Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) Forskningsmiljön Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) startades i januari 2011 som en ny miljö i institutionen IPS. Forskningsmiljön består av de forskare som har sitt intresse i frågor som rör lärares och skolledares professionella utveckling och ledarskap samt hur detta organiseras men också hur det styrs genom politiska beslut och reformer. 1. Medlemmar i forskningsmiljön Forskare i miljön är: professor Karin Rönnerman, professor emeritus Rolf Lander, docent Ulf Blossing, doktorerna Anette Olin, Liisa Uusimäki, Maria Jarl, Margaretha Milsta, Marie Wrethander, Magnus Levinsson samt adjunkt Jan Nylund. Till gruppen knyts också tolv doktorander som handleds av någon av forskarna. Inom forskningsmiljön finns 13 doktorander. Lill Langelotz, Lena Tyrén, Zahra Bayati, Leon Plomp, Lisbeth Gyllander, Charlotte Arkenback-Sundström (handleds av Karin Rönnerman). Ellinor Dyne (handleds av Karin Rönnerman och Marie Wrethander). Monica Nyvaller, Elsi-Brith Jodal (handleds av Rolf Lander). Mette Liljenberg, Daniel Nordholm (handleds av Ulf Blossing,). Jaana Nehes (handleds av Ulf Blossing och Anette Olin). Lars Franson (handleds av Margaretha Milsta) Professorer Docenter Doktorer Adjunkter doktorander Forskning a) Forskningsfokus Forskarna i miljön ägnar sig åt frågor som rör lärares och skolledares professionella utveckling och ledarskap samt hur detta organiseras men också hur det styrs genom politiska beslut och reformer. Teoretiskt arbetar några med organisationsteorier dit den skandinaviska nyinstitutionella teorin är inkluderad. Andra forskare fördjupar sig i teorier om praktik och använder sig här av det ramverk kallat Practice Architechture som utarbetas i samarbete med forskare i Australien. Ett begrepp som kopplas till lärares professionella utveckling är professional learning communities. Empiriska studier pågår kring hur dessa formas och hur lärare använder sig av dem för att gemensamt diskutera och förändra praktiken för utveckling och lärande bland barn och elever. b) Forskningsprojekt bidrag Internationellt nätverk, Pedagogy, Education, Praxis Projektledare: Karin Rönnerman Deltagare: från IPS Anette Olin, Karin Rönnerman, Ulf Blossing, Liisa Uusimäki, Ingrid Henning Loeb, Gun-Britt Wärvik samt forskargrupper vid Charles Sturt University, Australien, Universitetet i Tromsø, Norge, Åbo Akademi, Finland, Utrecht University of Applied Sciences, Holland, Sheffield University, England och universitet i Colombia. Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013:

2 Att organisera för skolframgång Projektledare: Maria Jarl Deltagare: Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013: Teacher Agency and Learning in Educating Science (TALES) Projektledare: Per-Olof Wickman, Stockholms universitet Deltagare: vid IPS Anette Olin ca 30% Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013: Utvärdering av processledare i Helsingborg Projektledare: Anette Olin, Ulf Blossing, Rolf Lander. Sker i samarbete med doktoranderna Jaana Nehez och Lisbeth Gyllander. Finansieras av Helsingborgs kommun. Totala medel för : därav 2013: Forskningscirkel om kvalitetsarbete i förskolan med rektorer i en kommun Projektledare: Anette Olin Cirkeln är inriktad mot kvalitetsarbete i förskolan och bygger på tidigare samverkan. Finansieras av Varbergs kommun. Totala medel för 2013: Forskningscirklar om relationsarbete i skolan för att stödja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Projektledare: Marie Wrethander Cirkeln riktar sig till både all personal på 7 skolor i ett Skolområde och specifikt till 40 personal på fritidshem och 20 personal som ingår i EHT eller likabehandlingsteam etc, som blir något slag av förändringsagenter på sina skolor. Totala medel för , varav 2013: Forskarutbildning a) Disputationer 2012 Lena Tyrén disputerade i juni 2012 b) Ansvar för forskarutbildningskurser Karin Rönnerman Researching Professional Practice opening communicative spaces, 7,5 hp i samarbete med Australien och PEP-nätverket. Gavs i Tromsø Ulf Blossing Organisation och ledarskap för skolutveckling, 7,5 hp Margaretha Milsta och Ulf Blossing - Utbildningsreformer för svensk skolutveckling, 7,5 hp Förutom ovanstående kursledarskap har medlemmar ur miljön presenterat sin verksamhet vid forskarutbildningens introduktionskurs och i det internationella mastersprogrammets IMERs första kurs. 2

3 4. Seminarieverksamhet De tvärinstitutionella SKUT-seminarierna leds av Ulf Blossing. Seminarierna samlar en gång i månaden intresserade forskare och doktorander från hela fakulteten. Under 2013 diskuterades texter i relation till förändringsarbeten i skolan. Aktionsforskningskollegiet leds av Karin Rönnerman med Lill Lagelotz som sekreterare. Kollegiet samlar intresserade forskare och praktiker en gång i månaden. Inbjudna föreläsare och seminarierna knyts dessutom till undervisningen i Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA). Under 2013 genomfördes sju seminarier under temat Aktionsforskning i praktiken. Kollegiet anordnade också den nordiska konferensen NORALF i september med ca 100 deltagare (lärare, skolledare, utvecklingsledare) från de nordiska länderna. Verksamheten för kollegiet redovisar egen årsberättelse. 5. Internationellt arbete a) Konferensdeltagande Medlemmar i forskningsmiljön deltog i symposium på AARE konferensen i Sydney 2012 samt i ECER konferensen i Cadiz 2012 (se publikationsbilagan, bilaga B). b) Nätverk Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning (NNAF). Nätverket bildades 2004 och innefattar universitet i Tromsø och Åbo Akademi i Finland. Karin Rönnerman är en av tre koordinatorer. Nätverket ordnar en konferens varje år (vartannat år i Tromsø och vartannat i Göteborg). Under 2013 genomfördes konferensen i Göteborg. Många från forskningsmiljön deltog. Nätverket är kopplat till aktionsforskningskollegiet. Nätverket påbörjade skrivandet av en antologi med namnet Lost in practice - Transforming Nordic educational action research med Rönnerman som en av redaktörerna. Pedagogy, Education, Praxis (PEP). Nätverket bildades 2005 och samlar forskargrupper från Norge, Finland, Sverige, Australien, Holland England och Canada. Karin Rönnerman är en av koordinatorerna för nätverket. Nätverket höll sitt årliga möte i Tromsø, Norge i oktober- november. Mötet avslutades med ett symposium på universitetet i Tromsø. Parallellt gav nätverket forskarutbildningskursen Researching Professional Practice: Opening Communicative Spaces, 7,5 hp. 22 doktorander deltog, varav tre från Australien. Nätverket deltog 2013 flera symposier på CARN-konferensen. Inom nätverket har ett flertal samproducerade artiklar publicerats under Educational Leadership. Maria Jarl ingår i NERAs nätverk. Nordnet och Nordic School Development and Transnational Tendencies. Ulf Blossing ingår i nätverket som under året arbetat med en antologi med The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Nätverket för praktiknära forsknings och forskningsnära praktik i Väst. Forskningsmiljön startade ett nätverk för att ha kontakt med olika kommuner som man samarbetar med. Planen är att två dialogkonferenser ska genomföras varje år. Olika kommuner tar ansvaret för upprättandet och planering av dialogkonferensen. I juni ansvarade Göteborgs stad och ca 70 lärare/skolledare deltog. 3

4 c) Internationella gäster Under 2013 besöktes IPS och forskningsmiljön av forskarna från Australien som ingår i PEPnätverket. 6. Planer 2014 De planer som finns inför 2014 är att en översyn av flera mindre forskningsmiljöer däribland PULO ska slås samman och bilda en större enhet. Vi ser det dock som viktigt att behålla de grupperingar som är produktiva och som leds av medlemmar i PULO exempelvis SKUT-seminarierna, aktionsforskningskollegiet och samarbetet med forskar ur PEP som ingår i PEP nätverket. Vidare arbetar miljön med att diskutera sig fram till en plattform, till vilken flertalet ansökningar ska relateras under Bland annat är en heldag med samtliga doktorander inplanerad i augusti. 7. Vision 2020 Under 2012 lanserade GU Vision 2020 som fakulteter och institutioner har att förhålla sig till. Handlingsplan och Verksamhetsplan har skrivits fram för IPS för Forskningsmiljön är nystartad och behöver tid för att lägga en god grund för en fördjupad verksamhet. Miljön är liten och därmed sårbar när medlemmar får andra administrativa uppdrag. Men, under de år som miljön funnits har den också visats sig stark genom dess mångsidiga uppdrag av forskning, utbildning och samverkan. Merparten av medlemmarna är under 60 vilket bådar gott för en hållbar uppbyggnad. Vi ser ändå ett starkt behov av att rekrytera fler forskare till miljön. Vi behöver förstärkning av forskare med inriktning mot ledarskap, med inriktning mot professionellt lärande samt mot organisationsutveckling. Detta är av yttersta vikt när nu medlemmar i miljön är involverade i att skriva fram en ansökan om ett framtida rektorsprogram till universitet. När det gäller doktorander är miljön relativt väl försedd men behöver tänka på att rekrytera nya doktorander som också kan stanna på institutionen efter disputation. Då avhandlingar utgör en viktig och betydande del av forskningsverksamheten menar vi att det är nödvändigt med en riktad ansökan av doktorander till miljön och dess forskningsfält. En sådan ansökan kan göra forskningsfält och forskningsfrågor synliga och få sökanden intresserade av miljön. När det gäller arbetsmiljön för deltagande forskare i miljön finns för närvarande fyra stycken i samma korridor. Här behöver vi satsa på att samla alla miljöns forskare på samma ställe och se till att möjligheterna till spontana möten och samtal förbättras. Vi ser även att forskarna i miljön är och kommer att vara delaktiga i utbildning på samtliga nivåer och redan idag bedriver en forskningsanknuten utbildning och en utbildningsanknuten forskning. Inom miljön har forskarna ett engagemang i samverkan med flera kommuner genom kortare eller längre uppdrag. Det webbaserat nätverk som skapades har varit framgångsrikt och en dialogkonferens genomfördes i Göteborg. När det gäller forskning ser vi att externa medel kommer att erhållas även framåt i tiden. Inför den kommande 5-årsperioden ingår ett omfattande projekt av två forskare i miljön. Ett större forskningsprojekt bedrivs inom det Nordiska nätverket för Aktionsforskning och inom det internationella PEPnätverket. Flera av forskarna är aktiva i dessa nätverk liksom flera av doktoranderna, viket bäddar för internationellt utbyte och nya kontakter. Fler forskningsansökningar behöver dock skrivas för att bygga upp forskningen kring miljöns centrala områden. 8. Övriga kommentarer relativt KAM Forskningsmiljön PULO verkar för att uppnå GU:s vision om en komplett akademisk miljö (KAM) genom sitt engagemang i: 4

5 utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Medlemmar i PULO är engagerade i utbildning på samtliga nivåer inom sitt specifika fält. Här kan nämnas två mastersprogram och kurser på forskarnivå. forskning genomförd genom externa medel och forskningsfinansierad tid, vilket är synligt i de publikationer som publicerats under året och de medel som erhållits från VR samverkan med skolor och kommuner. Medlemmar är engagerade i uppdragsforskning och uppdragsutbildning. De är också aktiva i att ge föreläsningar i och utanför den reguljära kursverksamheten. Om tre år ser vi en forskningsmiljö framför oss som är lokalmässigt samlad är utvidgad med fyra forskare inom miljöns områden har doktorander inom miljöns områden håller konferenser med tre års mellanrum med särskild inriktning mot ledarskap (rektorer, utbildningsledare), professionell utveckling (lärares lärande, samarbete och utveckling) och organisationsutveckling ingår i genomförandet av ett nytt rektorsprogram är involverade i utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå är involverad i samverkansprojekt med kommuner bedriver forskning inom miljöns specifika områden är involverad i internationella sammanhang genom konferenser och nätverk 9. Publikationslista 2013 Forskarna inom miljön har publicerats sig bättre än under Fullständiga publikationer en sammanställning i tabell 1. Forskningsmiljön har bland annat skrivit ett temanummer Skolutveckling och ledarskap för Pedagogisk forskning i Sverige 2013, 18 (2-3), samt ett kapitel i institutionens gemensamma publikation Pedagogikens janusansikte. Tabell 1: Sammanställning av publikationer för PULO, 2013 Artikel, refereegranskad vetenskaplig 12 Artikel, övrig 2 Bok med redaktör 1 Kapitel i bok 4 Kapitel refereegranskat 6 Konferensbidrag, refereegranskat abstract 9 Konferensbidrag, refereegranskat 2 Doktorsavhandlingar 2 Artikel, refereegranskad vetenskaplig Edwards-Groves, C. ; Rönnerman, K. (2013). Generating leading practices through professional learning. Professional Development in Education. 39 (1) s [Nr ] Rönnerman, K. ; Olin, A. (2013). Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] 5

6 Salo, P. ; Rönnerman, K. (2013). Teachers' professional development as enabling and constraining dialogue and meaning-making in Education for All. Professional Development in Education. 39 (4) s [Nr ] Blossing, U. (2013). Förändringsagenter för skolutveckling. Roller och implementeringsprocess. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Nordholm, D. ; Blossing, U. (2013). Designing temporary systems: Exploring local school improvement intentions in the Swedish context. Journal of educational change. Epub ahead of print [Nr ] Jarl, M. (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Wilkinson, J. ; Olin, A. ; Lund, T. et al. (2013). Understanding leading as travelling practices. School Leadership and Management (on-line publication) s [Nr ] Lander, R. (2013). Nyblivna lärares upplevda kapacitet i arbetet med eleverna varifrån kommer den?. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Langelotz, L. (2013). Teachers' Peer Group Mentoring - Nine Steps to Heaven?. Education Inquiry Vol. 4, No. 2, June 2013 pp [Nr ] Levinsson, M. ; Hallström, H. ; Claesson, S. (2013). Problem in developing formative assessment: A Physisteachers lived experiences of putting the ideas into practice. Assessment Matters. 5 [Nr ] Uusimaki, L. (2013). Empowering pre-service teacher supervisors perspectives: A relational-cultural approach towards mentoring. Australian Journal of Teacher Education. 38 (7) s [Nr ] Uusimaki, L. (2013). Teacher Education: Keeping up with the Finns?. International Higher Education and Learning Review. 3 (24 March 2013) [Nr ] Artikel, övrig vetenskaplig Lander, R. ; Rönnerman, K. (2013). Olika ingångar till skolutveckling. Introduktion till temanummer: Skolutveckling och ledarskap. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Rönnerman K. (2013). Fakultetesopponenten sammanfattar Wieland Wermkes avhandling - Development and Autonomy: Conceptualising teachers continuing professional development in different national contexts. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s Bok med redaktör Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik.. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Doktorsavhandling Levinsson, M. (2013). Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter.. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Tyrén, L. (2013). Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. ISBN/ISSN: [Nr ] 6

7 Kapitel i bok Lander, R. ; Blossing, U. ; Jarl, M. Milsta, M. Olin, A. & Rönnerman, K. (2013). Skolutveckling och differentiering för skolpersonalen. I I. Wernersson & I. Gerrbo (Red). Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Gothenburg Studies in Education 347. s Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN/ISSN: [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Autentiskt lärande i doktorandgemenskap. K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik. s Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Temaområdet Läraryrkets Praktik. K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik. s Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Frånberg, G-M. ; Wrethander, M. (2013). Nelly, the invisible girl. Invisible Girl "Ceci n'est pas une fille" i Frånberg, G-M, Hällgren, C, Dunkels, E. s. 7. Umeå: Umeå University. ISBN/ISSN: [Nr ] Kapitel refereegranksat Blossing, U. ; Söderström, Å. (2013). A School for Every Child in Sweden. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Dovemark, M. ; Imsen, G. et al. (2013). A school for all? Different Worlds: Segregation on the Basis of Freedom of Choice.. The nordic education model : 'a school for all' encounters neo-liberal policy /Ulf Blossing, Gunn Imsen, Lejf Moos editors. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Dovemark, M. ; Imsen, G. et al. (2013). A school for all? Different Worlds: Segregation on the Basis of Freedom of Choice.. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo- Liberal Policy.. Dordrecht: Springer. ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Nordic Schools in a Time of Change. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Schools for All: A Nordic Model. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Konferensbidrag, refereegranskat abstract Hardy, I. ; Rönnerman, K. ; Salo, P. (2013). Bildung and Educational Action Research: Recources for hope in neoliberal times. Paper presented at CARN conference, November 7-10, 2013, Tromsø, Norway.. [Nr ] Rönnerman, K. ; Salo, P. ; Lund, T. (2013). Study/research circles and dialogue conferences as communicative spaces. Paper presented within the Symposium: Enabling traditions and professional 7

8 constraints for fostering communicative spaces in participatory action research. CARN-conference November 7-10, 2013, Tromsø, Norway.. [Nr ] Rönnerman, K. (2013). The need for a critical eye in collaboration with practitioners when transferring practice through action research. Symposium presented at the CARN-conference November 7-10, 2013 Tromsø.. [Nr ] Rönnerman, K. (2013). Collaborating with Practitioners - Transforming Practices through Action Research, symposium at NERA, network 24. NERA conference, Reykjavik, 7-9 March [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. ; Bredmar, A-C. et al. (2013). Doktorander som kreativa brobyggare samtal om läraryrkets praktik ur ett nordiskt perspektiv, Paper presenterat på Högskolepedagogisk konferens vid Göteborgs universitet(hkg2013), 17 oktober [Nr ] Olin, A. (2013). The research circle as a means for long-term continuous partnership (the Swedish case). Paper presented within the symposium Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts, at the CARN-conference, Tromsö, November 7-10, [Nr ] Olin, A. ; Sjöberg, M. ; Ingerman, Å. et al. (2013). Enabling and constraining actions shaping a teacher-researcher collaboration, Paper presented within the symposium Using research insights to support teachers' learning and agency to teach science at the ESERA-conference, Larnaca, September 2-7, [Nr ] Blossing, U. ; Jarl, M. ; Andersson, K. (2013). Linking Theory to School Effectiveness and Improvement: Presenting a Framework for Analysing School Success versus Failure, European Conference on Educational Research, September 2013 Istanbul. [Nr ] Jarl, M. ; Andersson, K. ; Blossing, U. (2013). Success or Failure? A mixed method approach to school effectiveness research, European Conference on Educational Research 2013 Istanbul. [Nr Konferensbidrag, refereegranskat Uusimaki, L. (2013). "MENTOR WORKSHOP: BUILDING PARTNERSHIP BETWEEN SCHOOLS AND, ICERI 2013 Proceedings. s ISBN/ISSN: [Nr ] Uusimaki, L. ; Campbell, H. (2013). AUSTRALIAN PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT, ICERI 2013 PROCEEDINGS. s ISBN/ISSN: [Nr ] ] 8

Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)

Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) Årsberättelse 2012 Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) Forskningsmiljön Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) startades i januari 2011 som en ny miljö i institutionen

Läs mer

Curriculum Vitae: Karin Rönnerman

Curriculum Vitae: Karin Rönnerman Curriculum Vitae: Karin Rönnerman 1. Contact details Name: Karin Anette Rönnerman Date of Birth: 31st October 1952 Home address: Kristinedalsgatan 3, SE 442 30 KUNGÄLV, Sweden Office address: University

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master Program in Education with orientation towards Action Research 120 Higher

Läs mer

CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr

CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr Administration/organisation/doktorandrepresentant 2009-10--2010-06 Doktorandrepresentant

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA), 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) 120 högskolepoäng Nordic Master s Programme in Education with orientation towards Action Research 120

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg:

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg: Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Daniel Östlund, fil dr Universitetslektor i pedagogik inr specialpedagogik Högskolan Kristianstad Seminariets upplägg: Varför inkludering?

Läs mer

REKRYTERINGSPLAN FÖR IPS

REKRYTERINGSPLAN FÖR IPS INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK REKRYTERINGSPLAN FÖR IPS 2016-2018 Fastställd 2015-12-08 Planen revideras under perioden om förutsättningarna ändras. Denna rekryteringsplan för 2016-2018

Läs mer

Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet. Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet. Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Skolledarskap i Rektorsprogrammet. Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, School Leadership, 10 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

REKRYTERINGSPLAN FÖR IPS

REKRYTERINGSPLAN FÖR IPS INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK REKRYTERINGSPLAN FÖR IPS 2016-2018 Fastställd 2015-12-08, reviderad 2016-05-11 Planen revideras under perioden om förutsättningarna ändras. Denna rekryteringsplan

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Kurshandbok Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning (SFU003FoUutb) Höstterminen 2013

Kurshandbok Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning (SFU003FoUutb) Höstterminen 2013 Kurshandbok Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning (SFU003FoUutb) Höstterminen 2013 Kursen Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning är den första kursen i masterprogrammet i pedagogiskt

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Curriculum Vitae för Karin Rönnerman

Curriculum Vitae för Karin Rönnerman Curriculum Vitae för Karin Rönnerman Person data Namn: Karin Annette Rönnerman Födelsedata: 521031, i Stockholm, Engelbrekts församling Adress: Kristinedalsgatan 3, SE 442 30 KUNGÄLV Arbetsplats: Göteborgs

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses HT16/ Autumn 16 VT17/ Spring 17 HT17/ Autumn 17 VT18/ Spring

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser

Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser Välkomna! Sandra Lund -Fritidsledare -Lärare -Magister i pedagogiskt ledarskap -Master i pedagogisk ledarskap -Doktorand med inriktning mot ledarskap

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

5. Nuvarande anställning. Göteborgs universitet, lektor i pedagogik, 100 %, 100701 tillsvidare.

5. Nuvarande anställning. Göteborgs universitet, lektor i pedagogik, 100 %, 100701 tillsvidare. CV för Ulf Blossing 1. Högskoleexamen. Mellanstadielärarexamen vid Högskolan i Karlstad 1982. Filosofie kandidatexamen i psykologi med pedagogik som biämne vid Högskolan i Karlstad 1995. 2. Doktorsexamen.

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram 2013 2015 Till Lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, utgör en mångvetenskaplig

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat Säkerhetskultur i processindustrin IPS konferens 5 februari 2013 Anders Pousette, Fil.Dr, Psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation_Ledarskap, Arbets-

Läs mer

Professionell och/eller legitimerad? - nya lärares första tid i yrket Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling

Professionell och/eller legitimerad? - nya lärares första tid i yrket Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling Christina Gustafsson, Högskolan i Gävle 2010-05-08 Göran Fransson, Högskolan i Gävle Åsa Morberg, Högskolan i Gävle Ingrid Nordqvist, Högskolan i Gävle Monica Hallström, Högskolan i Gävle Ulla Lindgren,

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

Skolledarskap, Rektorsprogrammet

Skolledarskap, Rektorsprogrammet Sid 1 (5) Skolledarskap, Rektorsprogrammet Förväntad läsning Ahrenfelt, Bo (2013). Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer (3:e uppl. kapitel

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext

Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Studenters utveckling till professionell kompetens. Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext Ledarna av rundabordssamtalet Tina Eriksson Sjöö, Hälsa och samhälle, Malmö högskola Ingrid

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp)

UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) 5.1.2012 UTBILDNINGSLEDARSKAP (25 sp) För rektorsbehörighet enligt F 986/98, 865/05 Programöversikt Klocktider 14:15-19 (om inte annat meddelas) Kurstider: Se nedan Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Ledarskap, förändringsarbete och utvärdering Leadership, Developmental Work and Evaluation

Ledarskap, förändringsarbete och utvärdering Leadership, Developmental Work and Evaluation Kursplan Uttagen: 2009-09-16 Inrättad: 2009-01-27 Ledarskap, förändringsarbete och utvärdering Leadership, Developmental Work and Evaluation Högskolepoäng: 22.5 Kurskod: 6SP023 Ansvarig enhet: Pedagogiska

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, Steering towards Goals and Results, 10 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm

GDQ Associates lanseringsmingel. 21 mars 2017 i Stockholm GDQ Associates lanseringsmingel 21 mars 2017 i Stockholm Program Maria Åkerlund hälsar välkomna Christian Jacobsson berättar om senaste forskningen om och med GDQ. Björn Pehrson från Lightweb och Nishteman

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Förslag till rambeskrivning för institution 1

Förslag till rambeskrivning för institution 1 Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Department of Education 1. Teman och centrala kunskapsområden Institutionens kunskapsområden

Läs mer

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin

Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling. av Åsa Muntlin Introduktion till ämnet kvalitetsutveckling av Åsa Muntlin Vad är kvalitet? Värde, egenskap, sort Kvalitet förknippas som något positivt och önskvärt En definition av vårdkvalitet Att fullt ut svara mot

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

CV Karin Rönnerman. Present position Professor at the Department of Education and Special Education, University of Gothenburg.

CV Karin Rönnerman. Present position Professor at the Department of Education and Special Education, University of Gothenburg. Curriculum Vitae: Karin Rönnerman Personal data Name: Karin Anette Rönnerman Date of Birth: 31st October 1952 Home address: Kristinedalsgatan 3, SE 442 30 KUNGÄLV, Sweden Office address: University of

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Kursplan Uttagen: 2014-09-26 Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Teaching and Learning - Curriculum Theory and Didactics 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE155 Inrättad: 2014-05-20 Inrättad

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG465 LÄRSTUDIER (LEARNING STUDY). ATT PLANERA, GENOMFÖRA OCH ANALYSERA LÄRANDE I KLASSRUMMET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Learning study. To plan, implement and analyse learning

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman

Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman Louise Rietz louise.rietz@uvet.lu.se Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman En interventionsstudie i gymnasiets kemiundervisning Handledare: Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad Mats Lundström,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

PROJEKTPLAN Bedömning för lärande

PROJEKTPLAN Bedömning för lärande PROJEKTPLAN Bedömning för lärande Bakgrund Under 2008 har en arbetsgrupp med representanter från Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda kommuner samt Högskolan i Borås diskuterat frågor där elevernas

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Kvalitet i lärarutbildning

Kvalitet i lärarutbildning Välkommen till Lärarutbildningskonventets konferens i Malmö 13-14 juni 2016 Kvalitet i lärarutbildning Malmö högskola arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet en konferens för att dela tankar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178

STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 STYRDOKUMENT 1 / 7 dnr P2012/178 Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor (t.ex. biträdande universitetslektor, universitetslektor) Publicerad:

Läs mer