Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala"

Transkript

1 Till- och ombyggnation av Dragarbrunn 20:4 i centrala Uppsala Bokslutskommuniké C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

2 Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad), Öresundsregionen (Malmö, Lund, Helsingborg, Köpenhamn), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Hyresintäkterna uppgick till Mkr (3 073 Mkr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till Mkr (1 255), motsvarande 8,21 kronor (7,65) per aktie, en förbättring med 7%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 328 Mkr ( 69) och på derivat till 429 Mkr ( 110). Årets resultat efter skatt uppgick till Mkr (1 473), motsvarande 10,41 kronor (8,98) per aktie. Nettoinvesteringarna uppgick till Mkr (2 545) varav Mkr (1 279) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 185 Mkr (1 519) förvärv och 687 Mkr (253) försäljningar. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kronor (3,95) per aktie, motsvarande en ökning om 8%. Nyckeltal Förvaltningsresultat, kr/aktie 8,21 7,65 7,15 6,96 6,89 5,93 5,63 5,38 5,00 4,52 Förändring föregående år +7% +7% +3% +1% +16% +5% +5% +8% +11% +11% Resultat efter skatt, kr/aktie 10,41 8,98 4,34 11,98 0,98 4,04 9,07 10,21 7,89 5,59 Förändring föregående år +16% +107% 64% % pos. neg. 11% +29% +41% +108% Utdelning, kr/aktie ( föreslagen) 4,25 3,95 3,70 3,60 3,50 3,15 3,00 2,85 2,62 2,38 Förändring föregående år +8% +7% +3% +3% +11% +5% +5% +9% +11% +12% Fastigheter verkligt värde, Mkr Nettoinvesteringar, Mkr Belåningsgrad 52% 53% 51% 50% 52% 50% 45% 45% 45% 45% Räntetäckningsgrad 292% 284% 278% 299% 309% 255% 287% 343% 315% 277% 2 C aasst Te El llulm U BM o kbsol uk tsslkuotmsmk uonmi kmé u n2 0i k1 é

3 Henrik Saxborn, VD på Castellum Våga förändra - även i framgång I mars tog jag över som VD i Castellum efter Håkan Hellström. Håkan lämnade ett välskött fastighetsbolag, lokaliserat till starka tillväxtregioner med väl underhållna fastigheter i bra lägen. Håkan lämnade också ett företag som förbättrat sitt förvaltningsresultat och höjt sin utdelning 16 år i rad. Jag har varit med som vice VD de senaste 7 åren och är helt övertygad om att vi kan fortsätta den positiva trenden. Glädjande nog kan vi med lägga ytterligare ett år till raden av positiv tillväxt. Vi lyckades i fjol öka förvaltningsresultatet med 7% och styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 8%. Detta uppnår vi trots att omvärldsfaktorerna knappast var optimala - en närmast obefintlig BNP-tillväxt och en inflation som vid årets slut balanserade kring nollstrecket. Förutom de positiva intäktseffekterna från gjorda investeringar och garanterade indexuppräkningar i hyresavtalen, fick vi extern draghjälp av en lägre genomsnittlig räntenivå. Största utmaningen för fortsatt tillväxt Vårt viktigaste arbete framöver är att driva förändringar som bygger på vår starka historik. Vi kommer fortsätta investera med fokus på att finnas där Sverige växer. Vi vill och kan vara en betydande aktör på tillväxtorterna och vara medskapande i stadsbyggnadsprocessen vi kommer inte bara att förvalta och bygga kommersiella hus, vi kommer att utveckla stad. Förhållandet mellan nybyggnad och förvärv kommer vid varje enskild tidpunkt alltid att styras av marknadssituationen och vår riskbedömning. Under nettoinvesterade Castellum för drygt 1 miljard kr. Vi var under året lite mer aktiva på säljsidan jämfört med de senaste åren, i avsikt att ständigt anpassa portföljen efter tillväxtförutsättningarna. Ambitionen är att fortsätta nettoinvestera cirka 2 miljarder kr årligen, där ungefär hälften av investeringarna avser nya projekt och hälften förvärv. Investeringstakten innebär att Castellum bygger ett mindre fastighetsbolag varje år. Hållbarhet ger lönsamhet! Jag ser flera andra faktorer som idag underbygger en stark potential i Castellum. Vi har potential till tillväxt i form av våra vakanser och vår fokusering under året på att minska dessa har lett till en stark nettouthyrning, 105 Mkr - och uthyrningsarbetet fortsätter med hög intensitet. Våra kunder är svenskt näringsliv och återfinns i de flesta branscher och i skilda storlekar inom landets tillväxtregioner. I våra olika bolag och på olika delmarknader ser vi ett tydligt samband mellan arbetsglädjen hos våra kompetenta medarbetare och nöjda kunder. Och nöjda kunder ger fler affärer. Hur nöjda kunderna är mäter vi regelbundet och det med högt resultat. Att 96% av våra tillfrågade kunder svarar att de gärna rekommenderar oss som hyresvärd till andra är ett bra kvitto på våra medarbetares goda insatser. Att arbeta hållbart är något som vi tror kommer att bli viktigare i företagsvärderingar. Under har såväl energianvändning som koldioxidutsläpp minskat med 5% respektive 8% per kvm. Att bygga hållbart är en självklarhet, men även att fokusera på hållbara, långsiktiga strategier och ett etiskt förhållningssätt. Starka finanser ger handlingsfrihet Sist men inte minst har Castellum stor handlingsfrihet tack vare den starka balansräkningen. Vi har kraft att genomföra de investeringar vi önskar, när vi önskar - vare sig det gäller att bygga nytt eller förvärva. En av de viktiga idéerna bakom Castellum har varit att driva verksamheten med ett lägre risktagande jämfört med genomsnittet i branschen. Det tänker vi fortsätta med. På bokslutsdagen bestod Castellums tillgångssida av en fastighetsportfölj värd 38 miljarder kr, vilken finansieras av ägarnas kapital som vi har att förvalta, d v s det långsiktiga substansvärdet, om 18 miljarder kr (motsvarande 107 kr per aktie) samt räntebärande skulder på 19 miljarder kr, innebärande en belåningsgrad på 52%. Det är glädjande att konstatera att vi under lyckats emittera obligationer om 2 miljarder kr, vilket ger oss ytterligare handlingsfrihet. Stadig tillväxt under låg risk Stadig tillväxt under lågt risktagande är en av grundtankarna bakom Castellum. Därför är det tillfredställande när Castellumaktiens totalavkastning de senaste 10 åren i genomsnitt per år varit 13%, vilket är i paritet med börsen. Totalavkastningen för blev även den 13%. Blickar vi framåt under nästkommande år ser jag en fortsatt väl fungerande fastighetsmarknad med stabila priser. Förväntningen är att 2014 blir ytterligare ett år med svag BNP-tillväxt. Detta skulle då resultera i marginellt ökande hyresnivåer, en stabil kostnadsbild och fortsatt låga marknadsräntor. I en sådan makroekonomisk miljö tror jag på fortsatt förbättring i Castellums förvaltningsresultat tack vare våra investeringar och fortsatt tillväxt tillsammans med våra befintliga och nya kunder. Henrik Saxborn Verkställande Direktör C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

4 Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgästernas behov. Övergripande mål Castellums övergripande mål är att kassaflödet, d v s förvaltningsresultat per aktie, ska ha en årlig tillväxt om minst 10%. Strategin för att uppnå målet vilar på 4 hörnstenar: Utveckling av fastighetsbeståndet Kundfokus genom lokala organisationer - nettoinvesteringar om minst 5% av fastighetsvärdet per år - investeringar genom förvärv och ny-, till- och ombyggnation - försäljning av fastigheter - decentraliserad och småskalig organisation - egen förvaltningspersonal - regelbunden mätning av kund- och medarbetarnöjdhet - miljöarbete med fokus på energibesparingar Kommersiella fastigheter i tillväxtregioner - koncentrerade till 5 tillväxtregioner - lokaler för kontor/butik och lager/industri - ett av de största fastighetsbolagen på respektive ort Stark balansräkning med låg finansiell och operationell risk - belåningsgrad varaktigt ej över 55% - räntetäckningsgrad minst 200% - geografisk spridning och olika lokaltyper - många hyresavtal i olika branscher Förvaltningsresultat Nettoinvestering Belåningsgrad Räntetäckningsgrad 4 C a s t e ll ll u m B o ksslluuttsskkoo mmmuunni ki ké é

5 Strategi för fastighetsbeståndet och dess förvaltning Utveckling av kommersiella fastigheter i tillväxtregioner Strategiska verktyg Geografi och kategori Fastighetsbeståndet finns i fem tillväxtregioner; Stor göteborg, Öresunds regionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Detta tillsammans med rationell förvaltning och hög närvaro i mark naden ger goda affärs möjligheter. Fastighetsbeståndet ska bestå av kommersiella fastigheter med generella, flexibla kommersiella lokaler för kontor/butik och logistik/lager/industri. Fastighetsbeståndets utveckling För att förbättra kassaflödet och kvalitén ska fastighetsbeståndet ständigt förädlas och ut vecklas. Castellum ska fortsätta växa med kundernas efterfrågan, främst genom ny-, till- och ombygg nation, men också genom förvärv. Alla investeringar ska bidra till tillväxt målet i förvaltningsresultatet inom 1 2 år och ha en värdepotential om minst 10%. Försäljning av fastigheter ska ske när det är affärsmässigt motiverat. Investeringar För att nå det övergripande tillväxtmålet om 10% ska Castellum årligen nettoinvestera för minst 5% av fastighetsvärdet, vilket för när varande motsvarar ca Mkr. Dotterbolagen Ett av de tre största fastighetsbolagen på respektive delmarknad. Kundfokus genom lokala organisationer Kunder Castellums kundfokus ska vara starkt och tydligt, vilket uppnås genom att skapa långsiktiga relationer och att tillhandahålla lokaler och service som svarar mot kundens behov. Organisation och medarbetare Service och förvaltning ska ske via en decent raliserad organisation med helägda dotterbolag med stark lokal Strategi för finansiering närvaro. Förvaltningen ska skötas med i huvudsak egna medarbetare. Castellums medarbetare ska vara kunniga och engagerade, vilket skapas genom att koncernen ska vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Verksamheten ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Stark balansräkning med låg finansiell och operationell risk Strategiska verktyg Kund- och medarbetarnöjdhet För att utveckla såväl koncernen och kundrelationerna ska kund - och medarbetarnöjdhet kontinuerligt mätas. Kund- och medarbetarnöjdhet ska ständigt förbättras. Miljö Energianvändning och koldioxidutsläpp skall minska. Alla nybyggnationer ska miljöklassas. Strategiska verktyg Kapitalstruktur Castellum ska ha låg finansiell risk. De valda riskmåtten är belåningsgrad och räntetäckningsgrad. Förvärv och överlåtelse av egna aktier kan ske för att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapital behov och som likvid eller för finansiering av investeringar. Handel med egna aktier får ej ske i kortsiktigt vinstsyfte. Aktie- och kreditmarknaden Castellum ska verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redo visning till aktie ägare, kapitaloch kredit marknad samt till media, dock utan att enskild affärsrelation exponeras. Låg operationell risk Castellums fastighetsbestånd har en geografisk spridning till fem svenska tillväxtregioner och ska innehålla olika typer av kommersiella lokaler. Risken inom kundstocken ska hållas låg. Kapitalstruktur Belåningsgraden ska varaktigt ej överstiga 55%. Räntetäckningsgrad om minst 200%. Utdelning Minst 50% av förvaltningsresultatet före skatt ska delas ut, med hänsyn till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och övrig ställning. Aktie- och kreditmarknaden Castellum ska vara ett av de större börs noterade fastighets bolagen i Sverige. Låg operationell risk Risken inom kundstocken hålls låg genom spridning på branscher, avtalslängd och avtalsstorlek. C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

6 Kunder och organisation Kunderna - en speglig av inhemsk svenskt näringsliv Castellum har ca kommersiella kontrakt med god riskspridning på såväl geografi och lokaltyp som kontraktsstorlek, förfallotid och bransch där kunden verkar. Castellums enskilt största kontrakt svarar för ca 2% av de totala hyresintäkterna. Nöjda kunder Det är viktigt att Castellum lever upp till kundernas förväntningar. För att följa upp och utvärdera genomförda insatser genomförs årligen en Nöjd Kund Index-mätning. Undersökningen som genomfördes och som innefattade kontor, butik, lager och industri, visar på ett fortsatt genomgående högt betyg för Castellum med ett sammanvägt index om 76, vilket är högre än jämförelseindex i branschen. En hög andel, 96%, av de tillfrågade kunderna svarar att de vill hyra av Castellum igen och gärna rekommenderar Castellum som hyresvärd till andra. Uthyrningsarbete Castellum har en hög aktivitet i uthyrningsarbetet. Under tecknades 716 nya kontrakt med ett totalt årsvärde om 366 Mkr. Uthyrningsarbetet visar på vikten av att vårda kunderna och kontaktnäten. Av nytecknad kontraktsvolym kommer 75% från egna kontakter, rekommendationer eller att befintliga kunder utökar, medan 15% kommer via hemsidorna och resterande 10% från mäklare. Decentraliserad organisation ger närhet till kunden Castellums organisation består av sex helägda dotterbolag som äger och förvaltar fastigheterna. De lokala dotterbolagen ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Lokal förankring ger förutsättning för goda kunskaper om marknaden och hyresutveckling inom respektive område. Kunderna kan därmed erbjudas behovsanpassade lokaler, god personlig service och snabba besked. Castellums dotterbolag har ett 40-tal medarbetare vardera. Dotterbolagens organisationer är inte identiska men utgörs i princip av verkställande direktör, 2-4 marknadsområden, affärsutvecklare samt 3-5 medarbetare inom ekonomi och administration. Varje marknadsområde är bemannat med en fastighetschef med assistent, en uthyrare och 3-9 fastighetsansvariga där samtliga har kundkontakt. Förvaltningen sker i huvudsak med egen personal och i de fall externa tjänster upphandlas ställs höga krav på de företag som anlitas när det gäller kvalitet, kundbemötande, service och miljöhänsyn. Dotterbolag med starka varumärken Castellums dotterbolag är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Varje dotterbolag är engagerat i det lokala näringslivet genom företagsföreningar där viktiga kontakter tas med både nuvarande och presumtiva kunder. Som en av de största fastighetsägarna på respektive ort samarbetar Castellums dotterbolag även med kommun och universitet/högskola för att bidra till ortens utveckling. Medarbetare Castellum arbetar aktivt för att rekrytera och behålla bra medarbetare, bl a genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Medarbetarnas syn på Castellum som arbetsgivare mäts regelbundet och undersökningen som genomfördes visar ett fortsatt högt index, 86 på en 100-gradig skala, vilket innebär att medarbetarna trivs med sin arbetssituation och har ett högt förtroende för företaget och dess ledning. Castellum hade vid årets utgång 293 (265) anställda. Ökningen av antalet anställda är främst relaterad till marknad och förvaltning. Moderbolag Moderbolaget Castellum AB ansvarar för frågor gentemot aktiemarknaden (t ex koncernrapportering och aktiemarknadsinformation) och kreditmarknaden (ex upplåning och finansiell riskhantering) samt övergripande IT/IS-strategier och personalfrågor. Castellum AB har 19 medarbetare (19). Castellum ansvarar för kapitalallokering samt mäter och jämför dotterbolagens effektivitet i förvaltningen och värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Genom styrelsearbete i dotterbolagen är moderbolaget delaktigt i verksamheten. Arbetet i Castellum styrs av besluts- och arbetsordning, policies och instruktioner. Policy finns för bl a finans- och ekonomiarbetet, information, informationssäkerhet, uppförandekod, miljö, försäkring samt personal. Ansvarsfullt företagande Castellum arbetar sedan 1995 med hållbarhetsfrågor vilket innebär att utveckla fastighetsbeståndet på de orter där dotterbolagen verkar, gemensamma värderingar gällande agerande mot medarbetare, kunder och samarbetspartners samt ett aktivt miljöarbete. Miljöarbetet fokuseras på att effektivisera energianvändningen och förbättra fastigheternas miljöstatus. Sedan 2007 har såväl energianvändningen som koldioxidutsläppen minskat med 20% per kvm. I Castellum miljöklassas all nyproduktion enligt något av miljöcertifieringssystemen Green Building, Miljöbyggnad, Breeam eller Leed. Inom Castellum finns 96 av Sveriges totalt 335 Green Building-klassade byggnader, en Breeamcertifierad byggnad samt 14 byggnader som är under byggnation eller färdigställda i enlighet med Miljöbyggnad. 6 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

7 Marknadskommentar Svensk ekonomi Svensk ekonomi har utvecklats svagt under och BNP-tillväxten för året förväntas uppgå till knappt 1%. Den svaga tillväxten kan främst tillskrivas svensk exportindustri som påverkats negativt av en dämpad efterfrågan från omvärlden. En stark inhemsk ekonomi har bidragit positivt till tillväxten. Den goda inhemska efterfrågan kan tillskrivas hushållens inkomstökningar, en oväntat stark sysselsättningsuppgång och fortsatt låga räntor. I takt med återhämtningen i världskonjunkturen förväntas tillväxten i svensk ekonomi ta fart, dock från en låg nivå, vilket även påverkar arbetsmarknaden positivt. Hushållen fortsätter att vara en motor i svensk ekonomi och låga räntor tillsammans med skattesänkningar förväntas bidra till god inhemsk efterfrågan. Inflationen är dock oväntat låg och inflationstrycket framöver bedöms av Riksbanken vara fortsatt lågt en tid framöver. Riksbanken valde därför att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75% vid sitt möte i december. Makroindikatorer Arbetslöshet 7,5% (november ) Inflationstakt 0,1% (december jämfört med december ) BNP-tillväxt 0,3% (kv 3 jämfört med kv 3 ) Källa: SCB Hyresmarknad Hyresmarknaden är alltjämt stabil inom samtliga marknader och segment. Efterfrågan avseende både nyproducerade och befintliga lokaler är god och hyresnivåerna är överlag oförändrade. I lägen med begränsat utbud, såsom vissa centrala lägen och goda logistiklägen, kan dock en viss ökning av hyresnivåerna noteras. Fastighetsmarknad Svensk fastighetsmarknad präglades av stabilitet, starkt inhemskt intresse, samt ökande aktivitet utanför storstädernas citylägen. Totalt uppgick årets transaktionsvolym till ca 100 miljarder kr (110). Första och fjärde kvartalet var omsättningen lägre än, medan den var högre andra och tredje kvartalet. Svenska fastighetsbolag var störst på såväl säljar- som köparsidan och utländska köpare stod för 13% (18%) av volymen. Jämfört med ökade andelen affärer i både bostads- och lager/logistiksegmentet. Kommersiella fastigheter utgjorde ca 69% (79%) av volymen och storstadsregionerna ca 58% (65%). Castellums bedömning är att efterfrågan är fortsatt god inom samtliga marknader och segment samt att prisbilden överlag är stabil. För centrala Stockholm och Göteborg kan dock en viss värdeuppgång noteras under sista halvåret. Ränte- och kreditmarknad Volatiliteten på räntemarknaden har under året tidvis varit stor, vilket främst kan förklaras av oro för och konsekvenser av aktiviteter vidtagna av världens centralbanker. Den underliggande trenden är dock stigande långa räntor. Vid ingången av året noterades den 10-åriga swapräntan till 2,1% och vid utgången av året till 2,9%. Den korta räntan har i motsats till den långa räntan sjunkit under året. Vid ingången av året noterades 3 månader STIBOR räntan till 1,3% och vid utgången av året till knappt 1%. I samband med räntebeslut i december meddelade Riksbanken att man förväntar sig att reporäntan kommer att vara kvar på dagens nivå fram till inledningen av 2015 för att därefter gradvis börja höjas. Tillgången till krediter bedöms som god både på kreditoch kapitalmarknaden. En minskad osäkerhet kring framtida regelverk och dess påverkan på kreditmarknaden har medfört något lägre kreditmarginaler på nya krediter jämfört med tidigare år. C a s tceal sl tuem l l ubm o kbso lkustl us tksokmo m mu un ni ikké é

8 Intäkter, kostnader och resultat Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande belopp föregående år. För defi nitioner se Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till Mkr (1 255), motsvarande 8,21 kr (7,65) per aktie - en förbättring med 7%. Under året uppgick värdeförändringar på fastigheter till 328 Mkr ( 69) och derivat till 429 Mkr ( 110). Årets resultat efter skatt uppgick till Mkr (1 473) motsvarande 10,41 kr (8,98) per aktie. Hyresintäkter Koncernens hyresintäkter uppgick till Mkr (3 073). För kontors- och butiksfastigheter uppgick den genomsnittliga kontrakterade hyresnivån, inklusive debiterad värme, kyla och fastighetsskatt, till kr/kvm, medan den för lager- och industrifastigheter uppgick till 765 kr/kvm. Hyresnivåerna, som bedöms vara på marknadsmässiga nivåer, har i jämförbart bestånd ökat med 1% mot föregående år, vilket främst är en effekt av indexuppräkningar och kan jämföras med den för branschen sedvanliga indexklausulen (oktober till oktober) som uppgick till 0,4% för. Castellums högre indexuppräkning förklaras av koncernens fokus på indexklausul med minimiuppräkning i kontraktsportföljen, vilket ger ett visst skydd mot deflation samt en högre indexuppräkning än sedvanlig indexklausul i en låginflatorisk miljö. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 88,4% (88,6%). Det totala hyresvärdet för under året outhyrda ytor uppgick på årsbasis till 467 Mkr (447). I periodens hyresintäkter ingår engångsersättning om 11 Mkr (8) till följd av förtida lösen av hyresavtal. Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under året uppgick till 366 Mkr (327), varav 96 Mkr (79) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 261 Mkr (278), varav 23 Mkr (28) avsåg konkurser och 18 Mkr (40) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för året uppgick därmed till 105 Mkr (49) medan den för fjärde kvartalet isolerat uppgick till 24 Mkr (6). Tidsförskjutningen mellan nettouthyrningen och dess resultateffekt bedöms till 9-18 månader. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till Mkr (1 042) motsvarande 307 kr/kvm (298). Ökningen beror dels på högre kostnader för snöröjning under första halvåret, dels på högre fastighetsskatt till följd av höjda taxeringsvärden om i genomsnitt 10%. Merparten av fastighetsskatten vidaredebiteras dock hyresgästerna varför resultatpåverkan blir marginell. Förbrukningen vad avser uppvärmning under året har beräknats till 96% (97%) av ett normalår enligt graddagsstatistiken. Fastighetskostnader Kontor/ Lager/ kr/kvm butik industri Totalt Totalt Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Direkta fastighetskostnader Uthyrning & fast.adm. (indir.) Totalt Föregående år Centrala administrationskostnader De centrala administrationskostnaderna uppgick till 96 Mkr (93). I denna post ingår även kostnader för ett resultat- och aktiekursbaserat incitamentsprogram till 10 personer i koncernledningen om 8 Mkr (11). Förvaltningsresultat per aktie Hyresvärde och ekonomisk uthyrningsgrad 8 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

9 Räntenetto Räntenettot uppgick till 702 Mkr ( 683). Den genomsnittliga räntenivån har varit 3,7% (3,9%). Finansnettot har påverkats positivt med ca 40 Mkr på grund av att den genomsnittliga räntenivån minskat med 0,2 %-enheter. Värdeförändringar Värdeförändringen i Castellums bestånd uppgick till totalt 328 Mkr ( 69) och består av ca 220 Mkr hänförligt till främst projektvinster men även förvärv, ca 14 Mkr netto hänförligt till omvärdering av enskilda fastigheter avseende såväl kassaflöde, avkastningskrav som byggrättsvärde samt ca 94 Mkr hänförligt till försäljning av 18 fastigheter. Försäljningspris netto uppgick till 687 Mkr efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 31 Mkr. Underliggande fastighetspris som således uppgick till 718 Mkr, översteg senaste värdering om 593 Mkr med 125 Mkr, vilket främst beror på försäljning av fastigheter med ändrad användning såsom infrastruktur och framtida bostadsutveckling. En generellt sett stabil efterfrågan och prisbild har inneburit att Castellum inte gjort någon generell förändring av avkastningskravet i den interna värderingen under perioden. Räntederivatens värde har, främst på grund av förändrade långa marknadsräntor, ändrats med 429 Mkr ( 110). Värdet på Castellums valutaderivat, vars syfte är att valutasäkra investeringen i Danmark, har under perioden ändrats med 7 Mkr (8) där den effektiva delen i värdeförändringen om 7 Mkr (8) redovisas i övrigt totalresultat. Skatt Bolagsskatten i Sverige är nominellt 22%. På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och direktavdrag för vissa ombyggnationer av fastigheter samt nyttja underskottsavdrag är den betalda skattekostnaden låg. Betald skatt uppkommer då ett fåtal dotterbolag inte har skattemässiga koncernbidragsmöjligheter. Kvarvarande underskottsavdrag kan beräknas till 921 Mkr (1 610). Fastigheternas verkliga värde överstiger dess skattemässiga värde med Mkr (17 412), varav 830 Mkr är hänförligt till förvärvade fastigheter vilka redovisas som tillgångsförvärv. Som uppskjuten skatteskuld redovisas full nominell skatt om 22% av nettot av dessa poster, med avdrag för den uppskjutna skatt som är hänförligt till tillgångsförvärven, d v s Mkr (3 310). Castellum har ingått överenskommelse om s k Fördjupad samverkan med Skatteverket. Castellum har inga pågående skattetvister. Skatteberäkning Mkr Underlag aktuell skatt Underlag uppskjuten skatt Förvaltningsresultat Skattemässigt avdragsgilla avskrivningar ombyggnationer Övriga skattemässiga justeringar Skattepliktigt förvaltningsresultat Försäljning fastigheter Värdeförändring fastigheter 234 Värdeförändring räntederivat 429 Skattepliktigt resultat före underskottsavdrag Underskottsavdrag, ingående balans Underskottsavdrag, utgående balans Skattepliktigt resultat Årets skatt enligt resultaträkningen Resultat över tid Förvaltningsresultatet den senaste 10-årsperioden har haft en stabil utveckling och vuxit med i genomsnitt 7% per år. Värdeförändringarna på fastigheter har däremot varit volatila och i genomsnitt haft en tillväxt den senaste 10-årsperioden om 1,4% per år, vilket är väl i nivå med inflationen. Nettouthyrning Resultat över tid C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

10 Fastighetsbestånd Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Tyngdpunkten med 73% av beståndet finns i de tre storstadsregionerna. Det kommersiella beståndet består av 66% kontors- och butiksfastigheter och 30% lager- och industrifastigheter. Fastigheterna är belägna från citylägen (Storstockholm; närförortslägen) till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 4% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 785 tkvm och pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca Mkr. Fastighetsportföljen har under året förändrats enligt nedan. Förändring av fastighetsbeståndet Verkligt värde, Mkr Antal Fastighetsbestånd 1 januari Förvärv Ny-, till- och ombyggnation Försäljningar / Orealiserade värdeförändringar 234 +/ Valutakursomräkning 15 Fastighetsbestånd 31 december Investeringar Investeringar Under året har totalt investerats Mkr (2 798), varav Mkr (1 279) avsåg ny-, till- och ombyggnation och 185 Mkr (1 519) avsåg förvärv. Av de totala investeringarna avsåg 523 Mkr Storgöteborg, 392 Mkr Mälardalen, 339 Mkr Öresundsregionen, 291 Mkr Storstockholm samt 223 Mkr Östra Götaland. Efter försäljningar om 687 Mkr (253) uppgick nettoinvesteringen till Mkr (2 545). Större investeringar och försäljningar Större projekt Uthyrnings- Total inv. Varav kvar Fastighet Yta, kvm grad jan 2014 ink. mark, Mkr att inv., Mkr Klart Kommentar Lundbyvassen 8:1, Göteborg % Kv Nybyggnation kontor Dragarbrunn 20:4, Uppsala % Kv Om- och tillbyggnation kontor Algen 1, Jönköping % Kv Nybyggnation butik/kontor/restaurang Jägmästaren 1, Linköping % Kv Nybyggnation butik Spejaren 3, Huddinge % Kv Nybyggnation handel Kulan 3, Helsingborg % Kv Nybyggnation logistik Solsten 1:108, Härryda % Kv Nybyggnation lager Färdigställda eller helt/delvis inflyttade projekt Lindholmen 28:3, Göteborg % Kv 2 Nybyggnation kontor* Fullriggaren 4, Malmö % Kv 1 Nybyggnation kontor* Atollen 3, Jönköping % Kv 4 Nybyggnation kontor/butik/bostäder* Sändaren 1, Malmö % Kv 4 Om- och tillbyggnation kontor Gården 15, Linköping % Kv 1 Nybyggnation kontor/butik/lager* Visiret 2, Huddinge % 71 0 Kv 2 Nybyggnation p-däck Åby 1:223, Haninge % 67 3 Kv 3 Nybyggnation lager/logistik* Inköparen 1, Örebro % 66 0 Kv 2 Nybyggnation kontor Större fastighetsförvärv under Uthyrnings- Anskaffnings- Fastighet Yta, kvm grad jan 2014 värde, Mkr Tillträde Kategori Kärra 78:8, 78:12-13 och 80:6, Göteborg % 77 Maj Lager/verkstadsytor Större fastighetsförsäljningar under Underliggande Uppskjuten skatt/ Försäljn. pris Fastighet Yta, kvm fastighetspris, Mkr omkostn., Mkr netto, Mkr Frånträde Kategori Vindrutan 1, Örebro och Kungsängen 24:3 och 29:1, Uppsala Nov Butik Backa 18:7 och 18:10, Göteborg Juli Lager Linaberg 15, Mariehäll Sept Kontor/lager Alphyddan 11, Stockholm Feb Kontor Björnen 6, Malmö Sept Kontor * Återstående investeringsvolym kommer nyttjas i takt med att vakanta ytor hyrs ut. 10 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

11 Investeringar Lundbyvassen 8:1 i Göteborg Green Building Läge Lindholmen i Göteborg Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, 2014 I centrala Göteborg påbörjade Castellum under nybyggnation av en fullt uthyrd kontorsbyggnad om kvm. Fastigheten är välbelägen med tanke på framtida stadsutbyggnad och ligger i anslutning till Castellums befintliga bestånd. Byggnaden uppförs i enlighet med Green Buildingstandard. Investeringen beräknas uppgå till 219 Mkr. Dragarbrunn 20:4 i Uppsala Läge Dragarbrunn i centrala Uppsala Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, 2014 I centrala Uppsala pågår en investering där moderna kontorsytor skapas genom ombyggnad av kvm och tillbyggnad av kvm. Om- och tillbyggnationen genomförs i enlighet med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Investeringen beräknas uppgå till 198 Mkr. Om- och tillbyggnationen är uthyrd till 87%. Miljöbyggnad Algen 1 i Jönköping Läge Vid Munksjön i centrala Jönköping Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 1, 2015 I centrala Jönköping har Castellum under påbörjat etapp 2 av utvecklingen av området Atollen, vilket genomförs tillsammans med flera andra parter. Totalt består Castellums del i projektet av kvm. Nybyggnationen består av kvm kontor, butik och restaurangytor och uppförs i enlighet med Miljöbyggnadsklassning. Investeringen beräknas uppgå till 136 Mkr och är uthyrd till 15%. Miljöbyggnad Sändaren 1 i Malmö Läge Jägersro i östra Malmö Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, Under 2010 förvärvade Castellum fastigheten Sändaren 1 i Jägersro, Malmö, i vilken en om- och tillbyggnation av kvm färdigsställts under. Om- och tillbyggnationen har genomförts i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och Green Building-standard. Investeringen uppgick till 128 Mkr och byggnaden är uthyrd till 94%. Miljö byggnad Green Building Spejaren 3 i Huddinge Läge Smista Allé vid Kungens Kurva, Huddinge Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 4, 2014 I anslutning till Castellums befintliga bestånd i Smista Allé har Castellum påbörjat en fullt uthyrd nybyggnation av kvm verksamhetsytor för bilförsäljning varav ca kvm utgör parkering. Byggnaden uppförs i enlighet med Green Buildingstandard. Investeringen beräknas uppgå till 83 Mkr. Green Green Building Building Kulan 3 i Helsingborg Läge Området Berga i Helsingborg Yta kvm Tidplan Färdigställt kvartal 2, 2014 I Berga, Helsingborg, har Castellum påbörjat nybyggnation av kvm flexibla logistikytor som ska fungera som ett nordiskt distributionscentrum. Byggnaden uppförs i enlighet med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och Green Building-standard. Investeringen beräknas uppgå till 82 Mkr och är fullt uthyrd. Miljö byggnad Green Building C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

12 Fastighetsvärde Interna värderingar Castellum fastställer fastighetsvärdet genom interna värderingar. Dessa baseras på en 10-årig kassaflödesmodell med en individuell bedömning för varje fastighet av dels den framtida intjäningsförmågan, dels marknadens avkastningskrav. Vid bedömning av en fastighets framtida intjäningsförmåga har, utöver inflationsantagande om 1,5%, hänsyn tagits till eventuella förändringar i hyresnivåer, uthyrningsgrader och fastighetskostnader. Igångsatta projekt har värderats enligt samma princip, men med avdrag för återstående investering. Byggrätter har värderats utifrån ett bedömt marknadsvärde per kvadratmeter om i genomsnitt ca kr/kvm (990). Avkastningskravet kan beräknas enligt följande tabell. Avkastningskrav Kontor/butik Lager/industri Realränta 3,0% 3,0% Inflation 1,5% 1,5% Risk 4,5% - 11,1% 7,1% - 12,5% Avkastning eget kapital 9,0% - 15,6% 11,6% - 17,0% Ränta 5,5% 5,5% Belåningsgrad 65% 55% Avkastning totalt kapital 6,7% - 9,0% 8,3% - 10,7% Vägt d:o, diskont. faktor år 1-9 7,9% 9,1% Vägd diskont. faktor restvärde* 6,4% 7,6% *(avkastning totalt kapital efter avdrag för tillväxt motsvarande inflation) Utifrån dessa interna värderingar fastställdes fastighetsvärdet per årsskiftet till Mkr (36 328), motsvarande kr/kvm (9 916). Genomsnittlig värderingsyield Den genomsnittliga värderingsyielden för Castellums fastighetsbestånd, exkl projekt och mark, kan beräknas till 7,2% (7,3%). Genomsnittlig värderingsyield, Mkr (exkl. projekt/mark och byggrätter) Driftsöverskott fastigheter Indexjustering 2014, 1% (1%) Verklig uthyrningsgrad, dock lägst 94% Fastighetsadministration, 30 kr/kvm Normaliserat driftsöverskott Värdering (exkl. byggrätter om 574 Mkr) Genomsnittlig värderingsyield 7,2% 7,3% Genomsnittlig värderingsyield över tid Osäkerhetsintervall En fastighets värde kan endast fastställas då den säljs. Det värdeintervall som anges vid fastighetsvärderingar och som oftast i en fungerande marknad ligger inom +/- 5-10% skall ses som ett mått på den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och beräkningar. I en mindre likvid marknad kan intervallet vara större. För Castellums del innebär ett osäkerhetsintervall om +/- 5% ett värdeintervall om +/ Mkr motsvarande Mkr. Extern värdering För att säkerställa värderingen har 148 fastigheter motsvarande värdemässigt 52% av beståndet externt värderats av NAI Svefa. Urvalet av fastigheter har gjorts med utgångspunkt från de värdemässigt största fastigheterna, men även med syftet att spegla fastighetsbeståndets sammansättning avseende kategori och geografi. NAI Svefas värdering av de utvalda fastigheterna uppgick till Mkr, inom ett osäkerhetsintervall på fastighetsnivå om +/- 5-10%, beroende på respektive fastighets kategori och läge. Castellums värdering av samma fastigheter uppgick till Mkr, d v s en nettoavvikelse om 148 Mkr motsvarande 1%. Bruttoavvikelserna var +427 Mkr respektive 575 Mkr med en genomsnittlig avvikelse om 5%. Därtill har Forum Fastighetsekonomi AB utfört en skrivbordsvärdering av 32 fastigheter motsvarande värdemässigt 21% av beståndet. Forums värdering av de utvalda fastigheterna uppgick till Mkr. Castellums värdering av samma fastigheter uppgick till Mkr, d v s en nettoavvikelse om 51 Mkr motsvarande 1%. NAI Svefas värdering av samma fastigheter uppgick till Mkr, d v s en nettoavvikelse jämfört med Castellums värdering om 81 Mkr motsvarande 1%. Det kan konstateras att Castellums avvikelse mot de två externa värderarna ryms väl inom osäkerhetsintervallet +/- 5-10%. 12 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

13 Castellums fastighetsbestånd Antal fastigheter januari-december Yta tkvm Fastighetsvärde Mkr Fastighetsvärde kr/kvm Hyresvärde Mkr Hyresvärde kr/kvm Ekon. uthyrningsgrad Hyresintäkter Mkr Fastighetskostnader Mkr Fastighetskostnader kr/kvm Driftsöverskott Mkr Kontor/butik Storgöteborg ,1% Öresundsregionen ,3% Storstockholm ,9% Mälardalen ,3% Östra Götaland ,2% Summa kontor/butik ,0% Lager/industri Storgöteborg ,5% Öresundsregionen ,1% Storstockholm ,2% Mälardalen ,1% Östra Götaland ,2% Summa lager/industri ,1% Summa ,4% Uthyrning och fastighetsadministration Summa efter uthyrning och fastighetsadministration Projekt Obebyggd mark Totalt Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Castellum ägde vid årets utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kostnader såsom de hade ägts under hela året. Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om Mkr förklaras av, dels att driftsöverskottet om 25 Mkr i under året sålda fastigheter frånräknats, dels att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 39 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. Fastighetsrelaterade nyckeltal Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 88,4% 88,6% Fastighetskostnader, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Fastighetsvärde, kr/kvm Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, tkvm Segmentinformation Mkr Hyresintäkter Förvaltningsresultat jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Storgöteborg Öresundsregionen Storstockholm Mälardalen Östra Götaland Totalt Skillnaden mellan ovan redovisat förvaltningsresultat om Mkr (1 293) och koncernens redovisade resultat före skatt om Mkr (1 076) består av ofördelat förvaltningsresultat om 38 Mkr ( 38), värdeförändring fastigheter om 328 Mkr ( 69) och värdeförändring räntederivat om 429 Mkr ( 110). Fastighetsvärde per kategori Fastighetsvärde per region C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

14 Finansiering Castellum skall ha en låg finansiell risk, innebärande en belåningsgrad som varaktigt ej överstiger 55% och en räntetäckningsgrad om minst 200%. Värdet på Castellums tillgångar uppgick per 31 december till Mkr (36 631). Räntebärande skulder Castellum hade vid årets utgång kreditavtal om Mkr (23 361), varav långfristigt uppgick till Mkr (20 262) och kortfristigt till Mkr (3 099). Under året har obligationer om 2 miljarder kr emitterats, befintliga kreditavtal om 7,8 miljarder kr omförhandlats och/eller förlängts och ett kreditavtal om 200 Mkr avslutats. Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 70 Mkr (44) uppgick till Mkr (19 050), varav Mkr (1 200) avser utestående obligationer och Mkr (1 872) avser utestående företagscertifikat. Huvuddelen av Castellums krediter är revolverande lån utnyttjade under långfristiga lånelöften från de största nordiska bankerna. Det medför stor flexibilitet vid val av räntebas, ränteperiod liksom kapitalbindning. De emitterade obligationerna och företagscertifikaten utgör ett komplement till bankfinansieringen och breddar finansieringsbasen. Säkerställning av långfristiga lån i bank sker via pantbrev i fastigheter och/eller åtagande om att upprätthålla vissa finansiella nyckeltal. Utfärdade obligationer och företagscertifikat säkerställs ej. Av netto räntebärande skulder om Mkr (19 050) var Mkr (15 917) säkerställda med pantbrev och Mkr (3 133) icke säkerställda. Andelen utnyttjade säkerställda krediter uppgick således till 40% av fastigheternas värde. Utfärdade åtaganden i kreditavtal, s k covenants, innebär att belåningsgraden ej får överstiga 65% och att räntetäckningsgraden ej får understiga 150% vilket Castellum uppfyller med god marginal, 52% respektive 292%. Den genomsnittliga löptiden på Castellums långfristiga krediter uppgick till 3,4 år (4,1). Marginaler och avgifter på långfristiga kreditavtal är fastställda med en genomsnittlig löptid om 2,4 år (2,8). Kreditförfallostruktur Utnyttjat i Mkr Kreditavtal Bank MTN/Cert Totalt 0-1 år år år år år > 5 år Totalt Outnyttjat utrymme i långfristiga kreditavtal Ränteförfallostruktur Den genomsnittliga effektiva räntan per den 31 december var 3,5% (3,6%). För att säkerställa ett stabilt och lågt kassaflödesmässigt räntenetto är ränteförfallostrukturen fördelad över tid. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 2,7 år (2,8). Castellum använder räntederivat för att erhålla önskad ränteförfallostruktur. Räntederivat är ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att förlänga krediter med kort räntebindning för att uppnå önskad räntebindning. I ränteförfallostrukturen redovisas räntederivat i det tidsegment de tidigast kan förfalla. Kreditmarginaler fördelas i intervallet för de underliggande krediterna. Kapitalförsörjning Belåningsgrad och räntetäckningsgrad 14 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

15 Ränteförfallostruktur Krediter, Mkr Räntederivat, Mkr Netto, Mkr Utgående ränta 0-1 år ,4% 1-2 år ,9% 2-3 år ,9% 3-4 år ,4% 4-5 år ,6% 5-10 år ,7% Totalt ,5% Valuta Castellum äger fastigheter i Danmark till ett värde om 466 Mkr (435), vilket innebär att koncernen är exponerad för valutarisk. Valutarisken hänför sig främst till resultatoch balansräkning i utländsk valuta som räknas om till svenska kronor. I enlighet med finanspolicyn skall mellan % av tillgång i utlandet finansieras i landets valuta. Ränte- och valutaderivat I enlighet med redovisningsreglerna IAS 39 skall derivat marknadsvärderas. Räntederivat används för att erhålla önskad ränteförfallostruktur. Om den avtalade räntan avviker från marknadsräntan, kreditmarginaler oaktat, uppstår ett teoretiskt över- eller undervärde på räntederivaten där den ej kassaflödespåverkande värdeförändringen redovisas över resultaträkningen. Castellum har även derivat i syfte att valutasäkra investeringar i Danmark. För valutaderivat uppstår ett teoretiskt över- eller undervärde om den avtalade valutakursen avviker från aktuell valutakurs, där den effektiva delen i värdeförändringen redovisas i övrigt totalresultat. Vid förfall har ett derivatkontrakts marknadsvärde upplösts i sin helhet och värdeförändringen över tid har således därmed inte påverkat eget kapital. För att fastställa marknadsvärde på derivat används marknadsräntor för respektive löptid och i förekommande fall valutakurser, så som de noteras på marknaden på bokslutsdagen. Ränteswapar värderas genom att framtida kassaflöde diskonteras till nuvärde medan instrument med optionsinslag värderas till aktuellt återköpspris vilket erhålls från motparten. Per den 31 december uppgick marknadsvärdet i räntederivatportföljen till 687 Mkr ( 1 116) och valutaderivatportföljen till 4 Mkr (11). Castellums finanspolicy och åtaganden i kreditavtal Policy Åtaganden Utfall Belåningsgrad Varaktigt ej överstiga 55% Ej över 65% 52% Räntetäckningsgrad Minst 200% Minst 150% 292% Ränterisk genomsnittlig räntebindning 0,5-3 år 2,7 år andel ränteförfall inom 6 månader Högst 50% 44% Valutarisk investering 60%-100% fi nansieras i lokal valuta 79% övriga valutarisker Inte tillåtet Ingen exponering Upplåningsrisk Minst 50% räntebärande skulder skall ha en löptid om minst 2 år 79% Motpartsrisk Kreditinstitut med hög rating, lägst investment grade Uppfylles Likviditetsrisk Likviditetsreserv för att kunna fullgöra betalningsförpliktelser Mkr i outnyttjat beviljat långfristigt låneutrymme Kreditavtalens löptid Ränteförfallostruktur C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

16 Totalresultat för koncernen Mkr Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott okt dec okt dec jan dec jan dec Centrala administrationskostnader Räntenetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar Fastigheter Derivat Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens / Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kommer att omföras till periodens resultat Omräkningsdifferens utlandsverksamhet Värdeförändring derivat, valutasäkring Periodens / Årets totalresultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare då inga innehav utan bestämmande inflytande föreligger. Data per aktie Genomsnittligt antal aktier, tusental Förvaltningsresultat, kr 2,02 1,84 8,21 7,65 Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS*), kr 2,14 1,88 8,04 7,27 Resultat efter skatt, kr 1,84 4,63 10,41 8,98 Utestående antal aktier, tusental Fastighetsvärde, kr Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV*), kr Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV*), kr okt dec Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (t ex konvertibler) förekommer. Finansiella nyckeltal Överskottsgrad 65% 63% 66% 66% Räntetäckningsgrad 292% 278% 292% 284% Avkastning aktuellt substansvärde 9,2% 7,0% 13,2% 7,9% Avkastning totalt kapital 5,6% 3,8% 6,4% 5,3% Nettoinvestering, Mkr Belåningsgrad 52% 53% 52% 53% *EPRA, European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bl a sätter standard avseende den finansiella rapporteringen. En del i detta är nyckeltalen EPRA EPS (Earnings Per Share), EPRA NAV (Net Asset Value) och EPRA NNNAV (Triple Net Asset Value). okt dec okt dec okt dec jan dec jan dec jan dec jan dec 16 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

17 Balansräkning för koncernen Mkr 31 dec 31 dec Tillgångar Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Derivat Långfristiga räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) Ansvarsförbindelser Förändring eget kapital Mkr Antal utestående aktier, tusental Aktiekapital Övrigt tillskjutet kaptial Valutaomräkningsreserv Valutasäkringsreserv Balanserad vinst Totalt eget kapital Eget kapital Utdelning, mars (3,70 kr/aktie) Årets resultat Övrigt totalresultat Eget kapital Utdelning, mars (3,95 kr/aktie) Årets resultat Övrigt totalresultat Eget kapital Kassaflödesanalys Mkr Driftsöverskott Centrala administrationskostnader Återläggning av avskrivningar Betalt räntenetto Betald skatt Omräkningsdifferens utlandsverksamhet Kassafl öde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassafl öde från löpande verksamhet Investeringar i ny-, till- och ombyggnationer Förvärv fastigheter Förändring skuld vid förvärv fastigheter Försäljning fastigheter Förändring fordran vid försäljning fastigheter Investeringar i övrigt Kassafl öde från investeringsverksamhet Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Utbetald utdelning Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet Periodens / Årets kassafl öde Kassa och bank ingående balans Kassa och bank utgående balans okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

18 Kvartalsöversikt Jan-Mars Apr-Juni Juli-Sept Okt-Dec Jan-Mars Apr-Juni Juli-Sept Okt-Dec Resultaträkning, Mkr Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Centrala administrationskostnader Räntenetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar fastigheter Värdeförändringar derivat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets / periodens resultat Övrigt totalresultat Årets / periodens totalresultat Balansräkning, Mkr Förvaltningsfastigheter Övriga tillgångar Kassa och bank S:a tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Derivat Långfristiga räntebärande skulder Ej räntebärande skulder S:a eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal Överskottsgrad 61% 67% 71% 65% 66% 62% 69% 70% 63% 66% Räntenivå, genomsnittlig 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 4,1% 3,9% 3,9% 3,7% 3,9% Räntetäckningsgrad 270% 289% 315% 292% 292% 258% 295% 305% 278% 284% Avkastning aktuellt substansvärde 12,3% 15,5% 14,3% 9,2% 13,2% 13,3% 6,0% 4,8% 7,0% 7,9% Avkastning totalt kapital 5,5% 6,4% 7,8% 5,6% 6,4% 5,3% 6,0% 6,2% 3,8% 5,3% Investeringar i fastigheter, Mkr Försäljningar, Mkr Belåningsgrad 54% 54% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53% 53% Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer) Genomsnittligt antal aktier, tusental Förvaltningsresultat, kr 1,83 2,04 2,32 2,02 8,21 1,66 2,03 2,12 1,84 7,65 Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr 1,77 1,96 2,17 2,14 8,04 1,59 1,87 1,93 1,88 7,27 Resultat efter skatt, kr 2,46 3,04 3,07 1,84 10,41 2,21 1,33 0,82 4,63 8,98 Utestående antal aktier, tusental Fastighetsvärde, kr Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr Utdelning, kr ( föreslagen) 4,25 3,95 Utdelningsandel 52% 52% Fastighetsrelaterade nyckeltal Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 89,3% 87,6% 89,0% 88,6% 88,4% 88,5% 89,4% 88,2% 88,8% 88,6% Fastighetskostnader, kr/kvm Fastighetsvärde, kr/kvm C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

19 Flerårsöversikt Resultaträkning, Mkr Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Centrala administrationskostnader Räntenetto Förvaltningsresultat Värdeförändringar fastigheter Värdeförändringar derivat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Övrigt totalresultat Årets totalresultat Balansräkning, Mkr Förvaltningsfastigheter Övriga tillgångar Kassa och bank S:a tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Derivat Långfristiga räntebärande skulder Ej räntebärande skulder S:a eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal Överskottsgrad 66% 66% 66% 65% 65% 67% 66% 65% 67% 66% Räntenivå, genomsnittlig 3,7% 3,9% 4,1% 3,7% 3,7% 4,7% 4,2% 3,7% 4,3% 4,9% Räntetäckningsgrad 292% 284% 278% 299% 309% 255% 287% 343% 315% 277% Avkastning aktuellt substansvärde 13,2% 7,9% 6,4% 21,5% 1,6% 8,3% 16,2% 20,7% 18,2% 14,6% Avkastning totalt kapital 6,4% 5,3% 6,2% 9,8% 2,1% 1,2% 9,1% 10,4% 10,4% 9,6% Investeringar i fastigheter, Mkr Försäljningar, Mkr Belåningsgrad 52% 53% 51% 50% 52% 50% 45% 45% 45% 45% Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer) Genomsnittligt antal aktier, tusental Förvaltningsresultat, kr 8,21 7,65 7,15 6,96 6,89 5,93 5,63 5,38 5,00 4,52 Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr 8,04 7,27 7,01 6,62 6,93 5,85 5,50 5,09 4,49 4,15 Resultat efter skatt, kr 10,41 8,98 4,34 11,98 0,98 4,04 9,07 10,21 7,89 5,59 Utestående antal aktier, tusental Fastighetsvärde, kr Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr Utdelning, kr ( föreslagen) 4,25 3,95 3,70 3,60 3,50 3,15 3,00 2,85 2,62 2,38 Utdelningsandel 52% 52% 52% 52% 51% 53% 53% 53% 52% 53% Fastighetsrelaterade nyckeltal Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 88,4% 88,6% 89,3% 89,0% 89,8% 89,7% 87,9% 87,1% 88,1% 89,6% Fastighetskostnader, kr/kvm Fastighetsvärde, kr/kvm C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

20 Moderbolaget Moderbolaget Castellum AB ansvarar för frågor gentemot aktiemarknaden såsom koncernrapportering och aktiemarknadsinformation samt kreditmarknaden med upplåning och finansiell riskhantering. Moderbolaget är delaktigt i den fastighetsrelaterade verksamheten genom kapitalallokering och styrelsearbete i dotterbolagen. Resultaträkning Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Intäkter Kostnader Finansnetto Utdelning/koncernbidrag Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Totalresultat för moderbolaget Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kommer att omföras via periodens resultat Omräkningsdiff. utlandsverksamhet Värdeförändr. valutaderivat Periodens totalresultat Balansräkning, Mkr 31 dec 31 dec Andelar koncernföretag Fordringar koncernföretag Övriga tillgångar Kassa och bank Summa Eget kapital Derivat Räntebärande skulder Räntebärande skulder koncernföretag Övriga skulder Summa Ställda säkerheter (fordringar koncern ftg) Ansvarsförbindelser (borgen dotterbolag) Redovisningsprinciper Castellum följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Castellum tillämpar sedan årsskiftet den nya uppställningsformen av övrigt totalresultat enligt IAS 1. Upplysningar kring poster värderade till verkligt värde lämnas enligt IFRS 13 där fastigheter klassificerats i nivå 3 och derivat i nivå 2. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har varit oförändrade jämfört med årsredovisningen föregående år. Möjligheter och risker för koncern och moderbolag Möjligheter och risker i kassaflödet Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. Känslighetsanalys - kassaflöde Resultateffekt nästkommande 12 månader Resultateffekt, Mkr Sannolikt scenario +/ 1% (enheter) Högkonjunk. Lågkonjunk. Hyresnivå / Index + 33/ 33 + Vakans + 37/ 37 + Fastighetskostnader 11/ Räntekostnader 75/ Möjligheter och risker i fastigheternas värde Castellum redovisar sina fastigheter till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Det medför att framför allt resultat, men även ställning, kan bli mer volatila. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan en negativ utveckling får motsatt effekt. Vid fastighetsvärderingar bör hänsyn tas till ett osäkerhetsintervall som i en fungerande marknad oftast uppgår till +/ 5-10%, för att avspegla den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och beräkningar. Känslighetsanalys - värdeförändring Fastigheter 20% 10% 0 +10% +20% Värdeförändring, Mkr Belåningsgrad 65% 57% 52% 47% 43% Finansiell risk Allt fastighetsägande förutsätter att det finns en fungerande kreditmarknad. Den största finansiella risken för Castellum är att inte ha tillgång till finansiering. Risken begränsas av låg belåningsgrad och långfristiga låneavtal. 20 C a s t e l l u m B o k s l u t s k o m m u n i k é

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och resterande utgörs av lager- och produktionslokaler. Delårsrapport

Läs mer

Bilderna visar fastigheterna Bromsgården 1 i Örebro samt Diket 7 och Kvarnen 5 i Norrköping. Fastigheterna ingår i den affär om totalt 27 fastigheter

Bilderna visar fastigheterna Bromsgården 1 i Örebro samt Diket 7 och Kvarnen 5 i Norrköping. Fastigheterna ingår i den affär om totalt 27 fastigheter Bilderna visar fastigheterna Bromsgården 1 i Örebro samt Diket 7 och Kvarnen 5 i Norrköping. Fastigheterna ingår i den affär om totalt 27 fastigheter som genomfördes den 13 april 2015. Delårsrapport januari-mars

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Investeringar. Större pågående projekt

Investeringar. Större pågående projekt Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna sker i

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Verksamhet. Strategi för finansiering

Verksamhet. Strategi för finansiering Verksamhet Tillväxt i förvaltningsresultatet Nettoinvestering Belåningsgrad Räntetäckningsgrad Utdelningsandel Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Likväl som en byggnad skall vila på stadig grund, lika viktigt är det att ett fastighetsbolag vilar på en robust strategi.

Likväl som en byggnad skall vila på stadig grund, lika viktigt är det att ett fastighetsbolag vilar på en robust strategi. Kommersiella fastigheter i tillväxtregioner Kundfokus genom lokala organisationer Kassaflödesfokus Stark balansräkning och låg finansiell risk Aktieägare, Likväl som en byggnad skall vila på stadig grund,

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2010 Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor PRESSMEDDELANDE 2/2003 Göteborg den 28 januari 2003 Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr. Resultatet

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker

Innehåll Året i korthet Castellum en kort beskrivning VD har ordet Verksamhet Fastighetsbestånd 14 Finansiering 44 Möjligheter och risker Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 1 Castellum en kort beskrivning 2 VD har ordet 4 Verksamhet Affärsidé, Mål och Strategier 6 Organisation och Medarbetare 8 Kunder 10 Ansvarsfullt företagande

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1

Delårsrapport januari juni 2012. SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Delårsrapport januari juni 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Vision Affärsidé Under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission till befintliga aktieägare om 400 MSEK. Likviddag

Läs mer

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009

Investeringar. Investeringar och försäljningar per år. Investeringar och försäljningar per region 2009 F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar och försäljningar per år Investeringar och försäljningar per region 2009 I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 1

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 1 Bokslutskommuniké 2011 Perioden januari-december 2011 Hyresintäkterna uppgick till 2 014 341 kr (127 377 kr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till -1 241 757 kr (-244 566 kr föregående år).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Bokslutskommuniké 2014. Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Bokslutskommuniké 2014 Lund, 29 januari 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-december 2014 Fastighetsförvaltning Förvärv och avyttringar Finansiell ställning Januari-december

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region

Investeringar. Större fastighetsförvärv under 2008. Investeringar/år. Investeringar/region F Ö R V A L T N I N G S E R Ä T T E L S E Investeringar Investeringar/år Investeringar/region I Castellums strategi för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom förvärv

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Investerarpresentation 2015-09-15

Investerarpresentation 2015-09-15 Investerarpresentation Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/detaljplaner.

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Strategi för finansiering

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Strategi för finansiering Verksamhet TILLVÄXT FÖRVALTNINGSRESULTAT INVESTERINGSVOLYM Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans.

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans. Agenda Vasakronan och marknadsläget Fredrik Wirdenius, vd Årsbokslut 2008 Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Finansiering Björn Lindström, finanschef Frågor Moderator Hans Derninger, Deutsche Bank

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer