Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 mars 2014"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 mars 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Utvecklingsstaben TJÄNSTESKRIVELSE Charlotta Kristiansson, Datum Vår beteckning Dnr Kommunstyrelsen Medborgarförslag om att utbilda fler lärare med specialutbildning för att förbättra för elever med behov av särskilt stöd- återremitterat ärende. Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att arbetet med att stödja elever i behov av särskilt stöd är en viktig och prioriterad fråga. På skolorna i Upplands-Bro kommun pågår ett ständigt arbete med att utbilda och kompetensutveckla lärare så att de på bästa möjliga sätt kan möta alla elever, oavsett behov. Sammanfattning Upplands-Bro kommun har fått ett medborgarförslag där det föreslås att fler lärare ska få specialutbildning för att klara av elever i behov av särskilt stöd. På så sätt kan de klara av fler elever som har behov av särskilt stöd. Med en förbättrad grundskola får fler barn och ungdomar en bättre utbildning vilket är bra ur ett samhällsperspektiv. Att se till att alla elever i skolan utvecklas så långt som möjligt och att de elever som behöver särskilt stöd får det är ett viktigt och prioriterat område. Lärarna på kommunens skolor arbetar ständigt med att öka sina kunskaper och kompetensen för att kunna ta emot alla elevers individuella behov, inklusive de med behov av särskilt stöd. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2014 Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2013, 146 Utbildningsnämndens beslut den 27 augusti 2013, 56 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2013 Medborgarförslag om att utbilda fler lärare med specialistutbildning för att förbättra för elever med behov av särskilt stöd som inkom den 14 mars 2013 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i november 2013 att skicka ärendet tillbaka till kommunledningskontoret för att skriva om svaret så att det blir lätt att förstå och mer empatiskt.

6 2(2) Kommunledningskontoret uppskattar medborgarförslaget och tycker att medborgarförslagsställaren tar upp viktiga och bra synpunkter om barn och ungas rättigheter till utbildning utifrån varje enskild persons behov. Kommunledningskontoret håller också med förslagsställaren om att en bra grundskola är en ekonomisk vinning för samhället. På skolorna är det varje rektor som är ansvarig för att se till att lärarna får tid för att utvecklas och utbildas inom de områden som behövs. Det är alla elevers rättighet att utvecklas så långt som möjlig. Skolan ska se till att eleverna får det stöd som behövs. Lärarna ska också uppmärksamma, hjälpa, handleda och stötta de elever som har behov av extra hjälp. I Upplands-Bro kommun pågår en hel del arbete för att se till att alla barn och ungdomar får det stöd som de behöver i skolan, bland annat genom kommunens resursteam. De håller utbildningar för lärare och hjälper dem med handledning kring elever eller grupper, för att hjälpa dem att se till att alla barn och ungdomar får det stöd som de behöver. Resursteamet träffar och hjälper också speciallärare och specialpedagoger som arbetar i Upplands-Bro kommun. Lärarna i Upplands-Bro kommun får också utbildning och utveckling inom olika områden. Under hösten 2013 har många lärare börjat på en utbildning i matematik som kallas för Matematiklyftet. Utbildningen ska hjälpa lärarna att utveckla undervisningen i matematik. Förutom Matematiklyftet har lärare under de senaste åren också utbildats inom IT-området och kring planering av undervisningen och bedömning av elevernas kunskaper. Att se till att alla elever i skolan utvecklas så långt som möjligt och att de elever som behöver särskilt stöd får det är ett viktigt och prioriterat område. Lärarna på kommunens skolor arbetar ständigt med att öka sina kunskaper och kompetensen för att kunna ta emot alla elevers individuella behov, inklusive de med behov av särskilt stöd. Barnperspektiv Kommunledningskontoret konstaterar att frågan om lärarnas kompetens kring att möta barn och unga med behov av särskilt stöd berör och påverkar barns livsvillkor. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Kansli- och utvecklingschef Kopia av beslut till: Medborgarförslagsställaren

7

8

9

10

11

12

13 Ärende 2

14

15 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Charlotta Kristiansson Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kartläggning av antalet anhörigvårdare samt deras behov av stöd och hjälp Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar Medborgarförslaget är besvarat då en kartläggning av kommunens anhörigvårdares situation ska genomföras under Sammanfattning Ett medborgarförslag har kommit in till Upplands-Bro kommun där förslagsställaren föreslår att en kartläggning av kommunens anhörigvårdare och deras behov av att minska fysisk och psykisk belastning ska göras. Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att Socialnämnden ska yttra sig om medborgarförslaget. Socialnämnden skriver i sitt svar att det i nämndens budget för 2014 finns ett uppdrag om att genomföra en kartläggning av kommunens anhörigvårdares situation för att kunna vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2014 Socialnämndens beslut den 6 februari 2014, 9 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2014 Ärendet Ett medborgarförslag har kommit in till Upplands-Bro kommun där förslagsställaren föreslår att en kartläggning av antalet anhörigvårdare samt deras behov av stöd och hjälp med syfte att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning ska göras. Socialnämnden skriver i sitt svar att nämnden ser personer som vårdar eller stödjer närstående som viktiga resurser. Socialnämnden har tidigare beslutat att en anhörig som vårdar och sammanbor med en anhörig som är långvarigt sjuk ska kunna ansöka om så kallade må-bra-checkar som kan användas till avkopplande eller berikande aktiviteter. Tanken med denna möjlighet är att kunna erbjuda anhörigvårdare viss fysisk och/eller psykisk avlastning. Insatser till anhöriga som frivilligt vill ge vård och stöd måste dock fortsätta att utvecklas. I Socialnämndens budget för 2014 finns ett uppdrag om att kartlägga kommunens anhörigvårdares situation för att kunna vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. En lämplig aktivitet i kartläggningsarbetet kan vara i form

16 2(2) av enkätundersökning och/eller djupintervju. Kartläggningen kommer att genomföras under våren Kommunledningskontoret har ingenting ytterligare att tillägga i ärendet. Barnperspektiv Stöd till anhörigvårdare som är föräldrar är att beakta barnperspektivet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Kansli- och utvecklingschef

17

18

19

20

21 Ärende 3

22

23 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Maria Elfström Dnr Kommunstyrelsen Medborgarförslag tillstånd från politiker och ordningsmakt att få passera med häst längs gång- och cykelbana Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget anses besvarat i och med Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse. Sammanfattning Upplands-Bro rid- och körvägsförening inkom 19 juni 2013 med ett medborgarförslag gällande hästar/ryttare på gång- och cykelbana mellan Bro och Kungsängen. Förslaget innebär att man som ryttare ska beviljas att rida utmed gång- och cykelvägen för att förflytta sig och sin häst mellan de olika stallen utmed vägen eller Upplands-Bro ryttarförenings ridhus. Tillväxtkontoret bedömer att säkerheten för både gång- och cykeltrafikanter och hästar inte är tillräcklig på kommunens gång- och cykelbana om alla ska trafikera samma smala yta. En häst kan också bli skrämd av störande långtradartrafik längs Enköpingsvägen. Tillväxtkontorets förslag är att behovet av att förflytta sig med häst på ett säkert sätt mellan stallen behandlas genom uppdraget i 2014 års budget projektet ridstigar. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 19 juni Beslut i Kommunfullmäktige den 11 september 2013, 87 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari Ärendet Upplands-Bro kommun mottog den 19 juni 2013 ett medborgarförslag från styrelsen i Upplands-Bro rid- och körvägsförening om att ryttare ska få förflytta sig och sin häst på gång- och cykelvägen mellan Bro och Kungsängen. Längs Enköpingsvägen finns ganska många större och mindre stall samt ett ridhus som tillhör Upplands-Bro ryttarförenings verksamhet och det finns ett behov av att förflytta sig mellan dessa. Enköpingsvägen är så hårt trafikerad av bland annat långtradartrafik till och från COOP-lagret att det är förenat med livsfara att försöka rida, köra eller leda en häst där. Därför vill föreningen ansöka om tillstånd från politiker och ordningsmakt att kunna passera med häst längs gång- och cykelvägen, självklart med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter. Föreningen informerar och utbildar sina medlemmar om hur man ska uppföra sig med häst i skog och mark för att visa hänsyn till de som ryttarna möter.

24 2(2) När man leder, kör eller rider en häst gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som finns om fordon i Trafikförordningen (1998:1276) Därmed är det inte tillåtet att färdas till häst på gång- och cykelbanor. En häst med ryttare eller kusk räknas som ett fordon och är därför hänvisad till att använda väg vid förflyttning. Detta händer dock sällan då det upplevs som farligt. Det vanligaste sättet att förflytta hästar mellan olika stall eller ridhus är med hästsläp. Behovet att förflytta hästar kan exempelvis vara träning eller tävling. Tillväxtkontoret bedömer att säkerheten för både gång- och cykeltrafikanter och hästar inte är tillräcklig på kommunens gång- och cykelbana om alla ska trafikera samma smala yta. En häst kan också bli skrämd av störande långtradartrafik längs Enköpingsvägen. Tillväxtkontorets förslag är att behovet av att förflytta sig med häst på ett säkert sätt mellan stallen behandlas genom uppdraget i 2014 års budget projektet ridstigar. Kommunen kommer börja arbetet genom att ta fram en strategi och vision för ridvägar i Upplands-Bro kommun. Detta arbete kommer att genomföras i dialog med berörda parter. Separata ridvägar är mer trafiksäkra och kan möjliggöra en snabbare gångart än skritt om de utformas med rätt underlag och bredd. På så sätt kan också ryttaren eller kusken få en mer säker och trevligare upplevelse under sin förflyttning. Information Kommunen har ansökt om lokalt naturvårdsbidrag (LONA) från Länsstyrelsen för att ta fram en vision och strategi för ridstigar för allmänheten i Upplands- Bro. Barnperspektiv Många barn rider på sin fritid och genom tillskapande av ett separat ridvägsnät kan de på ett säkert sätt rida utomhus. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Ida Mattfolk Teknisk chef Maria Elfström Kommunekolog Bilagor:

25

26

27 Ärende 4

28

29 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Huttunen, Dnr Kommunstyrelsen Medborgarförslag om parkeringsförbud på Byggmästarvägen och Målarvägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat i och med Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse. 2. Parkeringssituationen på Målarvägen och Byggmästarvägen utvärderas efter att de nya bostadshusen på Bagarvägen och Målarvägen färdigställts. Sammanfattning Fredrik Molund, boende i bostadsrättsföreningen Prosten inkom den 9 september 2013 med ett medborgarförslag om parkeringsförbud på Målarvägen och Byggmästarvägen i Bro. Anledningen till förslaget är att gångtrafikanter idag måste gå ut på vägbanan på grund av de parkerade bilarna längs med vägen. Ett parkeringsförbud skulle enligt förslagsställarna förbättra trafiksäkerheten. Tillväxtkontoret vill tacka för medborgarförslaget samt de bifogade bilderna och ser positivt på förslag som förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett tillfälligt parkeringsförbud infördes på prov under vintern 2011 på några gator i Bro och Kungsängen, däribland Målarvägen, för att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon. Parkeringsförbudet orsakade dessvärre problem för de boende i området på grund av brist på gästparkering. Parkeringsförbudet upphävdes på grund av detta efter en kort tid. Vidare pågår i dagsläget arbetet med en ny detaljplan för Bagarvägen och Målarvägen. Parkeringssituationen på omkringliggande gator kan därför komma att påverkas, inte minst under byggskedet. Tillväxtkontoret föreslår därför att parkeringssituationen utvärderas på nytt efter att de nya bostadshusen på Bagarvägen och Målarvägen färdigställts. Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom den 9 september 2013 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2013 Ärendet Fredrik Molund, boende i bostadsrättsföreningen Prosten inkom den 9 september 2013 med ett medborgarförslag om parkeringsförbud på Målarvägen och Byggmästarvägen i Bro. Anledningen till förslaget är att gångtrafikanter idag måste gå ut på vägbanan på grund av de parkerade bilarna längs med

30 2(2) vägen. Ett parkeringsförbud skulle enligt förslagsställarna förbättra trafiksäkerheten. Tillväxtkontoret vill tacka för medborgarförslaget samt de bifogade bilderna och ser positivt på förslag som förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Ett tillfälligt parkeringsförbud infördes emellertid på prov under vintern 2011 på några gator i Bro och Kungsängen, däribland Målarvägen, för att underlätta framkomligheten för snöröjningsfordon. Parkeringsförbudet orsakade dessvärre problem för de boende i området på grund av brist på gästparkering. Parkeringsförbudet upphävdes på grund av detta efter en kort tid. Vidare pågår i dagsläget arbetet med en ny detaljplan för Bagarvägen och Målarvägen. I samband med nybyggnationen kommer en ny gångbana anläggas längs med Bagarvägen, på sträckan mellan Byggmästarvägen och Målarvägen. Dessutom kommer parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen lösas på kvartersmark. Detta innebär att parkeringssituationen på omkringliggande gator kan komma att påverkas, inte minst under byggskedet. Tillväxtkontoret föreslår därför att parkeringssituationen utvärderas på nytt efter att de nya bostadshusen på Bagarvägen och Målarvägen färdigställts. Barnperspektiv Trafiksäkerheten på gator och vägar påverkar barns och ungdomars möjligheter att själv gå och cykla till skola och fritidsaktiviteter, istället för att bli skjutsade med bil. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Ida Mattfolk Teknisk chef Susanna Huttunen Trafikingenjör Bilaga: 1. Medborgarförslag om parkeringsförbud

31

32

33 Ärende 5

34

35 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Henric Carlson, Dnr Kommunstyrelsen Medborgarförslag om monumentalbyggnad över motorvägen Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse Sammanfattning Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag en monumentalbyggnad tvärs över motorvägen vid Kungsvägen, (d.v.s. vid trafikplats Kungsängen) som exempelvis skulle kunna innehålla kaféer, restaurang och ett kommunmuséum. Som referens på en liknande anläggning nämns Nyköpingsbro. Platsen för förslaget är naturligt vald med tanke på dess exponerade läge och en bro av den föreslagna typen skulle mycket väl kunna bli det landmärke som förslagsställaren tänker sig. Kommunen uppskattar att medborgare som observerar sådant som kan förbättras förmedlar detta och därför är det mycket välkommet med medborgarförslag. Förslaget har tyvärr en rad förutsättningar emot sig där den viktigaste torde vara att den är tänkt att ligga vid en trafikplats som bara är till hälften utbyggd, vilket betydligt försvårar möjligheten att stanna till vid den typen av anläggning som föreslås. En annan förutsättning som gör förslaget komplicerat är att kommunen inte äger marken som den skulle landa på. Tillväxtkontoret anser att förslaget av ovan nämnda anledningar är olämpligt och har inte för avsikt att behandla det ytterligare Beslutsunderlag Medborgarförslag som inkom 22 augusti 2013 Beslut i Kommunfullmäktige 11 september 2013, Kf 89 Återremiss i Kommunstyrelsen 29 januari 2014, Ks 1 Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den Ärendet Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag en monumentalbyggnad tvärs över motorvägen vid Kungsvägen, (d.v.s. vid trafikplats Kungsängen) som exempelvis skulle kunna innehålla kaféer, restaurang och ett kommunmuséum. Som referens på en liknande anläggning nämns Nyköpingsbro. Platsen för förslaget är naturligt vald med tanke på dess exponerade läge och en bro av den föreslagna typen skulle mycket väl kunna bli det landmärke som

36 2(2) förslagsställaren tänker sig. Kommunen uppskattar att medborgare som observerar sådant som kan förbättras förmedlar detta och därför är det mycket välkommet med medborgarförslag. Förslaget har tyvärr en rad förutsättningar emot sig där den viktigaste torde vara att den är tänkt att ligga vid en trafikplats som bara är till hälften utbyggd, vilket betydligt försvårar möjligheten att stanna till vid den typen av anläggning som föreslås. Om man skulle vilja göra ett stopp vid den på en resa västerut längs E18 skulle man inte kunna fortsätta med mindre än att man körde igenom hela Kungsängens tätort och vid en resa österut skulle den inte vara möjlig att stanna till vid. En annan förutsättning som gör förslaget komplicerat är att kommunen inte äger marken som den skulle landa på. Det är också tveksamt om det finns tillräckligt stor yta på den föreslagna platsen för att få plats med en anläggning av den typen. Visserligen finns det planer på att bygga ut trafikplatsen i samband med en framtida utbyggnad av Rankhusområdet men en sådan utbyggnad ligger långt fram i tiden och den skulle behöva mark som ytterligare skulle minska möjligheterna med att få plats med den föreslagna byggnaden. Kommunen är mån om att det den bygger dels ska vara sådant som är till största nytta för alla medborgare (exempelvis kulturhuset i Kungsängen, renovering av Brohuset) och dels ha ett så stort arkitektoniskt värde att det skapar en positiv bild av Upplands-Bro. Tillväxtkontoret anser att förslaget av ovan nämnda anledningar är olämpligt och har inte för avsikt att behandla det ytterligare Ärendet återremitterades vid Kommunstyrelsen sammanträde 29 januari 2014 för att det skulle kompletteras med en positiv inledning och att det skulle framgå att medborgarförslag uppskattas. Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtschef Elisabeth Mårell Tf. plan- och exploateringschef Henric Carlson Planarkitekt Bilagor: 1. Medborgarförslag som inkom 22 augusti 2013

37

38

39 Ärende 6

40

41 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl Öhlander Dnr Tel Kommunstyrelsen Medborgarförslag rörande ny- och ombyggnation av Upplands-Bro ryttarförenings ridanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 2. Kommunfullmäktige anser att en placering av ett nytt stall i enlighet med bygglovsansökan, bättre uppfyller de krav som Tillväxtkontoret i samråd med Upplands-Bro Ryttarförening redovisat, jämfört med en placering mellan Enköpingsvägen och järnvägen. Sammanfattning Olle Tunå inkom den 24 maj 2013 med ett medborgarförslag med synpunkter och förslag över ny- och ombyggnation av ryttarföreningens ridanläggning. Förslagsställaren föreslår att ridanläggningen flyttas till den södra sidan av Enköpingsvägen där anläggningen skulle ligga på mark som inte anses beröra andra markintressen. En flyttning av ridanläggningen skulle innebära att Ängsuddsvägens anslutning till Enköpingsvägen även ska omfatta en anslutning till den föreslagna ridanläggningen. En ny anslutning bör enligt medborgarförslaget delges de närboende för samråd/yttrande före beslut. Anledningen till den nuvarande ridanläggningens status är enligt förslagsskrivaren ett bristande underhåll. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2014 och beslutade om att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Kommunledningskontoret instämmer i Kultur- och fritidsnämndens bedömning och föreslår att medborgarförslaget avslås till förmån för det förslag som kontoret tagit fram i samråd med Upplands-Bro Ryttarförening och som ligger till grund för den bygglovsansökan som Bygg- och miljönämnden beslutat om Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 mars 2014 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 4 mars Medborgarförslag från Olle Tunå den 24 maj 2013.

42 2(2) Ärendet På fastigheten Aspvik 1:4 bedrivs sedan 1985 ridskoleverksamhet av Upplands-Bro Ryttarförening. Fastigheten är bebyggd och anpassad som en ridsportsanläggning och ska inte bedömas som en gårdsmiljö. En nybyggnation på fastigheten behöver i första hand stödja verksamheten, värna om en säker miljö för barn, besökare och hästar samt fungera långsiktigt. Det förslag till placering av en ny stallbyggnad som redovisats i tillväxtkontorets bygglovsansökan, har tagits fram i nära samarbete med Upplands-Bro Ryttarförening och med stöd av hushållningssällskapet. Innan tillväxtkontoret kom fram till den bästa placeringen av det nya stallet utreddes att anlägga en ny anläggning på annan plats i kommunen. Förslaget förkastades då det saknas ekonomiska resurser för att genomföra ett så stort projekt. Efter att ha utvärderat olika förslag kom tillväxtkontoret fram till att fördelarna överväger nackdelarna med att placera det nya stallet parallellt med ridhuset. De övervägande fördelarna är elevernas säkerhet, investeringskostnaden och anläggningens långsiktiga drift. Förslagsställaren föreslår att ridanläggningen flyttas till den södra sidan av Enköpingsvägen. Tillväxtkontorets bedömning är att en placering av ett nytt stall i enlighet med bygglovsansökan, bättre uppfyller de krav som tillväxtkontoret i samråd med Upplands-Bro Ryttarförening redovisat, jämfört med en placering mellan Enköpingsvägen och järnvägen. Barnperspektiv En ny stallbyggnad ger en möjlighet för Upplands-Bro Ryttarförening att ytterligare utveckla verksamheten för barn och ungdomar. Förvaltningens förslag till placering av stallet är med tanke på barnens säkerhet att föredra. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Karl Öhlander Kansli- och utvecklingschef

43

44

45

46

47

48

49 Ärende 7

50

51 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsen, daterad den 19 februari 2014 godkänns. 2. För pågående investeringsprojekts färdigställande ombudgeteras kvarstående budgetmedel i investeringsredovisningarna till Uppföljningen av internkontrollplan och miljöplan för Kommunstyrelsen 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Sammanfattning Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsen den 19 februari Ärendet Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen fastställde den 4 december 2013 anvisningar och tidsplan för arbetet med verksamhetsberättelser och årsredovisning. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen, daterat den 19 februari Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på 38,5 mkr. I resultatet ingår reavinster vid försäljning av tomträtter 9 mkr och reavinster inom plan- och exploateringsverksamheten med 29,7 mkr. Därutöver redovisas inom plan- och exploateringsverksamheten ett överskott på 6,8 mkr.

52 2(2) Kommunledningskontoret redovisar ett överskott jämfört med budget på 745 tkr. Tillväxtkontorets verksamheter visar ett underskott på - 1 mkr, vilket i huvudsak beror på höga snöröjningskostnader i början av Totalt var dessa kostnader 100 % högre än Underskottet balanseras upp av höga intäkter för bygglovsverksamheten samt lägre kostnader för miljöstrategisk verksamhet där tjänsten varit vakant under ett par månader. Kommunstyrelsens samlade överskott innehåller 45,6 mkr i intäkter av engångskaraktär såsom reavinster och intäktsföring vid redovisning av exploateringsprojekt. Exklusive dessa intäkter redovisar Tillväxtkontorets och Kommunledningskontorets verksamheter i princip en budget i balans. De avgiftsfinansierade verksamheterna VA- och avfall redovisar tillsammans ett underskott på 6,8 mkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 3,8 mkr. Underskottet ligger som en skuld till skattekollektivet och bör återställas inom tre år. Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 3 mkr. Taxorna har setts över och nya taxor har beslutats av fullmäktige att gälla från och med Återbetalningen av AFA premier har möjliggjort punktinsatser i verksamheterna. Totalt återbetalades 16,2 mkr och Kommunstyrelsen erhöll 3 mkr av dessa. Verksamheterna under Kommunstyrelsen använde 2,8 mkr av dessa medel. Detta motiverar bedömningen att Kommunstyrelsen bidrar till att kravet på god ekonomisk hushållning i kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund av att de mål och uppdrag som beslutades i budget 2013 inom Kommunstyrelsen i stort är utförda och uppfyllda eller pågående. Av de redovisade uppdragen är 20 grönmarkerade (uppnått), 23 gulmarkerade (pågående) och 4 rödmarkerade (ej startat/ej uppnått). Investeringsredovisningen för Kommunledningskontorets verksamheter redovisar utgifter på 9,7 mkr, där huvuddelen, 9,4 mkr, avser investeringar i IFATTen IT-infrastruktur i takt med tiden. Investeringsredovisningen för Tillväxtkontorets verksamheter redovisar utgifter på 16,8 mkr. Av detta avser 6,4 mkr cirkulationsplats Granhammarsvägen/Konstvägen och 4,1 mkr beläggningsunderhåll. Investeringsredovisningen för exploateringsprojekten redovisar utgifter på 188,9 mkr och inkomster på 54,9 mkr. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2013, daterat den 19 februari 2014 och samtidigt beslutar att ombudgetera kvarvarade budgetmedel för pågående investeringsprojekt i investeringsredovisningarna till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsen

53 Verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsen

54 Kommunstyrelsen 2013 Ordförande: Kontorschef: Iréne Seth Karl-Erik Lindholm, Kommunledningskontoret Marianne Hagman, Tillväxtkontoret Upplands-Bro en kommun i tillväxt! Upplands-Bro är på väg framåt; satsningar på infrastruktur, fysisk planering och utvecklingen av den offentliga miljön gör att Upplands-Bro är en attraktiv kommun att leva och verka i. De miljöstrategiska frågorna har under året fått större fokus och ser till att tillväxten sker på ett hållbart sätt. Företagarna ger oss goda betyg i service och bemötande och en strategi för turistfrågorna gör oss en kommun man både bor i, verkar i och besöker. Ansvarsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen svarar också för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare ingår kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete samt naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheterna under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Viktiga händelser under året Ett fantastiskt år för näringslivet i Upplands-Bro Kommunen klättrade hela 94 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking för 2013 och befinner sig nu på plats 27. Stockholm Business Alliance servicemätning bland företagare visade ett Nöjd-kund-index på 76, som var över målet på 75 och sjätte bäst i landet. Ny entreprenör för gatu- och parkskötsel på plats På grund av en överklagan av upphandlingen av Gata/parkentreprenaden stod kommunen utan entreprenör under sommaren. Detta resulterade bland annat i att kommunens anställda med sommarjobbare fick prioritera enskilda populära områden bland många. Medborgarna visade god förståelse och hjälpte till efter bästa förmåga. Från oktober finns ny entreprenör på plats. 2

55 Lyckad medborgardialog vid framtagande av landsbygdsprogram Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för landsbygden har tagit fart. Programsamrådet genomfördes i form av medborgardialog för att tidigt få synpunkter från boende och verksamma på hur landsbygden bör utvecklas. Kommunen höll på kvällstid i september tre välbesökta samrådsmöten i workshopform. Utveckling av medborgarkontakten Planeringen inför att flytta kundtjänst för VA- och avfallsverksamheterna till Kundcenter och utöka kommunservicen i Brohuset har påbörjats. Den externa webbplatsen, upplands-bro.se utökades med nya e-tjänster: Ansökan om skolskjuts, beställning av lägeskontroll, utsättning och radonmätning. Kommunens tidning Mälarnära gavs ut med fyra nummer under året. Enligt SCB medborgarenkät och en enkätundersökning under Fest i byn-dagen uppskattar invånarna tidningen och vill gärna få information från kommunen via tidningen. Sociala medier utvecklas alltmer till en viktig kommunikations- och kriskanal för kommunen. Under året ökade närvaron på kommunens facebooksida med 450 %. Under vattenläckan i kommunen i slutet av mars ökade närvaron på facebooksidan med 250 %. Kommunen var först ut i Sverige med Syftet med twitter-kontot är att visa den bredd av yrkeskategorier som finns i kommunens olika verksamheter men också utmana den schablonbild som ibland finns om den kommunala tjänstemannen. Under året twittrade 30 medarbetare under en vecka vardera. Kontot följs av både anställda och externa intressenter. Evenemang under året Under året deltog kommunen i ett antal större evenemang både med lokal anknytning men även regionalt och internationellt i syfte att synliggöra kommunen och öka attraktionskraften som en etablerings-, besöks- och boendeort. Bland annat deltog vi i Vikingarännet, fastighetsmässan Mipim i Nice, golftävlingen Nordea Masters, Kungskalaset, Fest i Byn, orienteringstävlingarna 10mila och 25-manna som hölls i kommunen, Nationaldagsgaloppen på Gärdet och vid Almedalen under politikerveckorna på Gotland En administration i takt med tiden Ett nytt intranät Portalen för kommunens anställda lanserades i slutet av året. Portalen är en digital sammarbetsplattform, som förutom att vara en effektiv informationskanal och ett administrativt stödverktyg också är ett stöd att stärka arbetsplatsens värdegrund kallad HEP, som står för Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Personalstaben har under hösten erbjudit halvdagsseminarier till cheferna i ämnen som direkt berör arbetsgivarrollen, som medarbetarsamtalet, arbetsmiljö och förhandling. En aspirantutbildning startade i september för 20 medarbetare och avslutas juni Ny leverantör för helhetsdrift av IT Den första juli tog Zetup AB över IT-driften för kommunen. Övergångsprojektet pågick från december 2012 fram till 30 juni. Zetup svarar för IT-drift, applikationsdrift, arbetsplats och servicedesk inklusive på platsservice för kommunens drygt 6000 användare. Upphandling genomfördes under 2012 med beslut i oktober. 3

56 Verksamheten i siffor Nöjd-kund-index för företagare 76, innebär 6:e bäst i Sverige Svenskt näringslivs ranking 27 av 290 kommuner, 94 placeringar bättre jämfört med föregående år Mängd hushållsavfall som samlades in ton Antal e-tjänster i kommunen 3 nya e-tjänster 2013, totalt 10 Kundnöjdhet i Kundcenter, Qindex 90,3, genomsnittet för alla kommuner är 85,5 Antal användare i kommunens IT-plattform 6000 användare Så påverkade omvärlden oss Kommunens geografiska läge skapar förutsättningar för en efterfrågan att bygga bostäder och etablera verksamheter. Efterfrågan är stor vilket leder till att många planer och projekt arbetas fram i nämndens verksamhet, och nya planer och projekt tillkommer löpande. AFA Försäkring beslutade att återbetala inbetalda försäkringspremier för år 2005 och Kommunfullmäktige beslutade att använda dessa medel, totalt 16,2 miljoner kronor, till punktinsatser i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen erhöll 3 miljoner kronor av dessa medel. Framtiden Kommunen har stora förutsättningar att utvecklas positivt med tanke på det geografiska läget och kommunens pågående arbete med planering och byggande. Utvecklingen kräver fortsatta satsningar på en väl fungerande infrastruktur med goda kommunikationer och ett förenklat resande inom och till/från kommunen, från dörr till dörr. Tillväxten kräver även fortsatt god planberedskap och planläggning av områden för bostäder och verksamheter. Ytterligare en utmaning är det fortsatta miljöstrategiska arbetet där införandet av ett miljöledningssystem i kommunens verksamheter kräver resurser och engagemang. Vissa specialistjänster inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden är svårrekryterade och kräver olika insatser för att behålla kompetenens och locka nya medarbetare till kommunen. För att kunna möta de ökade kraven på kommunikation med våra kommuninvånare, brukare och kunder behöver Kundcenter fortsätta utvecklas, en tydlig väg in till kommunen via olika kanaler. Det inrättade konceptet med Flytta-hit konsulterna och en utökad kommunservice i Brohuset ska också bidra till att utveckla kommunens kontaktytor med kommuninvånarna. För att leva upp till målet som attraktiv arbetsgivare fortsätter översynen av förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap i kommunen. Nya sanktioner i Arbetsmiljölagen träder i kraft i juli 2014, vars följder vi ännu inte kan överblicka. Under våren vidareutvecklas arbetsmiljöarbetet i Upplands-Bro kommun för att tydliggöra ansvaret för chefer och medarbetare samt ett nytt koncept för platsannonsering. Personal Verksamhet Tillsvidare Årsarbetare Tillsvidare Årsarbetare anställda anställda Kommunledningskontoret 57 56, Tillväxtkontoret Summa 96 95,

57 Inom Kommunledningskontoret har Kundcenter utökats med 2 tjänster och IT-avdelningen med en tjänst. Under 2013 har ny tillväxtchef tillsats. Vid årets början fanns en vakant tjänst på plan- och exploateringsavdelningen men vid årets slut var bemanningen fulltalig. Två nya tjänster har tillsats på bygg- och miljöavdelningen under 2013, dessvärre fanns vid årets slut tre vakanser. Ekonomi, tkr Budget 2013 Resultat 2013 Budget avvikelse 2013 Avvikelse 2012 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Kommunledningskontoret Tillväxtkontoret Summa Kommunstyrelsen Budget 2013 Resultat 2013 Budget avvikelse 2013 Avvikelse 2012 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Kommunledningskontoret Tillväxtkontoret Plan- och exploatering Reavinst tomträtt Reavinst Plan- och exploatering Vatten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Summa Kommunstyrelsen Tillväxtkontorets verksamheter, exkl. plan- och exploateringsverksamheten, visar ett underskott på 1 mkr, vilket beror på höga snöröjningskostnader under vintern 2012/2013. Totalt var dessa kostnader 100 % högre än Underskottet balanseras upp av höga intäkter för bygglovsverksamheten samt lägre kostnader för miljöstrategisk verksamhet där tjänsten varit vakant under ett par månader. Plan- och exploateringsverksamheten visar totalt ett överskott på 46 mkr jämfört med budget. Största delen av detta beror på reavinster varav 30 mkr hänförs till försäljning av exploateringsfastigheter och 9 mkr till intäkter från friköp av tomträtter. Under 2013 skedde flera höjningar av avgälder vilket även kommer ske Plan- och exploateringsverksamhetens överskott om 6,8 mkr är främst intäkter som hänförs till genomgång av exploateringsprojekt som gjorts under året och vägs till viss del upp av motsvarande kostnader. En stor del av intäkterna beror på den gatukostnadsersättning på 14 mkr som är till för att täcka kostnaden för gata i exploateringsprojektet Jursta. Enligt Redovisningsrådets rekommendationer ska komponentavskrivning tillämpas på anläggningstillgångar och till den del gatukostnadsersättningen är till för att täcka själva vägkroppen, som inte har någon avskrivningstid, behandlas ersättningen som en intäkt. Detta till skillnad från erhållen gatukostnadsersättning som ska täcka kostnad för asfaltering och belysning, den intäkten periodiseras i samma takt som motsvarande anläggning avskrivs. God ekonomisk hushållning Kommunstyrelsens samlade överskott innehåller 45,6 mkr i intäkter av engångskaraktär såsom reavinster och intäktsföring vid redovisning av exploateringsprojekt. Exklusive dessa intäkter redovisar Tillväxtkontorets och Kommunledningskontorets verksamheter i princip en budget i balans. De avgiftsfinansierade verksamheterna VA- och avfall redovisar tillsammans ett underskott på 6,8 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om nya VA- och avfallstaxor att 5

58 gälla från och med Detta motiverar bedömningen att Kommunstyrelsen bidrar till att kravet på god ekonomisk hushållning i kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund av att de mål och uppdrag som beslutades i budget 2013 i stort är utförda och uppfyllda eller pågående. Investeringsredovisning Kommunledningskontoret, tkr Total kalkyl Budget Förbrukat tom 2012 Redovisat 2013 Redovisat 2013 Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Avslutas eller ombudgeteras till 2014 Netto Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Administration i takt med tiden (ATT) projekt Avslutas IFATT, en IT-infrastruktur i takt med tiden (ATT) Ombudg Kundcenter inventarier och konf.mikr Ombudg Dig anslagstavla Brohuset och K:ä, byte av lås Brohus Ombudg E-förvaltning och kvalitetsarbete Ombudg Kommun- och fritidskarta Ombudg.. Summa Administration i takt med tiden (ATT) projekt ATT-projektet var flera olika projekt som avslutades vid bokslutet Då redovisades ett överskott med 332 tkr. Alla kostnader hann inte redovisas under 2012 men ATT-projektens kostnader under 2013, 162 tkr, ryms inom den totala budgetramen för projektet. IFATT, en IT-infrastruktur i takt med tiden IFATT projektet startade hösten 2012 och har under 2013 varit omfattande. Under året har ITplattformen byggts om och uppgraderats. Det har skett förändringar i både administrativa- och i skolnätet. Alla servrar är uppgraderade på operativsystemsnivå och går på ny hårdvara. Ca 90 % av dessa är viritualiserade vilket förutom rent funktionella vinster är starkt energieffektiviserande. I administrativa nätet är det bytt e-postserver till Exchange 2010 samt att Citrixmiljön är avvecklad. Nya tjänster för extern åtkomst, RDS och VPN har införts. Under hösten har första fasen av skolnätets klienter uppgraderats och återstående enheter slutförs i början av Då sker också byte av e-post tjänst i skolnätet där personalen flyttas in i Exchangelösningen och eleverna flyttas till molntjänsten O365. Under 2014 fortsätter den tredje fasen av IFATTprojektet(moderniseringen av IT-plattformen) med övergång till en domän/ett nät och en utvecklad livscykelhantering för användaridentiteter. E-förvaltning och kvalitetsarbete Arbetet med att effektivisera och anpassa kommunens tjänster har fortsatt under Bland annat har en plan för kommunens övergripande kvalitetsarbete tagits fram och en målgruppsanalys för anpassning och framtagande av tjänster har genomförts. Vid årsskiftet lanserades ett diskussionsforum och en felanmälanstjänst på kommunens externa webbplats. Via de två tjänsterna kan invånarna snabbt komma i kontakt med kommunens kundcenter och ställa en fråga, skicka en synpunkt eller göra en felanmälan. Tjänsterna nås även från mobil och läsplatta. Alla inlägg är offentliga vilket gör att våra invånare får snabbt och effektivt svar på de mest vanligaste och aktuella frågorna. 6

59 Kommun- och fritidskarta En förstudie inför införandet av en publik webbkarta har inletts. Under 2014 kommer denna att lanseras på kommunens webbplats. Kartan kommer att innebära att de som besöker webbplatsen får tillgång till en karta där de kan ta del av viktig samhällsinformation samtidigt som de kan planera sina fritidsaktiviteter. Investeringsredovisning Tillväxtkontoret, tkr Projekt nummer Text/Beskrivning Budget Total kalkyl Förbrukat tom 2012 Redovisat 2013 Redovisat 2013 Budget 2013 Kvar av projektbudget 2013 Avslutas eller ombudgeteras till 2014 Netto Netto Utgifter Inkomster Netto Utgifter Trafiksäkerhetsåtgärder ombudg Cirkulationspl. Granhammarsv./Konstvägen avslutas GC Vägar ombudg Ökad tillgänglighet ombudg Utveckling av omr runt Lillsjön avslutat Gatubelysning ombudg Gatunamnsskyltning och vägvisning ombudg Beläggningsunderhåll ombudg Projekt för att minska nedskräpningen ombudg Jobbpaket 2010 Utveckling av badplatser ombudg Jobbpaket 2010 Gångväg utmed Sätrabäcken ombudg Jobbpaket 2010 Gång- och cykelväg Bro kyrka - Ginnlögs väg avslutad Bro Centrumparkering ombudg Bro Järnvägspark Grönytor, entréer etc ombudg Utredning naturreservat Lillsjön/Örnässjön Anv EJ avslutas Genomförande skötselplan Lejondals naturreservat ombudg Bytesbod ombudg Skatepark ombudg Bullerdämpande åtgärder ombudg Investering i samband med ombyggn. Brohuset ombudg Ridstigar avslutas Inventarier Vattenplan avslutas Parkering och centrumytor Kungsängen centrum samt Kulturhustorget fortsätter med ny etapp Återställande och förbättring av gator pga VA-renovering ombudg Konstbyggnader ombudg Bullerkartläggning ombudg Effektbelysning ombudg.. Summa Tillväxtkontoret Trafiksäkerhetsåtgärder Förbättrad belysning samt siktröjning vid övergångsstället vid Kungsängens infartsparkering har genomförts under Dessutom har ombyggnation av övergångsställe samt avsmalning av Enköpingsvägen vid Upplands-Bro Ryttarförening färdigställts för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten. Tillväxtkontoret kommer att fortsätta arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder med Trafik- och tillgänglighetsprogram 2014 som utgångspunkt under det kommande året. 7

60 Cirkulationsplats Granhammarsvägen/Konstvägen Investering har skett i ny cirkulationsplats, övergångsställen samt gångbanor vid korsningen mellan Granhammarsvägen, Konstvägen och Symmetrivägen. Projektet har medfinansierats av Trafikverket. Gång- och cykelvägar Under 2013 har investering skett i ny gång- och cykelbana längs en del av Körsbärsvägen samt övergångsställen för att förbättra möjligheterna att gå och cykla till Kungsängens IP. Skapandet av ytterligare gång- och cykelvägar ligger i plan för Ökad tillgänglighet Tillgänglighetsanpassning har skett av två busshållplatser på Hjortronvägen vid Tibble torg samt tre på Granhammarsvägen. Tillväxtkontoret kommer att fortsätta arbeta med ökad tillgänglighet med Trafik- och tillgänglighetsprogram 2014 som utgångspunkt under det kommande året. Utveckling av området runt Lillsjön Projektet är genomfört och ingen ytterligare utveckling har skett under Dock har en kompletterande kostnad från ett tidigare år bokförts på projektet. Gatubelysning Under 2013 har några löpande kabelfel lagats samt utbyte av belysningsstolpar skett. Under de närmaste åren kommer alla kvicksilverarmaturer bytas ut och belysningsstolpar riktas upp. Gatunamnsskyltning och vägvisning Projektet är löpande och används när nya skyltar behövs. Ingen åtgärd har skett under Beläggningsunderhåll Underhållsbeläggningen har skett på Granhammarsvägen, Lejondalsvägen, Ginnlögsväg, Effektvägen, Blåsarvägen, Knektvägen, Kyrkvägen och Gamla Landsvägen. Ständiga inventeringar pågår inför framtida investeringar. Projekt för att minska nedskräpningen Investering har skett i nya papperskorgar. Jobbpaket 2010 Utveckling av badplatser Nya bryggor har köpts in till Vallbyvik, Ådö, Stigstorp. Möjligheten till en ny fiskebrygga för funktionshindrade utreds vid Gröna Udden. Jobbpaket 2010 Gångväg utmed Sätrabäcken En konsult har undersökt naturvärden i och kring bäcken samt tagit fram ett gestaltningsförslag för gångstråket som både förstärker det rekreativa värdet och naturvärdet i området. Nästa steg blir att ta kontakt med markägarna, de närmast boende samt arrendator för att inhämta deras synpunkter. Gestaltningsförslaget beräknas vara genomarbetat och klart sommaren

61 Jobbpaket 2010 Gång- och cykelväg Bro kyrka-ginnlögs väg Eftersläpande kostnad för tidigare avslutat projekt. Bro Centrumparkering På Bro centrumparkering har beläggningsarbete utförts samt utbyte av en belysningsstolpe och uppdatering av skyltar. Bro Järnvägspark Parken är färdigställd och invigd under Entreprenören har garantiskötsel under Grönytor, entréer etc. Detta är ett huvudprojekt som rymmer grönytor, entréer, parker, stränder, upprustning och nyanläggande. Till projektet Bro Järnvägspark har 360 tkr använts. Utredning naturreservat Lillsjön/Örnässjön Utredning är genomförd men åtgärderna ledde endast till ökade driftskostnader. Genomförande av skötselplan Lejondals naturreservat Under 2013 har en ny strövstig markerats och skyltats upp i reservatet. Utmärkning och målning av naturreservatsgränser har påbörjats. En ny tillgänglighetsanpassad toalett och grillhus har byggts och försetts med ved. Det kvarstår att måla byggnaden utvändigt och bygga en ramp till den. Målning och röjning av reservatsgränsen ska slutföras och tre vindskydd med nya eldstäder och bänkar ska placeras ut längs stranden. Projektet är till hälften finansierat med statliga naturvårdsbidrag (LONA). Bytesbod För att bidra till en mer hållbar livsstil i Upplands-Bro kommer det under 2014 att uppföras en så kallad Bytesbod på Brunna kretsloppscentral. Där ska de som bor i kommunen kunna lämna användbara saker och prylar som de inte längre behöver och sedan ta med sig det man vill ha därifrån. Målsättningen är att byggnaden ska vara på plats första halvåret 2014, men tidsplanen beror på upphandlingsprocessen. Skatepark Uppdraget ligger hos kultur- och fritidsavdelningen som under 2013 haft dialog med medborgarna kring placering och utförande. Inga investeringsmedel har använts. Bullerdämpande åtgärder och bullerkartläggning Inga investeringsmedel har använts under 2013, dock har AFA-medel använts för en konsultutredning. Investering i samband med ombyggnation av Brohuset I samband med ombyggnation av Brohuset vill Tillväxtkontoret utöver de investeringar som de kommunala bolagen avser göra i torgytor i anslutning till Brohuset försköna entréer till centrum, anslutning till omkringliggande parkmiljöer och rusta upp parkeringsplatsen. Projektet kommer att påbörjas med en utredning under

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder

2. Tertial 1, 2ol3,samtliga nämnder. 3. Tertial 1, 2019, Vallentuna kommun. 1. Tjänsteskrivelse: Tertialrapport I, zor3, samtliga nämnder Ärendet i korthet Ärendet föredras av ekonomichefen, Annika Hellberg. Bifogad skrivelse innehåller en överblick avbudget för zor3, utfall per april samt en årsprognos. Nämnderna lämnar sina prognoser den

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Årsredovisning 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx

Årsredovisning 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Årsredovisning 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kort om Lekebergs kommun... 4 Fem år i sammandrag... 5 Lekebergs kommunkoncern...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN

Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Foto: Eva Kvant Olsson, Ivar Svensson och Tina Thornberg Årsredovisning 2010 SIMRISHAMNS KOMMUN Inledning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I BALANS 2010 DAGS FÖR VISIONSARBETE Bokslutet för 2010 visar ett

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014

Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 1 KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Barbro Rinander Michael Ekström Towa Widh Datum 2015-02-06 Diarienummer GSN-2015-0031 Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014

Årsredovisning för Huddinge kommun 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 mars 2015 KS 2014/1343.181 1 (12) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Årsredovisning

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer