Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) Forskningsmiljön Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) startades i januari 2011 som en ny miljö i institutionen IPS. Forskningsmiljön består av de forskare som har sitt intresse i frågor som rör lärares och skolledares professionella utveckling och ledarskap samt hur detta organiseras men också hur det styrs genom politiska beslut och reformer. 1. Medlemmar i forskningsmiljön Forskare i miljön är: professor Karin Rönnerman, professor emeritus Rolf Lander, docent Ulf Blossing, doktorerna Anette Olin, Liisa Uusimäki, Maria Jarl, Margaretha Milsta, Marie Wrethander, Magnus Levinsson samt adjunkt Jan Nylund. Till gruppen knyts också tolv doktorander som handleds av någon av forskarna. Inom forskningsmiljön finns 13 doktorander. Lill Langelotz, Lena Tyrén, Zahra Bayati, Leon Plomp, Lisbeth Gyllander, Charlotte Arkenback-Sundström (handleds av Karin Rönnerman). Ellinor Dyne (handleds av Karin Rönnerman och Marie Wrethander). Monica Nyvaller, Elsi-Brith Jodal (handleds av Rolf Lander). Mette Liljenberg, Daniel Nordholm (handleds av Ulf Blossing,). Jaana Nehes (handleds av Ulf Blossing och Anette Olin). Lars Franson (handleds av Margaretha Milsta) Professorer Docenter Doktorer Adjunkter doktorander Forskning a) Forskningsfokus Forskarna i miljön ägnar sig åt frågor som rör lärares och skolledares professionella utveckling och ledarskap samt hur detta organiseras men också hur det styrs genom politiska beslut och reformer. Teoretiskt arbetar några med organisationsteorier dit den skandinaviska nyinstitutionella teorin är inkluderad. Andra forskare fördjupar sig i teorier om praktik och använder sig här av det ramverk kallat Practice Architechture som utarbetas i samarbete med forskare i Australien. Ett begrepp som kopplas till lärares professionella utveckling är professional learning communities. Empiriska studier pågår kring hur dessa formas och hur lärare använder sig av dem för att gemensamt diskutera och förändra praktiken för utveckling och lärande bland barn och elever. b) Forskningsprojekt bidrag Internationellt nätverk, Pedagogy, Education, Praxis Projektledare: Karin Rönnerman Deltagare: från IPS Anette Olin, Karin Rönnerman, Ulf Blossing, Liisa Uusimäki, Ingrid Henning Loeb, Gun-Britt Wärvik samt forskargrupper vid Charles Sturt University, Australien, Universitetet i Tromsø, Norge, Åbo Akademi, Finland, Utrecht University of Applied Sciences, Holland, Sheffield University, England och universitet i Colombia. Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013:

2 Att organisera för skolframgång Projektledare: Maria Jarl Deltagare: Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013: Teacher Agency and Learning in Educating Science (TALES) Projektledare: Per-Olof Wickman, Stockholms universitet Deltagare: vid IPS Anette Olin ca 30% Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013: Utvärdering av processledare i Helsingborg Projektledare: Anette Olin, Ulf Blossing, Rolf Lander. Sker i samarbete med doktoranderna Jaana Nehez och Lisbeth Gyllander. Finansieras av Helsingborgs kommun. Totala medel för : därav 2013: Forskningscirkel om kvalitetsarbete i förskolan med rektorer i en kommun Projektledare: Anette Olin Cirkeln är inriktad mot kvalitetsarbete i förskolan och bygger på tidigare samverkan. Finansieras av Varbergs kommun. Totala medel för 2013: Forskningscirklar om relationsarbete i skolan för att stödja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Projektledare: Marie Wrethander Cirkeln riktar sig till både all personal på 7 skolor i ett Skolområde och specifikt till 40 personal på fritidshem och 20 personal som ingår i EHT eller likabehandlingsteam etc, som blir något slag av förändringsagenter på sina skolor. Totala medel för , varav 2013: Forskarutbildning a) Disputationer 2012 Lena Tyrén disputerade i juni 2012 b) Ansvar för forskarutbildningskurser Karin Rönnerman Researching Professional Practice opening communicative spaces, 7,5 hp i samarbete med Australien och PEP-nätverket. Gavs i Tromsø Ulf Blossing Organisation och ledarskap för skolutveckling, 7,5 hp Margaretha Milsta och Ulf Blossing - Utbildningsreformer för svensk skolutveckling, 7,5 hp Förutom ovanstående kursledarskap har medlemmar ur miljön presenterat sin verksamhet vid forskarutbildningens introduktionskurs och i det internationella mastersprogrammets IMERs första kurs. 2

3 4. Seminarieverksamhet De tvärinstitutionella SKUT-seminarierna leds av Ulf Blossing. Seminarierna samlar en gång i månaden intresserade forskare och doktorander från hela fakulteten. Under 2013 diskuterades texter i relation till förändringsarbeten i skolan. Aktionsforskningskollegiet leds av Karin Rönnerman med Lill Lagelotz som sekreterare. Kollegiet samlar intresserade forskare och praktiker en gång i månaden. Inbjudna föreläsare och seminarierna knyts dessutom till undervisningen i Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA). Under 2013 genomfördes sju seminarier under temat Aktionsforskning i praktiken. Kollegiet anordnade också den nordiska konferensen NORALF i september med ca 100 deltagare (lärare, skolledare, utvecklingsledare) från de nordiska länderna. Verksamheten för kollegiet redovisar egen årsberättelse. 5. Internationellt arbete a) Konferensdeltagande Medlemmar i forskningsmiljön deltog i symposium på AARE konferensen i Sydney 2012 samt i ECER konferensen i Cadiz 2012 (se publikationsbilagan, bilaga B). b) Nätverk Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning (NNAF). Nätverket bildades 2004 och innefattar universitet i Tromsø och Åbo Akademi i Finland. Karin Rönnerman är en av tre koordinatorer. Nätverket ordnar en konferens varje år (vartannat år i Tromsø och vartannat i Göteborg). Under 2013 genomfördes konferensen i Göteborg. Många från forskningsmiljön deltog. Nätverket är kopplat till aktionsforskningskollegiet. Nätverket påbörjade skrivandet av en antologi med namnet Lost in practice - Transforming Nordic educational action research med Rönnerman som en av redaktörerna. Pedagogy, Education, Praxis (PEP). Nätverket bildades 2005 och samlar forskargrupper från Norge, Finland, Sverige, Australien, Holland England och Canada. Karin Rönnerman är en av koordinatorerna för nätverket. Nätverket höll sitt årliga möte i Tromsø, Norge i oktober- november. Mötet avslutades med ett symposium på universitetet i Tromsø. Parallellt gav nätverket forskarutbildningskursen Researching Professional Practice: Opening Communicative Spaces, 7,5 hp. 22 doktorander deltog, varav tre från Australien. Nätverket deltog 2013 flera symposier på CARN-konferensen. Inom nätverket har ett flertal samproducerade artiklar publicerats under Educational Leadership. Maria Jarl ingår i NERAs nätverk. Nordnet och Nordic School Development and Transnational Tendencies. Ulf Blossing ingår i nätverket som under året arbetat med en antologi med The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Nätverket för praktiknära forsknings och forskningsnära praktik i Väst. Forskningsmiljön startade ett nätverk för att ha kontakt med olika kommuner som man samarbetar med. Planen är att två dialogkonferenser ska genomföras varje år. Olika kommuner tar ansvaret för upprättandet och planering av dialogkonferensen. I juni ansvarade Göteborgs stad och ca 70 lärare/skolledare deltog. 3

4 c) Internationella gäster Under 2013 besöktes IPS och forskningsmiljön av forskarna från Australien som ingår i PEPnätverket. 6. Planer 2014 De planer som finns inför 2014 är att en översyn av flera mindre forskningsmiljöer däribland PULO ska slås samman och bilda en större enhet. Vi ser det dock som viktigt att behålla de grupperingar som är produktiva och som leds av medlemmar i PULO exempelvis SKUT-seminarierna, aktionsforskningskollegiet och samarbetet med forskar ur PEP som ingår i PEP nätverket. Vidare arbetar miljön med att diskutera sig fram till en plattform, till vilken flertalet ansökningar ska relateras under Bland annat är en heldag med samtliga doktorander inplanerad i augusti. 7. Vision 2020 Under 2012 lanserade GU Vision 2020 som fakulteter och institutioner har att förhålla sig till. Handlingsplan och Verksamhetsplan har skrivits fram för IPS för Forskningsmiljön är nystartad och behöver tid för att lägga en god grund för en fördjupad verksamhet. Miljön är liten och därmed sårbar när medlemmar får andra administrativa uppdrag. Men, under de år som miljön funnits har den också visats sig stark genom dess mångsidiga uppdrag av forskning, utbildning och samverkan. Merparten av medlemmarna är under 60 vilket bådar gott för en hållbar uppbyggnad. Vi ser ändå ett starkt behov av att rekrytera fler forskare till miljön. Vi behöver förstärkning av forskare med inriktning mot ledarskap, med inriktning mot professionellt lärande samt mot organisationsutveckling. Detta är av yttersta vikt när nu medlemmar i miljön är involverade i att skriva fram en ansökan om ett framtida rektorsprogram till universitet. När det gäller doktorander är miljön relativt väl försedd men behöver tänka på att rekrytera nya doktorander som också kan stanna på institutionen efter disputation. Då avhandlingar utgör en viktig och betydande del av forskningsverksamheten menar vi att det är nödvändigt med en riktad ansökan av doktorander till miljön och dess forskningsfält. En sådan ansökan kan göra forskningsfält och forskningsfrågor synliga och få sökanden intresserade av miljön. När det gäller arbetsmiljön för deltagande forskare i miljön finns för närvarande fyra stycken i samma korridor. Här behöver vi satsa på att samla alla miljöns forskare på samma ställe och se till att möjligheterna till spontana möten och samtal förbättras. Vi ser även att forskarna i miljön är och kommer att vara delaktiga i utbildning på samtliga nivåer och redan idag bedriver en forskningsanknuten utbildning och en utbildningsanknuten forskning. Inom miljön har forskarna ett engagemang i samverkan med flera kommuner genom kortare eller längre uppdrag. Det webbaserat nätverk som skapades har varit framgångsrikt och en dialogkonferens genomfördes i Göteborg. När det gäller forskning ser vi att externa medel kommer att erhållas även framåt i tiden. Inför den kommande 5-årsperioden ingår ett omfattande projekt av två forskare i miljön. Ett större forskningsprojekt bedrivs inom det Nordiska nätverket för Aktionsforskning och inom det internationella PEPnätverket. Flera av forskarna är aktiva i dessa nätverk liksom flera av doktoranderna, viket bäddar för internationellt utbyte och nya kontakter. Fler forskningsansökningar behöver dock skrivas för att bygga upp forskningen kring miljöns centrala områden. 8. Övriga kommentarer relativt KAM Forskningsmiljön PULO verkar för att uppnå GU:s vision om en komplett akademisk miljö (KAM) genom sitt engagemang i: 4

5 utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Medlemmar i PULO är engagerade i utbildning på samtliga nivåer inom sitt specifika fält. Här kan nämnas två mastersprogram och kurser på forskarnivå. forskning genomförd genom externa medel och forskningsfinansierad tid, vilket är synligt i de publikationer som publicerats under året och de medel som erhållits från VR samverkan med skolor och kommuner. Medlemmar är engagerade i uppdragsforskning och uppdragsutbildning. De är också aktiva i att ge föreläsningar i och utanför den reguljära kursverksamheten. Om tre år ser vi en forskningsmiljö framför oss som är lokalmässigt samlad är utvidgad med fyra forskare inom miljöns områden har doktorander inom miljöns områden håller konferenser med tre års mellanrum med särskild inriktning mot ledarskap (rektorer, utbildningsledare), professionell utveckling (lärares lärande, samarbete och utveckling) och organisationsutveckling ingår i genomförandet av ett nytt rektorsprogram är involverade i utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå är involverad i samverkansprojekt med kommuner bedriver forskning inom miljöns specifika områden är involverad i internationella sammanhang genom konferenser och nätverk 9. Publikationslista 2013 Forskarna inom miljön har publicerats sig bättre än under Fullständiga publikationer en sammanställning i tabell 1. Forskningsmiljön har bland annat skrivit ett temanummer Skolutveckling och ledarskap för Pedagogisk forskning i Sverige 2013, 18 (2-3), samt ett kapitel i institutionens gemensamma publikation Pedagogikens janusansikte. Tabell 1: Sammanställning av publikationer för PULO, 2013 Artikel, refereegranskad vetenskaplig 12 Artikel, övrig 2 Bok med redaktör 1 Kapitel i bok 4 Kapitel refereegranskat 6 Konferensbidrag, refereegranskat abstract 9 Konferensbidrag, refereegranskat 2 Doktorsavhandlingar 2 Artikel, refereegranskad vetenskaplig Edwards-Groves, C. ; Rönnerman, K. (2013). Generating leading practices through professional learning. Professional Development in Education. 39 (1) s [Nr ] Rönnerman, K. ; Olin, A. (2013). Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] 5

6 Salo, P. ; Rönnerman, K. (2013). Teachers' professional development as enabling and constraining dialogue and meaning-making in Education for All. Professional Development in Education. 39 (4) s [Nr ] Blossing, U. (2013). Förändringsagenter för skolutveckling. Roller och implementeringsprocess. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Nordholm, D. ; Blossing, U. (2013). Designing temporary systems: Exploring local school improvement intentions in the Swedish context. Journal of educational change. Epub ahead of print [Nr ] Jarl, M. (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Wilkinson, J. ; Olin, A. ; Lund, T. et al. (2013). Understanding leading as travelling practices. School Leadership and Management (on-line publication) s [Nr ] Lander, R. (2013). Nyblivna lärares upplevda kapacitet i arbetet med eleverna varifrån kommer den?. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Langelotz, L. (2013). Teachers' Peer Group Mentoring - Nine Steps to Heaven?. Education Inquiry Vol. 4, No. 2, June 2013 pp [Nr ] Levinsson, M. ; Hallström, H. ; Claesson, S. (2013). Problem in developing formative assessment: A Physisteachers lived experiences of putting the ideas into practice. Assessment Matters. 5 [Nr ] Uusimaki, L. (2013). Empowering pre-service teacher supervisors perspectives: A relational-cultural approach towards mentoring. Australian Journal of Teacher Education. 38 (7) s [Nr ] Uusimaki, L. (2013). Teacher Education: Keeping up with the Finns?. International Higher Education and Learning Review. 3 (24 March 2013) [Nr ] Artikel, övrig vetenskaplig Lander, R. ; Rönnerman, K. (2013). Olika ingångar till skolutveckling. Introduktion till temanummer: Skolutveckling och ledarskap. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Rönnerman K. (2013). Fakultetesopponenten sammanfattar Wieland Wermkes avhandling - Development and Autonomy: Conceptualising teachers continuing professional development in different national contexts. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s Bok med redaktör Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik.. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Doktorsavhandling Levinsson, M. (2013). Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter.. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Tyrén, L. (2013). Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. ISBN/ISSN: [Nr ] 6

7 Kapitel i bok Lander, R. ; Blossing, U. ; Jarl, M. Milsta, M. Olin, A. & Rönnerman, K. (2013). Skolutveckling och differentiering för skolpersonalen. I I. Wernersson & I. Gerrbo (Red). Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Gothenburg Studies in Education 347. s Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN/ISSN: [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Autentiskt lärande i doktorandgemenskap. K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik. s Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Temaområdet Läraryrkets Praktik. K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik. s Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Frånberg, G-M. ; Wrethander, M. (2013). Nelly, the invisible girl. Invisible Girl "Ceci n'est pas une fille" i Frånberg, G-M, Hällgren, C, Dunkels, E. s. 7. Umeå: Umeå University. ISBN/ISSN: [Nr ] Kapitel refereegranksat Blossing, U. ; Söderström, Å. (2013). A School for Every Child in Sweden. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Dovemark, M. ; Imsen, G. et al. (2013). A school for all? Different Worlds: Segregation on the Basis of Freedom of Choice.. The nordic education model : 'a school for all' encounters neo-liberal policy /Ulf Blossing, Gunn Imsen, Lejf Moos editors. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Dovemark, M. ; Imsen, G. et al. (2013). A school for all? Different Worlds: Segregation on the Basis of Freedom of Choice.. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo- Liberal Policy.. Dordrecht: Springer. ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Nordic Schools in a Time of Change. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Schools for All: A Nordic Model. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Konferensbidrag, refereegranskat abstract Hardy, I. ; Rönnerman, K. ; Salo, P. (2013). Bildung and Educational Action Research: Recources for hope in neoliberal times. Paper presented at CARN conference, November 7-10, 2013, Tromsø, Norway.. [Nr ] Rönnerman, K. ; Salo, P. ; Lund, T. (2013). Study/research circles and dialogue conferences as communicative spaces. Paper presented within the Symposium: Enabling traditions and professional 7

8 constraints for fostering communicative spaces in participatory action research. CARN-conference November 7-10, 2013, Tromsø, Norway.. [Nr ] Rönnerman, K. (2013). The need for a critical eye in collaboration with practitioners when transferring practice through action research. Symposium presented at the CARN-conference November 7-10, 2013 Tromsø.. [Nr ] Rönnerman, K. (2013). Collaborating with Practitioners - Transforming Practices through Action Research, symposium at NERA, network 24. NERA conference, Reykjavik, 7-9 March [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. ; Bredmar, A-C. et al. (2013). Doktorander som kreativa brobyggare samtal om läraryrkets praktik ur ett nordiskt perspektiv, Paper presenterat på Högskolepedagogisk konferens vid Göteborgs universitet(hkg2013), 17 oktober [Nr ] Olin, A. (2013). The research circle as a means for long-term continuous partnership (the Swedish case). Paper presented within the symposium Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts, at the CARN-conference, Tromsö, November 7-10, [Nr ] Olin, A. ; Sjöberg, M. ; Ingerman, Å. et al. (2013). Enabling and constraining actions shaping a teacher-researcher collaboration, Paper presented within the symposium Using research insights to support teachers' learning and agency to teach science at the ESERA-conference, Larnaca, September 2-7, [Nr ] Blossing, U. ; Jarl, M. ; Andersson, K. (2013). Linking Theory to School Effectiveness and Improvement: Presenting a Framework for Analysing School Success versus Failure, European Conference on Educational Research, September 2013 Istanbul. [Nr ] Jarl, M. ; Andersson, K. ; Blossing, U. (2013). Success or Failure? A mixed method approach to school effectiveness research, European Conference on Educational Research 2013 Istanbul. [Nr Konferensbidrag, refereegranskat Uusimaki, L. (2013). "MENTOR WORKSHOP: BUILDING PARTNERSHIP BETWEEN SCHOOLS AND, ICERI 2013 Proceedings. s ISBN/ISSN: [Nr ] Uusimaki, L. ; Campbell, H. (2013). AUSTRALIAN PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT, ICERI 2013 PROCEEDINGS. s ISBN/ISSN: [Nr ] ] 8

CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr

CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr Administration/organisation/doktorandrepresentant 2009-10--2010-06 Doktorandrepresentant

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Katina Thelin PBS Nätverksträff, Bålsta 24-25 april 2012 Styrning av och i skolans praktik Decentralisering Centralisering

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Praxisnära forskning. TITLE Cover page

Praxisnära forskning. TITLE Cover page Praxisnära forskning TITLE Cover page En lärares lyckade lopp till ett lockande lektorat Helena Sagar Lärare NO och teknik Lektor Kullaviksskolan Lopp? En kommentar på Facebook från en joggingkompis i

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Fram till idag har jag gjort pedagogiska sakkunnigbedömningar beträffande ca trettio personer på olika lärosäten.

Fram till idag har jag gjort pedagogiska sakkunnigbedömningar beträffande ca trettio personer på olika lärosäten. Curriculum vitae & publikationslista Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungliga Tekniska Högskolan Högskolepedagogik/Lärande Osquars backe 31 100 44 Stockholm Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil)

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT

REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT REKTORSPROGRAMMETS RIKSKONFERENS 2015 15-16 JUNI KAU.SE/RUT Tema Verksamhetsutveckling med fokus på barns och elevers lärande Svenska skolledare har ett viktigt uppdrag när det gäller att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng. Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Lärarutbildningsnämnden Dnr: 478/2008-515 UTBILDNINGSPLAN Specialpedagogprogrammet, 90 högskolepoäng Special Education Programme, 90 Higher Education Credits Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utvecklingsarbete med rektorer och förskolechefer

Utvecklingsarbete med rektorer och förskolechefer Utvecklingsarbete med rektorer och förskolechefer Ledningsgruppens resa från att definiera begreppet pedagogiskt ledarskap till att aktionsforska på sitt pedagogiska ledarskap Från vad till hur via varför

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Dennis Beach, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Marianne Dovemark, Göteborgs

Läs mer

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.

Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth. Curriculum vitae inklusive publikationslista per mars 2015 Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungsgatan 11 753 32 Uppsala Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil), 018-460 777 (hem) E- post: ashen@kth.se

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Projektbeskrivning. Informationsteknik och lärande i matematik. undervisning som ett lärande system

Projektbeskrivning. Informationsteknik och lärande i matematik. undervisning som ett lärande system Projektbeskrivning Informationsteknik och lärande i matematik undervisning som ett lärande system Projektet är ett samarbete mellan Avdelningen för matematik vid Karlstads universitet och Älvkullegymnasiet

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

CV för Pernilla Nilsson Namn: Pernilla, Karin, Elisabeth Nilsson; Född: Halmstad 26 december 1969

CV för Pernilla Nilsson Namn: Pernilla, Karin, Elisabeth Nilsson; Född: Halmstad 26 december 1969 CV för Pernilla Nilsson Namn: Pernilla, Karin, Elisabeth Nilsson; Född: Halmstad 26 december 1969 Utbildning: 1988-1989 Franska 60 hp och Företagsekonomi 15 hp vid Göteborgs Universitet. 1990-1994 Grundskollärarutbildning

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan 1 INFORMATION Granskad: 2014-06-01 Reviderad: 2014-06-01 Kansli EHL Åsa Quensel Ahnfelt Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal Anders Månsson, skolchef i Skolområde Norra, Kristianstad Anders Månsson 2012-09-27 1 Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal Särskolan

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2013-12- 12 AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet

Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet 1 Meritsammanställning för lärare Medicinska fakulteten Lund Universitet Information och instruktion till sökande av anställning som lärare vid medicinska fakulteten. Du söker en anställning via länken

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Skolledarkonferens, Tylösand 25/9 2014 Vem är ledare i förskolan? Förskolechefens ansvar Förskollärarens ansvar

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. UTBILDNING OCH CERTIFIERING TILL DIALOGTRÄNARE. Kursen är ackrediterad specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursens syfte Utbildningen innebär att deltagarna får lära sig en specifik

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer