Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!!"

Transkript

1 #$%&'()*+,-./(/.0(1$2344%2'(5'%$&)(6/%%+)77/8981$93%.$*+4896,2/,,)75($$9:;<)7$, ($1/96$9)72'(1)*B7/9+/9938,%044$%2)+3,$(/>-/%%391$(,'+//9.091/(9/,>(/+%8,+/($/+%8)9 Rapportering och Information 90(/($4/%8)97$1($4$./9%/($1/+%8)9$()*B2'(,$1$,,/7$1($1/+%8)9$44/%$I%$(/.,-B'6+./48%J Slutrapportering 1$%%/,0%%+/97/92)(734$(//(%8+4/(,,)7+/9%=09/,)7892)(7/%8)9)*B3>>4?,9896% $(D Projekttitel: Green It Homes Bilder Ett forsknings- och utvecklingsprojekt delfinansierat av Göteborg Forskningsstiftelse "

2 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Abstract #$%&'%%()#*+,%--+./01+(2+,31(%-$+,%4/0+,401+(4(5%(%'672+(-/,801+( 91-/4.1:401+(1(0++(%/-%';<'1%( %,0$4024(3%422%--%5%9%'7=$%'%)041,-40.+=%'1(60$%$+/-%$+.5%(%'672+(-/,801+(37/80+">?37.%001(60$%/-%' 01,%BC 4(50+%94./40%4.4'6%'-24.%0%-0+<0$%-7-0%,CH/'1(60$%8'+D%205/'401+(I 1( (-+<0$%&'%%()#*+,%--7-0%,$4-3%%(1(-04..%5A0%-0%5A/8;540%54(5 %94./40%5CJ1(&+0$%(3/'6K=%5%(4(5"1(L+'6MAG1(.4(5C #$%%94./401+(+<0$%8'+D%20A2.%4'.71(51240%-0$400$%&'%%()#*+,%-2+(2%801- #$%/-%'-$49%4..43%00%'/(5%'-04(51(6<+'0$%%(%'67/-46%O$%401(64-=%..4- %.%20'124.8+=%%'4(5$49%5%2'%4-%50$%1'%(%'672+(-/,801+(37/-1(6&'%%()# *+,%-C#$%'%5/201+(1(8'%2%(046%=1..3%24.2/.40%55/'1(6-8'1(6">P"A=$%(,+'% %C )(0$%/8;2+,1(68%'1+5A&'%%()#*+,%-=1../8;540%10<%40/'%-4(5</(201+(- 422+'51(60+0$%%(5;/-%'4(5%Q8%'0%94./401+(C*+=%9%'A0$%,41(<+2/-A=1..3%0+ 5% '6%-24.%5%,+(-0'401+(4(51,8.%,%(401+(+<&'%%()#*+,%-1( (-A 1(0$%'4(6%+<$/(5'%5-A0+6%0$%',41(.7=10$/ (52+(-0'/201+(2+,84(1%-C R "

3 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) "#$%&'$()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(* +&,,&-.&$$-/-0()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))( /-0()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(6 7%44-(28(9:,4#(/(4$$(#$;%%4(#&,,&-<&-0())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(=( GE'5D/8(1(6-'488+'0%' ->?-5&%0%?-##-/$$(7%44-(28(9:,4#())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(BC D4,:-#$%&$/:-#&-3?00-/-0&%(.;%(7%44-(2$(9:,4#(E%:$:$FE()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(B= "#$%&##'()&*)$&+',*&&%'-.'/01&#'2&%34$#56())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(1A S

4 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Sammanfattning 1&E0%3+'6+2$"1L+'6MAG1(.4(5C &'%%()#*+,%-$4'6%(+,<E'0-1(+,'4,%(<E')((+9401+(-8.400<+',%(&)#*C %(014.1F(6.4(5AK9%'16%+2$G1(.4(5CF(6.4(5$4'1546%00<E'M.5'40%.(U0,%(<'M( ">P>8M6M'%(/88'/-0(1(6CHM)WX&$4'-1(4'E00%'1F(6.4(5U'<E'$+88(1(6%( T

5 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) V4'0(%'- c%61(-+,u'%(1(0%'(401+(%..$m'594'/.%9%'4(0e'a5%004-4,4'3%0%$4'913%5e,0-+, *U'(U b

6 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 8G?-#$( o o o 4-4%0/-(.;%(&->?-5&%-&)( D4,:-#$%&$/:-( o 84H-/H( o o O&%H-&5( o /-:,(7;$4":%0#%40/:-4-)(74-:,(D/-(L3(./--#(54$(4-(E:$4-$/&3(&$$(-K(H3/4-$4%(/( <43&(+>4%/04)( +&,&%"4$4-(( o 74-:,(E%:G4H$4$(<&%(7%44-(28(9:,4#(H:-#:%$/4$(.K$$(,;G3/0<4$4-(&$$(G:""&(-?%&( E%:G4H$4$)(( o g

7 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Inledning ">>I$45%)WX&-+,700%'-04(-94'160<E'&'%%()#*+,%-%(075.16,M.31.5+,945-+, &++6.%AF`YAW41(&40%A#%(5'1.A^aF(%'67A&FAK+(7F'12--+(A+2$,M(64<.%'+<<121% (10U9.1(6%(+,4(9U(54'(4-6/(-0C^0E9%'5%0045'19%'3.C4CF^%(' $%,4/0+,401+(-3+.46%0c%61(AW41(640%+2$%00<.%' $%''4'C&)#*$4'1(0%34'4 J

8 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 34-%'4-5%.-8M%Q8%'01-%(-/0.M04(5%(+2$5%.-8M4(9U(54'(4-/88.%9%.-%'Cd191..U9%( +2$1(0%,1(-010%Q0%((%54(-+,8.42%'4'&'%%()#*+,%-1%00-0E''%-4,,4($4(6,%("#$%&$%'('))(*+,%'('&('**$-$*(.%(/*012$*)1$33'(45(1*)$(0+%(#6%12'#7(( <E.D4,%58M5%((4'%-4C Green IT Homes i ett större sammanhang E-(1(6%(CH%0<1((-+<04-01(64(40/'.164'%.401+(%' '%8M%<0%'-+, '%.401+(01..%(%'61.%9%'4(0E'%([ Energistyrningstjänster för extern partner 3%(U,(%'5% (-+2$5%01((%3U'15%004< %4(-./0(4%(%'614(9U(54'(4 i

9 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Fjärrvärmestyrning 1(51915/%..4<DU''9U',%9UQ.4'%(CH%0$4'/88-0M00%( <E'5%.4'<E'%(%' %(C Mobil styrning/prognos/övervakning för närmare kundrelation I

10 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) </(6%'403'4+2$,1(5'%3'4A ,,44(5449-0U(516<E'3U00'1(6-+,6%(+,-7'40 -9M'05% '4400<M/0 4(9U(534'45404<'M(3766(45%'(4- %.2%(0'4.%'+2$<DU''9U',%2%(0'4.%' +2$91-%'<'4,%,+04001(+,%( 1( (%'1-4,34(5,%5 Hur plattformen planerar att arbeta vidare med resultatet av FoU projektet 8%9$/)(09.%%#:*( #1..-4,,4(-,%5)(0%'42019% ;**$%#)'2$*(<=)$"%,( @E8,4((4<E'3/(5%0+2$&E0%3+'6- P>

11 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 24<]%'-4,0">>0DU(-0%<E'%046+2$1(0'%--%+'64(1-401+(%'CH%-%'&'%%()#*+,%--+, >.#)#&$%1,$e^(5%'">PP$4'&'%%()#*+,%-%043.%'40IJ c%54((/<1((-5%0%00-0+'01(0'%--% <'M(9%,f400<M045%.49'%-/.040%( <'M(5%--4CdU-0'4&E04.4(5-'%61+(%(-,1.DE(U,( E5D4 +2$400-4,4'3%0%,%5%(%' CDEe&'%%()#*+,%-$4'<E'% a4.1<+'(1%(A^K_CH%0<1((-%00-0+'01(0'%--%<E' -,M$/-<4-016$%0%'C PP

12 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 3M5% (45%',%59U',%-7-0%,-+,$U,04'9U',%<'M(9U',%8/,8-M9U.-+, <'M(<DU''9U',%4(-./0(1(6C Vad pengarna har använts till @4( '+3.%,C EL(J(;*#)'33')1*(1(IM(0'#)1,5$)$%KH%--4P><4-016$%0%'/06E'6'/(5%(01.. 9%'1<1%'1(64'(4CG4-016$%0%'(4$4'94.0-/01-4,4'3%0%,%551-0'13/0E'%'(4C 0DU(-0%'(4C ES(J(E*&.*2'%&$%101$%1*,('&()9.*#)$%(1('6631/')1*$*KV %,%0$4'%( /88-U00(1(60DU(-0%'-+, '%4(9U(54'6'/88%'C*/'$4'5%--4</(6%'40+2$ '+3/-0$%01-7-0%,%0C P"

13 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) EV(J(C)&$4/31*,('&(#$%&$%63'))0%O()133('))(,$(5$35$)#6$%#6$/)1&W&E0%3+'6%(%'61U' %(%'614(9U(54'(4-X4'3+(<++08'1(0C ( PS

14 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Använbarhetsutvärdering Green IT Homes Sammanfattning K7<0%0,%5'488+'0%(U'400'%5+91-4'%-/.0405%.-<'M(%(%Q8%'0/09U'5%'1(6495%(,+31.48'+0+078%(B&'%%()#*+,%-BZ&)#*[+2$5%.-<'M(1(0%'9D/%',%50%-04(9U(54'% 6D+'5%-6%(+,1(0%'9D/%',%5T0%-04(9U(54'%CK7<0%094'400<M%(31.549$/'5% /88.%95%4(9U(5(1(6%(49&)#*;8'+0+078%(CKM9U.%Q8%'0/09U'5%'1(6%(-+,1(0%'9D/; 4(9U(54'%3%'E'-496'U(--(100%0-/0<+',(1(6C)(3.4(5(1(6498'+<%--1+(%.. Inledning '%-8+(-+2$%(%' %(-,ED.16$%0%'01..(740DU(-0%'+2$5%.-/09U'5%'4-7-0%,%0- '+3/-0$%0+2$/886'45%'1(6-,ED.16$%0%'BCH%((4'488+'01(6M'15%(<E'-045%.%(49 PT

15 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 8'+0+078;6'U(--(100%0<E'&'%%()#*+,%-Z&)#*[-4,0%(-4,,4(-0U..(1(649 E%:G4H$4$(7%44-(28(9:,4#(*S(T7%44-(28(9:,4#(R(U:2(&-#;H&-(.%K-(2OV7(,45( V)\)(:'<(\/,J(D)X)([*CAA])((,4$&M&-&3F$/'&3(%4>/4Y(:.(L,E/%/'&3(O:"/34(^#&"/3/$F( Effektmål 1 Via mobil klient kunna ta del av det egna hushållets momentana energiförbrukning Effektmål 2 Via mobil klient kunna styra hemmet avseende inomhusklimat samt enskild apparat Effektmål 3 Pb

16 Expert-utvärdering av användbarhet FQ8%'0;/09U'5%'1(6%(498'+0+078%(-4(9U(534'$%06%(+,<E'-8M5%(1V$+(%;488<E' Metodik Användbarhetsprinciper och mål för applikationens användning 02;3CYM6'46%(%'%..48'1(218%'<E'%004(9U(534'0,+31.06'U(--(100U'Z-%0%QX+/-4'1- %04.[e >/5&%4)( 8/33.%45##$?3343#4)(->?-5&%4-(H?--4%(#/0(-;G5(,45(&->?-5-/-04-(&>($/33?,E-/-04-)(( :'<(>&5(<:-I<&-(#G?3>(H&-(0;%&(.;%(&$$(K$0?%5&(.434$)(->?-5&%4-(";%(:'H#K(.K( W?%"&%<4$)(8/33?,E-/-04-(#H&(>&%&(4-H43(&$$(3?%&(#/0)(L-H43<4$(?%(4-(345#$G?%-&(.;%( "4<;>&(3?%&(:,)(D4$(#H&(:'H#K(>&%&(4-H43$(&$$(,/--&#(:3/H&(/H:-4%#("4$F543#4(:'<(/(

17 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) `F$$&)(D4$$&(?%(4-(&#E4H$(#:,("4#$?,#(&>(#F#$4,4$#I&EE3/H&$/:-4-#IE%:0%&,,4$#( Målgrupper för prototypen 1. Den ekonomiske villaägaren 2. Den miljömedvetna lägenhetsinnehavaren 3. Den Pryltokiga WM.+2$5%-16(M06U'5%'M0%'6%-1<16/'PZ$U,045<'M(8-9-%&7-"):)02;3[C)5%((4 /09U'5%'1(6$4'91/06M00<'M(,M.6'/88P+2$"C PJ

18 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Mål för användning uttryckta i projekt-ansökan o o Pi

19 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) o o o +3%'+%(5%4994',4(3%<1((%'-16 o #1..$4(54$M..48'+6'4,,%5%(%'61'%.40%'45%-07'(1(6-,ED.16$%0%' o -4,,4(<E'0C%QC0%,8%'40/'A9%( (+2$0%,8%'40/'0+.%'4(-%' Antaganden om användargrupp 9&1&)2;B&19=16&%-C ^$"/35-/-0#-/>K( b%h4( L%.&%-&(#,&%$ME<:-4#M&->?-5&%4e( Antaganden om miljö för användning a:#$&54-(r(3?04-<4$(4334%(>/33&( QK(5/#$&-#(.%K-($(4d(&%"4$#E3&$#4-( ->?-5-/-0(.;%(/-5/>/54%(#K>?3(#:,(/(#&,&%"4$4e( PI

20 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Appen Green IT Homes 1(0%/09U'5%'40-C "#$"%&' o h&$$( o \%( o Vi*( O;G3/0<4$($/33(&->?-5&%<G?3EI.;%H3&%/-0&%(./--#(04-:,(T/T( O4-F%&5(3?-0#$(-45(EK(#$&%$>F-S( o +$&%$(R(D4-(;>4%#$&( o 9/#$:%/H(R(->?-5&%4-(.;%.3F$$&#($/33(#4E&%&$(>F( o o ()*"+$),' +4-&#$4($/,,4-( +4-&#$4(5F0-4$( +4-&#$4(>4'H&-( +4-&#$4(B(,K-&54%-&( +4-&#$4(_(,K-&54%-&( +4-&#$4(K%4$( -..#$#"/$' %'C ">

21 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Vad utvärderas? 8'%21-%'45%-18-9-%&7-"):)02;3+2$3'704(%55%--415%.<'M6+'49-%%(5%488%(&)#*C Frågor i relation till effektmål A) *) [L..4H$,K3(*&]( B) [L..4H$,K3(*"]( 1) <4,,4$e([L..4H$,K3(B&]( g) G'M6+'(4$4'1/09U'5%'1(6%(3%-94'40-6%(+,400-0U..4700%'.164'%<'M6+'01..94'D% c%-/.040%(8'%-%(0%'4-6%(+,3%5e,(1(64994'd%5%.<'m64c Resultat expertutvärdering IH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'9>'G&4'>)'G&9'&3%>'5"#5K44&9#'101&%9>%>' &%&*3$8<*B*"=%$%3L'2M88&=91K4'I6' &) O;G3/00;%#(&>(5#""6*)77$#1 8 (/()17+$9#")+1*$:"#1(#:,(3/004%(EK( ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$( a45;,-/-0s(+/..%:%-&(?%(3?$$&(&$$(3?#&(:'<(?%(3?$$/330?-03/0&(ek( A (7%?-##-/$$4$#(H:,E:-4-$4%(&-04#(/(.4$#$/3( "P

22 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) -K0%&(>?%54-(&$$(G?,.;%&(,45)(Vi*M#/..%&-(?%(#>K%"40%/E3/0J(4.$4%#:,( E:$4-$/433&(&->?-5&%4(-:%,&3$(/-$4(<&%(-K0:-(>&%5&0#M%43&$/:-($/33( ') D43&%-&(/(0%?-##-/$$4$(#$;5G4%(,K34$(/(>/##(,K-)(L-(%4H:,,4-5&$/:-(?%( K$4%H:EE3/-04-("3/%($F53/0&%4(#K(&$$(&->?-5&%4-(H&-("45;,&(>&%.;%( O4-(54$(?%(/-$4(,;G3/0$(&$$(&>0;%&(.%K-(>?%54$(4334%(&--&-(K$4%H:EE3/-0( -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'#9E*>'5&11&9'>)#&&%G&'$%015"#=4$1>9L' 2M88&=91K4'?>6' &) H:,.:%$3?04(:'<'T+45&-T)( \:,.:%$3?04#>?3G&%4-(<&%(4-(*,#3#'7$A1'8'")33'B)(W?04(H&-(>?3G&#(04-:,( $2,1/*1:$$#)( l>4%#$(ek("/354-(./--#(4-(3/#$(,45(>&34-(tc&41tj(tda1#;t(:'<(te$t)( ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( &$$(>?3G&(:3/H&(3?04-(04-:,(&$$(>?3G&(F(4334%(6)(`?%(&->?-5&%4-(?-5%&%( ""

23 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) ') :'<(E4%(K%("3/%(54$(4-(#H/33-&5(EK(-?#$&-(gCCC(H%)( B) -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'#9E*>'5&11&9'>)#&&%G&'&%#=$4G'>NN>*>9L' /-$4(>&%(/,E34,4-$4%&5(/(&EE4-)( &) 2H:-4-(T-..#$#"/$T(#:,(/-0K%(/(54-(-45%4(,4-F3/#$4-)(`?%(,&-(H3/'H&%(EK( ") D4$(?%(4-H43$(&$$(.;%#$K(,K34$(,45(H:,E:-4-$4-(T-..#$#"/$T(:'<(-F$$&-(&>( B")( OH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'8K*'>%)7%G>*&%'&%'<=>G'1&G)&9&%5&9'01'&%&*3$8<*B*"=%$%3&%'$' 5&11&9L2M88&=91K4'P>6' &) ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( "S

24 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) o o o &d43-(<&%(-k0:-(4$/h4$$)(f>4-(:,(&->?-5&%4-($%:3/04-(h&-( E4%#:-4%(<&%(4-(>&-&(&>(&$$(FM&d43-(E3&'4%&#($/33(>?-#$4%(:'<( /-$4($/33(<;04%)(O45&-(FM&d43-(>/#&%(Hh<(EK(&33&(,4-F>&3(?-5%&#( dm&d43-#($fe(&>(>?%54-(04-:,(#h/.$-/-04-)(8/,m>f-(>/#&%( o :'<(,4%(04-:,(;H-/-04-(&>(#H&3&-(/(,4-F>&34-(:'<(54-("3/%(,4%(:'<(,4%(#>K%3?#$(:'<(#>K%$:3H&5)( ') D?%.;%("45;,#(-F$$:M.&H$:%-(#:,(<;0)(2(H:,"/-&$/:-(,45(54-(.445"&'H(#:,( "4H:#$-&5(&>($F53/0<4$4-)( QH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'4&G&*'>%)7%G>*&%#'<=>G&'1&G)&9&%5&9'9$44'1$%#=>G' &%&*3$8<*B*"=%$%3'$'5&11&9L'2M88&=91K4'PB6' &) +&,,&(543&%(#:,(.;%(L..4H$,K3(B&)(( ") "T

25 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) ( P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( ') Slutsatser Expertutvärdering '%21-0A0%Q10%',%'499455%01((%3U'400$&)6-")&95%0%6(4$/-$M..%0-,+,%(04(4 Intervjuer med testanvändare Metodik )(0%'9D/%',%50%-04(9U(54'%6D+'5%-8M/885'4649)WX&<E'400<M%(31.549$/'5% "b

26 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 0%-04(9U(54'%+2$1(0%'9D/%'6%(+,<E'5%-/(5%'"5464'1(+9%,3%'">PPC K4,,4(-0U..(1(649'%-/.040%091-4-(%54(C 017+$9#1"/$1#' 34'(8MPi'%-8"PM'[C -2%(4'3%04'%Z-+(01..1(<+',4(0('"[C R/,$&"/$)14' ZW[CW$4'3%'U0040+,488%(<E'-1(46'4((4'-+,$4' (0'%--%'45%494005%.04C (40/'%(C (:*/1' @+(0'+..%'Cd1--4M06U'5%'Z0C%QC1-+.%'1(649<E(-0%'[6D+'5%-$E-0%(">P>CYM6+03U00'% $4'5% C */-%($4'6+.99U',%+2$9U',-/88,%5<DU''9U',%C )(0%'9D/6/15%(<1(( PC S$+T/;:$' 1(0%'9D/%'6%(+,<E'5%-"T;"b(+9%,3%'">PPC Y%54(8'%-%(0%'4--4,,4(-0U..(1(64'<'M(1(0%'9D/%'(4C#%,4($4'15%(01<%'40-+2$ -4,,4(-0U (0%'9D/4'%(C "g

27 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) "#$%&#$''&()*%)+,-.& HA'7I$*"A/3*/'+TK',+1"$+33'I%/$'/37I$J$:,1)14/1' (78'+5/2%'45%$/-CH%03+'5%.1664.U6'%1(78'+5/2%'45%$/-CBYM6+0U'1(0%3'4BVM D.*/'(/#)*'2$%*'\(O1*#/'(0=%"%Q/*1*,$*W( "'"/,1),)1"$/**/' /0+%1.#.$.2-+& )VPd1..%-%6'4<%(CK1<<'+'-U6%',161(6%0A/04(945U',%5%.04.%0+2$-%54(-%$/' "J

28 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 3)4$2.&"56&78.,#$".& 5M,%5<DU''9U',%(rp460'+55%4005%094'0+04.%.%(A,%(5%091-45%-165M @+,<+'043%.0400$494',0BC A) *) 2-.:%,&-$4%-&#(.;%>?-$-/-0&%(( B) 8'%21-%'45%--+,e "i

29 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 7289(>4%H$F0(.;%(&$$(.K(H:-$%:33(;>4%(>&5(43%?H-/-04-(>/#&%(#:,(H:#$-&54%( -7(0%-0' %U((/1(0%94'1,8.%,%(0%'45%C Slutord "I

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

?????????????????! 28

?????????????????! 28 !"#! $ %%& '$ () # $('$(' *+(,- (.,, /&0 (&'12+ (&'43 522 -&6722('& 28&'2( *21 %-('))9 : ;&,6267222(',-667222(',,20))9# 0))9#,62('70'))999 ;(,- 32 0 ; & &'2 =2 &6?????????????????????????!

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Planering av personalresurser

Planering av personalresurser EXAMENSARBETE 2006:038 CIV Planering av personalresurser En fallstudie på Elektroskandia THERESE NYKVIST ANNA ÖBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik. 21 december 2006 kl. 914

Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik. 21 december 2006 kl. 914 STOCKHOLMS UNIVERSITET MS 3290 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avd. Matematisk statistik 21 december 2006 Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik 21 december 2006 kl. 914 Uppgift 1 Priset

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge

Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Panasonic Nordic VE9/12 Heatcharge Världens första luftvärmepump som har tilldelats energiklass A+++ Den högsta ErP-rankingen. Marknadens största besparing gör du med nya VE-serien från Panasonic med modeller

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar Anna Holmquist Interaktionsdesigner Uppgift PTS (kommunikationsmyndigheten) Design för alla Surfplattor istället för andra hjälpmedel? Personer med

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Nivå. Nivågivare Nivåvakter

Nivå. Nivågivare Nivåvakter Nivågivare Nivåvakter Nivågivare PS1 Robust dränkbar nivågivare med givarkropp i rostfritt stål. Givaren sänks ner i mediet och mäter trycket i förhållande till djupet. Fungerar ner till 250 m djup (vatten)

Läs mer

Installationsprodukter. Normprodukter

Installationsprodukter. Normprodukter Installationsprodukter Normprodukter Hem & fastighetsinstallation EIB / KNX Innehållsförteckning Normprodukter System pro M Dvärgbrytare Jordfelsbrytare Normapparater Normkapslingar/Normskåp Smissline

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Heléns Produktkatalog SVERIGE

Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns - din affärspartner Det finns många rörgrossister. Men det finns bara ett Heléns och vi är ingen rörgrossist. Kalla oss gärna för rörspecialist om du vill. Våra kunder

Läs mer

Takfläktar. Vallox. Teknisk instruktion

Takfläktar. Vallox. Teknisk instruktion Modeller 15P-2-1 AC 2P-2-1 AC 15P-EC 2P-EC 25P-EC 31P-EC 4P-EC 5P-EC 56P-EC Vallox 1.9.65b SWE 29.4.214 Teknisk instruktion Vallox takfläktar är avsedda för frånluftssystem och monteras på taket på en

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

Winkhaus easypilot Nordic. easypilot Nordic. Beslag för sidohängda fönster. för fönster. Kopplingsstycke AR1 - fönsterbroms

Winkhaus easypilot Nordic. easypilot Nordic. Beslag för sidohängda fönster. för fönster. Kopplingsstycke AR1 - fönsterbroms Winkhaus easypilot Nordic easypilot Nordic Beslag för sidohängda fönster. för fönster Kopplingsstycke AR1 - fönsterbroms Winkhaus easypilot Nordic Innehållsöversikt Spanjoletter Sidorna -5 Spanjoletter

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.e BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaererien

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

www.gfgnordic.se I www.gassniffer.se I www.atexlampa.se

www.gfgnordic.se I www.gassniffer.se I www.atexlampa.se GfG Nordic AB I Nolgårdsvägen 15 I SE663 41 Hammarö I Tel: +46(0)54 51 99 00 I Fax: +46(0)54521 521 I info@gfgnordic.se www.gfgnordic.se I www.gassniffer.se I www.atexlampa.se GfG Nordic AB Vi är ett företag

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Hur initiera och driva projekt inom NLL?

Hur initiera och driva projekt inom NLL? Hur initiera och driva projekt inom NLL? Kenneth Sjaunja EU-samordnare Regionala enheten kommunikationsteknologi i syfte att främja vård och omsorg. [Bild 24] Projektidé Modell för projektstyrning Projektgrupp

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

2 rum och kök, 50 m 2

2 rum och kök, 50 m 2 rum och kök, 0 m VÅI ÄEHET -00 HISS PR Ö RD/ BD/ TVÄ VRDSRUM MTPTS BO* 9,0 m² ÖRRIR: yl arderob rys inneskåp yl/frys Spis + läkt RD/ örråd/lädkammare RH Rumshöjd är ca, m där inget annat anges. BH Bröstningshöjd

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

BARIUM LIVE - VASAKRONAN

BARIUM LIVE - VASAKRONAN VÄLKOMMEN TILL: BARIUM LIVE - VASAKRONAN - integrationer med verksamhetsprocesser i molnet Sören Sandell Vasakronan Per Luks Barium 23 januari 2014 AGENDA Barium Var och hur används Barium Live! Vasakronan

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

! " # $ $% /)0 / ! "# $%&$ ' # ( " (# '

!  # $ $% /)0 / ! # $%&$ ' # (  (# ' ! " # $ $% &# + # - #!#! "# $%&$ '"& #" ' # ( " (# ' '()* ',( + (& $.) /)0 / 12344244 ') * "++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, *- ) '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,* ')++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.,*/

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris Audi unite A4 Avant Totalpris 323 600 SEK Produktnr. Beskrivning Pris A4 Avant Motor 8K50QC\0 2.0 TDI clean diesel 6-växlad Power: 110(150) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 4,6 l CO2-utsläpp:

Läs mer

Prestanda, skalbarhet och tillgänglighet Torbjörn Stavenek

Prestanda, skalbarhet och tillgänglighet Torbjörn Stavenek Prestanda, skalbarhet och tillgänglighet Torbjörn Stavenek Agenda Teori Funktionell nedbrytning Tillgänglighet Exempel från bwin Om bwin Games Sammanfattning Frågor Teori: CAP CAP Consistency, Availability,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

9($)0,)%"$()#':)6$$)+77"6)(".,6")'2/)$+::6)($$);65.6,)

9($)0,)%$()#':)6$$)+776)(.,6)'2/)$+::6)($$);65.6,) !"#$%$&$%'"(")*+,)*'-./0-#'1)'2/)34,53($("#.67) 84,53($("#.67 9($)0,)%"$()#':)6$$)+77"6)(".,6")'2/)$+::6)($$);65.6,)

Läs mer

Workshop Park and Bike

Workshop Park and Bike Workshop Park and Bike Green Citizens Umeå Materialet beskriver beslut som fattats vid workshop den 4 mars 2010. Medverkande vid mötet var Carina Aschgan Be Green, Jennie Brantholm, informatör Be Green,

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Erfarenhet från PMO etablering vid Pharmadule Emtunga (produkt Utveckling) 2003-01-01 >>>> 2003-09-23

Erfarenhet från PMO etablering vid Pharmadule Emtunga (produkt Utveckling) 2003-01-01 >>>> 2003-09-23 Erfarenhet från PMO etablering vid Pharmadule Emtunga (produkt Utveckling) 23-1-1 >>>> 23-9-23 Pharmadule Emtunga, Produkt Utveckling, Plant Engineering Stockholm, 23-9-23, Björn Fagerström Introduktion

Läs mer

ProMark. Märkning på plats MÄRKMASKIN MK9-USB. Fakta. Allmänt. Kompakt och bärbar märkmaskin för kabel, ledning och komponentmärkning.

ProMark. Märkning på plats MÄRKMASKIN MK9-USB. Fakta. Allmänt. Kompakt och bärbar märkmaskin för kabel, ledning och komponentmärkning. Märkning på plats ProMark MÄRKMASKIN MK9-USB Kompakt och bärbar märkmaskin för kabel, ledning och komponentmärkning. Matar, skriver och klipper märkhylsor, profil och märktejp från Partex. USB-anslutning

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor

Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Attitydundersökning om elavläsning: Timmätning får svensken att ändra sina elvanor Från energikonsument till energimedborgare September 2011 Maingate BOX 244 371 24 KARLSKRONA Tel: 0455-36 37 00 www.maingate.se

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Vistaberg, Huddinge. mur Entréhall BV Hus 38, 40 och 42 BÄNK GATUENTRÉ. trappa till källare hus 40 VR SOVRUM 3 SOVRUM 1 HISS.

Vistaberg, Huddinge. mur Entréhall BV Hus 38, 40 och 42 BÄNK GATUENTRÉ. trappa till källare hus 40 VR SOVRUM 3 SOVRUM 1 HISS. BÄ ATUETRÉ mur Entréhall BV us, och BÄ trappa till källare hus VR ISS VARDASRUM 1 BARVAAR/ RULLOLAR PB VARDASRUM 17 m 2 VAS BÄ ÅRDSETRÉ PB! POBOXAR! VR! TIDISÄLL ÖR MOROTIDI VÅISREIER ORIETERISIUR 0 1

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer