Arbetsrätt och pensioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrätt och pensioner"

Transkript

1 arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 33 november 2012 Arbetsrätt och pensioner redaktör Advokat Kerstin Kamp-Wigforss ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm / kontaktpersoner Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm / Advokat Madeleine Rydberger Malmö Dr. Christian Bloth, Rechtsanwalt Frankfurt nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. I detta nummer av nyhetsbrevet redogör vi för en rad lagförslag såsom den nya uthyrningslagen samt ändringar avseende förstärkt skydd för visstids- och vikariatsanställningar. Vi behandlar även utredningsförslaget om nya regler i LAS vid tvister om ogiltigförklarande av en uppsägning. Domstolsavgöranden gäller den här gången ett vitt spektrum av arbetsrättsliga frågeställningar: arbetsgivarens rätt att lägga ut semester under arbetsbefriad uppsägningstid, brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 38 MBL vid utläggning av visst arbete, omorganisation av deltidstjänster och därmed möjligt brott mot turordningsreglerna samt EU-domstolens förhandsavgörande avseende 67-årsregeln i LAS. Slutligen rapporterar vi om utvärderingen av ändringarna i utstationeringslagen efter Lavaldomen genom en parlamentarisk kommitté. Lagförslag förslag om ny uthyrningslag samt nya regler i utstationeringslagen I en proposition (2011/12:178) föreslår regeringen en ny lag som ska reglera anställningsvillkoren för anställda i bemanningsföretag (lag om uthyrning av arbetstagare). En central del av lagförslaget är införandet av ett krav om likabehandling. Likabehandlingskravet ska bland annat innebära en skyldighet för bemanningsföretagen att tillförsäkra bemanningsanställda minst de grundläggande arbetsoch anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretagen. Kravet om likabehandling är dock beskuret med vissa undantag, till exempel ifråga om anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Likabehandling i fråga om lön ska inte gälla uthyrda arbetstagare som har en tillsvidareanställning och får lön mellan

2 uthyrningsuppdragen. Ytterligare undantag ska kunna göras genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, under förutsättning att avtalet respekterar det övergripande skydd för uthyrda arbetstagare som avses i bemanningsdirektivet (Rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag). Inom ramen för förslaget föreslås även att kundföretagen åläggs nya skyldigheter. Inhyrd personal ska bland annat få rätt till gemensamma anläggningar och inrättningar såsom personalmatsal, gym etc. samt få information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Vissa bestämmelser i den nya uthyrningslagen ska också gälla för utstationerade uthyrda arbetstagare. Propositionen innehåller även förslag om ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Det presenterade förslaget innebär i korthet utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering som motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal i bemanningsbranschen för utstationerade uthyrda arbetstagare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari jur kand tobias normann e-post: förslag om förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning eller vikariatanställning Arbetsmarknadsdepartementet föreslår ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd ( LAS ) i syfte att förhindra olika former av missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds. 2012:25). Ändringarna föreslås mot bakgrund av EU-kommissionens kritik av att de svenska reglerna, i strid mot det s. k. visstidsdirektivet (Rådets direktiv 1999/70/EG), saknar bestämmelser för att begränsa risken för att olika former av tidsbegränsade anställningar kombineras på ett sätt som innebär ett kringgående av de tids gränser som finns i LAS. Enligt gällande bestämmelser i LAS övergår en arbetstagares anställning i en tillsvidareanställning om arbetstagaren under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Eftersom anställningstiden i den tidsbegränsade anställningen räknas inom ramen av en femårsperiod, kan arbetsgivare, enligt dagens regler, kombinera olika anställningsformer i LAS och på så vis undvika att arbetstagarens anställning övergår i en tillsvidareanställning. För att stävja missbruk av nuvarande regler föreslår Arbetsmarknadsdepartementet en kompletterande konverterings regel. Förslaget innebär att en allmän visstids- eller en vikariatsanställning övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren har haft provanställning eller tidsbegränsade anställningar i en följd och tiden för allmän visstidsanställning eller vikariat överstiger två år. Kompletteringsregeln medför alltså att femårsgränsen inte gäller om arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i en följd. Den tidsbegränsade anställningen konverteras istället till en tillsvidareanställning så snart arbetstagaren har varit vikarie eller haft en allmän visstidsanställning i mer än två år. Ändringen har mindre betydelse för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal, då det ska vara tillåtet att genom kollektivavtal avvika från den kompletterande konverteringsregeln. I samband med ovanstående ändringar, föreslår Arbetsmarknadsdepartementet även en skyldighet för arbetsgivare att lämna skriftlig uppgift om arbetstagarens sammanlagda arbetstid i allmän visstidsanställning eller som vikarie inom tre veckor efter arbetstagarens begäran att få sådana uppgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli advokat bita pourmotamed e-post:

3 utredningsförslag om nya regler i lagen om anställningsskydd En utredning (SOU 2012:62) hade fått i uppgift att se över LAS reglering vid tvister om ogiltigförklarande av en uppsägning. Utredningen framför tre huvudsakliga förslag. För det första föreslås en ändring till den nuvarande huvudregeln att vid en eventuell tvist om en uppsägnings giltighet, består den uppsagda arbetstagarens anställning under tiden tvisten pågår. Utredningen föreslår att denna huvudregel görs om till att anställningen består i högst ett år från uppsägningstidpunkten. Vidare föreslås det inte längre ska vara möjligt att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning enbart därför att arbetsgivaren inte har fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Bryter arbetsgivaren mot omplaceringsskyldighet ska det enbart kunna föranleda skadestånd. Avslutningsvis föreslår utredningen att skadeståndet för att en arbetsgivare ska få upplösa ett anställningsavtal och göra sig av med den anställde trots att en domstol ogiltigförklarat uppsägningen reduceras för mindre arbetsgivare. Nuvarande skadeståndsbelopp är mellan 6-32 månadslöner beroende på arbetstagarens anställningstid. Har arbetsgivaren färre än 50 anställda ska beloppet enligt förslaget minskas med en månadslön för var femte anställd som understiger detta antal. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari jur kand tobias normann e-post: Nytt Från Domstolarna fråga om rätt för arbetsgivare att förlägga semester under arbetsbefriad uppsägningstid Apoteket Aktiebolag ( Apoteket ) hade sagt upp två anställda på grund av arbetsbrist. Inför uppsägningarna hade förhandlingar hållits mellan Apoteket, Sveriges farmacevtförbund ( Förbundet ) och två andra arbetstagarorganisationer. I förhandlingsprotokollet från dessa förhandlingar hade bl.a. angetts att de anställdas uppsägningstid på tolv månader skulle vara arbetsfri. Apoteket hade i samband med uppsägningarna lagt ut intjänad semester om 20 dagar samt semestertillägg under de anställdas uppsägningstid. Apoteket hade också betalat semesterersättning till de anställda i samband med deras slutlön för de semesterdagar som hade kunnat sparas enligt semesterlagen, dvs. intjänade semesterdagar som översteg 20 dagar. Tvisten gällde om Apoteket hade haft rätt att lägga ut intjänad semester under uppsägningstiden på det sätt som skett. Förbundet hävdade bl.a. att överenskommelsen om arbetsfrihet i förhandlingsprotokollet innebar att Apoteket hade åtagit sig att inte lägga ut semester under den arbetsfria tiden samt att förhandlingsprotokollet utgjorde ett kollektivavtal. Almega Tjänsteförbunden och Apoteket ( Arbetsgivarparterna ) yrkade i AD att domstolen skulle fastställa att Apoteket inte var skyldigt att betala ersättning för intjänad semester till de anställda. Förbundet bestred detta och yrkade för egen del att domstolen skulle förpliktiga Apoteket att betala semesterersättning för intjänad semester till de anställda. I sin bedömning började AD med frågan huruvida överenskommelsen om arbetsfrihet i enlighet med förhandlingsprotokollet innebar att Apoteket åtagit sig att inte lägga ut semester under uppsägningstiden, så som Förbundet hävdade. Arbetsgivarparterna bestred att parterna hade träffat någon överenskommelse i fråga om utläggning av intjänad semester under uppsägningstiden. De menade att denna fråga inte hade diskuterats mellan parterna under förhandlingen. Detta påstående bestreds inte heller av Förbundet. AD fann därför att det inte gick att fastställa att det skulle ha varit en gemensam avsikt hos parterna att träffa ett avtal om förbud att lägga ut semester under uppsägningstiden. Av överenskommelsen kunde man inte heller utläsa att parterna uttryckligen avtalat om vad som skulle gälla i fråga om utläggning av de berörda arbetstagarnas intjänade semester. Förbundet hävdade även att 26 a semesterlagen, som innebär förbud att lägga ut semester under den tid som en anställd varit frånvarande från sin anställning på grund av t.ex. sjukdom eller tjänstledighet, även skulle gälla vid arbetsbefrielse. AD ansåg dock att denna bestämmelse endast avsåg situationen när intjänade semesterdagar inte kunnat läggas ut under semesteråret och inte var tillämplig vad gäller överenskommelser om arbetsfrihet. AD ansåg därför inte heller att man, som Förbundet gjort gällande, i begreppet arbetsfri uppsägningstid måste tolka in ett åtagande från arbets givaren att inte lägga ut semester under uppsägningstiden. AD konstaterade vidare att 14 semesterlagen enligt domstolens praxis inte påverkas av om arbetstagaren varit arbetsbefriad under uppsägningstiden. Av 14 semesterlagen framgår att semesterledighet inte får förläggas till uppsägningstid utan att arbets-

4 tagaren medger det. Av 14 3 st framgår emellertid att semesterlagens förbud mot utläggning av semesterledighet under uppsägningstiden inte gäller i den mån uppsägningstiden överstiger sex månader. För att även tid därefter skall skyddas krävs att parterna har avtalat om det. AD:s slutsats var att Förbundet inte hade visat att parterna träffat något avtal som innebar att Apoteket varit förhindrat att lägga ut semester under de anställdas uppsägningstid. Något hinder mot att lägga ut semester under uppsägningstiden fanns inte heller enligt 14 semesterlagen eftersom uppsägningstiden varit längre än sex månader. Det var därför inte nödvändigt att pröva frågan om överenskommelsen vid förhandlingarna utgjorde ett kollektivavtal. Apoteket kunde därmed lägga ut semester under uppsägningstiden. (AD 2012 nr 65) jur kand lena schreiber e-post: fråga om skadestånd för brott mot 38 mbl Mellan Sveriges Television Aktiebolag ( SVT ) och Sveriges Utbildningsradio AB samt Svenska Musikerförbundet ( Förbundet ) gäller Kollektivavtal avseende medverkan i TV-produktioner utförda av SVT/UR. Under bl.a. åren 2009 och 2010 hade SVT anlitat produktionsbolaget Baluba för tv-produktionen av Dansbandskampen. Tvist uppkom om huruvida SVT genom besluten att anlita Baluba hade brutit mot den primära förhandlingsskyldigheten enligt 38 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ( MBL ). Beslutet att anlita Baluba 2009 hade inte föregåtts av några förhandlingar med Förbundet. Parterna var överens om att besluten att anlita Baluba för tv-produktionen Dansbandskampen avser ett sådant anlitande av arbetskraft som menas i 38 MBL och att det mellan parterna gällande kollektivavtalet varit tillämpligt på arbetet i sig. SVT hade regelbundet och under de aktuella åren visstidsanställda som var medlemmar hos Förbundet. Enligt AD förutsätter 38 MBL inte att förhandlingsfrågan i någon särskild mening rör en medlem i organisationen och det behöver inte ha funnits en förbundsmedlem anställd hos SVT vid just den tiden för förhandlingsskyldighetens inträde. Därmed var SVT förhandlingsskyldigt enligt 38 MBL vid 2009 års beslutet. Avseende 2010 års beslut att lägga ut Dansbandkampen på Baluba hade SVT den 16 juni kallat till förhandlingar som hölls den 20 och 23 juni. Den 30 juni hade SVT mottagit Förbundets begäran om central förhandling och föreslagit 2 juli som förhandlingsdatum. Den 1 juli hade SVT fattat det formella beslutet om att anlita Baluba genom att då ingå ett skriftligt avtal med Baluba. Den centrala förhandlingen hade genomförts 2 juli. Enligt lagmotiven är syftet med förhandlingarna enligt 38 MBL att ge den fackliga organisationen möjlighet att ingripa om den tilltänkta entreprenaden kan antas medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strider mot vad som är allmänt godtagbart inom avtalsområdet. Förhandlingsskyldigheten inträder först när arbetsgivaren står i begrepp att anlita en viss entreprenör. Frågan om ett visst arbete över huvud taget ska läggas ut på entreprenad omfattas inte av 38 MBL (utan möjligen av skyldigheten att förhandla enligt 11 MBL). AD fann efter bevisvärderingen att kontraktet med Baluba 2010 redan var färdigförhandlat och klart (om inte än undertecknat) när SVT kallade till förhandlingar med Förbundet. Förbundets möjligheter att påverka villkoren för utläggningen var därmed mycket små. SVT bröt följaktligen även 2010 mot förhandlingsskyldigheten genom att kalla till förhandlingarna för sent. SVT bröt enligt AD dessutom mot förhandlingsskyldigheten genom att inte avvakta den centrala förhandlingen som ägde rum dagen efter avtalsslutandet med Baluba. Att det saknas fog för vetot utgör inte synnerliga skäl enligt 38 3 st. MBL. Den centrala förhandlingen är till för att de centrala parterna ska försöka lösa tvistefrågan och det är endast den centrala organisationen som kan lägga ett veto. Arbetsgivaren kan inte bara negligera den kommande centrala förhandlingen och fatta sitt beslut utan att avvakta vad som kan komma ut av förhandlingarna.

5 Enligt AD:s bedömning kunde Förbundet däremot inte visa att det förelegat förutsättningar för vetoförklaringen, dvs. åsidosättande av lag eller kollektivavtal. Det fanns därför inte skäl att döma ut särskilt höga allmänna skadestånd. SVT förpliktades att betala allmänt skadestånd till Förbundet med totalt kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader med kr jämte ränta. (AD 2012 nr 57) advokat kerstin kamp-wigforss e-post: fråga om arbetsbrist och brott mot turordningsreglerna En arbetsgivare hade genomfört en omorganisation i en av sina butiker. De två anställda hade då fått var sitt omplaceringserbjudande där den ena säljaren, som hade längre anställningstid, erbjöds 10 timmar mindre arbetstid i veckan och den andra säljaren erbjöds 5 timmar mer i veckan. Säljaren som hade fått ett minskat arbetstidsmått accepterade inte omplaceringserbjudandet och sades därför upp. Säljaren yrkade därefter skadestånd och anförde att det inte hade förelegat någon arbetsbrist då det inte varit tal om en egentlig driftsinskränkning utan snarare en omfördelning av timmar. Bolaget hade enligt säljaren brutit mot turordningsreglerna eftersom nedskärningen borde ha drabbat den andra säljaren med kortare anställningstid. AD konstaterade att arbetsbrist förelegat och att bolaget inte haft anledning att tillämpa turordningsreglerna. Beslutet om omorganisationen grundades på företagsekonomiska skäl och var föranlett av en längre tids olönsamhet i butiken. I och med förändringarna skulle bemanningen bättre kunna anpassas efter verksamhetens behov och ge en större flexibilitet. Efter omorganisationen försvann de tidigare två deltidstjänsterna och två nya tjänster uppstod varpå säljaren med längst anställningstid erbjöds den mer omfattande tjänsten om 25 timmar i veckan (istället för tidigare 35 timmar i veckan). Då hon avböjde detta erbjudande uppstod en arbetsbristsituation och med den saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist. Inga andra anställda omfattades av turordningskretsen än den aktuella säljaren och hennes kollega som redan accepterat sitt omplaceringserbjudande om 15 timmar i veckan (istället för tidigare 10 timmar i veckan). Därmed behövde bolaget inte ta hänsyn till turordningsreglerna. Säljarens invändning om att ett erbjudande om samma tjänst men med färre timmar inte kan anses utgöra ett omplacerings erbjudande, eller i vart fall inte ett skäligt sådant, avslogs av AD. Domstolen menade att eftersom det inte fanns någon säljar anställning med högre arbetstidsmått än 25 timmar i veckan efter omorganisationen utgjorde arbetsgivarens erbjudande ett skäligt omplaceringserbjudande. (AD 2012 nr 47) advokat sofia pedersen e-post: fråga om 67-årsregeln har ett berättigat syfte som både är nödvändigt och lämpligt Som vi tidigare rapporterade om i vårt Nyhetsbrev nr 32 hade Södertörns tingsrätt begärt förhandsavgörande från EU-domstolen avseende två frågor kring 67-årsregeln i 32 a och 33 LAS. Målet i tingsrätten handlar om en före detta Posten-anställd som sades upp den månad han fyllde 67 år. Den anställde hade grundat sin talan om otillåten åldersdiskriminering bl.a. på att han trots begäran inte fått mer än en deltidstjänst efter 67 års ålder varför hans ålderspension blivit så låg att den inte går att leva på. EU-domstolen lämnade sitt förhandsavgörande den 5 juli 2012 och konstaterade då att artikel 6.1 andra stycket i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för en nationell bestämmelse som ger arbetsgivaren rätt

6 att avsluta en arbetstagares anställning av det enda skälet att arbetstagaren har fyllt 67 år och som inte tar hänsyn till nivån på den pension som en enskild person därefter kan komma att erhålla. Detta eftersom bestämmelsen på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör sysselsättningspolitik och arbetsmarknadspolitik. 67-årsregeln utgör också ett lämpligt och nödvändigt sätt för att genomföra detta mål. Att det inte finns någon precis angivelse i LAS av vilket mål som eftersträvas med 67-årsregeln är således inte av avgörande betydelse. Målet har ännu inte satts ut till huvudförhandling vid Södertörns tingsrätt. (EU-domstolen C-141/11 Torsten Hörnfeldt mot Posten Meddelande AB) advokat sofia pedersen e-post: Övrigt utstationering på svensk arbetsmarknad En parlamentarisk kommitté tillsatt av regeringen ska utvärdera de ändringar som efter Lavaldomen gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (Dir. 2012:92). Ändringarna, kallade lex Laval, trädde i kraft i april De innebär att arbetstagarorganisationer kan använda stridsåtgärder mot en arbetsgivare för att få till stånd ett kollektivavtal för utstationerade arbetstagare endast om de villkor som krävs (i) motsvarar minimivillkor i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen (branschavtal), (ii) bara avser lön, semester, arbetstid eller vissa andra grundläggande villkor och (iii) är förmånligare för arbetstagarna än vad som följer av svensk lag. Stridsåtgärd får inte vidtas om arbetsgivaren kan visa att arbetstagarna redan har villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett branschavtal. Kommittén ska först kartlägga bl.a. antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras från och i vilka branscher utstationering vanligen sker. Därefter ska kommittén (i) utvärdera om tillämpningen av lex Laval säkerställer skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor, (ii) utvärdera och bedöma dagens praktiska hantering där arbetstagarorganisationer är skyldiga att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket som i sin tur har till uppgift att tillhandahålla sådan information till arbetsgivare samt (iii) överväga eventuella lagändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december Som redovisas i Förslag om ny uthyrningslag samt nya regler i utstationeringslagen ovan har regeringen också nyligen föreslagit ändringar i lex Laval avseende uthyrda utstationerade arbetstagare. jur kand ola axelsson e-post: Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spetskompetens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter 1,2 miljarder kronor och har ca 650 anställda.

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ).

nyheter arbetsrätt Ny lag om uthyrning av arbetstagare verksamhet bestående i rekryteringstjänster (3 och 8 ). nyheter arbetsrätt dec 2012. Ny lag om uthyrning av arbetstagare Den första januari 2013 träder en ny lag i kraft. Lagen har sin bakgrund i ett EUdirektiv bemanningsdirektivet. Bemanningsdirektivet har

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 25 november 2009 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 26 mars 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 30 juni 2011 Arbetsrätt och pensioner redaktör: Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 27 juli 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremiss Lag om uthyrning av arbetstagare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 juli 2012 Hillevi Engström Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 36 maj 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Daniel Stålberg ansvarig utgivare Henric Diefke / 031-355 16 99/08-595 062 98 diefke@msa.se

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 37 november 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Sara Granlund sagr@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke / 031-355 16

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB BILAGA AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB Bakgrund Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet genomförde en driftsinskränkning

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 29 december 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 34 april 2013 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Lena Schreiber lew@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/12 Mål nr A 131/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/12 Mål nr A 131/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/12 Mål nr A 131/11 Sammanfattning En arbetsgivare som driver barnklädesbutiker har genomfört en omorganisation av en av sina butiker. Omorganisationen innebar att de två anställningarna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 28 september 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar:

Advokatsamfundet tar därmed i detta remissvar utgångspunkt i följande tre förutsättningar: R-2015/0659 Stockholm den 28 maj 2015 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2015/1050/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tillämpningsdirektivet

Läs mer

Förslaget innebär även att rätten till sjukpenning

Förslaget innebär även att rätten till sjukpenning NR 20 APRIL 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv

Vad händer vid en rörelseöverlåtelse? Juridiska och praktiska aspekter ur ett HR perspektiv I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: verksamhetsöverlåtelse ur ett legalt och praktiskt perspektiv lagändringar nya rättsfall pågående utredningar på arbetsrättens område Vad händer vid en rörelseöverlåtelse?

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 35 januari 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Daniel Stålberg dast@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Viktig dom Bolag var inte skyldigt att lämna detaljerad information inför inhyrning (AD 2012 nr 26)

Viktig dom Bolag var inte skyldigt att lämna detaljerad information inför inhyrning (AD 2012 nr 26) Nr 4, juni 2012 Från arbetsdomstolen Viktig dom Bolag var inte skyldigt att lämna detaljerad information inför inhyrning (AD 2012 nr 26) Ett teknikföretag inom fordonsbranschen beslöt att hyra in personal

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende.

Genom den föreslagna regleringen i den nya lagen stärks arbetstagarens rätt till likabehandling i lönehänseende. 14 Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag Anf. 46 Arbetsmarknadsminister HILLEVI ENGSTRÖM (M): Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att verka för skärpt lagstiftning

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco. Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.se Sida 1 (8) Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 Sammanfattning En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 anställningsskyddslagen.

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

LAGÄNDRINGAR. Nya regler i LAS om visstidsanställningar. sid 1

LAGÄNDRINGAR. Nya regler i LAS om visstidsanställningar. sid 1 NR 18 JUNI 2007 REDAKTÖR: Advokat Maria Gill ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat Madeleine

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer