Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen Dnr RA /4262 N Liljeholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm"

Transkript

1 Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten vid högskolan. Särskild fokus lades på vissa arkivfrågor med anledning av att Högskolan i Kalmar och Växjö universitet går samman vid årsskiftet 2009/2010 och bildar Linnéuniversitetet. Riksarkivet har tidigare inspekterat arkivredovisningen vid Högskolan i Kalmar vid flera tillfällen, senast 2004 (dnr RA /1840). Vid inspektionen fann Riksarkivet flera brister i arkivredovisningen och förelade högskolan att ta fram en plan för hur bristerna i arkivredovisningen ska åtgärdas. Högskolan i Kalmar har därefter genomfört en översyn (Dnr HiK /04) och arbetat med att ta fram ett flertal styrdokument för arkivvården såsom dokumenthanteringsplaner och riktlinjer för arkivhantering. Arbetet har också innefattat redovisning av utbildningshandlingar vilket var en av bristerna som Riksarkivet särskilt uppmärksammade. Närvarande vid inspektionen: Från Högskolan i Kalmar Koordinator och arkivarie vid ledningskansliet Projektanställd arkivarie Från Riksarkivet Nora Liljeholm, arkivarie Anna-Kristina Andersson, arkivarie FÖRELÄGGANDEN Riksarkivet konstaterar en viss förbättring i arkivvården hos Högskolan i Kalmar främst avseende upprättandet av styrdokument och riktlinjer för arkivverksamheten. Dessa styrdokument har dock aldrig riktigt implementerats i verksamheten och stora brister kvarstår avseende redovisning och förvaring av arkivhandlingar. Eftersom högskolans arkiv ska överlämnas till och införlivas med Linnéuniversitetets arkiv enligt Riksarkivets beslut RA-MS 2009:41 är det av vikt att arkivet avslutas samt att handlingar och uppgifter avgränsas från handlingar tillhörande Växjö universitet och Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet övertar ansvaret för Högskolans i Kalmar arkiv och kommer att få redovisa de insatser som vidtas för att åtgärda nedanstående brister. Linnéuniversitet ska senast den 30 juni 2010 inkomma med en åtgärdsplan som beskriver avslutningsarbetet samt en statusrapport för hur långt man kommit. Arbetet ska vara klart den 1 januari 2014.

2 Inspektionsrapport 2 (8) De brister som ska åtgärdas är följande: Upprätta arkivbeskrivning för samtliga arkivbildare inom Högskolan i Kalmar enligt RA-FS 1991:1 (ändr.1997:4), 6 kap Redovisa samtliga allmänna handlingar tillhörande Högskolan i Kalmar oavsett medium (pappershandlingar, elektroniska handlingar samt analoga och digitala ljud- och bildupptagningar) enligt RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4), 6 kap. 9. Se till att de elektroniska handlingar som utgörs av högskolans webbsida överförs till bevarande enligt RA-FS 2009:1, 4 kap. 1 i ett format som framgår av RA-FS 2009:2, 3 kap. 9. Se till att såväl analoga som elektroniska handlingar som överlämnas till Linnéuniversitetet avgränsas (förses med nödvändig metadata) enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4), 9 kap. 2-3 samt RA-FS 2009:1, 3 kap. 4 tredje strecksatsen. Utarbeta en strategi för bevarande enligt RA-FS 2009:1, 3 kap. 1 samt dokumentation enligt 5 kap. samma föreskrift till myndighetens samtliga elektroniska handlingar. Kontrollera och se till att pappershandlingar placeras i aktomslag innan de läggs i arkivboxar enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:1, 7 kap. 1. Kontrollera och se till att märkning av förvaringsmedel (arkivboxar) görs enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:1, 7 kap Dokumentera tillämpningen av Riksarkivets föreskrifter för gallring av räkenskapshandlingar, RA-FS 2004:3, 8. Med fördel kan redovisningen samordnas med redovisning av de åtgärder som Riksarkivet förelade Växjö universitet i samband med sin inspektion den 25 november 2009 (dnr RA /4754). INSPEKTIONEN 1. Ansvar och organisation Högskolan består idag av 6 institutioner samt Centralförvaltningen. Alla dessa har hittills betraktats som egna arkivbildare. Prefekten har det formella arkivansvaret på varje institution. Det praktiska arbetet utförs av arkivredogörarna. Rektorn har det

3 Inspektionsrapport 3 (8) yttersta arkivansvaret för hela högskolan och skriver under viktigare beslut. Arkivfunktionen, en deltidstjänst, är placerad på ledningskansliet. Arkivfunktionens ansvarsområde är dock helt osynligt i de styrdokument som har upprättats för högskolans organisation och ledning (Dnr /07). Det finns varken delegationsordning eller befattningsbeskrivning avseende arkivfunktionen och arkivfrågor tas inte heller upp i verksamhetsplanen. För närvarande har högskolan anställt en arkivarie på 6 veckor med uppdrag att påbörja slutförtecknandet av arkivet inför sammanslagningen med Växjö universitet. Uppdraget är dock omöjligt att slutföra under den korta tiden. Kunskap om allmänna handlingar och arkivlagstiftningen finns inom centralförvaltningen och hos de arkivansvariga men brister finns på institutioner särskilt bland lärarna och forskarna. Vissa insatser har gjorts i form av informationstillfällen samt utformning av gemensamma riktlinjer för registrering och hantering av allmänna handlingar. Dessa har gett vissa resultat, men problem finns fortfarande kring kunskaperna om allmänna handlingar. IT-avdelningen ansvarar för all upphandling av skrivare, kopiatorer m.m. Även ansvaret för bevarande av elektronisk information finns hos IT-avdelningen. Oklart om leverantörsförsäkran enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2006:4, 3 kap. finns för produkter som köps in, men dessa är certifierade enligt koordinatorn. 2. Styrdokument Vid diarieföring används en D/D-plan som kommer att avslutas i samband med att högskolan i Kalmar går ihop med Växjö universitet. Arkivfunktionen har tagit fram en mall för dokumenthanteringsplaner. Mallen används av de flesta institutioner. Riksarkivet påpekade att vissa av de gallringsfrister som anges i mallen är felaktiga, exempelvis serierna F 13 b och c där gallringsfristen ska vara 2 år enligt RA-FS 2007:1, ändr. 2008:3, och inte 6 månader som anges i mallen. Enligt koordinatorn följer institutionerna Riksarkivets generella gallringsföreskrifter trots felaktiga uppgifter i dokumenthanteringsplaner. I de flesta fall har man överhuvudtaget inte tillämpat gallring utan bevarat handlingarna. Planer på att ta fram en arkivhandbok har tidigare funnits men har inte realiserats. Riktlinjer har dock tagits fram för hantering av allmänna handlingar och diarieföring genom ett rektorsbeslut (dnr /07). I dokumentet tas även frågan om hantering av e-post samt personadresserad post upp. Vid inspektionen konstaterades dock att problem kring kunskaper om och förståelse för frågor om vad som är allmänna handlingar finns fortfarande inom verksamheten. Genom regelbunden information försöker arkivfunktionen höja kompetensen om hantering av allmänna handlingar hos alla inom organisationen.

4 Inspektionsrapport 4 (8) 3. Arkivbildning Högskolan i Kalmar bildades Arkivet består dels av högskolans egna handlingar från 1977 och framåt dels av handlingar från 1850-talet tillhörande Sjöfartshögskolan. Handlingar tillhörande en annan föregångare till Högskolan i Kalmar, Rostads Folkskoleseminarium, har levererats till Landsarkivet i Vadstena SE/VALA/ Vissa serier tillhörande Rostads folkskoleseminariums arkiv, nämligen FI:1-31 Kartor och ritningar, har Högskolan i Kalmar fått tillstånd att låna från Landsarkivet i Vadstena (Dnr RA 1526/S52/80, Dnr HiK /80, Dnr VALA 1777/80-030). Enligt beslutet ska dessa handlingar på sikt levereras/lämnas tillbaka till Landsarkivet i Vadstena. Högskolan i Kalmar bör därför komma in med framställan om leverans till Landsarkivet i Vadstena och lämna tillbaka dessa handlingar innan arkivet flyttas till det nya centralarkivet i Växjö. Registrering sker centralt hos registratorn i W3D3 sedan Från 2006 har man skannat in en del handlingar men dessa bevaras inte digitalt i systemet utan på papper. Ansökningar registreras i Högskoleverkets antagningssystem NyA. E-post skrivs ut och arkiveras på papper. Avställning av handlingar görs regelbundet. Ambitionen är att ställa av årligen men detta har varit svårt att förverkliga. Hos registratorn förvaras handlingar för de senaste två åren i kontorsklimat utan någon som helst skydd. Aktrensning och gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse sker före arkivering av varje handläggare och institution. Arkivfunktionen kontrollerar inte arbetet med aktrensning och gallring i efterhand. Inte heller arkivläggningen kontrolleras av arkivfunktionen vilket bl.a. har lett till en alltför spretig märkning av förvaringsenheter (arkivboxar) i arkivlokalen. Gallring av räkenskapshandlingar sker kontinuerligt trots att högskolan ännu inte har dokumenterat tillämpningen av RA-FS 2004:3, 8. Diarieförda handlingar arkiveras i löpnummerordning. Riksarkivet har i samband med den senaste inspektionen 2004 (dnr RA /1840) påtalat brister i redovisning av utbildnings- och forskningshandlingar. Enligt koordinatorn har man sedan dess utökat bevarandet av kursdokumentation m.m. Avseende forskningshandlingar finns det fortfarande ett problem och motvilja hos forskare att betrakta sina forskningshandlingar som myndighetens allmänna handlingar. I högskolans arkivförteckning har inga forskningshandlingar redovisats. Högskolan använder och driftar Agresso som ekonomisystem. För personaladministration har Palasso använts fram till den 1 oktober Därefter har man gått över till Primula som kommer att bli det gemensamma PA-systemet för Linnéuniversitetet. Enligt Anita Stensson, ekonomiansvarig vid högskolan, kommer uppgifter från dessa system att ställas av i samband med sammanslagningen av de två hög-

5 Inspektionsrapport 5 (8) skolorna/universiteten. Kopior av pågående uppgifter förs in i det gemensamma, nya systemet. Dessa uppgifter förses med nödvändig metadata för att kunna skilja de tidigare arkivbildarna åt. Formatfrågan för bevarande är ännu inte löst. Högskolan ser fram emot besked från RA om vilket format som är lämpligt för bevarande av uppgifter ur Agresso m.m. 4. Framställning och hantering av handlingar Elektroniska handlingar Högskolan i Kalmar använder sig av antagningssystemet NyA som förs av Verket för högskoleservice (VHS) på uppdrag av universitet och högskolor. Registret bör betraktas som gemensamt för VHS och i det här fallet Högskolan i Kalmar. Kalmar har ansvaret för antagningen: sätter behörighetskrav, kan besluta om undantag osv. Uppgifterna om antagning bör således tillhöra Högskolan i Kalmar innan de gallras. Uppgifterna från NyA efter antagning förs in i LADOK för registrering av studieresultat m.m. Ansvariga för LADOK planerar och sköter avställning av information ur systemet samt märkning av uppgifter för resp. arkivbildare. Högskolan saknar i dagsläget strategi för bevarande samt dokumentation till sina system enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2009:2, 3 och 5 kap. Enligt planerna kommer en strategi för bevarande att utarbetas av Linnéuniversitetet. Riksarkivet betonade att i denna strategi bör även avställda elektroniska handlingar tillhörande Högskolan i Kalmar tas upp. Frågor om systemförvaltningsmodell, informationssäkerhet samt bevarande av ändringsloggar (4.2, 4.3 och 4.4 enligt checklista version 1.3) har inte kunnat besvaras eftersom de närvarande inte hade kunskaper inom området. Koordinatorn kontrollerar dessa frågor med IT-chefen och ser till att skicka över svaren till undertecknad. Teknisk dokumentation finns till de system högskolan använder, men dessa finns ej samlade och brister finns avseende förståelsedokumentation, dvs. hur högskolan har använt sig av systemet etc. Det är oklart i vilken omfattning Högskolan i Kalmar förvarar digitala ljud- och bildfiler. Inte heller har högskolan bevarat versioner av sina webbsidor. Högskolan i Kalmar ska se till att de elektroniska handlingar som utgörs av högskolans webbsida överförs till bevarande enligt RA-FS 2009:1, 4 kap. 1. Format för bevarandet framgår av RA-FS 2009:2, 3 kap. 9. Handlingar på papper Högskolan i Kalmar förvarar pappershandlingar från 1850-talet tillhörande Sjöfartshögskolan. Dessa är enligt koordinatorn i bra skick och inga särskilda vårdinsatser behövs. De flesta handlingarna är inbundna.

6 Inspektionsrapport 6 (8) Koordinatorn uppger att godkända skrivmateriel och åldringsbeständigt papper används. Protokoll skrivs ut på arkivbeständigt papper, A80. Ingen leverantörsförsäkran har tagits fram för skrivmateriel vid inköp enligt RA-FS 2006:4, 3 kap, 1 andra strecksatsen. Vid arkivering av akter används gråa aktomslag och bruna arkivboxar, som uppges vara certifierade. Detta har dock ej kunnat kontrolleras eftersom leverantörsförsäkran saknas. Aktomslagen används inte konsekvent och ibland ligger handlingarna utan omslag i arkivboxarna. Självhäftande etiketter har köpts in från Landsarkivet i Lund men högskolan har haft problem med dessa då många har ramlat av. Märkningen av arkivboxarna som förvaras i huvudarkivet är inte konsekvent och uppfyller inte Riksarkivets krav enligt RA-FS 2006:1, 7 kap. 8. Myndighetens namn samt en unik identitet som knyts till arkivredovisningen ska framgå på arkivboxen. Ljud och bild, fotografier Det är oklart hur mycket ljud- och bildupptagningar samt fotografier finns hos högskolan. Eftersom även dessa kan utgöra allmän handling ska högskolan genomföra en inventering hos alla institutioner och se till att ljud- och bildupptagningar samt fotografier förtecknas i högskolans arkivförteckning och tas om hand för arkivering. Vid inspektionstillfället angavs att högskolan inte förvarar några kartor och ritningar. Vid närmare undersökning visade sig dock att kartor och ritningar tillhörande Rostads folkskoleseminariums arkiv har lånats från Landsarkivet i Vadstena och följaktligen bör förvaras i högskolans arkivlokal (se ovan 3. Arkivbildning). 5. Gallring Riksarkivet har inte utfärdat några myndighetsspecifika gallringsföreskrifter för Högskolan i Kalmar. Däremot kan ett flertal av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter samt föreskrifterna gällande universitet och högskolor (RA-FS 2007:1, ändr. 2008:3) tillämpas. Högskolan i Kalmar har dokumenterat delvis tillämpningen av RA-FS 2008:3 i sin dokumenthanteringsplan men gallringsfristerna är felaktiga (se ovan under styrdokument ). För studieregister eller motsvarande gäller bestämmelserna om gallring i Förordning (1993:1153, ändr. 2001:1133) om redovisning av studier m.m. Av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter har högskolan dokumenterat tillämpningen av RA-FS 2006:5 samt 2004:1 genom beslut. Föreskrifterna avser gallring av handlingar inom löne- och PA-verksamhet. Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse enligt RA-FS 1991:6 (ändr. 1997:6) sker hos hela högskolan men tillämpningen har inte dokumenterats genom ett särskilt beslut. Anvisningar för denna typ av gallring finns dock i ett dokument, bilaga 3, till arkivförteckningen tillhörande Institutionen för biologi och miljövetenskap. Även

7 Inspektionsrapport 7 (8) gallring av räkenskapshandlingar tillämpas utan något särskilt beslut. Enligt RA-FS 2004:3, 8 ska myndigheten dokumentera tillämpningen av denna föreskrift. Riksarkivets föreskrifter för universitet och högskolor (RA-FS 2007:1, ändr. 2008:3) gäller för universitet och högskolor enligt 1 kap. 1 första stycket högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändr. 2009:1068). Detta innebär att Riksarkivets gallringsföreskrifter kan tillämpas av Linnéuniversitetet om universitetet tas upp i Bilaga 1 till Högskoleförordningen. 6. Arkivredovisning Högskolan i Kalmar tillämpar allmänna arkivschemat för redovisning av sitt arkiv. Hittills har alla institutioner betraktats som egna arkivbildare. Eftersom stora brister finns i högskolans arkivredovisning vill nu högskolan, i samband med sammanslagningen med Växjö universitet, förteckna om sitt arkiv sedan Tanken är då att de institutioner som tidigare inte har förtecknat eller delvis förtecknat sitt arkiv nu slås ihop till en arkivbildare. Riksarkivet är tveksam till denna lösning eftersom det finns en viss risk med att arbetet i praktiken inte kan genomföras konsekvent för hela högskolans arkivbildning. Högskolan i Kalmar saknar beskrivning av allmänna handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 4 kap. 2 ). Arkivbeskrivning Högskolans gemensamma arkivbeskrivning är från Utöver den har vissa institutioner egna arkivbeskrivningar. Arkivbeskrivningar för samtliga arkivbildare ska tas fram och de befintliga arkivbeskrivningarna ska uppdateras enligt RA-FS 1991:1 (ändr.1997:4), 6 kap Arkivförteckning Brister finns i högskolans arkivförteckningar. Oklart om alla institutioner har arkivförteckningar som uppfyller Riksarkivets krav. De befintliga har uppdaterats senast Arkivförteckningar ska regelbundet uppdateras, vilket betyder årligen i samband med avställning. Som tidigare nämnts pågår ett arbete med att förteckna hela högskolans arkiv samt uppdatera arkivförteckningarna. Arbetet är dock omfattande och kommer att fortsätta även efter årsskiftet när Högskolan har slagits ihop med Växjö universitet. Högskolans controller arbetar fortlöpande med processkartläggning av verksamheten. Gallringsbara handlingar redovisas inte i arkivförteckningen utan endast i dokumenthanteringsplanerna.

8 Inspektionsrapport 8 (8) Det går att följa en handling från diariet till förvaringsplats. Funktionskontroll genomfördes genom två stickprover. Ett problem är dock att söka fram handlingar från tiden före 2001, då W3D3 infördes. Det finns tre olika söksystem: ett manuellt diarium, FileMaker register, W3D3. Problemet finns framförallt vid sökning av handlingar mellan i FileMaker registret. Det är endast en person som har programvaran vilket gör att återsökning blir väldigt personberoende. Högskolan måste se över sökvägarna till sina diarieförda handlingar. 7. Arkivlokaler Eftersom Högskolan i Kalmar tillsammans med Växjö universitet för närvarande bygger en ny arkivlokal i Växjö, dit enligt planerna även hela arkivet från Kalmar kommer att flyttas, har den befintliga arkivlokalen inte inspekterats vid denna inspektion. Ett ärende angående den blivande arkivlokalen har öppnats hos Riksarkivet (Dnr RA /1519). Innan den nya arkivlokalen tas i bruk ska Riksarkivet ge sitt medgivande enligt RA-FS 1997:3, 5 kap Övrigt Högskolan i Kalmar och Växjö universitet har fått beslut från Riksarkivet (RA-MS 2009:41 och 2009:42) angående överlämnande av respektive arkiv till det nya Linnéuniversitetet. Vid inspektionen framkom att även Organisationskommittén har begärt överlämna sitt arkiv till Linnéuniversitetet. På grund av ett missförstånd har Riksarkivet hittills inte beslutat om detta men ett beslut kommer att utfärdas så fort som möjligt, men senast före årsskiftet. Nora Liljeholm Arkivarie Kopia till Organisationskommittén för Linnéuniversitetet samt Högskolan i Växjö.

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Svenska Kraftnät Riksarkivet (RA) inspekterade den 18 november 2009 arkivvården vid Svenska kraftnät (SvK). Närvarande: Från Svenska Kraftnät Arkivarie

Läs mer

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på.

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på. Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Post- och telestyrelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 8 december 2008 arkivvården vid Post- och telestyrelsen

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle 1 (7) Tillsynsavdelningen T Ståhle Inspektion av arkivvården vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket inspekterades av Riksarkivet den 11 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lunds universitet under tre dagar den 20 22 maj 2014 dels vid Universitetsförvaltningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson Inspektionsrapport 1(6) Inspektion av arkivvården vid Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen Uppsala universitet inspekterades av Riksarkivet den 14 16 april 2015. Utöver inspektionen av den centrala

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014

Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014 1 (5) Bilaga 1 Inspektionsrapport 2014-06-02 Dnr RA 231-2014/1433 Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014 Närvarande Från Högskolan Väst arkivarie högskoledirektör (del av inspektion)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Karlstads universitet den 19 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Karlstads universitet den 19 april 2013 1 (6) 2013-05-06 Dnr RA 231-2013/1574 Inspektion av arkivvården vid Karlstads universitet den 19 april 2013 Närvarande Från Karlstads universitet: arkivarie, ledningskansliet huvudregistrator, ledningskansliet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet, UHR, inspekterades av Riksarkivet den 24 november 2015. Inspektionen aviserades i

Läs mer

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län 1 (2) Beslut 2013-12-09 Dnr RA 232-2013/3424 Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivet inspekterade arkivvården

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012.

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. Plats: Synskadades Riksförbunds lokaler på Sandsborgsvägen 52 i Enskede Närvarande: Från Synskadades Riksförbund: kanslichef,

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154 Inspektionsrapport 1(7) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Patent- och registreringsverket (PRV) Riksarkivet (RA) inspekterade den 24 augusti 2011 arkivvården vid PRV.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

Datum Dnr RA /5817

Datum Dnr RA /5817 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Skolinspektionen Närvarande Från Skolinspektionen: arkivarie arkivarie IT-chef (medverkande vid punkt 4 framställning och 6 arkivredovisning) undervisningsråd (medverkande

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Verket för högskoleservice

Inspektion av arkivvården vid Verket för högskoleservice Tillsynsavdelningen 2009-11-24 Dnr RA 231-2009/3734 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Verket för högskoleservice Verket för högskoleservice (VHS) inspekterades av Riksarkivet den 4 november 2009. Inspektionen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014 Närvarande Från IF Metalls arbetslöshetskassa: kassaföreståndare omprövningshandläggare föräkringsansvarig

Läs mer

Polismyndigheten i Halland Box Halmstad

Polismyndigheten i Halland Box Halmstad 1 (1) Beslut Datum 2013-09-09 Dnr RA 232-2013/2703 Polismyndigheten i Halland Box 1031 30110 Halmstad Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Hallands län, Halmstad Riksarkivet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS DALARÖ- ORNÖ-UTÖ FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS DALARÖ- ORNÖ-UTÖ FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-18 DNR 9.3-19396/08 SSA 2009:6 Dalarö-Ornö-Utö församling Att: Christer Hugo INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

1(7) Tillsynsavdelningen Dnr RA /1571

1(7) Tillsynsavdelningen Dnr RA /1571 1(7) Inspektion av arkivvården vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Närvarande Från SMHI: Enhetschef Enhet Arkiv och registratur Huvudregistrator Från Riksarkivet: Ingegerd Dahlberg

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå den 30 maj 2013 Närvarande: Från Arbetsmiljöverket: tillsynsdirektör administratör administratör

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Göteborg 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/4181 Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Göteborg Inledning Riksarkivet inspekterade

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Datum 2013-07-04 Dnr VALA 231-2013/2828 Polismyndigheten i Östergötlands län Box 345 581 03 Linköping Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Östergötlands

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete, den 17 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete: Från Riksarkivet: Angelica

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-18624/15 Sida 1 (6) 2015-03-23 SSA 2015:02 Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Närvarande

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå 1 (1) Beslut Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Stiftelsen Norrlandsfonden Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS BOTKYRKA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS BOTKYRKA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-22 DNR 9.3-15933/08 SSA 2008:15 Botkyrka församling Att: Lennart Sjöström INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Skaraborg Box Skövde

Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Skaraborg Box Skövde 1 (2) Beslut Datum 2013-09-09 Dnr VALA 231-2013/4044 Polismyndigheten i Västra Götaland Polisområde Skaraborg Box 143 541 23 Skövde Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9640/14 Sida 1 (7) 2014-11-17 SSA 2014:16 Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Närvarande från bolaget:

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1(5) Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1. Sammanfattning Även databaser och andra elektroniska handlingar ingår i Statens historiska museers (SHMM) arkiv och ska redovisas med detta.

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret

Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-18768/14 Sida 1 (8) 2015-05-20 SSA 2015:05 Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret Närvarande från stadsledningskontoret: Catharina

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9442/14 Sida 1 (7) 2014-10-30 SSA 2014:13 Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Närvarande från bolaget: Catarina

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Västernorrlands län, Sollefteå och Kramfors närpolisområde

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Västernorrlands län, Sollefteå och Kramfors närpolisområde 1 (2) Landsarkivet i Härnösand Beslut Datum 2013-03-18 Dnr HLA 23-2013/5049 Polismyndigheten i Västernorrlands län Box 720 851 21 Sundsvall Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (1) Beslut Datum 2013-07-02 Dnr VALA 231-2013/3115 Polismyndigheten i Örebro län Box 1804 701 18 Örebro Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Örebro län Riksarkivet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB

Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB 1(5) Inspektion av arkivvården vid Swedfund International AB 1. Sammanfattning Enligt arkivförordningen (1991:446) 3 ska handlingarna i ett ärende arkiveras när ärendet slutbehandlats. I fråga om diarier

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Skövde

Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Skövde 1 (10) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-05-29 Dnr RA 231-2015/499 Högskolan i Skövde Box 408 541 28 Skövde Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Skövde Riksarkivet inspekterade den 15 april

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Polismyndigheten i Västra Götaland Box 409 401 26 Göteborg

Polismyndigheten i Västra Götaland Box 409 401 26 Göteborg 1 (2) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr VALA 231-2013/4044 Polismyndigheten i Västra Götaland Box 409 401 26 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Västra Götalands

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Norrmalms stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-2038/2014 Sida 1 (7) 2014-05-02 SSA 2014:05 Hantering av allmänna handlingar hos Norrmalms stadsdelsförvaltning Närvarande från Norrmalms stadsdelsförvaltning:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap den 18 september 2014 Närvarande: Från Umeå universitet, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Prefekt,

Läs mer