PROTOKOLL och Föredragning i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Rotel PROTOKOLL och Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke Sylten, referent, och Eywor Helmenius (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd) FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden Petter Larsson Garcia KLAGANDE Se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholms kommun, , Box 8189, Stockholm Ombud: B H och P M SAKEN Tillstånd till anläggande av ny sluss och ny vattenreglering för Mälaren samt grundvattenbortledning m.m. i Stockholms kommun; nu fråga om prövningstillstånd m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål M Under handläggningen av målet i har ett antal klagande återkallat sina överklaganden. Utöver fråga om prövningstillstånd ska beviljas har dessutom fråga uppkommit om vissa överklaganden ska avvisas. Målet föredras varefter fattar följande BESLUT (att meddelas ) 1. avskriver målet från vidare handläggning såvitt avser överklaganden från A A, C A, C W, L-J N, I MA, L O A, R A, A-C A, M a U, M A, C A, S K A, E M A, M A, B O A, B H A, E C A, G O A, H A, I A, K I Y A, L A, N J Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 A, P A, S A A, U S A, R A, S A, A-M A, C E A, H A, L A, P A, A-B Invallningsföretag, M A-C, S E B, Barkarövikens invallningsföretag 1929, H B, M B, H S B, M B, K L B, K-O B, M B, N B, C R B, A B, G B, Å B, O B, P B, P E B, T B, K T B, T P B, M B S, E E B, S-O B, Bromma Industriby AB, Bränningens torrläggningsföretag, T C, AB C, C S C, C-E C, C H C, E C, K C, Å C, C JC, B D, S d J, Dikningsbolaget Svelunda-Kjulaby, JM D, M-L D, B D, E D, U D, A F D, E E, S v E, S E, M E, B C E, B A E, B E, LL E, L E, L O E, P B E, K E, E E M E, M B E, A G S E, D E, A R E, U M E, K B E, A E, E F E, E Kvarntorps Hjälstaviks vägsamfällighet, T LE, A V E, A E, B I E, E TE, G E, H A E, H E, IM E, I E, K A E, M U E, T E, H O E, E C F, L G F, M F, A G F, B ÅF, A F, G F, M F, M F, G F, S F, LF, L A F, Fånöö- Säby-Bäddarö torrläggningsföretag, G G, JA G, M L G, P-ET G, AG, G G, H R G, E B G, L G, L G, M G, S P-I G, G L Å dödsbo, Haga slotts Bostadsrättsförening, Hagsta Väster Tibble invallningsföretag, AG H, K A A H, I B H-R, A-C H, T H, I B H, S O H, Herresta Samfällighetsförening, J H, C H, B EH, B H K E H M S H, EH AÅ, Håbo Pastorat, C I,

3 3 UB J, C C J, I M J, K V J, F RJ, I S J, T H J, C J, C R J, M H J, PJ, P T J, L T J, U A J, A M K, EL-O K, M EG K S A K, R M K, B K, A K, B O K B R K, I S K, B K, K G R K, V V-P K, RK, MK, Köpings kommun, K L, A L L, C E L, A L, L B L, B L L, B E H L, G L, J L, J L, L L, M-AL, P I L, Lilla Skärens invallningsföretag, S H L, B L, LC L, L S L, B E L, E M L, B L, L O L, O L, G L, A-L L, G L, M L L, F L, H L, M L, S L, I C L, M L, E M, G E M, M M, M M, M M, C M, E M, J M, S E M, L M, HM, Morraröns tomtägareförening, JM A R, D OM, P G N, P N M N L N, G N, T N A O N, E H O, O O, I O, G O, S E O, A O J O O, L F O, L PO, S O, C M P, M A P, T T P, G P, S P, R P, S M P, B P B C P, K LP, M P, Å P B M P HP, L BP, l M P S P, S O P, P-G P, B S P, I M P, T R P, B Q, LR, Realia AB, PM R, L E R, P R, C R IM R, M C R, IR, J R, T H R E T R, M B R, C R,

4 4 A K S, M G S, OS, L Y S, N F S, A H S, B G S, K ES S S,K PS, P O S, Sjöliden Fastighets AB, Spannfod AB, H MS, Statens Fastighetsverk, Stiftelsen för turismen o friluftsliv i U-län, Storaskärens invallningsföretag, H G S, I H S, K S, T M S, T S, B K G S C G J S, M S, U S, I S Sörmlands Travsällskap, B-M T, K E T, K-J T, K T, TT, E T, S T, S T, K G T, I U, Ullvi-Husta-Teljesta Dikningsföretag år 1966, C U, Utdikningsföretaget Bergshammar Lundby Lista m.fl., P v K, U-L v K, A v Pt, G-B W, L I W, P I W, O W, E M W K, A W, G W, SW, A E W, U C W, H W, PW, E W, P W, CW G Å, AC Å, R M Å, N G Ö, B Ö, K J Ö, E Ö D och P B Ö. 2. avvisar Stadsgårdens Vänners, G H, S F och A Ws överklaganden. 3. överlämnar S Bs, A Ls och G L överklaganden till mark- och miljödomstolen för rättidsprövning. 4. meddelar prövningstillstånd såvitt avser övriga överklaganden. Skäl Återkallelse av överklagande IM A m.fl. (se beslut punkt 1) har återkallat sina överklaganden. Därmed ska målet avskrivas från vidare handläggning såvitt avser ifrågavarande överklaganden.

5 5 Klagorätt Enligt 16 kap. 12 första stycket miljöbalken får överklagbara domar och beslut bl.a. överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot. Detta gäller således för enskilda personer. Högsta domstolen har i NJA 2004 s. 590 uttalat att rätten att vara part och att överklaga ska tillkomma varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den verksamhet för vilken tillstånd söks, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse och inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig. Ideella föreningars rätt att överklaga är reglerad i 16 kap. 13 första stycket miljöbalken. Av denna bestämmelse följer att överklagbara domar och beslut om tillstånd får överklagas av en ideell förening som enligt sina stadgar har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. För att få överklaga domar och beslut ska föreningen ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och ha minst 100 medlemmar eller på annat sätt visa att verksamheten har allmänhetens stöd. Av handlingarna som Stadsgårdens Vänner har inkommit med framgår bl.a. följande. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse av förskönande och bostadsbyggande på Stadsgården och i centrala Stockholm. Syftet är att bedriva informations- och lobbyverksamhet för att möjliggöra byggande av bostäder, butiker och kulturliv med bevarande av naturskydds- och miljöskyddsintressen. Mark- och miljööverdomstolen anser inte att Stadsgårdens Vänner har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen. Föreningen uppfyller därför inte kraven för klagorätt enligt 16 kap. 13 miljöbalken. Det har inte heller framkommit att föreningen har rätt att överklaga som sakägare enligt 16 kap. 12 miljöbalken. Stadsgårdens Vänner saknar därför rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande. Föreningens överklagande ska därför avvisas. G H har bl.a. uppgett att hon i sitt arbete har haft utsikt mot kanalen och att vattenleden från Östersjön till Södertälje finns inom hennes intressesfär. Mot bakgrund av vad G H anfört och vad som framgår av handlingarna i målet finner att hon inte är berörd av den sökta

6 6 verksamheten på ett sådant sätt att hon har rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande. G Hs överklagande ska därför avvisas. S F har bl.a. uppgivit följande. Han bor på X som ligger inom det närområde som kommer att påverkas av buller, trafikstörningar och bristande framkomlighet. Hans bostad kommer att vara utsatt för kraftigt ökat buller från transporter till och från byggplatsen samt kraftigt ökad trafik till följd av trafikomläggningar. Mark- och miljööverdomstolen finner att utredningen i målet inte visar annat än att risken för att S F ska drabbas av olägenheter till följd av buller och transporter i anledning av den ansökta verksamheten är obetydlig. Han är därför inte berörd av den sökta verksamheten på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande. Hans överklagande ska därför avvisas. A W har den 23 april 2014 förelagts att senast den 30 april 2014 inkomma med komplettering som visar att han har rätt att överklaga mark- och miljödomstolens avgörande och i föreläggandet upplysts om att om så inte sker kan Mark- och miljööverdomstolen komma att avvisa hans överklagande. A W delgavs föreläggandet den 24 april Då A W inte inkommit med någon komplettering och då det av utredningen i målet inte framgår att han har rätt att överklagan markoch miljööverdomstolens avgörande finner att hans överklagande ska avvisas. Nya klaganden I inlaga inkommen till den 30 april 2014 har ombudet J M bl.a. uppgett att S B och A L företräds av honom i Mark- och miljööverdomstolen. Ifrågavarande personer finns emellertid inte upptagna på den klientförteckning som J M, i överklagandeskriften, uppgett ska ange vilka av hans huvudmän som klagar på mark- och miljödomstolens deldom. I inlaga inkommen till den 6 maj 2014 har J M även gjort gällande att G L överklagat mark- och miljödomstolens deldom och därvid bl.a. uppgett att klientförteckningen varit ofullständig. J M har för G och A Ls räkning inkommit med fullmakter från den 28 juli 2012.

7 7 bedömer att det av överklagandeskriften framgår att de av J Ms huvudmän som överklagar mark- och miljödomstolen deldom är de som finns upptagna på den hänvisade klientförteckningen. Varken S B, A L eller G L finns upptagna på denna förteckning. Deras överklaganden har därmed inte rättidsprövats. Överklagandena ifråga ska därför översändas till mark- och miljödomstolen för rättidsprövning. Prövningstillstånd har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det finns skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser övriga överklaganden (dvs. de som inte omfattas av beslutet punkterna 1, 2 och 3). Beslutet att meddela prövningstillstånd (punkten 4) får inte överklagas. HUR MAN ÖVERKLAGAR beslutet i övriga delar (punkterna 1 och 2), se bilaga B Överklagande senast Petter Larsson Garcia Protokollet uppvisat/