ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/ Mål nr A xx/10 Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/11 2011-01-12 Mål nr A xx/10 Stockholm"

Transkript

1 ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/ Mål nr A xx/10 Stockholm KÄRANDE Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Box 1105, Stockholm Ombud: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, Stockholm SVARANDE R D m u f Rs Sollefteå SAKEN fordran på semesterersättning enligt träffat förlikningsavtal m.m. Mellan R D och Facket för Service och Kommunikation (SEKO), (förbundet), gäller kollektivavtal, s.k. hängavtal till avtalet för väg & ban mellan Sveriges Byggindustrier och förbundet. J L är medlem i förbundet och var anställd som grävmaskinist hos R D under perioden april november I februari 2009 väckte förbundet talan i Arbetsdomstolen mot R D och yrkade han skulle förpliktas att betala bl.a. utebliven semesterersättning till J L. Under målets handläggning träffade parterna, den 15 juni 2009, en överenskommelse med bl.a. följande innehåll. 1. R D ska till J L utge semesterersättning med kr i ett för allt för tvistens lösande. Beloppet ska sättas in på J Ls lönekonto senast den 10 juli Från beloppet ska sedvanligt avdrag för preliminärskatt göras. 2. Förbundet åtar sig att senast den 1 juli 2009 till Roland Danielsson lämna specificerad uppgift om vad den av honom den 6 februari 2009 verkställda betalningen av kr avser. R D betalade inte det överenskomna beloppet avseende semesterersättning. Tvist har uppstått mellan parterna om R D är skyldig att utge beloppet och om han gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att inte betala i enlighet med överenskommelsen. I anledning av att förbundet påkallade förhandlingar i de tvistefrågorna har ytterligare tvist uppkommit mellan parterna om R D brutit mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet väg & ban genom att inte justera ett förhandlingsprotokoll. Förbundet har väckt talan mot R D i Arbetsdomstolen och yrkat att domstolen ska förplikta R D att

2 2 1. till J L betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 10 juli 2009 till dess betalning sker, 2. till var och en av J L och förbundet betala allmänt skadestånd med kr för kollektivavtalsbrott, 3. till förbundet betala allmänt skadestånd med kr för kollektivavtalsbrott. På de allmänna skadestånden har förbundet yrkat ränta enligt 6 räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 17 maj 2010, till dess betalning sker. R D har bestritt käromålet. Han har vitsordat yrkat belopp för semesterersättning som skäligt i och för sig. Några andra belopp har inte vitsordats. Ränteyrkandena har vitsordats såsom skäliga i och för sig. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Förbundet Överenskommelsen om semesterersättning J L var anställd som grävmaskinist hos R D under perioden april november J L hade sedan han avslutat sin anställning hos R D ett krav på lön och semesterersättning. Vid tvisteförhandlingar i december 2008 förband sig R D att betala lönefordran men bestred fordran på semesterersättning. Först efter att en konkursansökan lämnats in reglerades lönefordran i februari Med anledning av J Ls fordran på semesterersättning väckte förbundet i februari 2009 talan mot R D i Arbetsdomstolen, mål A 33/09. Förbundet yrkade att R D till J L skulle betala kr avseende utebliven semesterersättning samt allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Parterna träffade vid den muntliga förberedelsen den 15 juni 2009 en överenskommelse. Den innebar bl.a. att R D skulle betala den yrkade semesterersättningen till J L. Beloppet, med avdrag för sedvanlig preliminärskatt, skulle vara insatt på J Ls lönekonto senast den 10 juli Förbundet åtog sig att, senast den 1 juli 2009, lämna uppgifter till R D om vad den av honom den 6 februari 2009 verkställda betalningen om kr avsåg. R D har inte betalat den överenskomna semesterersättningen till J L. R D har invänt att förlikningsavtalet blivit ogiltigt och att han därför inte är skyldig att betala beloppet. Han har gjort gällande att förbundet inte uppfyllt sin del av avtalet enligt punkten 2. I sak är detta felaktigt. Därutöver görs det gällande att oavsett om förbundet uppfyllt sin del av avtalet eller inte är R Ns åtagande att utge semesterersättningen i fråga inte på något sätt villkorat av förbundets åtagande enligt överenskommelsen. Avtalet är alltså giltigt och R D är därför skyldig att betala det överenskomna beloppet till J L.

3 3 Förbundet har fullgjort sitt åtagande enligt överenskommelsen genom att förbundet i ett brev, daterat den 23 juni 2009, till R D har lämnat specificerad information om den verkställda betalningen. Brevet var av förbiseende inte adresserat med rätt postnummer. Det är emellertid inte sannolikt att brevet av den orsaken inte skulle ha kommit R D tillhanda inom rätt tid. Därtill skickade förbundet den begärda informationen än en gång sedan R D hävdat att han inte fått förbundets ursprungliga brev. Det ska i sammanhanget tilläggas att R D i den tidigare korrespondensen med förbundet invänt att han inte är skyldig att betala semesterersättningen brutto. Invändningen är inte relevant eftersom en arbetstagares lön alltid anges som bruttobelopp. Arbetsgivaren, dvs. i detta fall R D, är skyldig att från bruttolönebeloppet dra av preliminärskatt och betala nettobeloppet till arbetstagaren. Allmänt skadestånd för brott mot överenskommelsen Det förlikningsavtal som förbundet och R D träffade i mål A 33/09 är ett kollektivavtal. Det rör sig om ett skriftligt avtal vari arbetsgivaren och förbundet kommit överens om förpliktelser och rättigheter, bl.a. lön till arbetstagaren som är medlem i förbundet. Parterna har haft för avsikt att sluta ett kollektivavtal. Därav följer att överenskommelsen uppfyller 23 medbestämmandelagens kriterier för att utgöra ett kollektivavtal. Eftersom R D, i strid mot avtalet, inte betalat det överenskomna beloppet till J L har han gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och är därmed skyldig att utge allmänt skadestånd till både J L och förbundet. Allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet för väg & ban Med anledning av att R D inte betalade den överenskomna semesterersättningen till J L påkallades tvisteförhandlingar. Den lokala förhandlingen, som hölls den 22 september 2009, avslutades i oenighet och i protokollet antecknades att förbundet avsåg att begära central förhandling. Förbundsombudsmannen B B ringde därför upp R D den 27 november B B och R D kom överens om att hålla den centrala förhandlingen direkt per telefon. Förhandlingen genomfördes och avslutades i oenighet. De kom överens om att B B skulle upprätta ett förhandlingsprotokoll som sedan skulle justeras av R D. Förhandlingsprotokollet skickades till R D för justering. Då något justerat protokoll inte återkom till förbundet skickades protokollet ytterligare en gång till R D. Inte heller denna gång återkom R D, varvid förbundet meddelade honom att det frånträdde förhandlingarna. Av förhandlingsordningen i kollektivavtalet väg & ban framgår att protokoll ska vara justerat och motparten tillhanda snarast, dock senast inom en månad från mottagandet, om ej annat överenskommes. Genom att inte justera protokollet inom föreskriven tid har R D ådragit sig skadeståndsskyldighet för kollektivavtalsbrott. Han är därför skyldig att utge allmänt skadestånd till förbundet. Sammanfattning av grunderna för talan

4 4 Enligt ett förlikningsavtal, ingånget mellan parterna den 15 juni 2009, är R D skyldig att till J L utge kr avseende semesterersättning. R D har inte betalt beloppet och är skyldig att enligt avtalet, som är giltigt, betala semesterersättningen i fråga. Genom att inte betala i enlighet med förlikningsavtalet, vilket är ett kollektivavtal, har R D gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och ska därmed, enligt 54 och 55 medbestämmandelagen, betala allmänt skadestånd till både J L och förbundet. Vidare har R D underlåtit att, enligt förhandlingsordningen i kollektivavtalet för väg & ban, justera förhandlingsprotokollet från den centrala förhandlingen som hölls mellan parterna den 27 november För även det kollektivavtalsbrottet ska R D utge allmänt skadestånd till förbundet. R D Fordran enligt överenskommelsen Parterna träffade i mål A 33/09 ett förlikningsavtal. Avtalet innebar bl.a. att han skulle betala J L kr i semesterersättning och att förbundet senast den 1 juli 2009 skulle tillhandahålla honom viss specificerad information. Förbundet överlämnade informationen först den 9 augusti 2009, dvs. drygt en månad för sent. De handlingar som förbundet påstått sig ha skickat till honom i tiden dessförinnan har han inte mottagit. Förbundets underlåtenhet att ge honom informationen i rätt tid innebär att förbundet brutit mot förlikningsavtalet. Den rättsliga följden av förbundets avtalsbrott är att hela avtalet blivit ogiltigt. Han är därför inte skyldig att betala den överenskomna semesterersättningen till J L. I sammanhanget ska tilläggas att förbundet har krävt att han ska betala semesterersättningen brutto. Det är felaktigt eftersom J L enbart är berättigad till nettobeloppet efter att preliminärskatten betalats till Skatteverket. Förbundet har även i andra sammanhang krävt honom på bruttobelopp vilka han betalat, vilket innebär att han fått krav från Skatteverket på obetald skatt. Allmänt skadestånd för brott mot överenskommelsen Det är riktigt att överenskommelsen som slöts mellan parterna den 15 juni 2009 utgör ett kollektivavtal. Såsom tidigare beskrivits blev avtalet ogiltigt med anledning av förbundets avtalsbrott. Han har alltså för egen del inte varit skyldig att fullfölja avtalet, varför han inte gjort sig skyldig till något kollektivavtalsbrott. Allmänt skadestånd för brott mot avtalet för väg & ban Den 22 september 2009 hölls en lokal tvisteförhandling mellan parterna i Sollefteå. Vid förhandlingen var bl.a. han själv och förbundets ombudsman A B närvarande. Det är inte riktigt att han förhandlat med förbundet centralt. Han har inte förhandlat med B B om den aktuella frågan och har heller inte talat med honom per telefon den 27 november 2009, dvs. den dag som förbundet påstår att den centrala förhandlingen ägde rum. Vid det aktuella

5 5 tillfället befann han sig på sjukhus i Tyskland. För honom framstår det som märkligt att det skulle ha hållits en förhandling per telefon. Han har inte heller mottagit något förhandlingsprotokoll från den påstådda centrala förhandlingen eller meddelande från förbundet att det har frånträtt förhandlingen. Han har alltså inte brutit mot kollektivavtalet genom att inte underteckna det upprättade protokollet. Sammanfattning av grunderna för bestridandet Det förlikningsavtal som parterna ingick den 15 juni 2009 är ogiltigt och kan inte göras gällande av förbundet. Ogiltigheten följer av att förbundet inte fullföljt sitt åtagande enligt avtalet. Han är därför inte på grund av avtalet skyldig att betala beloppet i fråga till J L. Härav följer att han inte heller brutit mot avtalet, som är ett kollektivavtal. Han är alltså inte skadeståndsskyldig för något avtalsbrott. Parterna har inte genomfört någon central förhandling i tvistefrågan och han har heller inte mottagit protokollet från den påstådda förhandlingen. Han kan därför inte anses ha brutit mot skyldigheten att, enligt kollektivavtalets förhandlingsordning, inom viss tid justera ett protokoll. Domskäl Bakgrund R D och förbundet träffade, den 15 juni 2009, en skriftlig överenskommelse om bl.a. att R D senast den 10 juli 2009 skulle betala semesterersättning till J L med kr. Förbundet åtog sig i samma överenskommelse att senast den 1 juli 2009 till R D lämna specificerad uppgift om vad den av honom den 6 februari 2009 verkställda betalningen av kr avsåg. R D har inte betalat den överenskomna semesterersättningen till J L. Tvisten Tvisten gäller flera frågor. Huvudfrågan är om R D är skyldig att utge den i förlikningsavtalet överenskomna semesterersättningen till J L eller om förlikningsavtalet blivit ogiltigt med anledning av att förbundet inte fullföljt sina avtalsförpliktelser. Tvisten gäller även om R D genom att inte betala semesterersättningen gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Vidare föreligger tvist om R D brutit mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet för väg & ban genom att inte ha justerat ett protokollet från en central förhandling som enligt förbundet har hållits mellan parterna. Utredningen i målet Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har vittnesförhör hållits med förbundsombudsmannen B B. På R Ds begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med honom själv.

6 6 Är R D skyldig att betala den i förlikningsavtalet överenskomna semesterersättningen och allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott? Förbundet har gjort gällande att R D i enlighet med förlikningsavtalet är skyldig att betala den överenskomna semesterersättningen till J L. R D har invänt att förlikningsavtalet blivit ogiltigt eftersom förbundet brutit mot avtalet genom att förbundet inte uppfyllt sitt åtagande att till honom senast den 1 juli 2009 lämna den överenskomna informationen. Arbetsdomstolen gör följande bedömning. Parterna i ett avtal kan komma överens om att ena partens förpliktelse är villkorad av att motparten först fullgör sin del av avtalet eller någon annan skyldighet som det åligger parten att fullfölja. Av ordalydelsen i nu aktuellt förlikningsavtal eller av avtalets utformning i övrigt framgår inte att R Ds förpliktelse på något sätt är villkorad av förbundets åtagande. Någon utredning som visar på att parterna haft en sådan avsikt med avtalet har heller inte företetts. Därav följer att oavsett om förbundet, såsom R D påstått, brutit mot överenskommelsen innebär detta inte att R D skulle vara befriad från sin skyldighet att betala det överenskomna beloppet till J L. Det saknas därmed anledning för Arbetsdomstolen att pröva om förbundet uppfyllt sin del av förlikningsavtalet eller inte. Av det ovan anförda följer att R D i enlighet med parternas överenskommelse är skyldig att till J L utge semesterersättning med kr. Parterna är överens om att förlikningsavtalet är ett kollektivavtal. Eftersom R D, genom att inte betala det överenskomna beloppet till J L, brutit mot överenskommelsen är han skyldig att utge allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott till både J L och förbundet. Har R D brutit mot förhandlingsordningen genom att inte justera ett protokoll? Förbundet har gjort gällande att R D brutit mot förhandlingsordningen i kollektivavtalet för väg & ban genom att han inte justerat protokollet från en central förhandling som, enligt förbundet, hållits mellan parterna den 27 november Roland Danielson har bestritt att det över huvud taget förevarit en central förhandling i tvistefrågan mellan parterna. Han har vidare gjort gällande att han inte mottagit något protokoll från den påstådda förhandlingen. Förbundsombudsmannen B B har berättat bl.a. följande. Först skickades en förhandlingsframställning till R D. Denne svarade dock inte varför han ringde upp R D den 27 november 2009 och frågade om förhandlingarna

7 7 kunde hållas per telefon. R D samtyckte till förslaget. Förhandlingarna genomfördes och båda parter fick lägga fram sina synpunkter på tvistefrågorna. Telefonsamtalet avslutades med att R D åtog sig att justera protokollet efter det att han mottagit det från förbundet. Förhandlingsprotokollet skickades i två omgångar till R D. R D återkom emellertid aldrig med ett justerat protokoll. Arbetsdomstolen gör följande bedömning. Av 15 första stycket medbestämmandelagen framgår att parterna kan komma överens om att förhandla på annat sätt än genom sammanträde. Regleringen ger alltså utrymme för att förhandlingar ska kunna föras även per telefon om parterna är överens om det. För att förhandlingar enligt medbestämmandelagens mening ska anses ha förts krävs emellertid att parterna är införstådda med att ett möte eller ett samtal varit just en förhandling. B B har i förhöret med honom uppgett att han och R D den 27 november 2009 haft ett telefonsamtal angående den aktuella tvisten och beskrivit vad som avhandlades. Roland Danielson har häremot, i förhör, uppgett dels att han inte har något minne av något telefonsamtal med B B den 27 november, dels att han den dagen befann sig på ett sjukhus i Tyskland. B B har uppgett att R D vid samtalet nämnde något om att denne var på väg till sjukhus eller var på sjukhus. Mot denna bakgrund saknas det enligt Arbetsdomstolens mening skäl att ifrågasätta B Bs uppgift om att de två talades vid per telefon den aktuella dagen. B B har vidare uppgett att enligt hans uppfattning förstod R D att det var fråga om en förhandling. R D har uppgett att han tycker det är konstigt att det skulle ha hållits en förhandling per telefon. Trots att Arbetsdomstolen funnit visat att telefonsamtalet i fråga ägt rum, finner Arbetsdomstolen inte genom vad enbart B B uppgett att det är utrett att R D verkligen insåg att telefonsamtalet innebar en förhandling. Arbetsdomstolen finner därmed inte visat att R D brutit mot förhandlingsordningen då han inte undertecknat det av förbundet upprättade protokollet. Förbundets talan i denna del ska därför avslås. Sammanfattning och rättegångskostnader Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att förbundets talan såvitt avser semesterersättning till J L ska bifallas och att R D ska förpliktas att betala allmänt skadestånd till J L och förbundet för att ha brutit mot överenskommelsen av den 15 juni 2009, men att talan om kollektivavtalsbrott i övrigt ska avslås. Arbetsdomstolen finner att det allmänna skadeståndet till var och en av J L och förbundet bör bestämmas till kr. Förbundet har alltså inte vunnit full framgång med sin talan. Med tillämpning av 18 kap. 4 rättegångsbalken finner Arbetsdomstolen att förbundet ska tillerkännas en jämkad ersättning med två tredjedelar av sina rättegångs-

8 8 kostnader. Det av förbundet yrkade beloppet för rättegångskostnader får anses skäligt. R D har i en vid huvudförhandlingen ingiven handling, avseende egna rättegångskostnader, bland övriga uppgivna kostnader framställt ett krav på skadestånd om kr avseende avtalsbrott. Av handlingen framgår inte uttryckligen mot vem kravet riktar sig. R D har vid hudförhandlingen uppgett att han anser sig ha en fordran på förbundet för att det brutit mot förlikningsavtalet och att han har rätt till beloppet som en ersättning för rättegångskostnad. Arbetsdomstolen uppfattar inte det framställda kravet som någon ansökan om stämning, varför det inte föranleder någon åtgärd från domstolens sida. Domslut 1. R D med uppgiven firma Rolles förpliktas att till J L betala sextontusensexhundrasextiofem (16 665) kr, med ränta enligt 6 räntelagen från den 10 juli 2009 till dess betalning sker. 2. R D med uppgiven firma Rolles förpliktas att till var och en av J L och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) betala tiotusen (10 000) kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt 6 räntelagen från den 17 maj 2010 till dess betalning sker. 3. Den av Facket för Service och Kommunikation (SEKO) förda talan i övrigt avslås. 4. R D med uppgiven firma Rolles förpliktas att ersätta Facket för Service och Kommunikation (SEKO) för rättegångskostnader med femtiotvåtusentrehundratrettioen (52 331) kr, varav kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. Ledamöter: C H, J P och H F. Enhälligt. Sekreterare: N B

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 19/08 Mål nr A 142/07 Sammanfattning Frågor om förhandlingsvägran. Arbetsdomstolen finner att kravet, i 4 kap. 7 lagen om rättegången i arbetstvister, på förhandling för att få väcka

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 80/10 2010-11-17 Mål nr B XXX/09 Stockholm KLAGANDE C P med firma Björkvallens Entreprenad och Allservice Björkö Ombud: advokaten T Ö, T Ö Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 2,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/06 Mål nr A 60/05 Sammanfattning Sedan en arbetstagare sagts upp från sin anställning med stöd av en så kallad avtalsturlista, genomförde bolaget en förhandling på lokal nivå

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/10 Mål nr A 115/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/10 Mål nr A 115/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 47/10 Mål nr A 115/09 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare har gjort sig skyldig till förhandlingsvägran. För bedömningen av den frågan är avgörande om, som arbetsgivaren hävdat,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 8/13 Mål nr A 52/12 Fråga om Arbetsdomstolen är behörig att som första instans ta upp och pröva en tvist om lönefordran, som uppstått hos en tidigare arbetsgivare som inte var

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO. OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2015-09-14 Beteckning (bör anges i brev till oss) SPF-78977-AO Mål nr fi löo //5 i Stämningsansökan Kärande: OFR/P genom Polisförbundet Box 5583 11485 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/05 Mål nr A 46/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/05 Mål nr A 46/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 111/05 Mål nr A 46/04 Sammanfattning Fråga huruvida en arbetsgivarorganisation A haft skyldighet att på begäran av en arbetstagarorganisation träda i central tvisteförhandling rörande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 28/12 Mål nr B 107/11 Sammanfattning En arbetstagare har blivit avskedad. Mot arbetstagarens skadeståndskrav har arbetsgivaren invänt att talan är preskriberad enligt 41 anställningsskyddslagen.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/08 Mål nr A 31/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagarorganisation brutit mot bestämmelserna i 45 medbestämmandelagen genom att inte varsla ett berört företag om en förestående

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/15 Mål nr A 113/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/15 Mål nr A 113/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/15 Mål nr A 113/14 Fråga om en arbetstagare har rätt till ytterligare ersättning för intjänad arbetstidsförkortning och därvid bl.a. om det är visat att arbetsgivaren tillämpade

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/11 Mål nr A 211/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/11 Mål nr A 211/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 46/11 Mål nr A 211/09 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har begärt förhandling med en arbetsgivare, ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/03 Mål nr A 193/02 Sammanfattning Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 första stycket arbetstvistlagen uppfyllts i en situation då partsställningen vid den lokala förhandlingen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/09 Mål nr A 30/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/09 Mål nr A 30/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/09 Mål nr A 30/08 Sammanfattning Fråga om hur en bestämmelse i bussbranschavtalet ska tolkas för arbetstagare som träder in i avtalet efter en upphandling och som dessförinnan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/10 Mål nr A 126/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/10 Mål nr A 126/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 35/10 Mål nr A 126/09 Sammanfattning En arbetstagares barn var sjukt fyra dagar under arbetstagarens semesterledighet och arbetstagaren hade då rätt till ledighet med tillfällig

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/08 Mål nr A 217/07 Sammanfattning Enligt ett personligt avtal om premielön är det en förutsättning för premielönen att arbetstagaren är anställd den 31 december 2006 och att uppsägningstid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/12 Mål nr 106/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/12 Mål nr 106/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/12 Mål nr 106/11 Sammanfattning En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med en enskild näringsidkare efter att i en pågående process mot ett bolag avseende lönefordringar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 49/11 Mål nr A 99/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 49/11 Mål nr A 99/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 49/11 Mål nr A 99/10 Sammanfattning En arbetstagarorganisation gör gällande att en arbetsgivare, ett bussbolag, fortlöpande brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet om att en

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 58/10 Mål nr A 193/09

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 58/10 Mål nr A 193/09 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 58/10 Mål nr A 193/09 Sammanfattning Fråga huruvida kravet på förhandling enligt 4 kap. 7 arbetstvistlagen varit uppfyllt i ett fall där parterna ostridigt inte har hållit central

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/03 Mål nr A 61/02 Sammanfattning Sedan Handikappombudsmannen; HO, väckt talan och yrkat skadestånd för brott mot lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/13 Mål nr A 42/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/13 Mål nr A 42/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/13 Mål nr A 42/12 En vd lovade en anställd att betala för en middag för en grupp anställda. Den anställde satte upp en inbjudan där det bl.a. angavs att inbjudan gällde alla utom

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 77/ Mål nr A xxx/09 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 77/ Mål nr A xxx/09 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 77/10 2010-11-03 Mål nr A xxx/09 Stockholm KÄRANDE Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 106 32 Stockholm Ombud: advokaten E Ö, Advokatfirma DLA Nordic KB, Box 7315, 103 90 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/04 Mål nr A 247/03 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har åsidosatt den i 45 medbestämmandelagen föreskrivna varselskyldigheten genom att utvidga en pågående stridsåtgärd

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/10 Mål nr B xx/09 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/04 Mål nr A 94/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/04 Mål nr A 94/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/04 Mål nr A 94/04 Sammanfattning Fråga om förhandlingskravet i 4 kap. 7 arbetstvistlagen kunde anses uppfyllt när central förhandling inte ägt rum innan talan väcktes, men

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 57/08 Mål nr B 20/08 Sammanfattning Fråga om tillämpning av 34 andra och tredje stycket anställningsskyddslagen i en situation då en arbetstagare väckt talan om ogiltigförklaring

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30/10 Stockholm KLAGANDE HEDGU Bilfrakt Aktiebolag, 556129-1344, Hedentorp, 260 39 Hasslarp Ombud: arbetsrättsjuristen E G, Transportgruppen TGS Service

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/14 Mål nr A 45/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/14 Mål nr A 45/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/14 Mål nr A 45/14 Fråga om preskription. Den huvudsakliga tvistefrågan har rört om arbetsgivaren varit förhandlingsskyldig avseende det krav arbetsgivaren riktat mot arbetstagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/17 Mål nr B 2/16 En arbetsgivare har avskedat en butikskontrollant. Domstolarna har funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/14 Mål nr A 198/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/14 Mål nr A 198/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 13/14 Mål nr A 198/12 En ishockeyspelare träffade ett anställningsavtal med en elitserieklubb för fyra säsonger. Fråga om avtalet upphörde när klubben åkte ur elitserien. Även fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/13 Mål nr A 77/12 Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran och därvid bl.a. om bolaget anmält förhinder. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 84/09 Mål nr A 133/08 Sammanfattning En arbetsgivare träffade ett skriftligt avtal med en arbetstagare om att dennes anställning i bolaget skulle avslutas. Av avtalet följde bl.a.

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen Box Solna. företrädd av: Svarande: Bolaget AB ( ) Skånela Stensta Rosersberg

Diskrimineringsombudsmannen Box Solna. företrädd av: Svarande: Bolaget AB ( ) Skånela Stensta Rosersberg 2017-06-21 Ärende ANM 2017/1128 handling 2 Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande: Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna företrädd av: Processföraren Karin Ernfors

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2017 T 4191-15 KLAGANDE Falköpings Mejeri ekonomisk förening, 767800-0238 Odengatan 6 521 43 Falköping Ombud: Advokat MG MOTPARTER

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/16 Mål nr B 32/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/16 Mål nr B 32/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 73/16 Mål nr B 32/16 En biträdande jurist har väckt talan mot sin tidigare arbetsgivare med krav på semestersättning och allmänt skadestånd på grund av brott mot semesterlagen. Fråga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/06 Mål nr A 137/05 Sammanfattning I mål om skadestånd för uppsägning av en anställning som anställningsskyddslagen inta varit tillämplig på har Arbetsdomstolen funnit att arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 65/12 Mål nr A 171/11 Sammanfattning Fråga om en arbetsgivare haft rätt att förlägga intjänad semester till arbetstagares uppsägningstid när uppsägningstiden varit arbetsbefriad.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/08 Mål nr A 104/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/08 Mål nr A 104/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/08 Mål nr A 104/07 Sammanfattning Enligt 21 6 mom Transportavtalet är arbetsgivaren skyldig att på i förväg gjord framställning från Svenska Transportarbetareförbundet, då anledning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/12 Mål nr A 238/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/12 Mål nr A 238/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/12 Mål nr A 238/10 Sammanfattning Arbetstagare, som var sysselsatta i kontinuerligt skiftarbete vid ett sågverk, hade personliga tillägg enligt en övergångsregel i sågverkavtalet.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/13 Mål nr A 169/12, A 182/12 och A 57/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/13 Mål nr A 169/12, A 182/12 och A 57/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 79/13 Mål nr A 169/12, A 182/12 och A 57/13 Sedan tvist uppkommit om lön till ett antal arbetstagare har en arbetsgivare och ett fackförbund träffat ett avtal som bl.a. innebar att

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 29/06 Mål nr A 231/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 29/06 Mål nr A 231/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 29/06 Mål nr A 231/04 Sammanfattning I målet, som rör bl.a. frågan om en arbetsgivare inför vissa beslut i verksamheten har följt gällande kollektivavtal om samverkan, har invänts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 Sammanfattning Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön och semesterersättning, har arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om ett lokalt kollektivavtal, som överlåtaren av en verksamhet var bunden av, övergår till förvärvaren av verksamheten när både överlåtare och förvärvare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/15 Mål nr B 15/15 Vid en lokal förhandling som hölls med anledning av att en arbetstagare hade avskedats drog arbetsgivaren tillbaka avskedandet och parterna enades om en uppsägning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 januari 2012 T 2806-09 KLAGANDE Firefly AB, 556108-6892 Box 92201 120 09 Stockholm Ombud: Advokat R-ML MOTPART Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 oktober 2013 T 3101-12 KLAGANDE UEs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat PT MOTPART UE, konkurs SAKEN Bättre rätt till deponerat belopp

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/16 Mål nr A 99/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/16 Mål nr A 99/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 61/16 Mål nr A 99/15 En barnskötare hos en kommun, som varit medlem i både en kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation och en arbetstagarorganisation utan kollektivavtal, har

Läs mer

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB

LO-TCO RÄTTSSKYDD AB LO-TCO RÄTTSSKYDD AB Arbetsdomstolen Box 2018 103 11 STOCKHOLM Datum 2010-10-13 Beteckning (bör anges i brev till oss) KOM-73539-SG 2010-10 Måinr fl AkSbiSaga nr / Stämningsansökan Kärande: Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 2/13 Mål nr B 65/12 En tillsvidareanställd personlig assistent avskedades enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Mellan parterna var ostridigt att laga grund för att skilja

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/15 Mål nr A 3/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/15 Mål nr A 3/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/15 Mål nr A 3/14 Ett antal arbetstagare har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De har fortsatt att arbeta under uppsägningstiden. Under denna tid lade arbetsgivaren om produktionen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 48/10 Mål nr A 202/09 Sammanfattning Fråga om förhandlingsvägran. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/08 Mål nr A 165/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/08 Mål nr A 165/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 56/08 Mål nr A 165/07 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har varslat om stridsåtgärder. Fråga om varslet har innehållit uppgift om anledningen till stridsåtgärden på det sätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/09 Mål nr A 24/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/09 Mål nr A 24/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/09 Mål nr A 24/07 Sammanfattning Ett bolag och en lokal fackklubb träffade ett antal kollektivavtal avseende inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag. Fråga om bolaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/16 Mål nr A 82/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/16 Mål nr A 82/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/16 Mål nr A 82/15 En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen. Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om att läraren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/03 Mål nr A 24-28/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/03 Mål nr A 24-28/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 93/03 Mål nr A 24-28/03 Sammanfattning Fem frisörer har avskedats från sina anställningar. Enligt arbetsgivaren har frisörerna förskingrat betalningar som de mottagit av kunder.

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/06 Mål nr A 7/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/06 Mål nr A 7/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/06 Mål nr A 7/05 Sammanfattning En arbetstagarorganisation påkallade förhandling med ett bolag och påstod därvid att en av organisationens medlemmar oriktigt hade blivit skild

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 37/16 Mål nr A 33/15 En arbetstagare som var anställd som ishockeyspelare blev av Dopingnämnden avstängd från att utföra organiserad idrottsverksamhet under ett år. Beslutet upphävdes

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 25 maj 2004 Mål nr T 4509-02 KLAGANDE RW Ombud: förbundsjuristen JM MOTPART LS Ombud: advokaten ME SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 95/10 Mål nr A 197/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 95/10 Mål nr A 197/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 95/10 Mål nr A 197/09 Sammanfattning En arbetstagare har varit anställd som paketerare på ett företag verksamt inom livsmedelsbranschen. I målet uppkommer i huvudsak följande frågor:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/12 Mål nr A 139/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/12 Mål nr A 139/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 41/12 Mål nr A 139/11 Sammanfattning Två deltidsanställda säljare i en kosmetikbutik anmälde till sin arbetsgivare att de ville ha en anställning med en högre sysselsättningsgrad

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/17 Mål nr A 86/16

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/17 Mål nr A 86/16 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 25/17 Mål nr A 86/16 Enligt kollektivavtalet för dentallaboratorier har tjänstemän, under vissa förutsättningar, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen infaller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 64/08 Mål nr A 139/07 Sammanfattning Fråga om ett hotells byte av städentreprenör inneburit en övergång av verksamhet mellan den gamla och den nya entreprenören. Postadress Telefon

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/12 Mål nr A 45/11 Sammanfattning Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp på grund av arbetsbrist, väckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande

Läs mer