Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!!"

Transkript

1 #$%&'()*+,-./(/.0(1$2344%2'(5'%$&)(6/%%+)77/8981$93%.$*+4896,2/,,)75($$9:;<)7$, ($1/96$9)72'(1)*B7/9+/9938,%044$%2)+3,$(/>-/%%391$(,'+//9.091/(9/,>(/+%8,+/($/+%8)9 Rapportering och Information 90(/($4/%8)97$1($4$./9%/($1/+%8)9$()*B2'(,$1$,,/7$1($1/+%8)9$44/%$I%$(/.,-B'6+./48%J Slutrapportering 1$%%/,0%%+/97/92)(734$(//(%8+4/(,,)7+/9%=09/,)7892)(7/%8)9)*B3>>4?,9896% $(D Projekttitel: Green It Homes Bilder Ett forsknings- och utvecklingsprojekt delfinansierat av Göteborg Forskningsstiftelse "

2 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Abstract #$%&'%%()#*+,%--+./01+(2+,31(%-$+,%4/0+,401+(4(5%(%'672+(-/,801+( 91-/4.1:401+(1(0++(%/-%';<'1%( %,0$4024(3%422%--%5%9%'7=$%'%)041,-40.+=%'1(60$%$+/-%$+.5%(%'672+(-/,801+(37/80+">?37.%001(60$%/-%' 01,%BC 4(50+%94./40%4.4'6%'-24.%0%-0+<0$%-7-0%,CH/'1(60$%8'+D%205/'401+(I 1( (-+<0$%&'%%()#*+,%--7-0%,$4-3%%(1(-04..%5A0%-0%5A/8;540%54(5 %94./40%5CJ1(&+0$%(3/'6K=%5%(4(5"1(L+'6MAG1(.4(5C #$%%94./401+(+<0$%8'+D%20A2.%4'.71(51240%-0$400$%&'%%()#*+,%-2+(2%801- #$%/-%'-$49%4..43%00%'/(5%'-04(51(6<+'0$%%(%'67/-46%O$%401(64-=%..4- %.%20'124.8+=%%'4(5$49%5%2'%4-%50$%1'%(%'672+(-/,801+(37/-1(6&'%%()# *+,%-C#$%'%5/201+(1(8'%2%(046%=1..3%24.2/.40%55/'1(6-8'1(6">P"A=$%(,+'% %C )(0$%/8;2+,1(68%'1+5A&'%%()#*+,%-=1../8;540%10<%40/'%-4(5</(201+(- 422+'51(60+0$%%(5;/-%'4(5%Q8%'0%94./401+(C*+=%9%'A0$%,41(<+2/-A=1..3%0+ 5% '6%-24.%5%,+(-0'401+(4(51,8.%,%(401+(+<&'%%()#*+,%-1( (-A 1(0$%'4(6%+<$/(5'%5-A0+6%0$%',41(.7=10$/ (52+(-0'/201+(2+,84(1%-C R "

3 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) "#$%&'$()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(* +&,,&-.&$$-/-0()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))( /-0()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(6 7%44-(28(9:,4#(/(4$$(#$;%%4(#&,,&-<&-0())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(=( GE'5D/8(1(6-'488+'0%' ->?-5&%0%?-##-/$$(7%44-(28(9:,4#())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(BC D4,:-#$%&$/:-#&-3?00-/-0&%(.;%(7%44-(2$(9:,4#(E%:$:$FE()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(B= "#$%&##'()&*)$&+',*&&%'-.'/01&#'2&%34$#56())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(1A S

4 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Sammanfattning 1&E0%3+'6+2$"1L+'6MAG1(.4(5C &'%%()#*+,%-$4'6%(+,<E'0-1(+,'4,%(<E')((+9401+(-8.400<+',%(&)#*C %(014.1F(6.4(5AK9%'16%+2$G1(.4(5CF(6.4(5$4'1546%00<E'M.5'40%.(U0,%(<'M( ">P>8M6M'%(/88'/-0(1(6CHM)WX&$4'-1(4'E00%'1F(6.4(5U'<E'$+88(1(6%( T

5 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) V4'0(%'- c%61(-+,u'%(1(0%'(401+(%..$m'594'/.%9%'4(0e'a5%004-4,4'3%0%$4'913%5e,0-+, *U'(U b

6 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 8G?-#$( o o o 4-4%0/-(.;%(&->?-5&%-&)( D4,:-#$%&$/:-( o 84H-/H( o o O&%H-&5( o /-:,(7;$4":%0#%40/:-4-)(74-:,(D/-(L3(./--#(54$(4-(E:$4-$/&3(&$$(-K(H3/4-$4%(/( <43&(+>4%/04)( +&,&%"4$4-(( o 74-:,(E%:G4H$4$(<&%(7%44-(28(9:,4#(H:-#:%$/4$(.K$$(,;G3/0<4$4-(&$$(G:""&(-?%&( E%:G4H$4$)(( o g

7 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Inledning ">>I$45%)WX&-+,700%'-04(-94'160<E'&'%%()#*+,%-%(075.16,M.31.5+,945-+, &++6.%AF`YAW41(&40%A#%(5'1.A^aF(%'67A&FAK+(7F'12--+(A+2$,M(64<.%'+<<121% (10U9.1(6%(+,4(9U(54'(4-6/(-0C^0E9%'5%0045'19%'3.C4CF^%(' $%,4/0+,401+(-3+.46%0c%61(AW41(640%+2$%00<.%' $%''4'C&)#*$4'1(0%34'4 J

8 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 34-%'4-5%.-8M%Q8%'01-%(-/0.M04(5%(+2$5%.-8M4(9U(54'(4-/88.%9%.-%'Cd191..U9%( +2$1(0%,1(-010%Q0%((%54(-+,8.42%'4'&'%%()#*+,%-1%00-0E''%-4,,4($4(6,%("#$%&$%'('))(*+,%'('&('**$-$*(.%(/*012$*)1$33'(45(1*)$(0+%(#6%12'#7(( <E.D4,%58M5%((4'%-4C Green IT Homes i ett större sammanhang E-(1(6%(CH%0<1((-+<04-01(64(40/'.164'%.401+(%' '%8M%<0%'-+, '%.401+(01..%(%'61.%9%'4(0E'%([ Energistyrningstjänster för extern partner 3%(U,(%'5% (-+2$5%01((%3U'15%004< %4(-./0(4%(%'614(9U(54'(4 i

9 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Fjärrvärmestyrning 1(51915/%..4<DU''9U',%9UQ.4'%(CH%0$4'/88-0M00%( <E'5%.4'<E'%(%' %(C Mobil styrning/prognos/övervakning för närmare kundrelation I

10 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) </(6%'403'4+2$,1(5'%3'4A ,,44(5449-0U(516<E'3U00'1(6-+,6%(+,-7'40 -9M'05% '4400<M/0 4(9U(534'45404<'M(3766(45%'(4- %.2%(0'4.%'+2$<DU''9U',%2%(0'4.%' +2$91-%'<'4,%,+04001(+,%( 1( (%'1-4,34(5,%5 Hur plattformen planerar att arbeta vidare med resultatet av FoU projektet 8%9$/)(09.%%#:*( #1..-4,,4(-,%5)(0%'42019% ;**$%#)'2$*(<=)$"%,( @E8,4((4<E'3/(5%0+2$&E0%3+'6- P>

11 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 24<]%'-4,0">>0DU(-0%<E'%046+2$1(0'%--%+'64(1-401+(%'CH%-%'&'%%()#*+,%--+, >.#)#&$%1,$e^(5%'">PP$4'&'%%()#*+,%-%043.%'40IJ c%54((/<1((-5%0%00-0+'01(0'%--% <'M(9%,f400<M045%.49'%-/.040%( <'M(5%--4CdU-0'4&E04.4(5-'%61+(%(-,1.DE(U,( E5D4 +2$400-4,4'3%0%,%5%(%' CDEe&'%%()#*+,%-$4'<E'% a4.1<+'(1%(A^K_CH%0<1((-%00-0+'01(0'%--%<E' -,M$/-<4-016$%0%'C PP

12 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 3M5% (45%',%59U',%-7-0%,-+,$U,04'9U',%<'M(9U',%8/,8-M9U.-+, <'M(<DU''9U',%4(-./0(1(6C Vad pengarna har använts till @4( '+3.%,C EL(J(;*#)'33')1*(1(IM(0'#)1,5$)$%KH%--4P><4-016$%0%'/06E'6'/(5%(01.. 9%'1<1%'1(64'(4CG4-016$%0%'(4$4'94.0-/01-4,4'3%0%,%551-0'13/0E'%'(4C 0DU(-0%'(4C ES(J(E*&.*2'%&$%101$%1*,('&()9.*#)$%(1('6631/')1*$*KV %,%0$4'%( /88-U00(1(60DU(-0%'-+, '%4(9U(54'6'/88%'C*/'$4'5%--4</(6%'40+2$ '+3/-0$%01-7-0%,%0C P"

13 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) EV(J(C)&$4/31*,('&(#$%&$%63'))0%O()133('))(,$(5$35$)#6$%#6$/)1&W&E0%3+'6%(%'61U' %(%'614(9U(54'(4-X4'3+(<++08'1(0C ( PS

14 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Använbarhetsutvärdering Green IT Homes Sammanfattning K7<0%0,%5'488+'0%(U'400'%5+91-4'%-/.0405%.-<'M(%(%Q8%'0/09U'5%'1(6495%(,+31.48'+0+078%(B&'%%()#*+,%-BZ&)#*[+2$5%.-<'M(1(0%'9D/%',%50%-04(9U(54'% 6D+'5%-6%(+,1(0%'9D/%',%5T0%-04(9U(54'%CK7<0%094'400<M%(31.549$/'5% /88.%95%4(9U(5(1(6%(49&)#*;8'+0+078%(CKM9U.%Q8%'0/09U'5%'1(6%(-+,1(0%'9D/; 4(9U(54'%3%'E'-496'U(--(100%0-/0<+',(1(6C)(3.4(5(1(6498'+<%--1+(%.. Inledning '%-8+(-+2$%(%' %(-,ED.16$%0%'01..(740DU(-0%'+2$5%.-/09U'5%'4-7-0%,%0- '+3/-0$%0+2$/886'45%'1(6-,ED.16$%0%'BCH%((4'488+'01(6M'15%(<E'-045%.%(49 PT

15 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 8'+0+078;6'U(--(100%0<E'&'%%()#*+,%-Z&)#*[-4,0%(-4,,4(-0U..(1(649 E%:G4H$4$(7%44-(28(9:,4#(*S(T7%44-(28(9:,4#(R(U:2(&-#;H&-(.%K-(2OV7(,45( V)\)(:'<(\/,J(D)X)([*CAA])((,4$&M&-&3F$/'&3(%4>/4Y(:.(L,E/%/'&3(O:"/34(^#&"/3/$F( Effektmål 1 Via mobil klient kunna ta del av det egna hushållets momentana energiförbrukning Effektmål 2 Via mobil klient kunna styra hemmet avseende inomhusklimat samt enskild apparat Effektmål 3 Pb

16 Expert-utvärdering av användbarhet FQ8%'0;/09U'5%'1(6%(498'+0+078%(-4(9U(534'$%06%(+,<E'-8M5%(1V$+(%;488<E' Metodik Användbarhetsprinciper och mål för applikationens användning 02;3CYM6'46%(%'%..48'1(218%'<E'%004(9U(534'0,+31.06'U(--(100U'Z-%0%QX+/-4'1- %04.[e >/5&%4)( 8/33.%45##$?3343#4)(->?-5&%4-(H?--4%(#/0(-;G5(,45(&->?-5-/-04-(&>($/33?,E-/-04-)(( :'<(>&5(<:-I<&-(#G?3>(H&-(0;%&(.;%(&$$(K$0?%5&(.434$)(->?-5&%4-(";%(:'H#K(.K( W?%"&%<4$)(8/33?,E-/-04-(#H&(>&%&(4-H43(&$$(3?%&(#/0)(L-H43<4$(?%(4-(345#$G?%-&(.;%( "4<;>&(3?%&(:,)(D4$(#H&(:'H#K(>&%&(4-H43$(&$$(,/--&#(:3/H&(/H:-4%#("4$F543#4(:'<(/(

17 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) `F$$&)(D4$$&(?%(4-(&#E4H$(#:,("4#$?,#(&>(#F#$4,4$#I&EE3/H&$/:-4-#IE%:0%&,,4$#( Målgrupper för prototypen 1. Den ekonomiske villaägaren 2. Den miljömedvetna lägenhetsinnehavaren 3. Den Pryltokiga WM.+2$5%-16(M06U'5%'M0%'6%-1<16/'PZ$U,045<'M(8-9-%&7-"):)02;3[C)5%((4 /09U'5%'1(6$4'91/06M00<'M(,M.6'/88P+2$"C PJ

18 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Mål för användning uttryckta i projekt-ansökan o o Pi

19 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) o o o +3%'+%(5%4994',4(3%<1((%'-16 o #1..$4(54$M..48'+6'4,,%5%(%'61'%.40%'45%-07'(1(6-,ED.16$%0%' o -4,,4(<E'0C%QC0%,8%'40/'A9%( (+2$0%,8%'40/'0+.%'4(-%' Antaganden om användargrupp 9&1&)2;B&19=16&%-C ^$"/35-/-0#-/>K( b%h4( L%.&%-&(#,&%$ME<:-4#M&->?-5&%4e( Antaganden om miljö för användning a:#$&54-(r(3?04-<4$(4334%(>/33&( QK(5/#$&-#(.%K-($(4d(&%"4$#E3&$#4-( ->?-5-/-0(.;%(/-5/>/54%(#K>?3(#:,(/(#&,&%"4$4e( PI

20 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Appen Green IT Homes 1(0%/09U'5%'40-C "#$"%&' o h&$$( o \%( o Vi*( O;G3/0<4$($/33(&->?-5&%<G?3EI.;%H3&%/-0&%(./--#(04-:,(T/T( O4-F%&5(3?-0#$(-45(EK(#$&%$>F-S( o +$&%$(R(D4-(;>4%#$&( o 9/#$:%/H(R(->?-5&%4-(.;%.3F$$&#($/33(#4E&%&$(>F( o o ()*"+$),' +4-&#$4($/,,4-( +4-&#$4(5F0-4$( +4-&#$4(>4'H&-( +4-&#$4(B(,K-&54%-&( +4-&#$4(_(,K-&54%-&( +4-&#$4(K%4$( -..#$#"/$' %'C ">

21 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) Vad utvärderas? 8'%21-%'45%-18-9-%&7-"):)02;3+2$3'704(%55%--415%.<'M6+'49-%%(5%488%(&)#*C Frågor i relation till effektmål A) *) [L..4H$,K3(*&]( B) [L..4H$,K3(*"]( 1) <4,,4$e([L..4H$,K3(B&]( g) G'M6+'(4$4'1/09U'5%'1(6%(3%-94'40-6%(+,400-0U..4700%'.164'%<'M6+'01..94'D% c%-/.040%(8'%-%(0%'4-6%(+,3%5e,(1(64994'd%5%.<'m64c Resultat expertutvärdering IH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'9>'G&4'>)'G&9'&3%>'5"#5K44&9#'101&%9>%>' &%&*3$8<*B*"=%$%3L'2M88&=91K4'I6' &) O;G3/00;%#(&>(5#""6*)77$#1 8 (/()17+$9#")+1*$:"#1(#:,(3/004%(EK( ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$( a45;,-/-0s(+/..%:%-&(?%(3?$$&(&$$(3?#&(:'<(?%(3?$$/330?-03/0&(ek( A (7%?-##-/$$4$#(H:,E:-4-$4%(&-04#(/(.4$#$/3( "P

22 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) -K0%&(>?%54-(&$$(G?,.;%&(,45)(Vi*M#/..%&-(?%(#>K%"40%/E3/0J(4.$4%#:,( E:$4-$/433&(&->?-5&%4(-:%,&3$(/-$4(<&%(-K0:-(>&%5&0#M%43&$/:-($/33( ') D43&%-&(/(0%?-##-/$$4$(#$;5G4%(,K34$(/(>/##(,K-)(L-(%4H:,,4-5&$/:-(?%( K$4%H:EE3/-04-("3/%($F53/0&%4(#K(&$$(&->?-5&%4-(H&-("45;,&(>&%.;%( O4-(54$(?%(/-$4(,;G3/0$(&$$(&>0;%&(.%K-(>?%54$(4334%(&--&-(K$4%H:EE3/-0( -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'#9E*>'5&11&9'>)#&&%G&'$%015"#=4$1>9L' 2M88&=91K4'?>6' &) H:,.:%$3?04(:'<'T+45&-T)( \:,.:%$3?04#>?3G&%4-(<&%(4-(*,#3#'7$A1'8'")33'B)(W?04(H&-(>?3G&#(04-:,( $2,1/*1:$$#)( l>4%#$(ek("/354-(./--#(4-(3/#$(,45(>&34-(tc&41tj(tda1#;t(:'<(te$t)( ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( &$$(>?3G&(:3/H&(3?04-(04-:,(&$$(>?3G&(F(4334%(6)(`?%(&->?-5&%4-(?-5%&%( ""

23 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) ') :'<(E4%(K%("3/%(54$(4-(#H/33-&5(EK(-?#$&-(gCCC(H%)( B) -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'=>%'>%)7%G>*&%'#9E*>'5&11&9'>)#&&%G&'&%#=$4G'>NN>*>9L' /-$4(>&%(/,E34,4-$4%&5(/(&EE4-)( &) 2H:-4-(T-..#$#"/$T(#:,(/-0K%(/(54-(-45%4(,4-F3/#$4-)(`?%(,&-(H3/'H&%(EK( ") D4$(?%(4-H43$(&$$(.;%#$K(,K34$(,45(H:,E:-4-$4-(T-..#$#"/$T(:'<(-F$$&-(&>( B")( OH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'8K*'>%)7%G>*&%'&%'<=>G'1&G)&9&%5&9'01'&%&*3$8<*B*"=%$%3&%'$' 5&11&9L2M88&=91K4'P>6' &) ") P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( "S

24 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) o o o &d43-(<&%(-k0:-(4$/h4$$)(f>4-(:,(&->?-5&%4-($%:3/04-(h&-( E4%#:-4%(<&%(4-(>&-&(&>(&$$(FM&d43-(E3&'4%&#($/33(>?-#$4%(:'<( /-$4($/33(<;04%)(O45&-(FM&d43-(>/#&%(Hh<(EK(&33&(,4-F>&3(?-5%&#( dm&d43-#($fe(&>(>?%54-(04-:,(#h/.$-/-04-)(8/,m>f-(>/#&%( o :'<(,4%(04-:,(;H-/-04-(&>(#H&3&-(/(,4-F>&34-(:'<(54-("3/%(,4%(:'<(,4%(#>K%3?#$(:'<(#>K%$:3H&5)( ') D?%.;%("45;,#(-F$$:M.&H$:%-(#:,(<;0)(2(H:,"/-&$/:-(,45(54-(.445"&'H(#:,( "4H:#$-&5(&>($F53/0<4$4-)( QH -')$4=&%'"9#9*7J=%$%3'4&G&*'>%)7%G>*&%#'<=>G&'1&G)&9&%5&9'9$44'1$%#=>G' &%&*3$8<*B*"=%$%3'$'5&11&9L'2M88&=91K4'PB6' &) +&,,&(543&%(#:,(.;%(L..4H$,K3(B&)(( ") "T

25 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) ( P434>&-$&(H%/$4%/4%S(8/330?-03/0<4$J("40%/E3/0<4$J(3?#"&%<4$J(-F$$&( ') Slutsatser Expertutvärdering '%21-0A0%Q10%',%'499455%01((%3U'400$&)6-")&95%0%6(4$/-$M..%0-,+,%(04(4 Intervjuer med testanvändare Metodik )(0%'9D/%',%50%-04(9U(54'%6D+'5%-8M/885'4649)WX&<E'400<M%(31.549$/'5% "b

26 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 0%-04(9U(54'%+2$1(0%'9D/%'6%(+,<E'5%-/(5%'"5464'1(+9%,3%'">PPC K4,,4(-0U..(1(649'%-/.040%091-4-(%54(C 017+$9#1"/$1#' 34'(8MPi'%-8"PM'[C -2%(4'3%04'%Z-+(01..1(<+',4(0('"[C R/,$&"/$)14' ZW[CW$4'3%'U0040+,488%(<E'-1(46'4((4'-+,$4' (0'%--%'45%494005%.04C (40/'%(C (:*/1' @+(0'+..%'Cd1--4M06U'5%'Z0C%QC1-+.%'1(649<E(-0%'[6D+'5%-$E-0%(">P>CYM6+03U00'% $4'5% C */-%($4'6+.99U',%+2$9U',-/88,%5<DU''9U',%C )(0%'9D/6/15%(<1(( PC S$+T/;:$' 1(0%'9D/%'6%(+,<E'5%-"T;"b(+9%,3%'">PPC Y%54(8'%-%(0%'4--4,,4(-0U..(1(64'<'M(1(0%'9D/%'(4C#%,4($4'15%(01<%'40-+2$ -4,,4(-0U (0%'9D/4'%(C "g

27 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) "#$%&#$''&()*%)+,-.& HA'7I$*"A/3*/'+TK',+1"$+33'I%/$'/37I$J$:,1)14/1' (78'+5/2%'45%$/-CH%03+'5%.1664.U6'%1(78'+5/2%'45%$/-CBYM6+0U'1(0%3'4BVM D.*/'(/#)*'2$%*'\(O1*#/'(0=%"%Q/*1*,$*W( "'"/,1),)1"$/**/' /0+%1.#.$.2-+& )VPd1..%-%6'4<%(CK1<<'+'-U6%',161(6%0A/04(945U',%5%.04.%0+2$-%54(-%$/' "J

28 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 3)4$2.&"56&78.,#$".& 5M,%5<DU''9U',%(rp460'+55%4005%094'0+04.%.%(A,%(5%091-45%-165M @+,<+'043%.0400$494',0BC A) *) 2-.:%,&-$4%-&#(.;%>?-$-/-0&%(( B) 8'%21-%'45%--+,e "i

29 "#$%&''(%$)*+%)'%(,-.$/)0%--1)2$)3(4-5) 7289(>4%H$F0(.;%(&$$(.K(H:-$%:33(;>4%(>&5(43%?H-/-04-(>/#&%(#:,(H:#$-&54%( -7(0%-0' %U((/1(0%94'1,8.%,%(0%'45%C Slutord "I

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut 2014-08-06 Sea-Doo SPARK Vattenskoterns brister: Styrkolonnen/styrstången kan ha tillverkningsfel och kan brista under hårda körförhållanden. Risknivå:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

?????????????????! 28

?????????????????! 28 !"#! $ %%& '$ () # $('$(' *+(,- (.,, /&0 (&'12+ (&'43 522 -&6722('& 28&'2( *21 %-('))9 : ;&,6267222(',-667222(',,20))9# 0))9#,62('70'))999 ;(,- 32 0 ; & &'2 =2 &6?????????????????????????!

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla

BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla BETYGSBOK 2015 äldreboende i Järfälla Almen 150122:Betyg från anhörig till OV: Det var gott och blandat, men i stort sett bra En del personal fungerar klockrent, andra inte alls Det var väldigt rörigt

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening. RBS Bilaga 6 Placeringsbeteckningar Krav och riktlinjer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening. RBS Bilaga 6 Placeringsbeteckningar Krav och riktlinjer 06 Referensbeteckningssystem - RBS.2 (24) Granskad och fastställd av: Signatur: Status: Conny Ohlsson COOH Fastställd STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening RBS Bilaga 6 Krav och riktlinjer OBS utskrivet

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1 Prislista 2016 Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016 Versions 1.1 string pocket b60/d15/h50 SP5015-12-12 1-pack 60/15/50 / 995kr SP5015-61-61 " grå/grå 995kr SP5015-03-13 " svartbetsad ask/svart

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Svensk högskolekod. SCBkod. Erasmuskod. Lärosäte Fr.o.m. T.o.m. Statliga högskolor

Svensk högskolekod. SCBkod. Erasmuskod. Lärosäte Fr.o.m. T.o.m. Statliga högskolor Denna förteckning beskriver organisatoriska förändringar av det svenska högskoleväsendet från och med 1977-07-01 och de koder som används och har använts. Fr.o.m.-datum avser normalt den tidpunkt då respektive

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Svensk högskolekod. SCBkod. Erasmuskod. Lärosäte Fr.o.m. T.o.m. Statliga högskolor

Svensk högskolekod. SCBkod. Erasmuskod. Lärosäte Fr.o.m. T.o.m. Statliga högskolor Denna förteckning beskriver organisatoriska förändringar av det svenska högskoleväsendet från och med 1977-07-01 och de koder som används och har använts. Fr.o.m.-datum avser normalt den tidpunkt då respektive

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

LÄSÅRET 14/ /2015. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag (90) Stöd. Stöd. Stöd LL P2 LLN 9.00 (120) Stöd

LÄSÅRET 14/ /2015. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag (90) Stöd. Stöd. Stöd LL P2 LLN 9.00 (120) Stöd ( P2 LD Studiestöd Studiestöd ( P2 JB ( P2 EG ( P5 LB ( P2 LE ( P2 KM ( P2 BM ( P2 JE ( P5 LB ( P2 LLN (230) (230) (80) P2 LE LE P2 LLN LL P2 SS SS (110) P2 LLN LLN P2 LD LD 9.10 9.10 (120) P2 FL FL 9.30

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

MVE365, Geometriproblem

MVE365, Geometriproblem Matematiska vetenskaper Chalmers MVE65, Geometriproblem Demonstration / Räkneövningar 1. Konstruera en triangel då två sidor och vinkeln mellan dem är givna. 2. Konstruera en triangel då tre sidor är givna..

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

Hylluppställningar i Öppen samling (ÖS)

Hylluppställningar i Öppen samling (ÖS) Hylluppställningar i Öppen samling (ÖS) A BOK- & BIBLIOTEKSVÄSEN A Ab Bok- & biblioteksväsen Bibliotek B ALLMÄNT & BLANDAT B Be Bs Bv Allmänt & blandat Allmän idé- & lärdomshistoria Masskommunikation:

Läs mer

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev

BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM. OCH AVSÄKRING. Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81. Ombyggnad. Kod Text Rev Status Elkonsult AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BILAGA 1, LEDNINGSLISTA FÖR DIM OCH AVSÄKRING Projektnamn Hkpflj Malmen Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 81 Ombyggnad Sidnr 1 (24) Handläggare H Magnusson Projektnr

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

I 9-616/-6:.19 5 ) G Y I R V F S H E VE Q Jc PPMK L I WVJe UI R MR K &

I 9-616/-6:.19 5 ) G Y I R V F S H E VE Q Jc PPMK L I WVJe UI R MR K & SVENSBODA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR $ ;),/)9.I 9 @ Y I R VF S H E V E Q Jc PPMK L I WV Je UI R MR K $ < 9 : 89 < 6/41/-6 *14,), : 7 5-6 = G /.I 9-616/ 7 5 = )6,4), ;1 4-6 : )5.G 41/0-; -641/; 4)/-6

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ämnesområde 10 Humaniora och teologi 01 Historisk-filosofiska ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HF9 HI2 IL1 KU2 KV1 KV2 LV1 MV2 RO1 Antikens kultur Arkeologi Arkivvetenskap

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Till Läraren Till Läraren Roligare engelska är tänkt som ett komplement till de läromedel som lärare och elever redan använder. Detta material är inte tänkt att användas som, eller att ersätta, något läromedel. Roligare

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör Audi unite A4 Avant Produktnr. Beskrivning A4 Avant Motor 8K50RY\0 2.0 TDI clean diesel quattro S tronic Power: 140(190) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 5,2 l CO2-utsläpp: 137 g/km (EU6) Stadskörning:

Läs mer

Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen

Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen AVDELNINGEN FÖR ANALYS OCH UTVÄRDERING MAGNUS GUNNARSSON 031-786 6536 magnus.gunnarsson@gu.se 2012-05-08 V 2012/213 Förslag 1 / 3 REKTOR Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen Bakgrund I

Läs mer

Grävmaskiner/schaktmaskiner

Grävmaskiner/schaktmaskiner AKERMAN AKERMAN Från MOBIL Mobil H9B, hydrulsystem H10, DELVAC E H11B, 13 Mobil M MOBIL H9B, Från MOBIL H10, E hydrulsystem Mobil DELVAC H11B, 13 MMOBIL H9B, Mobil DELVAC Från MOBIL H10, E hydrulsystem

Läs mer

3 rum och kök, 74 m 2

3 rum och kök, 74 m 2 rum och kök, 7 m VÅI ÄEHET -005 MATPATS BAO 5,7 m² VARDASRUM SOV Ö RD/ EC BAD/TVÄ PR RUOAR/ BARVAAR ÖRARIAR: yl arderob rys inneskåp yl/frys Spis + läkt EC RD/ örråd/lädkammare RH Rumshöjd är ca,55 m där

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Planering av personalresurser

Planering av personalresurser EXAMENSARBETE 2006:038 CIV Planering av personalresurser En fallstudie på Elektroskandia THERESE NYKVIST ANNA ÖBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

BRF STENYXAN I UPPSALA 2 RoK - 53 kvm. Lägenhetsnummer 43, 51, 55. Plan 0.

BRF STENYXAN I UPPSALA 2 RoK - 53 kvm. Lägenhetsnummer 43, 51, 55. Plan 0. 2 Ro - 53 kvm. Lägenhetsnummer 43, 51, 55. Plan 0. TERRASS / UMÅS / ÄTA / LÄSA 26,0m² SOVA /LÄSA/LÄ SI 11,8m² TVÄA / DUSCHA RD VÅN 1 UC 5,2m² RD VÅN 2 2 Ro - 53 kvm. Lägenhetsnummer 52, 56. Plan 1. / UMÅS

Läs mer

FÖRORD - WINDSTAR DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM WINDSTAR TILLVERKAD FR O M 1094

FÖRORD - WINDSTAR DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM WINDSTAR TILLVERKAD FR O M 1094 IDENTIFIERINGSPLÅT FÖRORD WINDSTAR DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM WINDSTAR TILLVERKAD FR O M 1094 Bilens identifieringsplåt Identifieringsplåten sitter på dörrlåsets kant på förardörren. Identifieringsplåten

Läs mer