Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

2 Ärende 1

3 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen daterad den 25 februari 2015 godkänns. 2. För pågående investeringsprojekts färdigställande ombudgeteras kvarstående budgetmedel i investeringsredovisningarna till Sammanfattning Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter tkr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2015 Kommunledningskontorets och Tillväxtkontorets förslag till verksamhetsberättelse 2014 för Kommunstyrelsen daterad den 25 februari Ärendet Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen fastställde den 3 december 2014 anvisningar och tidsplan för arbetet med verksamhetsberättelser och årsredovisning. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen visar ett samlat överskott jämfört med budget på tkr. I resultatet ingår intäkter vid försäljning av tomträtter tkr. Verksamheterna under Kommunledningskontoret redovisar för första gången på flera år ett samlat underskott på tkr. De huvudsakliga förklaringarna

4 2(2) till underskottet är kopplat till IT-verksamheterna och de politiska verksamheterna och beror främst på att verksamheterna redovisar kostnader som i stora delar är kopplade till övriga nämnders verksamhetsområden. Tillväxtkontoret exklusive plan och exploateringsverksamheten visar ett överskott om tkr. Tekniska avdelningen bidrar med ett överskott om 1,3 mkr vilket främst beror på lägre snöröjningskostnader och vakanser. Kontorsledning lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst och att utredningspengar inte nyttjats. Miljöstrategisk verksamhet lämnar ett överskott om 680 tkr, verksamheten har haft statsbidrag att nyttja under året. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett underskott på tkr. Verksamhetens resultat kommer att variera från år till år beroende på om och hur projekt avslutas. I år har endast ett fåtal projekt avslutats varför resultatet är negativt. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på tkr och beror på att verksamheten har tidigare underskott att hantera. Avfallsverksamheten redovisar en budget i balans. Kommunstyrelsens samlade överskott exklusive försäljning av tomträtter uppgår till 559 tkr. Kommunledningskontoret och Tillväxtkontorets verksamheter under Kommunstyrelsen visar tillsammans ett överskott på 369 tkr. Detta motiverar bedömningen att Kommunstyrelsen bidrar till kravet på god ekonomisk hushållning i kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund av att de mål och uppdrag som beslutades i budget 2014 i stort är utförda och uppfyllda eller pågående. Investeringsredovisningen för Kommunledningskontorets verksamheter redovisar investeringar på tkr, där huvuddelen, tkr och tkr, avser investeringar i IT-utrustning och IT-infrastruktur. Investeringsredovisningen för Tillväxtkontoret hamnar på tkr. Av detta avser tkr beläggningsunderhåll, tkr Kungsängens centrum, tkr trafik- och tillgänglighetsprogram samt tkr gatubelysning. Investeringsredovisningen för exploateringsprojekten redovisar investeringar på tkr. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse 2014, daterat den 25 februari 2015 och samtidigt beslutar att ombudgetera kvarvarade budgetmedel för pågående investeringsprojekt i investeringsredovisningarna till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Verksamhetsberättelse 2015 för Kommunstyrelsen

5 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2014 Daterad den 25 februari 2015

6 1 Kommunstyrelsen 1.1 Vinjett Arbetet med att utveckla organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet och Kundcenter för kundens bästa har fortsatt. Upplands-Bro kommun har Sveriges bästa kundcenter i telefoni och kundservice. Interna och externa näringslivsfrämjande aktiviteter har genomförts. Ett exempel är företagslotsfunktionen för att förenkla myndighetskontakten för företagare. 1.2 Ansvarsområde och organisation Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen svarar också för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, fullgör uppgifter inom VA-lagstiftningen och svarar för kommunens fastighetsrenhållning, miljöstrategiskt arbete och naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår också. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 1.3 Verksamheten i siffror Nämndens nettokostnad Nämndens budgetavvikelse varav försäljning tomträtter Antal tillsvidareanställda varv Kommunledningskontoret varav Tillväxtkontoret Nämndens nettokostand är årets redovisade kostnader minus årets redovisade intäkter. Kommunledningskontorets ökning av antalet anställda beror på att Näringslivsstaben flyttades från Tillväxtkontoret (2 personer). En tjänst flyttades också från Utbildningskontoret till IT-staben. Kundcenter, Intern service och Kanslistaben förstärktes med två personer vardera samt upphandlingsfunktionen förstärktes med en tjänst. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2(36)

7 1.4 Viktiga händelser under året Kommunledningskontoret Utveckling av diskussionsforumet Kundo har fortsatt, där kommunmedborgare felanmäler, lämnar synpunkter eller ger beröm till kommunens verksamheter. En företagslotsfunktion har införts och en handbok för företagare har tagits fram. Därutöver har näringslivsfrukostar, företagsbesök, företagsmässor, näringslivsråd samt inspirationsträffar genomförts för att stärka och utveckla dialogen med företagen. Kundtjänst för VA och avfall flyttades från Håbo till Kundcenter för att våra medborgare och kunder endast ska behöva ringa ett nummer för att få svar på sina frågor. Kundcenter började sin verksamhet i Brohuset i september. Kundcenter har likvärdig service i Brohuset som i kommunhuset. Genom projektet "Förenkla helt enkelt" har frågor som berör bemötande mellan företagare och tjänstemän utvecklats och förbättrats. Den kommuninterna samordningen har stärkts och utvecklats. I september startade införandet av Stratsys för att göra målstyrningen bättre och möjliggöra för verksamheterna att på ett strukturerat sätt följa upp de politiska målen och uppdragen. Arbetet med organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet har fortsatt genom att integrera filosofin i det ordinarie arbetet. HEP finns med som en naturlig del av APT-möten, vid rekryteringar med mera. I juni avslutades aspirantprogrammet. Programmets deltagare har alla blivit utplockade av sina egna chefer som potentiella ledare i kommunen. Alla förtroendevalda politiker har erhållit Ipads för att förbättra ärendehanteringen. E-lönebesked infördes vid löneadministrationen. Tillväxtkontoret Under 2014 har utbyggnaden av bredband via fiber varit i fokus i centralorterna. I april beslutade Kommunstyrelsen att införa miljöledningssystem. En energikartläggning har gjorts med hjälp av statistik från energideklarationer. Ett antal skogsåtgärder har skett som till exempel avverkning och frihuggning av äldre ekar. I Lejondals naturreservat har gångväg anlagts till Kungsängens Golfklubb. Även vindskydd, grillplatser samt en tillgänglighetsanpassad toalett har uppförts. Under året har 7 detaljplaner antagits varav 6 har vunnit laga kraft. Detaljplan för Önsta Hästsportanläggning (Bro Galopp), detaljplan för Örnäs 1:9 (Stockholm Väst logistikområde)) och detaljplan för Högbytorp (Kraftvärmeanläggning) avser verksamhetsområden. Detaljplaner för bostäder har antagits för Bagarvägen/Målarvägen, Enbärsvägen och Östra Jursta. Detaljplan för Ringvägen (etapp 1) har antagits men överklagats. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden har varit ute på samråd under året. Kommunstyrelsen har i april beslutat att miljöledningssystem skall införas med Svensk Miljöbas kravstandard som bas. Införandet har påbörjats. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att utveckla natur- och vattenområdena i kommunen, till exempel åtgärder i Lejondals och Stäketskogens naturreservat Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 3(36)

8 och genom naturvårds- och rekreationsanpassad skogsskötsel. Inom skogsskötseln har EU-bidrag erhållits. Ett flertal LONA-projekt har slutrapporterats. Beslut att planera för en ny VA-ledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Tekniska undersökningar och projektering har påbörjats. Matavfallsinsamlingen påbörjades. Ny VA- och Avfallstaxa började gälla. 1.5 Omvärld och framtid Kommunens läge och vår dragningskraft ger goda förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Det ställer krav på utveckling av kommunens verksamheter, utökad och fördjupad kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen samt strategisk och långsiktig planering på alla områden. Kommunstyrelsen ansvar i detta är att fortsätta ge leverens av hög kvalitet och se till att hela organisationen arbetar för att uppfylla politiska mål och uppdrag. Tendenser i omvärlden påverkar utvecklingen i Upplands-Bro. Exempel som är särskilt tydliga är medborgarnas önskemål att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och behovet av ökad samverkan med andra kommuner och organisationer. Kommunens arbete med att utveckla dialogmöjligheterna med medborgarna fortsätter. En strategi för medborgardialog i Upplands-Bro kommun kommer att tas fram och föreläggas Kommunfullmäktige för beslut. Upplands-Bro som tillväxtkommun med en hög befolkningsutveckling ställer krav på planering av nya bostads- och verksamhetsområden. Det finns en stor efterfrågan från framförallt exploatörer att nya detaljplaner ska arbetas fram skyndsamt. Det ställer i sin tur krav på organisationen från planeringsfasen, under genomförandefasen och därefter hela driftsfasen av allmänna platser, det vill säga kommunala gator, parker, torg, naturområden och parkeringar. Tillväxttakten beräknas fortsätta och kan även öka med tanke på kommunens geografiska läge i en attraktiv region. För att klara detta behöver organisationen ytterligare utvecklas och förstärkas. De övergripande miljöfrågorna blir allt viktigare för att planera och skapa förutsättningar för en utveckling som är ekologiskt hållbar. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 4(36)

9 2 Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer samt genom de uppdrag och aktiviteter som genomförts för att nå målet. Målet uppfyllt/uppdrag klart: Målet delvis uppfyllt/uppdrag pågående: Målet ej uppfyllt/uppdrag ej påbörjat: Övergripande mål: 2.1 Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål: Kvaliteten inom välfärden ska ständigt förbättras. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens Kommunfullmäktige antog en policy för konkurrensutsättning i maj Upphandling sker enligt Lagen om offentlig upphandling och konkurrensutsätts. Arbetet med målet Uppdrag Kommunens verksamheter ska konkurrensutsättas Tillväxtkontoret genomför verksamhet med hjälp av externa entreprenörer, speciellt inom den tekniska verksamheten, till exempel skötsel och drift av gata/park, gatubelysning, avfallstransport osv. Övergripande mål: 2.2 Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål: Fortsätta utveckla dialogmöjligheterna med medborgarna Kommunen har deltagit i flera nätverk för utveckling av olika former av medborgardialog. Bland annat har medarbetare aktivt deltagit i SKL:s nätverk för e- dialog. Under 2015 kommer konkreta projekt att inledas och målet är att lansera olika dialogvägar. En strategi för medborgardialog i Upplands-Bro kommun kommer också att tas fram och föreläggas Kommunfullmäktige för fastställande. Arbetet med att utveckla diskussionsforumet Kundo har fortsatt. Plattformen är idag ett naturligt sätt för medborgare att felanmäla, lämna synpunkter eller ge beröm till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 5(36)

10 Kundtjänst för VA och avfall flyttades från Håbo till kundcenter för att våra kunder endast ska behöva ringa ett nummer för att få svar på samtliga frågor. Införande av menyval gör att kunden direkt kommer rätt och kan få hjälp med sin fråga. Kundcenter finns även i Brohuset och svarar även här på frågor och handlägger ärenden via kommunens samtliga kanaler. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla medborgardialog och kommuntidningen Mälarnära Tidningen Mälarnära har utkommit med fyra nummer under året. Nämndmål: Fortsätta utveckla digitala tjänster som ökar kommunens tillgänglighet Besökarna hittar den information som de söker på den externa webbplatsen. De tycker också att den är snygg och lätt att använda. Det visar den webbundersökning som legat tillgänglig på webbplatsen under ett års tid. Under 2014 ökade besökstrafiken med cirka 8000 unika besökare. Två mycket populära digitala tjänster utvecklades och marknadsfördes under året, diskussionsforumet Kundo samt tjänsten för felanmälan. Nästa steg i arbetet med att uppnå målet är införandet av en ny ContactCenter-lösning. En av funktionerna är en enklare version av chatt som innebär en ny kanal för medborgarna att kontakta kommunen på. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Nya e-tjänster under året 2 st Kommunledningskontoret beslutade under 2014 att ta ett större omtag kring e-förvaltning och e-tjänster. Ett aktivt arbete med att vidareutveckla e-tjänsteplattformen och nya tjänster har därför inte skett. Arbetet med målet Uppdrag Vidareutveckla nya e-tjänster under året Ett första försök att integrera e-tjänst med Streamflow 2014 var Skolvalet. Att införa funktionalitet för e-tjänster i Streamflow har inte gått att genomföra då det framkommit att det inte är tekniskt möjligt att sköta hela hanteringen i Streamflow. Vidareutveckla den externa webbplatsen Under våren lanserades en ny startsida för den externa webbplatsen och nyheter delades upp i två kategorier, viktig information samt nyheter. Som besökare är det nu enklare och tydligare att hitta rätt information. Under viktig information publiceras aktuell samhällsinformation som berör kommunen. Under nyheter finns att läsa intressanta artiklar om kommunens verksamheter och tjänster. I SKLs rapport "Information till alla" får kommunen bra betyg för innehållet på den externa webbplatsen. Underlaget i rapporten kommer att vara en del av det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 6(36)

11 Nämndmål: Fortsätta utveckla Kundcenter för kundens bästa Upplands-Bro kommun har Sveriges bästa kundcenter i telefoni och kundservice. Det bekräftades när kundcenter tog emot segrarpriset i SM i Telefoni och Kundservice i kategorin Medborgarservice Kundundersökningen M survey ContactCenter pågick under 12 veckor och 400 samtal bedömdes. Kriterier för ContactCenter som bedöms är: Allmän attityd, Bemötande, Engagemang, Korrekta svar, Kunskap, Effektivitet, Tydlighet, Initiativ. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kundcenters resultat ska mätas årligen (Qindex) 88,6% Kundcenter vann SM i Telefoni och Kundservice i kategorin Medborgarservice med ett Q index på 88,6. Q index för samtliga tävlande i offentlig sektor MedborgarService fick ett Q index på 80,8. Q index för samtliga tävlande inom näringsliv och offentlig sektor låg på 87,7. Arbetet med målet Uppdrag Förbättra kundkommunikationen vid Kundcenter Samordna verksamheten i Kundcenter med biblioteket när kulturhuset invigs Kundcenter är en väg in till kommunen oavsett kanal via besök till kommunhuset och kulturhuset samt Brohuset, telefon, sociala och digitala medier vi svarar på samtliga frågor från kund och medborgare. Erbjuda en utökad kommunservice i Brohuset Kundcenter började sin verksamhet i Brohuset i september. Kundcenter har likvärdig service i Brohuset som i kommunhuset med tex. färdtjänstutredningar, försörjningsstöd, lokalbokning med nyckelutlämning, information och vägledning. Tillsammans med bibliotek och simhall delar kundcenter receptionsdisk vilket skapar ett tydligt värdskap för våra besökare i Brohuset. Besökare får hjälp med sina frågor oavsett vem de frågar. Kundtjänst för VA-och avfallsverksamheterna flyttas över till Kundcenter Kundtjänst för VA och avfall flyttades till kundcenter i mars. Två medarbetare rekryterades varav en medarbetare är finskspråkig Nämndmål: Fortsätta skapa ett bra företagsklimat och tydliggöra detta för omvärlden Under perioden klättrade Upplands-Bro hela 192 placeringar på Svenskt Näringslivs kommunranking. För 2014 kunde en 31:a plats på rankingen noteras, vilket innebär en liten försämring jämfört med toppnoteringen 2013 (plats 27). Detta innebär att kommunens företagsklimat har etablerats på en hög nivå efter att i flera år har klättrat kraftigt på Svenskt Näringslivs kommunranking. Näringslivsfrämjande aktiviteter har under året initierats och genomförts för att ytterligare stärka och utveckla det lokala näringslivsklimatet. Ett flertal konkreta åtgärder, som exempelvis implementeringen av en företagslotsfunktion, syftar till att Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 7(36)

12 förenkla myndighetskontakten för företagare i komplexa företagsärenden. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden Antalet företag har ökat med ca 15 % under mandatperioden och en positiv genomsnittlig nettoförändring med ca 68 företag per år kan fastställas. I genomsnitt uppgår antalet nyregistrerade företag till ca 139 företag per år under mandatperioden. Svenskt näringslivs kommunranking Arbetet med målet Uppdrag Öka förståelsen för företagarnas vardag och inkludera detta i det dagliga arbetet I samband med utbildningen Förenkla Helt Enkelt identifierades fyra fokusområden (Företagslots, Bemötande, Information och Internt samarbete) och ett kommunövergripande arbete inleddes. En företagslotsfunktion har implementerats och ett lotssammanträde ägt rum. Vidare har en handbok för företagare tagits fram. Handboken ger en kort introduktion till kommunens olika avdelningar och förvaltningar. Företagsbesök, näringslivsfrukostar, företagsmässor, näringslivsrådssammanträden, samt inspirationsträffar har genomförts för att stärka och utveckla dialogen med företagen. Nämndmål: Medborgare och företagare ska bemötas på ett professionellt och engagerat sätt av kommunens medarbetare Genom arbetet med organisationsfilosofin HEP - Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet och det kommunövergripande arbetet med utbildningen Förenkla Helt Enkelt har frågor som berör bemötande mellan medborgare, företagare och tjänstemän diskuterats, samt hur dessa kan utvecklas och förbättras. Den kommuninterna samordningen har ytterligare stärkts och utvecklats. Nämndmål: Förbättra integrationen Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda är fortsatt högre, men skillnaden har minskat 2014 jämfört med Skillnaden var 3,2 procentenheter 2014 jämfört med 4,7 procentenheter Antalet anmälda brott har minskat stadigt den senaste 3-årsperioden. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Arbetslösheten bland utrikesfödda ska minska till att vara lika låg som för övrig befolkning Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden 6,5% 7,2% Statistik från Brottsförebyggande rådet visar antalet brott per invånare och avser året innan. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 8(36)

13 Arbetet med målet Uppdrag Fortsätta stötta det ideella arbetet med Grannstödsbilen Övergripande mål: 2.3 Fortsätta vara en expansiv kommun Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal nya bostäder i kommunen Nämndmål: Erbjuda attraktiva bostads- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen Upplands-Bro kommun är en attraktiv tillväxtkommun med hög befolkningsutveckling. Många planeringsprojekt för nya bebyggelseområden pågår eller har antagits av kommunfullmäktige. Utöver det finns ett antal projekt som kontoret ännu inte haft möjlighet att påbörja arbetet med än. Planeringsarbetet syftar till att få fram attraktiva och funktionella områden för dagens och morgondagens medborgare och företagare. För befintliga områden är skötsel och utveckling, till exempel av trafiksäkerheten, viktiga områden för att bibehålla och förbättra upplevelsen av allmänna platser. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal parker/anlagda grönytor i antagna planer. 56 % Det höga utfallet på andel grönyta i antagna detaljplaner beror i hög grad på att andelen grönyta bedöms som stor i detaljplanen för Önsta gård (hästsportanläggning). Antal tillkommande bostäder i laga kraftvunna detaljplaner Antal hektar tillkommande verkasamhetsområden i lagakraftvunna detaljplaner Antal tillkommande tomter för offentlig service i lagakraftvunna detaljplaner Arbetet med målet Uppdrag Utveckla allmän platsmark, det vill säga kommunens gator, parker och torg, till attraktivare och tryggare miljöer Frågorna tas bland annat i beaktande i pågående plan- och exploateringsprojekt såsom till exempel Ringvägen, Trädgårdsstaden i Bro och Verksamhetsområdena i Norrboda och Brunna. Under 2014 har avtal tecknats med ny entreprenör för gatubelysning. Gatu- och parkskötsel bedrivs av upphandlad entreprenör i nära samarbete med tekniska avdelningen. Trafiksäkerhetsfrågor lyfts bland annat i arbetet med att förbättra gång- och cykelvägar i kommunen. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 9(36)

14 Utveckla tätorterna och landsbygden på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt Görs genom pågående plan- och exploateringsprojekt i till exempel centrala lägen i tätorterna. Men också genom att tillämpa strategier och gestaltningsprinciper för framtagande av gestaltningsprogram inom kommunens tätorter samt samverkan kring arkitektur- och gestaltningsfrågor inom kontoret och framtagande av fördjupad översiktsplan landsbygden.. Ta fram en översiktsplan för landsbygden som uppmuntrar bostads- och verksamhetsetableringar på landsbygden Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden har pågått under hösten Erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna i samverkan med Upplands-Brohus En detaljplan har antagits för Bagarvägen för nya hyresrätter som ska ersätta gamla, antalet hyresrätter ökar. I Norrboda och Tibble pågår byggande av hyresrätter. Detaljplan för Ringvägen etapp 1 innehållande ca 130 hyresrätter har antagits men överklagats. Hyresrätter har uppförts i Tibble och vid Lejondalsvägen i Bro. Verka för att kommunal/offentlig service byggs ut i takt med bostadsbebyggelsen i samverkan med övriga nämnder Detaljplan för östra Jursta, som vunnit laga kraft, och detaljplan för Ringvägen etapp 1, som antagits men överklagats, innehåller förskoletomter. Förskolor planeras också i Tegelhagen och Trädgårdsstaden. I Trädgårdsstaden, Ringvägen och Tegelhagen planeras för kommunal/offentlig service. Ett kommunövergripande samarbete kring lokalförsörjningsfrågorna har inletts. Fortsätta utveckla entréerna till kommunens centrum så att de blir välkomnande och attraktiva Trafikplats Kockbacka har färdigställts. Det finns ytterligare fyra entréer att åtgärda. Fortsätter 2015, hänsyn ska tas till planerade ombyggnader av trafikplatser i kommunen. En plan och gestaltningsprogram ska tas fram, arbetet påbörjas En kommuntäckande bullerinventering med utredning och konkreta åtgärder ska genomföras En heltäckande bullerutredning har inte genomförts. Punktvisa utredningar i bullerutsatta områden har genomförts och åtgärdsförslag tagits fram. Riktlinjer för hur kommunen ska hantera bullerstörda bostäder bör tas fram 2015 för att säkerställa att det blir likvärdiga bedömningar och beslut i dessa ärenden. Framtagande av skyltpolicy Arbete på skyltprogram pågår och beräknas godkännas våren Nämndmål: Verka för att Upplands-Bro kommun är en kommun med bra infrastruktur och goda kommunikationer vilket underlättar pendling inom samt till och från kommunen Inom och till kommunen finns en väl utbyggd infrastruktur och med goda pendlingsmöjligheter med tåg, buss, bil och cykel. Kollektivtrafiksystemet är framförallt utbyggt inom och i anslutning till tätorterna. Arbete för att ytterligare förbättra dessa områden pågår kontinuerligt. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal inpendlare Inpendlingen har minskat mellan år 2012 och 2013 med ca 1.5 %. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 10(36)

15 Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal utpendlare Utpendlingen har ökat mellan år 2012 och 2013 med ca 2,5 %. Arbetet med målet Uppdrag Intensifiera arbetet med regionala aktörer såsom Trafikverket och SL för att trygga en ökande och väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik Samverkan sker på många olika plan, bland annat genom att delta i Trafikförvaltningens trafiköversyn. Nämndmål: Öka tillgången till snabbt bredband för boende och företagare i våra tätorter och på landsbygden Under 2014 har utbyggnaden av bredband via fiber skett av privata aktörer i kommunen. Troligtvis borde därför antalet hushåll med 100 Mbit eller högre uppkopplingsmöjlighet vara betydligt högre 2014 än Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antalet hushåll som har tillgång till optisk fiber ska öka 52 PTS bredbandskarta. Antal hushåll som har tillgång till 100 Mbit fiberanslutning eler liknande. Nämndmål: I samverkan med Kultur- och fritidsnämnden öka turistnäringen från dagens nivå Näringslivsstaben har bland annat tillsammans med Håbo kommun arbetat för att stärka besöks- och turistnäringen i de båda kommunerna. Ett flertal informationsträffar har ägt rum, där aktörer inom besöksnäringen samlats för inspiration och erfarenhetsutbyte. "Projekt Strandutveckling", ett samarbete mellan sex kommuner i Östra Mälardalen: Ekerö, Håbo, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby initierades för att gemensamt analysera möjligheterna att förstärka och skapa ett nät av strandnära besöksmål som blir så attraktivt att båtföretag vill köra regelbunden trafik i Mälaren. Stöd för projektet beviljades av Länsstyrelsen genom Europeiska Jordbruksfonden och Langstinget i Stockholms län. Ett samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har emellertid inte skett. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 11(36)

16 Nämndmål: Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas Arbete för att bibehålla, förbättra och utveckla det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår kontinuerligt. En viktig del i detta är planeringen av den nya VA-ledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Arbetet med målet Uppdrag VA-nätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt På grund av vakanser har en del planerade arbetsuppgifter inte blivit utförda under året. Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten Besluten att lägga en redundansledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna inklusive spilledning är tagna av samtliga berörda parter. Projektering av VA-ledningen är påbörjad. Utbyggnad av kommunens VA-ledningar till områden med undermåliga avlopp och vattenförsörjning, till exempel omvandlingsområden, ska påskyndas Pågående arbete som delvis hänger ihop med och är beroende av arbetet med detaljplanering av omvandlingsområden. Se över möjligheten att införliva Tjusta i Upplands-Bros VA-verksamhetsområde Tjusta by och Tjusta skola planeras att kopplas på VA-ledningen som planeras mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Övergripande mål: 2.4 Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämndmål: Införa ett övergripande systematiskt miljöarbete i organisationen Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att ett miljöledningssystem ska införas i kommunen. Arbetet har påbörjats. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Miljöaktuellts kommunranking Arbetet med målet Uppdrag Införa ett miljöledningssystem, en utredning ska fastställa lämplig metod Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i april. Införandet har påbörjats Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 12(36)

17 Göra en utredning om behov och konsekvenser av att ställa högre miljökrav än i gällande miljöplan Arbetet är försenat. Uppdraget blir istället en del av införandet av miljöledningssystemet. Det innebär att bedömningen av behovet och konsekvenserna inte kan genomföras förrän 2015 Arbeta med att uppnå miljömålen inom områdena fastigheter och fordon En energikartläggning har gjorts med hjälp av statistik från energideklarationer. En utredning av möjligheter och kostnader för energieffektivisering av kommunens byggnadsbestånd har genomförts. Utredningen har resulterat i 540 förslag till möjliga åtgärder. Insamling och sammanställning av statistik över kommunens fordon har skett med hjälp av statistik från transportstyrelsen. Nämndmål: Möjliggöra för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt Kommunen arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt. Satsningar görs bland annat på naturoch vattenmiljöer, gång- och cykelvägar och inom avfallsverksamheten på bland annat bytesbod och genom miljöstyrande taxa. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kg osorterat hushållsavfall per person och år ska minska Under 2014 minskade avfallsmängden mer än åren innan. Kg insamlat matavfall per person och år Under 2014 har 152 ton matavfall samlats in. Under 2014 har 3250 kärl för matavfall ställts ut i etapper hos en- och två familjshus. Detta gör att vi inte kan beräkna kg per person. Från och med 2015 kan vi få fram detta på en-och två familjshus. Antalet hushåll i kommunen som sorterar matavfall ska öka till st Totalt 4100 hushåll har nu möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Under 2014 har ca 3250 kärl ställts ut till en - och tvåbostadshus. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla natur- och vattenmiljöer i kommunen Ett antal skogsåtgärder har skett under året som till exempel avverkning och frihuggning av äldre ekar. I Lejondals naturreservat har gångväg anlagts till Kungsängens Golfklubb för att tillgängliggöra reservatet. Även vindskydd grillplatser, grillhus samt en tillgänglighetsanpassad toalett har uppförts. LONA-projekten Lillsjön-Örnässjön (naturreservatsutredning) och Hasselbacken (biotopskyddsområdet) har slutrapporterats för utbetalning av bidrag. Sjöövervakningen är utförd genom provtagning enligt kontrollprogram. Regelbundet se över affärsverksamheternas taxor så att de stimulerar kunderna att agera hållbart Miljöstyrande avfallstaxa gäller från 1mars Ny avfallstaxa fastställdes Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 13(36)

18 Uppdrag Under 2014 ska insamling av matavfall påbörjas Matavfallsinsamlingen har påbörjats och fram till har ca 3200 villahushålll erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Över 90% av dessa har anslutit sig. Totalt har nu 3200 villahushåll och ca 900 hushåll i flerbostadshus möjlighet att sortera matavfall Ta fram förslag till ny avfallsplan (del av renhållningsordningen) för Upplands-Bro kommun Arbetet pågår, planeras att färdigställas under Bytesbod som finansierats i tidigare års budget ska senast första halvåret 2014 finnas på plats. Byggnad för bytesbod uppförd vid Brunna Kretsloppscentral. Ta fram förslag till ny renhållningsordning för Upplands-Bro kommun. Arbetet pågår, planeras att färdigställas under Färdigställa gång- och cykelvägar enligt Gång- och cykelplanen och öka tillgängligheten och trafiksäkerheten enligt upprättade planer En stor del av de planerade åtgärderna i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet är utförda. På grund av vakanser under året flyttas en del av åtgärderna över till Arbete med revidering av Gång- och cykelplanen pågår. Övergripande mål: 2.5 Ha en ekonomi i balans Nämndmål: Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år De politiska verksamheterna under Kommunstyrelsen uppvisar totalt tkr i underskott. Den huvudsakliga förklaringen till underskottet är att kostnader som avser bland annat de förtroendevaldas användning av Ipad har redovisats inom Kommunstyrelsen även om de i många fall skulle ha belastat respektive nämnds politiska verksamheter. Överförmyndarens verksamhet uppvisar 494 tkr i underskott. Ekonomistaben har en verksamhet i nivå med budget. För 2014 redovisas dock ett mindre underskott. Det beror på att i samband med införandet av beslutsstödsverktyget Stratsys behövdes fler användarlicenser än budgeterat och att staben belastas med kostnader för datakommunikation som i båda fallen avser kommunövergripande kostnader. För personalstaben hålls budgeten. De avvikelser som finns handlar främst om att under året infördes e-lönespecifikation, som namnet till trots ändå innebär avgifter. Alla som uppbär lön eller arvode från kommunen kan heller inte ha enbart e-lönespecifikation. Kundcenter har en budget i balans. Kundcenter har intäkter från Upplands-Brohus som köper växelfunktionen från kundcenter. Under året införde Upplands-Brohus ett menyval som går direkt till handläggare på Upplands-Brohus. Detta har medfört att kundcenter minskat intäkterna med 95 tkr i jämförelse med föregående år och Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 14(36)

19 uppskattningsvis beräknas kundcenter att förlora ca 170 tkr på helår för Utvecklingsstaben (exklusive IT-staben) och kanslistaben lämnar positiva budgetavvikelser. Överskotten beror på vakanser under Näringslivsstaben visar ett positivt utfall på 274 tkr jämfört med budget. IT-verksamheten redovisar tkr i underskott. Främsta orsakerna är att kommunen fått ökade licenskostnader med ca 650 tkr efter licensrevision från Microsoft. Största delen i det var upplicensering gällande databas SQL-server. Även konsultstöd kopplat till Portalen och Lärplattformen, Sharepoint, är en stor del i underskottet, ca 350 tkr och bytet av leverantör av utskrift som tjänst, ca 150 tkr, för viss överlappning för att inte äventyra funktionaliteten. Ett underskott på 428 tkr redovisas på IT-staben relaterat till personalsituationen. Tillväxtkontoret exklusive plan och exploateringsverksamheten visar ett överskott om 2,6 mkr. Tekniska avdelningen bidrar med ett överskott om 1,3 mkr vilket främst beror på lägre snöröjningskostnader och vakanser (vilket även lett till lägre kostnader i övrigt). Kontorsledning lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst och att utredningspengar inte nyttjats. Miljöstrategisk verksamhet lämnar ett överskott om 680 tkr, verksamheten har haft statsbidrag att nyttja under året. Plan- och exploateringsverksamheten visar ett underskott på tkr. Verksamhetens resultat kommer att variera från år till år beroende på att redovisningen påverkas av om och hur projekt avslutas. I år har endast ett fåtal projekt avslutats varför resultatet är negativt. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar ett överskott på tkr och beror på att verksamheten har tidigare underskott att hantera. Avfallsverksamheten redovisar en budget i balans. Nämndmål: Kommunstyrelsens taxor ska vara aktuella Beslut om nya taxor för Vatten- och avloppsverksamheterna samt avfallsverksamheterna fattades i början av året. Taxan har inte bedömts behöva justeras för plan- och exploateringsavdelningens verksamhet. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Genomförd taxeöversyn Uppnått Arbetet med målet Uppdrag Föreslå årlig höjning av nämndens taxor utom maxtaxa för barnomsorgen Regelbundet se över affärsverksamheternas taxor så att de täcker faktiska kostnader Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 15(36)

20 Övergripande mål: 2.6 Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål: Upplands-Bro ska sänka skatten under mandatperioden om reformutrymmet tillåter Skatten har inte sänks under mandatperioden bland annat för att behoven i verksamheterna vad gäller volymökningar och kvalitetsförbättringar varit stora. Skatten i Upplands-Bro kommun har varit oförändrad sedan i mitten av 1970-talet. Arbetet med målet Uppdrag Minska kommunens risk Med det nya intern kontroll reglementet som Kommunstyrelsen beslutade om 2014 har kommunens interna kontrollrutiner förbättrats. Uppföljning av samtliga nämnders interna kontrollarbete återrapporteras till Kommunstyrelsen i samband med uppföljningen av Kommunstyrelsens egna intern kontrollplan. Nämndmål: Fortsätta modernisera IT-infrastrukturen Det är hög nivå på antalet uppdragsbeställningar inom IT. Aktiviteten beror på att det pågår förändringar och moderniseringar inom kontoren. Att kommunen är expansiv har också en stor påverkan. En modernare infrastruktur möter och möjliggör verksamhetens behov av uppgraderade verksamhetssystem och möter kontorens behov av nya lösningar för att kunna bedriva en effektivare verksamhet. Det större förändringsarbetet av ITinfrastrukturen bedrivs enligt plan inom IFATT-projektet. Arbetet med målet Uppdrag Fortsätta genomföra investeringsprojektet IFATT Projektet pågår och följer aktivitetsplanen. Tidsplan för delprojektet LIRAs produktionsstart är framflyttad pga relation med projektet "Ett AD" vars migrering flyttats fram till v Antalet anslutna datorer i de båda näten var vid start st och vid slut var det 2032 st. Antalet datorer för admin och skola ökade under året med 126 st och antalet 1:1-datorer på gymnasiet ökade med 150 st. Totalt ökade antalet datorer under året med 276 st. Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 16(36)

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde 21 mars 2016 Ärende 1 UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Charlotte Ahlstrand Tillväxtkontoret/TA charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se Datum Vår

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2013 Sidan 3 av 439 Ärende 1 Sidan 4 av 439 Sidan 5 av 439 Kommunledningskontoret 2013-10-30 Dnr 2013-000001 Maria Johansson Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 16 januari 2014

Handlingar till Valnämndens sammanträde den 16 januari 2014 Handlingar till Valnämndens sammanträde den 16 januari 2014 Sidan 3 av 30 Ärende 1 Sidan 4 av 30 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Karl Öhlander 08-581 69 214 Sidan

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2014 Sidan 3 av 295 Ärende 1 Sidan 4 av 295 Sidan 5 av 295 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Henric Carlson, 08-581

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kommunstyrelsen KALLELSE 2014-01-17 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 januari 2014 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden Bilaga 3:1 Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:44 042 2016-02-10 1/5 Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige, i samband

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken Renhållarträffen Funktionsupphandling i praktiken Innovation genom samarbete Miljöambitioner i praktiken Fredrik Karlsson, Avfallschef Upplands Väsby kommun Väsby vågar och gör! I Väsby finns en stark

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015

Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 9 februari 2015 3 av 69 Ärende 1 4 av 69 5 av 69 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Evert 2015-01-23 Dnr 2015-008012 Tekniska

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer