STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET"

Transkript

1 STÖDANVISNINGAR FÖR VISNINGS- OCH DISTRIBUTIONSVERKSAMHET OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT I följande anvisningar redogörs de villkor enligt vilka Finlands filmstiftelse fördelar stöd till visnings- och distributionsverksamhet, filmfestivaler och utbildningsverksamhet. Stöd beviljas enligt Lagen om främjande av filmkonsten (28/2000). Stöd beviljas året om. Ansökan görs på särskild blankett avsedd för ändamålet. Den plan för användningen av stödmedlen som anmäls i ansökan får inte ändras utan stiftelsens samtycke. Eventuella ändringar skall sökas skriftligt Stödbeslut En förutsättning för stödbeslut bland annat att den sökande har följt eventuella tidigare stödavtal, och på utsatt tid tillställt stiftelsen slutredovisningar för tidigare beviljade stöd. Då stödmottagaren är en registrerad sammanslutning är en förutsättning för stödbeslut att stödmottagaren har tillställt stiftelsen sitt senaste bokslut som godkänts av revisor och ett giltigt och högst 6 månader gammalt handelsregisterutdrag. Dessutom skall stödmottagaren tillställa stiftelsen ett högst en månad gammalt skatteskuldsintyg och intyg över betalda pensionsförsäkringspremier som bilagor till ansökan. Aktiebolag skall tillställa stiftelsen en aktuell aktieägarförteckning (lagen om aktiebolag, kap. 3). Ifall informationen som framgår av de förutnämnda dokumenten ändras, skall stiftelsen informeras om det. Stödbeslut för visnings- och distributionsverksamhet gäller i ett (1) år från det datum som det fattats. Om stödmottagaren inte har tagit stödmedlen i bruk under den tid beslutet är i kraft förfaller stödbeslutet Stödredovisning Stödmottagaren skall uppehålla bokföring som fyller villkoren i bokföringslagen och bokföringsförordningen, och iaktta god bokföringssed. Stödmottagaren skall ordna ekonomisk uppföljning av projektet på ändamålsenligt sätt. Stiftelsen har alltid rätt att granska stödmottagarens bokföring och administration i sin helhet. Kostnader som godkänns i stödredovisningen är utbetalda nettoutgifter exklusive mervärdesskatt i anknytning till projektet, som framgår i företagets bokföring. Kostnaderna kan godkännas med mervärdesskatt då stödmottagaren inte är mervärdesskatteskyldig. Stödredovisningens kostnadsredovisning skall vara utförligt specificerad, bygga på bokföringen och förverkligade lagstadgade lönekostnader, och styrkt av bokföraren. Om projektet har tilldelats minst euro i stöd skall kostnadsredovisningen vara styrkt av auktoriserad revisor. För stöd beviljat för visnings- och distributionsverksamhet skall en stödredovisning om kostnader som täckts av stödet tillställas stiftelsen inom två (2) månader efter att projektet slutförts. Stödmottagaren är skyldig att tillhandahålla sin bokförare och och revisor Finlands filmstiftelses stödanvisningar. Stödmottagaren är också skyldig att tillställa sin bokförare och revisor stödavtalet, kostnadskalkylen och övriga bilagor till stödavtalet för det projekt stödet gäller. Då stödmottagaren försummar denna skyldighet, har filmstiftelsen rätt att leverera ifrågavarande dokument till den bokförare och revisor som omnämns i stödavtalet.

2 Stiftelsen kan be stödmottagaren om tilläggsutredningar om den anser att sådana behövs för godkännande av kostnadsredovisningen. Stiftelsen har rätt att granska stödredovisningen för projektet. Det är stödmottagarens ansvar att se till att stiftelsen har tillräckliga förutsättningar för att utföra en granskning. På basen av stödredovisningen och en eventuell granskning godkänner stiftelsen projektets slutliga kostnader. Ifall stiftelsens maximistöd som anpassats till de slutliga kostnaderna är mindre än det beviljade stödet, skall stödmottagaren återbetala mellanskillnaden till stiftelsen inom sju (7) dagar från det att stiftelsen krävt det. Om stödmottagaren underlåter att göra en erforderlig stödredovisning inom utsatt tid, inställs de ännu inte utbetalda stödraterna och stödmottagaren blir tvungen att betala tillbaka de redan erhållna stödmedlen till stiftelsen Hävning av stödbeslut och återbetalning av stöd I återkrävningen av stöd iakttas bestämmelserna i Statsunderstödslagen (688/2001), kapitel 5. Stiftelsen har rätt att häva ett stödavtal och återkräva utbetalat stöd också i fall att stödmottagaren har försummat villkoren i stödanvisningarna eller andra förpliktelser. 2. STÖD TILL VISNINGSVERKSAMHET Stödet till visningsverksamhet syftar till är att främja filmvisning och -utbud på biografer och att bredda filmrepertoaren och verksamheten. En förutsättning för utbetalning av stödet är att stödmottagaren har tillhandahållit stiftelsen riktig och aktuell information för uppehåll av filmstatistik Stöd för upprustning och anskaffning av utrustning Stödet söks av biografägare eller registrerade sammanslutningar som ansvarar för biografens verksamhet. Stödet är avsett som delfinansiering för anskaffning av utrustning och upprustning av biografer främst på små och medelstora orter. I specifika fall kan stödet även beviljas till biografer på större orter. Stöd kan beviljas för högst 60 % av projektets kostnader, dock inte mer än euro om kostnaderna är maximalt euro, och för högst 50 % av kostnaderna om de överstiger euro. De enskilda stödbesluten beträffande anskaffningar av utrustning är maximalt euro och för upprustning av biografer maximalt euro. Ansökningen skall innehålla en utförlig specificering av stödets dispositionsobjekt med specificerade kostnadskalkyler. Offertbegäran och tidtabell för verkställande i anknytning till projektet skall bifogas till ansökan. Dessutom skall den sökande leverera en finansieringsplan för projektet, i vilken andelen egenfinansiering framgår. Om det ansökta stödbeloppet överstiger euro skall ansökan dessutom kompletteras med en verksamhets- och ekonomiplan som specificerar effekterna av den planerade investeringen och andra åtgärder på utvecklandet av affärsverksamheten. Då stödet beviljas beaktar stiftelsen huruvida biografen i fråga har förutsättningar för en kontinuerlig verksamhet på orten. Stödmottagaren undertecknar en försäkran om verksamhetens kontinuitet för minst tre år och förbinder sig att innan anskaffning av utrustning vid behov konsultera en expert godkänd av stiftelsen, samt till eventuell återbetalning av stödet ifall verksamheten avbryts. Konsulteringskostnaderna kan inkluderas i projektets kostnadskalkyl. Den sökande skall tillställa stiftelsen en utredning över biografens hyresförhållande och ett av myndighet

3 utfärdat intyg över företagets eller föreningens firmatecknare. Nytt stöd utbetalas inte innan redovisningar för tidigare stöd godkänts av stiftelsen. Stiftelsen utbetalar stödet enligt sitt beslut i en eller flera rater, den sista raten då stödredovisningen har godkänts av stiftelsen. 2.2 Verksamhetsstöd till biografer Stödet söks av biografägare eller registrerade sammanslutningar som ansvarar för biografens verksamhet. Syftet med verksamhetsstödet är att garantera att biografer kan erbjuda ett regionalt heltäckande basutbud och att hjälpa biografer att ta fram nya verksamhetsmodeller. Stödet är avsett främst för biografer på små och medelstora orter men i särskilda fall kan det också tilldelas biografer på stora orter. Verksamhetsstödet till biografer delas ut på verksamhetsmässiga grunder och enligt regional behovsprövning. Även samarbete med stad eller kommun beaktas, till exempel skolbioföreställningar, bildning av nätverk med andra företag eller instanser, olika filmevenemang och biografens egna utvecklingsprojekt. I ansökan skall ingå en detaljerad redovisning av ändamålen för stödet med specificerad budget, biografens verksamhetsplan för innevarande år, föregående års verksamhetsberättelse inklusive tittarsiffror samt utredningar över utvecklingsprojekt och samarbetsparter. Dessutom skall den sökande leverera en finansieringsplan för projektet, av vilken andelen egenfinansiering framgår. Stödet kan uppgå till högst euro per biograf per år. Kommunens eller stadens stöd till biografen i form av pengar eller tjänster beaktas när stödet beviljas, så att stiftelsen understöder biografen med motsvarande belopp, dock högst euro, inom ramen för tillgängliga anslag. Nytt stöd beviljas inte innan redovisningar för tidigare stöd har godkänts av stiftelsen. Stiftelsen utbetalar stödet enligt sitt beslut i en eller flera rater, den sista raten då stödredovisningen har godkänts av stiftelsen. 3. STÖD FÖR DISTRIBUTIONSVERKSAMHET Stödet för distributionsverksamhet syftar till att främja visning och tillgänglighet av film inom olika distributionskanaler genom att stärka verksamhetsförutsättningarna för distribution av i synnerhet finländsk film och för professionell distribution och import av högklassig och intressant film i allmänhet Stöd för programutbud Avsikten med stödet för programutbud är att stöda import av sådana filmer, som är avsedda att distribueras till biograferna och för anskaffning av internationellt programutbud till biograffestivaler, som hålls regelbundet. Avsikten med stödet för programutbud är att befrämja import, en effektiv distribution, marknadsföring och presentation av ett filmutbud som representerar en högklassig, mångsidig filmkultur, som i stor utsträckning företräder olika filmgenrer. En distributör eller en filmfestival som verkar professionellt kan ansöka om stödet. Stöd för programutbud som är avsett att distribueras till biograferna: Stödet till en film som är avsedd att distribueras till biograferna kan uppgå till högst euro och utgöra högst 50 procent av kostnaderna för import- och marknadsföring, vilka uppkommit. Man kan bevilja högst därtill euro och högst 50 procent av uppkomna och godkända kostnader för dubbning av barn- och familjefilmer. Stöd beviljas inte om filmen som importeras har erhållit

4 distributionsstöd, som beviljas efter prövning enligt EU:s program Kreativa Europa. En film som har beviljats stöd skall förses med text eller dubbas enligt språklagen. För filmfestivaler avsett stöd för programutbud: Det stöd som beviljas för anskaffning av programutbud gäller ersättning för förevisning till innehavaren att förevisa filmen och internationella frakter. Berättigade till stöd är filmer som visas på fyra (4) andra orter förutom filmfestivalens egen ort. Stödet kan utgöra högst 500 euro per film och högst euro för en festival. Att söka om stöd, hur stödet utbetalas: En ansökan om stöd skall göras i Filmfestivalens elektroniska ansökningssystem. Distributören skall foga till ansökan det ansöknings- och utredningsunderlag för stöd för programutbud, som finns på Stiftelsens nätsidor samt som bilagor, filmens distributionsavtal, marknadsförings- och distributionsplan samt produktionsuppgifterna för filmen. En filmfestival skall foga till ansökan den ansöknings- och utredningsgrund som finns på Stiftelsens nätsidor, uppgifter om förevisning av filmerna och ersättningarna för förevisning av filmerna samt helhetsbudget för festivalen, budget för programutbud och festivalens finansieringsplan. Stiftelsen erlägger stödet enligt sitt beslut i en rat då en stödutredning som gjorts på Stiftelsens formulärbotten jämte bilagor har godkänts i Stiftelsen. Då den som erhåller stöd är distributor skall denne ange stödet ifrån Filmstiftelsen antingen i marknadsföringsmaterialet för filmen (plansch) och/eller i DVD och bluray-materialet. De dvd- och bluraydokument som publicerats om filmer i Finland som erhållit andras stöd skall även tillställas Stiftelsen. En förutsättning att godkänna stödutredningen vad avser biografdistributionen är att filmen förevisats på åtminstone 20 biograforter under ett år efter premiären och att distributorn har tillställt Stiftelsen de riktiga och tidsenliga uppgifter som förutsätts för att upprätthålla biografstatistikerna. Stöden beviljas på försöksbasis under åren Marknadsförings- och distributionsstöd för DVD Distributionsstödet för DVD syftar till att främja marknadsföringen och tillgängligheten av inhemsk film och en mångsidig och högklassig filmrepertoar som representerar filmkultur från hela världen i bred omfattning på video och DVD. Stödet söks av en distributör, som innehar filmens DVD-distributionsrättigheter. Till ansökan skall bifogas avtal om filmens distributionsrättigheter, en specificerad kostnadskalkyl, en marknadsförings- och distributionsplan, en bedömning av målpubliken och datum för publikationen. Dessutom skall den sökande leverera en finansieringsplan för projektet, av vilken andelen egenfinansiering framgår. Stöd beviljas inte om projektet erhållit distributionsstöd från Media programmet, som beror på prövning. Stödet kan vara högst 50 % av marknadsförings- och distributionskostnaderna, dock högst euro. Andelen av DVD:ns produktionskostnader kan vara högst 50 % av stödet. Stödet utbetalas då stödredovisningen godkänts av stiftelsen och stödmottagaren tillställt stiftelsen två (2) stycken DVD-filmer. En DVD som erhållit stöd ska förses med mångsidigt tilläggsmaterial och textas till finska och svenska. Ett villkor för utbetalning av stödets fulla belopp är att inhemska filmer också förses med textning för hörselskadade Utbildningsstöd

5 Avsikten med utbildningsstödet är att främja att skickligheten utvecklas hos dem som verkar inom ramen för distributionen av filmer. Utbildningsstöd kan beviljas åt personer som arbetar med distributionsverksamhet eller filmfestivaler för deltagande i sådan utvecklingsverksamhet eller sådana tillställningar som utvecklar deras yrkesskicklighet. Marknadsföring, distribution och kurser i presentationsverksamhet som hör till EU:s Kreativa Europaprogram är berättigade till stöd. Joensuu Cinema evenemang och de kurser eller seminarier som Filmstiftelsen anordnar är i hemlandet berättigade till stöd. Stöd kan beviljas endast åt en person per år som arbetar inom samma organisation. Stödet gäller inte de frivilliga arbetstagarna vid festivalerna. Stödet kan täcka högst den officiella deltagaravgiften för kursen och högst 50 % av rese- och inkvarteringskostnaderna utan dagtraktamente. Att ansöka om utbildningsstöd och utbetalning: Ansökan om stöd skall göras i Filmstiftelsens elektroniska ansökningssystem på sakenligt formulär. Sökandena skall foga till ansökan noggranna uppgifter om utbildningstillfället och ett kostnadsförslag samt sin organisations rekommendation att deltaga i utbildningen. Stiftelsen erlägger stödet enligt sitt beslut i en rat då stödutredningen som gjorts på Stiftelsens formulärbotten och rapporten har godkänts i Stiftelsen. Stödet beviljas på försöksbasis under åren STÖD FÖR FILMFESTIVALER Finlands filmstiftelse beviljar stöd för arrangemang av nationellt betydande festivaler. Undervisningsministeriet beviljar ett årligen bekräftat statligt stöd till stiftelsen för denna form av stöd. Nationellt betydande festivaler levererar sin ansökan till filmstiftelsen, övriga festivaler till Statens filmkonstkommission. Ansökningar skall levereras på den för ändamålet uppgjorda blanketten. Stöd beviljas till registrerade sammanslutningar. Den sökande skall leverera följande bilagor till stödansökan en verksamhetsplan för evenemanget en utförligt specificerad kostnadskalkyl och finansieringsplan den sökandes senaste av revisor auktoriserade bokslut (verksamhetsberättelse, resultaträkning och balans med bilagor samt revisionsberättelse) ett högst 6 månader gammalt utdrag ur affärsregistret ett högst en månad gammalt skatteskuldsintyg och intyg över betalda pensionsförsäkringspremier. Nytt stöd beviljas inte innan redogörelsen för tidigare stöd godkänts av stiftelsen. Stiftelsen utbetalar stödet i enlighet med sitt beslut i en eller flera rater, den sista raten då stödredovisningen godkänts av stiftelsen. 5. UTREDNINGS- OCH FORSKNINGSSTÖD Avsikten med utrednings- och forskningsstödet är att befrämja och låta göra sådana utredningar och sådan forskning som aktörerna på filmområdet anser nögvändiga.

6 Stöd kan beviljas ett företag eller samfund inom filmbranschen som beställt planer för filmen om distribution, presentation, mottagning och övrigt samarbete och som avser vid universitet, högskola eller professionellt fungerande forskningsinrättning. Stödets maximalbelopp utgör euro för ett projekt. Forskningsresultaten offentliggörs på Filmstiftelsen sidor. Att ansöka om och betala utrednings- och forskningsstöd: Stöd kan sökas av produktionsbolag, distributionsbolag eller företag inom filmbranschen. Stödansökan görs i Filmstiftelsens elektroniska sökningssystem på vederbörligt formulär. Sökanden skall foga till sin ansökan en forskningsplan, dess organisation och tidtabell samt ett kostnadsförslag. Forskningsresultaten är offentliga och slutrapporten presenteras på sätt som avtalas med Filmstiftelsen. Stiftelsen betalar stödet i enlighet med sitt beslut i en eller två rater, den sista raten då stödutredningen och forskningsrapporten som gjorts på Filmstiftelsens formulärbotten har mottagits och godkänts vid Filmstiftelsen. Stödet beviljas på försöksbasis under åren

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Bestämmelser för produktionsstöd

Bestämmelser för produktionsstöd Bestämmelser för produktionsstöd Särskilda bestämmelser för Utvecklingsstöd Produktionsstöd Publikrelaterat stöd Producentstöd Stöd till utveckling av dramaserier Företagsstöd till oberoende producenter

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete

Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete Riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete Riksomfattande organisationer som bedriver ungdomsarbete ANSÖKNINGS-, ANVÄNDNINGS- OCH REDOVISNINGSANVISNINGAR FÖR ALLMÄNT

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Bilaga 1 till N3009E27_15122009

Bilaga 1 till N3009E27_15122009 Bilaga 1 till N3009E27_15122009 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM PRINCIPER FÖR HANDLÄGGNING OCH BEVILJANDE AV STÖD SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA FISKERIFON- DEN (EFF) FÖR PERIODEN 2007-2013 (Detta beslut

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD Revisorn för ett företag som erhållit företagspartnerskapsstöd är skyldig att utföra revisionen av projektet i enlighet

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Bilaga 1 till N1214E16_09092014

Bilaga 1 till N1214E16_09092014 Beslutsdatum: 9.9.2014 Dnr: ÅLR 2014/7287 Bilaga 1 till N1214E16_09092014 Landskapsregeringens principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet avseende näringsavdelningens allmänna

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer