Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2"

Transkript

1 1 Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro

2 2 Bakgrund Evenemang har en stor energianvändning och klimatpåverkan främst från transporterna. För att undersöka hur transportplanering hanteras vid svenska evenemang drev Energikontoret Regionförbundet Örebro projektet Transportplanering vid evenemang hösten 2011 till våren I projektet intervjuades cirka 20 större kultur-, idrotts- och allmänna evenemang över hela Sverige angående sina transporter. Projektet tog också fram ett enkelt verktyg i Excel som stöd för arrangörer att beräkna transporternas klimatpåverkan från ett evenemang samt en idéskrift. Både beräkningsverktyg och idéskrift har sedan dess legat på Energikontoret Regionförbundet Örebros webbplats fria för nedladdning. Under tidiga hösten 2013 bestämde sig Energikontoret Regionförbundet Örebro för att söka ett nytt projekt inom området där man skulle praktiskt arbeta med regionala och lokala evenemang för att se hur långt man kunde komma med transportplaneringen. Målet var att öka evenemangens attraktivitet och miljöprofil samtidigt som evenemangens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp minskas samt att använda projektet för att sprida kunskaper, erfarenheter och resultat till fler arrangörer och andra i evenemangsbranschen. I september 2013 gick Energikontoret Regionförbundet in med ansökan till Energimyndigheten om att få genomföra projektet i samarbete med Gävle-Dala Energikontor, Värmlands Energikontor, Energikontor Skåne och Energikontor Östra Götaland. Projektet beviljades 18 november I april 2014 gjordes en tilläggsansökan till projektet om medel för att göra uppdateringar av beräkningsverktyget samt att lägga till funktioner för att kunna beräkna interna transporter. Denna beviljades i maj månad. Mål Projektets övergripande mål var att åstadkomma ett förändrat resebeteende till evenemang samt att effektivisera evenemangens egna transporter genom att uppnå följande: Öka arrangörernas kunskap och motivation till att arbeta med transportfrågor. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras kunskap om hållbara transporter vid evenemang. o Minst 75 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras motivation/anse att det är viktigt att arbeta med hållbara transporter vid evenemang. Arbeta praktiskt med tio evenemang. o Arrangörerna i projektet ska tillsammans genomföra minst 20 åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara transporter kring sitt evenemang o Minst 75 procent av arrangörerna ska anse att de kommer att fortsätta att arbeta med transporter på ett hållbart sätt även när projektet är slut. Utveckla och förfina den tidigare framtagna idéskriften och dess råd. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att idéskriften och dess råd har blivit bättre i version två än version ett

3 3 Sprida information om projektet och dess resultat. o Skicka minst tre pressmeddelanden under projektet målet är att dessa ska resultera i tio pressklipp. o Skicka information till kommuner och bransch via e-post minst två gånger under projektet. o Webbinformation på samtliga projektdeltagares webbplatser. Utveckla och uppdatera beräkningsverktyget så att det innehåller möjligheten att beräkna interna transporter. Genomfört i projektet Bildande av projektgrupp Deltagande energikontor bildade direkt när ansökan blev beviljad en projektgrupp ledd av Katarina Bååth. Gruppen har haft regelbundna webbmöten. Energikontoret Regionförbundet Örebro och Värmlands energikontor bestämde sig dock för att prova ett nytt arbetssätt där man lade ut det praktiska arbetet med evenemangen på arrangörena själva respektive på den ideella föreningen Skjutsgruppen vilket gjort att projektgruppen har utökats med ytterligare några personer. Energikontoret Regionförbundet Örebro lade ut ett av sina två evenemang på SISU Idrottsutbildarna och det andra direkt på arrangören Karlskoga Motorsportvecka. Energikontor Värmland lade ut båda sina evenemang på Skjutsgruppen. Projektgruppen har bestått av: Katarina Bååth - Energikontoret Regionförbundet Örebro (nationell projektledare) o Tony Ring Karlskoga Motorsportvecka o Jeanette Andersson SISU Idrottsutbildarna Örebro Lena Gunnarsson Energikontoret Skåne fram till juni 2014, därefter Terez Palffy Energikontor Skåne Ulrika Loebjer Energikontoret Östra Götaland Bengt-Olof Danielsson Gävle-Dala Energikontor Eva Lingwall Energikontor Värmland o Erica Nyström Skjutsgruppen Projektgruppen har haft ett projektgruppsmöte där man träffats och det var i samband med en utbildning i Göteborg i februari. Utbildningsdelen genomfördes under ledning av Koucky & Partners och var mycket värdefull för att ge projektdeltagarna som hade olika djupa kunskaper och infallsvinklar till området en gemensam plattform att bygga projektet utifrån. Rekrytering av evenemang Direkt när vi fick projektet beviljat började de fem energikontoren att försöka hitta arrangemang. På vissa ställen gick detta mycket bra. I Skåne har Skånes energikontor till exempel jobbat med tre evenemang och i Örebroregionen gick det också lätt med hjälp av redan upparbetade kontakter. På andra ställen gick det trögare. I Östergötland försökte man först få kontakt med Bråvallafestivalen men de var inte intresserade. Då kontaktade man Arenahallen i Linköping och Svenska kyrkan och arbetet skulle starta efter sommaren men när sommaren var över hoppade dessa av på grund av olika anledningar.

4 4 Även Gävle-Dala Energikontor hade problem att hitta lämpliga evenemang. Ett tag hade man kontakt med ett stort miljöevenemang för ungdomar men lyckades inte få till något konkret arbete. Energikontor Värmland och Skjutsgruppen hade också en del svårigheter med att hitta bra evenemang att jobba med. Till exempel var man i kontakt med Putte i parken i Karlstad men fick nej därifrån. Till sist fick man kontakt med Riders Trophy och Trafikantveckan i Sunne. Sammanfattningsvis har projektet arbetat med sju evenemang: Mikasa Challenge, 2-4 maj Volleybollturnering med aktiva som i år går i Örebro. Landets största volleybollturnering för unga spelare sett till antalet deltagare. Projektledare: Energikontoret Regionförbundet Örebro/SISU Idrottsutbildarna Örebro Karlskoga Motorsportvecka, juni Motorevenemang inklusive SM-finaler i en del sporter samt publika arrangemang som Karlskogafesten. Projektledare: Energikontoret Regionförbundet Örebro/Karlskoga Motorsportvecka Eurogym 2014, juni En av Europas största tävlingar för gymnaster i åldern 12 år och uppåt som flyttar runt i Europa. Förra året var tävlingen i Portugal, i år är den i Helsingborg juni gymnaster kommer att delta, sedan tillkommer publik. Projektledare: Energikontor Skåne Riders Trophy, juni Regional och nationell tävling i hoppning för häst och ponny. Genomförs 2014 i Karlstad. Projektledare: Energikontor Värmland/Skjutsgruppen Borgeby fältdagar, juni En lantbruksmässa strax utanför Lund med deltagare och 330 utställare. Projektledare: Energikontor Skåne Sydkustloppet, 3 maj Halvmara i Trelleborg 3 maj med 800 deltagare exklusive publik. Projektledare: Energikontor Skåne Trafikantveckan i Sunne, september Projektledare: Energikontor Värmland/Skjutsgruppen Arbetet med evenemangen Alla projektledare har rapporterat sitt arbete med evenemangen i en speciellt framtagen rapportmall. Vi har också låtit Koucky & Partners intervjua samtliga projektledare och kontaktpersoner hos de sju deltagande evenemangen, totalt 14 personer. Kouckys redovisning av resultatet är rätt så omfattande och finns att läsa i egen bilaga (bilaga 1) så av utrymmesskäl redovisas endast kort arbetet hos varje evenemang här: Mikasa Challenge Mikasa Challenge har under ledning av SISU Idrottsutbildarna Örebro startat ett ambitiöst arbete med evenemangets transporter. Evenemanget hade inte jobbat med frågan tidigare. Åtgärder som gjorts var bland annat att arbeta med att underlätta och uppmuntra deltagarna att resa med tåg och buss till och från turneringen istället för med bil. Detta har enligt Kouckys beräkningar gett en bränslebesparing på liter vilket motsvarar en koldioxidbesparing på kr eller en energibesparing på kwh.

5 5 Karlskoga Motorsportvecka Karlskoga Motorsportvecka hade redan innan de kom med i projektet ett stort intresse för att börja arbeta med sina transporter. Bland annat hade arrangören arrangerat egna busstransporter mellan Örebro och evenemanget i Karlskoga året innan och försökt få kontakt med länstrafiken i Örebro län för att försöka få till ett samarbete inför årets vecka. Tyvärr lyckades inte detta på grund av svårigheter att få kontakt med länstrafiken. De åtgärder som vidtogs var i stället busstransporter mellan evenemangets arenor samt bevakade cykelparkeringar. Man satsade också stort på att informera och marknadsföra dessa vilket medförde att parkeringssituationen som varit mycket ansträngd under 2013 faktiskt förbättrades under 2014 då det var mindre bilar i omlopp kring evenemanget. Eurogym 2014 Arrangörena för Eurogym 2014 var i år svenska Gymnastikevent i Sverige AB som ägs av Gymnastikförbundet. Arrangören var redan innan kontakten med projektet inne på att tydligt miljötänk och hade tagit fram en miljöpolicy. Eurogym 2014 genomförde en rad olika åtgärder. Till exempel så anordnade man samordning av transferbussarna från Kastrup mellan lag vilket innebär att lag som kunde samåka i en buss fick transporten billigare. Detta gav en total bränslebesparing på liter vilket innebar minskade koldioxidutsläpp på kg eller motsvarande energibesparing på kwh. Arrangören erbjöd också en biljett till evenemanget där bussresor i Helsingborg ingick och arbetade med schemaplanering för lagen för att underlätta att de kunde gå mellan aktiviteterna. Man samordnade också redskapstransporterna i containrar och endast tack vare denna åtgärd så sparade man 70 liter bränsle vilket motsvarar 180 kg koldioxid eller 680 kwh. Riders Trophy Riders Trophy hade aldrig tidigare diskuterat eller arbetet med miljö-, rese- eller transportfrågor. Projektet har i samarbete med arrangören gjort en kartläggning av hur resandet ser ut samt arbetat fram en struktur för hur evenemanget kan arbeta i framtiden genom att ta fram en reseoch transportpolicy samt en miljöpolicy. Borgeby fältdagar Borgeby fältdagar sökte aktivt upp projektet för att komma med i det främst för att man var bekymrad över de många transporterna och logistiken runt evenemanget. Projektet hjälpte till och genomförde en konsultstudie över transporterna till och från evenemanget (bilaga 2). Vissa av de åtgärder som konsulten föreslog i rapporten har redan genomförts, andra planerar evenemanget att jobba vidare med nästa år. Bland de åtgärder som genomfördes i år fanns bland annat enkelriktning av trafik och bättre skyltning. Responsen från utställarna på förändringarna har varit mycket positiv. Många sade att det har fungerat bättre i år än tidigare. Evenemanget effektiviserade också på- och avlastningen av utställarnas material genom att använda speciella fordon för just detta vilket gav mindre tomgångskörning och köbildning. Borgeby Fältdagar genomfördes också en enkätundersökning för att undersöka hur besökarna tar sig till mässan. Denna ska användas för att planera bättre kollektivtrafik i samarbete med Skånetrafiken till nästa års evenemang.

6 6 Sydkustloppet Sydkustloppet såg innan de kom med i projektet stort behov av att göra åtgärder kring transporterna eftersom det har varit för många bilar i omlopp tidigare år med köbildning och frustration hos deltagarna som följd. Den första åtgärden som genomfördes var att i dialog med Skånetrafiken etablera en extra busslinje under dagen för loppet tur och retur från Trelleborgs central. Arrangören arbetade också mycket med information om möjligheterna ta bussen till evenemangetet. Cirka sex procent av löparna utnyttjade möjligheten att åka med bussen istället för att ta bilen. Man har sedan tidigare också haft möjlighet att åka transferbuss för 60 kronor från målområdet till startområdet där det finns bättre parkeringsmöjligheter. I år bestämde man sig för att försöka effektivisera bussarna och köra dem när de var fulla istället för halvtomma. På så sätt kunde man minska från fem bussar till fyra. Den nya busslinjen gav en besparing på 280 liter bränsle vilket motsvarar 670 kg koldioxid eller kwh. Effektivare transferbussar gav en bränslebesparing på 16 liter bränsle vilket motsvarar 48 kg koldioxid eller 156 kwh. Trafikantveckan i Sunne Trafikantveckan i Sunne tillfrågades eftersom det var svårt att hitta ett andra evenemang förutom Riders Trophy i Värmland att jobba med. Skjutsgruppen som jobbat från projektets sida med evenemanget har arbetat med marknadsföring och informationsspridning samt att sätta upp skjutsgruppen kring evenemanget. Informationsmöten istället för evenemangsarbete I Gävle och Dalarna samt i Östergötland hade man ännu inte i slutet av sommaren lyckats knyta något evenemang till projektet. Projektledaren Katarina Bååth föreslog då att man istället för praktiskt arbete med två evenemang vardera skulle arbeta med att sprida bred information till evenemangsbransch, kommuner samt idrotts- och kulturliv i sina respektive regioner. Denna idé förankrades med Energimyndigheten och sattes sedan i verket. Den 18 november höll Energikontor Östra Götland ett informationsmöte. Ett trettiotal aktörer hade bjudits in varav endast tre personer deltog trots att mycket tid lagts från energikontorets sida på att försöka få dit arrangörerna. På mötet deltog Simon Strandvik som är konsult och med ett förflutet på Håll Sverige rent där han arbetat med just miljömärkning av evenemang. Simon deltog också på Gävle-Dala energikontors informationsträff 27 november där 16 personer deltog från olika aktörer. Fokus på de båda mötena var transporter. Gävle-Dala energikontor upplevde att de fick en mycket bra dialog på sitt informationsmöte med branschen och att ett frö såddes till fortsatt arbete tack vare mötet. Även Energikontor Östra Götaland var trots få deltagare nöjda eftersom de tror att deras ihärdigande mailande och ringande till arrangörer i Östergötland kan ge ringar på vattnet i framtiden.

7 7 Spridning och kommunikation En text om projektet har tagits fram och lagts ut på alla deltagande energikontors webbplatser. Vissa projektdeltagare har gått ut med information lokalt till medier om projektet vilket resulterat i pressklipp, detta gäller till exempel Karlskoga Motorsportvecka. Pressmeddelande om projektet skickades ut vid dess start och i samband med att de flesta evenemang som skulle delta var klara. Vi planerar att skicka ut ytterligare ett pressmeddelande med information om projektets resultat i januari För att nå ut ännu bredare med informationsinspridningen har vi samlat cirka 180 e-postadresser till arrangörer, branschorganisationer, idrotten, kulturorganisationer, destinationsbyråer och till dessa skickat ut två elektroniska nyhetsbrev. Vi planerar att skicka ett sista nyhetsbrev med summering av projektets resultat i januari Nyhetsbrevet har ersatt den referensgrupp som projektet hade tänkt sig att skapa med branschfolk. Anledningen till att denna idé inte genomfördes var att projekttiden bedömdes som för kort för att starta upp en grupp. Vi skulle knappt ha kommit igång förrän projektet var tvunget att slutrapporteras och det är svårt att få externa personer att lägga tid och engagemang på att vara med i ett så kortsiktigt arbete. Projektet hade en egen session under transportfördjupningen på slutkonferensen för Uthållig idrott i Örebro 17 september Presentationen hölls av Terez Palffy från Energikontor Skåne, Madeleine Eriksson från Mikasa Challenge och Jeanette Andersson från SISU Idrottsutbildarna Örebro. Ett tjugotal personer lyssnade och diskuterade projektets erfarenheter. Utöver detta har alla projektledare och delprojektledare informerat om projektet i många olika sammanhang i sina regioner. Till exempel deltog Katarina Bååth på ett stort årligt evenemang som Örebroregionen har, Promotionbåten, i oktober och höll i en 40 minuter lång session om projektet. Cirka 30 personer deltog. Uppdatering av beräkningsverktyg Det nya beräkningsverktyget (bilaga 3) blev klart i juli tillsammans med uppdaterade och förbättrade instruktioner (bilaga 4) och lades direkt ut på projektets hemsida på Energikontoret Regionförbundets webbplats. Detta är förändringarna som är gjorda utifrån den förra versionen: Utsläppssiffror från NTM har uppdaterats samt kompletterats med energianvändning i kwh för de olika transportslagen. Uträknade utsläpp av CO2 i beräkningsmodellen presenteras i kg istället för ton. I föregående version hämtades uppgifter om genomsnittlig bränsleförbrukning och utsläpp från totala fordonsflottan från Bilindex. Då Bilindex utgår från officiella värden från fordonstillverkarna, motsvarar de inte verklig förbrukning. Därför har uppgifterna i den här versionen istället hämtats från Handbok för vägtrafikens luftföroreningar och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Samtliga variabler i beräkningsunderlaget har uppdaterats med förklarande uträkningar. En ny variabel för inmatning av genomsnittssträcka har adderats till beräkningen för besökares lokalresor. En ny flik för arrangörens resor har adderats med beräkningar av utsläpp för både personal och godstransporter. Personalens/funktionärers parkeringsbehov har adderats till trängselberäkningarna. Dessutom har det tillkommit en beräkning av parkeringsbehovet för cyklar.

8 8 Ett nytt diagram med visualisering av arrangörens utsläpp finns under fliken för grafiskt resultat. En ny sektion för godstransporter har tillkommit under fliken beräkningsunderlag med exempelbilder på olika fordonstyper. Ny idéskrift Idéskriften från 2012 har gjorts om rejält både till utformning och innehåll och tryckts i ny upplaga om exemplar då den gamla upplagan i princip är slut. Idéskriften har utformats ännu tydligare som en handbok för arrangörerna i denna version. Skriften kommer att spridas brett i januari 2015 och gå att beställa från Energikontoret Regionförbundet Örebro kostnadsfritt. Måluppfyllelse Nedan följer en diskussion om hur vida projektets mål har uppfyllts: Öka arrangörernas kunskap och motivation till att arbeta med transportfrågor. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras kunskap om hållbara transporter vid evenemang. o Minst 75 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras motivation/anse att det är viktigt att arbeta med hållbara transporter vid evenemang. Kocky & Partners har i sin utvärdering av projektet frågat de 14 projektledarna och delprojektledarna om de anser att de har ökat sin kunskap om hållbara transporter vid evenemang och om de ökat sin motivation. Samtliga, 100 procent anser detta. Målet är alltså uppnått. Arbeta praktiskt med tio evenemang o Arrangörerna i projektet ska tillsammans genomföra minst 20 åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara transporter kring sitt evenemang o Minst 75 procent av arrangörerna ska anse att de kommer att fortsätta att arbeta med transporter på ett hållbart sätt även när projektet är slut. Målet om att arbeta med tio evenemang har inte nåtts. Projektet har arbetat med sju evenemang. Dock har de sju evenemangen tillsammans genomfört 21 åtgärder så detta mål är uppnått. Samtliga arrangörer avser att fortsätta arbeta med transportplaneringsfrågorna i framtiden. Målet om 75 procent är alltså uppnått. Utveckla och förfina den tidigare framtagna idéskriften och dess råd. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att idéskriften och dess råd har blivit bättre i version två än version ett. En ny version av idéskriften har tagits fram. Målet är uppnått. Dock har inte projektet lyckats utvärdera om arrangörerna i projektet tycker att idéskriften blivit bättre då den blev klar i december och intervjuerna med projektledarare och delprojektledare hölls i november. Sprida information om projektet och dess resultat. o Skicka minst tre pressmeddelanden under projektet målet är att dessa ska resultera i tio pressklipp. o Skicka information till kommuner och bransch via e-post minst två gånger under projektet.

9 9 o Webbinformation på samtliga projektdeltagares webbplatser. Målen är uppnådda. Det har dock varit svårt att veta om effekten, det vill säga tio pressklipp har uppnåtts då vi inte har haft möjlighet att mediebevaka hela landet fullständigt. Utveckla och uppdatera beräkningsverktyget så att det till exempel innehåller möjligheten att beräkna interna transporter. Målet är uppnått. Ett nytt beräkningsverktyg fanns tillgängligt i juli. Projektledarens kommentar och förslag till fortsättning Trots att vi inte fick tag i tio evenemang att arbeta med så anser jag att projektet har varit både lyckat och intressant. Det har varit spännande att arbeta med frågorna praktiskt och inte bara på ett teoretiskt plan som i det förra projektet. Potentialen är stor hos evenemangen. Det syns på de beräkningar som Koucky & Partners gjort. Och de evenemang som genomför åtgärder sparar inte bara bränsle och koldioxid utan får också andra positiva effekter som ett attraktivare evenemang, miljöprofil, mindre trängsel och smidigare varutransporter och logistik. Fler evenemang skulle alltså tjäna på att få upp ögonen för sina transportfrågor. Därför föreslår jag att ett framtida arbete skulle handla om att utbilda evenemangsarrangörer brett och föra ut de goda exempel som de två projekten tagit fram. Detta är också något som Koucky & Partners föreslår i sin utvärdering av projektet. Här skulle ett samarbete med idrottsrörelsen och kulturområdet vara mycket värdefullt. Energikontoret Regionförbundet Örebro kommer under den närmsta tiden titta på hur man skulle kunna lägga upp ett framtida utbildningsprojekt och vilken finansiering som kan finnas för detta.

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Tillsammans Åtta energikontor: Energikontor Sydost Energikontoret Regionförbundet Örebro Energikontoret Skåne Energikontoret Värmland Energikontoret Östra Götaland

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Projektledarens förord

Projektledarens förord Slutrapport Projektledarens förord På projektets slutkonferens i Örebro 17 september sade Krister Clerselius från Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundets råd för anläggningar och idrottsmiljöer

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6.

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. Energikontor Värmland 7. Energikontor Region Örebro län

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2010

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2010 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 14 januari 2010 Dagordning Beviljade åtgärder - laget runt Frågor kring årlig rapportering senast 31 januari Verksamhetsrapport Ekonomisk redovisning

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Resultaten från BEE EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Samverkansforum för ett energieffektivt näringsliv = Industridialogen Kartläggning av möjliga

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Örebro, 2011-10-11 Författare: Katarina Bååth, Energikontoret Regionförbundet Örebro Om projektet Projektet har varit en förstudie med syfte att undersöka

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 8 oktober 2008

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 8 oktober 2008 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 8 oktober 2008 Dagordning Inledning Laget runt Avtal Miljöeffekter Ändringar Informationsspridning Åtgärdsägargrupp Årlig verksamhetsrapport Slutrapport

Läs mer

Energieffektiva småföretag i Örebro län. Malmö 141125

Energieffektiva småföretag i Örebro län. Malmö 141125 Energieffektiva småföretag i Örebro län Malmö 141125 Det är nästan alltid lättare att öka företagets lönsamhet genom att spara i energikostnaderna än att öka verksamhetens vinst genom ökad försäljning

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2009

Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012. 14 januari 2009 Energikontoret Regionförbundet Örebro KLIMP 2008-2012 14 januari 2009 Dagordning Beviljade åtgärder - laget runt Avtalen Ändringar Årlig rapportering senast 31 januari Verksamhetsrapport Ekonomisk redovisning

Läs mer

Energikontor Värmland

Energikontor Värmland Energikontor Värmland Olof Edén, Projektledare Regionalt kunskapscentrum för energifrågor Vi arbetar på Energikontoret Dag Hallén verksamhetsledare Pia Gustavsson informatör Siv Jansson projektledare Olof

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2016 tips och råd om ansökningar! Idrottslyftet är en fantasisk möjlighet för alla studentidrottsföreningar att sätta utveckla

Läs mer

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Författare Anna Åhlgren Projektledare Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2 februari 2011

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013.

Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Presentationerna skrevs av ryttarna under hösten 2012 och har kompletterats med kommentar till mål 2013 av ryttarna själva under hösten 2013. Sandra Nilsson Född 95 Meriter : Lag-SM medaljer på ponny Startat

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg

Efterstudie. Redaktör: Jenny Palmberg Version 1.0. Status. LiTH Fordonssimulator. Granskad Godkänd. TSRT71 Jenny Palmberg Efterstudie Redaktör: Version 1.0 Granskad Godkänd Status Sida 1 PROJEKTIDENTITET Grupp 1, 2006/VT, Linköpings Tekniska Högskola, ISY Gruppdeltagare Namn Ansvar Telefon E-post Simon Danielsson Kvalitetsansvarig

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder

Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder Susanne Rosendahl, projektledare susanne.rosendahl@regionorebro.se Program för förmiddagen 08.30 Presentation av projektet

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Smart energi Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200438 Sammanfattande beskrivning Projektet är baserat på en förstudie som IUC har genomfört på uppdrag av Region Skåne där en

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar Transportrådgivning Jamtland Cheer den 10 mars 2011 Närvarande; Jenny Jernström, Marina Gregorsson Allmänt Jamtland Cheer bildades 2009 då Östersund Cheerleading och Jamtland Cougars gick samman till en

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 Auktorisationshandling Turistinformationsauktorisation (f d grön/vit turistbyråauktorisation): - Auktorisationsavtal - Kontaktuppgifter - Grunduppgifter - Krav och

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer