en systemförvaltningsmodell (enligt pm 3 ) och bl.a. klargöra ansvarsförhållandena. Tidigare talade man om systemägare, vanligen den enhetschef som hade budgetansvar, och systemansvarig, som var beställare av tjänsten från IT-avdelningen. Nu tänker man sig i stället en styrgrupp för varje förvaltningsobjekt. Ett förslag till gruppering av objekt (v. 0.6, ) identifierar 44 förvaltningsobjekt grupperade i 15 objektfamiljer, och föreslår en namngiven styrgrupp för varje familj. I förslaget saknas uppdragsverksamhetens system, då det finns ett förslag om att verksamheten ska avskiljas från RAÄ. 3.3 Arkivbildning

3 3(5) Diarieföring och dokumenthantering Registrering av allmänna handlingar sker i sedan 2007 ett egenutvecklat diarium Edda. RAÄ har haft datorstöd för diarieföringen sedan 1994 och alla uppgifter i tidigare system har migrerats till Edda. Sedan flytten den 1 oktober 2008 sitter huvudregistrator i Visby och posten skickas alltså dit för öppning. RAÄ registrerar ärenden per år. RAÄ tillämpar en diarie-/dossiéplan som senast är uppdaterad per den 1 januari En stor del av de diarieförda handlingarna, c:a 60 %, sorteras dock in på topografiska objekt i ATA. Handläggarna har behörighet att registrera handlingar i sina egna ärenden. Ett tjugotal personer har registratorsbehörighet, däribland c:a fem handläggare som har stora ärendemängder och därför även behörighet att själva öppna ärenden. Handlingar registreras även i Källa, ett system för handläggning och utbetalning av bidrag till kulturmiljövård vid RAÄ och länsstyrelserna. Beställningar av bilder ur bilddatabasen diarieförs inte, utan registreras direkt i databasen om de inkommer som elektronisk handling, medan beställningar på pappersblanketter hålls ordnade i pärmar. Om en bildbeställning leder till ett ärende om publiceringstillstånd registreras ärendet i Edda. Dokumenthanteringsdelen i Edda används till spridning av versioner av utkast av MS Office-dokument och PDF (TIFF); versionshantering finns, men inga särskilda rutiner tillämpas för rensning av versioner. Även e-postmeddelanden kan överföras från Group- Wise till Edda, men meddelanden som ska bevaras tas ut på papper Elektroniska handlingar Några exempel på större databaser i sakverksamheten är Bebyggelseregistret, fornminnesinformationssystemet FMIS och bilddatabasen KulturMiljöBild. RAÄ har dock ingen beslutad strategi för bevarande av elektroniska handlingar. En inventering av system i drift finns i en Access-databas. Därtill finns en Accessdatabas med uppgifter om s.k. informationsmängder, vilka inhämtats via enkätsvar från avdelningarna. I en systemförteckning daterad den 31 augusti 2009 nämns 72 olika systemnamn. För åtta av dessa anges status ur drift, bl.a. Byggnadsregistret och Industriminnesregistret. För ytterligare sex system anges status vilande. RAÄ har haft hemsida på Internet åtminstone sedan 1996, men inga äldre versioner av denna har bevarats, annat än möjligen på back-up från det senaste året. RAÄ använder flera elektroniska s.k. sociala medier som publiceringsform, med både ett forum, en blogg och sidor på Facebook och Flickr. Alla frågor om avgränsning av allmän handling är inte lösta vad gäller material som läggs ut och kommentarer som kommer in till t.ex. Facebook-sidan.

4 4(5) RAÄ använder Agresso och Palasso för ekonomi- respektive personaladministration; enligt uppgift sköter man Agresso själva och köper drift av Palasso Arkivexemplar av publikationer Det har tidigare funnits en rutin för arkivering av publikationer, men den föll i glömska och en ny rutin har därför tagits fram. Enligt uppgift kommer alla tryckta publikationer nu in till arkivet. Däremot saknas rutin för arkivering av elektroniska publikationer. 3.4 Arkivredovisning Arkivredovisningen inspekterades 2005 av RA i tillsynsärendet dnr RA /1169. Med anledning av detta förelades RAÄ att ta fram en åtgärdsplan för hur myndigheten ska upprätta arkivbeskrivning och förteckna oförtecknade handlingar och ADB-register. RAÄ har sedan successivt redovisat förteckningsarbetet, som dock dragit ut på tiden. Enligt uppgift har 300 av 750 oförtecknade hyllmeter förtecknats under hösten. Därmed återstår 450 hyllmeter oförtecknade handlingar. Ambitionen är nu att vara klar till Arbetet med en arkivbeskrivning har enligt uppgift påbörjats. I övrigt hänvisas till en presentation av Arkivbestånd och sökmedel i ATA, tryckt 1995 och reviderad Det finns fortfarande ingen redovisning av databaser eller andra elektroniska handlingar. 3.5 Gallring Enligt RA:s gallringsbeslut nr 673 (1979) får RAÄ gallra eller återlämna planer, kartor, ritningar osv. som hör till förslag till ändrad stadsplan, regionplan, vattenreglering, ändringar av skyddad bebyggelse, stora anläggningsarbeten m.m. RAÄ har med stöd av RA-FS 1991:6 (ä. och omtr. 1997:6) beslutat fyra tillämpningsbeslut avseende handlingar av tillfällig och ringa betydelse: ett generellt, ett för personlig e-post, ett för inkomna kopior av länsstyrelsebeslut och kyrkoinventarieförteckningar, samt ett för vissa handlingar i biblioteksverksamheten. Vissa diarieförda handlingar som förr lades till de topografiska akterna gallras numera enligt RA-FS 1991:6. Tillämpningsbeslut för handlingar vid ansökan om tjänst (RA-FS 2004:1) samt för handlingar tillkomna genom lokal löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2006:5) avses komma att ingå i en arkivbildningsplan för personalhandlingar. RAÄ bedriver vissa projekt med medel från EU; det behöver redas ut hur länge verifikat m.m. måste sparas för revision, då detta kan avvika från nationella regler (jfr. RA-FS 2004:3, 7 och 10). 3.6 Förvaring

5 5(5) Arkivlokaler granskades inte särskilt vid inspektionen; det finns dock ingen arkivlokal i Visby, utan handlingar ska kontinuerligt levereras därifrån till ATA. RA har i RA-MS 2004:84 medgivit undantag från tekniska krav enligt RA-FS 1007:3, 10 kap. 8 avseende skydd mot upphettning, 90 min. i st.f. 120, och sammanstörtning, 60 min. i st.f. 120, för arkivlokalerna i fastigheten Krubban, byggnad 01, plan 1 och 3. I Riksarkivet den 18 januari 2010, Ian Fallenius 1:e arkivarie

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivtjänsten hos Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad den 17-18 januari 2006.

Rapport efter inspektion av arkivtjänsten hos Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad den 17-18 januari 2006. Rapport efter inspektion av arkivtjänsten hos Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad den 17-18 januari 2006. Förelägganden Krigsarkivet har vid sin inspektion påträffat nedan uppräknade brister i Räddningsverkets

Läs mer

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154 Inspektionsrapport 1(7) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Patent- och registreringsverket (PRV) Riksarkivet (RA) inspekterade den 24 augusti 2011 arkivvården vid PRV.

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Närvarande: (Se även bilaga 2) Från KBM under hela inspektionen: Registrator Sollefteå Registrator

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården vid Kustbevakningen, Centrala ledningen i Karlskrona den 4 mars 2008.

Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården vid Kustbevakningen, Centrala ledningen i Karlskrona den 4 mars 2008. Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården vid Kustbevakningen, Centrala ledningen i Karlskrona den 4 mars 2008. Närvarande: (se även bilaga) Från KBV under hela inspektionen: Arkivansvarig

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4

Hantering av allmänna handlingar. Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 Hantering av allmänna handlingar Handbok i diarieföring för registratorsfunktion och handläggare 2010:4 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HANDBOK OM DIARIEFÖRING FÖR REGISTRATORS- FUNKTION OCH HANDLÄGGARE

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering

3. Registrering/diarieföring och ärendehantering ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 3. Registrering/diarieföring och ärendehantering Innehållsförteckning Registrering/diarieföring och ärendehantering... 2 Diarium... 2 Dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem...

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Ordlista för dokumenthantering och arkiv

Ordlista för dokumenthantering och arkiv Landstingsarkivet Råd nr. 4 LA 2012-1350 Version 2 Ordlista för dokumenthantering och arkiv Inledning Syftet med detta råd är att förklara innebörden av vissa termer som förekommer inom dokumenthanteringen

Läs mer