Arbetsrätt och pensioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsrätt och pensioner"

Transkript

1 ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 28 september 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm / kontaktpersoner: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm / Advokat Madeleine Rydberger Malmö Dr. Christian Bloth, Rechtsanwalt Frankfurt nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. nyhetsbrevet får citeras med angivande av källa. Det här numret av nyhetsbrevet fokuserar på aktuella rättsfall och redogör för en intressant dom från EG-domstolen om lönetillägg för gravida arbetstagare samt olika avgöranden från Arbetsdomstolen. Dessa behandlar återtagandet av en arbetstagares egen uppsägning, lojalitetsplikt enligt kollektivavtal, prövandet av den s.k. bastubadarprincipen samt skälighet av en konkurrensklausul. Slutligen rapporterar vi om Högsta domstolens beslut i fråga om resning och domvilla i Laval-målet. Nytt från domstolarna fråga om löneskydd för gravida arbetstagare Målet rörde en begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen vad gällde frågan om löneskydd för en flygvärdinna som hade omplacerats till marktjänst på grund av graviditet. Den aktuella arbetstagaren hade, på grund av att hon i sin tjänst exponerades för fysikaliska agenser såsom joniserande strålning och icke-joniserande strålning som kan medföra fosterskador, omplacerats till en marktjänst som bestod av att utföra kontorsuppgifter. Till följd av den tillfälliga omplaceringen hade arbetstagaren inte erhållit vissa lönetillägg som hon hade fått i sin tidigare tjänst och hade därmed fått en lägre lön. Arbetstagaren väckte talan vid Helsingfors tingsrätt och hävdade att arbetsgivaren, Finnair, inte hade rätt att sänka lönen till följd av den tillfälliga omplaceringen och menade att lönesänkningen utgjorde diskriminering enligt moderskapsdirektivet (EU-direktiv 92/85/EEG)

2 och finsk lagstiftning. Finnair yrkade å sin sida att talan skulle ogillas bl.a. på den grunden att arbetstagaren inte hade garanterats ett visst tilläggsbelopp samt att beloppet hon fick i tillägg berodde på hur många och vilka flygningar hon var med på. Den finska domstolen vände sig till EG-domstolen och begärde förhandsavgörande avseende tolkningen av moderskapsdirektivet. Frågan gällde om moderskapsdirektivet skulle tolkas så att en arbetstagare som på grund av graviditet omplacerats till andra arbetsuppgifter med lägre lön skall betalas lika hög lön som hon fått i genomsnitt före omplaceringen. Frågan avsåg även om de olika lönetilläggen som arbetstagaren erhöll i sin tidigare placering och skälen för att betala ut dem var relevanta i detta avseende. EG-domstolen konstaterade att en gravid arbetstagare som tillfälligt förflyttas till en annan tjänst har rätt att bibehålla, förutom sin grundlön, de delar av lönen eller tilläggen som har samband med hennes yrkesställning, såsom bland annat tillägg i samband med arbetstagarens ställning som överordnad, hennes anställningstid och hennes yrkeskvalifikationer. Däremot menade EG-domstolen att en arbetstagare inte har rätt att behålla de delar av lönen eller tillägg som är beroende av att hon utför särskilda arbetsuppgifter under speciella förhållanden och som huvudsakligen utgör ersättning för obehag i samband med dessa uppgifter. Detta innebär att en arbetstagare som tillfälligt förflyttats till en annan tjänst inte nödvändigtvis har rätt till en ersättning som motsvarar den som hon i genomsnitt erhöll före förflyttningen. (EG-domstolen C-471/08, Sanna Maria Parviainen mot Finnair) kontaktperson: jur kand lena wåglöf e-post: fråga om arbetstagares egen uppsägning En arbetsgivare informerade företrädare för den lokala fackklubben att arbetsgivaren hade för avsikt att avskeda en viss arbetstagare. Skälet var att arbetstagarens make dömts till fängelse för bland annat stöld i arbetsgivarens lokaler samt olaga hot mot en annan arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren var av uppfattningen att arbetstagaren gett sin make tillgång till passerkort och kod till lokalerna samt medverkat till hotet. Senare samma dag träffade de fackliga företrädarna arbetstagaren och redogjorde för ärendet, dock utan att nämna det olaga hotet. Arbetstagaren valde att i samband med mötet säga upp sin anställning. Två veckor senare kontaktade hon genom ett juridiskt ombud arbetsgivaren och begärde att få återta uppsägningen, vilket arbetsgivaren inte accepterade. Arbetstagaren väckte talan mot arbetsgivaren bl.a. på grunderna att arbetsgivaren provocerat henne att säga upp sin anställning, vilket skulle jämställas med ett avskedande, alternativt att det inte funnits skäl för arbetsgivaren att vägra henne återta sin uppsägning. Hon yrkade i första hand ogiltigförklarande av avskedandet samt allmänt skadestånd, och i andra hand allmänt och ekonomiskt skadestånd samt semesterersättning och rätt att i senare rättegång föra talan om ersättning för lön avseende tiden efter huvudförhandling. Sedan tingsrätten förklarat uppsägningen ogiltig och ålagt arbetsgivaren att betala allmänt skadestånd samt utge ersättning för arbetstagarens rättegångskostnader överklagade arbetsgivaren målet till Arbetsdomstolen ( AD ). AD fann det ostridigt att det var arbetsgivarens beslut att inleda ett avskedandeförfarande som föranledde arbetstagaren att säga upp sin anställning. För att en arbetstagares egen uppsägning skall jämställas med en åtgärd från arbetsgivarens sida krävs dock även att arbetsgivarens agerande strider mot god sed på arbetsmarknaden eller annars måste anses vara otillbörligt. AD fann i det aktuella målet att så inte var fallet. AD godtog arbetsgivarens uppgift att avsikten med mötet med fackklubbens representanter var att inleda ett avskedandeförfarande enligt reglerna i 30 LAS, att arbetsgivaren hade för avsikt att dagen därpå underrätta arbetstagaren samt varsla klubben och kalla till överläggning samt att arbetsgivaren var beredd att ompröva beslutet om klubben efter samtalet med arbetstagaren hade information som kunde föranleda detta, t.ex. förmildrande omständigheter. Det hade enligt AD varit lämpligt om arbetsgivarens företrädare tagit direktkontakt med arbetstagaren och samtalat direkt med henne men det kunde inte anses otillbörligt eller stridande mot god sed på arbetsmarknaden att istället låta kontakten med arbetstagaren på detta stadium ske genom de fackliga företrädarna. AD påpekade särskilt att de fackliga företrädarna var erfarna och att arbetsgivaren måste anses ha haft anledning att lita på att de skulle tillvarata arbetstagarens intresse. Vad avser återtagande av uppsägning är huvudregeln att en arbetstagare är bunden av sin egen uppsägning och inte kan återta den. Undantag kan göras om speciella omständigheter föreligger som utvisar att uppsägningen inte var allvarligt menad och att motparten insett eller borde ha insett detta. I praxis har som exempel på sådana situationer angetts bl.a. att en arbetstagare sagt upp sig i uppenbart hastigt mod under ett upprört meningsutbyte men efter kort tid återtar sin uppsägning. AD konstaterade bl.a. att det i det aktuella målet dröjt omkring två veckor innan arbetstagaren återtagit sin uppsägning samt, sammanfattningsvis, att arbetstagaren skulle anses vara bunden av sin uppsägning. Med ändring av tingsrättens domslut ogillade AD således arbetstagarens talan, varvid arbetstagaren också förpliktigades att ersätta arbetsgivarens rättegångskostnader i tingsrätten och AD. (AD 2010 nr 41) kontaktperson: jur kand ola axelsson e-post: fråga om arbetstagare brutit mot lojalitetsplikt enligt gällande kollektivavtal En arbetstagare var anställd som personlig assistent och gruppledare i ett bolag som tillhandahåller tjänster för personlig assistans till funktionshindrade personer. Bolaget tillhörde Almega, Föreningen Vårdföretagarna. Arbetstagaren tillhörde Svenska Kommunalarbetareförbundet. Mellan de båda organisationerna gäller kollektivavtal. Under tiden som arbetstagaren var anställd hos arbetsgivaren registrerade hon ett handelsbolag som skulle utföra samma typ av tjänster som arbetsgivaren tillhandahöll samt tecknade bland annat ett avtal med en av arbetsgivarens kunder om att överta vårdnaden av kunden. Uppdraget enligt avtalet påbörjades dock först efter att arbetstagaren avslutat sin anställning hos arbetsgivaren.

3 Arbetsgivaren hävdade att arbetstagaren handlat illojalt enligt kollektivavtalet med hänvisning till följande bestämmelser. Förtroendet mellan arbetsgivare och assistent grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Assistent skall under sin anställning, likväl som efter anställningens upphörande, iakttaga diskretion rörande arbetsgivarens verksamhet/brukarens angelägenheter samt iakttaga tystnadsplikt beträffande uppgifter om enskilda personer som assistenten till följd av sin anställning erhållit kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående. samt Assistent får ej utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva ekonomisk verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren brutit mot lojalitetsplikten genom att i) ha registrerat handelsbolaget, ii) bedrivit konkurrerande verksamhet genom att ha åtagit sig och utfört uppdrag för en kommun, iii) ingått avtalet om att överta arbetsgivarens kund, iv) marknadsfört handelsbolagets verksamhet utan arbetsgivarens vetskap, v) inte rapporterat till arbetsgivaren att bolaget höll på att förlora en kund samt vi) utan samtycke från arbetsgivaren nyttjat kundrelaterade uppgifter hänförliga till anställningen. AD konstaterade att bestämmelserna i kollektivavtalet innebär detsamma som vad i allmänhet följer av lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande, förutom att kollektivavtalet föreskriver att arbetstagaren också ska iaktta viss angiven diskretion även efter anställningens upphörande. AD fann, till skillnad från tingsrätten, att arbetstagaren brutit mot kollektivavtalets lojalitetsplikt avseende punkterna iv) och v) ovan genom att hon under pågående anställningstid hos arbetsgivaren dels tecknat avtal med arbetsgivarens kund om att överta vårdnaden av honom, dels genom att ha brustit i sin rapporteringsskyldighet till arbetsgivaren. AD konstaterade att det inte spelar någon roll att uppdraget påbörjats först efter att anställningen upphört eftersom själva syftet med att ingå avtalet varit att arbetstagarens handelsbolag skulle överta arbetsgivarens kund. Agerandet att ingå avtalet ansågs varit ägnat att orsaka arbetsgivaren skada och betraktades som i hög grad illojalt. Det förelåg vidare ett särskilt intresse från arbetsgivarens sida att dessförinnan, innan det var klart att arbetstagarens handelsbolag skulle överta kunden, få kännedom om att kunden övervägde att lämna arbetsgivaren. Arbetstagaren hade därför även brutit mot lojalitetsplikten genom att varken rapportera att arbetsgivaren riskerade att förlora en kund eller vidta någon åtgärd för att informera arbetsgivaren om det ingångna avtalet. Arbetstagaren blev därmed skadeståndsskyldig gentemot bolaget enligt 54 och 55 MBL. Enligt AD:s samlade bedömning bestämdes skadeståndsbeloppet skäligen till kr. (AD 2010 nr 42) kontaktperson: jur kand cecilia lönn e-post: fråga om särskilt ingripande omplacering av livvakt En arbetstagare hade en tidsbegränsad anställning hos SÄPO och utförde arbete som livvakt åt utrikesministern. Vid en tjänsteresa stoppades arbetstagaren i säkerhetskontrollen på flygplatsen London Heathrow varpå hon tappade behärskningen och hamnade i het ordväxling med säkerhetspersonalen. Med anledning av detta uppstod en tidsutdräkt som ledde till att utrikesministern flög till Stockholm utan livvakt. Arbetstagaren omplacerades efter händelsen till annan tjänst.

4 Polisförbundet ( Förbundet ) stämde in staten och målet handlade i huvudsak om följande frågor: i) Hade det i arbetstagarens fall varit fråga om en särskilt ingripande omplacering som vidtagits utan att det hade förelegat godtagbara skäl (alltså i strid med principen som AD införde 1978 i det s.k. bastubadarmålet)? ii) Utgjorde omplaceringen en enligt 62 MBL otillåten disciplinpåföljd? iii) Hade staten rättsstridigt orsakat arbetstagarens senare sjukskrivning och därigenom ådragit sig ansvar för ekonomisk skada? iv) Hade omplaceringen beslutats och verkställts innan förhandlingar enligt 11 MBL avslutats? AD gjorde följande bedömning: i) AD fann att det faktum att arbetstagaren på grund av personliga skäl omplacerades från ett ansvarsfullt och omväxlande arbete som livvakt åt utrikesministern till ett okvalificerat kontorsarbete med andra anställningsförhållanden och lägre lön fått så ingripande verkningar att omplaceringen kunde prövas rättsligt. Vidare konstaterades att arbetstagarens agerande på flygplatsen Heathrow var oprofessionellt samt att hon glömt bort sin huvudsakliga uppgift, nämligen att bevaka utrikesministern. Mot denna bakgrund ansåg AD att det fanns anledning att anse att arbetstagaren var olämplig som livvakt. Godtagbara skäl för omplacering förelåg således. ii) AD konstaterade att det saknades anledning att anta att omplaceringen föranletts av någon annan anledning än arbetstagarens olämpliga uppträdande på flygplatsen Heathrow och att omplaceringen därför inte utgjorde någon otillåten disciplinpåföljd i bestraffningssyfte som Förbundet hävdade. iii) Förbundet anförde att staten genom sitt vårdslösa beteende att omplacera, varna och överlämna arbetstagarens ärende till åklagare orsakat arbetstagaren depression, ångest och slutligen posttraumatiska stressymptom med sjukskrivning som följd. AD meddelade att skadestånd endast kan utgå om åtgärderna som staten vidtagit varit rättsstridiga vilket inte visat sig vara fallet. iv) AD konstaterade att en stadigvarande omplacering inom ramen för arbetsskyldigheten är en viktigare förändring för arbetstagaren som ska förhandlas enligt 11 MBL. En sådan förhandling kan genomföras på ett informellt sätt men ett minimikrav är att motparten fått klart för sig att det är fråga om en förhandling. Det var ostridigt i målet att den formella förhandlingen avslutats först efter omplaceringen men staten gjorde gällande att en samverkansprocess med Förbundet genomförts dessförinnan. AD fann att staten inte klargjort för Förbundet att samverkansprocessen var att anse som förhandling och inte heller att det fanns några synnerliga skäl att besluta om omplacering innan förhandlingarna avslutats. AD beslutade därför att staten skulle utge skadestånd till Förbundet för brott mot förhandlingsskyldigheten. (AD 2010 nr 52) kontaktperson: jur kand sofia karlsson e-post:

5 fråga om konkurrensklausul i anställningsavtal En arbetstagare lämnade sin anställning hos sin arbetsgivare och tog anställning hos ett bolag som är verksamt inom samma bransch som arbetsgivaren. I sin anställning hos bolaget bearbetade arbetstagaren tre kunder som tidigare anlitat hennes före detta arbetsgivare. Då arbetstagaren i sitt anställningsavtal med den före detta arbetsgivaren åtagit sig att, mot vite under en tidsperiod om fem år efter anställningens upphörande inte bearbeta befintliga kunder hos den förre detta arbetsgivaren, menade arbetsgivaren att kontakterna med bolagets kunder innebar ett brott mot konkurrensklausulen och att vite således skulle utgå. Arbetstagaren ansåg i sin tur att klausulen ifråga var oskälig bland annat med hänsyn till att den dels innebar en begränsning av hennes möjligheter att försörja sig, dels med hänsyn till svårigheten för henne att känna till vilka som var den före detta arbetsgivarens kunder, dels den långa förbudstiden samt dels det höga vitesbeloppet. Av avtalslagen framgår att en konkurrensbegränsande klausul, som avser tiden efter det att en anställning har upphört, är giltig och bindande endast i den mån den är skälig. Skälighetsbedömningen ifråga skall bland annat baseras på arbetsgivarens motiv bakom konkurrensbegränsningen, konkurrensklausulens utsträckning i tiden och om arbetstagaren har erhållit någon kompensation för sitt åtagande. Vid prövningen av frågan om huruvida klausulen i målet skulle anses vara skälig konstaterade AD inledningsvis att klausulen visserligen hade ett legitimt syfte då den hade som uppgift att skydda arbetsgivaren mot att en före detta arbetstagare verkar för att överföra arbetsgivarens kunder till en ny arbetsgivare. Dock menade AD att det faktum att kunder inom det aktuella branschområdet (försäljning av finansiella tjänster) kan tänkas anlita flera olika företag inom samma bransch parallellt eller växelvis, får inverka vid värderingen av vilken tyngd som arbetsgivarens intresse ska tillmätas vid en helhetsbedömning av konkurrensklausulens giltighet. Mot bakgrund av att en tillämpning av klausulen skulle medföra att arbetstagarens möjligheter att få arbete inom samma bransch kraftigt skulle begränsas (dvs. i praktiken var att jämställa med ett rent konkurrensförbud), att förbudstiden i klausulen var längre än vad som får anses vara sedvanligt samt då arbetstagaren inte fått skälig kompensation för den olägenhet som klausulen innebar, fann AD att klausulen var oskälig och därmed ogiltig. (AD 2010 nr 53) kontaktperson: jur kand bita pourmotamed e-post: Övrigt hd avslog resning och klagan över domvilla i laval-målet Högsta domstolen (HD) avslog den 6 juli 2010 Svenska Byggarbetareförbundet och Svenska Byggarbetareförbundet, avdelning 1 samt Svenska Elektrikerförbundets resningsansökan och klagan över domvilla avseende AD:s dom från den 2 december 2009 (det s.k. Lavalmålet, AD 2009 nr 89). AD hade förpliktigat dessa fackliga organisationer att utge sammanlagt kr i allmänt skadestånd till Laval un Partneri Ltd ( Laval ) samt ersätta Laval för rättegångskostnader med drygt 2 miljoner kr (se vårt Nyhetsbrev nr 26/2010). De fackliga organisationerna åberopade 58 kap. 1 första stycket 4 samt 59 kap. 1 första stycket 4 rättegångsbalken och hävdade att den rättstillämpning som ligger till grund för AD:s dom uppenbart strider mot lag samt att det i rättegången förekommit grova rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Särskilt hänvisade de fackliga organisationerna till att det saknades rättslig grund för att ålägga enskilda rättssubjekt skadeståndsskyldighet för brott mot artikel 49 EG-fördraget, inte fanns någon grund för att, i skadeståndsrättsligt hänseende, likställa enskilda rättssubjekt med staten och att ålägga enskilda rättssubjekt ett retroaktivt skadeståndsansvar, var grovt felaktigt att bedöma de fackliga organisationernas överträdelse av EG-rätten som klar, var grovt felaktigt att tillämpa svensk lag i strid med dess ordalydelse och att inte kräva oaktsamhet för att ålägga de fackliga organisationerna skadeståndsskyldighet, särskilt som dessa (när stridsåtgärderna vidtogs) följde tydlig svensk lag. Vidare hävdade de fackliga organisationerna att AD hade förlitat sig på fel språkversion av EG-domstolens förhandsavgörande, missförstått förhandsavgörandet och redovisat det på ett felaktigt sätt. Slutligen skall det ha varit grovt felaktigt att inte inhämta ett nytt förhandsavgörande från EG-domstolen i frågan om skadeståndsskyldighet för de fackliga organisationerna. HD ansåg att det saknades grund för att anse att AD:s rättstillämpning uppenbart stred mot lag givet att AD i domen utförligt hade redovisat de regler och principer som tillämpats i målet, inklusive EGdomstolens praxis på området. Inte heller fann HD någon grund för att AD:s bedömningar i övrigt innefattade en uppenbart lagstridig rättstillämpning. Någon domvilla kunde inte heller visas. (HD nr Ö ) kontaktperson: eu-advokat kerstin kamp-wigforss e-post: Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera juridisk spetskompetens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Byrån omsätter 1,2 miljarder kronor och har ca 650 anställda.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 1 Aktbilaga 12 HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2010 Ö 2181-10 SÖKANDE OCH KLAGANDE 1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet 106 32 Stockholm 2. Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 26 mars 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 25 november 2009 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 34 april 2013 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Lena Schreiber lew@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 35 januari 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Jur kand Daniel Stålberg dast@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 33 november 2012 Arbetsrätt och pensioner redaktör Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 36 maj 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Daniel Stålberg ansvarig utgivare Henric Diefke / 031-355 16 99/08-595 062 98 diefke@msa.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 38 april 2015 Arbetsrätt och pensioner redaktör Johannes Eklund johannes.eklund@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke Göteborg/

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 4578-11 SÖKANDE 1. JA 2. SA 3. TB 4. JB 5. JD 6. C-U E 7. BF 8. JG 9. TG 10. GG Dok.Id 75346 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Förslaget innebär även att rätten till sjukpenning

Förslaget innebär även att rätten till sjukpenning NR 20 APRIL 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg Advokat

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 29 december 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 Sammanfattning En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 anställningsskyddslagen.

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Inledande bestämmelser 1 Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare anses i lagen även den som utför

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 27 juli 2010 Arbetsrätt och pensioner redaktör: EU-Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke Göteborg/Stockholm 031-355

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 37 november 2014 Arbetsrätt och pensioner redaktör Sara Granlund sagr@msa.se ansvarig utgivare Advokat Henric Diefke / 031-355 16

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, 111 81 Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 52/10 Mål nr A 37/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 52/10 Mål nr A 37/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 52/10 Mål nr A 37/09 Sammanfattning En polis som har haft en tidsbegränsad anställning som livvakt har efter en händelse i tjänsten omplacerats till andra arbetsuppgifter. I målet

Läs mer

ADVOKAT LOUISE D OLIWA

ADVOKAT LOUISE D OLIWA ADVOKAT LOUISE D OLIWA Innehavare av Advokatbyrån D Oliwa Författare,tillsammans med advokat Stefan Flemström, till Rätt arbetsrätt och Juridik för Småföretagare ADVOKATBYRÅN D OLIWA, TEL 08 650 45 10

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd

Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Sidan 1 av 6 Nr 19/15 Stockholm 2015-10-29 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd Svenskt Näringsliv och Förhandlings-

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 1 of 6 05/02/2010 13:36 SFS 1976:580 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1976-06-10 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1095 Lag (1976:580)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/10 Mål nr B 10/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/10 Mål nr B 10/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 42/10 Mål nr B 10/09 Sammanfattning En arbetstagare har under sin anställningstid hos arbetsgivaren, som driver verksamhet med personlig assistans, bl.a. startat och registrerat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/10 Mål nr B 100/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/10 Mål nr B 100/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/10 Mål nr B 100/09 Sammanfattning En kvinnlig pressoperatör sade upp sig från sin anställning efter det att hon genom sina lokala fackliga företrädare fått information om att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB

AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB BILAGA AD 2009 nr 50, Svenska Byggnadsarbetareförbundet./. VVS Företagen och NVS Installation AB Bakgrund Ett företag i VVS-branschen med verksamhet på flera olika orter i landet genomförde en driftsinskränkning

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

PERSONALANSVARSNÄMND

PERSONALANSVARSNÄMND PM 1 (5) Personalavdelningen Bitr personaldirektör Bo Waerme PERSONALANSVARSNÄMND Uppgifter och sammansättning 2 kap15 högskoleförordningen (1993:100) Styrelsen får inrätta en personalansvarsnämnd med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner arbetsrätt och pensioner ett nyhetsbrev från mannheimer swartling nummer 30 juni 2011 Arbetsrätt och pensioner redaktör: Advokat Kerstin Kamp-Wigforss kka@msa.se ansvarig utgivare: Advokat Henric Diefke

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lagtextsamling 2009 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet...2 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...12 Lag (1982:80) om anställningsskydd...15 Diskrimineringslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning NR 21 OKTOBER 2008 REDAKTÖR: Jur kand Jenny Welander Wadström ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Magnus Wallander Stockholm KONTAKTPERSONER: Advokat Magnus Wallander, Stockholm Advokat Henric Diefke, Göteborg

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/04 Mål nr A 44/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/04 Mål nr A 44/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/04 Mål nr A 44/03 Sammanfattning Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en brevbärare, som för brott utom tjänsten dömts till fängelse i två år

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Soldatanställningar i Försvarsmakten

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:51 Diarienr: 11/6798 P-cirknr: 11-2:16 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, lärare, kollektivavtal,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer