Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2"

Transkript

1 1 Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro

2 2 Bakgrund Evenemang har en stor energianvändning och klimatpåverkan främst från transporterna. För att undersöka hur transportplanering hanteras vid svenska evenemang drev Energikontoret Regionförbundet Örebro projektet Transportplanering vid evenemang hösten 2011 till våren I projektet intervjuades cirka 20 större kultur-, idrotts- och allmänna evenemang över hela Sverige angående sina transporter. Projektet tog också fram ett enkelt verktyg i Excel som stöd för arrangörer att beräkna transporternas klimatpåverkan från ett evenemang samt en idéskrift. Både beräkningsverktyg och idéskrift har sedan dess legat på Energikontoret Regionförbundet Örebros webbplats fria för nedladdning. Under tidiga hösten 2013 bestämde sig Energikontoret Regionförbundet Örebro för att söka ett nytt projekt inom området där man skulle praktiskt arbeta med regionala och lokala evenemang för att se hur långt man kunde komma med transportplaneringen. Målet var att öka evenemangens attraktivitet och miljöprofil samtidigt som evenemangens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp minskas samt att använda projektet för att sprida kunskaper, erfarenheter och resultat till fler arrangörer och andra i evenemangsbranschen. I september 2013 gick Energikontoret Regionförbundet in med ansökan till Energimyndigheten om att få genomföra projektet i samarbete med Gävle-Dala Energikontor, Värmlands Energikontor, Energikontor Skåne och Energikontor Östra Götaland. Projektet beviljades 18 november I april 2014 gjordes en tilläggsansökan till projektet om medel för att göra uppdateringar av beräkningsverktyget samt att lägga till funktioner för att kunna beräkna interna transporter. Denna beviljades i maj månad. Mål Projektets övergripande mål var att åstadkomma ett förändrat resebeteende till evenemang samt att effektivisera evenemangens egna transporter genom att uppnå följande: Öka arrangörernas kunskap och motivation till att arbeta med transportfrågor. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras kunskap om hållbara transporter vid evenemang. o Minst 75 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras motivation/anse att det är viktigt att arbeta med hållbara transporter vid evenemang. Arbeta praktiskt med tio evenemang. o Arrangörerna i projektet ska tillsammans genomföra minst 20 åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara transporter kring sitt evenemang o Minst 75 procent av arrangörerna ska anse att de kommer att fortsätta att arbeta med transporter på ett hållbart sätt även när projektet är slut. Utveckla och förfina den tidigare framtagna idéskriften och dess råd. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att idéskriften och dess råd har blivit bättre i version två än version ett

3 3 Sprida information om projektet och dess resultat. o Skicka minst tre pressmeddelanden under projektet målet är att dessa ska resultera i tio pressklipp. o Skicka information till kommuner och bransch via e-post minst två gånger under projektet. o Webbinformation på samtliga projektdeltagares webbplatser. Utveckla och uppdatera beräkningsverktyget så att det innehåller möjligheten att beräkna interna transporter. Genomfört i projektet Bildande av projektgrupp Deltagande energikontor bildade direkt när ansökan blev beviljad en projektgrupp ledd av Katarina Bååth. Gruppen har haft regelbundna webbmöten. Energikontoret Regionförbundet Örebro och Värmlands energikontor bestämde sig dock för att prova ett nytt arbetssätt där man lade ut det praktiska arbetet med evenemangen på arrangörena själva respektive på den ideella föreningen Skjutsgruppen vilket gjort att projektgruppen har utökats med ytterligare några personer. Energikontoret Regionförbundet Örebro lade ut ett av sina två evenemang på SISU Idrottsutbildarna och det andra direkt på arrangören Karlskoga Motorsportvecka. Energikontor Värmland lade ut båda sina evenemang på Skjutsgruppen. Projektgruppen har bestått av: Katarina Bååth - Energikontoret Regionförbundet Örebro (nationell projektledare) o Tony Ring Karlskoga Motorsportvecka o Jeanette Andersson SISU Idrottsutbildarna Örebro Lena Gunnarsson Energikontoret Skåne fram till juni 2014, därefter Terez Palffy Energikontor Skåne Ulrika Loebjer Energikontoret Östra Götaland Bengt-Olof Danielsson Gävle-Dala Energikontor Eva Lingwall Energikontor Värmland o Erica Nyström Skjutsgruppen Projektgruppen har haft ett projektgruppsmöte där man träffats och det var i samband med en utbildning i Göteborg i februari. Utbildningsdelen genomfördes under ledning av Koucky & Partners och var mycket värdefull för att ge projektdeltagarna som hade olika djupa kunskaper och infallsvinklar till området en gemensam plattform att bygga projektet utifrån. Rekrytering av evenemang Direkt när vi fick projektet beviljat började de fem energikontoren att försöka hitta arrangemang. På vissa ställen gick detta mycket bra. I Skåne har Skånes energikontor till exempel jobbat med tre evenemang och i Örebroregionen gick det också lätt med hjälp av redan upparbetade kontakter. På andra ställen gick det trögare. I Östergötland försökte man först få kontakt med Bråvallafestivalen men de var inte intresserade. Då kontaktade man Arenahallen i Linköping och Svenska kyrkan och arbetet skulle starta efter sommaren men när sommaren var över hoppade dessa av på grund av olika anledningar.

4 4 Även Gävle-Dala Energikontor hade problem att hitta lämpliga evenemang. Ett tag hade man kontakt med ett stort miljöevenemang för ungdomar men lyckades inte få till något konkret arbete. Energikontor Värmland och Skjutsgruppen hade också en del svårigheter med att hitta bra evenemang att jobba med. Till exempel var man i kontakt med Putte i parken i Karlstad men fick nej därifrån. Till sist fick man kontakt med Riders Trophy och Trafikantveckan i Sunne. Sammanfattningsvis har projektet arbetat med sju evenemang: Mikasa Challenge, 2-4 maj Volleybollturnering med aktiva som i år går i Örebro. Landets största volleybollturnering för unga spelare sett till antalet deltagare. Projektledare: Energikontoret Regionförbundet Örebro/SISU Idrottsutbildarna Örebro Karlskoga Motorsportvecka, juni Motorevenemang inklusive SM-finaler i en del sporter samt publika arrangemang som Karlskogafesten. Projektledare: Energikontoret Regionförbundet Örebro/Karlskoga Motorsportvecka Eurogym 2014, juni En av Europas största tävlingar för gymnaster i åldern 12 år och uppåt som flyttar runt i Europa. Förra året var tävlingen i Portugal, i år är den i Helsingborg juni gymnaster kommer att delta, sedan tillkommer publik. Projektledare: Energikontor Skåne Riders Trophy, juni Regional och nationell tävling i hoppning för häst och ponny. Genomförs 2014 i Karlstad. Projektledare: Energikontor Värmland/Skjutsgruppen Borgeby fältdagar, juni En lantbruksmässa strax utanför Lund med deltagare och 330 utställare. Projektledare: Energikontor Skåne Sydkustloppet, 3 maj Halvmara i Trelleborg 3 maj med 800 deltagare exklusive publik. Projektledare: Energikontor Skåne Trafikantveckan i Sunne, september Projektledare: Energikontor Värmland/Skjutsgruppen Arbetet med evenemangen Alla projektledare har rapporterat sitt arbete med evenemangen i en speciellt framtagen rapportmall. Vi har också låtit Koucky & Partners intervjua samtliga projektledare och kontaktpersoner hos de sju deltagande evenemangen, totalt 14 personer. Kouckys redovisning av resultatet är rätt så omfattande och finns att läsa i egen bilaga (bilaga 1) så av utrymmesskäl redovisas endast kort arbetet hos varje evenemang här: Mikasa Challenge Mikasa Challenge har under ledning av SISU Idrottsutbildarna Örebro startat ett ambitiöst arbete med evenemangets transporter. Evenemanget hade inte jobbat med frågan tidigare. Åtgärder som gjorts var bland annat att arbeta med att underlätta och uppmuntra deltagarna att resa med tåg och buss till och från turneringen istället för med bil. Detta har enligt Kouckys beräkningar gett en bränslebesparing på liter vilket motsvarar en koldioxidbesparing på kr eller en energibesparing på kwh.

5 5 Karlskoga Motorsportvecka Karlskoga Motorsportvecka hade redan innan de kom med i projektet ett stort intresse för att börja arbeta med sina transporter. Bland annat hade arrangören arrangerat egna busstransporter mellan Örebro och evenemanget i Karlskoga året innan och försökt få kontakt med länstrafiken i Örebro län för att försöka få till ett samarbete inför årets vecka. Tyvärr lyckades inte detta på grund av svårigheter att få kontakt med länstrafiken. De åtgärder som vidtogs var i stället busstransporter mellan evenemangets arenor samt bevakade cykelparkeringar. Man satsade också stort på att informera och marknadsföra dessa vilket medförde att parkeringssituationen som varit mycket ansträngd under 2013 faktiskt förbättrades under 2014 då det var mindre bilar i omlopp kring evenemanget. Eurogym 2014 Arrangörena för Eurogym 2014 var i år svenska Gymnastikevent i Sverige AB som ägs av Gymnastikförbundet. Arrangören var redan innan kontakten med projektet inne på att tydligt miljötänk och hade tagit fram en miljöpolicy. Eurogym 2014 genomförde en rad olika åtgärder. Till exempel så anordnade man samordning av transferbussarna från Kastrup mellan lag vilket innebär att lag som kunde samåka i en buss fick transporten billigare. Detta gav en total bränslebesparing på liter vilket innebar minskade koldioxidutsläpp på kg eller motsvarande energibesparing på kwh. Arrangören erbjöd också en biljett till evenemanget där bussresor i Helsingborg ingick och arbetade med schemaplanering för lagen för att underlätta att de kunde gå mellan aktiviteterna. Man samordnade också redskapstransporterna i containrar och endast tack vare denna åtgärd så sparade man 70 liter bränsle vilket motsvarar 180 kg koldioxid eller 680 kwh. Riders Trophy Riders Trophy hade aldrig tidigare diskuterat eller arbetet med miljö-, rese- eller transportfrågor. Projektet har i samarbete med arrangören gjort en kartläggning av hur resandet ser ut samt arbetat fram en struktur för hur evenemanget kan arbeta i framtiden genom att ta fram en reseoch transportpolicy samt en miljöpolicy. Borgeby fältdagar Borgeby fältdagar sökte aktivt upp projektet för att komma med i det främst för att man var bekymrad över de många transporterna och logistiken runt evenemanget. Projektet hjälpte till och genomförde en konsultstudie över transporterna till och från evenemanget (bilaga 2). Vissa av de åtgärder som konsulten föreslog i rapporten har redan genomförts, andra planerar evenemanget att jobba vidare med nästa år. Bland de åtgärder som genomfördes i år fanns bland annat enkelriktning av trafik och bättre skyltning. Responsen från utställarna på förändringarna har varit mycket positiv. Många sade att det har fungerat bättre i år än tidigare. Evenemanget effektiviserade också på- och avlastningen av utställarnas material genom att använda speciella fordon för just detta vilket gav mindre tomgångskörning och köbildning. Borgeby Fältdagar genomfördes också en enkätundersökning för att undersöka hur besökarna tar sig till mässan. Denna ska användas för att planera bättre kollektivtrafik i samarbete med Skånetrafiken till nästa års evenemang.

6 6 Sydkustloppet Sydkustloppet såg innan de kom med i projektet stort behov av att göra åtgärder kring transporterna eftersom det har varit för många bilar i omlopp tidigare år med köbildning och frustration hos deltagarna som följd. Den första åtgärden som genomfördes var att i dialog med Skånetrafiken etablera en extra busslinje under dagen för loppet tur och retur från Trelleborgs central. Arrangören arbetade också mycket med information om möjligheterna ta bussen till evenemangetet. Cirka sex procent av löparna utnyttjade möjligheten att åka med bussen istället för att ta bilen. Man har sedan tidigare också haft möjlighet att åka transferbuss för 60 kronor från målområdet till startområdet där det finns bättre parkeringsmöjligheter. I år bestämde man sig för att försöka effektivisera bussarna och köra dem när de var fulla istället för halvtomma. På så sätt kunde man minska från fem bussar till fyra. Den nya busslinjen gav en besparing på 280 liter bränsle vilket motsvarar 670 kg koldioxid eller kwh. Effektivare transferbussar gav en bränslebesparing på 16 liter bränsle vilket motsvarar 48 kg koldioxid eller 156 kwh. Trafikantveckan i Sunne Trafikantveckan i Sunne tillfrågades eftersom det var svårt att hitta ett andra evenemang förutom Riders Trophy i Värmland att jobba med. Skjutsgruppen som jobbat från projektets sida med evenemanget har arbetat med marknadsföring och informationsspridning samt att sätta upp skjutsgruppen kring evenemanget. Informationsmöten istället för evenemangsarbete I Gävle och Dalarna samt i Östergötland hade man ännu inte i slutet av sommaren lyckats knyta något evenemang till projektet. Projektledaren Katarina Bååth föreslog då att man istället för praktiskt arbete med två evenemang vardera skulle arbeta med att sprida bred information till evenemangsbransch, kommuner samt idrotts- och kulturliv i sina respektive regioner. Denna idé förankrades med Energimyndigheten och sattes sedan i verket. Den 18 november höll Energikontor Östra Götland ett informationsmöte. Ett trettiotal aktörer hade bjudits in varav endast tre personer deltog trots att mycket tid lagts från energikontorets sida på att försöka få dit arrangörerna. På mötet deltog Simon Strandvik som är konsult och med ett förflutet på Håll Sverige rent där han arbetat med just miljömärkning av evenemang. Simon deltog också på Gävle-Dala energikontors informationsträff 27 november där 16 personer deltog från olika aktörer. Fokus på de båda mötena var transporter. Gävle-Dala energikontor upplevde att de fick en mycket bra dialog på sitt informationsmöte med branschen och att ett frö såddes till fortsatt arbete tack vare mötet. Även Energikontor Östra Götaland var trots få deltagare nöjda eftersom de tror att deras ihärdigande mailande och ringande till arrangörer i Östergötland kan ge ringar på vattnet i framtiden.

7 7 Spridning och kommunikation En text om projektet har tagits fram och lagts ut på alla deltagande energikontors webbplatser. Vissa projektdeltagare har gått ut med information lokalt till medier om projektet vilket resulterat i pressklipp, detta gäller till exempel Karlskoga Motorsportvecka. Pressmeddelande om projektet skickades ut vid dess start och i samband med att de flesta evenemang som skulle delta var klara. Vi planerar att skicka ut ytterligare ett pressmeddelande med information om projektets resultat i januari För att nå ut ännu bredare med informationsinspridningen har vi samlat cirka 180 e-postadresser till arrangörer, branschorganisationer, idrotten, kulturorganisationer, destinationsbyråer och till dessa skickat ut två elektroniska nyhetsbrev. Vi planerar att skicka ett sista nyhetsbrev med summering av projektets resultat i januari Nyhetsbrevet har ersatt den referensgrupp som projektet hade tänkt sig att skapa med branschfolk. Anledningen till att denna idé inte genomfördes var att projekttiden bedömdes som för kort för att starta upp en grupp. Vi skulle knappt ha kommit igång förrän projektet var tvunget att slutrapporteras och det är svårt att få externa personer att lägga tid och engagemang på att vara med i ett så kortsiktigt arbete. Projektet hade en egen session under transportfördjupningen på slutkonferensen för Uthållig idrott i Örebro 17 september Presentationen hölls av Terez Palffy från Energikontor Skåne, Madeleine Eriksson från Mikasa Challenge och Jeanette Andersson från SISU Idrottsutbildarna Örebro. Ett tjugotal personer lyssnade och diskuterade projektets erfarenheter. Utöver detta har alla projektledare och delprojektledare informerat om projektet i många olika sammanhang i sina regioner. Till exempel deltog Katarina Bååth på ett stort årligt evenemang som Örebroregionen har, Promotionbåten, i oktober och höll i en 40 minuter lång session om projektet. Cirka 30 personer deltog. Uppdatering av beräkningsverktyg Det nya beräkningsverktyget (bilaga 3) blev klart i juli tillsammans med uppdaterade och förbättrade instruktioner (bilaga 4) och lades direkt ut på projektets hemsida på Energikontoret Regionförbundets webbplats. Detta är förändringarna som är gjorda utifrån den förra versionen: Utsläppssiffror från NTM har uppdaterats samt kompletterats med energianvändning i kwh för de olika transportslagen. Uträknade utsläpp av CO2 i beräkningsmodellen presenteras i kg istället för ton. I föregående version hämtades uppgifter om genomsnittlig bränsleförbrukning och utsläpp från totala fordonsflottan från Bilindex. Då Bilindex utgår från officiella värden från fordonstillverkarna, motsvarar de inte verklig förbrukning. Därför har uppgifterna i den här versionen istället hämtats från Handbok för vägtrafikens luftföroreningar och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. Samtliga variabler i beräkningsunderlaget har uppdaterats med förklarande uträkningar. En ny variabel för inmatning av genomsnittssträcka har adderats till beräkningen för besökares lokalresor. En ny flik för arrangörens resor har adderats med beräkningar av utsläpp för både personal och godstransporter. Personalens/funktionärers parkeringsbehov har adderats till trängselberäkningarna. Dessutom har det tillkommit en beräkning av parkeringsbehovet för cyklar.

8 8 Ett nytt diagram med visualisering av arrangörens utsläpp finns under fliken för grafiskt resultat. En ny sektion för godstransporter har tillkommit under fliken beräkningsunderlag med exempelbilder på olika fordonstyper. Ny idéskrift Idéskriften från 2012 har gjorts om rejält både till utformning och innehåll och tryckts i ny upplaga om exemplar då den gamla upplagan i princip är slut. Idéskriften har utformats ännu tydligare som en handbok för arrangörerna i denna version. Skriften kommer att spridas brett i januari 2015 och gå att beställa från Energikontoret Regionförbundet Örebro kostnadsfritt. Måluppfyllelse Nedan följer en diskussion om hur vida projektets mål har uppfyllts: Öka arrangörernas kunskap och motivation till att arbeta med transportfrågor. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras kunskap om hållbara transporter vid evenemang. o Minst 75 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att projektet har ökat deras motivation/anse att det är viktigt att arbeta med hållbara transporter vid evenemang. Kocky & Partners har i sin utvärdering av projektet frågat de 14 projektledarna och delprojektledarna om de anser att de har ökat sin kunskap om hållbara transporter vid evenemang och om de ökat sin motivation. Samtliga, 100 procent anser detta. Målet är alltså uppnått. Arbeta praktiskt med tio evenemang o Arrangörerna i projektet ska tillsammans genomföra minst 20 åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara transporter kring sitt evenemang o Minst 75 procent av arrangörerna ska anse att de kommer att fortsätta att arbeta med transporter på ett hållbart sätt även när projektet är slut. Målet om att arbeta med tio evenemang har inte nåtts. Projektet har arbetat med sju evenemang. Dock har de sju evenemangen tillsammans genomfört 21 åtgärder så detta mål är uppnått. Samtliga arrangörer avser att fortsätta arbeta med transportplaneringsfrågorna i framtiden. Målet om 75 procent är alltså uppnått. Utveckla och förfina den tidigare framtagna idéskriften och dess råd. o Minst 90 procent av representanterna från arrangörerna i projektet ska tycka att idéskriften och dess råd har blivit bättre i version två än version ett. En ny version av idéskriften har tagits fram. Målet är uppnått. Dock har inte projektet lyckats utvärdera om arrangörerna i projektet tycker att idéskriften blivit bättre då den blev klar i december och intervjuerna med projektledarare och delprojektledare hölls i november. Sprida information om projektet och dess resultat. o Skicka minst tre pressmeddelanden under projektet målet är att dessa ska resultera i tio pressklipp. o Skicka information till kommuner och bransch via e-post minst två gånger under projektet.

9 9 o Webbinformation på samtliga projektdeltagares webbplatser. Målen är uppnådda. Det har dock varit svårt att veta om effekten, det vill säga tio pressklipp har uppnåtts då vi inte har haft möjlighet att mediebevaka hela landet fullständigt. Utveckla och uppdatera beräkningsverktyget så att det till exempel innehåller möjligheten att beräkna interna transporter. Målet är uppnått. Ett nytt beräkningsverktyg fanns tillgängligt i juli. Projektledarens kommentar och förslag till fortsättning Trots att vi inte fick tag i tio evenemang att arbeta med så anser jag att projektet har varit både lyckat och intressant. Det har varit spännande att arbeta med frågorna praktiskt och inte bara på ett teoretiskt plan som i det förra projektet. Potentialen är stor hos evenemangen. Det syns på de beräkningar som Koucky & Partners gjort. Och de evenemang som genomför åtgärder sparar inte bara bränsle och koldioxid utan får också andra positiva effekter som ett attraktivare evenemang, miljöprofil, mindre trängsel och smidigare varutransporter och logistik. Fler evenemang skulle alltså tjäna på att få upp ögonen för sina transportfrågor. Därför föreslår jag att ett framtida arbete skulle handla om att utbilda evenemangsarrangörer brett och föra ut de goda exempel som de två projekten tagit fram. Detta är också något som Koucky & Partners föreslår i sin utvärdering av projektet. Här skulle ett samarbete med idrottsrörelsen och kulturområdet vara mycket värdefullt. Energikontoret Regionförbundet Örebro kommer under den närmsta tiden titta på hur man skulle kunna lägga upp ett framtida utbildningsprojekt och vilken finansiering som kan finnas för detta.

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Projektledarens förord

Projektledarens förord Slutrapport Projektledarens förord På projektets slutkonferens i Örebro 17 september sade Krister Clerselius från Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundets råd för anläggningar och idrottsmiljöer

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Författare Anna Åhlgren Projektledare Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2 februari 2011

Läs mer

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Örebro, 2011-10-11 Författare: Katarina Bååth, Energikontoret Regionförbundet Örebro Om projektet Projektet har varit en förstudie med syfte att undersöka

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar Transportrådgivning Jamtland Cheer den 10 mars 2011 Närvarande; Jenny Jernström, Marina Gregorsson Allmänt Jamtland Cheer bildades 2009 då Östersund Cheerleading och Jamtland Cougars gick samman till en

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27

Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27 Underlag till referensgruppens möte 2015-01-27 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm ELLER via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 Närvarande: Anna Mybeck, Lerums kommun Lina Hjorter, Härryda

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 DISPOSITION Kort om Svennis Cup och dess utveckling Vad betyder Svennis Cup

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer