ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring av en uppsägning, och det är tvistigt om uppsägningen ägt rum vid det tillfälle som arbetstagaren påstår. Postadress Telefon Box STOCKHOLM Telefax Besöksadress Stora Nygatan 2 A och B

2 2 ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 57/ Mål nr B 20/08 Stockholm KLAGANDE A.T. i STOCKHOLM Ombud: Anders Ardestam, Consulting Iustus Svenska AB, Box 55558, STOCKHOLM MOTPART Twilfit AB, , Box 1153, NACKA STRAND Ombud: advokaten Anna-Maria Gustavsson, G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, STOCKHOLM SAKEN Interimistiskt förordnande enligt 34 tredje stycket anställningsskyddslagen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 3, beslut den 25 januari 2008 i mål nr T Tingsrättens beslut, se bilaga. A.T. har överklagat tingsrättens beslut och yrkat att Arbetsdomstolen ska upphäva beslutet samt fastställa att anställningen består fram till dess att tvisten är slutligt avgjord och att hon ska ha rätt till lön och övriga förmåner under tiden. Hon har anfört i huvudsak detsamma som vid tingsrätten men har även påstått att bolagets interimistiska yrkande, som framställts sent under processen, inneburit en otillåten taleändring och yrkat att det ska avvisas. Hon har vidare hävdat att tingsrätten inte bort ha fattat ett beslut med retroaktiv verkan samt påpekat att tingsrätten utgått från en av bolaget påstådd uppsägning som ligger utanför processens ram. Bolaget har bestritt ändring och yrkat att tingsrättens beslut ska fastställas. Bolaget har vidhållit vad som anförts vid tingsrätten och tillagt i huvudsak följande. A.T. har inte visat att uppsägning skett den 19april Hon har inte inställt sig för arbete hos bolaget efter den 27 augusti 2007 eller antagit erbjudandet om ny anställning hos bolaget. Hennes anställning har därmed upphört den 27 augusti Det interimistiska yrkandet har inte framställts för sent. Ett sådant yrkande kan framställas när som helst under processen. Bolaget har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Arbetsdomstolen har prövat frågan om interimistiskt förordnade efter föredragning.

3 3 Skäl A.T. har yrkat att bolagets interimistiska yrkande ska avvisas. Något rättsligt hinder mot att framställa ett interimistiskt yrkande av nu aktuellt slag när som helst under målets handläggning finns inte, och ett sådant yrkande innebär ingen taleändring. Avvisningsyrkandet ska därför avslås. I målet är parterna överens om att ett anställningsförhållande förelegat dem emellan, men tvistar däremot bl.a. om tidpunkten för uppsägningen av A.T. A.T:s talan i målet gäller ogiltigförklaring av en påstådd uppsägning den 19 april Bolaget har bestritt hennes talan och hävdat att uppsägning inte skett vid den påstådda tidpunkten utan vid ett annat tillfälle, den 15 maj 2007, och att uppsägningen i vart fall varit sakligt grundad, eftersom den föranletts av arbetsbrist. A.T. har vidhållit sitt påstående om när uppsägning ska ha skett, och har inte framställt något alternativt yrkande med anledning av bolagets inställning i frågan. En central fråga i målet är således om Arbetsdomstolen interimistiskt, som tingsrätten gjort, som ett led i prövningen av bolagets yrkande om interimistiskt förordnande om att anställningen ska upphöra, även ska ta ställning i frågan om när uppsägning faktiskt ägde rum. Vid tvister om giltigheten av en uppsägning upphör enligt 34 andra stycket anställningsskyddslagen inte anställningen förrän tvisten slutligt avgjorts. Enligt sin ordalydelse förutsätter en tillämpning av denna regel att det föreligger ett anställningsförhållande mellan parterna och att arbetsgivaren har sagt upp arbetstagaren. Arbetsdomstolen har i sin praxis funnit att möjligheten att meddela interimistiska beslut enligt 34 tredje stycket anställningsskyddslagen är begränsad till att gälla fall där prövningen avser frågan om det har förelegat saklig grund för uppsägning. Som ett undantag gäller att frågan om en ogiltighetstalan är preskriberad eller inte kan prövas interimistiskt (AD 1988 nr 120). Om det visar sig vara mer eller mindre klart att en ogiltighetstalan är preskriberad ska ett yrkande om anställningens upphörande bifallas (se AD 2002 nr 64 och 2005 nr 65). Regeln i 34 tredje stycket anställningsskyddslagen är således normalt sett tillämplig i de fall då det är ostridigt att en uppsägning har skett och parterna tvistar om huruvida uppsägningen var sakligt grundad eller inte. Det har inte ansetts att det bör komma i fråga att med en analogisk tillämpning av lagrummet interimistiskt ta ställning till om ett anställningsförhållande förelegat eller inte (se t.ex. AD 1998 nr 1). I en sådan situation kan emellertid en arbetstagare med stöd av bestämmelserna i 15 kap. 3 rättegångsbalken under vissa särskilda förutsättningar utverka ett preliminärt beslut i frågan (AD 1990 nr 50). Det som nu sagts innebär att det finns en rad tvistiga frågor i mål om uppsägning eller avskedande som det enligt Arbetsdomstolens praxis saknas stöd för att domstolen med tillämpning av de särskilda bestämmelserna i 34 och 35 anställningsskyddslagen ska pröva interimistiskt. Det kan t.ex. gälla frågan om ett anställningsförhållande gällt tills vidare eller för viss tid (AD

4 nr 152), om en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad (AD 1998 nr 34), om en arbetstagare blivit uppsagd vid viss påstådd tidpunkt och om ett avskedande över huvud taget ägt rum (AD 1990 nr 74). Om en sådan fråga är tvistig föreligger alltså oklarhet om anställningen över huvud taget består enligt 34 andra stycket anställningsskyddslagen. Därmed föreligger inte heller, enligt Arbetsdomstolens mening, förutsättningar för att tillämpa regeln i 34 tredje stycket om interimistiskt förordnande om att en anställning som pågår med stöd av regeln i andra stycket ska upphöra. Ett yrkande om interimistiskt förordnande enligt 34 tredje stycket kan alltså avslås på den grunden att tillämpningen av 34 andra stycket är tvistig av de skäl som nämnts ovan, t.ex. att parterna tvistar om huruvida en anställningen upphört på grund av uppsägning eller på grund av att anställningstiden löpt ut. Det medför att frågan om anställningens bestånd under tiden för tvisten inte kommer att avgöras förrän målet slutligt avgörs och domstolen tar ställning till den tvistiga frågan. Om det då skulle visa sig att arbetstagaren inte blivit uppsagd utan att anställningen har upphört av andra skäl är inte 34 andra stycket tillämplig. Men om den slutliga prövningen innebär att uppsägning skett, ska regeln i 34 andra stycket tillämpas och anställningen ska anses ha bestått under tiden tvisten pågått med den skyldighet för arbetsgivaren att utge lön och andra anställningsförmåner som följer av bestämmelsen. Ett avslag på ett yrkande om interimistiskt förordnande enligt 34 tredje stycket anställningsskyddslagen i ett fall som det ovan nämnda innebär alltså inte att anställningen enligt 34 andra stycket består under tvisten. Det innebär endast att domstolen inte tagit ställning till frågan om den sistnämnda bestämmelsens tillämplighet. Det betyder i sin tur att en arbetsgivare själv måste bedöma om han ska uppfylla de skyldigheter som kan följa av 34 andra stycket anställningsskyddslagen eller inte. I förevarande mål är det, som tidigare anförts, tvistigt om uppsägningen har skett den 19 april 2007, som A.T. påstått. Enligt bolagets mening har det över huvud taget inte skett någon muntlig uppsägning den 19 april 2007, utan en skriftlig uppsägning skedde den 15 maj Det råder således en oklarhet om det som skedde den 19 april 2007 ska ha verkan som en uppsägning. I enlighet med vad som sagts ovan är detta en tvistefråga som enligt Arbetsdomstolens mening inte bör prövas interimistiskt. Därmed är det inte på detta stadium klart om 34 andra stycket anställningsskyddslagen är tillämplig i tvisten. Det finns då inte heller förutsättningar att utverka ett interimistiskt beslut med stöd av 34 tredje stycket anställningsskyddslagen. Yrkandet om ett interimistiskt förordnande hade därför bort avslås på denna grund. Ett beslut om avslag hade alltså inte medfört att A.T:s anställning kommit att bestå efter uppsägningstidens utgång. Det hade endast inneburit att tingsrätten inte hade tagit ställning till frågan om anställningen enligt 34 andra stycket anställningsskyddslagen skulle bestå tills dess tvisten slutligt avgjorts. Om domstol därefter vid den slutliga prövningen av målet skulle finna att A.T. faktiskt blivit uppsagd genom bolagets handlande den 19 april 2007 kan däremot regeln i 34 andra stycket anställningsskyddslagen bli tillämplig i enlighet med vad som anförts ovan.

5 5 Tingsrätten borde således inte ha gjort en interimistisk prövning av frågan om vid vilken tidpunkt uppsägningen av A.T. ägde rum. Det kan här även anmärkas att om ett interimistiskt beslut meddelas kan det enligt praxis (se AD 1984 nr 7) inte ges retroaktiv verkan på det sätt som tingsrätten har gjort. Frågan om tingsrätten bort i sitt beslut utgå från en uppsägning som A.T. som kärande inte gjort gällande i målet anser sig domstolen, med den bedömning som nu gjorts, inte behöva gå in på. Mot bakgrund av det ovan anförda finner Arbetsdomstolen att A.T:s yrkande om att Arbetsdomstolen ska förordna att anställningen ska bestå fram till dess att tvisten är slutligt avgjord och att hon ska ha rätt till lön och övriga förmåner under tiden ska avslås. Tingsrättens beslut står därmed fast. Enligt Arbetsdomstolens mening innebär tingsrättens beslut i sak inte annat än ett konstaterande av att anställningen ostridigt upphört i och med A.T:s sista dag som anställd. Beslutet har emellertid utformats som ett interimistiskt förordnande, som får antas grunda sig på den enligt vad Arbetsdomstolen funnit felaktiga förutsättningen att det är klarlagt att 34 andra stycket anställningsskyddslagen är tillämplig. Arbetsdomstolen saknar dock möjlighet att, med hänsyn till hur parterna utformat sin talan i målet, upphäva tingsrättens beslut. Eftersom överklagandet avslås ska A.T. ersätta bolaget för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Yrkat belopp är skäligt. Arbetsdomstolens ställningstagande 1. Arbetsdomstolen avslår A.T:s avvisningsyrkande. 2. Arbetsdomstolen avslår A.T:s överklagande. 3. Arbetsdomstolen förpliktar A.T. att ersätta Twilfit AB för dess rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med åttatusen (8 000) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Ledamöter: Inga Åkerlund, Karl Olof Stenqvist och Kjell Eriksson. Enhälligt. Sekreterare: Helene Lindström

6 6 Tingsrättens beslut (ledamot: Bertil Olgård) Det antecknas följande. A.T. har den 24 april 2007 ansökt om stämning på Twilfit AB med yrkande om att tingsrätten bland annat skall förklara en av Twilfit AB den 19 april 2007 företagen uppsägning av henne ogiltig. A.T. har som grund för sin talan åberopat att Twilfit AB åsidosatt samtliga formkrav för en uppsägning enligt LAS, att en uppsägning skall vara sakligt grundad och att Twilfit AB inte angivit någon grund för uppsägningen. A.T. har gjort gällande att arbetsbrist inte förelegat i den butik hon arbetat i. Vidare har A.T. åberopat att Twilfit AB gjort sig skyldigt till brott mot turordningsreglerna och inte heller gjort några försök att omplacera henne till en annan tjänst. A.T. har i yttrande, vilket inkom till tingsrätten den 21 januari 2008, därjämte åberopat att uppsägningen inte varit sakligt grundad eftersom någon arbetsbrist inte förelegat. Twilfit AB har bestritt käromålet och för egen del yrkat att tingsrätten interimistiskt skall besluta att A.T:s anställning upphört den 15 augusti 2007 eller vid den senare tidpunkt som rätten bestämmer. Twilfit AB har till stöd för sitt interimistiska yrkande åberopat följande. På grund av försämrad lönsamhet hade arbetsbrist uppstått hos bolaget i Stockholms kommun. Den 19 april 2007 ägde förhandlingar rum med facket varvid man kom överens om en turordningslista för Stockholms kommun. Butikschefen K.H. ringde därefter upp bland annat A.T. och informerade om vad som hade beslutats och vad som skulle komma att ske. Samtalet skedde enbart i informationssyfte och för att förhindra ryktesspridning. Någon uppsägning av A.T. skedde således inte vid detta samtal. Först den 27 april 2007 skrevs alla uppsägningshandlingar på av Twilfit AB och under den kommande veckan skickades handlingarna ut till de berörda anställda. Den 3 maj 2007 skickades handlingarna med post till A.T. men handlingarna kom i retur. A.T. sades upp den 15 maj 2007 då uppsägningshandlingarna och ett erbjudande om ny tjänst i Twilfit ABs butik i Fältöversten överlämnades till A.T. personligen av K.H. A.T. vägrade emellertid att ta emot handlingarna. Den 11 juni 2007 sände Twilfit AB på nytt uppsägningshandlingarna och erbjudandet om en ny tjänst till A.T. men brevet hämtades inte ut utan kom tillbaka till Twilfit AB. Handlingarna skickades i rekommenderat brev. Twilfit AB har vidare åberopat följande. En förutsättning för att 34 LAS skall vara tillämplig är att arbetstagaren åberopar att uppsägningen skett utan saklig grund och anger skälen därför. Ogiltighetstalan kan inte föras om uppsägningen angrips enbart på grund av formella brister eller för att den strider mot turordningsregler. Eftersom någon ogiltighetstalan inte kan anses föras i detta mål, är 34 LAS inte tillämplig. A.T. för vidare talan mot en uppsägning som Twilfit AB inte känns vid. A.T. sades inte upp muntligen per telefon den 19 april 2007 såsom hon påstår utan den 15 maj Twilfit AB betraktar A.T. som uppsagd per den 15 maj När A.T. gav in stämningsansökan var hon således ännu inte uppsagd. Även av denna

7 7 anledning kan någon ogiltighetstalan inte föras enligt 34 LAS eftersom det inte finns någon uppsägning att föra talan mot. A.T. arbetade hos Twilfit AB till och med den 27 augusti 2007 och har erhållit lön fram till detta datum. Twilfit AB har åberopat följande omständigheter i frågan om uppsägningen föranletts av verklig arbetsbrist. På grund av Twilfit ABs försämrade lönsamhet förelåg arbetsbrist i bolagets butiker i Stockholms kommun. I butikerna i Stockholms kommun sades 24 av totalt ca 50 anställda upp. Twilfit AB hade tittat på behovet för varje butik, tillämpat principen sist in först ut och tillämpat en gemensam turordningslista för Stockholms kommun. Uppsägningarna hade föregåtts av förhandlingar med fackförbundet Handelsanställdas Förbund, med vilket Twilfit AB har kollektivavtal. Twilfit AB och fackförbundet var helt överens om turordningen. Samtliga som sades upp erbjöds nya tjänster. A.T. erbjöds en tjänst som omfattade fem timmar, vilken hon dock inte antog. A.T. hade ett anställningsavtal vilket omfattade 10 timmar per vecka. A.T. har vidhållit att hon sagts upp den 19 april 2007 och att uppsägningen var behäftad med formella brister. Hon har vidare i yttrande anfört att uppsägningen gjorts utan att saklig grund förelegat. Hon har bestritt att det skulle skett en uppsägning av henne den 15 maj Hon befann sig antagligen överhuvudtaget inte på arbetsplatsen denna dagen. Den 15 maj 2007 var en tisdag och hon arbetade enbart under helger. Twilfit AB har åberopat skriftlig bevisning. Efter genomgång av handlingarna meddelar tingsrätten följande BESLUT (att meddelas den 25 januari 2008 kl 11.00) Enligt 43 2 st LAS är huvudregeln att, om tvist uppkommer om en uppsägnings giltighet, anställningen inte upphör förrän tvisten har slutligt avgjorts. Enligt tredje stycket kan dock domstolen, för tiden intill det slutliga avgörandet, besluta att anställningen skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som domstolen bestämmer. Ett sådant förordnande om att anställningen skall upphöra kan enligt förarbetena (prop 1973:129 s 278) meddelas om det framstår som mer eller mindre uppenbart att uppsägningen är sakligt grundad. Bevisbördan för att så är fallet vilar på arbetsgivaren. Den bevisningen är självfallet lättare att lägga fram i en arbetsbristsituation än vid uppsägning av personliga skäl. Såsom A.T:s ogiltighetstalan måste förstås riktar den sig i första hand mot den omständigheten att hon skilts från sin anställning. Parterna är således överens om att uppsägning skett men har olika uppfattning om tidpunkten för uppsägningen och om uppsägningen varit sakligt grundad. Mot denna bakgrund finner tingsrätten sig oförhindrad att pröva inte endast den uppsägning som A.T. påstår har skett den 19 april 2007 utan även den uppsägning som Twilfit AB påstår har skett den 15 maj 2007.

8 8 Vad först gäller Twilfit ABs invändning att 34 LAS inte skulle vara tillämplig på den uppsägning som är föremål för prövning i målet på grund av att uppsägningen inte angrips på andra grunder än att den skulle strida mot turordningsreglerna eller vara behäftad med formella brister, framgår av handlingarna i målet att A.T. som grund för sin talan har åberopat bland annat att arbetsbrist inte förelegat. Twilfit ABs invändning att 34 LAS inte skulle vara tillämplig skall därför lämnas utan avseende. Vad sen gäller Twilfit ABs invändning att A.T. inte kan föra talan om ogiltighet mot uppsägningen av den 19 april 2007 eftersom Twilfit AB inte vill kännas vid denna uppsägning, är tidpunkten för uppsägningen av A.T. en av tvistefrågorna i målet och utgör således ett element i själva saken. Twilfit ABs invändning att A.T. inte kan föra ogiltighetstalan mot uppsägningen som hon påstår har skett den 19 april 2007 lämnas fördenskull utan avseende. Vad gäller tidpunkten för uppsägningen av A.T. finner tingsrätten, vid en samlad bedömning av vad som hittills förekommit i målet, att det framstår som mindre sannolikt att A.T. skulle ha sagts upp från sin anställning under ett telefonsamtal på kvällen den 19 april Det framstår fastmer som troligt att A.T. under samtalet informerades om vad som skulle komma att hända framöver med hennes anställning. Utredningen ger istället stöd för Twilfit ABs uppgifter om händelseförloppet vid uppsägningen av A.T. och övriga anställda, varför tingsrätten preliminärt gör bedömningen att uppsägningen av A.T. ägde rum den 15 maj 2007 och inte den 19 april Vad slutligen gäller frågan huruvida arbetsbrist och därmed saklig grund för uppsägning av A.T. förelegat, framgår av utredningen att uppsägningen av A.T. och ett 20-tal andra anställda hos Twilfit AB i Stockholms kommun föranletts av ekonomiska överväganden. Uppsägningarna föregicks av förhandlingar med Handelsanställdas förbund och förhandlingarna ägde rum den 19 april Förhandlingarna ägde således rum med anledning av att det förelåg arbetsbrist hos Twilfit AB. Det framgår vidare att samtliga som sades upp av Twilfit AB erbjöds nya tjänster och att A.T. tackade nej till en ny tjänst. Under nu angivna omständigheter framstår det enligt tingsrättens mening som mer eller mindre uppenbart att uppsägningen av A.T. föranletts av reell arbetsbrist och därmed varit sakligt grundad. Av Twilfit ABs uppgifter framgår att A.T:s anställning pågick till och med den 27 augusti Twilfit ABs interimistiska yrkande skall därför bifallas på så sätt att A.T:s anställning skall anses ha upphört per den 27 augusti Slut Tingsrätten förordnar, för tiden intill målet slutligen avgjorts, att A.T:s anställning hos Twilfit AB upphört den 27 augusti 2007.

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 97/07 Mål nr A 10/07 och A 111/07 Sammanfattning Arbetsdomstolen har i beslut interimistiskt förordnat att en pågående avstängning omedelbart skulle upphöra. Arbetsgivarparten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 44/16 Mål nr B 39/16 Bestämmelsen i 5 kap. 2 första stycket arbetstvistlagen om s.k. kvittning av rättegångskostnader är inte tillämplig när Arbetsdomstolen avgör ett mål om ett

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/12 Mål nr B 96/12 Sammanfattning En uppsagd arbetstagare har väckt talan om uppsägningens ogiltighet efter det att uppsägningstiden gått ut och anställningen upphört. Arbetsgivaren,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 109/04 Mål nr B 125/04 Sammanfattning Prövning av yrkande om interimistiskt förordnande om att anställning trots avskedande skall bestå till dess tvisten har slutligt avgjorts.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 Sammanfattning Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38

Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev Bilagor: AD dom 2012 nr 38 Cirkulärnr: 12:67 Diarienr: 12/6958 P-cirknr: 12-2:28 Nyckelord: AD, uppsägning, preskription, rekommenderat brev, 10 LAS Handläggare: Tommy Larsson Avdelning: Datum: 2012-12-03 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/04 Mål nr A 94/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/04 Mål nr A 94/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/04 Mål nr A 94/04 Sammanfattning Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 arbetstvistlagen kunde anses uppfyllt när central förhandling inte ägt rum innan talan väcktes, men

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 Sammanfattning Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 första stycket arbetstvistlagen uppfyllts i en situation då partsställningen vid den lokala förhandlingen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2003:19 2003-06-11 Dnr A 3/02 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2002-06-19, dnr 207/2002, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Gustavus Holding AB, 556576-4874, Box 11046,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 65/16 Mål nr B 93/16

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 65/16 Mål nr B 93/16 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 65/16 Mål nr B 93/16 Fråga om det finns förutsättningar för att genom ett interimistiskt förordnande, enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken, förplikta en arbetsgivare att till en

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 101/08 Mål nr B 35/08 Sammanfattning En arbetstagare, som är medlem i Lärarförbundet, har väckt talan vid tingsrätten mot sin arbetsgivare. Fråga om avvisning av talan på grund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 Sammanfattning Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för premielönen att arbetstagaren är anställd den 31 december 2006 och att uppsägningstid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare hade avskedats drog arbetsgivaren tillbaka avskedandet och parterna enades om en uppsägning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 oktober 2014 Ö 2225-13 KLAGANDE Green Technology Invest GTech AB (publ.) i likvidation i konkurs, 556539-5836 Adress hos likvidatorn

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 20/10 Mål nr B 48/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 20/10 Mål nr B 48/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 20/10 Mål nr B 48/09 Sammanfattning Fråga om preskription. En arbetstagare som skilts från sin anställning framställde skadeståndsanspråk mot ett annat bolag än det hon varit anställd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/03 Mål nr B 57/03 Sammanfattning Rättshjälpen i ett mål angående ogiltigförklaring av avskedande har tillåtits fortsätta i ett fall då biträdet har anmält till rätten att tidsåtgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 34/15 Mål nr B 33/15

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 34/15 Mål nr B 33/15 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 34/15 Mål nr B 33/15 Fråga om det finns skäl att, enligt 34 tredje stycket anställningsskyddslagen interimistiskt förordna att anställningen ska upphöra. En uppsagd arbetstagare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/03 Mål nr B 40/03 Sammanfattning En arbetstagares provanställning har genom besked från arbetsgivaren avslutats utan att övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 april 2016 Ö 1429-15 KLAGANDE Elf Neftegaz S.A Ombud: Advokaterna KH, KL, CS och MR MOTPARTER 1. Interneft OOO 2. Regionen Saratov,

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-04-27 Stockholm Mål nr F 8855-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-09-23 i mål nr F 1405-14,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15

ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15 ARBETSDOMSTOLEN Beslut 75/15 Mål nr A 28/15 Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs. Postadress Telefon Expeditionstid Box

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 50/07 Mål nr A 117/07 Sammanfattning Fråga om lovligheten enligt 41 a medbestämmandelagen av en stridsåtgärd som inneburit att arbetsgivaren ett flygbolag hållit inne förmånen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 Sammanfattning En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 anställningsskyddslagen.

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 medbestämmandelagen genom att inte varsla ett berört företag om en förestående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/03 Mål nr B 94/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/03 Mål nr B 94/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/03 Mål nr B 94/02 Sammanfattning Fråga om vilka omständigheter som fick läggas till grund för prövningen av om en uppsägning var sakligt grundad. Postadress Telefon Box 2018 08-617

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/14 Mål nr A 45/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/14 Mål nr A 45/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/14 Mål nr A 45/14 Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgivaren varit förhandlingsskyldig avseende det krav arbetsgivaren riktat mot arbetstagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/14 Mål nr B 132/13 Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid? Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala

DOM 2009-07-07 Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid c/o Law & Solution Sweden AB Box 111

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2006 T 2100-05 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Box 3327 103 66 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05. Lagrum: 41 lag (1982:80) om anställningsskydd

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05. Lagrum: 41 lag (1982:80) om anställningsskydd ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/07 Mål nr B 100/05 Sammanfattning Mot en arbetstagares krav på bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har en arbetsgivare invänt att talan är preskriberad. Arbetstagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/14 Mål nr B 64/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/14 Mål nr B 64/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 15/14 Mål nr B 64/13 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att pröva tvist mellan arbetstagare och bolagsman i handelsbolag. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 7/17 Mål nr A 201/15

ARBETSDOMSTOLEN. Dom nr 7/17 Mål nr A 201/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 7/17 Mål nr A 201/15 En arbetstagare hade ansökt om föräldraledighet i drygt ett år. Han blev några dagar senare uppsagd under åberopande av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen hade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

BESLUT 2001-09-07. SÖKANDE Planavergne S.A., Fontanes, F-46230 LALBENQUE, Frankrike

BESLUT 2001-09-07. SÖKANDE Planavergne S.A., Fontanes, F-46230 LALBENQUE, Frankrike SVEA HovRXTT Avd. 8 BESLUT 2001-09-07 Stockholm &) 29 Mål nr Ö 4645-99 Rotel 34 SÖKANDE Planavergne S.A., Fontanes, F-46230 LALBENQUE, Frankrike Ombud Advokaten Magnus G. Graner, Box 14240, 104 40 STOCKHOLM

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Göteborg Mål nr KLANDRAT AVGÖRANDE Skiljedom meddelad i Göteborg den 20 oktober 2003, se bilaga KÄRANDE Dentirol AB, 556541-1716 Box 24046 400 22 Göteborg Ombud Advokaten Mats Dahlgren Box 11017 404

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 mars 2007 Ö 643-06 KLAGANDE Malmstolen AB, 556194-7846 Strandvägen 19 444 31 Stenungsund Ombud: SS MOTPART MS Ombud: PN SAKEN Preskription

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/07 Mål nr B 120/06 Sammanfattning Fråga om tillämpning av den s.k. tvåmånadersregeln i anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har funnit att en arbetsgivare, som grundat ett

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2003 Ö 2014-02 KLAGANDE NCC Aktiebolag, 556034-5174, Vallgatan 3, 170 80 SOLNA Ombud: advokaten C. Z. MOTPARTER 1. L. H. 2. L.

Läs mer