Runner 16 Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Runner 16 Användarmanual"

Transkript

1 Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: b12e.doc

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Typisk larmsystemskonfiguration... 3 Beskrivning av manöverpanelens knappsats... 5 Numeriska knappar Ljudande summersignaler... 6 Handhavande... 7 Förberedelse före tillkoppling av larmsystemet Runner... 7 Slå till systemet... 7 Snabbtillkoppling (Rekommenderas ej pga. säkerheten)... 7 Frånkoppling av systemet... 7 Deltillkoppling i hemmaläge... 8 Till- och frånkoppling av två olika larmområden med användarkod... 9 Bortkoppling av sektioner Återställa/stoppa utlöst larm Hur dörrsignal används Nödknappar Händelseminnet Hur man läser systemmeddelanden i händelseminnet Hur man läser FEL meddelanden i händelseminnet Programmeringsläge För användare med masterkod Start av gångtestläge Hur fjärrstyrning fungerar Rullande menyer Sammanfattning av funktioner Sektionsförteckning Användarkoder Felsökning: Egna anteckningar b12e.doc

3 Introduktion Introduktion Typisk larmsystemskonfiguration Den skyddade lokalen kan delas upp i 2 områden, A & B, dessa kan använda 16 sektioner tillsammans. Detta möjliggör ett enkelt sätt att larma på och av separata delar av en byggnad, så som huvudboning/garaget eller kontoret/butiken. Dessa områden eller sektioner reagerar specifikt på olika händelser och genererar då ett larm. Larmet kan bli tillslaget i två olika lägen: Till Alla sektioner är tillslagna och kan ge larm. Hemma Delar av larmet är frånslaget så det går att vistas i lokalen, skalskydd(dörr/fönster) aktivt. Upp till 8 separata knappsatser kan anslutas till systemet. Säkerhetsnivåer och användarkoder beskrivs senare i detta dokument b12e.doc

4 Typisk larmsystemskonfiguration Allmänt om larmsystemet Runner Runner är ett trådlöst larmsystem som ger dig högsta möjliga säkerhet i din bostad eller kontor oavsett om du är hemma eller borta. När du väljer ett Runner larmsystem får du ett mycket intelligent kvalitetssystem som kommer att ge dig och din familj mycket hög säkerhet. Larmsystemet skyddar dig mot inbrott, brand och överfall. Runner använder den senaste tekniken i digital radiokommunikation. Centralenheten övervakar alla trådlösa detektorer för att garantera att de fungerar väl. Samtliga detektorer i systemet rapporterar larm, sabotage samt batteristatus. Batterierna i detektorerna är beräknade att räcka upp till fyra år. När en detektor rapporterar till centralenhetens klartextdisplay att batteriet börjar bli dåligt har man ca trettio dagar på sig att byta batteri. Varje detektor har en unik IDkod vilket gör att systemet har miljontals olika radiokoder för att garantera att systemet inte kan störas ut av andra radioburna system. Centralenheten RUNNER är systemets hjärna. Den snyggt designade plastkapslingen innehåller både manöverpanel med klartextdisplay, larmsändare, radiomottagare, inbyggd siren, strömförsörjning och reservbatteri. Centralenheten RUNNER kan hantera upp till åtta olika radiodetektorer som t.ex. rörelsedetektor, magnetkontakt, rökdetektor etc. Till- och frånkoppling av larmsystemet kan antingen göras via centralenhetens inbyggda manöverpanel eller via externt anslutna manöverpaneler. Man kan också ha upp till 79 trådlösa handsändare som du kan använda för att bl.a. styra hela eller delar av larmet, styra centralenhetens utgångar samt aktivera överfallslarm och trygghetslarm. Det finns även möjlighet att uppringt via en telefon fjärrstyra till- och frånkoppling av larmet, styra centralenhetens utgångar samt aktivera avlyssningsfunktion (nämnda funktioner kräver monterad optionen röstmodul FW-RM och mikrofonmodul FW-MM). Centralenhet RUNNER har en inbyggd larmsändare som via ett vanligt telefonabonnemang ringer upp fyra valfria telefonnummer vid aktiverat larm. Larmöverföring kan ske antingen till en larmcentral eller till hem-/mobiltelefon. Vid aktiverat larm startar även centralenhetens inbyggda siren samt eventuellt externt anslutna sirener. Observera Denna användarmanual följer den grundprogrammering som centralenheten har vid leverans. Avvikelser kan förekomma om centralenheten programmerats om till kundspecifika funktioner b12e.doc

5 Beskrivning av manöverpanelens knappsats Beskrivning av manöverpanelens knappsats Manöverpanelen har en LCD-display (klartextdisplay) som tydligt på svenska visar den information som behövs för att manövrera och programmera systemet. Följande information kan visas i displayen: Systemmeddelande, Systemstatus, Felmeddelanden Öppna sektioner (sektioner i larmläge) Lagrade händelser med tid och datum Beskrivning av sektioner Funktionsbeskrivning under programmering Styrning av utgångar med KONTROLL knappen Sifferknappar: Vid normaldrift används sifferknapparna för att via användarkoder till- och frånkoppla larmet. I programmeringsläge används knapparna för att förändra systemet till önskad funktion. På sifferknapparna finns bokstäverna A-Z som används vid programmering av sektionstext. Knappen TILL / ARM / Via knappen har man möjlighet att snabbtillkoppla hela larmet. Se avsnittet handhavande för mer information och manöver. Knappenn STANNA / STAY / Via knappen har man möjlighet att deltillkoppla vissa sektioner i hemmaläge. Se avsnittet handhavande för mer information och manöver. Knappen MIN / MEM / Knappen används för att avläsa händelseloggen med tid och datum. Se avsnittet Hur man läser meddelanden i systemet för mer information. Knappen BORTK / BYPAS / Knappen används för att tillfälligt bortkoppla en eller flera sektioner i systemet. Se avsnittet Bortkoppling av sektioner för mer information och manöver. Knappen A och B Knapparna används för att snabbtillkoppla två olika larmområden. Se avsnittet handhavande för mer information och manöver. Knappen DÖRR / CHIME Knappen används för att aktivera/avaktivera dörrsignalsfunktion. Se Sammanfattning av knapp funktioner för manöver. Knappen KONTROL / CONTROL Knappen används för att styra centralenhetens utgångar På eller Av. Knappen används även för att justera belysning på display och knappsats samt justera summerns ljudkaraktär. Se Sammanfattning av knapp funktioner för manöver. Knappen PROG Knappen används för att komma in i centralenhetens programmeringslägen Kundläge och Teknikerläge. Användare med masterkod (kod 1) har tillgång till Kundläge. Se avsnitt Programmeringsläge användare. Knappen ENTER Enter knappen används alltid för att bekräfta angiven användarkod. Eftersom en användarkod kan vara mellan 1-6 siffror lång kommer inte centralenheten att acceptera intryckt kod förrän knappen ENTER trycks in som bekräftelse på att rätt kod angivits b12e.doc

6 Beskrivning av manöverpanelens knappsats Statusindikeringar på manöverpanelen Under displayen återfinns fem olika statusindikeringar enligt tabellen nedan. Statusindikering FEL/ TROUBLE (röd) KLAR/READY (grön) TILL/ARM (röd) HEMMA/STAY (röd) BORTK/BYPAS. (röd) Förklaring Indikerar systemfel eller sabotage. Se händelseminnet <MIN> knappen Indikerar att systemet är klart att tillkopplas Anger att hela eller delar av systemet är tillkopplat Anger att systemet är delvis tillkopplat i hemmaläge Anger att det finns sektioner som är bortkopplade 2 KLAR 1 FELINDIKERING 4 HEMMALÄGE 5 BORTKOPPLING Svart pil visar knapp Vit pil visar indikering 3 TILLKOPPLING Händelseminne t Numeriska knappar 0-9 Dessa knappar används till att slå in koder eller för programmering. Ljudande summersignaler I manöverpanelen finns en inbyggd summer som ljuder enligt tabell nedan. Ljud Varaktighet Beskrivning Kort pip En gång En knapp har tryckts in på knappsatsen 3 korta pip En gång Manövern har utförts på rätt sätt Långt pip En gång Felaktig manöver eller fel knapp har tryckts in Snabba pip Under den tid som in- och utgångsfördröjning varar Summern ljuder för att påkalla uppmärksamhet att in- eller utgångsfördröjningen har startat Ihållande ton Tills larmet återställs Summern ljuder ihållande vid utlöst larm både i till- och frånkopplat läge tills återställning sker med användarkod b12e.doc

7 Handhavande Handhavande Förberedelse före tillkoppling av larmsystemet Runner Kontrollera att indikeringen <KLAR> lyser grönt. Denna indikering är bara tänd när alla sektioner, dörrar och fönster som har magnetkontakter är stängda och inga rörelser förekommer framför inkopplade rörelsedetektorer. Om indikeringen <KLAR> inte lyser grönt kommer det på displayen att visa vilken eller vilka radiodetektorer som befinner sig i larmläge (Sekt.? oppen). Det finns möjlighet att manuellt bortkoppla en eller flera sektioner som av någon anledning inte går att få hela. Anm. Bortkopplade sektioner kan inte lösa ut larm d.v.s. de utrymmen som normalt skyddas av detektorer lämnas utan inbrottsskydd. Om indikeringen <FEL/NÖD> lyser rött och summern ljuder föreligger ett systemfel och displayen visar texten Ny händelse. Tryck på knappen <MIN> för att avläsa aktuellt systemfel och även andra händelser Table 1 List of Audible Signals som finns lagrade i händelseminnet. Slå till systemet Vid tillslag aktiveras alla detektorer i det området, ex A-området. 1. Slå in din kod + <ENTER> för att slå till systemet. Hela larmet är nu tillkopplat och indikeringen <TILL> lyser röd. Samtidigt ljuder summern i manöverpanelen Som talar om att utgångsfördröjning är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut tystnar summern och larmet är aktivt. Snabbtillkoppling (Rekommenderas ej pga. säkerheten) Genom att trycka på knappen <TILL> har man möjlighet att snabbtillkoppla hela larmet utan att ange användarkod. Programmeringsbart* Indikeringen (TILL) lyser röd. Samtidigt ljuder summern i manöverpanelen som talar om att utgångsfördröjningen är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut tystnar summern och larmet är aktivt. Det går att frånkoppla med knappen <TILL> under utpasseringstiden. Programmeringsbart* Frånkoppling av systemet Frånkoppling av systemet görs under pågående inpasseringsfördröjning. Summern i manöverpanelen ljuder för att tala om att inpasseringsfördröjningen är startad. Tryck in din användarkod och sedan <ENTER>, larmet är nu helt frånkopplat b12e.doc

8 Handhavande Deltillkoppling i hemmaläge (Kräver sektions programmering)* Denna typ av tillkoppling används för att deltillkoppla vissa sektioner när man är hemma. Ex. vill man ha möjlighet att enbart tillkoppla skalskyddet (dörrar och fönster) när man är hemma. Tryck på knappen <STANNA> för att deltillkoppla vissa sektioner (kräver programmering)*. Indikeringen STANNA lyser röd och utgångsfördröjningen är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut är delar av larmet är aktivt. Det går även att frånkoppla systemet med knappen < STANNA > under utpasseringstiden. Frånkoppling i hemmaläge görs under pågående inpasseringsfördröjning (oftast startad av magnetkontakten i ytterdörren). Summern i manöverpanelen ljuder för att tala om att inpasseringsfördröjningen är startad. Tryck in din användarkod och sedan <ENTER>. Larmet är nu helt frånkopplat. * Ska deltillkoppling i hemmaläge användas måste man först i centralapparatens programmeny ange vilka sektioner som ska aktiveras vid tillkoppling i hemmaläge b12e.doc

9 Handhavande Till- och frånkoppling av två olika larmområden med användarkod (Kräver sektions programmering och behörighetsprogrammering för användarkod)* Det skyddade objektet kan indelas i två separata larmområden (A och B). Denna funktion används när man vill dela upp larmet i två olika delsystem som ska styras helt oberoende av varandra (t.ex. om huset och garaget ska till- och frånkopplas separat). För att tillkoppla område A: Tryck in din användarkod som kan tillkoppla A och sedan För att tillkoppla område B: Tryck in din användarkod som kan tillkoppla B och sedan <ENTER> <ENTER> Indikeringen (TILL) lyser röd. Samtidigt ljuder summern i manöverpanelen som talar om att utgångsfördröjningen är startad. När tiden för utgångsfördröjningen löpt ut tystnar summern och område A eller B är aktivt. Till/Frånkoppling av 2 områden: Om panelen använder Områdena A & B, och kod (P45E Tillval 1), finns flera tillslagstillval. TILL knappen krävs innan Om både användarkoden och panelen kan slå till A & B tryck; <TILL> <KOD> <ENTER> Nu kan du välja att trycka <ENTER> för att slå till A & B. Tryck 1, om du vill ta bort område A, tryck 2 om du vill ta bort område B För att slå från larmet tryck; <KOD> <ENTER> välj sedan A B, <ENTER> Om man inte gör något val kommer larmet slå till/slå från båda områdena efter 10s. Frånkoppling av larmområde A eller B görs under pågående inpasseringsfördröjning (oftast startad av magnetkontakten i ytterdörren). Summern i manöverpanelen ljuder för att tala om att inpasseringsfördröjningen är startad. Tryck in din användarkod och sedan <ENTER> för att frånkoppla område A eller B. * Ska Tillkoppling av två olika larmområden via användarkod användas måste man först i centralapparatens programmeny ange vilka sektioner som ska tillhöra larmområde A respektive B. Man måste även programmera vilket område en användarkod ska kunna till- och frånkoppla b12e.doc

10 Handhavande Bortkoppling av sektioner Ibland kan det vara nödvändigt att koppla bort en eller flera sektioner före tillkoppling av systemet. Oftast brukar det handla om en sektion som står i larmläge (öppen sektion) som inte går att få stängd av någon anledning. Funktionen kan även användas för att koppla bort en sektion i ett utrymme där någon form av aktivitet pågår, men övriga utrymmen ska vara larmade. För att koppla bort en sektion, tryck på <BORTK.>. I displayen kan avläsas texten Bortkoppla. Ange sektionsnumret (t.ex. sektion 01) och avsluta med <ENTER>. Indikeringen BORTK. tänds för att indikera att en sektion är bortkopplad. Displayen kommer att växelvis tala om vilken eller vilka sektioner som är bortkopplade. För att återinkoppla sektioner, tryck Ange sektionsnumret och avsluta med Indikeringen <BORTK.>. <ENTER>. BORTK. släcks för att indikera att inga sektioner är bortkopplade längre. NOTERING: Vid frånslag av systemet återgår alla bortkopplade sektioner till normal status. Återställa/stoppa utlöst larm Oavsett ett larm löst ut i till- eller frånkopplat läge (oavsiktligt av en användare eller av en inbrottstjuv) är manövern densamma för att återställa/stoppa ett utlöst larm. Ett utlöst larm återställs genom att trycka användarkod och <ENTER>. I displayen kan avläsas vilken sektion som har larmat samt att texten Ny händelse visas. Tryck på knappen <MIN> för att i loggen se aktuell händelse med tid och datum för utlöst larm. Avsluta händelseloggen med att trycka <ENTER>. Hur dörrsignal används (Denna funktion kräver programmering) Dörrsignal (DÖRR) innebär att en detektor kan aktivera en summersignal i frånkopplat läge så att man kan få en varning att någon t.ex. öppnat ytterdörren. Vanligtvis används summern i manöverpanelen, men det går även att programmera en knappsats eller utgång med denna funktion. För att avaktivera dörrsignalsfunktion: Tryck på <DÖRR> i två sekunder. För att aktivera dörrsignalsfunktion: Tryck på <DÖRR> i två sekunder b12e.doc

11 Nödknappar Nödknappar Manöverpanelen är utrustad med tre nödknappsfunktioner som kräver dubbeltryck(samtidigt tryck) för att aktiveras. Via knapparna kan brandlarm, trygghetslarm och överfallslarm aktiveras. Anm: Endast knappen överfallslarm är aktiv i grundprogrammeringen. Ska även knapparna för brandlarm- och trygghetslarm användas, måste dessa programmeras av installatören så de bäst passar individuella önskemål. Hur man aktiverar Brandlarm: Tryck samtidigt på knapparna <A> och <B>. Hur man aktiverar Trygghetslarm: Tryck samtidigt på knapparna <B> och <DÖRR>. Hur man aktiverar Överfallslarm: Tryck samtidigt på knapparna <DÖRR> och <KONTROLL>. Aktivera hotlarm via användarkod (Anm. Denna funktion måste programmeras av installatör) Centralenheten är utrustad med funktionen hotlarmskod som kan användas om du tvingas att frånkoppla systemet under hot. Genom att trycka in en förbestämd siffra före användarkoden kommer man att frånkoppla systemet samtidigt som larmsändaren startar och rapporterar hotlarm. Exempel: Om den vanliga användarkoden är 1234 och hotlarmssiffran är bestämd till 9 ska du vid hot trycka Detta kommer att frånkoppla systemet på vanligt sätt men samtidigt aktivera ett tyst hotlarm via larmsändaren. Styra utgångar via manöverpanelen (Anm. Denna funktion måste programmeras av installatör) Via manöverpanelens <KONTROLL> knapp finns det möjlighet att styra upp till åtta utgångar (fyra utgångar i centralenheten och fyra utgångar via externt reläkort FW-RK). Exempel på styrningar kan vara garageporten, yttre belysning, bastun etc. För att styra en utgång på eller av, tryck på knappen < KONTROLL > i två sekunder. I displayen visas texten utgångar. Ange en siffra (1-8) för den utgång som ska styras och avsluta med <ENTER> b12e.doc

12 Händelseminnet Händelseminnet I centralenhetens minne registreras de senaste 127 händelserna med tid och datum. Vissa händelser är beskrivna med en längre text än vad som kan visas i displayen. Då kommer texten att automatiskt rulla från höger till vänster för att visa hela texten. När du har läst aktuella händelser avslutar du visning av händelseminnet genom att trycka <ENTER>. Hur man läser systemmeddelanden i händelseminnet För att i displayen visa systemmeddelanden som lagrats i manöverpanelens minne trycker man på knappen <MIN>. Händelseminnet startar alltid med att visa eventuella systemfel först. Om det inte är några fel i systemet kommer texten Inga aktuella systemfel att visas. Skulle det vara något fel i systemet kommer displayen att visa Aktuella systemfel enligt tabell. Efter visning av systemmeddelanden kommer displayen visa övriga händelser som finns lagrade med tid och datum. Här finns även beskrivet vilken radiodetektor som har rapporterat något fel. Meddelande Beskrivning Åtgärd Lågt batteri Låg spänningsnivå i centralenhetens batteri Kontakta installatör för byte av batteri Nät- eller Nätspänning (230 VAC) saknas eller Kontrollera nätsladd och säkring säkringsfel säkringsfel Telelinjefel Telelinje saknas Kontrollera telelinje anslutning Lågt batteri i sekt x En radiodetektor har rapporterat dåligt batteri Kontakta installatör för byte av batteri Övervakningslarm Övervakningsfel på en radiodetektor Kontakta installatör Sektion inaktiverad Ingen aktivitet registrerad på radiodetektor Kontakta installatör Uppringar miss Utebliven kvittering vid uppringning Ingen åtgärd Hur man läser FEL meddelanden i händelseminnet När det uppstår sabotagefel, överfallslarm i systemet eller när någon av nödknapparna aktiverats tänds indikeringen FEL/NÖD. Återställ först larmet genom att trycka användarkod och <ENTER>. Tryck sen på knappen <MIN> för att läsa aktuell händelse, avsluta med <ENTER>. Tabellen nedan visar de Meddelande Sektionssabotage Systemsabotage Överfallslarm utlöst handsändare Brandlarm utlöst knappsats 1 Trygghetslarm utlöst knappsats 1 Överfallslarm utlöst knappsats 1 Hotkod aktiverad FEL/NÖD larm som finns i systemet. Beskrivning Sabotagelarm från en radiodetektor Sabotagelarm från centralenhet Överfallslarm aktiverat av en knapp på en handsändare Brandlarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Trygghetslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Överfallslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Hotkod har aktiverats av användare b12e.doc

13 Programmeringsläge Programmeringsläge För användare med masterkod Centralenhet Runner har två olika programmeringslägen, Kundläge och Teknikerläge. Normalt kommer installatören att ge användare med masterkod behörighet till kundläget. Teknikerläget är till för installatör vid programmering av systemet. Användare med masterkod har som standard behörighet att: - Ändra egen användarkod - Ändra andras användarkoder - Programmera/ändra telefonnummer - Justera klockan i displayen - Starta gångtest av systemet För att komma in i kundläge ska systemet vara frånkopplat. Tryck <PROG> MASTERKOD <ENTER> För att avsluta kundläge, tryck <PROG> <ENTER> Telefon nr 1 & 2, är färdiginställda för att ringa med CID-kod till larmcentral. Telefon nr 3-8, är färdiginställda att ringa med ton till hemtelefon/mobil. Ändra masterkod (kod 1) P1E 1E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Ändra kod 2 P1E 2E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Ändra kod 3 P1E 3E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Ändra användarkod P1E 4-100E<ny kod>e Koden kan bestå av 1-6 siffror Radera en användarkod (ex 2) P1E2E <KONTROLL> 0E Raderar befintlig kod Lägg till/ändra telefonnummer 1 P181E 1E Ange nytt Telefonnumret kan innehålla 16 siffror <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer 2 P181E 2E Ange nytt <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer 3 P181E 3E Ange nytt <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer 4 P181E 4E Ange nytt <Nummer>E Lägg till/ändra telefonnummer P181E Telefon nr plats 5-8E 5-8. Ange nytt <Nummer>E Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Telefonnumret kan innehålla 16 siffror Radera telefonnummer P181E1-8E<KONTROLL>0E Raderar befintligt telefonnummer 1-8 Ställ klockan timmar P26E1E<tid>E Ange timmar i 24-timmars format(2359) Ställ klockan Veckodag P26E2E<dag>E 1=söndag, 2=måndag, 3=tisdag 4=onsdag, etc. Ställ klockan datum/mån/år P26E3E<datum>E Ange värde DDMMÅÅ (dag månad år) b12e.doc

14 Programmeringsläge Start av gångtestläge Centralenheten är utrustad med funktionen gångtest vilket innebär att man själv kan testa att larm löses ut på alla sektioner utan att siren och larmsändare aktiveras. I displayen kan man sen avläsa att alla sektioner har larmat och fungerar i systemet. Observera att rörelsedetektorer har en inbyggd strömsparfunktion vilket innebär att detektorn måste vara i vila i minst två minuter innan ett larm kan lösas ut. Samt att det kan behövas att man öppnar locket, trycker 3s på testknappen och stänger locket igen, för att detektorn ska skicka gångtest. För att komma in i gångtest ska systemet vara frånkopplat. Tryck <PROG> MASTERKOD <ENTER> Tryck <PROG> 200 <ENTER>6 <ENTER>, i displayen står det gångtest samtidigt som summern ljuder med korta tonstötar. Gå nu runt i objektet och aktivera alla radiodetektorer i lugn och ro. Displayen kommer att visa vilka sektioner som aktiverats. Ex: 01,03,05. Om en sektion inte visats så kan du vänta lite och prova den igen. För att avsluta gångtest, tryck <ENTER> Efter det att du avslutat gångtestet, kan du gå in i händelseloggen, där allting sparats med tidsangivelse för varje enskild aktivering av detektor. Tryck <MIN> för att se i händelseloggen. Tryck <ENTER> för att gå ur händelseloggen b12e.doc

15 Hur fjärrstyrning fungerar Hur fjärrstyrning fungerar En användbar funktion som finns till systemet är fjärrstyrning. Denna gör det möjligt för en användare att få tillträde till centralapparaten från en vanlig tonvalstelefon för kontroll och ändring av varje områdes status (till- eller frånkopplat) och för att styra de åtta utgångarna eller koppla på en mikrofon, som finns som extra tillbehör. För att fjärrstyra måste du först ringa upp det telefonnummer, till vilket centralapparaten är ansluten. Centralapparaten kan programmeras att svara efter ett visst antal ringsignaler, eller att använda fax hantering (då centralapparaten svarar direkt om man först ringer upp, sedan lägger på och ringer igen inom en kort tid) då det första som hörs är en serie modemsignaler under två sekunder. Efter det att dessa signaler tystnat skall du trycka in den behörighetskod som hör till det kommando du vill ge. Tänk på att den kod du trycker in kommer att avgöra vilken meny du får tillträde till. Om du inte trycker in någonting under denna fem sekunder långa paus kommer centralapparaten åter att sända modemsignalerna och sedan åter vänta i fem sekunder. Denna procedur upprepas fyra gånger innan centralapparaten lägger på luren om ingen giltig kod trycks. Är du osäker på vilken siffra du tryckt på, eller vet att du tryckt fel fungerar knappen "#" som radera. När den fyrsiffriga koden tryckts in korrekt, kommer centralapparaten att svara med det statusmeddelande som hör ihop med den fjärrstyrning vars kod du tryckt in, eller med tonsignalering om röstmodul ej används. 3 korta Pip = På/Tillslaget, Långt Pip = Av/frånslaget. Till exempel, om koden som tillåter till- och frånkoppling av område A är När koden tryckts in kontrollerar centralapparaten status för område A och svarar med det förinspelade talmeddelandet som motsvarar området. Om hemtelefon utan röst används, ersätts talmeddelandet med en lång ljudsignal om område A är frånkopplat eller tre korta pip om det är tillkopplat. När meddelandet om aktuell status lästs upp kan du använda knappen "*" för att ändra status, dvs till-/ eller frånkoppla. I vårt exempel ovan var ju behörighetskoden för till-/frånkoppling av område A När du har kontakt med centralapparaten kan du flytta mellan olika meny val genom att trycka in behörighetskoden för det som du vill göra. Låt oss anta att koden för att styra utgångar är Efter att ha använt koden 2045 för att koppla till/från område A, måste man sedan först trycka på knappen # för att rensa bort tidigare intryckningar. Sedan trycker man in siffrorna (d v s 4321 är koden att styra utgångar och 3 väljer utgång nummer tre). Aktuell status för utgång 3 hörs, antingen via talmeddelande eller i form av ljudsignaler, och nu kan status ändras med knappen * på telefonen. Anm. Vid styrning av utgång måste man först trycka in koden för detta och sedan direkt ange utgångsnumret för den utgång som skall styras, i detta fall utgång nummer 3. Man kan när som helst, efter det att korrekt kod tryckts in, trycka på knappen # på använd telefon för att radera alla inskrivningar av koder och sedan börja om från början. För att koppla på mikrofonen (endast möjligt om det extra tillbehöret Röstkort är inkopplat) måste du trycka in rätt kod för detta följt av intryckningen av knappen *. För att koppla bort mikrofonen trycker du på * en gång till. För att avsluta fjärrstyrning lägger du bara på telefonluren. Centralapparaten övervakar hela tiden telelinjen och 15 sekunder efter det att sista knappen tryckts in kopplar den ner förbindelsen. Denna 15-sekunders tid gäller under hela tiden som fjärrstyrning pågår så om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder kommer centralapparaten att lägga på luren b12e.doc

16 Rullande menyer Rullande menyer Dessa menyer är tillgängliga vid installatörsläge (teknikerläge). Huvudmenyn är den meny du först kommer till: Tekniker:Användare För att komma till dom övriga menyerna så tryck pil upp/ner. Tekniker:Användare Tidsinställningar Uppringarinställningar Tryck på <ENTER> i huvudmenyn så kommer du in i undermenyn. Du backar med <Prog> För att stega mellan sektioner/användare etc. i en undermeny så använder du pil höger/vänster b12e.doc

17 b12e.doc Sammanfattning av funktioner Sammanfattning av funktioner Funktion Knappar Beskrivning Anmärkningar Tillkoppling med Tillkopplar hela systemet kod KOD ENTER Snabbtillkoppling TILL Tillkopplar hela systemet Snabbfrånkopplin Frånkopplar hela systemet Frånkoppling är möjlig endast g TILL under utpasseringstiden Frånkoppling Frånkopplar systemet Återställer/stoppar utlösta larm med kod KOD ENTER Snabbtillkoppling av område A eller B A eller B Tillkopplar område A eller B Tryck A eller B i 2 sekunder för att aktivera önskat område. Deltillkoppling i hemmaläge med kod Deltillkoppling i hemmaläge Frånkoppla deltillkopplat system i hemmaläge Frånkoppla deltillkopplat system i hemmaläge Bortkoppla en eller flera sektioner Utlös brandvarning via nödknapp Utlös trygghetslarm via nödknapp Utlös överfallslarm via nödknapp STANNA KOD ENTER KOD STANNA STANNA ENTER BORTK. SEKT ENTER Tillkopplar vissa sektioner i hemmaläge Tillkopplar vissa sektioner i hemmaläge Frånkopplar vissa sektioner i hemmaläge Frånkopplar vissa sektioner i hemmaläge Bortkopplar temporärt en sektion (er) Kräver programmering av installatör. Kräver programmering av installatör. Frånkoppling är möjlig endast under utpasseringstiden Upprepa proceduren för att åter koppla in bortkopplade sektioner A + B Aktiverar brandvarning Tryck in knapparna samtidigt i minst 2 sekunder DÖRR + B Läs händelseminnet MIN Använd/Använd ej dörrsignal DÖRR Styrning av utgång DÖRR +KONTROLL KONTROLL utgång ENTER Programmeringsläge Kundläge PROG KOD ENTER Öka ljusnivå för displays KONTROLL + STANNA bakgrundsbelysni ng Aktiverar trygghetslarm Aktiverar överfallslarm Startar visning av händelser i minnet. <ENTER> avbryter visning av händelser Funktionen dörrsignal används eller används inte Styr utgångar AV eller PÅ Startar programläge för att lägga till eller ändra koder Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <STANNA> för att öka ljusnivån Tryck in knapparna samtidigt i minst 2 sekunder Tryck in knapparna samtidigt i minst 2 sekunder Visar sparade händelser och bläddrar automatiskt vidare till nästa händelse efter 2,5 s. Håll in knappen i 2 sek. för att ändra status av/på. (Måste programmeras av installatör) Tryck <KONTROLL> i 2 sekunder. Kräver programmering Se avsnitt Programmeringsläge för användare b12e.doc

18 b12e.doc Sammanfattning av funktioner Funktion Knappar Beskrivning Anmärkningar Minska ljusnivå Håll <KONTROLL> KONTROLL + BORTK. för displays intryckt tryck sedan bakgrundsbelysni ng upprepade gånger på <BORTK.> för att minska Öka ljusnivå för knappsatsens bakgrundsbelysni ng Minska ljusnivå för knappars bakgrundsbelysni ng Öka summertonen Minska summertonen KONTROLL + KONTROLL + KONTROLL +A KONTROLL +B MIN ljusnivån Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <MIN> för att öka ljusnivån Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på < > för att minska ljusnivån Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <A> för att öka summertonen Håll <KONTROLL> intryckt tryck sedan upprepade gånger på <B> för att minska summertonen Sektionsförteckning Sektion Placering Detektortyp Ingångs fördröjning Utgångsfördröjning Användarkoder Nummer Kod Namn b12e.doc

19 b12e.doc Sammanfattning av funktioner Anläggningsansvarig Telefon: Installationsföretag Telefon: Montör/kontaktperson Telefon: Larmcentral Telefon: Rita upp huset, och var detektorer med respektive sektionsnummer sitter b12e.doc

20 b12e.doc Felsökning : Felsökning: Ring installatören, eller kontrollera följande: Sektion öppen Antingen är sektionen öppen, dvs dörr/fönster öppen, eller så är det rörelse framför IRdetektorn. Sektionen är alltså aktiv. Eller så en sabotageknapp aktiverad. Då lysre också feliconen. Uppringare ringer ej ut Uppringar Fördröjning P25E 3E? Ändra till 0. Kontrollera telefonformat, och övrig programmering P175E P189E. Centralen MÅSTE stå och larma under HELA testet (skruva ur sirener). Frånkoppling av området avslutar uppringningen. Uppringaren i centralen följer svensk standard från televerket. Tänk på att vissa telesvar och mobiltelefoner kan ge ifrån signaler som uppringaren kan uppfatta som kvittenser. Dålig täckning och dåliga telelinjer kan försämra DTMF signalerna så de ej uppfattas riktigt av centralen. Bredbandsfilter kan filtrera för lite/för mycket. Starta om Centralen efter ev telelinjeavbrott. Kontrollera att ev röstmodul sitter inkopplad ordentligt. Uppringarfel/miss Om larmet har ringt ut men ej fått någon kvittering, meddelar centralen detta med Trådlösa detektorer fungerar ej. Tex: IR, magnet, glaskross. Enhetssabotage Handsändare Övervakningsfel Dålig Radiomottagning Uppringarfel/miss. Byt batteri. (Vid batteribyte ska stift kortslutas, se Bilaga för enhet) IR detektorn har en strömsparfunktion på 3min. Dvs. det ska vara stilla framför detektorn i 3min innan den kan testas. Häng något över detektorn eller lägg detektorn i kartongen igen. Glaskrossdetektorn måste aktiveras en gång efter inläsning för att inte stå kvar som öppen sektion. Sitter detektorn felplacerad? (se bilaga) Sitter detektorn för långt ifrån, eller för avskärmad från Centralen? Enheterna pratar med radiosignaler. Prova att radera enheten, och sedan läsa in den igen. Gå igenom adress P121E P166E Aktuellt fel kommer visas i displayen så länge felet finns kvar. Sabotage sektion xx. Samt ett aktuellt fel Enhetssabotage, sen får man bläddra i loggen och leta upp den sektion som larmat. Kvittera med Kod & Enter. Ev behöver centralen en omstart, med nätspänning och batteri. Byt batteri. Prova att radera enheten, och sedan läsa in den igen. Används knappen för långt ifrån, eller för avskärmat ifrån centralen Knappen ska tillhöra ett område, ha en funktion, ställas som RCO-knapp etc. Gå igenom programmeringen P2E P20E. Det får inte ligga dubbelprogrammeringar. Tex Tillslag av område A, samt Överfallslarm. Då vet inte centralen vad den ska göra. Om mottagningen till en eller flera enheter är avskärmad och dålig, finns möjligheten att sätta upp extra trådbundna radiomotagarkort. Möjligheten finns också att koppla trådbundna enheter till en sändare (MAG 1) och placera sändaren på en mer tillgänglig plats för kommunikation mot centralen. Möjlighet finns också att använda en MERLIN som förstärkare Utöka till fler än 16 sektioner. Område är tillkopplat och kan ej frånkopplas. Rullande/fast lysande ICONER, släckt display. Segt handhavande. Flera trådbundna enheter kan kopplas till en MAG1, och tar då bara EN sektionsplats. MERLIN-Mottagaren kan läsa in och hantera 64 radioenheter. 1-8 utgångar kan aktivera larm till en ingång på RUNNER. RUNNER hanterar larm från den sektionen precis likadant som från övriga sektioner. Kopplingen mellan RUNNER & MERLIN kan vara trådbunden eller trådlös (via MAG1). Dvs sektionerna kan utökas med 64 enheter. Det absolut enklaste är att söka rätt på koden!! Sedan kan man koppla in motstånd på TMP ingången och simulera en LarmFörbiKopplare se LFK P111E. Där efter kan man prova att koppla upp sig med PC-programmet. Under ÖVERVAKNING kan man koppla till/från områdena. Kommunikationsproblem. Felsök spänningslöst. Se till att ALLA kablar på komunikationsbussen är hela och inte glappar. (Central, frontkort, radiokort, reläkort, manöverpaneler, röstmodul sitter på komunikationsbussen) Se till att var manöverpanel har ett eget adressnummer. Utgång säkringsfel Utgång 1 & 2, kan ha en övervakning om ev en kabel skulle gå av. P37E utg 1-2 E Tillval b12e.doc

21 b12e.doc Logg-Meddelanden Meddelande Sektionssabotage Systemsabotage Överfallslarm utlöst handsändare Brandlarm utlöst knappsats 1 Trygghetslarm utlöst knappsats 1 Överfallslarm utlöst knappsats 1 Hotkod aktiverad Beskrivning Sabotagelarm från en radiodetektor Sabotagelarm från centralenhet Överfallslarm aktiverat av en knapp på en handsändare Brandlarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Trygghetslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Överfallslarm aktiverat av nödknapp på manöverpanelen Hotkod har aktiverats av användare Felmeddelanden Meddelande Beskrivning Åtgärd Lågt batteri Låg spänningsnivå i centralenhetens batteri Kontakta installatör för byte av batteri Nät- eller Nätspänning (230 VAC) saknas eller Kontrollera nätsladd och säkring säkringsfel säkringsfel Telelinjefel Telelinje saknas Kontrollera telelinje anslutning Lågt batteri i sekt x En radiodetektor har rapporterat dåligt batteri Kontakta installatör för byte av batteri Övervakningslarm Övervakningsfel på en radiodetektor Kontakta installatör Sektion inaktiverad Ingen aktivitet registrerad på radiodetektor Kontakta installatör Uppringar miss Utebliven kvittering vid uppringning Ingen åtgärd b12e.doc

22 b12e.doc Egna anteckningar. Egna anteckningar b12e.doc

23 b12e.doc TILLBEHÖR CRC-LCD MINI Trådbunden manöverpanel med klartextdisplay, 2 x 16 tecken till RUNNER. Art. nr E. nr FW-LED MINI Trådlös manöverpanel med tydlig lysdiods indikering. Art. Nr E. nr Art. Nr E. nr CR-RK Reläkort med 4 programmerbara reläutgångar. Ansluts på kommunikationsbus. CR-RM Röstmodul för inspelning av larm och styr meddelanden. Art. nr E. nr CR-RP8 Röstprogrammerare för röstmodul Art. Nr E. nr CR-EEP-RUNNER/PW- 64 Plugg in modul för att kopiera programmerad data från centralapparat RUNNER. Art. Nr E. nr FW-SWAN Trådlös IR-detektor 15x15 m, 90. Kan byglas som en vanlig eller en husdjursdetektor. Art. Nr E. nr FW-P360 Trådlös IR-detektor tak 360º. Art. Nr E. nr FW-MAG1 Trådlös magnetkontakt. Extra trådbunden ingång. Art. nr E. nr Art. nr E. nr Art. nr E. nr Art. nr E. nr FW-RMT4S FW-GBD FW-MERLIN PRO FW-SIR Trådlös handsändare, svart, med 4 programmerbara knappar. Trådlös akustisk glaskrossdetektor. Dubbla frekvenser. 10m räckvidd. Trådlös mottagare. Trådlös utomhussiren med inbyggt blixtljus. Art. nr E. nr Art. nr E. nr CR-D-LINK Dualtech TS100Ttp GSM sändare Serieinterface för lokal PC programmering b12e.doc

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok

Trygghetstelefon 10. Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv Användarhandbok Trygghetstelefon 10 sv 3 Innehållsförteckning 1 Identifiering 5 1.1 Dokument 5 1.2 Kundtjänstadresser 6 2 Presentation 7 2.1 Allmän beskrivning 7 2.2 Innehåll grundpaket

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer