Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!!"

Transkript

1 #$%&'()*+,-./(/.0(1$2344%2'(5'%$&)(6/%%+)77/8981$93%.$*+4896,2/,,)75($$9:;<)7$, ($1/96$9)72'(1)*B7/9+/9938,%044$%2)+3,$(/>-/%%391$(,'+//9.091/(9/,>(/+%8,+/($/+%8)9 Rapportering och Information 90(/($4/%8)97$1($4$./9%/($1/+%8)9$()*B2'(,$1$,,/7$1($1/+%8)9$44/%$I%$(/.,-B'6+./48%J Slutrapportering 1$%%/,0%%+/97/92)(734$(//(%8+4/(,,)7+/9%=09/,)7892)(7/%8)9)*B3>>4?,9896% $(D Projekttitel: Green It Homes Bilder Ett forsknings- och utvecklingsprojekt delfinansierat av Göteborg Forskningsstiftelse "

2 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Abstract #$%&'%%()#*+,%--+./01+(2+,31(%-$+,%4/0+,401+(4(5%(%'672+(-/,801+( 91-/4.1:401+(1(0++(%/-%';<'1%( %,0$4024(3%422%--%5%9%'7=$%'%)041,-40.+=%'1(60$%$+/-%$+.5%(%'672+(-/,801+(37/80+">?37.%001(60$%/-%' 01,%BC 4(50+%94./40%4.4'6%'-24.%0%-0+<0$%-7-0%,CH/'1(60$%8'+D%205/'401+(I 1( (-+<0$%&'%%()#*+,%--7-0%,$4-3%%(1(-04..%5A0%-0%5A/8;540%54(5 %94./40%5CJ1(&+0$%(3/'6K=%5%(4(5"1(L+'6MAG1(.4(5C #$%%94./401+(+<0$%8'+D%20A2.%4'.71(51240%-0$400$%&'%%()#*+,%-2+(2%801- #$%/-%'-$49%4..43%00%'/(5%'-04(51(6<+'0$%%(%'67/-46%O$%401(64-=%..4- %.%20'124.8+=%%'4(5$49%5%2'%4-%50$%1'%(%'672+(-/,801+(37/-1(6&'%%()# *+,%-C#$%'%5/201+(1(8'%2%(046%=1..3%24.2/.40%55/'1(6-8'1(6">P"A=$%(,+'% %C )(0$%/8;2+,1(68%'1+5A&'%%()#*+,%-=1../8;540%10<%40/'%-4(5</(201+(- 422+'51(60+0$%%(5;/-%'4(5%Q8%'0%94./401+(C*+=%9%'A0$%,41(<+2/-A=1..3%0+ 5% '6%-24.%5%,+(-0'401+(4(51,8.%,%(401+(+<&'%%()#*+,%-1( (-A 1(0$%'4(6%+<$/(5'%5-A0+6%0$%',41(.7=10$/ (52+(-0'/201+(2+,84(1%-C R "

3 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) "#$%&'$()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(* +&,,&-.&$$-/-0()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))( /-0()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(6 7%44-(28(9:,4#(/(4$$(#$;%%4(#&,,&-<&-0())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(=( GE'5D/8(1(6-'488+'0%' ->?-5&%0%?-##-/$$(7%44-(28(9:,4#())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(BC D4,:-#$%&$/:-#&-3?00-/-0&%(.;%(7%44-(2$(9:,4#(E%:$:$FE()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(B= "#$%&##'()&*)$&+',*&&%'-.'/01&#'2&%34$#56())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(1A S

4 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Sammanfattning 1&E0%3+'6+2$"1L+'6MAG1(.4(5C &'%%()#*+,%-$4'6%(+,<E'0-1(+,'4,%(<E')((+9401+(-8.400<+',%(&)#*C %(014.1F(6.4(5AK9%'16%+2$G1(.4(5CF(6.4(5$4'1546%00<E'M.5'40%.(U0,%(<'M( ">P>8M6M'%(/88'/-0(1(6CHM)WX&$4'-1(4'E00%'1F(6.4(5U'<E'$+88(1(6%( T

5 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) V4'0(%'- c%61(-+,u'%(1(0%'(401+(%..$m'594'/.%9%'4(0e'a5%004-4,4'3%0%$4'913%5e,0-+, *U'(U b

6 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 8G?-#$( o o o 4-4%0/-(.;%(&->?-5&%-&)( D4,:-#$%&$/:-( o 84H-/H( o o O&%H-&5( o /-:,(7;$4":%0#%40/:-4-)(74-:,(D/-(L3(./--#(54$(4-(E:$4-$/&3(&$$(-K(H3/4-$4%(/( <43&(+>4%/04)( +&,&%"4$4-(( o 74-:,(E%:G4H$4$(<&%(7%44-(28(9:,4#(H:-#:%$/4$(.K$$(,;G3/0<4$4-(&$$(G:""&(-?%&( E%:G4H$4$)(( o g

7 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Inledning ">>I$45%)WX&-+,700%'-04(-94'160<E'&'%%()#*+,%-%(075.16,M.31.5+,945-+, &++6.%AF`YAW41(&40%A#%(5'1.A^aF(%'67A&FAK+(7F'12--+(A+2$,M(64<.%'+<<121% (10U9.1(6%(+,4(9U(54'(4-6/(-0C^0E9%'5%0045'19%'3.C4CF^%(' $%,4/0+,401+(-3+.46%0c%61(AW41(640%+2$%00<.%' $%''4'C&)#*$4'1(0%34'4 J

8 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 34-%'4-5%.-8M%Q8%'01-%(-/0.M04(5%(+2$5%.-8M4(9U(54'(4-/88.%9%.-%'Cd191..U9%( +2$1(0%,1(-010%Q0%((%54(-+,8.42%'4'&'%%()#*+,%-1%00-0E''%-4,,4($4(6,%("#$%&$%'('))(*+,%'('&('**$-$*(.%(/*012$*)1$33'(45(1*)$(0+%(#6%12'#7(( <E.D4,%58M5%((4'%-4C Green IT Homes i ett större sammanhang E-(1(6%(CH%0<1((-+<04-01(64(40/'.164'%.401+(%' '%8M%<0%'-+, '%.401+(01..%(%'61.%9%'4(0E'%([ Energistyrningstjänster för extern partner 3%(U,(%'5% (-+2$5%01((%3U'15%004< %4(-./0(4%(%'614(9U(54'(4 i

9 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Fjärrvärmestyrning 1(51915/%..4<DU''9U',%9UQ.4'%(CH%0$4'/88-0M00%( <E'5%.4'<E'%(%' %(C Mobil styrning/prognos/övervakning för närmare kundrelation I

10 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) </(6%'403'4+2$,1(5'%3'4A ,,44(5449-0U(516<E'3U00'1(6-+,6%(+,-7'40 -9M'05% '4400<M/0 4(9U(534'45404<'M(3766(45%'(4- %.2%(0'4.%'+2$<DU''9U',%2%(0'4.%' +2$91-%'<'4,%,+04001(+,%( 1( (%'1-4,34(5,%5 Hur plattformen planerar att arbeta vidare med resultatet av FoU projektet 8%9$/)(09.%%#:*( #1..-4,,4(-,%5)(0%'42019% ;**$%#)'2$*(<=)$"%,( @E8,4((4<E'3/(5%0+2$&E0%3+'6- P>

11 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 24<]%'-4,0">>0DU(-0%<E'%046+2$1(0'%--%+'64(1-401+(%'CH%-%'&'%%()#*+,%--+, >.#)#&$%1,$e^(5%'">PP$4'&'%%()#*+,%-%043.%'40IJ c%54((/<1((-5%0%00-0+'01(0'%--% <'M(9%,f400<M045%.49'%-/.040%( <'M(5%--4CdU-0'4&E04.4(5-'%61+(%(-,1.DE(U,( E5D4 +2$400-4,4'3%0%,%5%(%' CDEe&'%%()#*+,%-$4'<E'% a4.1<+'(1%(A^K_CH%0<1((-%00-0+'01(0'%--%<E' -,M$/-<4-016$%0%'C PP

12 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 3M5% (45%',%59U',%-7-0%,-+,$U,04'9U',%<'M(9U',%8/,8-M9U.-+, <'M(<DU''9U',%4(-./0(1(6C Vad pengarna har använts till @4( '+3.%,C EL(J(;*#)'33')1*(1(IM(0'#)1,5$)$%KH%--4P><4-016$%0%'/06E'6'/(5%(01.. 9%'1<1%'1(64'(4CG4-016$%0%'(4$4'94.0-/01-4,4'3%0%,%551-0'13/0E'%'(4C 0DU(-0%'(4C ES(J(E*&.*2'%&$%101$%1*,('&()9.*#)$%(1('6631/')1*$*KV %,%0$4'%( /88-U00(1(60DU(-0%'-+, '%4(9U(54'6'/88%'C*/'$4'5%--4</(6%'40+2$ '+3/-0$%01-7-0%,%0C P"

13 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) EV(J(C)&$4/31*,('&(#$%&$%63'))0%O()133('))(,$(5$35$)#6$%#6$/)1&W&E0%3+'6%(%'61U' %(%'614(9U(54'(4-X4'3+(<++08'1(0C ( PS

14 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Använbarhetsutvärdering Green IT Homes Sammanfattning K7<0%0,%5'488+'0%(U'400'%5+91-4'%-/.0405%.-<'M(%(%Q8%'0/09U'5%'1(6495%(,+31.48'+0+078%(B&'%%()#*+,%-BZ&)#*[+2$5%.-<'M(1(0%'9D/%',%50%-04(9U(54'% 6D+'5%-6%(+,1(0%'9D/%',%5T0%-04(9U(54'%CK7<0%094'400<M%(31.549$/'5% /88.%95%4(9U(5(1(6%(49&)#*;8'+0+078%(CKM9U.%Q8%'0/09U'5%'1(6%(-+,1(0%'9D/; 4(9U(54'%3%'E'-496'U(--(100%0-/0<+',(1(6C)(3.4(5(1(6498'+<%--1+(%.. Inledning '%-8+(-+2$%(%' %(-,ED.16$%0%'01..(740DU(-0%'+2$5%.-/09U'5%'4-7-0%,%0- '+3/-0$%0+2$/886'45%'1(6-,ED.16$%0%'BCH%((4'488+'01(6M'15%(<E'-045%.%(49 PT

15 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 8'+0+078;6'U(--(100%0<E'&'%%()#*+,%-Z&)#*[-4,0%(-4,,4(-0U..(1(649 E%:G4H$4$(7%44-(28(9:,4#(*S(T7%44-(28(9:,4#(R(U:2(&-#;H&-(.%K-(2OV7(,45( V)\)(:'<(\/,J(D)X)([*CAA])((,4$&M&-&3F$/'&3(%4>/4Y(:.(L,E/%/'&3(O:"/34(^#&"/3/$F( Effektmål 1 Via mobil klient kunna ta del av det egna hushållets momentana energiförbrukning Effektmål 2 Via mobil klient kunna styra hemmet avseende inomhusklimat samt enskild apparat Effektmål 3 Pb

16 Expert-utvärdering av användbarhet FQ8%'0;/09U'5%'1(6%(498'+0+078%(-4(9U(534'$%06%(+,<E'-8M5%(1V$+(%;488<E' Metodik Användbarhetsprinciper och mål för applikationens användning 02;3CYM6'46%(%'%..48'1(218%'<E'%004(9U(534'0,+31.06'U(--(100U'Z-%0%QX+/-4'1- %04.[e >/5&%4)( 8/33.%45##$?3343#4)(->?-5&%4-(H?--4%(#/0(-;G5(,45(&->?-5-/-04-(&>($/33?,E-/-04-)(( :'<(>&5(<:-I<&-(#G?3>(H&-(0;%&(.;%(&$$(K$0?%5&(.434$)(->?-5&%4-(";%(:'H#K(.K( W?%"&%<4$)(8/33?,E-/-04-(#H&(>&%&(4-H43(&$$(3?%&(#/0)(L-H43<4$(?%(4-(345#$G?%-&(.;%( "4<;>&(3?%&(:,)(D4$(#H&(:'H#K(>&%&(4-H43$(&$$(,/--&#(:3/H&(/H:-4%#("4$F543#4(:'<(/(

17 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) `F$$&)(D4$$&(?%(4-(&#E4H$(#:,("4#$?,#(&>(#F#$4,4$#I&EE3/H&$/:-4-#IE%:0%&,,4$#( Målgrupper för prototypen 1. Den ekonomiske villaägaren 2. Den miljömedvetna lägenhetsinnehavaren 3. Den Pryltokiga WM.+2$5%-16(M06U'5%'M0%'6%-1<16/'PZ$U,045<'M(8-9-%&7-"):)02;3[C)5%((4 /09U'5%'1(6$4'91/06M00<'M(,M.6'/88P+2$"C PJ

18 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Mål för användning uttryckta i projekt-ansökan o o Pi

19 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) o o o +3%'+%(5%4994',4(3%<1((%'-16 o #1..$4(54$M..48'+6'4,,%5%(%'61'%.40%'45%-07'(1(6-,ED.16$%0%' o -4,,4(<E'0C%QC0%,8%'40/'A9%( (+2$0%,8%'40/'0+.%'4(-%' Antaganden om användargrupp 9&1&)2;B&19=16&%-C ^$"/35-/-0#-/>K( b%h4( L%.&%-&(#,&%$ME<:-4#M&->?-5&%4e( Antaganden om miljö för användning a:#$&54-(r(3?04-<4$(4334%(>/33&( QK(5/#$&-#(.%K-($(4d(&%"4$#E3&$#4-( ->?-5-/-0(.;%(/-5/>/54%(#K>?3(#:,(/(#&,&%"4$4e( PI

20 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Appen Green IT Homes 1(0%/09U'5%'40-C "#$"%&' o h&$$( o \%( o Vi*( O;G3/0<4$($/33(&->?-5&%<G?3EI.;%H3&%/-0&%(./--#(04-:,(T/T( O4-F%&5(3?-0#$(-45(EK(#$&%$>F-S( o +$&%$(R(D4-(;>4%#$&( o 9/#$:%/H(R(->?-5&%4-(.;%.3F$$&#($/33(#4E&%&$(>F( o o ()*"+$),' +4-&#$4($/,,4-( +4-&#$4(5F0-4$( +4-&#$4(>4'H&-( +4-&#$4(B(,K-&54%-&( +4-&#$4(_(,K-&54%-&( +4-&#$4(K%4$( -..#$#"/$' %'C ">

21 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Vad utvärderas? 8'%21-%'45%-18-9-%&7-"):)02;3+2$3'704(%55%--415%.<'M6+'49-%%(5%488%(&)#*C Frågor i relation till effektmål A) *) [L..4H$,K3(*&]( B) [L..4H$,K3(*"]( 1) <4,,4$e([L..4H$,K3(B&]( g) G'M6+'(4$4'1/09U'5%'1(6%(3%-94'40-6%(+,400-0U..4700%'.164'%<'M6+'01..94'D% c%-/.040%(8'%-%(0%'4-6%(+,3%5e,(1(64994'd%5%.<'m64c Resultat expertutvärdering IH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'9>'G&4'>)'G&9'&3%>'5"#5K44&9#'101&%9>%>' &%&*3$8<*B*"=%$%3L'2M88&=91K4'I6' &) O;G3/00;%#(&>(5#""6*)77$#1 8 (/()17+$9#")+1*$:"#1(#:,(3/004%(EK( ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$( a45;,-/-0s(+/..%:%-&(?%(3?$$&(&$$(3?#&(:'<(?%(3?$$/330?-03/0&(ek( A (7%?-##-/$$4$#(H:,E:-4-$4%(&-04#(/(.4$#$/3( "P

22 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) -K0%&(>?%54-(&$$(G?,.;%&(,45)(Vi*M#/..%&-(?%(#>K%"40%/E3/0J(4.$4%#:,( E:$4-$/433&(&->?-5&%4(-:%,&3$(/-$4(<&%(-K0:-(>&%5&0#M%43&$/:-($/33( ') D43&%-&(/(0%?-##-/$$4$(#$;5G4%(,K34$(/(>/##(,K-)(L-(%4H:,,4-5&$/:-(?%( K$4%H:EE3/-04-("3/%($F53/0&%4(#K(&$$(&->?-5&%4-(H&-("45;,&(>&%.;%( O4-(54$(?%(/-$4(,;G3/0$(&$$(&>0;%&(.%K-(>?%54$(4334%(&--&-(K$4%H:EE3/-0( -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'#9E*>'5&11&9'>)#&&%G&'$%015"#=4$1>9L' 2M88&=91K4'?>6' &) H:,.:%$3?04(:'<'T+45&-T)( \:,.:%$3?04#>?3G&%4-(<&%(4-(*,#3#'7$A1'8'")33'B)(W?04(H&-(>?3G&#(04-:,( $2,1/*1:$$#)( l>4%#$(ek("/354-(./--#(4-(3/#$(,45(>&34-(tc&41tj(tda1#;t(:'<(te$t)( ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( &$$(>?3G&(:3/H&(3?04-(04-:,(&$$(>?3G&(F(4334%(6)(`?%(&->?-5&%4-(?-5%&%( ""

23 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) ') :'<(E4%(K%("3/%(54$(4-(#H/33-&5(EK(-?#$&-(gCCC(H%)( B) -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'#9E*>'5&11&9'>)#&&%G&'&%#=$4G'>NN>*>9L' /-$4(>&%(/,E34,4-$4%&5(/(&EE4-)( &) 2H:-4-(T-..#$#"/$T(#:,(/-0K%(/(54-(-45%4(,4-F3/#$4-)(`?%(,&-(H3/'H&%(EK( ") D4$(?%(4-H43$(&$$(.;%#$K(,K34$(,45(H:,E:-4-$4-(T-..#$#"/$T(:'<(-F$$&-(&>( B")( OH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'8K*'>%)7%G>*&%'&%'<=>G'1&G)&9&%5&9'01'&%&*3$8<*B*"=%$%3&%'$' 5&11&9L2M88&=91K4'P>6' &) ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( "S

24 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) o o o &d43-(<&%(-k0:-(4$/h4$$)(f>4-(:,(&->?-5&%4-($%:3/04-(h&-( E4%#:-4%(<&%(4-(>&-&(&>(&$$(FM&d43-(E3&'4%&#($/33(>?-#$4%(:'<( /-$4($/33(<;04%)(O45&-(FM&d43-(>/#&%(Hh<(EK(&33&(,4-F>&3(?-5%&#( dm&d43-#($fe(&>(>?%54-(04-:,(#h/.$-/-04-)(8/,m>f-(>/#&%( o :'<(,4%(04-:,(;H-/-04-(&>(#H&3&-(/(,4-F>&34-(:'<(54-("3/%(,4%(:'<(,4%(#>K%3?#$(:'<(#>K%$:3H&5)( ') D?%.;%("45;,#(-F$$:M.&H$:%-(#:,(<;0)(2(H:,"/-&$/:-(,45(54-(.445"&'H(#:,( "4H:#$-&5(&>($F53/0<4$4-)( QH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'4&G&*'>%)7%G>*&%#'<=>G&'1&G)&9&%5&9'9$44'1$%#=>G' &%&*3$8<*B*"=%$%3'$'5&11&9L'2M88&=91K4'PB6' &) +&,,&(543&%(#:,(.;%(L..4H$,K3(B&)(( ") "T

25 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) ( P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( ') Slutsatser Expertutvärdering '%21-0A0%Q10%',%'499455%01((%3U'400$&)6-")&95%0%6(4$/-$M..%0-,+,%(04(4 Intervjuer med testanvändare Metodik )(0%'9D/%',%50%-04(9U(54'%6D+'5%-8M/885'4649)WX&<E'400<M%(31.549$/'5% "b

26 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 0%-04(9U(54'%+2$1(0%'9D/%'6%(+,<E'5%-/(5%'"5464'1(+9%,3%'">PPC K4,,4(-0U..(1(649'%-/.040%091-4-(%54(C 017+$9#1"/$1#' 34'(8MPi'%-8"PM'[C -2%(4'3%04'%Z-+(01..1(<+',4(0('"[C R/,$&"/$)14' ZW[CW$4'3%'U0040+,488%(<E'-1(46'4((4'-+,$4' (0'%--%'45%494005%.04C (40/'%(C (:*/1' @+(0'+..%'Cd1--4M06U'5%'Z0C%QC1-+.%'1(649<E(-0%'[6D+'5%-$E-0%(">P>CYM6+03U00'% $4'5% C */-%($4'6+.99U',%+2$9U',-/88,%5<DU''9U',%C )(0%'9D/6/15%(<1(( PC S$+T/;:$' 1(0%'9D/%'6%(+,<E'5%-"T;"b(+9%,3%'">PPC Y%54(8'%-%(0%'4--4,,4(-0U..(1(64'<'M(1(0%'9D/%'(4C#%,4($4'15%(01<%'40-+2$ -4,,4(-0U (0%'9D/4'%(C "g

27 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) "#$%&#$''&()*%)+,-.& HA'7I$*"A/3*/'+TK',+1"$+33'I%/$'/37I$J$:,1)14/1' (78'+5/2%'45%$/-CH%03+'5%.1664.U6'%1(78'+5/2%'45%$/-CBYM6+0U'1(0%3'4BVM D.*/'(/#)*'2$%*'\(O1*#/'(0=%"%Q/*1*,$*W( "'"/,1),)1"$/**/' /0+%1.#.$.2-+& )VPd1..%-%6'4<%(CK1<<'+'-U6%',161(6%0A/04(945U',%5%.04.%0+2$-%54(-%$/' "J

28 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 3)4$2.&"56&78.,#$".& 5M,%5<DU''9U',%(rp460'+55%4005%094'0+04.%.%(A,%(5%091-45%-165M @+,<+'043%.0400$494',0BC A) *) 2-.:%,&-$4%-&#(.;%>?-$-/-0&%(( B) 8'%21-%'45%--+,e "i

29 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 7289(>4%H$F0(.;%(&$$(.K(H:-$%:33(;>4%(>&5(43%?H-/-04-(>/#&%(#:,(H:#$-&54%( -7(0%-0' %U((/1(0%94'1,8.%,%(0%'45%C Slutord "I

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc Lathund DDK SAB Lathund DDK-SAB DDK 000 Datavetenskap, kunskap & system 004-006 Datavetenskap 010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap 030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] 050 Tidskrifter

Läs mer

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

Minnesanteckningar 12-13 april, Göteborg

Minnesanteckningar 12-13 april, Göteborg Lärprojekt Uppföljning och utvärdering av regional tillväxt Minnesanteckningar 12-13 april, Göteborg Deltagare: se separat förteckning Dag 1-12 april Inledning Christina Ehneström (OH) Syfte med dagarna

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

Energi hantering av daglig klippning på greener

Energi hantering av daglig klippning på greener Energi hantering av daglig klippning på greener Examensarbete HGU 2006 Reine Malmgren Lunds Akademiska golfklubb 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Slutsatser Källor 2 Sammanfattning

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Bergslagens Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos känner sig i högre grad igenkända när de besöker sitt bankkontor och upplever i högre grad att deras besöks

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sörmlands Sparbanks kunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever s kunder sin relation med banken 1 Sammanfattning Kunder hos anser att de har lättare att låna och börja pensionsspara jämfört med storbankernas kunder Kunder hos känner

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Kund: Jetpak. jan@formafutura.com 0708-22 16 11 08-449 43 50 www.formafutura.com 1

Kund: Jetpak. jan@formafutura.com 0708-22 16 11 08-449 43 50 www.formafutura.com 1 Jetpak Utveckling av gränssnitt för nytt pakethanteringssystem som ska lanseras våren 2003. Eftersom systemets effektivitet till stor del grundar sig på ett högkvalitativt gränssnitt, genomförde vi under

Läs mer

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY

01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY 01 Brand and Design Consultant Liberty Stockholm Erbjudandet 02 LIBERTY STHLM BRAND AND DESIGN CONSULTANCY Förslag till samarbete Hej Anders, Här kommer en beskrivning av det arbete vi ser som nästa steg.

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen.

Vid läsning av berättande texter handlar förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. Spågumman Spågumman förutspår vad som ska hända i en text. Hon kan ibland även gissa vad en bok ska handla om genom att titta på bilden som finns på bokens framsida. Spågumman hjälper dig att sätta igång

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken

Bankbarometern 2015. Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken Bankbarometern 2015 Så upplever Sveriges bankkunder sin relation med banken 1 Sammanfattning 1,5 miljoner svenskar funderar på att köpa bil det kommande året, men nära en halv miljon av dem har avstått

Läs mer