Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

2 Ärende 1

3 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen daterad den 25 februari 2015 godkänns. 2. För pågående investeringsprojekts färdigställande ombudgeteras kvarstående budgetmedel i investeringsredovisningarna till Sammanfattning Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter tkr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2015 Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen daterad den 25 februari Ärendet Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen fastställde den 3 december 2014 anvisningar och tidsplan för arbetet med verksamhetsberättelser och årsredovisning. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter tkr. Verksamheterna under Kommunledningskontoret redovisar för första gången på flera år ett samlat underskott på tkr. De huvudsakliga förklaringarna

4 2(2) till underskottet är kopplat till IT-verksamheterna och de politiska verksamheterna och beror främst på att verksamheterna redovisar kostnader som i stora delar är kopplade till övriga nämnders verksamhetsområden. Tillväxtkontoret exklusive plan och exploateringsverksamheten visar ett överskott om tkr. Tekniska avdelningen bidrar med ett överskott om 1,3 mkr vilket främst beror på lägre snöröjningskostnader och vakanser. Kontorsledning lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst och att utredningspengar inte nyttjats. Miljöstrategisk verksamhet lämnar ett överskott om 680 tkr, verksamheten har haft statsbidrag att nyttja under året. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett underskott på tkr. Verksamhetens resultat kommer att variera från år till år beroende på om och hur projekt avslutas. I år har endast ett fåtal projekt avslutats varför resultatet är negativt. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på tkr och beror på att verksamheten har tidigare underskott att hantera. Avfallsverksamheten redovisar en budget i balans. Kommunstyrelsens samlade överskott exklusive försäljning av tomträtter uppgår till 559 tkr. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontorets verksamheter under Kommunstyrelsen visar tillsammans ett överskott på 369 tkr. Detta motiverar bedömningen att Kommunstyrelsen bidrar till kravet på god ekonomisk hushållning i kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund av att de mål och uppdrag som beslutades i budget 2014 i stort är utförda och uppfyllda eller pågående. Investeringsredovisningen för Kommunledningskontorets verksamheter redovisar investeringar på tkr, där huvuddelen, tkr och tkr, avser investeringar i IT-utrustning och IT-infrastruktur. Investeringsredovisningen för Tillväxtkontoret hamnar på tkr. Av detta avser tkr beläggningsunderhåll, tkr Kungsängens centrum, tkr trafik- och tillgänglighetsprogram samt tkr gatubelysning. Investeringsredovisningen för exploateringsprojekten redovisar investeringar på tkr. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2014, daterat den 25 februari 2015 och samtidigt beslutar att ombudgetera kvarvarade budgetmedel för pågående investeringsprojekt i investeringsredovisningarna till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen

5 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2014 Daterad den 25 februari 2015

6 1 Kommunstyrelsen 1.1 Vinjett Arbetet med att utveckla organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet och Kundcenter för kundens bästa har fortsatt. Upplands-Bro kommun har Sveriges bästa kundcenter i telefoni och kundservice. Interna och externa näringslivsfrämjande aktiviteter har genomförts. Ett exempel är företagslotsfunktionen för att förenkla myndighetskontakten för företagare. 1.2 Ansvarsområde och organisation Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen svarar också för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, fullgör uppgifter inom VA-lagstiftningen och svarar för kommunens fastighetsrenhållning, miljöstrategiskt arbete och naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår också. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 1.3 Verksamheten i siffror Nämndens nettokostnad Nämndens budgetavvikelse varav försäljning tomträtter Antal tillsvidareanställda varv Kommunledningskontoret varav Tillväxtkontoret Nämndens nettokostand är årets redovisade kostnader minus årets redovisade intäkter. Kommunledningskontorets ökning av antalet anställda beror på att Näringslivsstaben flyttades från Tillväxtkontoret (2 personer). En tjänst flyttades också från Utbildningskontoret till IT-staben. Kundcenter, Intern service och Kanslistaben förstärktes med två personer vardera samt upphandlingsfunktionen förstärktes med en tjänst. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2(36)

7 1.4 Viktiga händelser under året Kommunledningskontoret Utveckling av diskussionsforumet Kundo har fortsatt, där kommunmedborgare felanmäler, lämnar synpunkter eller ger beröm till kommunens verksamheter. En företagslotsfunktion har införts och en handbok för företagare har tagits fram. Därutöver har näringslivsfrukostar, företagsbesök, företagsmässor, näringslivsråd samt inspirationsträffar genomförts för att stärka och utveckla dialogen med företagen. Kundtjänst för VA och avfall flyttades från Håbo till Kundcenter för att våra medborgare och kunder endast ska behöva ringa ett nummer för att få svar på sina frågor. Kundcenter började sin verksamhet i Brohuset i september. Kundcenter har likvärdig service i Brohuset som i kommunhuset. Genom projektet "Förenkla helt enkelt" har frågor som berör bemötande mellan företagare och tjänstemän utvecklats och förbättrats. Den kommuninterna samordningen har stärkts och utvecklats. I september startade införandet av Stratsys för att göra målstyrningen bättre och möjliggöra för verksamheterna att på ett strukturerat sätt följa upp de politiska målen och uppdragen. Arbetet med organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet har fortsatt genom att integrera filosofin i det ordinarie arbetet. HEP finns med som en naturlig del av APT-möten, vid rekryteringar med mera. I juni avslutades aspirantprogrammet. Programmets deltagare har alla blivit utplockade av sina egna chefer som potentiella ledare i kommunen. Alla förtroendevalda politiker har erhållit Ipads för att förbättra ärendehanteringen. E-lönebesked infördes vid löneadministrationen. Tillväxtkontoret Under 2014 har utbyggnaden av bredband via fiber varit i fokus i centralorterna. I april beslutade Kommunstyrelsen att införa miljöledningssystem. En energikartläggning har gjorts med hjälp av statistik från energideklarationer. Ett antal skogsåtgärder har skett som till exempel avverkning och frihuggning av äldre ekar. I Lejondals naturreservat har gångväg anlagts till Kungsängens Golfklubb. Även vindskydd, grillplatser samt en tillgänglighetsanpassad toalett har uppförts. Under året har 7 detaljplaner antagits varav 6 har vunnit laga kraft. Detaljplan för Önsta Hästsportanläggning (Bro Galopp), detaljplan för Örnäs 1:9 (Stockholm Väst logistikområde)) och detaljplan för Högbytorp (Kraftvärmeanläggning) avser verksamhetsområden. Detaljplaner för bostäder har antagits för Bagarvägen/Målarvägen, Enbärsvägen och Östra Jursta. Detaljplan för Ringvägen (etapp 1) har antagits men överklagats. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden har varit ute på samråd under året. Kommunstyrelsen har i april beslutat att miljöledningssystem skall införas med Svensk Miljöbas kravstandard som bas. Införandet har påbörjats. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att utveckla natur- och vattenområdena i kommunen, till exempel åtgärder i Lejondals och Stäketskogens naturreservat Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 3(36)

8 och genom naturvårds- och rekreationsanpassad skogsskötsel. Inom skogsskötseln har EU-bidrag erhållits. Ett flertal LONA-projekt har slutrapporterats. Beslut att planera för en ny VA-ledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Tekniska undersökningar och projektering har påbörjats. Matavfallsinsamlingen påbörjades. Ny VA- och Avfallstaxa började gälla. 1.5 Omvärld och framtid Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Det ställer krav på utveckling av kommunens verksamheter, utökad och fördjupad kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen samt strategisk och långsiktig planering på alla områden. Kommunstyrelsen ansvar i detta är att fortsätta ge leverens av hög kvalitet och se till att hela organisationen arbetar för att uppfylla politiska mål och uppdrag. Tendenser i omvärlden påverkar utvecklingen i Upplands-Bro. Exempel som är särskilt tydliga är medborgarnas önskemål att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och behovet av ökad samverkan med andra kommuner och organisationer. Kommunens arbete med att utveckla dialogmöjligheterna med medborgarna fortsätter. En strategi för medborgardialog i Upplands-Bro kommun kommer att tas fram och föreläggas Kommunfullmäktige för beslut. Upplands-Bro som tillväxtkommun med en hög befolkningsutveckling ställer krav på planering av nya bostads- och verksamhetsområden. Det finns en stor efterfrågan från framförallt exploatörer att nya detaljplaner ska arbetas fram skyndsamt. Det ställer i sin tur krav på organisationen från planeringsfasen, under genomförandefasen och därefter hela driftsfasen av allmänna platser, det vill säga kommunala gator, parker, torg, naturområden och parkeringar. Tillväxttakten beräknas fortsätta och kan även öka med tanke på kommunens geografiska läge i en attraktiv region. För att klara detta behöver organisationen ytterligare utvecklas och förstärkas. De övergripande miljöfrågorna blir allt viktigare för att planera och skapa förutsättningar för en utveckling som är ekologiskt hållbar. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 4(36)

9 2 Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer samt genom de uppdrag och aktiviteter som genomförts för att nå målet. Målet uppfyllt/uppdrag klart: Målet delvis uppfyllt/uppdrag pågående: Målet ej uppfyllt/uppdrag ej påbörjat: Övergripande mål: 2.1 Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål: Kvaliteten inom välfärden ska ständigt förbättras. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens Kommunfullmäktige antog en policy för konkurrensutsättning i maj Upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling och konkurrensutsätts. Arbetet med målet Uppdrag Kommunens verksamheter ska konkurrensutsättas Tillväxtkontoret genomför verksamhet med hjälp av externa entreprenörer, speciellt inom den tekniska verksamheten, till exempel skötsel och drift av gata/park, gatubelysning, avfallstransport osv. Övergripande mål: 2.2 Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål: Fortsätta utveckla dialogmöjligheterna med medborgarna Kommunen har deltagit i flera nätverk för utveckling av olika former av medborgardialog. Bland annat har medarbetare aktivt deltagit i SKL:s nätverk för e- dialog. Under 2015 kommer konkreta projekt att inledas och målet är att lansera olika dialogvägar. En strategi för medborgardialog i Upplands-Bro kommun kommer också att tas fram och föreläggas Kommunfullmäktige för fastställande. Arbetet med att utveckla diskussionsforumet Kundo har fortsatt. Plattformen är idag ett naturligt sätt för medborgare att felanmäla, lämna synpunkter eller ge beröm till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 5(36)

10 Kundtjänst för VA och avfall flyttades från Håbo till kundcenter för att våra kunder endast ska behöva ringa ett nummer för att få svar på samtliga frågor. Införande av menyval gör att kunden direkt kommer rätt och kan få hjälp med sin fråga. Kundcenter finns även i Brohuset och svarar även här på frågor och handlägger ärenden via kommunens samtliga kanaler. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla medborgardialog och kommuntidningen Mälarnära Tidningen Mälarnära har utkommit med fyra nummer under året. Nämndmål: Fortsätta utveckla digitala tjänster som ökar kommunens tillgänglighet Besökarna hittar den information som de söker på den externa webbplatsen. De tycker också att den är snygg och lätt att använda. Det visar den webbundersökning som legat tillgänglig på webbplatsen under ett års tid. Under 2014 ökade besökstrafiken med cirka 8000 unika besökare. Två mycket populära digitala tjänster utvecklades och marknadsfördes under året, diskussionsforumet Kundo samt tjänsten för felanmälan. Nästa steg i arbetet med att uppnå målet är införandet av en ny ContactCenter-lösning. En av funktionerna är en enklare version av chatt som innebär en ny kanal för medborgarna att kontakta kommunen på. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Nya e-tjänster under året 2 st Kommunledningskontoret beslutade under 2014 att ta ett större omtag kring e-förvaltning och e-tjänster. Ett aktivt arbete med att vidareutveckla e-tjänsteplattformen och nya tjänster har därför inte skett. Arbetet med målet Uppdrag Vidareutveckla nya e-tjänster under året Ett första försök att integrera e-tjänst med Streamflow 2014 var Skolvalet. Att införa funktionalitet för e-tjänster i Streamflow har inte gått att genomföra då det framkommit att det inte är tekniskt möjligt att sköta hela hanteringen i Streamflow. Vidareutveckla den externa webbplatsen Under våren lanserades en ny startsida för den externa webbplatsen och nyheter delades upp i två kategorier, viktig information samt nyheter. Som besökare är det nu enklare och tydligare att hitta rätt information. Under viktig information publiceras aktuell samhällsinformation som berör kommunen. Under nyheter finns att läsa intressanta artiklar om kommunens verksamheter och tjänster. I SKLs rapport "Information till alla" får kommunen bra betyg för innehållet på den externa webbplatsen. Underlaget i rapporten kommer att vara en del av det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 6(36)

11 Nämndmål: Fortsätta utveckla Kundcenter för kundens bästa Upplands-Bro kommun har Sveriges bästa kundcenter i telefoni och kundservice. Det bekräftades när kundcenter tog emot segrarpriset i SM i Telefoni och Kundservice i kategorin Medborgarservice Kundundersökningen M survey ContactCenter pågick under 12 veckor och 400 samtal bedömdes. Kriterier för ContactCenter som bedöms är: Allmän attityd, Bemötande, Engagemang, Korrekta svar, Kunskap, Effektivitet, Tydlighet, Initiativ. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kundcenters resultat ska mätas årligen (Qindex) 88,6% Kundcenter vann SM i Telefoni och Kundservice i kategorin Medborgarservice med ett Q index på 88,6. Q index för samtliga tävlande i offentlig sektor MedborgarService fick ett Q index på 80,8. Q index för samtliga tävlande inom näringsliv och offentlig sektor låg på 87,7. Arbetet med målet Uppdrag Förbättra kundkommunikationen vid Kundcenter Samordna verksamheten i Kundcenter med biblioteket när kulturhuset invigs Kundcenter är en väg in till kommunen oavsett kanal via besök till kommunhuset och kulturhuset samt Brohuset, telefon, sociala och digitala medier vi svarar på samtliga frågor från kund och medborgare. Erbjuda en utökad kommunservice i Brohuset Kundcenter började sin verksamhet i Brohuset i september. Kundcenter har likvärdig service i Brohuset som i kommunhuset med tex. färdtjänstutredningar, försörjningsstöd, lokalbokning med nyckelutlämning, information och vägledning. Tillsammans med bibliotek och simhall delar kundcenter receptionsdisk vilket skapar ett tydligt värdskap för våra besökare i Brohuset. Besökare får hjälp med sina frågor oavsett vem de frågar. Kundtjänst för VA-och avfallsverksamheterna flyttas över till Kundcenter Kundtjänst för VA och avfall flyttades till kundcenter i mars. Två medarbetare rekryterades varav en medarbetare är finskspråkig Nämndmål: Fortsätta skapa ett bra företagsklimat och tydliggöra detta för omvärlden Under perioden klättrade Upplands-Bro hela 192 placeringar på Svenskt Näringslivs kommunranking. För 2014 kunde en 31:a plats på rankingen noteras, vilket innebär en liten försämring jämfört med toppnoteringen 2013 (plats 27). Detta innebär att kommunens företagsklimat har etablerats på en hög nivå efter att i flera år har klättrat kraftigt på Svenskt Näringslivs kommunranking. Näringslivsfrämjande aktiviteter har under året initierats och genomförts för att ytterligare stärka och utveckla det lokala näringslivsklimatet. Ett flertal konkreta åtgärder, som exempelvis implementeringen av en företagslotsfunktion, syftar till att Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 7(36)

12 förenkla myndighetskontakten för företagare i komplexa företagsärenden. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden Antalet företag har ökat med ca 15 % under mandatperioden och en positiv genomsnittlig nettoförändring med ca 68 företag per år kan fastställas. I genomsnitt uppgår antalet nyregistrerade företag till ca 139 företag per år under mandatperioden. Svenskt näringslivs kommunranking Arbetet med målet Uppdrag Öka förståelsen för företagarnas vardag och inkludera detta i det dagliga arbetet I samband med utbildningen Förenkla Helt Enkelt identifierades fyra fokusområden (Företagslots, Bemötande, Information och Internt samarbete) och ett kommunövergripande arbete inleddes. En företagslotsfunktion har implementerats och ett lotssammanträde ägt rum. Vidare har en handbok för företagare tagits fram. Handboken ger en kort introduktion till kommunens olika avdelningar och förvaltningar. Företagsbesök, näringslivsfrukostar, företagsmässor, näringslivsrådssammanträden, samt inspirationsträffar har genomförts för att stärka och utveckla dialogen med företagen. Nämndmål: Medborgare och företagare ska bemötas på ett professionellt och engagerat sätt av kommunens medarbetare Genom arbetet med organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet och det kommunövergripande arbetet med utbildningen Förenkla Helt Enkelt har frågor som berör bemötande mellan medborgare, företagare och tjänstemän diskuterats, samt hur dessa kan utvecklas och förbättras. Den kommuninterna samordningen har ytterligare stärkts och utvecklats. Nämndmål: Förbättra integrationen Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda är fortsatt högre, men skillnaden har minskat 2014 jämfört med Skillnaden var 3,2 procentenheter 2014 jämfört med 4,7 procentenheter Antalet anmälda brott har minskat stadigt den senaste 3-årsperioden. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Arbetslösheten bland utrikesfödda ska minska till att vara lika låg som för övrig befolkning Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden 6,5% 7,2% Statistik från Brottsförebyggande rådet visar antalet brott per invånare och avser året innan. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 8(36)

13 Arbetet med målet Uppdrag Fortsätta stötta det ideella arbetet med Grannstödsbilen Övergripande mål: 2.3 Fortsätta vara en expansiv kommun Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal nya bostäder i kommunen Nämndmål: Erbjuda attraktiva bostads- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen Upplands-Bro kommun är en attraktiv tillväxtkommun med hög befolkningsutveckling. Många planeringsprojekt för nya bebyggelseområden pågår eller har antagits av kommunfullmäktige. Utöver det finns ett antal projekt som kontoret ännu inte haft möjlighet att påbörja arbetet med än. Planeringsarbetet syftar till att få fram attraktiva och funktionella områden för dagens och morgondagens medborgare och företagare. För befintliga områden är skötsel och utveckling, till exempel av trafiksäkerheten, viktiga områden för att bibehålla och förbättra upplevelsen av allmänna platser. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal parker/anlagda grönytor i antagna planer. 56 % Det höga utfallet på andel grönyta i antagna detaljplaner beror i hög grad på att andelen grönyta bedöms som stor i detaljplanen för Önsta gård (hästsportanläggning). Antal tillkommande bostäder i laga kraftvunna detaljplaner Antal hektar tillkommande verkasamhetsområden i lagakraftvunna detaljplaner Antal tillkommande tomter för offentlig service i lagakraftvunna detaljplaner Arbetet med målet Uppdrag Utveckla allmän platsmark, det vill säga kommunens gator, parker och torg, till attraktivare och tryggare miljöer Frågorna tas bland annat i beaktande i pågående plan- och exploateringsprojekt såsom till exempel Ringvägen, Trädgårdsstaden i Bro och Verksamhetsområdena i Norrboda och Brunna. Under 2014 har avtal tecknats med ny entreprenör för gatubelysning. Gatu- och parkskötsel bedrivs av upphandlad entreprenör i nära samarbete med tekniska avdelningen. Trafiksäkerhetsfrågor lyfts bland annat i arbetet med att förbättra gång- och cykelvägar i kommunen. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 9(36)

14 Utveckla tätorterna och landsbygden på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt Görs genom pågående plan- och exploateringsprojekt i till exempel centrala lägen i tätorterna. Men också genom att tillämpa strategier och gestaltningsprinciper för framtagande av gestaltningsprogram inom kommunens tätorter samt samverkan kring arkitektur- och gestaltningsfrågor inom kontoret och framtagande av fördjupad översiktsplan landsbygden.. Ta fram en översiktsplan för landsbygden som uppmuntrar bostads- och verksamhetsetableringar på landsbygden Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden har pågått under hösten Erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna i samverkan med Upplands-Brohus En detaljplan har antagits för Bagarvägen för nya hyresrätter som ska ersätta gamla, antalet hyresrätter ökar. I Norrboda och Tibble pågår byggande av hyresrätter. Detaljplan för Ringvägen etapp 1 innehållande ca 130 hyresrätter har antagits men överklagats. Hyresrätter har uppförts i Tibble och vid Lejondalsvägen i Bro. Verka för att kommunal/offentlig service byggs ut i takt med bostadsbebyggelsen i samverkan med övriga nämnder Detaljplan för östra Jursta, som vunnit laga kraft, och detaljplan för Ringvägen etapp 1, som antagits men överklagats, innehåller förskoletomter. Förskolor planeras också i Tegelhagen och Trädgårdsstaden. I Trädgårdsstaden, Ringvägen och Tegelhagen planeras för kommunal/offentlig service. Ett kommunövergripande samarbete kring lokalförsörjningsfrågorna har inletts. Fortsätta utveckla entréerna till kommunens centrum så att de blir välkomnande och attraktiva Trafikplats Kockbacka har färdigställts. Det finns ytterligare fyra entréer att åtgärda. Fortsätter 2015, hänsyn ska tas till planerade ombyggnader av trafikplatser i kommunen. En plan och gestaltningsprogram ska tas fram, arbetet påbörjas En kommuntäckande bullerinventering med utredning och konkreta åtgärder ska genomföras En heltäckande bullerutredning har inte genomförts. Punktvisa utredningar i bullerutsatta områden har genomförts och åtgärdsförslag tagits fram. Riktlinjer för hur kommunen ska hantera bullerstörda bostäder bör tas fram 2015 för att säkerställa att det blir likvärdiga bedömningar och beslut i dessa ärenden. Framtagande av skyltpolicy Arbete på skyltprogram pågår och beräknas godkännas våren Nämndmål: Verka för att Upplands-Bro kommun är en kommun med bra infrastruktur och goda kommunikationer vilket underlättar pendling inom samt till och från kommunen Inom och till kommunen finns en väl utbyggd infrastruktur och med goda pendlingsmöjligheter med tåg, buss, bil och cykel. Kollektivtrafiksystemet är framförallt utbyggt inom och i anslutning till tätorterna. Arbete för att ytterligare förbättra dessa områden pågår kontinuerligt. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal inpendlare Inpendlingen har minskat mellan år 2012 och 2013 med ca 1.5 %. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 10(36)

15 Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal utpendlare Utpendlingen har ökat mellan år 2012 och 2013 med ca 2,5 %. Arbetet med målet Uppdrag Intensifiera arbetet med regionala aktörer såsom Trafikverket och SL för att trygga en ökande och väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik Samverkan sker på många olika plan, bland annat genom att delta i Trafikförvaltningens trafiköversyn. Nämndmål: Öka tillgången till snabbt bredband för boende och företagare i våra tätorter och på landsbygden Under 2014 har utbyggnaden av bredband via fiber skett av privata aktörer i kommunen. Troligtvis borde därför antalet hushåll med 100 Mbit eller högre uppkopplingsmöjlighet vara betydligt högre 2014 än Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antalet hushåll som har tillgång till optisk fiber ska öka 52 PTS bredbandskarta. Antal hushåll som har tillgång till 100 Mbit fiberanslutning eler liknande. Nämndmål: I samverkan med Kultur- och fritidsnämnden öka turistnäringen från dagens nivå Näringslivsstaben har bland annat tillsammans med Håbo kommun arbetat för att stärka besöks- och turistnäringen i de båda kommunerna. Ett flertal informationsträffar har ägt rum, där aktörer inom besöksnäringen samlats för inspiration och erfarenhetsutbyte. "Projekt Strandutveckling", ett samarbete mellan sex kommuner i Östra Mälardalen: Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby initierades för att gemensamt analysera möjligheterna att förstärka och skapa ett nät av strandnära besöksmål som blir så attraktivt att båtföretag vill köra regelbunden trafik i Mälaren. Stöd för projektet beviljades av Länsstyrelsen genom Europeiska Jordbruksfonden och Langstinget i Stockholms län. Ett samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har emellertid inte skett. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 11(36)

16 Nämndmål: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas Arbete för att bibehålla, förbättra och utveckla det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår kontinuerligt. En viktig del i detta är planeringen av den nya VA-ledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Arbetet med målet Uppdrag VA-nätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt På grund av vakanser har en del planerade arbetsuppgifter inte blivit utförda under året. Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten Besluten att lägga en redundansledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna inklusive spilledning är tagna av samtliga berörda parter. Projektering av VA-ledningen är påbörjad. Utbyggnad av kommunens VA-ledningar till områden med undermåliga avlopp och vattenförsörjning, till exempel omvandlingsområden, ska påskyndas Pågående arbete som delvis hänger ihop med och är beroende av arbetet med detaljplanering av omvandlingsområden. Se över möjligheten att införliva Tjusta i Upplands-Bros VA-verksamhetsområde Tjusta by och Tjusta skola planeras att kopplas på VA-ledningen som planeras mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Övergripande mål: 2.4 Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämndmål: Införa ett övergripande systematiskt miljöarbete i organisationen Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att ett miljöledningssystem ska införas i kommunen. Arbetet har påbörjats. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Miljöaktuellts kommunranking Arbetet med målet Uppdrag Införa ett miljöledningssystem, en utredning ska fastställa lämplig metod Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i april. Införandet har påbörjats Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 12(36)

17 Göra en utredning om behov och konsekvenser av att ställa högre miljökrav än i gällande miljöplan Arbetet är försenat. Uppdraget blir istället en del av införandet av miljöledningssystemet. Det innebär att bedömningen av behovet och konsekvenserna inte kan genomföras förrän 2015 Arbeta med att uppnå miljömålen inom områdena fastigheter och fordon En energikartläggning har gjorts med hjälp av statistik från energideklarationer. En utredning av möjligheter och kostnader för energieffektivisering av kommunens byggnadsbestånd har genomförts. Utredningen har resulterat i 540 förslag till möjliga åtgärder. Insamling och sammanställning av statistik över kommunens fordon har skett med hjälp av statistik från transportstyrelsen. Nämndmål: Möjliggöra för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt Kommunen arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt. Satsningar görs bland annat på naturoch vattenmiljöer, gång- och cykelvägar och inom avfallsverksamheten på bland annat bytesbod och genom miljöstyrande taxa. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kg osorterat hushållsavfall per person och år ska minska Under 2014 minskade avfallsmängden mer än åren innan. Kg insamlat matavfall per person och år Under 2014 har 152 ton matavfall samlats in. Under 2014 har 3250 kärl för matavfall ställts ut i etapper hos en- och två familjshus. Detta gör att vi inte kan beräkna kg per person. Från och med 2015 kan vi få fram detta på en-och två familjshus. Antalet hushåll i kommunen som sorterar matavfall ska öka till st Totalt 4100 hushåll har nu möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Under 2014 har ca 3250 kärl ställts ut till en - och tvåbostadshus. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla natur- och vattenmiljöer i kommunen Ett antal skogsåtgärder har skett under året som till exempel avverkning och frihuggning av äldre ekar. I Lejondals naturreservat har gångväg anlagts till Kungsängens Golfklubb för att tillgängliggöra reservatet. Även vindskydd grillplatser, grillhus samt en tillgänglighetsanpassad toalett har uppförts. LONA-projekten Lillsjön-Örnässjön (naturreservatsutredning) och Hasselbacken (biotopskyddsområdet) har slutrapporterats för utbetalning av bidrag. Sjöövervakningen är utförd genom provtagning enligt kontrollprogram. Regelbundet se över affärsverksamheternas taxor så att de stimulerar kunderna att agera hållbart Miljöstyrande avfallstaxa gäller från 1mars Ny avfallstaxa fastställdes Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 13(36)

18 Uppdrag Under 2014 ska insamling av matavfall påbörjas Matavfallsinsamlingen har påbörjats och fram till har ca 3200 villahushålll erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Över 90% av dessa har anslutit sig. Totalt har nu 3200 villahushåll och ca 900 hushåll i flerbostadshus möjlighet att sortera matavfall Ta fram förslag till ny avfallsplan (del av renhållningsordningen) för Upplands-Bro kommun Arbetet pågår, planeras att färdigställas under Bytesbod som finansierats i tidigare års budget ska senast första halvåret 2014 finnas på plats. Byggnad för bytesbod uppförd vid Brunna Kretsloppscentral. Ta fram förslag till ny renhållningsordning för Upplands-Bro kommun. Arbetet pågår, planeras att färdigställas under Färdigställa gång- och cykelvägar enligt Gång- och cykelplanen och öka tillgängligheten och trafiksäkerheten enligt upprättade planer En stor del av de planerade åtgärderna i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet är utförda. På grund av vakanser under året flyttas en del av åtgärderna över till Arbete med revidering av Gång- och cykelplanen pågår. Övergripande mål: 2.5 Ha en ekonomi i balans Nämndmål: Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år De politiska verksamheterna under Kommunstyrelsen uppvisar totalt tkr i underskott. Den huvudsakliga förklaringen till underskottet är att kostnader som avser bland annat de förtroendevaldas användning av Ipad har redovisats inom Kommunstyrelsen även om de i många fall skulle ha belastat respektive nämnds politiska verksamheter. Överförmyndarens verksamhet uppvisar 494 tkr i underskott. Ekonomistaben har en verksamhet i nivå med budget. För 2014 redovisas dock ett mindre underskott. Det beror på att i samband med införandet av beslutsstödsverktyget Stratsys behövdes fler användarlicenser än budgeterat och att staben belastas med kostnader för datakommunikation som i båda fallen avser kommunövergripande kostnader. För personalstaben hålls budgeten. De avvikelser som finns handlar främst om att under året infördes e-lönespecifikation, som namnet till trots ändå innebär avgifter. Alla som uppbär lön eller arvode från kommunen kan heller inte ha enbart e-lönespecifikation. Kundcenter har en budget i balans. Kundcenter har intäkter från Upplands-Brohus som köper växelfunktionen från kundcenter. Under året införde Upplands-Brohus ett menyval som går direkt till handläggare på Upplands-Brohus. Detta har medfört att kundcenter minskat intäkterna med 95 tkr i jämförelse med föregående år och Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 14(36)

19 uppskattningsvis beräknas kundcenter att förlora ca 170 tkr på helår för Utvecklingsstaben (exklusive IT-staben) och kanslistaben lämnar positiva budgetavvikelser. Överskotten beror på vakanser under Näringslivsstaben visar ett positivt utfall på 274 tkr jämfört med budget. IT-verksamheten redovisar tkr i underskott. Främsta orsakerna är att kommunen fått ökade licenskostnader med ca 650 tkr efter licensrevision från Microsoft. Största delen i det var upplicensering gällande databas SQL-server. Även konsultstöd kopplat till Portalen och Lärplattformen, Sharepoint, är en stor del i underskottet, ca 350 tkr och bytet av leverantör av utskrift som tjänst, ca 150 tkr, för viss överlappning för att inte äventyra funktionaliteten. Ett underskott på 428 tkr redovisas på IT-staben relaterat till personalsituationen. Tillväxtkontoret exklusive plan och exploateringsverksamheten visar ett överskott om 2,6 mkr. Tekniska avdelningen bidrar med ett överskott om 1,3 mkr vilket främst beror på lägre snöröjningskostnader och vakanser (vilket även lett till lägre kostnader i övrigt). Kontorsledning lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst och att utredningspengar inte nyttjats. Miljöstrategisk verksamhet lämnar ett överskott om 680 tkr, verksamheten har haft statsbidrag att nyttja under året. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett underskott på tkr. Verksamhetens resultat kommer att variera från år till år beroende på att redovisningen påverkas av om och hur projekt avslutas. I år har endast ett fåtal projekt avslutats varför resultatet är negativt. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på tkr och beror på att verksamheten har tidigare underskott att hantera. Avfallsverksamheten redovisar en budget i balans. Nämndmål: Kommunstyrelsens taxor ska vara aktuella Beslut om nya taxor för Vatten- och avloppsverksamheterna samt avfallsverksamheterna fattades i början av året. Taxan har inte bedömts behöva justeras för plan- och exploateringsavdelningens verksamhet. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Genomförd taxeöversyn Uppnått Arbetet med målet Uppdrag Föreslå årlig höjning av nämndens taxor utom maxtaxa för barnomsorgen Regelbundet se över affärsverksamheternas taxor så att de täcker faktiska kostnader Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 15(36)

20 Övergripande mål: 2.6 Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål: Upplands-Bro ska sänka skatten under mandatperioden om reformutrymmet tillåter Skatten har inte sänks under mandatperioden bland annat för att behoven i verksamheterna vad gäller volymökningar och kvalitetsförbättringar varit stora. Skatten i Upplands-Bro kommun har varit oförändrad sedan i mitten av 1970-talet. Arbetet med målet Uppdrag Minska kommunens risk Med det nya intern kontroll reglementet som Kommunstyrelsen beslutade om 2014 har kommunens interna kontrollrutiner förbättrats. Uppföljning av samtliga nämnders interna kontrollarbete återrapporteras till Kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av Kommunstyrelsens egna intern kontrollplan. Nämndmål: Fortsätta modernisera IT-infrastrukturen Det är hög nivå på antalet uppdragsbeställningar inom IT. Aktiviteten beror på att det pågår förändringar och moderniseringar inom kontoren. Att kommunen är expansiv har också en stor påverkan. En modernare infrastruktur möter och möjliggör verksamhetens behov av uppgraderade verksamhetssystem och möter kontorens behov av nya lösningar för att kunna bedriva en effektivare verksamhet. Det större förändringsarbetet av ITinfrastrukturen bedrivs enligt plan inom IFATT-projektet. Arbetet med målet Uppdrag Fortsätta genomföra investeringsprojektet IFATT Projektet pågår och följer aktivitetsplanen. Tidsplan för delprojektet LIRAs produktionsstart är framflyttad pga relation med projektet "Ett AD" vars migrering flyttats fram till v Antalet anslutna datorer i de båda näten var vid start st och vid slut var det 2032 st. Antalet datorer för admin och skola ökade under året med 126 st och antalet 1:1-datorer på gymnasiet ökade med 150 st. Totalt ökade antalet datorer under året med 276 st. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 16(36)

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 mars 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 mars 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 mars 2014 Ärende 1 Utvecklingsstaben TJÄNSTESKRIVELSE Charlotta Kristiansson, 08-581 692 71 Datum Vår beteckning 2014-02-19 Dnr 2013-000159

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 3 av 69 Ärende 1 4 av 69 5 av 69 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Evert 2015-01-23 Dnr 2015-008012 Tekniska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 Rev. 2014-01-23 Rev. 2014-01-28 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset,

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2014 Sidan 3 av 358 Ärende 1 Sidan 4 av 358 Sidan 5 av 358 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Tillväxtkontoret Handläggare Datum Diarienummer Karin Svalfors

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015 Ca LINDESBERGS KOMMUN --~---i L} u s n ars ~ P. rq~ 1

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad

Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad Nämndernas bidrag till Kommunfullmäktiges måluppfyllnad Bilaga Budget 2013 Kommunstyrelse ska minska. Införa och utveckla ett systematiskt arbete för hållbar utveckling Bra bemötande, tillgänglighet och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer