Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat"

Transkript

1 Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Örebro, Författare: Katarina Bååth, Energikontoret Regionförbundet Örebro

2 Om projektet Projektet har varit en förstudie med syfte att undersöka hur idrott, energikontor och andra intressenter kan arbeta tillsammans för att minska idrottsföreningars energianvändning, klimatpåverkan och kostnader från anläggningar och transporter. Projektet har pågått från 1 september 2010 till och med 15 oktober Projektnumret är Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Riksidrottsförbundet, RF, som är en paraplyorganisation för den svenska idrottsrörelsen har tre miljoner medlemmar fördelat på idrottsföreningar och korpklubbar. En rörelse med så många medlemmar och den typ av verksamhet som idrotten har innebär en påverkan på klimatet. I STIL2 angav Energimyndigheten 2008 att potentialen att minska energianvändningen idrottsanläggningar är upp till 35 procent på några års sikt. Idrotten innebär också ett stort resande. I en undersökning från RF och dåvarande Vägverket, numera Trafikverket, uppskattade 131 föreningar att de tillsammans åker cirka 6 miljoner personkilometer under ett år. Organisation Energikontoret Regionförbundet Örebro har lett förstudien. Projektledare har varit Katarina Bååth. Medlemmarna i projektgruppen har varit: Marina Gunnarsson från Energikontoret Jämtlands län, Roger Gunnarsson från Energikontor Sydost, Lena Gunnarsson från Energikontoret Skåne, Lucas Nilsson från Smålandsidrotten och Jonas Andersson från Örebro läns idrottsförbund. Medlemmarna i referensgruppen har varit: Peter Åslund från Energikontoret Regionförbundet Örebro, Rolf Jönsson från RF, Kristina Birath från Energimyndigheten, Ulf Pilerot från Trafikverket, Maria Strandberg från Svenska Golfförbundet, Joakim Eriksson från Bergslagens kommunalteknik och Magnus Kristiansson/Martin Englund från SKL. Projektmål Projektets mål/leveranser har varit: 1. En nulägesanalys av arbetet med energi- och klimatfrågor inom idrottsrörelsen. 2. En nulägesanalys av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrotten.

3 3. En sammanställning av goda exempel på framgångsrikt energi- och klimatarbete i idrotten samt spridning av detta. 4. Energikartläggning av åtta föreningsägda idrottsanläggningar och sammanställning av erfarenheter från detta. 5. Transportrådgivning i åtta idrottsföreningar och sammanställning av erfarenheter från detta. 6. En projektplan för fortsatt arbete med klimat- och energifrågor inom idrotten. Genomfört i projektet Nedan redovisas hur varje leverans har genomförts och resultatet av dessa: En nulägesanalys av arbetet med energi- och klimatfrågor inom idrottsrörelse Undersökningen genomfördes december 2010 till och med februari 2011 av undersökningsföretaget Markör. Undersökningen bestod av djupintervjuer med personer på de 13 specialidrottsförbund som har störst omsättning samt med ett specialidrottsdistriksförbund och fem föreningar. Viktiga frågeställningar i undersökningen var att få reda på hur specialidrottsförbunden arbetar inom sin idrott för att minska energianvändningen och sin klimatpåverkan, vad som driver arbetet och vad man behöver få för stöd för att jobba effektivt med dessa frågor i framtiden. Ett annat mål med undersökningen var att få fram goda exempel på framgångsrikt energi- och klimatarbete. Slutsatser Slutsatser från undersökningen är att de flesta specialidrottsförbund genomför något slags arbete inom sin idrott för att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan. Men vissa idrotter arbetar väldigt aktivt med frågan och andra mindre. Förbundens arbete kan delas upp i två delar: hur förbundet jobbar gentemot sina föreningar och hur man jobbar inom förbundet/kansliet med dessa frågor. För att få igång ett arbete i de förbund som inte just nu är så aktiva behöver man kunna visa på vad de har att vinna på ett arbete genom att visa på åtgärder som har ett snabbt och konkret resultat. På föreningsnivå måste energi- och klimatfrågorna paketeras väl för att få engagemang. Idrotten tror på samarbete mellan idrotter och mellan olika parter för att få ett framgångsrikt framtida arbete. Kommunerna, som är ägare av de flesta idrottsanläggningar och som också står för samhällsplaneringen i kommunerna; lyfts fram av idrotten som en väldigt viktig part i arbetet. SKL är en möjlig samarbetspartner för kommande projekt. Bilgagor Bilaga 1: Undersökningen Idrottsrörelsens arbete med energi och klimat

4 En nulägesanalys av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrotten Undersökningen genomfördes under hösten 2010 och avslutades i början av Den genomfördes som en webbenkät av Energikontoret Regionförbundet Örebro. Undersökningen delades upp i två delar: en enkät för energikontoren och en enkät för energi- och klimatrådgivarna. Samtliga 13 energikontor svarade på enkäten. Antalet energi- och klimatrådgivare som svarade på sin enkät var 57 stycken. Slutsatser Undersökningen visade att energikontoren har ganska lite erfarenhet att arbeta mot idrottsrörelsen. Några få exempel fanns på projekt bakåt i tiden bland annat kring solenergi och belysning. Energikontor Sydost och Energikontoret Östra Götaland var de enda två energikontor som hade aktuella projekt med idrotten när undersökningen genomfördes. Sedan undersökningen gjordes har Energikontoret Regionförbundet Örebro startat ett projekt tillsammans med Örebro läns idrottsförbund för att arbeta med föreningsägda anläggningar. Kontakter mellan idrotten och energikontor har även tagits i Gävle-Dalaområdet, i Sörmland och i Värmland. Det märks att intresset för att arbeta tillsammans inom området håller på att vakna. Energi- och klimatrådgivarna hade fler exempel på aktiviteter och som de själva hade genomfört eller arbete som de kände till inom sina kommuner. Exempelvis hade rådgivarna anordnat solvärmeseminarium för idrottsföreningar, hållit föredrag och gjort enkla energikartläggningar på idrottsanläggningar. Exempel på energi- och klimatarbete gentemot idrotten inom kommunerna som kom fram i undersökningen var till exempel kommunala idrottsanläggningar som renoverats eller byggts energismart, EPC-projekt och nya idéer kring att ersätta driftsbidrag till investeringsbidrag och att ge räntefria lån. Bilaga 2: Rapporten Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi En sammanställning av goda exempel på framgångsrikt energi- och klimatarbete i idrotten samt spridning av detta Undersökningarna i början av projektet genererade en hel del goda exempel på framgångsrikt energi- och klimatarbete inom idrotten. Energikontoret Regionförbundet Örebro sökte även exempel på Internet, till exempel i Naturvårdsverkets databas över KLIMP-åtgärder, genom mediebevakning, genom nätverk som SWEPOMM (ett nationellt nätverk inom Mobility Management), i rapporter och skrifter och genom kontakter som togs, till exempel med Kompetenscentrum för idrottsmiljöer. Allt eftersom förstudien började bli känd fick Energikontoret Regionförbundet även en hel del tips på goda exempel.

5 Totalt samlades cirka 60 goda exempel in som i sin tur delades upp i tre olika kategorier: föreningsutveckling och arbetssätt, anläggning och transporter. Utifrån de 60 goda exemplen på listan har Energikontoret Regionförbundet Örebro producerat 19 faktablad med de bästa exemplen samt checklistor och tips för praktiskt arbete som har kommit fram i projektet. Målgruppen för faktabladen är föreningar, special- och distriktsidrottsförbund, kommuner, energi- och klimatrådgivare samt energikontor. Faktabladen har samlats i en serie under vinjetten Uthållig idrott. Tre faktablad handlar om föreningsutveckling/arbetssätt, tio stycken handlar om anläggning och sex stycken om transporter. Faktabladen finns fria att ladda ner kostnadsfritt och att skriva ut på webbplatsen Faktabladen finns på Energikartläggning av åtta föreningsägda idrottsanläggningar och sammanställning av erfarenheter från detta Energikontor Sydost har inom förstudien, med stöd från övriga i projektgruppen arbetat fram en metod/ett tillvägagångssätt för att energikartlägga föreningsägda idrottsanläggningar. Metoden/tillvägagångssättet har utformats som en checklista. Checklistan finns något omarbetad som faktablad i faktabladsserien Uthållig idrott. Inom förstudien gavs rådgivning till åtta föreningar kring deras anläggningar utifrån checklistan. I rådgivningen ingick kontakt och möten med styrelser och andra kontaktpersoner samt en kartläggning av anläggningarna. Föreningarna som fick rådgivning var: IFK Borgholm fotboll utfördes av Energikontor Sydost Kalmarbygdens fältrittklubb ridsport utfördes av Energikontor Sydost Kalmars tennisklubb tennis utfördes av Energikontor Sydost Hässleholms GK golf utfördes av Skånes Energikontor Olympia - tennis och badminton utfördes av Skånes Energikontor OK Tisaren orientering utfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro Nitro Nora BS bandy utfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro IFK Strömsund flera idrotter utfördes av Jämtlands Läns Energikontor

6 Slutsatser Erfarenheterna från rådgivningen visar att föreningarna är mycket motiverade att arbeta med energi i sina anläggningar för att sänka sina kostnader men att de ofta saknar kunskap om hur man tar sig an frågan och startar ett arbete. Det finns stor efterfrågan på information och det är viktigt att visa tydliga besparingsexempel. Trots hög allmän motivation hos föreningarna bör man gärna skriva kontrakt med föreningarna när man går in i ett projekt med dem för att säkra upp att de slutför arbetet. Det är också bra att vara noggrann när man väljer förening så att man väljer föreningar som har hög motivation och kraft att gå in i arbetet. Det är viktigt att det blir kontinuitet i arbetet och att det etableras hos flera personer i föreningen. Energi- och klimatrådgivaren bör följa upp de inledande kontakterna och vara ett bollplank under lång tid för föreningen. En annan sak som förstudien uppmärksammat är att ägarförhållandena kring idrottsanläggningar ofta är väldigt komplicerade. En förening kan hyra en anläggning som kommunen äger och stå för hela energikostnaden men det är också vanligt att kommunen står för vissa kostnader och föreningen för andra eller att kommunen hyr en föreningsägd anläggning. Många föreningar har också trots att deras anläggningar omfattas av lagen om energideklaration inte gjort en sådan. Detta beror på att de i de flesta fall inte vet om att de omfattas av lagen. Information om detta behöver komma ut till föreningarna. Besparingspotential En del av denna leverans inom förstudien var att göra en uppskattning av hur många föreningsägda idrottsanläggningar det finns i Sverige för att utifrån detta göra en beräkning av besparingspotentialen. Detta har visat sig vara mycket svårt eftersom ingen vet hur exakt hur många föreningsägda idrottsanläggningar som finns i landet. En siffra som nämnts är att tio procent av alla idrottsanläggningar i landet är föreningsägda. Det är främst anläggningar inom fotboll, bandy, golf och ridsport som är föreningsägda medan simhallar, ishockeyanläggningar, friidrottsanläggningar och bollhallar till exempel så gott som alltid är kommunalägda. Men siffrorna och uppgifterna är mycket osäkra. Ett försök gjorde att beräkna potentialen för ishallar inom förstudien utifrån energikartläggningen på IFK Strömsunds ishall Dunderhallen som bedömdes kunna spara kwh per år genom installation av en luft-luftvärmepump i den del av byggnaden som är café. Om man räknar att 90 procent av ishallarna i landet har eget café så finns det 310 liknande ishallar i landet. Då skulle besparingspotentialen i dessa hallar vara totalt 1,5 GWh år om de kan göra samma åtgärd som Dunderhallen. Detta blir ju dock missvisande då det inte är säkert att alla dessa ishallar har samma problematik som Dunderhallen har i sitt café. Underlaget är för lite för att göra bedömningar av energibesparingspotential. Då är det bättre att titta på de

7 större studier som gjorts av till exempel Energimyndigheten genom STIL 2 eller projektet Stoppsladd som gjorde inventering av 100 ishallar. Om dessa två studier slås samman är besparingspotentialen i Sveriges ishallar 123 GWh per år vilket motsvarar uppvärmning av närmare villor. Detta ger en mer rättvisande bild än att göra bedömningar utifrån denna mycket begränsade förstudie. Inom förstudien har också gjorts en uppskattning av hur mycket energi de 80 golfklubbar som finns i Skåne kan spara utifrån den kartläggning som gjordes på Hässleholms GK:s anläggning. Anläggningen bedömdes kunna spara cirka 25 procent av sin energianvändning det vill säga kwh per år. De 80 golfklubbarna i Skåne skulle alltså ha en gemensam besparingspotential på MWh per år. Olympiahallen i Skåne bedömdes ha en besparingspotential på 117 MWh per år dvs 14 procent av energianvändningen. Olympiahallen är dock en stor anläggning som inte är representativ för de cirka 90 tennisklubbar och 30 badmintonklubbar som finns i Skåne. Energikontoret Skåne anger dock att en rimlig gemensam besparingspotential för skånska tennis- och badmintonanläggningar är runt MWh per år. Bilagor Bilaga 3: Rådgivningsprotokoll från IFK Borgholm Bilaga 4: Rådgivningsprotokoll från Kalmarbygdens fältrittklubb Bilaga 5: Rådgivningsprotokoll från Kalmars tennisklubb Bilaga 6: Rådgivningsprotkoll från Hässleholms GK Bilaga 7: Rådgivningsprotokoll från Olympia Bilaga 8: Rådgivningsprotokoll från OK Tisaren Bilaga 9: Rådgivningsprotokoll från Nitro Nora BS Bilaga 10: Rådgivningsprotokoll från IFK Strömsund Bilaga 11: Besparingspotential ishallar Bilaga 12: Besparingspotential golfklubbar i Skåne Bilaga 13: Besparingspotential tennis- och badmintonklubbar i Skåne Transportrådgivning i åtta idrottsföreningar och sammanställning av erfarenheter från detta Energikontor Sydost har inom förstudien, med stöd från övriga i projektgruppen arbetat fram en metod/ett tillvägagångssätt för att ge transportrådgivning till idrottsanläggningar. Metoden/tillvägagångssättet har utformats som en checklista. Checklistan finns något omarbetad som faktablad i faktabladsserien Uthållig idrott.

8 Inom förstudien genomfördes sju aktiviteter riktade mot idrottsföreningar och deras transporter. Dessa aktiviteter var: Resepolicyprojekt med 20 föreningar i Kalmar kommun genomfördes av Smålandsidrotten Transportrådgivning Olympia tennis och badminton - genomfördes av Energikontor Skåne Reseundersökning Olympia samt beräkning av klimatpåverkan från arrangemang - tennis och badminton genomfördes av Energikontor Skåne Transportrådgivning Hässleholms GK golf genomfördes av Energikontor Skåne Reseundersökning Örebro HC samt beräkning av klimatpåverkan från arrangemang hockey genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro Reseundersökning LIF Lindesberg samt beräkning av klimatpåverkan från arrangemang handboll genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro Transportrådgivning - IFK Strömsund - flera idrotter genomfördes av Jämtlands Läns Energikontor Transportrådgivning Jämtland Cheer cheerleding genomfördes av Jämtlands Läns Energikontor Slutsatser Föreningarna är inte lika motiverade att jobba med sina transporter som med sina anläggningar. Fler argument krävs än miljö och ekonomi till exempel aspekter på trafiksäkerhet och klubbgemenskap. Föreningarna upplever också att det är svårare att ta tag i transportfrågorna än frågorna som rör energi på anläggningar eftersom de har än mindre kunskap inom detta område. Man bör alltså skilja på transportrådgivning och anläggningsrådgivning i rådgivningen till en förening. Att föreningen gör en resepolicy är en bra start på transportarbetet. Likaså att väva in dessa frågor i större policyprojekt såsom programmet Säker och trygg förening som drivs inom idrotten. Att göra en reseundersökning, så som förstudien gjort, av ett större evenemang på tre platser i landet är ett bra och nödvändigt sätt när man ska starta upp ett arbete inom området publiktransporter. Transportrådgivning tjänar också på att delas upp i underområden då det blir mer lätthanterligt. Dessa underområden kan vara resor till daglig träning, resor till tävling och publikens transporter. Förstudien bedömer att det finns stor energieffektiviseringspotential inom området eftersom det är väldigt obearbetat.

9 Vidare kan förstudien konstatera att kommunerna har ett stort ansvar för att etablera anläggningar på bra platser och på så sätt underlätta tillgängligheten till dem och minska resandet. Även idrotten själv kan man minska resandet genom smart planering av spelscheman och tävlingar. Bilagor Bilaga 14: Resepolicyprojekt Kalmar kommun Bilaga 15: Transportrådgivning Olympia Bilaga 16: Reseundersökning Olympia Bilaga 17: Transportrådgivning Hässleholms GK Bilaga 18: Reseundersökning Örebro HC samt reseundersökning LIF Lindesberg Bilaga 19: Transportrådgivning IFK Strömsund Bilaga 20: Transportrådgivning Jämtland Cheer En projektplan för fortsatt arbete med klimat- och energifrågor inom idrotten Ett viktigt underlag för att arbeta fram projektplanen i denna leverans har varit de två heldagsworkshop som förstudien har anordnat. I dessa deltog projektgruppen och referensgruppen. Vid dessa tillfällen diskuterades projektets leveranser och fortsatt arbete ingående och utifrån olika synvinklar. Slutsatser kring organisation av fortsatt arbete Vid framtida arbete är samarbete mellan energikontor och energi- och klimatrådgivare, idrotten och kommunerna viktigt. Energikontor och energi- och klimatrådgivare är kompetensbärare, idrotten är brukare och ägare och kommunerna är ägare samt finansiärer. I förstudien har samarbetet med idrotten skett genom distriktsidrottsförbunden, detta samarbete har fungerat mycket bra. När man ska arbeta med föreningarna direkt är det därför förstudiens erfarenhet att det är bäst att gå igenom distriktsidrottsförbunden som har god kännedom om föreningarna regionalt och jobbar med alla idrotter. På så sätt kan man nå samordningsvinster. För de mest energikrävande idrotterna bör man kraftsamla i egna projekt eller aktiviteter. Detta kan till exempel vara projekt kring konstgräsplaner, simhallar, andra större anläggningar eller transportkrävande idrotter där man till exempel behöver transportera utrustning. Slutsatser kring strategi och paketering Idrottsföreningarna har många frågor på dagordningen. Det kan till exempel vara ledarskapsutveckling, jämställdhet och integration. För att energi- och klimatfrågorna ska kunna komma på föreningarnas dagordning bör de paketeras mycket väl så att det är lätt att starta ett arbete. Det är viktigt att visa på goda exempel och vilken nytta ett energi- och klimatarbete har i form av till exempel besparingar eller good-will.

10 När man marknadsför energi- och klimatfrågorna gentemot föreningarna kan det också vara värdefullt att lyfta fram mervärdet av att en förening jobbar med dessa frågor. Det är lättare att rekrytera ledare, deltagare och sponsorer till en förening som engagerar sig i denna typ av viktiga frågor. Det är viktigt att presentera argument för energi- och klimatarbete för föreningarna. Bollen att sätta igång arbetet måste dock ligga hos föreningarna eftersom det är en framgångsfaktor att arbetet är frivilligt och efterfrågestyrt. Beteendefrågor bör ingå i all rådgivning. Att påverka barn och unga genom idrotten har också lyfts som en möjlighet för effektiv beteendepåverkan. Slutsatser kring finansiering Att det finns bra möjligheter till finansiering är väldigt viktigt för att föreningarna ska kunna genomföra energiåtgärderna. Föreningarna kan idag få bidrag till energiåtgärder genom RF och i vissa fall genom kommunerna men det är svårt för en förening att till exempel få banklån. Inom vissa idrotter finns samarbeten med sponsorer och bransch som kan ge stöd. Det krävs också finansiering för att driva projekt inom området. De medel som finns på regional nivå är till exempel regionala utvecklingsmedel, medel från landstinget eller länsstyrelsen. Man kan också söka pengar på nationell nivå, till exempel från Energimyndigheten eller andra myndigheter och på EU-nivå genom olika EU-projekt. Fortsatt arbete efter förstudien Energikontoret Regionförbundet Örebro föreslår utifrån förstudien och dess slutsatser att arbetet går vidare på följande sätt: Start av nytt projekt Uthållig idrottsförening Vi föreslår att FSEK - Sveriges regionala energikontor och RF med stöd från Energimyndigheten, Vägverket, SKL och andra intressenter startar ett nytt projekt. Arbetsnamnet för projektet är Uthållig idrottsförening.. Förlagorna till projektet är projektet Energismart idrottsförening som nu körs på flera olika ställen i landet, utbildningsmaterialen Säker och trygg förening och Klimatsmart förening som getts ut av SISU Idrottsutbildarna samt programmet Uthållig kommun som drivits för kommunerna av Energimyndigheten. Målgruppen för Uthållig idrott är idrottsföreningar i landet. Projektet ska skapa ett nationellt utbildningsprogram inom energi och klimat för dessa. Utbildningsprogrammet ska innehålla aktiviteter inom fyra olika block. Nedan listas dessa samt lämpliga aktiveter för föreningarna att arbeta med inom varje block:

11 Föreningsutveckling: Utbildning för styrelsen i att styra och leda energi- och klimatarbete. Göra miljöpolicy. Göra energi- och klimatplan. Genomföra och hitta finansiering för energi- och klimatåtgärder. Anläggningar: Energikartläggning av föreningens anläggning och skriva energiplan. Arbeta med energieffektiviseringsåtgärder i sin anläggning. Möjligheter med förnybara energikällor i sin anläggning. Räkna på lönsamhet för energiåtgärder i sin anläggning. Transporter: Göra resepolicy. Effektivisera resande och främja samåkning. Arbeta med att öka antalet resor med cykel och kollektivtrafik till träning och matcher, t.ex. anordna tävling liknande Klimatmatchen som körts av Brommapojkarna. Arrangemang: Arbeta med energianvändning och klimatpåverkan vid arrangemang. Arbeta med att publikens resor. Projekt kring uppvärmda konstgräsplaner Antalet uppvärmda konstgräsplaner ökar i landet på grund av ökade krav på denna nya typ av året-runt-anläggningar och behov inom fotbollen som är Sveriges största idrott med många utövare. Det finns ganska lite kunskap om hur man anlägger och driftar en konstgräsplan på ett energieffektivt sätt. Förstudien ser därför att detta är ett lämpligt område att göra insatser inom. Förstudien har varit kontakt med Svenska Fotbollsförbundet. De har kartlagt alla egna konstgräsanläggningar på elitsidan men skulle vilja starta ett projekt där man undersöker fler befintliga planer. Tillsammans med företaget Energianalys planerar fotbollsförbundet att starta ett projekt för att kartlägga konstgräsplaner i Sverige och hitta alternativa lösningar. Ett annat syfte är att få fram siffror och nyckeltal på hur mycket energi konstgräsplanerna egentligen förbrukar. Förbundet ställer sig mycket positiv till ett samarbete med till exempel de svenska energikontoren i ett framtida projekt. Man avser att söka projektmedel hos Energimyndigheten för projektet. Projekt kring belysning Ett annat område som förstudien har uppmärksammat som energikrävande och som samtidigt spänner över både flera idrotter samt berör både förenings- och

12 kommunalägda anläggningar är belysning. Idrotten använder mycket belysning både inne och ute och även där ökar kraven på att ljusets kvalitet är bra. I att få till ett belysningsprojekt inom idrotten ser förstudien möjligheter till samarbete med belysningsbranschen. Även SKL bör involveras i ett arbete av detta slag. Förstudie publikens resor Energikontoret Regionförbundet Örebro driver just nu en förstudie kring publikens resor. I förstudien ska 20 stora idrotts- och kulturevenemang undersökas och målet är att visa energieffektiviseringspotential och möjligheter till minskad klimatpåverkan för publikens resor. Inom förstudien ingår också att ta fram goda exempel och en beräkningsmodell för publikens resor för arrangörer. Övrigt arbete För att minska idrottens energianvändning och klimatpåverkan krävs förutom dessa konkreta projekt även arbete med att påverka samhällets planering för att öka förutsättningarna för idrottsföreningarna att göra rätt. Detta arbeta bör drivas av RF, Energimyndigheten, Trafikverket, andra relevanta myndigheter så som Boverket samt SKL. Bilagor Bilaga 21: Projektplan Uthållig idrottsförening Måluppfyllelse Förstudiens mål har varit att undersöka hur idrott, energikontor och andra intressenter kan arbeta tillsammans för att minska idrottsföreningars energianvändning, klimatpåverkan och kostnader från anläggningar. Förstudien har nått sina mål genom de sex leveranser som har redogjorts för ovan. Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport och slutrekvisition kommer att lämnas in till Energimyndigheten senast 15 december 2011.

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Tillsammans Åtta energikontor: Energikontor Sydost Energikontoret Regionförbundet Örebro Energikontoret Skåne Energikontoret Värmland Energikontoret Östra Götaland

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Författare Anna Åhlgren Projektledare Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2 februari 2011

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy Vision och övergripande mål Idrottsrörelsens vision för en hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

Läs mer

Projektledarens förord

Projektledarens förord Slutrapport Projektledarens förord På projektets slutkonferens i Örebro 17 september sade Krister Clerselius från Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundets råd för anläggningar och idrottsmiljöer

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Energikontor Värmland

Energikontor Värmland Energikontor Värmland Olof Edén, Projektledare Regionalt kunskapscentrum för energifrågor Vi arbetar på Energikontoret Dag Hallén verksamhetsledare Pia Gustavsson informatör Siv Jansson projektledare Olof

Läs mer

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6.

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. Energikontor Värmland 7. Energikontor Region Örebro län

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Resultaten från BEE EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Samverkansforum för ett energieffektivt näringsliv = Industridialogen Kartläggning av möjliga

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne

Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning. 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Proeff III PROjekt för EnergieFfektivisering till Företag genom tillsyn och rådgivning 2014-11-25 Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne Detta har hänt I Skåne har vi drivit projekten PROEFF I, PROEFF

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011

Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 Genomgång av Hesslegårdens GK Hässleholm 1 februari 2011 inom projekt Förstudie -idrott, energi och klimat. 1. Allmänt Hesslegårdens GK på Kommendörgatan 15 i Hässleholm är föreningsägd och funnits sedan

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO Protokoll Nämnden för energi och klimat Plats och tid: Regionförbundet Örebro 2013-09-06 kl 09.15 11.45 Närvarande: Björn Eriksson(s), ordförande Bo Rudolfsson(kd), vice ordf Ingegerd

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Vi erbjuder flera olika typer av stöd. Både för ditt företag och för en hållbar framtid. Vilket stöd som

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport 2013-06-28 1 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar Transportrådgivning Jamtland Cheer den 10 mars 2011 Närvarande; Jenny Jernström, Marina Gregorsson Allmänt Jamtland Cheer bildades 2009 då Östersund Cheerleading och Jamtland Cougars gick samman till en

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2

Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2 1 Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2 Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2014-12-29 2 Bakgrund Evenemang har en stor energianvändning och klimatpåverkan

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200781 Sammanfattande beskrivning Projektet är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen i Skåne tillsammans

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA

G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA G. STRATEGI 2020, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH EKONOMISKA RIKTLINJER (p.10) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

Verksamhetsplan Energirådgivning 2013

Verksamhetsplan Energirådgivning 2013 Verksamhetsplan Energirådgivning 2013 2(11) Denna verksamhetsplan gäller för Energi- och klimatrådgivningen i 2013... 3 Budget... 3 Organisation... 3 Kompetensutveckling... 3 Energi och klimatplanen...

Läs mer

Rapport förstudie Eventkompetens

Rapport förstudie Eventkompetens FOTO: Ulf Bond Rapport förstudie Eventkompetens Innehåll: Bakgrund sid 3 Samverkan vid evenemang sid 4 Idrottsevenemang sid 4 Kommuner sid 5 Näringsliv sid 5 Kulturevenemang sid 6 Sammanfattning sid 7

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Slutrapport. Energieffektiva Bostadsrättsföreningar. Diarienummer: Projektnummer:

Slutrapport. Energieffektiva Bostadsrättsföreningar. Diarienummer: Projektnummer: Slutrapport Energieffektiva Diarienummer:2012-008451 Projektnummer: 37093-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Kungsgatan 43 Postnummer/Ort 632 20 Eskilstuna Projektledare (förnamn,

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad ''/>//; i»^«.«-* Centrum Kompaniet B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Centrumkompaniet i Stockholm AB Marcus Göpel, 061213

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mats Helander 2016-11-24 Dnr: TSN 2015-190 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB Energikontoret Östra Götaland AB startade

Läs mer

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen

Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Projektnamn: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag i ÖMS regionen Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200342 Sammanfattande beskrivning I Östra Mellansverige finns stor potential

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10 Energieffektiva småföretag Slutrapport 2014-07-10 Länsstyrelsens Dnr 420-7714-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning..... 3 Syfte....... 3 Verksamhetsmål... 3 Genomförande... 4 Resultat... 6 Erfarenheter

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet

Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet Samverkan med nationella myndigheter LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Miljötillsyn - energi Genom Miljösamverkan Sverige medverka i

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Nu drar årets insatsprojekt igång

Nu drar årets insatsprojekt igång 1 (7) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Morgan Dahlman Nu drar årets insatsprojekt igång Det valda insatsprojektet handlar om timersstyrning av drickakylar, vilket

Läs mer

Regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro Regionförbundet Örebro Idrottsrörelsens arbete med energi och klimat Februari 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport idrottens energi- och klimatarbete Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan

Energieffektiva företag i samverkan Energieffektiva företag i samverkan Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder ca 75-100 GWh (Fjärrvärme, gas,

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

REGIONALA ENERGIKONTOR OCH LOKALT KLIMATARBETE II

REGIONALA ENERGIKONTOR OCH LOKALT KLIMATARBETE II Till Statens Naturvårdsverk 106 48 Stockholm REGIONALA ENERGIKONTOR OCH LOKALT KLIMATARBETE II SLUTRAPPORT AV PROJEKTET 2010-12-15 Sammanfattning Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (F.S.E.K.) har

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2144/Ee Yttrande över Energimyndighetens rapport Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Bakgrund

Läs mer

Ett riktigt bra samarbete pågår

Ett riktigt bra samarbete pågår Ett riktigt bra samarbete pågår BeLivs med Axfood Kommunala energi- och klimatrådgivare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut K-Konsult Contento Energikontoret Regionförbundet Örebro Energimyndigheten

Läs mer

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne Energikontoret Skåne HUT Skåne Spara & Slösa strategiska vägval i klimatförändringens tid Jon Andersson, 23 april 2008 Energikontoret Skåne Bildades 1998 Enhet inom Kommunförbundet Skåne Egen styrgrupp

Läs mer

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp Organisation under planoch byggperioden Prtojektgrupper Bolagsstyrelse ** Medlemmar IFK Strömsund Projektledare Styrgrupp *** IFK Strömsund HS Sektioner Referensgrupp * Övriga huvudintressenter Idrottsverksamhet

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer