DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, Box Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman VEGA Jakobs Torg Stockholm SVARANDE Johan Sjönander, S:t Eriksgatan Stockholm Ombud: advokaten Bertil Malmlöf Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron Stockholm DOMSLUT 1. Johan Sjönander förpliktas att till Aktiebolaget Zelda betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 26 mars 2007 till dess betalning sker. 2. Johan Sjönander skall ersätta Aktiebolaget Zelda dess rättegångskostnad med kr, vilket avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Fleminggatan Stockholm E-post: måndag fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

2 Sid 2 YRKANDEN Aktiebolaget Zelda (Zelda) har yrkat att Johan Sjönander skall förpliktas att till Zelda utge kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 7 mars 2007 till dess betalning sker. Johan Sjönander har bestritt yrkandet. Parterna har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad. GRUNDER SAMT UTVECKLING AV TALAN Zelda Zelda och PR-kompaniet Reklamproduktion AB (PR-kompaniet) ingick den 31 mars 2004 ett avtal (avtalet) om köp av inventarier. Köparen är PR-kompaniet och Säljaren är Zelda. Köpeskillingen är kr exklusive mervärdesskatt. Försåvitt här är relevant innehåller avtalet följande punkter. 5. Hävning och skadestånd Om fel eller brist föreligger eller uppkommer i garanti enligt ovan, äger Köparen rätt att häva köpet, samt skall Säljaren till Köparen utge ersättning för den skada som uppkommer till följd av sagda fel eller brist. Om tredje man såsom bank eller konkursförvaltare efter detta Avtals undertecknande skulle hävda bättre rätt till den överlåtna egendomen enligt bilaga 1 ovan skall Köparens skada anses utgöra den erlagda Köpeskillingen exklusive mervärdesskatt. 6. Särskilda villkor: borgen Johan Sjönander går härmed i borgen såsom för egen skuld för Säljarens förpliktelse enligt punkten 5, bilaga 2.

3 Sid 3 Till avtalet hörde en av Johan Sjönander undertecknad skrivelse benämnd borgen. Den har följande lydelse. Undertecknad går härmed i borgen såsom för egen skuld för förpliktelsen enligt punkt 5 ovan att hålla Köparen skadeslös för det fall Säljaren efter detta avtals undertecknande går i konkurs och Inventarierna, till följd av bristande sakrättsligt skydd för denna överlåtelse, tillfaller konkursboet. Skadan skall anses motsvara köpeskillingen enligt detta avtal, dvs kronor. Regleringen i punkt 5 är ett åtagande från PR-kompaniet som till sin natur är ett normerat skadestånd närmast att jämställa med ett avtalsvite; oavsett anledning därtill, om PR-kompaniet försätts i konkurs och konkursförvaltaren hävdar bättre rätt till den överlåtna egendomen, skall Zelda inte behöva föra någon bevisning om liden skada i anledning härav utan Zeldas skada skulle anses utgöra den av Zelda erlagda köpeskillingen. Enligt punkt 6 i avtalet har Johan Sjönander gått i borgen som för egen skuld för PR-kompaniets åtagande enligt köpeavtalet. PR-kompaniet försattes den 12 september 2006 i konkurs. Konkursförvaltaren hävdade därefter i skrivelse daterad den 28 september 2006 bättre rätt till egendomen som omfattas av avtalet. Johan Sjönander har anmodats att utge kr till Zelda, men han har ännu inte betalat. Johan Sjönander Vad Zelda uppger i sak är riktigt. Avtalet var en del i en sale and lease backtransaktion. Zelda kunde dock ha tillförsäkrats sig sakrättsligt skydd för egendomen genom förfarande i enlighet med 1 lagen om handeln med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (1845:50). Zeldas underlåtelse att göra så innebär att Zelda skall anses medvållande i sådan utsträckning att skadeståndsskyldigheten skall jämkas till noll. I andra hand var avtalet och Johan Sjönanders borgensåtagande oskäligt och skall därför jämkas enligt 36 avtalslagen. Det var känt att fara förelåg att PRkompaniet var på obestånd och det måste därför anses oskäligt att vältra över all risk

4 Sid 4 på Johan Sjönander. Under alla omständigheter framgår det av avtalet att ersättning inte kan erhållas med mer än vad den faktiska skadan uppgår till. Leasingavgifter om till kr har erlagt. DOMSKÄL Storleken på köparens skadestånd enligt avtalet I femte punkten andra stycket i avtalet om köp av inventarier anges att om en tredje man hävdar bättre rätt till inventarierna skall skadan anses uppgå till köpeskillingen exklusive mervärdesskatt. Bestämmelsens ordalydelse är klar och en systematisk tolkning ger inte skäl till en annan tolkning. I skrivelsen benämnd borgen anges tvärtom att köparens skada vid säljarens konkurs skall anses motsvara köpeskillingen enligt avtalet, dvs kr. Det som anges i första stycket nämnda punkt avser köparens rätt till skadestånd vid avvikelse från garantier och kan inte tillmätas någon betydelse för den nu aktuella tolkningsfrågan. Då vad som i övrigt framkommit inte leder annan bedömning finner tingsrätten därför att avtalet skall tolkas så att Zelda, när konkursboet hävdat bättre rätt till de ifrågavarande inventarierna, haft rätt till ersättning med ett på förhand bestämt belopp, nämligen kr. Nedsättning av skadeståndet på grund av medvållande Johan Sjönander har angett att Zelda kunde ha erhållit sakrättsligt skydd för egendomen genom förfarande i enlighet med 1 lösöresköplagen och att Zeldas underlåtelse härvidlag innebär att Zelda skall anses medvållande i sådan utsträckning att skadeståndsskyldigheten skall jämkas till noll. Zelda har, som det får förstås, bestritt invändningen. Det är klarlagt att Zelda inte har registrerat köpet av inventarierna enligt det angivna förfarandet och därmed inte fått sakrättsligt skydd. Det råder inte heller tvist om att parterna vid avtalets ingående var medvetna om att det fanns en risk för att PR-

5 Sid 5 Kompaniet skulle hamna på obestånd och försättas i konkurs. Trots detta har parterna inte avtalat om att Zelda skulle vidta åtgärder för att få sakrättsligt skydd. Istället har parterna genom punkten fem i avtalet bestämt att PR-Kompaniet blir ersättningsskyldigt om inventarierna går förlorade på grund av bolagets obestånd. Det kan med hänsyn till parternas överenskommelse i dessa delar inte anses ha ålegat Zelda att registrera köpet enligt lösöresköplagen varför bolaget inte heller kan anses ha varit medvållande till skadan. Det kan dessutom konstateras att det i målet saknas utredning om inventariernas värde i målet och vilket utbyte Zelda skulle ha kunnat få genom att sälja dessa till någon annan. Det innebär i sin tur att det inte går att avgöra hur stort värde som riskerades genom att sakrättsligt skydd för inventarierna inte fanns. I en sammanställning bifogad till avtal anges att det sammanlagda värdet uppgår till kr. Denna sammanställning är dock inte tillräcklig för att styrka att kr var inventariernas verkliga värde vid tidpunkten för PR-Kompaniets konkurs. Det gäller särskilt som det vid sale and lease back-transaktioner kan finnas skäl för parterna att sälja egendomen till ett värde som överstiger deras verkliga värde eller det bokförda värdet. Genom att göra så ökar det säljande bolaget inte bara likviditeten utan också soliditeten, det vill säga skuldsättningsgrad i förhållande till tillgångar. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att Zelda inte kan anses ha varit skyldig att registrera köpet enligt lösöresköplagen, varför skadeståndet inte skall nedsättas på grund av medvållande. Jämkning enligt 36 avtalslagen Johan Sjönander har slutligen anfört att avtalet och det därtill fogade borgensåtagendet i vart fall skall jämkas i enlighet med 36 avtalslagen då det är oskäligt. Som tingsrätten har konstaterat ovan har parterna, som varit affärsdrivande, med insikt om risken för obestånd för PR-kompaniet avtalat om rätt till skadestånd för Zelda i den

6 Sid 6 situationen. Det ligger således affärsmässiga överväganden bakom bestämmelsen och det faktum att risken för obestånd förverkligats gör inte att avtalets 5 punkt kan anses oskälig. Johan Sjönander har på samma sätt med vetskap om PR-kompaniets fara för obestånd gått i borgen för bolaget och i borgensåtagandet anges uttryckligen att det gäller för skada för Zelda på grund av bristande sakrättsligt skydd för inventarierna. Det faktum att den risk som borgensåtagandet avsåg att skydda Zelda från har förverkligats är inte tillräckligt för att borgensåtagandet skall anses oskäligt Tingsrätten finner med hänsyn till det anförda och vad som i övrigt förekommit i målet att Johan Sjönander skall förpliktas att utge det yrkade beloppet till Zelda. Ränta har, sedan yrkandet justerats, yrkats från den dag då yttrandet med det justerade yrkandet är daterat. Enligt 4 4 stycket räntelagen utgår dröjsmålsränta från dag för delgivning av stämning om utgivande av betalning. Av det följer att ränta skall utgå från den dag då Johan Sjönander delgivits det justerade yrkandet. Johan Sjönander har i yttrande daterat den 26 mars 2007 yttrat sig över det ändrade yrkandet och det står således klart att han i vart fall det datumet tagit del av Zeldas justerade yrkande. Dröjsmålsränta på beloppet skall därför utgå från den 26 mars Zeldas yrkande i denna del, som det får förstås, möjliggör också en sådan utgång. Zeldas käromål har bifallits och Johan Sjönander är som tappande part skyldig att ersätta Zelda dess rättegångskostnad. Zelda har begärt ersättning för rättegångskostnad med kr exklusive mervärdesskatt. Tingsrätten konstaterar att skriftväxlingen varit mycket knapphändig i målet, att målets omfattning och komplexitet varit begränsad och att någon utförlig argumentation i de juridiska frågorna inte har förts av Zelda. Med hänsyn härtill finner tingsrätten, även med beaktande av vad Zelda anfört till stöd för den begärda ersättningens skälighet, att Zelda inte visat att skälig ersättning för förberedande och utförande av talan överstiger det vitsordade beloppet om kr exklusive mervärdesskatt.

7 Sid 7 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall lämnas in till tingsrätten senast den 17 december Thomas Edling

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 26/15 Mål nr B 136/13 En lärare har haft flera på varandra följande vikariatsanställningar. Fråga om tillämpning av den så kallade omvandlingsregeln i 5 andra stycket anställningsskyddslagen.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0113 DOM 2014-11-26 Stockholm Mål nr T 803-14 Sid 1 (12) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom 2013-12-23 i mål T 1958-12, se bilaga A KLAGANDE 1. P K 2. S E 3. L C Ombud för 1-3:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 rättegångsbalken Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5765-09 KLAGANDE K-AKs konkursbo Konkursförvaltare: Advokat JH Ombud: Advokat OL MOTPART Borås Elnät AB, 556527-5582

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. Skagen Fastighets AB, 556411-8510. Ombud för 1 4: Advokaterna RK och EK

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. Skagen Fastighets AB, 556411-8510. Ombud för 1 4: Advokaterna RK och EK Sida 1 (19) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 2528-08 KLAGANDE 1. Skagen Fastighets AB, 556411-8510 2. NL 3. MJ 4. MW Ombud för 1 4: Advokaterna RK och EK MOTPART

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 Sammanfattning Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön och semesterersättning, har arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Aktbilaga 41 Sida 1 (14) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 oktober 2014 T 1310-12 KLAGANDE BoKlok Byggsystem AB, 556768-3874 (tidigare Skanska Trähus AB) Ombud: Advokat ME MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 Sammanfattning Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer