Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

2 Ärende 1

3 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen daterad den 25 februari 2015 godkänns. 2. För pågående investeringsprojekts färdigställande ombudgeteras kvarstående budgetmedel i investeringsredovisningarna till Sammanfattning Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter tkr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2015 Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen daterad den 25 februari Ärendet Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen fastställde den 3 december 2014 anvisningar och tidsplan för arbetet med verksamhetsberättelser och årsredovisning. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter tkr. Verksamheterna under Kommunledningskontoret redovisar för första gången på flera år ett samlat underskott på tkr. De huvudsakliga förklaringarna

4 2(2) till underskottet är kopplat till IT-verksamheterna och de politiska verksamheterna och beror främst på att verksamheterna redovisar kostnader som i stora delar är kopplade till övriga nämnders verksamhetsområden. Tillväxtkontoret exklusive plan och exploateringsverksamheten visar ett överskott om tkr. Tekniska avdelningen bidrar med ett överskott om 1,3 mkr vilket främst beror på lägre snöröjningskostnader och vakanser. Kontorsledning lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst och att utredningspengar inte nyttjats. Miljöstrategisk verksamhet lämnar ett överskott om 680 tkr, verksamheten har haft statsbidrag att nyttja under året. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett underskott på tkr. Verksamhetens resultat kommer att variera från år till år beroende på om och hur projekt avslutas. I år har endast ett fåtal projekt avslutats varför resultatet är negativt. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på tkr och beror på att verksamheten har tidigare underskott att hantera. Avfallsverksamheten redovisar en budget i balans. Kommunstyrelsens samlade överskott exklusive försäljning av tomträtter uppgår till 559 tkr. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontorets verksamheter under Kommunstyrelsen visar tillsammans ett överskott på 369 tkr. Detta motiverar bedömningen att Kommunstyrelsen bidrar till kravet på god ekonomisk hushållning i kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund av att de mål och uppdrag som beslutades i budget 2014 i stort är utförda och uppfyllda eller pågående. Investeringsredovisningen för Kommunledningskontorets verksamheter redovisar investeringar på tkr, där huvuddelen, tkr och tkr, avser investeringar i IT-utrustning och IT-infrastruktur. Investeringsredovisningen för Tillväxtkontoret hamnar på tkr. Av detta avser tkr beläggningsunderhåll, tkr Kungsängens centrum, tkr trafik- och tillgänglighetsprogram samt tkr gatubelysning. Investeringsredovisningen för exploateringsprojekten redovisar investeringar på tkr. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2014, daterat den 25 februari 2015 och samtidigt beslutar att ombudgetera kvarvarade budgetmedel för pågående investeringsprojekt i investeringsredovisningarna till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen

5 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2014 Daterad den 25 februari 2015

6 1 Kommunstyrelsen 1.1 Vinjett Arbetet med att utveckla organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet och Kundcenter för kundens bästa har fortsatt. Upplands-Bro kommun har Sveriges bästa kundcenter i telefoni och kundservice. Interna och externa näringslivsfrämjande aktiviteter har genomförts. Ett exempel är företagslotsfunktionen för att förenkla myndighetskontakten för företagare. 1.2 Ansvarsområde och organisation Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen svarar också för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, fullgör uppgifter inom VA-lagstiftningen och svarar för kommunens fastighetsrenhållning, miljöstrategiskt arbete och naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår också. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 1.3 Verksamheten i siffror Nämndens nettokostnad Nämndens budgetavvikelse varav försäljning tomträtter Antal tillsvidareanställda varv Kommunledningskontoret varav Tillväxtkontoret Nämndens nettokostand är årets redovisade kostnader minus årets redovisade intäkter. Kommunledningskontorets ökning av antalet anställda beror på att Näringslivsstaben flyttades från Tillväxtkontoret (2 personer). En tjänst flyttades också från Utbildningskontoret till IT-staben. Kundcenter, Intern service och Kanslistaben förstärktes med två personer vardera samt upphandlingsfunktionen förstärktes med en tjänst. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2(36)

7 1.4 Viktiga händelser under året Kommunledningskontoret Utveckling av diskussionsforumet Kundo har fortsatt, där kommunmedborgare felanmäler, lämnar synpunkter eller ger beröm till kommunens verksamheter. En företagslotsfunktion har införts och en handbok för företagare har tagits fram. Därutöver har näringslivsfrukostar, företagsbesök, företagsmässor, näringslivsråd samt inspirationsträffar genomförts för att stärka och utveckla dialogen med företagen. Kundtjänst för VA och avfall flyttades från Håbo till Kundcenter för att våra medborgare och kunder endast ska behöva ringa ett nummer för att få svar på sina frågor. Kundcenter började sin verksamhet i Brohuset i september. Kundcenter har likvärdig service i Brohuset som i kommunhuset. Genom projektet "Förenkla helt enkelt" har frågor som berör bemötande mellan företagare och tjänstemän utvecklats och förbättrats. Den kommuninterna samordningen har stärkts och utvecklats. I september startade införandet av Stratsys för att göra målstyrningen bättre och möjliggöra för verksamheterna att på ett strukturerat sätt följa upp de politiska målen och uppdragen. Arbetet med organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet har fortsatt genom att integrera filosofin i det ordinarie arbetet. HEP finns med som en naturlig del av APT-möten, vid rekryteringar med mera. I juni avslutades aspirantprogrammet. Programmets deltagare har alla blivit utplockade av sina egna chefer som potentiella ledare i kommunen. Alla förtroendevalda politiker har erhållit Ipads för att förbättra ärendehanteringen. E-lönebesked infördes vid löneadministrationen. Tillväxtkontoret Under 2014 har utbyggnaden av bredband via fiber varit i fokus i centralorterna. I april beslutade Kommunstyrelsen att införa miljöledningssystem. En energikartläggning har gjorts med hjälp av statistik från energideklarationer. Ett antal skogsåtgärder har skett som till exempel avverkning och frihuggning av äldre ekar. I Lejondals naturreservat har gångväg anlagts till Kungsängens Golfklubb. Även vindskydd, grillplatser samt en tillgänglighetsanpassad toalett har uppförts. Under året har 7 detaljplaner antagits varav 6 har vunnit laga kraft. Detaljplan för Önsta Hästsportanläggning (Bro Galopp), detaljplan för Örnäs 1:9 (Stockholm Väst logistikområde)) och detaljplan för Högbytorp (Kraftvärmeanläggning) avser verksamhetsområden. Detaljplaner för bostäder har antagits för Bagarvägen/Målarvägen, Enbärsvägen och Östra Jursta. Detaljplan för Ringvägen (etapp 1) har antagits men överklagats. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden har varit ute på samråd under året. Kommunstyrelsen har i april beslutat att miljöledningssystem skall införas med Svensk Miljöbas kravstandard som bas. Införandet har påbörjats. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att utveckla natur- och vattenområdena i kommunen, till exempel åtgärder i Lejondals och Stäketskogens naturreservat Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 3(36)

8 och genom naturvårds- och rekreationsanpassad skogsskötsel. Inom skogsskötseln har EU-bidrag erhållits. Ett flertal LONA-projekt har slutrapporterats. Beslut att planera för en ny VA-ledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Tekniska undersökningar och projektering har påbörjats. Matavfallsinsamlingen påbörjades. Ny VA- och Avfallstaxa började gälla. 1.5 Omvärld och framtid Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Det ställer krav på utveckling av kommunens verksamheter, utökad och fördjupad kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen samt strategisk och långsiktig planering på alla områden. Kommunstyrelsen ansvar i detta är att fortsätta ge leverens av hög kvalitet och se till att hela organisationen arbetar för att uppfylla politiska mål och uppdrag. Tendenser i omvärlden påverkar utvecklingen i Upplands-Bro. Exempel som är särskilt tydliga är medborgarnas önskemål att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och behovet av ökad samverkan med andra kommuner och organisationer. Kommunens arbete med att utveckla dialogmöjligheterna med medborgarna fortsätter. En strategi för medborgardialog i Upplands-Bro kommun kommer att tas fram och föreläggas Kommunfullmäktige för beslut. Upplands-Bro som tillväxtkommun med en hög befolkningsutveckling ställer krav på planering av nya bostads- och verksamhetsområden. Det finns en stor efterfrågan från framförallt exploatörer att nya detaljplaner ska arbetas fram skyndsamt. Det ställer i sin tur krav på organisationen från planeringsfasen, under genomförandefasen och därefter hela driftsfasen av allmänna platser, det vill säga kommunala gator, parker, torg, naturområden och parkeringar. Tillväxttakten beräknas fortsätta och kan även öka med tanke på kommunens geografiska läge i en attraktiv region. För att klara detta behöver organisationen ytterligare utvecklas och förstärkas. De övergripande miljöfrågorna blir allt viktigare för att planera och skapa förutsättningar för en utveckling som är ekologiskt hållbar. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 4(36)

9 2 Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer samt genom de uppdrag och aktiviteter som genomförts för att nå målet. Målet uppfyllt/uppdrag klart: Målet delvis uppfyllt/uppdrag pågående: Målet ej uppfyllt/uppdrag ej påbörjat: Övergripande mål: 2.1 Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål: Kvaliteten inom välfärden ska ständigt förbättras. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens Kommunfullmäktige antog en policy för konkurrensutsättning i maj Upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling och konkurrensutsätts. Arbetet med målet Uppdrag Kommunens verksamheter ska konkurrensutsättas Tillväxtkontoret genomför verksamhet med hjälp av externa entreprenörer, speciellt inom den tekniska verksamheten, till exempel skötsel och drift av gata/park, gatubelysning, avfallstransport osv. Övergripande mål: 2.2 Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål: Fortsätta utveckla dialogmöjligheterna med medborgarna Kommunen har deltagit i flera nätverk för utveckling av olika former av medborgardialog. Bland annat har medarbetare aktivt deltagit i SKL:s nätverk för e- dialog. Under 2015 kommer konkreta projekt att inledas och målet är att lansera olika dialogvägar. En strategi för medborgardialog i Upplands-Bro kommun kommer också att tas fram och föreläggas Kommunfullmäktige för fastställande. Arbetet med att utveckla diskussionsforumet Kundo har fortsatt. Plattformen är idag ett naturligt sätt för medborgare att felanmäla, lämna synpunkter eller ge beröm till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 5(36)

10 Kundtjänst för VA och avfall flyttades från Håbo till kundcenter för att våra kunder endast ska behöva ringa ett nummer för att få svar på samtliga frågor. Införande av menyval gör att kunden direkt kommer rätt och kan få hjälp med sin fråga. Kundcenter finns även i Brohuset och svarar även här på frågor och handlägger ärenden via kommunens samtliga kanaler. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla medborgardialog och kommuntidningen Mälarnära Tidningen Mälarnära har utkommit med fyra nummer under året. Nämndmål: Fortsätta utveckla digitala tjänster som ökar kommunens tillgänglighet Besökarna hittar den information som de söker på den externa webbplatsen. De tycker också att den är snygg och lätt att använda. Det visar den webbundersökning som legat tillgänglig på webbplatsen under ett års tid. Under 2014 ökade besökstrafiken med cirka 8000 unika besökare. Två mycket populära digitala tjänster utvecklades och marknadsfördes under året, diskussionsforumet Kundo samt tjänsten för felanmälan. Nästa steg i arbetet med att uppnå målet är införandet av en ny ContactCenter-lösning. En av funktionerna är en enklare version av chatt som innebär en ny kanal för medborgarna att kontakta kommunen på. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Nya e-tjänster under året 2 st Kommunledningskontoret beslutade under 2014 att ta ett större omtag kring e-förvaltning och e-tjänster. Ett aktivt arbete med att vidareutveckla e-tjänsteplattformen och nya tjänster har därför inte skett. Arbetet med målet Uppdrag Vidareutveckla nya e-tjänster under året Ett första försök att integrera e-tjänst med Streamflow 2014 var Skolvalet. Att införa funktionalitet för e-tjänster i Streamflow har inte gått att genomföra då det framkommit att det inte är tekniskt möjligt att sköta hela hanteringen i Streamflow. Vidareutveckla den externa webbplatsen Under våren lanserades en ny startsida för den externa webbplatsen och nyheter delades upp i två kategorier, viktig information samt nyheter. Som besökare är det nu enklare och tydligare att hitta rätt information. Under viktig information publiceras aktuell samhällsinformation som berör kommunen. Under nyheter finns att läsa intressanta artiklar om kommunens verksamheter och tjänster. I SKLs rapport "Information till alla" får kommunen bra betyg för innehållet på den externa webbplatsen. Underlaget i rapporten kommer att vara en del av det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 6(36)

11 Nämndmål: Fortsätta utveckla Kundcenter för kundens bästa Upplands-Bro kommun har Sveriges bästa kundcenter i telefoni och kundservice. Det bekräftades när kundcenter tog emot segrarpriset i SM i Telefoni och Kundservice i kategorin Medborgarservice Kundundersökningen M survey ContactCenter pågick under 12 veckor och 400 samtal bedömdes. Kriterier för ContactCenter som bedöms är: Allmän attityd, Bemötande, Engagemang, Korrekta svar, Kunskap, Effektivitet, Tydlighet, Initiativ. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kundcenters resultat ska mätas årligen (Qindex) 88,6% Kundcenter vann SM i Telefoni och Kundservice i kategorin Medborgarservice med ett Q index på 88,6. Q index för samtliga tävlande i offentlig sektor MedborgarService fick ett Q index på 80,8. Q index för samtliga tävlande inom näringsliv och offentlig sektor låg på 87,7. Arbetet med målet Uppdrag Förbättra kundkommunikationen vid Kundcenter Samordna verksamheten i Kundcenter med biblioteket när kulturhuset invigs Kundcenter är en väg in till kommunen oavsett kanal via besök till kommunhuset och kulturhuset samt Brohuset, telefon, sociala och digitala medier vi svarar på samtliga frågor från kund och medborgare. Erbjuda en utökad kommunservice i Brohuset Kundcenter började sin verksamhet i Brohuset i september. Kundcenter har likvärdig service i Brohuset som i kommunhuset med tex. färdtjänstutredningar, försörjningsstöd, lokalbokning med nyckelutlämning, information och vägledning. Tillsammans med bibliotek och simhall delar kundcenter receptionsdisk vilket skapar ett tydligt värdskap för våra besökare i Brohuset. Besökare får hjälp med sina frågor oavsett vem de frågar. Kundtjänst för VA-och avfallsverksamheterna flyttas över till Kundcenter Kundtjänst för VA och avfall flyttades till kundcenter i mars. Två medarbetare rekryterades varav en medarbetare är finskspråkig Nämndmål: Fortsätta skapa ett bra företagsklimat och tydliggöra detta för omvärlden Under perioden klättrade Upplands-Bro hela 192 placeringar på Svenskt Näringslivs kommunranking. För 2014 kunde en 31:a plats på rankingen noteras, vilket innebär en liten försämring jämfört med toppnoteringen 2013 (plats 27). Detta innebär att kommunens företagsklimat har etablerats på en hög nivå efter att i flera år har klättrat kraftigt på Svenskt Näringslivs kommunranking. Näringslivsfrämjande aktiviteter har under året initierats och genomförts för att ytterligare stärka och utveckla det lokala näringslivsklimatet. Ett flertal konkreta åtgärder, som exempelvis implementeringen av en företagslotsfunktion, syftar till att Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 7(36)

12 förenkla myndighetskontakten för företagare i komplexa företagsärenden. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden Antalet företag har ökat med ca 15 % under mandatperioden och en positiv genomsnittlig nettoförändring med ca 68 företag per år kan fastställas. I genomsnitt uppgår antalet nyregistrerade företag till ca 139 företag per år under mandatperioden. Svenskt näringslivs kommunranking Arbetet med målet Uppdrag Öka förståelsen för företagarnas vardag och inkludera detta i det dagliga arbetet I samband med utbildningen Förenkla Helt Enkelt identifierades fyra fokusområden (Företagslots, Bemötande, Information och Internt samarbete) och ett kommunövergripande arbete inleddes. En företagslotsfunktion har implementerats och ett lotssammanträde ägt rum. Vidare har en handbok för företagare tagits fram. Handboken ger en kort introduktion till kommunens olika avdelningar och förvaltningar. Företagsbesök, näringslivsfrukostar, företagsmässor, näringslivsrådssammanträden, samt inspirationsträffar har genomförts för att stärka och utveckla dialogen med företagen. Nämndmål: Medborgare och företagare ska bemötas på ett professionellt och engagerat sätt av kommunens medarbetare Genom arbetet med organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet och det kommunövergripande arbetet med utbildningen Förenkla Helt Enkelt har frågor som berör bemötande mellan medborgare, företagare och tjänstemän diskuterats, samt hur dessa kan utvecklas och förbättras. Den kommuninterna samordningen har ytterligare stärkts och utvecklats. Nämndmål: Förbättra integrationen Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda är fortsatt högre, men skillnaden har minskat 2014 jämfört med Skillnaden var 3,2 procentenheter 2014 jämfört med 4,7 procentenheter Antalet anmälda brott har minskat stadigt den senaste 3-årsperioden. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Arbetslösheten bland utrikesfödda ska minska till att vara lika låg som för övrig befolkning Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden 6,5% 7,2% Statistik från Brottsförebyggande rådet visar antalet brott per invånare och avser året innan. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 8(36)

13 Arbetet med målet Uppdrag Fortsätta stötta det ideella arbetet med Grannstödsbilen Övergripande mål: 2.3 Fortsätta vara en expansiv kommun Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal nya bostäder i kommunen Nämndmål: Erbjuda attraktiva bostads- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen Upplands-Bro kommun är en attraktiv tillväxtkommun med hög befolkningsutveckling. Många planeringsprojekt för nya bebyggelseområden pågår eller har antagits av kommunfullmäktige. Utöver det finns ett antal projekt som kontoret ännu inte haft möjlighet att påbörja arbetet med än. Planeringsarbetet syftar till att få fram attraktiva och funktionella områden för dagens och morgondagens medborgare och företagare. För befintliga områden är skötsel och utveckling, till exempel av trafiksäkerheten, viktiga områden för att bibehålla och förbättra upplevelsen av allmänna platser. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal parker/anlagda grönytor i antagna planer. 56 % Det höga utfallet på andel grönyta i antagna detaljplaner beror i hög grad på att andelen grönyta bedöms som stor i detaljplanen för Önsta gård (hästsportanläggning). Antal tillkommande bostäder i laga kraftvunna detaljplaner Antal hektar tillkommande verkasamhetsområden i lagakraftvunna detaljplaner Antal tillkommande tomter för offentlig service i lagakraftvunna detaljplaner Arbetet med målet Uppdrag Utveckla allmän platsmark, det vill säga kommunens gator, parker och torg, till attraktivare och tryggare miljöer Frågorna tas bland annat i beaktande i pågående plan- och exploateringsprojekt såsom till exempel Ringvägen, Trädgårdsstaden i Bro och Verksamhetsområdena i Norrboda och Brunna. Under 2014 har avtal tecknats med ny entreprenör för gatubelysning. Gatu- och parkskötsel bedrivs av upphandlad entreprenör i nära samarbete med tekniska avdelningen. Trafiksäkerhetsfrågor lyfts bland annat i arbetet med att förbättra gång- och cykelvägar i kommunen. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 9(36)

14 Utveckla tätorterna och landsbygden på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt Görs genom pågående plan- och exploateringsprojekt i till exempel centrala lägen i tätorterna. Men också genom att tillämpa strategier och gestaltningsprinciper för framtagande av gestaltningsprogram inom kommunens tätorter samt samverkan kring arkitektur- och gestaltningsfrågor inom kontoret och framtagande av fördjupad översiktsplan landsbygden.. Ta fram en översiktsplan för landsbygden som uppmuntrar bostads- och verksamhetsetableringar på landsbygden Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden har pågått under hösten Erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna i samverkan med Upplands-Brohus En detaljplan har antagits för Bagarvägen för nya hyresrätter som ska ersätta gamla, antalet hyresrätter ökar. I Norrboda och Tibble pågår byggande av hyresrätter. Detaljplan för Ringvägen etapp 1 innehållande ca 130 hyresrätter har antagits men överklagats. Hyresrätter har uppförts i Tibble och vid Lejondalsvägen i Bro. Verka för att kommunal/offentlig service byggs ut i takt med bostadsbebyggelsen i samverkan med övriga nämnder Detaljplan för östra Jursta, som vunnit laga kraft, och detaljplan för Ringvägen etapp 1, som antagits men överklagats, innehåller förskoletomter. Förskolor planeras också i Tegelhagen och Trädgårdsstaden. I Trädgårdsstaden, Ringvägen och Tegelhagen planeras för kommunal/offentlig service. Ett kommunövergripande samarbete kring lokalförsörjningsfrågorna har inletts. Fortsätta utveckla entréerna till kommunens centrum så att de blir välkomnande och attraktiva Trafikplats Kockbacka har färdigställts. Det finns ytterligare fyra entréer att åtgärda. Fortsätter 2015, hänsyn ska tas till planerade ombyggnader av trafikplatser i kommunen. En plan och gestaltningsprogram ska tas fram, arbetet påbörjas En kommuntäckande bullerinventering med utredning och konkreta åtgärder ska genomföras En heltäckande bullerutredning har inte genomförts. Punktvisa utredningar i bullerutsatta områden har genomförts och åtgärdsförslag tagits fram. Riktlinjer för hur kommunen ska hantera bullerstörda bostäder bör tas fram 2015 för att säkerställa att det blir likvärdiga bedömningar och beslut i dessa ärenden. Framtagande av skyltpolicy Arbete på skyltprogram pågår och beräknas godkännas våren Nämndmål: Verka för att Upplands-Bro kommun är en kommun med bra infrastruktur och goda kommunikationer vilket underlättar pendling inom samt till och från kommunen Inom och till kommunen finns en väl utbyggd infrastruktur och med goda pendlingsmöjligheter med tåg, buss, bil och cykel. Kollektivtrafiksystemet är framförallt utbyggt inom och i anslutning till tätorterna. Arbete för att ytterligare förbättra dessa områden pågår kontinuerligt. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal inpendlare Inpendlingen har minskat mellan år 2012 och 2013 med ca 1.5 %. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 10(36)

15 Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal utpendlare Utpendlingen har ökat mellan år 2012 och 2013 med ca 2,5 %. Arbetet med målet Uppdrag Intensifiera arbetet med regionala aktörer såsom Trafikverket och SL för att trygga en ökande och väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik Samverkan sker på många olika plan, bland annat genom att delta i Trafikförvaltningens trafiköversyn. Nämndmål: Öka tillgången till snabbt bredband för boende och företagare i våra tätorter och på landsbygden Under 2014 har utbyggnaden av bredband via fiber skett av privata aktörer i kommunen. Troligtvis borde därför antalet hushåll med 100 Mbit eller högre uppkopplingsmöjlighet vara betydligt högre 2014 än Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antalet hushåll som har tillgång till optisk fiber ska öka 52 PTS bredbandskarta. Antal hushåll som har tillgång till 100 Mbit fiberanslutning eler liknande. Nämndmål: I samverkan med Kultur- och fritidsnämnden öka turistnäringen från dagens nivå Näringslivsstaben har bland annat tillsammans med Håbo kommun arbetat för att stärka besöks- och turistnäringen i de båda kommunerna. Ett flertal informationsträffar har ägt rum, där aktörer inom besöksnäringen samlats för inspiration och erfarenhetsutbyte. "Projekt Strandutveckling", ett samarbete mellan sex kommuner i Östra Mälardalen: Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby initierades för att gemensamt analysera möjligheterna att förstärka och skapa ett nät av strandnära besöksmål som blir så attraktivt att båtföretag vill köra regelbunden trafik i Mälaren. Stöd för projektet beviljades av Länsstyrelsen genom Europeiska Jordbruksfonden och Langstinget i Stockholms län. Ett samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har emellertid inte skett. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 11(36)

16 Nämndmål: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas Arbete för att bibehålla, förbättra och utveckla det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår kontinuerligt. En viktig del i detta är planeringen av den nya VA-ledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Arbetet med målet Uppdrag VA-nätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt På grund av vakanser har en del planerade arbetsuppgifter inte blivit utförda under året. Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten Besluten att lägga en redundansledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna inklusive spilledning är tagna av samtliga berörda parter. Projektering av VA-ledningen är påbörjad. Utbyggnad av kommunens VA-ledningar till områden med undermåliga avlopp och vattenförsörjning, till exempel omvandlingsområden, ska påskyndas Pågående arbete som delvis hänger ihop med och är beroende av arbetet med detaljplanering av omvandlingsområden. Se över möjligheten att införliva Tjusta i Upplands-Bros VA-verksamhetsområde Tjusta by och Tjusta skola planeras att kopplas på VA-ledningen som planeras mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Övergripande mål: 2.4 Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämndmål: Införa ett övergripande systematiskt miljöarbete i organisationen Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att ett miljöledningssystem ska införas i kommunen. Arbetet har påbörjats. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Miljöaktuellts kommunranking Arbetet med målet Uppdrag Införa ett miljöledningssystem, en utredning ska fastställa lämplig metod Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i april. Införandet har påbörjats Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 12(36)

17 Göra en utredning om behov och konsekvenser av att ställa högre miljökrav än i gällande miljöplan Arbetet är försenat. Uppdraget blir istället en del av införandet av miljöledningssystemet. Det innebär att bedömningen av behovet och konsekvenserna inte kan genomföras förrän 2015 Arbeta med att uppnå miljömålen inom områdena fastigheter och fordon En energikartläggning har gjorts med hjälp av statistik från energideklarationer. En utredning av möjligheter och kostnader för energieffektivisering av kommunens byggnadsbestånd har genomförts. Utredningen har resulterat i 540 förslag till möjliga åtgärder. Insamling och sammanställning av statistik över kommunens fordon har skett med hjälp av statistik från transportstyrelsen. Nämndmål: Möjliggöra för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt Kommunen arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt. Satsningar görs bland annat på naturoch vattenmiljöer, gång- och cykelvägar och inom avfallsverksamheten på bland annat bytesbod och genom miljöstyrande taxa. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kg osorterat hushållsavfall per person och år ska minska Under 2014 minskade avfallsmängden mer än åren innan. Kg insamlat matavfall per person och år Under 2014 har 152 ton matavfall samlats in. Under 2014 har 3250 kärl för matavfall ställts ut i etapper hos en- och två familjshus. Detta gör att vi inte kan beräkna kg per person. Från och med 2015 kan vi få fram detta på en-och två familjshus. Antalet hushåll i kommunen som sorterar matavfall ska öka till st Totalt 4100 hushåll har nu möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Under 2014 har ca 3250 kärl ställts ut till en - och tvåbostadshus. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla natur- och vattenmiljöer i kommunen Ett antal skogsåtgärder har skett under året som till exempel avverkning och frihuggning av äldre ekar. I Lejondals naturreservat har gångväg anlagts till Kungsängens Golfklubb för att tillgängliggöra reservatet. Även vindskydd grillplatser, grillhus samt en tillgänglighetsanpassad toalett har uppförts. LONA-projekten Lillsjön-Örnässjön (naturreservatsutredning) och Hasselbacken (biotopskyddsområdet) har slutrapporterats för utbetalning av bidrag. Sjöövervakningen är utförd genom provtagning enligt kontrollprogram. Regelbundet se över affärsverksamheternas taxor så att de stimulerar kunderna att agera hållbart Miljöstyrande avfallstaxa gäller från 1mars Ny avfallstaxa fastställdes Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 13(36)

18 Uppdrag Under 2014 ska insamling av matavfall påbörjas Matavfallsinsamlingen har påbörjats och fram till har ca 3200 villahushålll erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Över 90% av dessa har anslutit sig. Totalt har nu 3200 villahushåll och ca 900 hushåll i flerbostadshus möjlighet att sortera matavfall Ta fram förslag till ny avfallsplan (del av renhållningsordningen) för Upplands-Bro kommun Arbetet pågår, planeras att färdigställas under Bytesbod som finansierats i tidigare års budget ska senast första halvåret 2014 finnas på plats. Byggnad för bytesbod uppförd vid Brunna Kretsloppscentral. Ta fram förslag till ny renhållningsordning för Upplands-Bro kommun. Arbetet pågår, planeras att färdigställas under Färdigställa gång- och cykelvägar enligt Gång- och cykelplanen och öka tillgängligheten och trafiksäkerheten enligt upprättade planer En stor del av de planerade åtgärderna i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet är utförda. På grund av vakanser under året flyttas en del av åtgärderna över till Arbete med revidering av Gång- och cykelplanen pågår. Övergripande mål: 2.5 Ha en ekonomi i balans Nämndmål: Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år De politiska verksamheterna under Kommunstyrelsen uppvisar totalt tkr i underskott. Den huvudsakliga förklaringen till underskottet är att kostnader som avser bland annat de förtroendevaldas användning av Ipad har redovisats inom Kommunstyrelsen även om de i många fall skulle ha belastat respektive nämnds politiska verksamheter. Överförmyndarens verksamhet uppvisar 494 tkr i underskott. Ekonomistaben har en verksamhet i nivå med budget. För 2014 redovisas dock ett mindre underskott. Det beror på att i samband med införandet av beslutsstödsverktyget Stratsys behövdes fler användarlicenser än budgeterat och att staben belastas med kostnader för datakommunikation som i båda fallen avser kommunövergripande kostnader. För personalstaben hålls budgeten. De avvikelser som finns handlar främst om att under året infördes e-lönespecifikation, som namnet till trots ändå innebär avgifter. Alla som uppbär lön eller arvode från kommunen kan heller inte ha enbart e-lönespecifikation. Kundcenter har en budget i balans. Kundcenter har intäkter från Upplands-Brohus som köper växelfunktionen från kundcenter. Under året införde Upplands-Brohus ett menyval som går direkt till handläggare på Upplands-Brohus. Detta har medfört att kundcenter minskat intäkterna med 95 tkr i jämförelse med föregående år och Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 14(36)

19 uppskattningsvis beräknas kundcenter att förlora ca 170 tkr på helår för Utvecklingsstaben (exklusive IT-staben) och kanslistaben lämnar positiva budgetavvikelser. Överskotten beror på vakanser under Näringslivsstaben visar ett positivt utfall på 274 tkr jämfört med budget. IT-verksamheten redovisar tkr i underskott. Främsta orsakerna är att kommunen fått ökade licenskostnader med ca 650 tkr efter licensrevision från Microsoft. Största delen i det var upplicensering gällande databas SQL-server. Även konsultstöd kopplat till Portalen och Lärplattformen, Sharepoint, är en stor del i underskottet, ca 350 tkr och bytet av leverantör av utskrift som tjänst, ca 150 tkr, för viss överlappning för att inte äventyra funktionaliteten. Ett underskott på 428 tkr redovisas på IT-staben relaterat till personalsituationen. Tillväxtkontoret exklusive plan och exploateringsverksamheten visar ett överskott om 2,6 mkr. Tekniska avdelningen bidrar med ett överskott om 1,3 mkr vilket främst beror på lägre snöröjningskostnader och vakanser (vilket även lett till lägre kostnader i övrigt). Kontorsledning lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst och att utredningspengar inte nyttjats. Miljöstrategisk verksamhet lämnar ett överskott om 680 tkr, verksamheten har haft statsbidrag att nyttja under året. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett underskott på tkr. Verksamhetens resultat kommer att variera från år till år beroende på att redovisningen påverkas av om och hur projekt avslutas. I år har endast ett fåtal projekt avslutats varför resultatet är negativt. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på tkr och beror på att verksamheten har tidigare underskott att hantera. Avfallsverksamheten redovisar en budget i balans. Nämndmål: Kommunstyrelsens taxor ska vara aktuella Beslut om nya taxor för Vatten- och avloppsverksamheterna samt avfallsverksamheterna fattades i början av året. Taxan har inte bedömts behöva justeras för plan- och exploateringsavdelningens verksamhet. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Genomförd taxeöversyn Uppnått Arbetet med målet Uppdrag Föreslå årlig höjning av nämndens taxor utom maxtaxa för barnomsorgen Regelbundet se över affärsverksamheternas taxor så att de täcker faktiska kostnader Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 15(36)

20 Övergripande mål: 2.6 Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål: Upplands-Bro ska sänka skatten under mandatperioden om reformutrymmet tillåter Skatten har inte sänks under mandatperioden bland annat för att behoven i verksamheterna vad gäller volymökningar och kvalitetsförbättringar varit stora. Skatten i Upplands-Bro kommun har varit oförändrad sedan i mitten av 1970-talet. Arbetet med målet Uppdrag Minska kommunens risk Med det nya intern kontroll reglementet som Kommunstyrelsen beslutade om 2014 har kommunens interna kontrollrutiner förbättrats. Uppföljning av samtliga nämnders interna kontrollarbete återrapporteras till Kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av Kommunstyrelsens egna intern kontrollplan. Nämndmål: Fortsätta modernisera IT-infrastrukturen Det är hög nivå på antalet uppdragsbeställningar inom IT. Aktiviteten beror på att det pågår förändringar och moderniseringar inom kontoren. Att kommunen är expansiv har också en stor påverkan. En modernare infrastruktur möter och möjliggör verksamhetens behov av uppgraderade verksamhetssystem och möter kontorens behov av nya lösningar för att kunna bedriva en effektivare verksamhet. Det större förändringsarbetet av ITinfrastrukturen bedrivs enligt plan inom IFATT-projektet. Arbetet med målet Uppdrag Fortsätta genomföra investeringsprojektet IFATT Projektet pågår och följer aktivitetsplanen. Tidsplan för delprojektet LIRAs produktionsstart är framflyttad pga relation med projektet "Ett AD" vars migrering flyttats fram till v Antalet anslutna datorer i de båda näten var vid start st och vid slut var det 2032 st. Antalet datorer för admin och skola ökade under året med 126 st och antalet 1:1-datorer på gymnasiet ökade med 150 st. Totalt ökade antalet datorer under året med 276 st. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 16(36)

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1

ÅRSREDOVISNING 2012 sundbybergs stad 1 ÅRSREDOVISNING 2012 Sundbybergs stad sundbybergs stad 1 Årsredovisning SUNDBYBERGs STAD 2 sundbybergs stad Innehåll Den politiska ledningen har ordet...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Årets

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2014-10-13 Tid: Onsdagen den 22 oktober, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl.

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer