Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO)"

Transkript

1 Årsberättelse 2013 Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) Forskningsmiljön Professionell Utveckling, Ledarskap, Organisation (PULO) startades i januari 2011 som en ny miljö i institutionen IPS. Forskningsmiljön består av de forskare som har sitt intresse i frågor som rör lärares och skolledares professionella utveckling och ledarskap samt hur detta organiseras men också hur det styrs genom politiska beslut och reformer. 1. Medlemmar i forskningsmiljön Forskare i miljön är: professor Karin Rönnerman, professor emeritus Rolf Lander, docent Ulf Blossing, doktorerna Anette Olin, Liisa Uusimäki, Maria Jarl, Margaretha Milsta, Marie Wrethander, Magnus Levinsson samt adjunkt Jan Nylund. Till gruppen knyts också tolv doktorander som handleds av någon av forskarna. Inom forskningsmiljön finns 13 doktorander. Lill Langelotz, Lena Tyrén, Zahra Bayati, Leon Plomp, Lisbeth Gyllander, Charlotte Arkenback-Sundström (handleds av Karin Rönnerman). Ellinor Dyne (handleds av Karin Rönnerman och Marie Wrethander). Monica Nyvaller, Elsi-Brith Jodal (handleds av Rolf Lander). Mette Liljenberg, Daniel Nordholm (handleds av Ulf Blossing,). Jaana Nehes (handleds av Ulf Blossing och Anette Olin). Lars Franson (handleds av Margaretha Milsta) Professorer Docenter Doktorer Adjunkter doktorander Forskning a) Forskningsfokus Forskarna i miljön ägnar sig åt frågor som rör lärares och skolledares professionella utveckling och ledarskap samt hur detta organiseras men också hur det styrs genom politiska beslut och reformer. Teoretiskt arbetar några med organisationsteorier dit den skandinaviska nyinstitutionella teorin är inkluderad. Andra forskare fördjupar sig i teorier om praktik och använder sig här av det ramverk kallat Practice Architechture som utarbetas i samarbete med forskare i Australien. Ett begrepp som kopplas till lärares professionella utveckling är professional learning communities. Empiriska studier pågår kring hur dessa formas och hur lärare använder sig av dem för att gemensamt diskutera och förändra praktiken för utveckling och lärande bland barn och elever. b) Forskningsprojekt bidrag Internationellt nätverk, Pedagogy, Education, Praxis Projektledare: Karin Rönnerman Deltagare: från IPS Anette Olin, Karin Rönnerman, Ulf Blossing, Liisa Uusimäki, Ingrid Henning Loeb, Gun-Britt Wärvik samt forskargrupper vid Charles Sturt University, Australien, Universitetet i Tromsø, Norge, Åbo Akademi, Finland, Utrecht University of Applied Sciences, Holland, Sheffield University, England och universitet i Colombia. Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013:

2 Att organisera för skolframgång Projektledare: Maria Jarl Deltagare: Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013: Teacher Agency and Learning in Educating Science (TALES) Projektledare: Per-Olof Wickman, Stockholms universitet Deltagare: vid IPS Anette Olin ca 30% Finansieras av Vetenskapsrådet. Totala medel , därav 2013: Utvärdering av processledare i Helsingborg Projektledare: Anette Olin, Ulf Blossing, Rolf Lander. Sker i samarbete med doktoranderna Jaana Nehez och Lisbeth Gyllander. Finansieras av Helsingborgs kommun. Totala medel för : därav 2013: Forskningscirkel om kvalitetsarbete i förskolan med rektorer i en kommun Projektledare: Anette Olin Cirkeln är inriktad mot kvalitetsarbete i förskolan och bygger på tidigare samverkan. Finansieras av Varbergs kommun. Totala medel för 2013: Forskningscirklar om relationsarbete i skolan för att stödja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Projektledare: Marie Wrethander Cirkeln riktar sig till både all personal på 7 skolor i ett Skolområde och specifikt till 40 personal på fritidshem och 20 personal som ingår i EHT eller likabehandlingsteam etc, som blir något slag av förändringsagenter på sina skolor. Totala medel för , varav 2013: Forskarutbildning a) Disputationer 2012 Lena Tyrén disputerade i juni 2012 b) Ansvar för forskarutbildningskurser Karin Rönnerman Researching Professional Practice opening communicative spaces, 7,5 hp i samarbete med Australien och PEP-nätverket. Gavs i Tromsø Ulf Blossing Organisation och ledarskap för skolutveckling, 7,5 hp Margaretha Milsta och Ulf Blossing - Utbildningsreformer för svensk skolutveckling, 7,5 hp Förutom ovanstående kursledarskap har medlemmar ur miljön presenterat sin verksamhet vid forskarutbildningens introduktionskurs och i det internationella mastersprogrammets IMERs första kurs. 2

3 4. Seminarieverksamhet De tvärinstitutionella SKUT-seminarierna leds av Ulf Blossing. Seminarierna samlar en gång i månaden intresserade forskare och doktorander från hela fakulteten. Under 2013 diskuterades texter i relation till förändringsarbeten i skolan. Aktionsforskningskollegiet leds av Karin Rönnerman med Lill Lagelotz som sekreterare. Kollegiet samlar intresserade forskare och praktiker en gång i månaden. Inbjudna föreläsare och seminarierna knyts dessutom till undervisningen i Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA). Under 2013 genomfördes sju seminarier under temat Aktionsforskning i praktiken. Kollegiet anordnade också den nordiska konferensen NORALF i september med ca 100 deltagare (lärare, skolledare, utvecklingsledare) från de nordiska länderna. Verksamheten för kollegiet redovisar egen årsberättelse. 5. Internationellt arbete a) Konferensdeltagande Medlemmar i forskningsmiljön deltog i symposium på AARE konferensen i Sydney 2012 samt i ECER konferensen i Cadiz 2012 (se publikationsbilagan, bilaga B). b) Nätverk Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning (NNAF). Nätverket bildades 2004 och innefattar universitet i Tromsø och Åbo Akademi i Finland. Karin Rönnerman är en av tre koordinatorer. Nätverket ordnar en konferens varje år (vartannat år i Tromsø och vartannat i Göteborg). Under 2013 genomfördes konferensen i Göteborg. Många från forskningsmiljön deltog. Nätverket är kopplat till aktionsforskningskollegiet. Nätverket påbörjade skrivandet av en antologi med namnet Lost in practice - Transforming Nordic educational action research med Rönnerman som en av redaktörerna. Pedagogy, Education, Praxis (PEP). Nätverket bildades 2005 och samlar forskargrupper från Norge, Finland, Sverige, Australien, Holland England och Canada. Karin Rönnerman är en av koordinatorerna för nätverket. Nätverket höll sitt årliga möte i Tromsø, Norge i oktober- november. Mötet avslutades med ett symposium på universitetet i Tromsø. Parallellt gav nätverket forskarutbildningskursen Researching Professional Practice: Opening Communicative Spaces, 7,5 hp. 22 doktorander deltog, varav tre från Australien. Nätverket deltog 2013 flera symposier på CARN-konferensen. Inom nätverket har ett flertal samproducerade artiklar publicerats under Educational Leadership. Maria Jarl ingår i NERAs nätverk. Nordnet och Nordic School Development and Transnational Tendencies. Ulf Blossing ingår i nätverket som under året arbetat med en antologi med The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Nätverket för praktiknära forsknings och forskningsnära praktik i Väst. Forskningsmiljön startade ett nätverk för att ha kontakt med olika kommuner som man samarbetar med. Planen är att två dialogkonferenser ska genomföras varje år. Olika kommuner tar ansvaret för upprättandet och planering av dialogkonferensen. I juni ansvarade Göteborgs stad och ca 70 lärare/skolledare deltog. 3

4 c) Internationella gäster Under 2013 besöktes IPS och forskningsmiljön av forskarna från Australien som ingår i PEPnätverket. 6. Planer 2014 De planer som finns inför 2014 är att en översyn av flera mindre forskningsmiljöer däribland PULO ska slås samman och bilda en större enhet. Vi ser det dock som viktigt att behålla de grupperingar som är produktiva och som leds av medlemmar i PULO exempelvis SKUT-seminarierna, aktionsforskningskollegiet och samarbetet med forskar ur PEP som ingår i PEP nätverket. Vidare arbetar miljön med att diskutera sig fram till en plattform, till vilken flertalet ansökningar ska relateras under Bland annat är en heldag med samtliga doktorander inplanerad i augusti. 7. Vision 2020 Under 2012 lanserade GU Vision 2020 som fakulteter och institutioner har att förhålla sig till. Handlingsplan och Verksamhetsplan har skrivits fram för IPS för Forskningsmiljön är nystartad och behöver tid för att lägga en god grund för en fördjupad verksamhet. Miljön är liten och därmed sårbar när medlemmar får andra administrativa uppdrag. Men, under de år som miljön funnits har den också visats sig stark genom dess mångsidiga uppdrag av forskning, utbildning och samverkan. Merparten av medlemmarna är under 60 vilket bådar gott för en hållbar uppbyggnad. Vi ser ändå ett starkt behov av att rekrytera fler forskare till miljön. Vi behöver förstärkning av forskare med inriktning mot ledarskap, med inriktning mot professionellt lärande samt mot organisationsutveckling. Detta är av yttersta vikt när nu medlemmar i miljön är involverade i att skriva fram en ansökan om ett framtida rektorsprogram till universitet. När det gäller doktorander är miljön relativt väl försedd men behöver tänka på att rekrytera nya doktorander som också kan stanna på institutionen efter disputation. Då avhandlingar utgör en viktig och betydande del av forskningsverksamheten menar vi att det är nödvändigt med en riktad ansökan av doktorander till miljön och dess forskningsfält. En sådan ansökan kan göra forskningsfält och forskningsfrågor synliga och få sökanden intresserade av miljön. När det gäller arbetsmiljön för deltagande forskare i miljön finns för närvarande fyra stycken i samma korridor. Här behöver vi satsa på att samla alla miljöns forskare på samma ställe och se till att möjligheterna till spontana möten och samtal förbättras. Vi ser även att forskarna i miljön är och kommer att vara delaktiga i utbildning på samtliga nivåer och redan idag bedriver en forskningsanknuten utbildning och en utbildningsanknuten forskning. Inom miljön har forskarna ett engagemang i samverkan med flera kommuner genom kortare eller längre uppdrag. Det webbaserat nätverk som skapades har varit framgångsrikt och en dialogkonferens genomfördes i Göteborg. När det gäller forskning ser vi att externa medel kommer att erhållas även framåt i tiden. Inför den kommande 5-årsperioden ingår ett omfattande projekt av två forskare i miljön. Ett större forskningsprojekt bedrivs inom det Nordiska nätverket för Aktionsforskning och inom det internationella PEPnätverket. Flera av forskarna är aktiva i dessa nätverk liksom flera av doktoranderna, viket bäddar för internationellt utbyte och nya kontakter. Fler forskningsansökningar behöver dock skrivas för att bygga upp forskningen kring miljöns centrala områden. 8. Övriga kommentarer relativt KAM Forskningsmiljön PULO verkar för att uppnå GU:s vision om en komplett akademisk miljö (KAM) genom sitt engagemang i: 4

5 utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Medlemmar i PULO är engagerade i utbildning på samtliga nivåer inom sitt specifika fält. Här kan nämnas två mastersprogram och kurser på forskarnivå. forskning genomförd genom externa medel och forskningsfinansierad tid, vilket är synligt i de publikationer som publicerats under året och de medel som erhållits från VR samverkan med skolor och kommuner. Medlemmar är engagerade i uppdragsforskning och uppdragsutbildning. De är också aktiva i att ge föreläsningar i och utanför den reguljära kursverksamheten. Om tre år ser vi en forskningsmiljö framför oss som är lokalmässigt samlad är utvidgad med fyra forskare inom miljöns områden har doktorander inom miljöns områden håller konferenser med tre års mellanrum med särskild inriktning mot ledarskap (rektorer, utbildningsledare), professionell utveckling (lärares lärande, samarbete och utveckling) och organisationsutveckling ingår i genomförandet av ett nytt rektorsprogram är involverade i utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå är involverad i samverkansprojekt med kommuner bedriver forskning inom miljöns specifika områden är involverad i internationella sammanhang genom konferenser och nätverk 9. Publikationslista 2013 Forskarna inom miljön har publicerats sig bättre än under Fullständiga publikationer en sammanställning i tabell 1. Forskningsmiljön har bland annat skrivit ett temanummer Skolutveckling och ledarskap för Pedagogisk forskning i Sverige 2013, 18 (2-3), samt ett kapitel i institutionens gemensamma publikation Pedagogikens janusansikte. Tabell 1: Sammanställning av publikationer för PULO, 2013 Artikel, refereegranskad vetenskaplig 12 Artikel, övrig 2 Bok med redaktör 1 Kapitel i bok 4 Kapitel refereegranskat 6 Konferensbidrag, refereegranskat abstract 9 Konferensbidrag, refereegranskat 2 Doktorsavhandlingar 2 Artikel, refereegranskad vetenskaplig Edwards-Groves, C. ; Rönnerman, K. (2013). Generating leading practices through professional learning. Professional Development in Education. 39 (1) s [Nr ] Rönnerman, K. ; Olin, A. (2013). Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] 5

6 Salo, P. ; Rönnerman, K. (2013). Teachers' professional development as enabling and constraining dialogue and meaning-making in Education for All. Professional Development in Education. 39 (4) s [Nr ] Blossing, U. (2013). Förändringsagenter för skolutveckling. Roller och implementeringsprocess. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Nordholm, D. ; Blossing, U. (2013). Designing temporary systems: Exploring local school improvement intentions in the Swedish context. Journal of educational change. Epub ahead of print [Nr ] Jarl, M. (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Wilkinson, J. ; Olin, A. ; Lund, T. et al. (2013). Understanding leading as travelling practices. School Leadership and Management (on-line publication) s [Nr ] Lander, R. (2013). Nyblivna lärares upplevda kapacitet i arbetet med eleverna varifrån kommer den?. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Langelotz, L. (2013). Teachers' Peer Group Mentoring - Nine Steps to Heaven?. Education Inquiry Vol. 4, No. 2, June 2013 pp [Nr ] Levinsson, M. ; Hallström, H. ; Claesson, S. (2013). Problem in developing formative assessment: A Physisteachers lived experiences of putting the ideas into practice. Assessment Matters. 5 [Nr ] Uusimaki, L. (2013). Empowering pre-service teacher supervisors perspectives: A relational-cultural approach towards mentoring. Australian Journal of Teacher Education. 38 (7) s [Nr ] Uusimaki, L. (2013). Teacher Education: Keeping up with the Finns?. International Higher Education and Learning Review. 3 (24 March 2013) [Nr ] Artikel, övrig vetenskaplig Lander, R. ; Rönnerman, K. (2013). Olika ingångar till skolutveckling. Introduktion till temanummer: Skolutveckling och ledarskap. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s [Nr ] Rönnerman K. (2013). Fakultetesopponenten sammanfattar Wieland Wermkes avhandling - Development and Autonomy: Conceptualising teachers continuing professional development in different national contexts. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s Bok med redaktör Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik.. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Doktorsavhandling Levinsson, M. (2013). Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter.. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Tyrén, L. (2013). Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. ISBN/ISSN: [Nr ] 6

7 Kapitel i bok Lander, R. ; Blossing, U. ; Jarl, M. Milsta, M. Olin, A. & Rönnerman, K. (2013). Skolutveckling och differentiering för skolpersonalen. I I. Wernersson & I. Gerrbo (Red). Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Gothenburg Studies in Education 347. s Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN/ISSN: [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Autentiskt lärande i doktorandgemenskap. K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik. s Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. (2013). Temaområdet Läraryrkets Praktik. K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik. s Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: [Nr ] Frånberg, G-M. ; Wrethander, M. (2013). Nelly, the invisible girl. Invisible Girl "Ceci n'est pas une fille" i Frånberg, G-M, Hällgren, C, Dunkels, E. s. 7. Umeå: Umeå University. ISBN/ISSN: [Nr ] Kapitel refereegranksat Blossing, U. ; Söderström, Å. (2013). A School for Every Child in Sweden. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Dovemark, M. ; Imsen, G. et al. (2013). A school for all? Different Worlds: Segregation on the Basis of Freedom of Choice.. The nordic education model : 'a school for all' encounters neo-liberal policy /Ulf Blossing, Gunn Imsen, Lejf Moos editors. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Dovemark, M. ; Imsen, G. et al. (2013). A school for all? Different Worlds: Segregation on the Basis of Freedom of Choice.. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo- Liberal Policy.. Dordrecht: Springer. ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Nordic Schools in a Time of Change. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer [Nr ] Blossing, U. ; Imsen, G. ; Moos, L. (2013). Schools for All: A Nordic Model. The Nordic Education Model. 'A school for All' Encounters Neo-Liberal Policy. Dordrecht: Springer ISBN/ISSN: [Nr ] Konferensbidrag, refereegranskat abstract Hardy, I. ; Rönnerman, K. ; Salo, P. (2013). Bildung and Educational Action Research: Recources for hope in neoliberal times. Paper presented at CARN conference, November 7-10, 2013, Tromsø, Norway.. [Nr ] Rönnerman, K. ; Salo, P. ; Lund, T. (2013). Study/research circles and dialogue conferences as communicative spaces. Paper presented within the Symposium: Enabling traditions and professional 7

8 constraints for fostering communicative spaces in participatory action research. CARN-conference November 7-10, 2013, Tromsø, Norway.. [Nr ] Rönnerman, K. (2013). The need for a critical eye in collaboration with practitioners when transferring practice through action research. Symposium presented at the CARN-conference November 7-10, 2013 Tromsø.. [Nr ] Rönnerman, K. (2013). Collaborating with Practitioners - Transforming Practices through Action Research, symposium at NERA, network 24. NERA conference, Reykjavik, 7-9 March [Nr ] Rönnerman, K. ; Erlandson, P. ; Bredmar, A-C. et al. (2013). Doktorander som kreativa brobyggare samtal om läraryrkets praktik ur ett nordiskt perspektiv, Paper presenterat på Högskolepedagogisk konferens vid Göteborgs universitet(hkg2013), 17 oktober [Nr ] Olin, A. (2013). The research circle as a means for long-term continuous partnership (the Swedish case). Paper presented within the symposium Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts, at the CARN-conference, Tromsö, November 7-10, [Nr ] Olin, A. ; Sjöberg, M. ; Ingerman, Å. et al. (2013). Enabling and constraining actions shaping a teacher-researcher collaboration, Paper presented within the symposium Using research insights to support teachers' learning and agency to teach science at the ESERA-conference, Larnaca, September 2-7, [Nr ] Blossing, U. ; Jarl, M. ; Andersson, K. (2013). Linking Theory to School Effectiveness and Improvement: Presenting a Framework for Analysing School Success versus Failure, European Conference on Educational Research, September 2013 Istanbul. [Nr ] Jarl, M. ; Andersson, K. ; Blossing, U. (2013). Success or Failure? A mixed method approach to school effectiveness research, European Conference on Educational Research 2013 Istanbul. [Nr Konferensbidrag, refereegranskat Uusimaki, L. (2013). "MENTOR WORKSHOP: BUILDING PARTNERSHIP BETWEEN SCHOOLS AND, ICERI 2013 Proceedings. s ISBN/ISSN: [Nr ] Uusimaki, L. ; Campbell, H. (2013). AUSTRALIAN PRESERVICE TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT, ICERI 2013 PROCEEDINGS. s ISBN/ISSN: [Nr ] ] 8