Kvalitetsbera ttelse 2013 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbera ttelse 2013 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad"

Transkript

1 Kvalitetsbera ttelse 2013 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad Författad av Carin Nyh, projektledare kvalitetsutveckling

2 Inledning Äldreomsorg är en komplex verksamhet där ett genomtänkt och systematiskt kvalitetsarbete behövs för att utveckla och säkra kvaliteten. Med hjälp av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska den som bedriver verksamhet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det är de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. I den definieras kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om vård och omsorg av den äldre samt de biståndsbeslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. I ledningssystemet ska även systematisk uppföljning ingå, syftet är dels att utvärdera verksamheten och dels att stimulera till en ständig förbättring. Uppföljningen ska täcka alla relevanta delar i verksamheten inklusive hur lagkrav uppfylls. En årlig kvalitetsberättelse är en del av den uppföljningen. I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 beskrivs kraven på en kvalitetsberättelse på följande sätt: 1 HUR arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 2 ÅTGÄRDER som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka 3 RESULTAT som har uppnåtts. Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Äldreförvaltningens kvalitetsberättelse för 2013 följer föreskriftens disposition genom att beskriva hur verksamheten arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, vilka åtgärder som har gjorts och vilka resultat som uppnåtts i tre olika kapitel. Kvalitetsberättelsen omfattar samtlig verksamhet på äldreförvaltningen, både kommunal och privat regi samt myndighetsutövning och öppen verksamhet. Kvalitetsberättelsen beskriver också hur ledning och administration arbetar systematiskt med kvalitetsarbete och utveckling.

3 Kvalitetsförmåga 1. HUR: systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Om systematiskt kvalitetsarbete Ett systematiskt arbetssätt hjälper medarbetare på alla nivåer i äldreomsorgen att arbeta säkert och kvalitetshöjande i enlighet med lagstiftning och mål. Ett systematiskt arbetssätt innebär att på alla nivåer arbeta efter PDCA-hjulet (se bild nedan): att planera, genomföra, utvärdera och förbättra. Genom att arbeta systematiskt med mål och uppföljning, rutiner och processer utvecklas verksamheten och kvaliteten höjs. Det är ett arbetssätt som är både strategiskt och konkret. Äldreförvaltningen arbetar övergripande med mål och uppföljning i alla verksamheter. På enheterna sker det systematiska kvalitetsarbetet i vardagen med till exempel avvikelsehantering och rutinförbättring. Alla enheter har olika typer av kvalitetsmöten som protokollförs för att säkra att kvalitetsfrågor tas om hand regelbundet. I egen-regi-verksamheterna kallas de kvalitetsråd. Act Hur förbättra, utveckla till nästa gång? Check Fungerade det enligt plan? Plan Vad skall göras? Hur skall det göras? Do Göra som planerat kvalitetsledningssystem 1.2 Riskanalyser Äldreförvaltningen har en rutin för att riskanalyser ska genomföras inför större förändringar som kan ha stor påverkan på kvalitet, arbetssätt med mera. Riskanalyser initieras och föredras vanligen i förvaltningens ledningsgrupp. 1.3 Brukarundersökningar Tid långsiktigt fokus Socialstyrelsen gör varje år en brukarundersökning som heter Vad tycker de äldre om äldreomsorgen satsade Socialstyrelsen på en totalundersökning med brukarundersökningen. Kvalitetsbarometern genomfördes under hösten 2012 för första gången i Sundbyberg. De flesta åtgärderna utifrån resultatet i Kvalitetsbarometern gjordes 2013 och därför redovisas de här även om själva undersökningen gjordes Tre målgrupper undersöktes: Personer med hemtjänst Personer som bor på äldreboende med en somatisk sjukdom Anhöriga till personer som bor på äldreboende med en demenssjukdom Utöver det gjordes en intervjustudie på dagvårdens båda enheter.

4 1.4 Kvalitetsmål för års kvalitetsmål hämtades från äldrenämndens mål till förvaltningen. Särskilda mål som lyftes fram ur ett kvalitetsperspektiv var: Kvalitetsuppföljning med fokus på - Måltid - Bemötande - Information - Delaktighet för den enskilde - Aktiviteter Startvärde: Resultatet av 2012-års Kvalitetsbarometer och Öppna Jämförelser Målvärde: 1) Öppna jämförelsers resultat ska ligga i nivå med snittvärdet i Sverige 2) Resultatet av Kvalitetsbarometerns mätning ska ligga i paritet med Solna och Sollentuna. Ledningssystem ISO 9001:2008 Startvärde: Revisionsresultat 2012 Målvärde: Uppföljningsrevisionen 2013 ska inte innehålla några stora avvikelser. Äldreförvaltningen arbetade med att konkretisera äldrenämndens mål till kvalitetsmål och skapade sedan en verksamhetsplan och en internbudget utifrån givna ekonomiska ramar. Kvalitetsmålen kopplades till kvalitetsdeklarationen. Verksamhet i egen regi tog fram enhetsplaner för att planera för året. I arbetet med enhetsplanerna användes tillgänglig kvalitetsdata i form av kundundersökningar, kvalitetsregister, jämförelser med andra kommuner, avvikelser och synpunkter och klagomål med mera. Verksamhet på entreprenad inkom med handlingsplaner utifrån resultatet i brukarundersökningen. 1.5 Avvikelser process och hantering Verksamheten hanterar olika typer av avvikelser; oönskade händelser eller risker i hälso- och sjukvårdsarbetet, omsorgsavvikelser (det som tidigare kallades fel och brister i Socialstyrelsens föreskrifter) och avvikelser mot ledningssystemet. Under 2013 har verksamheten haft två separata men delvis identiska avvikelsehanteringsprocesser där hälso- och sjukvårdsavvikelser hanteras i en egen process. I processen för omsorgsavvikelser och avvikelser mot ledningssystemet har lagstiftningen om lex Sarah integrerats genom att samma anmälningsblankett används. Medarbetaren har då möjlighet att kryssa in om denne tycker att avvikelsen ska utredas i enlighet med lex Sarah. Avvikelser i verksamhet på entreprenad redovisas på begäran av förvaltningen i samband med verksamhetsuppföljningar. 1.6 Synpunkter och klagomål Klagomål och synpunkter från boende, närstående, anhöriga och andra är en vikig del av det systematiska kvalitetsarbetet. De kan vara generella synpunkter om verksamheten eller handla om en enskild persons situation. När synpunkter eller klagomål inkommer handläggs dessa enligt kommunens, äldreförvaltningens och enhetens rutiner. Det diarieförs, utreds och utredningens resultat återkopplas till den som har skickat in klagomålet. En omedelbar åtgärd som alltid görs är att den ansvariga chefen tar kontakt med den som skickat in klagomålet och undersöker var

5 verksamheten har brustit. Enheterna arbetar vidare med att analysera synpunkter och klagomål och göra åtgärder och förbättringar. Det görs bland annat genom kvalitetsråd, kvalitetsmöten, arbetsplatsträffar och andra personalmöten samt genom kontinuerlig arbetsledning och handledning i vardagen. 1.7 Externa och interna revisioner Under 2013 har verksamheten i egen regi reviderats av en extern kvalitetsrevisor från företaget Intertek i syfte att utvärdera om verksamheten lever upp till de krav som ställs i standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008. Ett krav i standarden är att genomföra interna revisioner. Under 2013 revideras samtliga enheter. 1.8 Uppföljning av verksamhet på entreprenad Förvaltningschef, MAS och chef för biståndsenheten har fyra gånger om året strukturerade möten med verksamhetscheferna på de äldreboenden som drivs på entreprenad. Mötena har en fast dagordning med bland annat kvalitetsfrågor och de protokollförs. MAS och utredare på biståndsenheten genomförde en gemensam uppföljning på äldreboenden. Den innehöll intervjuer med verksamhetschefer, gruppintervjuer med medarbetare, måltidsobservationer och dokumentgranskning. MAS och utredare på biståndsenheten gjorde sedan en gemensam analys utifrån hälso- och sjukvårdsperspektiv kombinerat med ett social omsorgs-perspektiv. Under 2013 gjordes uppföljning på Ekbacken hus K och F som drivs av Carema (numera Vardaga) och Förenade Care samt en likadan uppföljning på Lötsjögården och Solskiftet som drivs i egen regi. Biståndsenheten genomförde även avtalsuppföljningar hos tolv av stadens utförare av hemtjänst. Uppföljningarna gjordes på ett liknande sätt som på äldreboendena dvs genom intervjuer med verksamhetens ledning, gruppintervjuer med personalen och dokumentationsgranskning men innehöll även en kontroll av nyckelhanteringen. Ett antal oanmälda besök har också gjorts i verksamheten. 2. ÅTGÄRDER för att säkra kvaliteten: 2.1 Om åtgärder och PDCA Ett systematiskt arbetssätt innebär att en analys görs först innan åtgärder sätts in. Analysen görs på olika nivåer. Det kan vara en riskanalys kring en enskild individ har fallit eller en övergripande analys av t ex resultat i en brukarundersökning. Nedan redovisas delar av sådana övergripande analyser för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. 2.2 Åtgärder från riskanalys Under 2013 gjordes flera riskanalyser i samband med olika utredningar: Upphandling av särskilt boende samt nytt lokalprogram för stadens nya äldreboenden Riskbedömning på Lötsjögården gällande arbetsmiljö i hygienutrymmen Omorganisering av den kommunala hemtjänsten med nya gruppchefer

6 Hbt-certifiering av biståndsenheten och dagverksamheten Framtida demensteam Kompensation vid icke-uppfyllande av värdighetsgarantier Nytt verksamhetssystem Treserva Kompetensutveckling: kartläggningsverktyg samt externa medel för att medfinansiera utbildningar BPSD-registret Upphandling av trygghetslarm Finska platser på äldreboende Åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn ur genusperspektiv Ny organisation på biståndsenheten Åtgärder utifrån resultaten i brukarundersökningen Medel från KF till förberedande arbete för att uppfylla krav i kommande SOSFS 2012:12 Behov av nytt system för faktureringsunderlag i hemtjänsten Behov av korttidsplatser Riskanalyserna gav olika åtgärder i form av sökande av extern finansering, ny planering för genomförande av vissa aktiviteter, omorganisering av resurser samt förbättrade förfrågningsunderlag vid upphandlingar. 2.3 Åtgärder från brukarundersökningar 2013 redovisades resultatet i Sundbyberg på kommunnivå. En övergripande analys gjordes och var ett underlag för åtgärder: Brukarundersökningens resultat visade en positiv trend på alla frågor i enkäten med stora kliv uppåt på särskilt boende. Trenden har även gått från att de som svarar väljer alternativen vara mycket eller ganska missnöjd till de positivare varken nöjd eller missnöjd. Hela äldreomsorgen behöll eller förbättrade resultatet på bemötande och trygghet Resultaten pekar på lägre betyg på bland annat aktiviteter och mat och måltider. Åtgärder som gjordes med anledning av brukarundersökningar koncentrerades på just aktiviterer och mat och måltider. Arbetet med aktivitetsansvariga har fortsatt på äldreboende och när det gäller maten har kyld huvudkomponent införts. Kvalitetsbarometern presenterades och analyserades i fyra delar; hemtjänsten, äldreboende, anhöriga till personer som bor på demensplats samt resultat från

7 dagvården. Ett flertal åtgärder genomfördes under 2013 och därför redovisas de även i denna kvalitetsberättelse för Analys hemtjänsten: Flera enheter fick bedömning gott dvs att den svarande är mycket nöjd med kvalitetsaspekterna Bemötande med respekt och Tillit till personalen, de två absolut viktigaste kvalitetsaspekterna. Det fanns dock utrymme för förbättringar på några enheter. Måltidsrutiner och matens kvalitet fick omdömet gott på de flesta av hemtjänstens enheter. Förbättringsområden i hemtjänsten som analyserades var möjligheter att lätt komma i kontakt med hemtjänsten samt personalens kunskap och kompetens. Under 2013 har den kommunala hemtjänsten arbetat med att förbättra sätt att få kontakt med dem bland annat genom månadsbrev. Kompetensutveckling skedde med utbildning av Silviasystrar. Analys äldreboende: Flera enheter fick bedömning gott dvs att den svarande är mycket nöjd med kvalitetsaspekterna Bemötande med respekt och Tillit till personalen, de två absolut viktigaste kvalitetsaspekterna. Det fanns dock utrymme för förbättringar på några enheter. Alla enheter utom en gav högt betyg till bostadens utformning. Servering och bemötande vid måltidssituationen fick också genomgående ett gott betyg. Förbättringsområden på äldreboende som analyserades var möjligheterna till utevistelse, samtalskontakt med personalen, hjälptidens omfattning, personalens kompetens och matens kvalitet. Under 2013 arbetade äldreboende med att uppmuntra till utevistelse bland annat med hjälp av schemaomläggningar, utveckla kontaktmannaskap och kontaktmannatimmen samt fortsatt kompetensutveckling med validering på gymnasiet och yrkeshögskolestudier. Analys äldreboende demensplatser: Samtliga enheter fick betyg gott på kvalitetsaspekterna Bemötande med respekt och Tillit till personalen, de två absolut viktigaste kvalitetsaspekterna. Kvalitetsaspekterna hemsjukvårdsinsatser och möjlighet till läkarkontakt som värderas högt av den här gruppen svarande fick också ett högt eller medelhögt betyg. Hemsjukvårdsinsatserna kan dock förbättras ytterligare. Förbättringsområden på äldreboende demensplatser som analyserades var möjligheterna till utevistelse, matens kvalitet, samtalskontakt med personal, personalens kunskap och kompetens. Under 2013 arbetade äldreboende med att uppmuntra till utevistelse bland annat med hjälp av schemaomläggningar, utveckla kontaktmannaskap och kontaktmannatimmen samt fortsatt kompetensutveckling med validering på gymnasiet och yrkeshögskolestudier.

8 Analys intervjuer på dagvården: Dagverksamheterna fick sammantaget ett mycket gott resultat i Kvalitetsbarometern. Omdömena från gäster och anhöriga var överlag mycket positiva. De allra flesta besökarna var också mycket nöjda med dagverksamheten. Samtidigt framkom att det fanns sidor som kan behöva vidareutvecklas om gästerna ska få ett än större utbyte. En utmaning fanns i att bättre kunna möta individuella önskemål inom ramen för den kollektiva verksamheten. En annan i att utveckla och bättre kunna anpassa aktiviteter också för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det fanns också andra synpunkter, främst kring utbudet på aktiviteter. Under 2013 har dagvården arbetat med att utveckla kontaktmannaskapet för att möjliggöra fler individuella aktiviteter. 2.4 Åtgärder från kvalitetsmål För att höja resultaten i brukarundersökningar har olika insatser gjorts vilka beskrivs ovan. Det är också viktigt att lyfta fram att betydelsen av brukarundersökningar har diskuterats på enheterna och kopplats samman med kvalitetsarbetet. Resultaten från Kvalitetsbarometern har analyserats och diskuterats på APT-möten i alla verksamheter och åtgärder utifrån förbättringsförslag har vidtagits. Arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem i egen-regi-verksamhet för certifiering enligt ISO 9001:2008 startades redan Stor vikt lades vid kommunikation, delaktighet, förståelse av kvalitet i den egna vardagen och ledningens ansvar i kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet fortsatte under 2013 bland annat med stormöten där kvalitet diskuteras utifrån bemötande och förvaltningens motto Mänskliga möten vi bryr oss. På varje enhet fanns kvalitetsombud med rutiner och kvalitetsråd. 2.5 Åtgärder från avvikelser I flera analyser av avvikelser framkom att rutiner som ska säkerställa att brister inte uppkommer inte var tillräckligt förankrade i verksamheten. Ofta handlade om att en enskild medarbetare av olika skäl inte kände till rutinen. Ibland saknades en specifik rutin kring just den händelsen som avvikelsen handlar om. Därför har enheterna utifrån analyserade avvikelser arbetat vidare med utveckling och förankring av rutiner. Det gjordes bland annat genom kvalitetsråd, kvalitetsmöten, arbetsplatsträffar och andra personalmöten samt genom kontinuerlig arbetsledning och handledning i vardagen. 2.6 Åtgärder från synpunkter och klagomål Analyser av inkomna synpunkter och klagomål visade brister i information och kommunikation till den enskilde och dennes anhöriga. Övergripande åtgärder utifrån sypunkter och klagomål under 2013 var bland annat att fortsätta utveckla samarbetet med landstinget, främst med sjukhusen. Information om vad som kan förväntas från olika delar av verksamheten, i första hand kortidsboende förbättrades utifrån synpunkter och klagomål och andra signaler som förvaltningen har fått. 2.7 Åtgärder från revisioner Revisorn från Intertek hittade en mindre avvikelse där verksamheten inte följde sin egen rutin om signering av APT-protokoll. Avvikelsen åtgärdades genom att rutinen revideras med att ta bort kravet på signering då det bedömdes att syftet med signeringen inte längre var aktuellt.

9 2.8 Åtgärder från uppföljningar av entreprenader Med anledning av stadens avtalsuppföljning på Ekbackens K-hus genomförde Förenade care förbättringar av ledningsorganisationen under sommaren och hösten De genomförde också ett projekt för att förbättra måltidssituationen för de boende, bland annat har de tagit fram checklistor och gjort egna observationer av måltiderna. Under hösten har medarbetarna på Solskiftet och Lötsjögården utbildats i social dokumentation och verksamhetssystemet Treserva. För att förebygga riskerna för avvikelser mot avtalet i hemtjänstutförarnas arbete fortsatte förvaltningen med att förbättra rutiner för uppföljning och samverkan med utförarna. 2.9 Andra kvalitetshöjande åtgärder Äldreförvaltningens biståndsenhet har genomfört ett jämställdhetsintegreringsprojekt och kartlagt möjliga genusfärgade mönster i handläggningen. Äldreförvaltningen deltar i stadens arbetsgrupp för att arbeta med handslaget med funktionsnedsättningsorganisationerna. Förvaltningen har mycket samarbete med Lions, Röda korset och svenska kyrkan på träffpunkterna och på särskilt boende. Samtliga biståndshandläggare har gått en tre-stegs-utbildning om våld i nära relation på Länsstyrelsen och en handbok har implementerats. En process med hbtcertifiering med RFSL för biståndsenheten och dagvården påbörjades under Projekt för mindre äldreboenden fortskrider med programplanering i samarbete med Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Förvaltaren och arkitekter. Utredning av platser finskt äldreboende har gjorts och resultatet kommer att ingå i projekt för mindre äldreboenden. Ett friskcenter i Hallonbergens Träffpunkt/Lötsjögården invigdes under våren och har använts flitigt. I september genomfördes, tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen, Seniormässan Ett hälsosamt åldrande. Mässan var mycket välbesökt. 3. RESULTAT som har uppnåtts: 3.1 Om resultat och resultatuppfyllelse Genom att arbeta systematiskt med mätningar och kontroller kan äldreförvaltningen utvärdera kvalitetsarbetet och planera och genomföra förbättringar. Resultaten sätts i ett sammanhang med analys och åtgärdsplaner och åtgärderna följs upp regelbundet, i enlighet med PDCA-hjulet. 3.2 Resultat från riskanalys Under 2013 gjordes flera riskanalyser i samband med olika utredningar: Upphandling av särskilt boende samt nytt lokalprogram för stadens nya äldreboenden Riskbedömning på Lötsjögården gällande arbetsmiljö i hygienutrymmen Omorganisering av den kommunala hemtjänsten med nya gruppchefer Hbt-certifiering av biståndsenheten och dagverksamheten

10 Framtida demensteam Kompensation vid icke-uppfyllande av värdighetsgarantier Nytt verksamhetssystem Treserva Kompetensutveckling: kartläggningsverktyg samt externa medel för att medfinansiera utbildningar BPSD-registret Upphandling av trygghetslarm Finska platser på äldreboende Åtgärder utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn ur genusperspektiv Ny organisation på biståndsenheten Åtgärder utifrån resultaten i brukarundersökningen Medel från KF till förberedande arbete för att uppfylla krav i kommande SOSFS 2012:12 Behov av nytt system för faktureringsunderlag i hemtjänsten Behov av korttidsplatser Riskanalyserna gav olika åtgärder i form av sökande av extern finansering, ny planering för genomförande av vissa aktiviteter, omorganisering av resurser samt förbättrade förfrågningsunderlag vid upphandlingar. 3.3 Resultat från brukarundersökningar Socialstyrelsens brukarundersökning har en sammanfattande fråga i slutet som lyder Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende/din hemtjänst?. Det är den frågan som jämförs med 2012 i tabellerna 1 och 2 nedan. Nytt för 2013 är att kategorierna mycket nöjd och ganska nöjd samt ganska missnöjd och mycket missnöjd är sammanslagna för Sverige. Samma sammanslagning finns i tabell 3 och 4 längre ner. 1. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Andel anges i % Sundbyberg 2012 Sundbyberg 2013 Mycket nöjd 25,4 35,0 Ganska nöjd 34,9 44,0 Varken nöjd eller missnöjd 19,8 16,0 Ganska missnöjd 11,1 2,0 Mycket missnöjd 5,6 2,0 Antal svarande 126 st 181 st

11 2. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med din hemtjänst? Andel anges i % Sundbyberg 2012 Sundbyberg 2013 Mycket nöjd 32,6 40,0 Ganska nöjd 44,4 47,0 Varken nöjd eller missnöjd 14,4 9,0 Ganska missnöjd 4,8 3,0 Mycket missnöjd 0 0 Antal svarande Resultat Särskilt boende jämfört med riket 2012 och 2013 Andel anges i % Sundbyberg 2012 Mycket nöjd/ Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd Sundbyberg 2013 Sverige 2012 Sverige ,3 79,0 76,4 83,0 19,8 16,0 13,4 12,0 16,7 4,0 5,3 4,0 Antal svarande 126 st 181 st st 4. Resultat hemtjänst jämfört med riket 2012 och 2013 Andel anges i % Sundbyberg 2012 Mycket nöjd/ Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd Sundbyberg 2013 Sverige 2012 Sverige ,0 87,0 85,7 90,0 14,4 9,0 8,7 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0 Antal svarande st st Resultat Kvalitetsbarometern Varje fråga i Kvalitetsbarometern vägdes samman i ett kvalitetsindex. Syftet var att kunna utläsa ifall indexet är lågt och något som har stor betydelse för den som

12 svarar gavs det därmed också en högre prioritet. Det gjordes också ett sammanvägt kvalitetsindex mellan 0-2 för de fyra delarna: Hemtjänsten 0.94 Äldreboende 0.77 Äldreboende demensplatser 0.96 Solbackens dagvård 1.31 Höjdpunkten Resultat från kvalitetsmål Förvaltningsstödet har arbetat ytterligare med analyser av brukarundersökningar och öppna jämförelser under 2013 för att stötta verksamheten i utvecklings- och förbättringsarbetet. Socialstyrelsens brukarundersökning visade markant förbättrade resultat inom såväl hemtjänst som äldreboende (helhetsresultat för såväl privat som egen regi). Äldreförvaltningens ledningssystem har utvecklats vidare under året både övergripande för ledningsgruppen och på de olika enheterna i verksamheten. Omdömet från extern revision av ledningssystemet våren 2013 var med beröm godkänt. Hemtjänsten har utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom ett centralt kvalitetsråd. Rådet har organiserat arbetet i två arbetsgrupper, dokumentationsgruppen och verksamhetsgruppen. Grupperna har arbetat fram beslutsunderlag till centrala kvalitetsrådet. Besluten implementeras sedan i de olika hemtjänstgrupperna. Lötsjögården fick besök av Interteks revisorer på våren 2013 med gott resultat (endast en mindre avvikelse). Förvaltningens internrevision genomfördes hösten 2013 med fokus på Lex Sarah och avvikelser och även den visade gott resultat. Lötsjögården har utsett tre nya kvalitetsombud i verksamheten Solskiftets äldreboende har följt upp och förbättrat verksamheten med hjälp av kvalitetsråd och nya kvalitetsombud. Biståndsenheten hade inga avvikelser på extern revision från Intertek och har under året arbetat med flera utvecklingsprojekt som integrerats i kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen har tillsammans med projektledare kvalitet och MAS arbetat med kvalitetsutveckling bland annat med hjälp av interna och externa kvalitetsrevisioner, uppföljningar och åtgärder. Förvaltningsstödet har arbetat med verksamhetsuppföljningar i samarbete med utredare på biståndsenheten. 3.5 Resultat från avvikelser Avvikelsestatistik från den kommunala hemtjänsten visade att 36 avvikelser har dokumenterats och hanterats under De handlade om bemötande, utebliven eller felaktigt utförd insats eller att man inte har följt sin lokala rutin. 3.6 Resultat från synpunkter och klagomål Under 2013 hade totalt 31 synpunkter och klagomål inkommit till äldreförvaltningen och diarieförts enligt stadens rutin. Det var färre än tidigare år vilket kan bero på flera olika saker. Exempelvis påverkade förändringar i stadens rutin för synpunkter och klagomål samt att rutinen sedan 2012 omfattar fler utförare framför allt i hemtjänsten. En möjlighet var också att flertalet klagomål tas

13 emot i verksamheten muntligt och löses på plats och därmed blir de aldrig diarieförda och ingår inte i förvaltningens övergripande redovisning. Äldreförvaltningen kommer under 2014 att förtydliga för alla utförare att synpunkter och klagomål ska diarieföras och underlätta processen för det. De analyserade synpunkterna och klagomålen handlade till stor del om att bristande information eller mindre bra bemötande skapar otrygghet. Alla synpunkter och klagomål besvarades av den ansvariga chefen som ofta även följde upp med telefonsamtal eller ett personligt möte. Färre klagomål handlade om bemötande än tidigare år, troligen eftersom betyget på bemötande har stigit i Socialstyrelsens brukarenkät. Även färre klagomål på maten kan ha ett samband med förbättringar kring mat och måltider utifrån brukarundersökningen. 6 Inkomna synpunkter och klagomål, per månad under jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 3.7 Resultat från revisioner Revisorn från Intertek hittade en mindre avvikelse där verksamheten inte följde sin egen rutin om signering av APT-protokoll. Fortsatt certifikatinnehav rekommenderades. Internrevisionerna under 2013 riktades på avvikelsehantering och lex Sarah. Även hanteringen av synpunkter och klagomål reviderades. En första mindre omgång gjordes under våren som gav fem avvikelser och sju noteringar. En större omgång internrevision på samma tema genomfördes under hösten, en del av de tidigare reviderade enheterna fick då ett återbesök. Höstens omgång internrevision gav fyra avvikelser och femton noteringar. Under tiden mellan internrevisionerna gjordes mycket arbete för att förbättra processen och de avvikelser som skrevs i de första interna revisionerna på våren var åtgärdade när internrevisorerna kom tillbaka på hösten. Ledningsgruppen, internrevisorerna och medarbetarna kunde se att arbetssättet med intern revision hade gett ett gott resultat.

14 3.8 Resultat från uppföljningar av entreprenader Uppföljningarna på äldreboendena Ekbacken hus K och F, Solskiftet och Lötsjögården innefattade granskning av kvalitetsfaktorer, ledningsorganisation och kvalitetsarbete, måltidens utformande, social dokumentation och hälso- och sjukvård. Förenade Care, entreprenör på Ekbackens K-hus, hade anledning att se över sin ledningsorganisation för att få ett bättre informationsflöde i organisationen. Entreprenören hade också anledning att förbättra rutinerna kring måltidernas utformande, vilket också gjorts. På Solskiftet och Lötsjögården konstaterades brister i rutinerna för den sociala dokumentationen, de förbättrades i samband med införande av verksamhetssystemet Treserva. Avtalsuppföljningarna i hemtjänsten visade behov av vissa förtydliganden i stadens kravställande. Ett nytt förfrågningsunderlag togs fram och godkändes av Äldrenämnden i februari Avvikelser som staden följt upp särskilt handlade om rekrytering på felaktig grund (anhöriganställningar), brister i nyckelhantering och bristande information till medarbetarna om föreskrifter om lex Sarah. 4. Sammanfattning och kvalitetsarbete framåt Sammanfattningsvis har det systematiska kvalitetsarbetet förstärkts och utvecklats under 2013 genom att forum för systematisk analys, exempelvis kvalitetsråd har blivit självklara inslag i verksamheten. Analyser av resultat i brukarundersökningar och öppna jämförelser har lett till konkreta förbättringar. Interna revisioner i den kommunala delen av verksamheten har utvecklat avvikelsehantering och lex Sarahprocessen och även internrevisionen i sig har gett ett positivt avtryck i förvaltningen. Systematiska och genomtänkta uppföljningar där MAS och utredare på biståndsenheten tillsammans planerar, genomför och analyserar kvalitetsfaktorer har gett ett mycket gott resultat på äldreboende. Både brister och förbättringsområden belyses samtidigt som bra och uppmuntrande exempel synliggörs. Uppföljningar på hemtjänsten inklusive LOV-företaget resulterade i ett förbättrat förfrågningsunderlag samt många förbättringar i den kommunala hemtjänsten. Andra kvalitetshöjande projekt har genomförts och kommer att fortsätta att utveckla äldreomsorgen i Sundbyberg. Biståndsenheten har kartlagt möjliga genusfärgade mönster i handläggningen och kan nu arbeta mer jämställt med lika förutsättningar för kvinnor och män. Biståndsenheten utvecklar också tillsammans med dagvården ett normkritiskt förhållningssätt i sitt arbete med hjälp av hbtcertifieringen som genomförs under våren Flera medarbetare ges fortsatt möjlighet till kompetensutveckling både på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå. Under 2014 kommer förvaltningen att arbeta med ett komptenskartläggningsverktyg. Införandet av ett personcentrerat arbetssätt i enlighet med de nationella riktlinjerna för demensvård fortsätter inom ramen för den statliga satsningen Äbic. Även arbetet med olika kvalitetsregister fortsätter under 2014.

Kvalitetsberättelse 2012 för äldreomsorgen i Sundbybergs stad

Kvalitetsberättelse 2012 för äldreomsorgen i Sundbybergs stad Kvalitetsberättelse 2012 för äldreomsorgen i Sundbybergs stad Författad av Carin Nyh, projektledare kvalitetsutveckling Inledning Stöd, vård och omsorg för äldre är en komplex verksamhet där det krävs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Susanne Edgren, Therese Lindén, Ingrid Olausson, Ulrika Ström, Förvaltningens ledningsgrupp 1 (7) Riktlinje gällande klagomål och synpunkter uniform

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris

Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris Verksamhetsuppföljning Hammenhögs Vård- och omsorgsdistrikt, Aleris 2014-03-31 2014-04-02 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Kvalitetsbera ttelse 5 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad

Kvalitetsbera ttelse 5 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad Informationsärende Kvalitetsbera ttelse 5 fö r a ldreömsörgen i Sundbybergs stad Författad av Anna Larsson, utvecklingsstrateg Inledning Äldreomsorg är en komplex verksamhet där ett genomtänkt och systematiskt

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2015 Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-06-11

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljning gällande vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (6) 2014-01-20 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer