s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)"

Transkript

1 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS ) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagen Safe communty-certifiering till stora delar motsvaras av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan pågår i kommunen. Ärendet i korthet I en motion föreslog Demoex att Vallentuna skulle ansluta sig till projektet "A safe community'' (TrySS och säker kommun). Kommunledningskontorets samlade bedömning ger dock vid handen att de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan pågår i kommunen till största delen når samma syfte som en certifiering och detta med en mer rimlig insats från kommunens sida. Handlingar 1. A safe community - trygg och säker kommun 2. Motion (DEX) A safe communþ - Trygg säker kommun Expedieras till Akten Justerandes sign & Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 KOMMUNLEDNINGSKONTORET STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/4 SÄKERHETSSAMORDNARE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse A safe community - trygg och säker kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagen Safe communty-certifiering till stora delar motsvaras av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan pågår i kommunen. Ärendet i korthet I en motion föreslog Demoex att Vallentuna skulle ansluta sig till projektet A safe community (Trygg och säker kommun). Kommunledningskontorets samlade bedömning ger dock vid handen att de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan pågår i kommunen till största delen når samma syfte som en certifiering och detta med en mer rimlig insats från kommunens sida. Bakgrund A safe community, eller på svenska Trygg och säker kommun, är ett världsomspännande nätverk med för närvarande 270 anslutna kommuner och städer från Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien 1. Huvudman för systemet är WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion med säte vid Karolinska institutet i Stockholm. I Sverige finns 14 kommuner anslutna, varav en i Stockholms län (Nacka), i Norge 18, i Finland två och i Danmark en kommun. De länder utanför Norden som har flest anslutna communities är Kina, inklusive Hong Kong och Taiwan (75) Iran (24) 1 Källa: WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX

3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET SID 2/4 USA (17) Australien (17) Nya Zeeland (17) 2 Trygg och säker kommun i Sverige Av de 14 svenska kommuner som är anslutna har Nacka kommun, den enda i Stockholms län, studerats närmare. Nacka certifierades första gången som Trygg och säker kommun år 2000 och har sedan återcertifierats För att uppnå certifiering enligt centralorganisationens regelverk krävs satsningar inom en rad skilda områden. På Nacka kommuns webbplats beskrivs dessa på följande sätt. Indikatorer för en trygg och säker kommun En infrastruktur baserad på kommuninvånarnas deltagande och samarbete ledd av en tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i kommunen. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer. Program som riktas mot högriskgrupper och -miljöer, samt program som främjar säkerheten för utsatta grupper. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. Utvärdering för att bedöma programmens processer och effekten av förändring. Deltagande i nationella och internationella Safe Community-nätverk. 3 I Nacka har man inom ramen för projektet också genomfört ett antal särskilda certifieringar inom specifika områden. Etablerade certifieringar Trygg och säker skola 2 Källa: WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Källa: Bildspel från Nacka kommun, hämtat från

4 KOMMUNLEDNINGSKONTORET SID 3/4 Trygg och säker idrottsanläggning Utmärkt förening (är just nu ett pilotprojektpilot-study) Trygg och säker äldreomsorg vid särskilt boende Trygg och säker barnomsorg Tryggare parkeringsplatser 4 Enligt Nackas risk manager är ett i kommunen starkt etablerat folkhälsarbete en förutsättning för att med framgång kunna genomgå den certifiering som Trygg och säker kommun kräver i samband med anslutning av nya medlemmar. Då antalet anslutna svenska kommuner ännu är förhållandevis få till antalet anses dessutom nyttan med nätverkandet inom konceptet hittills ha varit vara relativt begränsad. Kommunledningskontorets synpunkter Många av de punkter som ingår i Trygg och säker kommun framstår som kloka och väl avvägda. Att ansluta sig till projektet ställer dock krav på relativt omfattande resurser och sannolikt även vissa nya funktioner i kommunen, främst inom folkhälsoområdet. Det bedöms tveksamt om en sådan satsning skulle ge utdelning i form förbättrat trygghets- och säkerhetsarbete i motsvarande grad. Av de åtgärder som omfattas i de olika program som utgör viktiga delar i certifieringsprocessen återfinns dessutom en avsevärd del inom ramen för det säkerhetshöjande och trygghetsskapande arbete som kommunen redan bedriver i nära samverkan med polisen. Dessa åtgärder beskrivs bland annat i den av kommunstyrelsen nyligen antagna (KS , 21) överenskommelsen om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. När det gäller de speciella certifieringar som Nacka kommun genomgått finns det enligt kommunledningskontorets bedömning inget som hindrar att Vallentuna kommun tar del av de erfarenheter som i samband med dessa vunnits i Nacka utan att vi för egen del behöver genomgå samma certifieringsförfarande. 4 Källa: Bildspel från Nacka kommun, hämtat från

5 KOMMUNLEDNINGSKONTORET SID 4/4 Om nya resurser och funktioner inom folkhälsoområdet av andra skäl senare tillskapas i kommunen kan eventuellt ett nytt ställningstagande i den nu aktuella frågan vara lämpligt att aktualisera. Övrigt Den 4 5 juni 2012 hålls i Falköping en Safe Community-konferens för den europeiska regionen. Mer information finns på Handlingar 1. A safe community - trygg och säker kommun Roland Beijer tf kommundirektör Staffan Gröndahl säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Demoex Akten

6 Motion från Demoex Till Vallentuna Kommunfullmäktige A Safe Community Motionsförslag: Kommunfullmäktige beslutar att medverka i det forskningsbaserade projektet A safe community Bakgrund: A safe community eller på svenska Trygg säker kommun är ett mycket lyckat skadeförebyggande arbete som bedrivs världen över och som bygger på tvärvetenskapligt samarbete. Projektet går ut på att utgå från de olyckor som faktiskt har uppstått, analysera orsakerna och förebygga dem. Flera svenska kommuner är med i detta arbete tex Falköping och Motala. Tre år efter att Falköping inledde sitt arbete med skaderegistrering hade skadorna på arbetsplatser, offentliga miljöer och i trafiken minskat med 27 procent. Man har utvärderat effekterna och sett att det ger bra hälsoeffekter och är lönsamt rent samhällsekonomiskt. Det finns flera avhandlingar omkring detta förebyggande arbete som dessutom stöds av Karolinska Institutet. A safe community skulle passa Vallentuna bra eftersom befolkningen är förhållandevis ung och skador är en vanlig dödsorsak hos unga. Förslaget kommer från kommunens frågepanel. För Demoex, Per Norbäck