Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN"

Transkript

1 Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

2 En Säker och Trygg kommun

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad Riskbild Borås Stads förebyggande arbete utifrån de 6 kriterierna... 8 Indikator 1 En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen Organisation Styrdokument Arbetsgrupper och dess ansvarsfördelning Indikator 2 Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer år år Äldre Alla åldersgrupper Indikator 3 Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper Indikator 4 Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker Indikator 5 Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändringar Indikator 6 Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community-nätverk Upprättande av detta dokument Referenser... 39

4 En Säker och Trygg kommun 4

5 Sammanfattning Borås blev av Världshälsoorganisationen, WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion, utnämnd till en Säker och Trygg kommun Efter tio år är det dags att ansöka om att få behålla denna status. Arbetet sker utifrån de sex kriterierna för en Säker och Trygg kommun. Modellen bygger på systematiskt och tvärsektoriellt olycks- och skadeförebyggande arbete. Infrastruktur Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogram och mål. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för säkerhets- och trygghetsfrågorna. Nämnderna har ansvar för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt kommunens handlingsprogram. Säkerhetsrådet leder och samordnar kommunens säkerhetsarbete. Ytterst ligger ansvaret för säkerhets- och trygghetsarbetet ute i verksamheterna, men de behöver stöd i sitt arbete. Därför samordnas arbetet med en Säker och Trygg kommun av metodutvecklaren på Fritid- och turistkontoret. En strategisk utvecklingsgrupp ska bredda, fördjupa och förankra folkhälsofrågorna, ha uppsikt över förvaltningarnas arbete för folkhälsan och föreslå principiella förbättringar Gruppen är sammansatt av kommunalråd, presidiet i Fritids- och turistnämnden, förvaltningschefer, närpolischef samt primärvårdschef. I Borås Stad finns även Barnsäkerhetsråd, Äldresäkerhetsråd, Idrottssäkerhetsråd, Brottsförebyggande råd och Trafiksäkerhetsråd. Långsiktiga program Borås Stad ska vara en Säker och Trygg kommun som arbetar för att minska antalet olyckor och skador. Vi verkar för att förändra attityder och stärka den egna ansvarskänslan hos allmänheten, så att säkrare beteenden gör samhället tryggare. Ett lokalt skaderegistreringssystem ska hjälpa oss se trender och mönster i skadeutvecklingen och på så sätt kunna optimera säkerhetsarbetet. Alla kommunala förskolor i Borås Stad är certifierade som Säkra och Trygga förskolor. Arbetet med att certifiera Säkra och Trygga skolor är i ett uppbyggnadsskede. Äldreomsorgen arbetar sedan 1995 med s k avvikelserapportering. Föreningar har möjlighet att certifieras som Säker och Trygg förening. Det brottsförebyggande arbetet har bl a riktats på ökad trygghet i Stadsparken, kameror på utsatta platser, säkra och trygga bostadsområden och förbättrad ungdomssituation. Hässleholmen har olika projekt inom ramen för den vidgade storstadssatsningen. AB Bostäder satsar på både fysisk miljö och sociala faktorer för att skapa trygga bostadsområden. P-märkning är ett sätt att trygga en god inomhusmiljö. Högriskgrupper I Borås Stad har det skadeförebyggande programmet sedan länge arbetat mot högriskgrupperna barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade. En annan högriskgrupp som uppmärksammats på senare år är invandrargrupperna. 5

6 En Säker och Trygg kommun Inledning Skador är ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige, liksom i övriga världen. Omkring personer i Sverige dör varje år till följd av olyckshändelser som orsakar för tidig död och mänskligt lidande, och även samhällskostnader för mellan 60 och 70 miljarder varje år. Risken att drabbas av olycksfall och skador finns överallt där människor vistas. Olycksfallsskador är dock i stor utsträckning knutna till farliga miljöer. Alla åldersgrupper är - i olika grad - riskgrupper. Det skadeförebyggande arbetet minskar skador, mänskligt lidande och samhälleliga kostnader. Det finns därför ett stort intresse, både för samhället och för den enskilda individen, att undanröja skaderisker. Under 1994 utarbetade det dåvarande Folkhälsorådet ett handlingsprogram för det skadeförebyggande arbetet. I maj 1998 utnämndes Borås Stad till en Säker och Trygg kommun. Historien började dock tidigare än så. Barnsäkerhetsrådet och Äldresäkerhetsrådet bildades Idrottssäkerhetsrådet och Brottsförebyggande rådet bildades Trafiksäkerhetsrådet har funnits länge i Borås Stad, det bildades redan Mycket har hänt sedan vi blev utnämnda. Nya råd och arbetsgrupper har bildats och några har försvunnit. Metoder har prövats och en del har införts i verksamheten. Var står Borås Stad idag? Det här dokumentet redovisar aktörer och strategier i alla skademiljöer och på alla nivåer, som Borås Stads skadeförebyggande arbete ser ut idag. Avsikten är att Borås Stad ska bli återutnämnd som En Säker och Trygg kommun, och därigenom ge uppslag, inspiration och stimulans till de kommuner runt om i landet som funderar på att ansöka. 6

7 Beskrivning av Borås Stad Borås har varit en av rikets främsta textilstäder. Staden drabbades hårt när den så kallade tekokrisen slog till på och 1980-talen i Sverige. Under efterkrigstiden har dock industrins betydelse avtagit, samtidigt som Borås ensidiga inriktning mot textilnäringen växlats mot en mer blandad industristruktur. Borås har allt mer präglats av sin funktion som centralort för sitt omland. Befolkningsökningen har varit jämförelsevis blygsam under 1900-talets senare hälft. Borås har alltid varit något av en knutpunkt. Riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg korsar staden i öst-västlig riktning på en stadsmotorväg, invigd Den är något av ett unikum i Sverige genom att den går igenom centrum. Riksväg 41 mot Varberg, riksväg 27 mot Värnamo och riksväg 42 mot Trollhättan har sina start/slutpunkter i Borås. Borås Stad är uppdelad på tio kommundelar: Centrum, Brämhult, Dalsjöfors, Göta, Fristad, Norrby, Sandhult, Sjöbo, Trandared och Viskafors. Borås stads demografiska struktur. Folkmängd : personer. Folkmängd : , varav 64% bor i tätorten Borås. Yta: 973 km2 (inklusive vatten). Folkökning: 896 (2006). Födda: (2006). Döda: (2006). Inflyttade: (2006). Utflyttade: (2006). Utrikes födda eller utländska medborgare: (2006). Hushåll: (kalkylerat antal 2006). Bostäder: (kalkylerat bestånd 2005). Största offentliga arbetsgivare: Borås Stad, ca anställda (2005). Största privata arbetsgivare: Ellos AB och Ericsson AB, ca anställda vardera (2005). Arbetstillfällen: (2005). Arbetslösa: (mars 2005) + i konjunkturberoende program Familjer med försörjningsstöd: 2 378, 4,5% (2005). Största bransch: Handel och kommunikationer, anställda (2005). Inpendling: (2005). Utpendling: (2005). Personbilar: (2005). I Borås tätort bor 64 procent av invånarna. Av kommunens invånare är 17 procent födda i utlandet och/eller utländska medborgare. De största befolkningsgrupperna kommer från Finland, Jugoslavien, Iran och Bosnien-Hercegovina. Av den totala befolkningen utgör förskolebarn 0-6 år 8 procent, skolbarn 7-19 år 16 procent, och de äldre över 65 år utgör 18 procent. Drygt halva befolkningen, 58 procent, är i arbetsför ålder år. 7

8 En Säker och Trygg kommun Riskbild En risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad har fastställts av Kommunfullmäktige den 20 januari Syftet med denna analys är att beslutsfattare och verksamhetsansvariga ska känna till de risker och sårbarheter som finns i kommunen så att de kan verka för att minska olyckor och andra allvarliga händelser. Det ska leda till att färre ska skadas i olyckor, kostnader för skador på egendom ska minska och att vi ska minska olyckors skador på miljön. Kommunen är genom sin breda verksamhet och sitt stora lokalinnehav utsatt för många olika risker. Kommunen har ansvar för en störningsfri kommunal verksamhet, och ett allmänt socialt ansvar för kommunens invånare. I riskinventeringen framträder några områden som särskilt viktiga att studera, där olyckor kan få betydande konsekvenser. Utan inbördes prioritering är dessa främst: Grundläggande försörjning med el, tele, värme och vatten. Trafiksäkerhet för utsatta grupper. Trafiksituationen på riksväg 40, 41 och 42 samt Annelundsmotet, korsningen Centralbron/Norrby Långgata, Allégatan samt Fristadsvägen. Brandskyddet i kommunala verksamheter. Efter inventeringen har prioriteringar skett i flera steg. De mest akuta riskerna har analyserats ytterligare för att bedöma sannolikhet och vilka konsekvenser händelserna skulle få. Utifrån detta har riskhanteringsgruppen föreslagit åtgärder för att förebygga riskerna och sårbarheterna, samt hur de skulle kunna hanteras om de ändå händer. Åtgärdsförslagen finns som uppdrag i Kommunal handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. Borås Stads skadeförebyggande arbete utifrån de sex kriterierna Borås blev av WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion utnämnd till en Säker och Trygg kommun Redan 1994 gjordes det första handlingsprogrammet för det skadeförebyggande arbetet i Borås Stad. Det skadeförebyggande arbetet genomförs utifrån kriterierna för en Säker och Trygg kommun. Bland annat ska finnas en infrastruktur baserad på kommuninnevånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp. De sex kriterierna är 1. En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för att främja säkerhet. 2. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. 3. Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer, samt program som främjar säkerhet för utsatta grupper. 4. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. 5. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändring. 6. Deltagande i nationella och internationella Safe Community-nätverk. 8

9 Beskrivning av Borås Stad Följande råd och grupper arbetar i Borås Stad för att nå ökad säkerhet och trygghet för medborgarna. - Säkerhetsråd - Strategisk utvecklingsgrupp för folkhälsofrågor - Barnsäkerhetsråd och kontaktombudsgrupp för barnsäkerhet - Äldresäkerhetsråd och kontaktombudsgrupp för äldresäkerhet - Idrottssäkerhetsråd - Brottsförebyggande råd - Trafiksäkerhetsråd Arbetet med en Säker och Trygg kommun leds i Borås Stad av Säkerhetsrådet. År 2000 anställde Borås Stad på heltid en metodutvecklare för att samordna och utveckla arbetet med en Säker och Trygg kommun. Denna tjänst ligger på Folkhälsoenheten under Fritidoch turistnämnden. 9

10 En Säker och Trygg kommun Indikator 1 En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete, ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogram med bl.a. policy och övergripande mål. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen och utövar genom ansvariga tjänstemän fortlöpande uppföljning och tillsyn över arbetet med det samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet. Nämnderna har ansvaret för att säkerhetsarbetet inom sina respektive områden bedrivs enligt kommunens handlingsprogram och de lagar som gäller. Cheferna ansvarar inom sina verksamhetsområden för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt handlingsprogrammen. Säkerhetsrådet Säkerhetsrådet samordnar kommunens hela säkerhetsarbete. Säkerhetsrådet är beredningsoch remissorgan åt Kommunstyrelsen. En av huvuduppgifterna är att bevaka uppföljning av handlingsplaner inom säkerhetsområdet. I säkerhetsrådet finns kommunchef, räddningschef, miljöchef, gatukontorets chef, fritids- och turistchefen, lokalförsörjningschefen, säkerhetssamordnare för kommunal riskhantering, metodutvecklare för en Säker och Trygg kommun, säkerhetssamordnare krishantering och extraordinära händelser, och folkhälsosamordnare. Merparten av nämnderna finns representerade i riskhanteringsgruppen, som är referensgrupp och arbetsgrupp i kommunens säkerhetsarbete. Kommunens råd för äldresäkerhet, barnsäkerhet, trafiksäkerhet, idrottssäkerhet, folkhälsa och brottsförebyggande råd samordnas av säkerhetsrådet. Strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor Sedan hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att avveckla sitt deltagande i folkhälsoråden samt att folkhälsoenheten placerats under fritids- och turistnämnden framkom behovet av att se över folkhälsorådet. Därför avvecklades folkhälsorådet. Istället tillsattes en strategisk utvecklingsgrupp för folkhälsofrågor som kan bredda, fördjupa och förankra folkhälsofrågorna. Den är sammansatt av kommunalråd, presidiet i Fritids- och turistnämnden, förvaltningschefer, närpolischef samt primärvårdschef. Syftet är att anlägga ett koncernövergripande perspektiv på välfärdsbokslutet som instrument (kontrollera och övervaka) och föreslå förbättringar av principkaraktär. Välfärdsbokslut är en modell för att styra och följa upp verksamheterna utifrån ett folkhälsoperspektiv. ha uppsikt över förvaltningarnas arbete som påverkar utvecklingen av folkhälsan och välfärden i Borås. initiera och stödja samverkande utvecklingsprocesser med syfte att förbättra folkhälsan och välfärden i kommundelarna. uppmärksamma och följa frågor som kan inverka på utvecklingen av folkhälsan och välfärden i Borås. samordna mobilisering för att dra nytta av välfärdsbokslutets slutsatser. 10

11 Indikator 1 Efter de diskussioner som fördes i den strategiska utvecklingsgruppen våren 2007 har man utifrån välfärdsbokslutet valt att inför 2008 fokusera på sex indikatorer. Från dessa har man utarbetat konkreta, övergripande effektmål för respektive indikator. Fritids- och turistnämnden har antagit effektmålen som inriktning av folkhälsoarbetet 2008, och föreslagit Kommunstyrelsen att anta dessa för kommunen som helhet. Indikatorer Andel barn med BMI under 25 i år 4 Andel elever i år 9 med godkända avgångsbetyg i Sv/Sv2, Eng och Ma. Andel elever i år 8 som uppger att de inte druckit alkohol de senaste tre månaderna Förvärvsfrekvens år Andel vuxna som inte hyser oro att i något avseende utsättas för brott Andel 75 år och äldre med hemtjänst. Organisation för En Säker och Trygg kommun-arbetet SÄRF Räddningstjänsten Barnsäkerhetsråd Strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor KRH Kommunal Riskhantering Idrottssäkerhetsråd Kontaktombud barnsäkerhet SÄKERHETSRÅD Brottsförebyggande rådet Äldresäkerhetsrådet Kontaktombud äldresäkerhet Trafiksäkerhetsrådet METODUTVECKLARE FÖR EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Ytterst ligger ansvaret för säkerhets- och trygghetsarbetet ute i verksamheterna, men de behöver stöd i sitt arbete. Därför samordnas arbetet med En Säker och Trygg kommun centralt från Fritids- och turistkontoret. Metodutvecklaren har som uppdrag att samordna de skadeförebyggande råden och grupperna inom äldresäkerhet, barn- och ungdomssäkerhet och idrottssäkerhet, och delta i nationella nätverk, lokala organisationer, näringsliv och statliga myndigheter. 11

12 En Säker och Trygg kommun Utöver detta finns en samordnare för respektive område: Internt säkerhetsarbete, drogoch brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, trafiksäkerhet, säkerhetsskydd och krishantering. För att få ett brett engagemang och delaktighet ska arbetet med bl.a. gemensamma mål formas i arbetsgrupper som kopplas till samordnarna för de olika områdena. SÄKERHETSCHEF BORÅS STAD, KOMMUNAL RISKHANTERING Säkerhets- och risksamordnare ska systematiskt arbeta med de fysiska riskerna, men även med utbildning av personal och andra i bland annat systematiskt brandskyddsarbete. Säkerhetschefen har ett stort antal personer i ett nätverk. Dessa personer representerar alla Borås Stads förvaltningar och ansvarar för säkerhet, brandskydd, larm och försäkringar på respektive förvaltning. Denna tjänst deltar i bland annat Säkerhetsrådet, Brottsförebyggande rådet och riskhanteringsgruppen och fungerar som en sammanhållande, stödjande och samverkande faktor. Tjänsten har även en viktig funktion genom att vara motor i styrningen till övergripande helhetslösningar i syfte att skapa ett säkert och tryggt samhälle. SÄKERHETSSAMORDNARE PÅ RÄDDNINGSTJÄNSTEN Säkerhetssamordnaren för krishantering och extraordinära händelser samordnar uppgiften med att ta fram risk- och sårbarhetsanalys och den kommunala handlingsplanen för förebyggande arbete och skydd mot olyckor och extraordinära händelser. I uppgiften ingår även att planera, utbilda och öva hantering av extraordinära händelser. RISKHANTERINGSGRUPP I riskhanteringsgruppen ingår handplockade personer från merparten av de kommunala förvaltningarna, energibolag (BEMAB, Bornet) och räddningstjänstförbundet samt säkerhets- och risksamordnaren, säkerhetssamordnaren för krishantering och extraordinära händelser, och metodutvecklaren för en Säker och Trygg kommun. Gruppen arbetar systematiskt med risk- och sårbarhetsanalysen och den kommunala handlingsplanen för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser både hårda och mjuka frågeställningar. STYRDOKUMENT 1. Externt skade- och olycksförebyggande arbete Säkerhetsarbetet i vid mening i Borås Stad är omfattande och avser en rad olika sakområden. Det finns en viktig skillnad mellan kommunens interna skydds- och säkerhetsarbete och det kommunala ansvaret i samhället för skydd och säkerhet, även om vissa åtgärder naturligtvis går i varandra. Det förebyggande arbetet bedrivs i flera av förvaltningarna. Handlingsprogram för skydd mot olyckor görs av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Handlingsprogrammet är förbundsdirektionens styrdokument för samhällsinriktat olycksförebyggande, operativ räddningstjänst och hantering av extraordinära händelser. 12

13 Indikator 1 2. Kommunal handlingsplan för det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsplanen (fastställd av Kommunfullmäktige ) avser det förebyggande arbetet mot dels olyckor som kan leda till räddningsinsats, dels händelser som kan leda till extraordinära påfrestningar i samhället. Den bygger på en riskinventering och ska ge en samlad bild av mål, åtgärder och viljeinriktning från kommunens sida. Revidering av handlingsplanen pågår och beräknas antas av fullmäktige i mars MÅL Övergripande mål För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder görs för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt - utan att inskränka andras ansvar - verka för skydd mot andra olyckor än bränder. Säkerhetsmål Säkerhetsmålen är att - minska antalet döda och skadade till följd av olyckor - minska olyckors konsekvenser på egendom och miljö, och - minska sannolikheten för extraordinära händelser ska inträffa eller få allvarliga konsekvenser. Säkerhet bör ses i en vidare mening; allt från skydd mot olyckor och ökad robusthet mot svåra vädersituationer och elavbrott till trafiksäkerhet, brottsförebyggande arbete och internt skydd i den kommunala verksamheten. Redan idag är Borås Stad engagerad i olika råd och grupper som arbetar med säkerhet. Handlingsplanen är ett verktyg för att samla detta säkerhetsarbete. ÅTGÄRDER Handlingsplanen tar upp flera konkreta åtgärder inom olika områden. Förslagen till åtgärder är - ökad samordning och utveckling av kommunens säkerhetsarbete - brandskydd, information och utbildning kring kommunala fastigheter - ökad robusthet i försörjning med el, tele, vatten och värme - fortsatt trafiksäkerhetsarbete - fortsatt arbete med konceptet Säker och Trygg kommun - större vikt vid säkerhet och trygghet i Borås Stads översiktsplanering och i stadens strategiska utvecklingsplan - fördjupad samverkan med organisationer, näringsliv och myndigheter. 3. Strategisk plan för Borås Stad VISION Människor ska känna stolthet över att leva och verka i Borås, ett bra val som signalerar hög livskvalitet. Boråsaren ska vara en god ambassadör för sin stad. 13

14 En Säker och Trygg kommun UTVECKLINGSOMRÅDEN Nio utvecklingsområden är strategiskt viktiga för en fortsatt positiv utveckling av Borås. Ett av dessa utvecklingsområden rör trygghet och hälsa, nummer två i strategiska planen för Borås Stad. Den lyder Trygghet och en god hälsa tillhör de viktigaste faktorerna för människors trivsel. Det ska vara självklart att människor är trygga både i inne- och utemiljöer. Låg kriminalitet värderas också när företag söker etableringsort. MÅL Kommunen ska verka för att boråsarna känner trygghet, och ta initiativ i folkhälsoarbetet. Trygghets- och hälsoaspekter ska vägas in i all samhällsplanering. Alla former av mobbning, förtryck och våld ska bekämpas. Det ska finnas gemensamma mötesplatser för alla åldrar. Kommunen ska motverka alkoholmissbruk och allt missbruk av andra droger. 4. Inflytande för barn och ungdomar Handlingsprogram för Borås Stad Det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet ger Borås Stads syn på barn- och ungdomsfrågor och är vägledande för alla nämnder och styrelser. Det bygger på barns och ungdomars egna uppfattningar, och utgår från de nationella ungdomspolitiska målen, skolans styrdokument, arbetsmiljölagen och barnkonventionen. Det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet redovisar tre mål för inflytande. Dessutom finns delmål till respektive huvudmål. Huvudmålen är 1. Ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv 2. Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet 3. Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas tillvara Under huvudmål 3 står Prioriterade områden i folkhälsoarbetet är att skapa stödjande miljöer för barn och unga, stimulera fysisk aktivitet, stödja brottsförebyggande och skadeförebyggande arbete, och sträva mot att certifiera Säkra och Trygga förskolor.. 5. Handlingsprogram Utifrån styrdokumenten utarbetas nu ett handlingsprogram för det skadeförebyggande arbetet en Säker och Trygg kommun. Inriktningen på det samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet i Borås Stad är att vi ska vara en Säker och Trygg kommun som arbetar för att minska antalet olyckor och skador. Detta ska uppnås genom att vi verkar för att förändra attityder och stärka den egna ansvarskänslan hos allmänheten så att säkrare livsstilar och beteenden på sikt kommer att göra samhället tryggare. vi verkar för att skapa ett heltäckande lokalt skaderegistreringssystem för att se trender och mönster i skadeutvecklingen och på så sätt kunna optimera säkerhetsarbetet. säkerhets- och trygghetsarbetet bedrivs enligt de 6 indikatorer som anges i Säker och Trygg kommun-konceptet. 14

15 Indikator 1 De flesta olycksfallen sker i hemmen, på fritiden, vid idrottsutövning och i trafiken. Barn, ungdomar och äldre är riskgrupper som oftast råkar ut för olycksfall och där riktade insatser bedöms ge positiva effekter. PRIORITERADE GRUPPER Med utgångspunkt från i första hand landstingets forskningsresultat, våra egna och andras erfarenheter samt politiska beslut har nedanstående grupper prioriterats. Barn och ungdom Äldre Idrotts- och fritidsutövare Trafikanter ARBETSGRUPPER OCH DERAS ARBETSFÖRDELNING Trafiksäkerhetsrådet ANSVAR Trafiksäkerhetsarbete är en viktig del av det skadeförebyggande arbetet som berör samtliga åldersgrupper. Trafiksäkerhetsrådet är ett samordnings- och referensorgan i frågor som rör trafiksäkerhet. Rådet leds av ordförande och vice ordförande, föreslagna av rådets valberedning. I rådet finns representanter för frivilligorganisationerna och blåljusorganisationerna samt politiker och tjänstemän. Följande övergripande mål är vägledande för trafiksäkerhetsarbetet i Borås.. 1. Lidande och död till följd av trafikskador ska reduceras. - antalet skadade personer ska minska. - svårighetsgraden på personskadorna ska reduceras. 2. Kostnaderna för trafikolyckorna ska reduceras. 3. Tryggheten för oskyddade trafikanter (gång- och cykeltrafikanter) ska öka. DELMÅL Cykelolyckor: Antalet skadade cyklister bör fortlöpande minska. Gåendeolyckor: Antalet skadade vid gåendeolyckor bör fortlöpande minska. Äldre personer: Antalet olyckor med äldre bör fortlöpande minska. Åtgärder riktas dels mot de allvarligaste olyckorna, dels mot singel/gåendeolyckor. Barn och ungdom:antalet olyckor med barn bör kunna behållas på låg nivå och möjligen sänkas.. Antalet olyckor per invånare i respektive åldersgrupp bör för ungdom minskas till i nivå med vad som gäller för hela befolkningen. Åtgärder riktas speciellt mot de allvarligaste olyckorna. Tunga fordon: Olyckorna med tunga fordon bör minskas till en nivå som motsvarar deras andel i trafikarbetet. Personbilar: Antalet olyckor med personbilar bör fortlöpande minska. Förhållanden som leder till svåra skador bör i första hand uppmärksammas. 15

16 En Säker och Trygg kommun Äldresäkerhetsrådet ANSVAR Äldresäkerhetsrådet ska skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Det ankommer på Äldresäkerhetsrådet bland annat att samarbeta med frivillig- och pensionärsorganisationer samt Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund om äldresäkerhet och fallförebyggande åtgärder på kommundelsnivå. diskutera och samverka kring gemensamma aktivitetsdagar sprida material sprida information kring verksamhet som kan befrämja sociala kontakter och fysisk aktivitet. utbilda pensionärer i samarbete med Civilförsvarsförbundet och räddningstjänsten. Representanterna i Äldresäkerhetsrådet är från äldreomsorgen i Borås Stad, distriktsterapin, rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus, Alléklinikerna, primärvården, Svenska Kyrkan, Räddningstjänsten, arbetsterapin Södra Älvsborgs sjukhus, samt pensionärsorganisationerna PRO, SPF, SPRF, PRO samorganisationer och Aktiva Seniorer. Kontaktombudsgruppen för Äldresäkerhet ANSVAR Kontaktombudens uppgift är att verka för säkerhet och trygghet i sin kommundel genom att vara informations- och kunskapsspridare i äldreomsorgen. Med fördel kan kontaktombuden samarbeta med olika organisationer (pensionärsföreningar, räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet, Röda Korset osv.) vad gäller säkerhet och trygghet, exempelvis äldresäkerhetsdagar, föreläsningar och utställningar. Representanterna i kontaktombudsgruppen kommer från samtliga tio kommundelar, med yrken som sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, omvårdnadspersonal och biståndsbedömare, samt från räddningstjänsten. Även metodutvecklaren för en Säker och Trygg kommun ingår i gruppen. Barn- och ungdomssäkerhetsrådet ANSVAR Barnsäkerhetsrådet ska samordna och vara pådrivande i frågor som rör säkerhet för barn och ungdom. Med barnsäkerhetsarbete menas här förebyggande arbete mot skador på barn och unga under 18 år. Barnsäkerhetsrådet ska inventera behov av och anordna utbildning utveckla former för att göra kunskap om barnsäkerhet tillgänglig öka medvetenheten hos föräldrar och barn om olycksrisker och därigenom minska skadorna. höja kunskapen och handlingsberedskapen hos personal som har kontakt med barn. 16

17 Indikator 1 Representanterna i Barnsäkerhetsrådet kommer från Borås Stads skolor/förskolor, skolhälsovården, primärvården (BVC), Konsument Borås, Introduktionscenter, Gatukontoret, NTF Väst, Räddningstjänsten, Borås Civilförsvarsförening, Röda Korset och Svenska Kyrkan. Även metodutvecklaren för en Säker och Trygg kommun ingår i gruppen. Kontaktombudsgruppen för barn- och ungdomssäkerhet ANSVAR Kontaktombudens uppgift är att verka för säkerhet och trygghet i sin kommundel genom att vara informations- och kunskapsspridare i barnomsorgen. Vidare ska kontaktombuden vara ambassadörer i fråga om certifieringen av Säkra och Trygga förskolor i respektive kommundel. Detta arbete innefattar kunskapshjälp i certifieringsarbetet, information om barnskyddsronder, skaderapportering, återcertifiering, kvalitetssäkring, samt att utforma utbildningar och föreläsningar utifrån det behov som finns ute i kommundelarna. Representanterna kommer från samtliga tio kommundelar med yrken som förskollärare, rektorer och samordnare för skola/förskola. Idrottssäkerhetsrådet ANSVAR Rådet ska samordna och vara pådrivande i frågor som rör säkerhet och trygghet för barn, ungdom och vuxna i föreningslivet. Målet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns. Metoden för att nå detta mål är att certifiera Säkra och Trygga föreningar. Rådets ansvar är att ge information och kunskap i certifieringsprocessen till föreningens utsedda säkerhetsansvariga. Syftet är att lindra och förhindra skador på människor och egendom. Målet är att föreningsledare, deltagare, anhöriga och publik ska känna trygghet i sitt föreningsengagemang. Visionen är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns. Representanterna i rådet kommer från Fritids- och turistkontoret (föreningsenheten, anläggningsenheten, samt folkhälsoenheten), föreningslivet, SISU, Borås Stads skolor och Sociala blocket. Brottsförebyggande råd ANSVAR Minska brottsligheten och öka tryggheten i Borås Stad. I gruppen ingår säkerhetsingenjör, kommundelschef Centrum, individ- och familjeomsorgschef, stadsarkitekt, drog- och brottsförebyggande samordnare, närpolischef och enhetschef för folkhälsoenheten samt representanter från Kommunstyrelsen, AB Bostäder, polisen, verksamhetssamordningen förskola/skola, räddningstjänsten, Mitt i Borås och Fritids- och turistkontoret. 17

18 En Säker och Trygg kommun Indikator 2 Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. BARN 0-7 ÅR Säkra och Trygga förskolor 2001 började arbetet med att certifiera Säkra och Trygga förskolor i Borås Stad. Planering och metodutveckling av certifieringen leds av Barnsäkerhetsrådet. Det konkreta och handfasta arbetet görs av metodutvecklaren för En Säker och Trygg kommun och av kontaktombudsgruppen för barnsäkerhet. Alla tio kommundelar har var sitt kontaktombud, utsedd av verksamhetschefen för skola och barnomsorg. Arbetet med att certifiera förskolorna innebär att de arbetar fram en handlingsplan för säkerhetsarbetet. Förskolorna ska dokumentera rutiner för risksituationer som brand, olycksfall, lämning/hämtning, rymning/försvinnande, utflykter, utelek/utemiljö osv. Dessutom ska handlingsplaner finnas för krishantering och brandskydd. Utbildningsplan ska finnas för hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Förskolorna ska också skaderapportera och genomföra årliga barnskyddsronder. Förskolorna ansöker och certifieras kommundelsvis. De tre första kommundelarna fick sin utmärkelse Certifieringen gäller i tre år. Sedan ska förskolorna revidera sitt arbete. Från och med maj 2007 är alla kommunala förskolor certifierade i Borås Stad. Detta innebär 89 förskolor och 208 avdelningar. Dessutom är fyra fritidshem, sju kommunala dagbarnvårdare, de privata Montessoriförskolorna, privata Freinetförskolan, Svenska kyrkans förskolor och en öppen förskola godkända och certifierade. Kriterier som ska uppfyllas för att bli en Säker och Trygg förskola/fritidshem: - Det skadeförebyggande arbetet är en del i den dagliga verksamheten - Rutiner är utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs - Rutiner är utarbetade och förankrade för om en olycka inträffar och om ett barn utsätts för våld - Alla tillbud och skador rapporteras - Utbildningsplan för HLR och första hjälpen - Barnskyddsronder görs minst en gång per år - Det finns handlingsplan för säkerhetsarbetet som visar förskolans/familjedaghemmets egenkontroll, ansvar och befogenheter Certifieringsprocessens olika delmoment: 1. Metodutvecklaren för en Säker och Trygg kommun besöker den intresserade kommundelens rektorer och går igenom arbetsmaterialet som ligger till grund för certifieringen. Metodutvecklaren hjälper till, stöttar, berättar och förklarar. 2. Rektorerna förankrar certifieringskriterierna bland personalen på sina förskolor. Rektorerna utser en eller två kontaktpersoner på varje förskola som ansvarar för certifieringsarbetet. Rektorerna bestämmer själva hur snabbt de vill gå framåt. Metodutvecklaren finns till hands för kontaktpersonerna och rektorerna och svarar på frågor, hjälper till och stöttar under arbetets gång. Ansvaret för att driva processen framåt ligger på rektorerna. Alla förskolor har olika förutsättningar och resurser, tid och kraft. Efter ca 6 månader har metodutvecklaren en avstämning med kontaktpersonerna och rektorerna. 18

19 Indikator 2 3. När underlaget för certifieringen är klart lämnas det in till Barnsäkerhetsrådet. Arbetsgruppen i Barnsäkerhetsrådet går igenom ansökningarna och återkopplar till förskolorna vid funderingar och synpunkter. Barnsäkerhetsrådet strävar efter att kommundelens förskolor ska nå certifieringen inom loppet av ett år. 4. När kommundelens förskolor är godkända anordnas en certifieringsceremoni. Kommundelens rektorer får själva välja om de vill ha ceremonin i sin egen kommundel eller i Stadshuset. Vid certifieringen får förskolorna ett inramat certifieringsintyg, diplom till alla avdelningar, en fasadflagga och klisterdekaler. Förskolorna kan därefter använda kvalitetsmärkningen i sin marknadsföring. 5. Kommundelarnas förskolor ska ansöka om återcertifiering vart tredje år. Målet är att förskolorna ska fortsätta att vidareutvecklas och stimuleras till ökade insatser för säkerhet och trygghet. Barnsäkerhetsdagar Information och utbildning är en viktig och stor del av det skadeförebyggande arbetet. Barnsäkerhetsrådet erbjuder årligen personal på förskolor och skolor utbildning och föreläsningar inom aktuella och efterfrågade områden. Dagarna görs i samarbete med olika aktörer som Röda Korset, Civilförsvarsförbundet, Konsument Borås, räddningstjänsten, NTF osv. Exempel på informations- och utbildningsinsatser: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Trafiksäkerhet Hur vi arbetar med en Säker och Trygg förskola Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning Fallskador hjärnskador Hitta vilse Barnsäkerhetsväskor Metodutvecklaren förfogar över en barnsäkerhetsväska som innehåller det senaste på marknaden vad det gäller barnsäkerhetsartiklar. Väskan innehåller som exempel broschyrer, reflexer, reflexväst, hörselskydd, klämskydd, halkskydd, testcylinder, cykelhjälmar i olika modeller, reglar, hörnskydd, tippskydd, fönsterspärr/wire, brandvarnare osv. Denna väska används vid utbildning till förskolepersonal och sjuksköterskor på barnavårdscentralerna. Väskan lånas också ut till kontaktombuden för barnsäkerhet vid personaldagar, föräldraträffar osv. Barnavårdscentralerna i Borås Stad, tio stycken, har var sin barnsäkerhetsväska. Väskan uppdaterades 2007 och innehållet är densamma som metodutvecklarens. Varje barnavårdscentral har ett kontaktombud som ansvarar för väskan och informerar nyblivna föräldrar om innehållet och dess funktioner. Barnskyddsronder Barnskyddsronder är en arbetsmodell som ökar riskmedvetenheten och engagemanget för säkerhets- och trygghetsfrågorna, och ger ett underlag för ett förebyggande arbete. Fokus ligger på vardagsrisker ur ett verksamhetsperspektiv. Från verksamheten deltar 19

20 En Säker och Trygg kommun verksamhetsansvarig, skyddsombud eller annan personalrepresentant, samt vaktmästare. Ett protokoll upprättas som innehåller en sammanställning av riskerna, vilka åtgärder som ska göras, vem som är ansvarig för vilka åtgärder samt när de ska vara utförda. Systematiskt brandskydd på förskolorna En brandskyddspärm har gjorts i samarbete med Fritids- och turistkontorets samordnare för det systematiska brandskyddsarbetet och barnsäkerhetsrådet. Pärmen innehåller de väsentligaste rubrikerna - allt onödigt för en förskoleverksamhet är bortskalat. Alla förskolor i Borås Stad har fått ta del av innehållet i form av en pdf-fil. Pärmen innehåller rubriker som Verksamhetsbeskrivning (ägandeförhållanden, driftansvarig, byggnadsbeskrivning osv) Brandskyddspolicy (Varför? Hur? Arbetet med brand inriktas på er verksamhet) Brandskyddsorganisation (huvudansvar, brandskyddskontrollant) Telefon och kontaktlista Brandskyddsregler (regler framtagna utifrån verksamheten och anställdas krav på säkerhet) Vem gör vad? När? Kontroller. Riskanalys (identifierade brandrisker, andra risker osv.) Brandskyddsdokumentation (beskrivning av byggnadens inbyggda brandskyddsåtgärder som brandceller, utrymningsmöjligheter, brandposter, branddörrar) Tillbudsrapportering Automatiskt brandlarm, brandlarmsinstruktioner, organisation vid utrymning, onödiga larm Drift- och underhållsinstruktioner Kontrolljournaler Gjorda kontroller Serviceavtal Utbildningsplaner och brandskyddsritning UNGDOMAR 7-16 ÅR Säkra och Trygga grundskolor Arbetet med att certifiera Säkra och Trygga skolor är i ett uppbyggnadsskede. Barnsäkerhetsrådet har tillsammans med resursen på kommundel Centrum tagit fram en certifieringsmall. Under 2008 ska arbetsgruppen för hälsofrämjande skola omstruktureras för att anpassas till säkerhetsarbetet i grundskolan. Det är tänkt att de skolor som framöver vill bli certifierade enligt WHO:s kriterier för att få utmärkelsen Safe School kan göra detta, eftersom kommunens kriterier till stor del bygger på WHO:s. En säker, trygg och utvecklande miljö i skolan skall kännetecknas av att det finns en arbetsmiljöplan som beskriver mål och inriktning i alla miljöer arbetsmiljöarbetet är en del i den dagliga verksamheten rutiner är utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs det finns handlingsplaner mot mobbning, kränkande särbehandling och mot våld 20

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer